2018. június 4., hétfő

Müller bíboros: Ferenc pápa Isten nélküli kegyelme semmit sem ér.

Ferenc pápa alábecsüli a teológia szerepét, ha az ökumenizmusról van szó - mondta Gerhard Müller bíboros az egyházellenes Tagesanzeiger svájci lapnak.

Müller elmagyarázta, hogy a katolicizmus és a protestantizmus közötti dogmatikus különbségeket nem lehet eltüntetni egy mosollyal.

A meleg párok megáldásáról pedig ennyit mondott: "Nem áldhatja meg az egyház Isten nevében azt, ami ellentmond Isten akaratának."

Végül Ferenc pápa kegyelmi ideológiáját kritizálta: "Számomra semmit sem érnek a püspökök vagy a pápa kegyelme, csakis kizárólag Isten kegyelme képes megújítani".

https://gloria.tv/article/EhroMB4KdKzL1WNuZcbErptbH

Normafai Szent Anna-réti misék (Innen kell sürgősen szerveznünk az engesztelést, mert az emberiség már a szakadék szélén áll)

Kedves Testvérek!
Hozzászólásaitokat olvasva, érzékelem, hogy a Szent Anna-réti sötét szellemi erőktől való félelem is megjelenik.
Teljesen „steril” környezetet csak a mennyben várhatunk. A Szentírásban olvassuk, hogy a búzának és a konkolynak együtt kell felnövekednie, nem lehet idő előtt szétválasztani őket. Amilyen erős lesz ott az ima, annál jobban hatástalanodnak a sötét erők, még ha jelen is vannak.
Szeretettel:     Anna nővér
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1320-anna-reti-misek-8

Dicsértessek az Úr Jézus Krisztus!
Visszautasítok minden engeszteléssel kapcsolatos aggodalmat, ugyanis a helyes csatasorba rendeződésnek, felfejlődésének az idejében vagyunk benne. Csata időket élünk ugyanis, akárcsak őseink. Hanem most egy szinttel feljebb domborodik ki a csata, vagyis lelki síkon. Őseink fegyverzete a kard volt és a különböző barci eszközök. A mi fegyverünk az ima, s minden mi Isten legnagyobb dicsőségére szolgál.
A csatasorba való rendeződésünk, felfejlődésünk, helyezkedéseink szigorúan csakis az őseink által több évszázadon keresztül jól és sikeresen bejáratozott formában kell, hogy történjen. Nevezetesen arról van szó, hogy eleink kik  Boldogasszony Szűzmária segítségül hívásával védelmezték Magyarország határát, a kereszténység hatarait. A székelyek elől, az elsők között harcoltak kardjukkal harci eszközeikkel, lendületükkel, tüzesebb lelkületükkel - segítve, átjárva, buzdítva az egységes harcoló testületet.

Petőfi Sándor: A Székelyek
Nem mondom én: előre székelyek!
Előre mentek úgyis, hős fiúk;
Ottan kíván harcolni mindegyik,
Hol a csata legrémesebben zúg.
Csak nem fajult el még a székely vér!
Minden kis cseppje drágagyöngyöt ér.

Petőfi Sándor: A Székelyekhez

Föl, Székely, nézz szembe az ellenséggel
Ki néz vele szembe, ha nem a székely
Hisz a székely ősapja volt Attila
Kit úgy hittak, hogy az isten ostora
A következőkben ismertetem az elmúlt napokban  tapasztaltakat.
A hónap első szombatján  június 2-án úgy döntöttem, hogy az irgalmasság óráját, mit évek óta végzek az Engesztelők Lapján közöltek alapján, a csíksomlyói hegyoldalban lévő szentkorona alakú kápolnánál akarom végezni, hol van egy Nagymagyarországot megformált oltár, s rajta a Szűzanya.
Erdélyi idő szerint 14 .45 körül kijövet a somlyói kegytemplomból, elkezdtem az irgalmasság órájára való előkészítő imákat  az Engesztelok Lapján közölt imával: „az irgalmasság órájában a Mennyei Atya megnyitja az eget...” stb, és itt szokás szerint felajánlottam mindazon szándékokra, miket a legszentebb áldozat bemutatásánál a kehelybe belehelyezni szoktam. Ezzel egyidőben miközben haladtam a kápolna fele, elkezdett cseperdözni egészen zivatarba fordulóan, a helyszinre érve az irgalmasság órájára már rendesen zuhogott a sokak által várva várt égi áldás, kivált az irgalmasság és a szeretetláng rózsafüzérét befejezve, nekikezdve a keresztút rózsafüzérének. Az eső bő két órán át tartott egészen a magyarországi irgalmasság órájának végéig, vagyis imában telt el.
Figyelve a jelekre az a gondolat járt bennem, hogy vajon mi az, amit az Engeszelők Lapja oldalon az engesztelő kápolna, illetve az Anna-réti engeszteléssel kapcsolatos friss közreadásokat illetően bennem megfogalmazódnak. Eközben mialatt zuhogott a eső, észre vettem, hogy  fölülről rácsepeg az eső a Szűzanya koronájának keresztjére lefolyva egészen a Szűzanyán keresztül a Nagymagyarországot megidéző kőoltárra. Ennyit az eznapi történésekről észrevételekről.
Másnap a hónap első szentségimádásán részt véve az Oltáriszentségben jelenlevo Úr Jézus elé tártam gondolataimat. A következő gondolatok álltak össze bennem. Kell a csíksomlyói hegyoldal szentkorona alakú kápolnájánál szombatonként a román, illetve a magyar idő szerinti irgalmasság óráját áthidaló engesztelést folytatni. Minderre pedig elég terjedelmes a Görög Rítusú Szent liturgia. Vagyis lehetne egy kétórás szent áldozatbemutatás, mibe bele kell helyezni kiemelten azt a szándékot, hogy épüljön fel a Normafánál az engesztelő kápolna, valamint hogy a szent Szűzanya kepe és az a néhány gyöngy, mi levevödött, kerüljön vissza a Szentkoronára a Szentháromság akarata szerint.

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1323-7-anna-retimisek-szelyfoldrolnezveKedves Engesztelő testvérek!
Mi vidékről jártunk kb. három éve  imádkozni a kápolna felépüléséért, nem rendszeresen. A kilencedet elkezdve miden első szombaton mentünk,  így  most is felmentünk a Szent Anna-rétre a kilencedet befejező rózsafüzért elmondani a csoporttal, akiket ott találtunk. Majd elmentünk a Kútvölgyi Kápolnába a Szentmisére. Ez is kis zarándokút volt a maga megpróbáltatásaival, de odaértünk. Tudtuk, hogy nem a Szent Anna-réten lesz a szentmise, de úgy éreztük, hogy oda hív a Szűzanya. Nagyon fájt látni  a kápolnát és környékét (melyet megáldott az ég)  az imádkozó, engesztelő testvérek nélkül.  Mi is úgy érezzük, hogy a Szent Anna-rétre hívnak  az Égiek.

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1324-anna-reti-misek-8-ugy-erezzuk-az-anna-retre-hiv-a-szuzanya


Kedves Engesztelő Testvérek az Úrban!
A szomorúságot egyre jobban öröm váltja fel szívemben, mert érzékelni lehet, hogy a Szűzanya nem hagyja magára az Anna-rétet, jogos tulajdonát, ahol Édesanyja trónjának állnia kell.
A meglévő helyzet, akár egy természeti katasztrófa utáni újjá éledést érzékeltet.
Szerintem nyugodtan feltételezhetjük, hogy a Fatimai Szűzanya vándor szobra, igen nagy hatással járt, nagy kegyelmeket hintett el jelenlétével a réten. Az  Anna-réten, a szobor körbevitelével sok könnyes szemet, fényképezést, és imára kulcsolt kezet láttam. Szintén hasonló híreket hallottam, hogy drága Égi Édesanyánk miközben jelenlétével meglátogatta a Szent Koronát, a parlamentet látogató turisták sírva borultak térdre, és Máriás énekek hangzottak el. Feltehetjük a kérdést, hogy a Szűzanya végtelen alázatával hány szívet, lelket nyitott meg az engesztelésre, és Anna-rét látogatására? Ezeket a meghívásokat nem ismerjük, de a békebontó gyors reagálásából leszűrhető, hogy nagy dolgok vannak folyamatban.
Miért lesz rögtön káosz, zavar a Szűzanya látogatása után? Miért kezd el hirtelen, az úgymond régebbi hiteles látnok rosszat érzékelni, és kijelenteni, hogy nem biztonságos tovább a misék folytatása? Nagy valószínűséggel a tisztánlátás vakságát valamiért ennek a látnoknak megengedte az Úr. Mindenki nézzen magába, hogy a múltba mit nem Isten akarta szerint cselekedett, gondolt és munkálkodott. Az viszont világosan látszik, hogy Isten egy új ajtót nyitott ki az engesztelők számára, bűnbánó tiszta lélekkel az elejétől kell ismét elindulnunk.

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1325-anna-reti-misek-11-nyugodtan-feltetelezhetjuk-hogy-a-fatimai-szuzanya-vandor-szobra-igen-nagy-hatassal-jart-nagy-kegyelmeket-hintett-el-jelenletevel-a-reten

Ahol csak tudom, amikor csak tudom, hirdetem a Jó Isten dicsőségét és a Szűzanya tiszteletét (Szőkefalván 2000-ben mondott szavaim). Ezzel a mondattal kapcsolódom az engesztelésért felelősséget érzők leveleihez, a normafai Szent Anna réthez, mint isteni próféciával kijelölt és kitüntetett helyhez. A kijelölés kimondhatatlan jelentőségét azért hangsúlyozom - amelyet nagyon sokan ismerünk és amelyet másokkal is ismertetnünk kell -, hogy a Hely kijelölése és azon a Világ Győzelmes Királynője Kápolna megépítésének kérése nem emberi találmány. Az Úr Jézus és a Szűzanya elgondolása szerint e terület ma is magyar népünk világengesztelő mozgalma szervezésének, megkezdésének, folytatásának Helye, amelynek innen kell indulnia. Az égi Terv szerint az emberiséget a magyar nép – e Helyről irányított - folyamatos engesztelése, annak egész világon történő szervezése tudja csak megmenteni. Ezt tartalmazza a Szűzanya 1981. augusztus 16–i üzenete a szerencsétlen, önmagát pusztító emberiség megmentésére és üdvözítésére. Engesztelnünk kell, innen kell sürgősen szerveznünk az engesztelést, mert az emberiség már a szakadék szélén áll.
Tekintettel arra, hogy Szent Anna rét az Úr Jézus által prófétikusan kijelölt terület, valamint tekintettel arra is, hogy az ott létesítendő Kápolna paramétereit, felépítésének követelményeit, berendezését is az Úr Jézus adta meg (Natalia nővér által), ezért népünk egyes megmondó embereinek, valamint állami és egyházi vezetésének részéről senkinek nincs felhatalmazása az Istenember kérését megkérdőjelezni, el nem fogadni, nem teljesíteni. Az Istenember kérését a teremtmény nem írhatja felül, függetlenül attól, hogy a közelebbi vagy távolabbi környezetben mennyi katolikus templom van, és függetlenül attól is, hogy egyesek az isteni kérés elévüléséről beszélnek.
E levelemmel arról szeretnék tanúságot tenni, hogy az Úr Jézus és Drága Szűzanyánk kérései nem évültek el, napjainkban is élnek és egészen a világ végezetéig érvényesek. Innen, a Szent Anna rétről – az engesztelés középpontjából is - adják kegyelmeiket mindazoknak, akik részt vállalnak az isteni kérés teljesítéséből. Ennek egyik bizonyítékaként az alábbi írást szeretném közreadni.
Budapest, 2018. június 5-én
Tisztelettel és szeretettel János testvér
a Szeplőtelen Fogantatás Családja nemzetközi imaközösség magyarországi szervezője
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1326-anna-reti-misek-12-innen-kell-surgosen-szerveznunk-az-engesztelest-mert-az-emberiseg-mar-a-szakadek-szelen-all

Kedves Engesztelő Testvérek
Az eddigiekben az Anna-réten komoly szerepet vállaló személy mondta egy kis öniróniával is, hogy az utolsó néhány alkalommal ő hogyan látta ott a helyzetet. Olyannak látta az ott összegyűlő embereket, mint egy pásztor nélküli nyájat. Merthogy voltak ugyan szentmisék, de az atya, miután bemutatta a szentmisét elment, és kosok terelgették ott igazán a nyájat. Most az történt, hogy az erősebb kosok azt mondták, menjünk máshová, keressünk magunknak más legelőt és pásztort. Levonultak a színtérről, nagy zavarodottságot okozva az Anna-rétet magáénak érző nagyobb nyáj körében. Remélhetőleg a Szent Anna-rét ügyéhez hűségesek maradnak továbbra is. Ha mégis meggondolnák magukat, és bűnbánatuk jeleként szervezni akarnának a jövőben is szentmiséket oda, el fogunk menni ezekre. Ha pedig nem, a Szűzanya majd gondoskodik róla, hogy nélkülük is legyenek ott szentmisék.

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1327-anna-reti-misek-13-pasztor-nelkuli-nyaj-amelyet-kosok-terelgetnek


Kedves Engesztelő Testvérek!
A férjem a kisfiam és én többé kevésbé rendszeresen kb. 2 éve járunk fel a Szent Anna rétre.
Nagy megdöbbenéssel és szomorúsággal vettük tudomásul, hogy egy állítólagos üzenet hatására ezentúl a Kútvölgyi kápolnába kéne tartani a szentmiséket. Szerintünk ez egy téves üzenet, hiszen eddig az Égiek mindig azt kérték, hogy ott imádkozzunk, ott tartsunk szentmiséket a Szent Anna-réten. Pont most amikor a sátán minden oldalról támadja Országunkat, pont most kérnék azt, hogy hagyjuk el a Szent Anna rétet?!
Emlékszem mikor elkezdtünk oda járni első szombatokon kaptunk a Engesztelő Mozgalom  elnökétől egy papírt, amin a következő imák voltak. Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez, Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről, Imafűzér a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére. És olyan jó volt, hogy ezeket az imákat a Szentmise után rögtön mondtuk mindig az Elnök úr kezdte el és úgy egy szívvel-lélekkel mondtuk. Mint később megtudtam ezek az imák ehhez a kegyhelyhez kapcsolódó imák amit Jézus kért Natália nővértől, hogy ezeket mindenképpen mondjuk el.
Mostanában ez nem volt így egyben, hogy ezt a 3-at így 'szertartásszerűen ' elmondjuk. Vajon miért?!
Egyet értünk azzal a kijelentéssel, hogy 'Túl nagy a tét!'
Ezt a helyzetet azért engedheti meg a Jóisten valószínű, hogy mi Engesztelők magunkba nézzünk. Bűnbánatot tartsunk, többet böjtöljük, bizonyos erényeket jobban gyakoroljunk: alázat, bizalom, szeretet, egység az imádságban, megbocsátás, ima mások lelki üdvéért, hogy szívből imádkozzunk.
Mi azzal értünk egyet, hogy a Szentmisék továbbra is a Szent Anna-réten legyenek!!!!!!
Imádságos szeretettel:
Telbisz család       Szentendre

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1328-anna-reti-misek-13-mi-azzal-ertunk-egyet-hogy-a-szentmisek-tovabbra-is-a-szent-anna-reten-legyenek


Gyermekeim Szenteljétek fel újra az ott lévő kis kápolnát, beszennyezték a szent helyet!
Kezdődjék az építkezés, a misék tartassanak meg!
Aki a misék megszüntetését kérte, nemsokára leborulva kéri majd a megbocsátást.
Amint egykor, úgy most sem hisztek szavaimnak.
Bizonyságot kértek, de nem hisztek benne, csodatételt vártok, de vakok vagytok a látásra.
Hát nem látjátok körülöttetek a csapásokat, míg ti kegyelemben éltek?
Szeretetem kiárad e földre, de mint akkoriban, most sem segíthetek, ha kéréseimnek nem tesztek eleget.
Szenteljétek újra a földet, kezdődjék az építkezés!
Ha kérésem nem talál meghallgatásra, úgy közel a vész!
Az ország letiportatik, a sötétség elborítja, s mohó kezek szaggatják majd!
Beözönlik a megtévedt tömeg, a reménység sokakban elvész, s a hatalmaskodók harcában ide- oda sodródik majd!
Fénysugár, vezérlőcsillag a kápolna, ha felépül.
Üldöztetés lesz a részetek, ha engedtek a kényelmesebb út csábításának!
Terézia


Kedves engesztelő gyermekeim!
A világ a bábeli zűrzavar idejét éli. Sötét és zavaros világban éltek. A megpróbáltatásoktól félve inkább a könnyebb megoldást keresitek.  Nem akarjátok vállalni a szenvedéseket. Így sokszor a sátán kelepcéjébe estek. De a szenvedéseknek és a megpróbáltatásoknak nagy a jutalma. Ezek vállalása és felajánlása által nagyobb kegyelmekben részesültök.
Eltávolodni látlak benneteket engesztelő kápolnánktól. Miért teszitek? Édesanyám véres könnyeket hullat értetek, és Én is fájó szívvel szemlélem eltávolodásotokat. Miért nem váltok eggyé engesztelő szeretetemmel?  Mitől féltek? Minden áldást és kegyelmet megkaptok Atyámtól.
Ez a hely itt a Szent Anna-réten Édesanyám otthona. Még nem épült fel a régóta kért kápolna, de a ti engesztelésetek, kitartó imáitok által felépülhet, ha kitartotok esőben, szélben, hóviharban, melegben, hidegben, bármely nehéz megpróbáltatásban.
Gondoljatok arra, hogy mennyi időt és kegyelmet kaptatok! Országotok, keresztény környezetetek és kultúrátok már rég romokban heverhetne, és idegenek járhatnának-kelhetnének benne.  Amikor a Szent Anna-réten az engesztelők összejönnek, imádkoznak, és papjaim szentmiséket mutatnak be, megnyílik az ég, és a kegyelmek zápora hull Édesanyám országára. De a sátán nem alszik, résen van, tönkre akarja tenni Magyarországnak ezt a lelki középpontját. Ha sikerüln
e neki, akkor romokban fog heverni Édesanyám országa, és nehéz, keserű, szenvedő időszak következne számotokra.
Kedves engesztelő gyermekeim, és pap fiaim! Egy nagy hálónak van a középpontja itt a Szent Anna-réten.  Innen sok-sok fonál indul, amely behálózza egész Nagymagyarországot. Ennek a hálónak sok-sok csomópontja van, amely a különböző engesztelő helyeket, és közösségeket jelenti. Mindegyiknek más-más szerepe van és kegyelmi kiáradása. Az Anna-réti kápolna küldetése, hogy az itt felfakadó kegyelmi forrás egész Magyarországra szétáradjon, és tápláljon sok-sok szomjazó életet. A sátán most ezt a fő csomópontot és forrást támadja és akarja megsemmisíteni, amely rengeteg más engesztelő forrást táplál.
Ne hagyjátok el ezt a helyet! Bízzatok és tartsatok ki a megróbáltatásokban! Imádkozzatok Bíborosotokért, hogy minél előbb felépülhessen itt a Szűzanyának a hajléka!

http://engesztelok.hu/2-uncategorised/1329-anna-reti-misek-15-ket-latnoktol-szarmazo-uzenet

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018. június 3. Vasárnap, Úrnapján Szentségimádáson az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Most fognak bekövetkezni az események egymás után, ahogy erre már régóta felkészítettelek benneteket. Először nagy zűrzavar támad, amelyet már rég elterveztek. Egyházam recsegve, ropogva kettészakad, mint egy nagy hajó, hajótöréskor. Papjaim és híveim kettéválnak. Az egyik fele a hamis tanítást követi. A másik fele ezektől üldözést szenved, és rejtekbe kényszerül. Mindez most következik be. Az idő itt van. Utána kezet emelnek rátok, hogy beteljesedjenek az írások: nem különb a szolga Uránál. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Rengeteg vértanú lesz. De ti ne féljetek! Egyetlen hajatok szála sem veszhet el Atyátok tudta nélkül. Atyám mindezt azért engedi meg, hogy szétválassza a búzát a pelyvától. Akik mindvégig hűségesek maradnak Hozzám, bejönnek Velem az örök életre. Akik hűtlenül elhagynak, a kárhozat tüzére mennek. Készüljetek! Már mindent elmondtam nektek. Figyeljétek a jeleket! Ember embernek farkasa lesz. Óvakodjatok a közétek befurakodott ál keresztényektől! Ne legyetek közlékenyek velük! Csak akit jól ismertek, azokkal osszátok meg gondolataitokat. Az idő eljött. Ne féljetek! Nagy lesz jutalmatok a Mennyben. Véretek kiontása árán is maradjatok meg tanításomban! Kövessetek Engem a keskeny úton! Ahol Én vagyok, ott lesz a szolgám is. Megáldalak benneteket Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
” Szentírási megerősítés: Lk 2, 15: a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!”