2015. május 30., szombat

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Kegyelmek a kápolnáért küzdőkre való tekintettel

2015. 05. 02, Szombat

Mennyei Atya szent trónján ült, Magyarországra nézett és így szólt Szent Fiához: „Fiam, a magyar nép mindig közel lesz Atyai Szívemhez. Mert a magyar engesztelők egyszerű életükkel és az életszentségre való törekvésükkel kiemelkednek minden nemzetből, amelyeket szüntelenül szemlélek a világban. Úgy döntöttem, hogy a mai napon megajándékozom őket, hiszen látom, hogy most már sokadik alkalommal összegyűlnek a Szent Anna réten és egységben harcolnak az engesztelő kápolna fölépítéséért. Ez a nép még nem tudja, hogy a kitartásuk eredménye milyen nagy gyümölcsöket fog hozni szeretett hazájuknak.”
A Mennyei Atya levette koronáját és így folytatta: „Legszentebb leányom által ez az ország meg fogja dicsőíteni Szent Nevemet. Leveszem a koronámat, mert azt akarom, hogy a magyar engesztelők merjenek közeledni Hozzám. Én irgalmat akarok, és nem igazságosságot! Sok magyar ember fog meghalni az elkövetkezendő időkben, és lesznek köztük olyan lelkek, akik elfoglalhatják helyüket jobbomon, és onnan fogják szemlélni nemzetük állapotát és dicsőséges jövőjét. A magyarok nagy kegyelmet kaptak Tőlem, és azt kérem, hogy legyenek ezért a kegyelmekért szüntelenül hálásak. Azt akarom, hogy jobban megismerjenek Engem, és amikor elesnek, úgy emeljék fel tekintetüket bűnbánatukban az égre, hogy tudják, Én nem vetem meg őket gyarlóságaik miatt, hanem szeretetemmel megerősítést küldök számukra. Ám vigyázzanak, mert rengetegen beleesnek a vakmerő bizalom bűnébe! Én mindent megbocsátok nekik Általad és Szent Lelkem által, aki átvizsgálja lelküket és kiengeszteli őket Velem. A Szentlelkem ellen elkövetett bűnök, a megátalkodottságban való megmaradás, oly súlyosak az Én szememben, hogy nincs rájuk megbocsátás. Ne feledkezzenek meg az istenfélelem erényéről, amely alázatban tartja őket és megadja nekik a kegyelmet, hogy ne essenek bele a gőg bűnébe! Nincs nagyobb fájdalma Atyai Szívemnek, mint amikor egy gőgtől áradó lélek ad számot életéről az ítéletkor. Az ilyen lelkek mindig emlékeztetnek Engem Lucifer bűnére. Nagyon szeretem a magyar népet! Azt kívánom, hogy szavaimat úgy fogadják szívükbe, mint szeretetem intéseit.”
Jézus és a Szűzanya Szent Anna-réten a dombon lévő kereszthez mentek, és elültettek a kereszt tövében egy fehér liliomot és egy piros rózsát. Jézus így szólt Édesanyjához: „Édesanyám, hozz Elém minél több engesztelő lelket, akiken keresztül megenyhíthetem Atyám szívét az emberiség bűneivel szemben. Bár isteni irgalmasságomat Lengyelországban nyilatkoztattam ki, mégis Magyarországról fog kiindulni általad a megújulás gyümölcse, és dicsőségemben e nemzeten keresztül fogom kibékíteni egymással a világ minden népét. A béke része lesz Szeplőtelen Szíved győzelmének. Édesanyám, te vagy az Én társmegváltó segítségem. Mindazok, akik a te oltalmad alatt vannak, különleges módon részesednek a Fiú szeretetében. Hozzád hasonlóan tetszésemet akarom lelni bennük. Amikor a különítélet során egy bűnbánó magyar ember szemébe nézek, akkor Téged látlak bennük, és irgalmas szívem megesik rajtuk. Ugyanezt a kegyelmet akarom adni minden más nemzethez tartozó gyermekemnek. Irgalmam forrása elegendő minden ember számára. Édesanyám, meríts irgalmas szeretetemből, ajándékozd meg vele magyar gyermekeidet, hogy az életükben irgalmasak legyenek és mentsék Nekem a lelkeket.”
A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője levette piros palástját és beterítette vele az egész Szent Anna rétet, közben azt mondta: „Mindazokat az embereket, akik lábukkal érintik ezt a szent magyar földet és imádkoznak a Világ Győzelmes Királynőjéhez, Én palástommal betakarom, és elrejtem őket Édesanyai Szívemben, ahol irgalomra találnak és megmenekülnek Isten Szent Haragjától.”
Mária Magdolna

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/945-kegyelmek-a-kapolnaert-kuzdokre-valo-tekintettel
Szent Mihály az Eucharisztiáról


2015. 05. 29, Péntek
Az angyali seregek között jártam őrangyalommal, aki egyenesen elvezetett Szent Mihály arkangyal elé. Amikor találkoztam vele, ő éppen a Bárány előtt imádkozott és közben leborult arccal a földre. A Szentlélek Isten ezt sugallta nekem: „Szent Mihály arkangyal kiemelt helyet kapott Atyám Országában, aki méltónak találta őt arra, hogy a Menny és az Alvilág minden angyalának példát mutasson Isten tökéletes imádására. Boldog lehetsz, hogy szemlélheted őt, mert szíved megtelik vágyakozással és még nagyobb szeretettel Isten iránt. Atyám kinevezte őt a Mennyei Seregek vezérének, és e kitüntetés után a szeretet tökéletes lépcsőfokain tovább mehetett, hogy hűségével Isten Szent Nevét megdicsőítse. Ő szüntelen szemlélheti a Bárányt, és mint a szeráf angyalok, megkapta az engedélyt Atyámtól, hogy Jézus Krisztus mellett lehessen, aki a szentmise oltárán feláldozza magát az egész emberiségért, mint Isten Báránya.”
Közelebb mentem Szent Mihályhoz, és láttam csillogó könnyeit, amelyek az arcán leperdültek. Ezek a könnyek nem hullottak a földre, hanem a lelkébe ivódott, amely által a körülötte lévő fény megnövekedett. A Bárány alatt megláttam a szent frigyládát, melynek mindkét oldalán kerubok álltak. Ők vannak a legközelebb a Szövetség ládájához. Szent Mihály közelebb vezetett engem a Bárányhoz, hogy kifejezhessem előtte mély imádásomat és szeretetemet. Tudtam, hogy Bárányban maga Jézus szemlél engem. Közben Szent Mihály így szólt hozzám: „Gyermekem, íme a Bárány, aki Isten szövetségét tökéletessé tette. Értetek adta életét, hogy áldozata örök érvényű legyen, és megszerezze számotokra az örök életet. A Mennyben minden angyal szüntelen szemléli a Szent Frigyládát, amelyben Mindenható Atyánk szent törvényeit őrzik.  A két kőtáblát csak a Szentháromság érintheti meg, hiszen az Ő tökéletes szentségüket jelképezi. Az üdvözült szentek is – akik Krisztus által beléptek a Mennybe – szemlélhetik a Szövetség ládáját, amely isteni titkokat rejt magában: az emberiség és Isten szövetségének nagy misztériumát, mert ez az a szent kötelék, amely összekapcsolja az embert Istennel. Minden szentmisében megemlékezik Jézus a szövetségről, és ti hálát adtok érte. Ó, a Földön élő ember micsoda kincs birtokában lehet, amikor részt vesz egy szentmisén. Az angyalokat Isten már öröktől fogva maga mellé rendelte, hogy szüntelen imádják és dicsőítsék Őt. Láttam, hogy Isten hogyan teremtette az embert és tudtam, hogy micsoda kiváltságban lesz részetek. A jövőtökről csak annyira értesültem, amennyire az Ige kinyilatkoztatta nekünk a Mennyben. Láthattam, hogy az Atya hogyan készítette elő a Fiú útját a Földön, hogy beteljesítse a megváltást. Ó, amíg ti emberek az időben gondolkodtok és a több évszázados történelemben, addig mi mindent egy pillanatban láttunk és hallottunk. Igen, pillanatot mondok, mert csak ezt a szót vagytok képesek igazán megérteni az örökkévalóságból. Az Eucharisztiának értéke felülmúl minden földi és égi kincset. Isten imádása nélkülözhetetlen a ti boldogságotokhoz! Minél jobban gyakoroljátok a Földön, annál boldogabbá váltok. Az imádás fejezi ki legtökéletesebben az angyalok és emberek hódolatát Isten előtt. Örömmel mondom neked és testvéreidnek, hogy az imádás az imádság legfelsőbb fokozata. Isten nagyobbra értékeli, mint azt, ha egész nap rózsafüzért mondogatnátok. Angyali szívemhez közel áll mindaz a templom, ahol örökimádás folyik. Az örökimádással az ember átlépi önmaga határát azért, hogy Istené lehessen egész lényével.”
Láttam, hogy az ártatlan Bárányhoz odalépet egy pap, és feláldozta az Atyának. A Bárány Szent Vére a Szövetség ládájára hullott és az angyalok szüntelen zengték a Mennyben Isten dicsőségét. Szent Mihály: „Jézus szeretete oly nagy irántatok, hogy a világ végezetéig vállalja értetek minden szentmisén áldozatának megújítását. Amikor szentáldozáshoz járultok, a Megváltó Szent Vére szívetekre hullik, így írja bele szívetekbe a Szentlélek Isten törvényét és újítja meg bennetek szövetségét. De ha méltatlanul áldoztok, akkor átkot vontok magatokra. Ezt az átkot csak az Istennel való tökéletes kiengesztelődés törheti meg. Vigyázzatok lelketek tisztaságára úgy, mint az életetekre! Angyalként láthatom áldozásaitokat, és bizony szívem szomorú, amikor nem igazi alázattal, tisztelettel és bűnbánattal mentek az Úr elé. Sokszor megfeledkeztek arról, hogy maga Jézus áll előttetek a pap személyében és áldoztat meg titeket. Az angyalok nem áldozhatnak, mert nekünk nincs anyagi testünk. Boldogságunkhoz elegendő Isten Színről Színre látása. Igen, Ő így akarta. Ám megengedte nekünk, hogy gyönyörködhessünk örökkön-örökké Szűz Máriában, aki tökéletesen egyesült emberként Szent Fiával a szívében. Ő a Szentlélek tökéletes temploma és az Eucharisztia legszeretetreméltóbb hordozója. Mennyei Édesanyátok veletek van, hogy példát mutasson nektek Isten és ember tökéletes egyesüléséhez.
Látom, hogy gondolataidban megfordult az, hogy mi az oka annak, hogy bár Jézus és Szent Édesanyja testestül-lelkestül felvétetett a Mennybe, mégsem láthatjátok őket a szentmisén. Ez azért van, mert még nem érkezett el Isten földi dicsősége. Ha látnátok a feltámadt Krisztust, testetek nem élné túl. Mert az Ő szeretete úgy árad ki felétek, hogy annak útját semmi sem akadályozhatja, még a testetek sem. Csak halálotok órájában jelenik meg nektek dicsőséges testében, mert a lélek kész az átmenetelre. Ez a találkozás nemcsak lelketek sorsát határozza meg, hanem a feltámadásotokat is. Mindennap úgy találkozzatok Jézussal a templomban, ahogy halálotok órájában is kívánjátok. A szentek folyamatosan növekedtek a szeretetben, mert akarták Istent és minden gondolatukat, cselekedetüket Felé irányították. Az emberiség még sosem szenvedett annyit a kísértésektől, mint a ti korszakotokban. Nincs már olyan környezet a Földön, ahol nem a bűn uralkodik. Érzékszerveitek figyelmét elterelik Istentől, hogy a szívetek a világhoz ragaszkodjon. Nehezen tudjátok meglátni embertársaitokban Isten jelenlétét, mivel ti magatok is zűrzavarban éltek. A sátán el akar szakítani titeket Jézustól, de ha erősek maradtok Isten kegyelmében, és törekedtek az életszentségre, akkor még nagyobb lépésekben fogtok előre haladni a szeretet gyakorlásában. Isten a szeretet egyetlen forrása. Általa váltok szentté a Földön. A különítéletetek napján a szeretetekről kell számot adnotok, nem pedig a magántulajdonaitokról. A haldoklók sokasága nem ismeri fel Jézusban Isten Fiát, mert a szívük ragaszkodik a földi kincsekhez. Nem tudják értelmükkel felfogni, hogy a világ értéke semmivé válik Istenhez képest. Az egyetlen kincs, amit szívetekben birtokolhattok az az Oltáriszentség. Krisztus Teste és Vére anyagból van, mégis lelketeket táplálja. Jézus nemcsak emberségében akar veletek egyesülni, hanem istenségében is. Ha igazán ismernétek az Eucharisztia titkát, akkor másképpen közelednétek az Úrhoz és gesztusaitokban is tökéletesednétek. Ó, milyen nagy mennyei titkokban részesültök! Amikor Jézus egyesül veletek, akkor Ő beavat titeket a Szentháromság misztériumába. Időnként tapasztaljátok, hogy különleges gondolatok járják át az értelmeteket, ezeket a Szentlélek adja számotokra. Ne hessegessétek el, hanem elmélkedjetek rajta, mert ingyenes ajándékként kapjátok. Sokan akarják hallani Isten hangját, ám észre sem veszik, hogy Ő már megszólította őket. Isten mindenkivel érzékelteti önmagát, de ha figyelmetek szétszórt, akkor nem tudtok elmélyülni a jelenlétében. Mennyei Atyátok vágyódik utánatok, mert akar titeket! Az övéi vagytok, és nem mond le rólatok soha! Ő nem a bűneiteket nézi, hanem a lelketeket. Isten látja, hogy a bűn mit tesz veletek. Ha az Ő szemével látnátok magatokat, akkor elszörnyednétek és undorodnátok önmagatoktól. De Isten annyira szeret titeket, hogy méltóságot adott nektek emberi személyetekben. Ez a méltóság nem más, mint a szabadakaratotok. Ez az ember egyetlen tulajdona, amellyel ő maga rendelkezhet. Aki Istent keresi, az megtalálja. 
Engesztelő találkozótok napján mindent helyezzetek a Szentháromság elé (vasárnap Szentháromság ünnepe lesz). Szenteljétek magatokat oda Istennek, amelyben Én magam fogok segédkezni. Mindnyájatokat az Örök Atyához vezetlek, hogy Ő Benne megszentelődjetek. Isten azt várja tőletek, hogy meghaljatok akaratotoknak. Szűz Mária beleegyezett Isten akaratába, és mivel rendületlenül hű maradt ígéretéhez, beteljesedett a ti megváltásotok. Én Isten akaratát néztem, és általa győzedelmeskedtem Lucifer fölött. Az igazán alázatos ember lemond saját akaratáról azért, hogy Istent szolgálhassa. Mennyei Édesanyátok szemlélni fogja minden felajánlásotokat. Boldogok lesztek, mert ő elvezet titeket a Szentháromsághoz. Ünnepeljetek velem, mert az egész Mennyország zengeni fogja: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” Az engesztelők találkozása ezen a napon kiemelkedő esemény lesz! Isten különleges módon felkarolja országotokat, jobban, mint eddig valaha. Felajánlásotok olyan értékes lesz Isten előtt, hogy ha Magyarország fél lakossága megtenné ezt a lépést, akkor megmenekülnétek a III. Világháborútól is. Nagy kegyelmek várnak rátok, és az Ég áldása lesz veletek!”

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/955-szent-mihaly-az-eucharisztiarol

2015. május 29., péntek

HAMISPRÓFÉTA DÖBBENETES SZAVAI

A katolikus sajtóban napvilágot látott nemrégiben Ferenc pápa videója amelyben a keresztény világ és a cikket írók és publicisták,számára döbbenetes és egyben zavarkeltő volt Ferenc pápa következő kijelenése: -" Lehet hogy most eretneknek hangzik de én egyet értek az ördöggel azzal akit minden keresztény felekezet ismer és egynek tart.( evangélikusok katolikusok lutheránusok ortodoxok).
Majd Ferenc pápa a következő szavakkal folytatta: A katolikusok,Lutheránusok és az Ortodoxok testvérek még pedig vér szerinti testvérek. Ez a vér egyesít minket ma Kedves testvéreim kijelentem nektek hogy ma a vér szerinti ökumenizmus korát éljük
Az ördög a muszlimokat használja fel eszközként hogy üldöztetést szít? Ez által ken fel bennünket? Mi által ken fel bennünket? A vér kegyelme által.
Ezen kijelentések után a cikk írója aggódva és ledöbbenve teszi fel azt a kérdést hogy vajon volt e valaha a pápaság történelmében ilyen Pápa aki valaha ilyet mondott volna, majd hozzátette hogy ennek súlyos következményei lesznek a Kereszténységen belül eme pápai kijelentés miatt és nagy zűrzavar várható az Egyházban.
https://veneremurcernui.wordpress.com/2015/05/27/pope-francis-it-may-be-a-heresy-but-i-agree-with-the-devil-that-all-christians-are-one/

Az „egyházi” illuminátusok „titkos” római találkozója

Az „egyházi” illuminátusok „titkos” római találkozója
(forrás: www.kath.net, www.katholisches.info – 2015. május 29.)

Pünkösdhétfőn, azaz 2015. május 25-én a római Gregoriana pápai egyetemen „titkos” találkozóra gyűltek össze a római újegyház legprogresszívebb tagjai, mintegy 50 fő, köztük a német, a svájci és a francia püspöki konferenciák elnökei, Reinhard Marx „bíboros-érsek”, Markus Büchel „püspök” és Georges Pontier „érsek”. A laikus meghívottak között volt [magától értetődően] a Sant‘Egidio (Szent Egyed) közösség vezetője, Marco Impagliazzo, és a következő nagy médiacégek újságírói: a svájci Neue Zürcher, a német egyes és kettős köztelevízió, az ARD és ZDF, a német Frankfurter Allgemeine Zeitung, a francia La Croix és I-Media, valamint Bergoglio kedvenc interjúpartnere, a szabadkőműves Eugenio Scalfari újsága, az olasz La Repubblica.
     A résztvevők listáját a Rorate Caeli és a National Catholic Register újság is nyilvánosságra hozta. Ez a lista
     német nyelven itt: http://www.katholisches.info/2015/05/29/die-kirchlichen-illuminaten-liste-der-katholischen-geheimbuendler/
     angol nyelven pedig itt olvasható: http://kath.net/news/50744
Elsőnek a Le Figaro francia újság számolt be a találkozóról, majd ezt követően több más sajtóorgánum is megjelentette a saját információit. A kath.net weboldalhoz eljuttatott meghívóban (lásd a két fotót) az áll, hogy egy „zárt rendezvényről” van szó, ami az újságírók számára „háttérbeszélgetés jellegű”.
     Különösen érdekes, hogy a püspöki konferenciák minden résztvevő (tehát az újságírók) számára kifizették útjuk és ott tartózkodásuk összes költségét.
A három téma, amit megtárgyaltak a következők voltak: „Jézus szavai a váláshoz; Megfontolások egy katolikus biblia-értelmezéstanhoz” – „Szexualitás, mint a szeretet kifejeződése. Megfontolások a szeretet teológiájához” – „A saját élet ajándéka. Megfontolások a biográfia teológiájához”. 
     Az előkészítő szövegben többek között szó szerint ez áll: „Szükség van a szeretet újonnan kidolgozott teológiájára, ami kapcsolódik az erkölcsteológiai megkülönböztető képesség hagyományához és integrálja úgy az antropológia, mint a szociológia új meglátásait.”
A gyűlés moderátorai a Radio Vatikan németnyelvű adásának vezetője, Pater Bernd Hagenkord és Francine Charoy professzornő, francia morál-teológusnő voltak.
A résztvevők, akik a Kasper-vonal nagy élharcosai, kimondott célja egy új házasság- és erkölcstan bevezetése az „egyházban”. A megvilágosultak titkos találkozója arra szolgált, hogy meghatározzák azt a stratégiát, amivel az októberi püspöki szinóduson céljukat elérhetik. 
     Legfeltűnőbb a német püspökök és professzorok, valamint a jezsuiták túlsúlya. A média jelenlevő képviselői azt mutatták, hogy széles hatókörű akciókat terveznek, amiket a közvélemény befolyásolásához a médiának támogatni kell. A séma emlékeztet az ú. n. II. Vatikáni Zsinat előtti és alatti eseményekre, valamint az akkori Rajnai Szövetség stratégiailag megtervezett eljárására, ami most új összeállításban ismét összegyülekezett.
Érdekes még, hogy ugyanebben az időben zajlott az októberi püspökszinódus előkészítő titkárságának az ülése is, ahol személyesen Bergoglio elnökölt, és amin Christoph Schönborn „bíboros-érsek”, az osztrák püspöki konferencia, a Kasper-i irányvonal nagy támogatója és követője is részt vett. [Hogy utána ő és a titkos találkozó vezetői kicserélték-e tapasztalataikat, nem tudni.]
     És három nappal később, május 28-án tartotta a „Bergoglio baráti kör” tavaszi ülését, amin viszont Kasper elnökölt, aki ilyesmiket mondott: „Nem folytathatunk ideológiai harcot, mert nem tudjuk megnyerni. A többieknek gigantikus gazdasági eszközök állnak rendelkezésre, és a tömeg média is az ő oldalukon áll.” Ezért „nyelvezetünket kell szelídíteni” és meg kell próbálnunk a szekularizált világgal kapcsolatba kerülni.
     Egy másik Bergoglio-barát, a teológus Marco Vergottini úgy vélekedett, hogy „a püspökszinódussal kapcsolatban nagyon nagyok az elvárások [a világ részéről], és ezért legalább valami konkrétumot el kell érni”. Ez nem lesz könnyű, mert „olyan tradicionalista körök vannak, akik – jóhiszeműen – minden változást meg akarnak akadályozni”. Vergottini szerint Montini „Humanae vitae” enciklikáját át kell gondolni, az újraházasodott elváltaknak meg kell engedni az áldozást, a „homoszexuális párokat el kell ismerni”, mert „egy demokratikus társadalomban az anyakönyvezett kapcsolatok törvényesek”. 
     És még egy hír ebben a témában: Bergoglio a május 23-i a Regina Coeli imánál ezeket mondta: „Az anya-egyház senki orra előtt nem csukja be az ajtót, senki előtt! A legnagyobb bűnös előtt sem, senki előtt! Az anya-egyház kinyitja a kapuit, szélesre tárja mindenki számára, mivel anya.” További hírek e témában:
     A német nyelvű „katolikus” médiában egyre több cikk jelenik meg arról, hogy ami 500 évvel ezelőtt Luther Márton volt, az napjainkban Reinhard Marx, aki jó úton halad afelé, hogy egy újabb egyházszakadást idézzen elő.

     Az októberi szinóduson két eredmény születhet: Ha legalább a gyakorlatban elfogadják a homoszexuális kapcsolatokat és az újraházasodott elváltak áldozását, akkor újabb szentségtörést és újabb eretnekséget követnek el, ami azoknak, akik tudják, hogy ennek a társaságnak vajmi kevés köze van Krisztus misztikus testéhez, a katolikus Anyaszentegyházhoz, nem jelent semmi újat vagy meglepőt. Ez csak azok számára hozhat újdonságot, akik ezt eddig nem voltak hajlandók belátni – hogy ők ezt követően hogyan döntenek, nos, ez rajtuk múlik, ezen pedig az, hogy lesz-e „pozitív” irányban egyházszakadás. Ha viszont Bergoglionak, Kaspernek, Marxnak most sem sikerül elérnie a kétharmados többséget, Marx és társai, a fent leírt „titkos” találkozó fő emberei, valószínűleg tényleg egyházszakadást idéznek elő saját régióikban. Vagyis, nagy az esély, hogy így is, úgy is megtörténjen az újabb egyházszakadás.
     Akár így, akár úgy, a fenti hírt olvasva óhatatlanul Malachi Martin atya „Az utolsó pápa” (Windswept House) című könyve jut az ember eszébe. Ő írt le pontosan ilyen találkozókat, ilyen emberekkel és ilyen témákkal pontosan 20 évvel ezelőtt. Lásd: A végidő előjelei című írást.


Amit Jézus tanított


"Ő így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettõl fogva férfivá és nővé teremtette őket?"
          - Máté 19,4

"Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten."
          - Márk 10,6

Amit az apostoli levelek tanítanak

"Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban."
          - Róma 1,26-27
"Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát."
          - 1 Korinthus 6,9-10
"És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással."
          - 1 Timóteus 1,9-10

Bibliai igék a válás és újraházasodás témájához

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. (Lukács 16:18)
Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét: ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azok ezt mondták: „Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik: „Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene; és ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el.” (Márk 10:2–12)
A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. (1 Korinthus levél 7:10–11)
Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint; de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. (Róma levél 7:2–3)
Továbbá ezt teszitek: könnyel öntözitek az ÚR oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek: Miért nem? – Azért, mert az ÚR a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyent, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez! Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől – mondja az Úr, Izrael Istene –, mert erőszak tapad ruhájára – mondja a Seregek Ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek! (Malakiás 2:13–16)
Máté 5:31–32-t így adja vissza:
Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el.
Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle: „Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét?” Ő így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?” Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” Erre azt mondták neki: „Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válólevelet neki?” Jézus így válaszolt nekik: „Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság esetét kivéve –, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.” Erre így szóltak hozzá tanítványai: „Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni.” (Máté 19:3–10)

2014. okt.19.én 
Befejeződött Rómában a katolikus világegyház rendkívüli szinódusa.
http://m.168ora.hu/globusz/vatikan-szinodus-ferenc-papa-hazassag-csalad-szexualitas-131632.html
"A másik véleményt Walter Kasper volt kúriai kardinális, Ferenc pápa tanácsadója képviseli. Címszavakban: az elvált és újraházasodott híveknek minden egyes eset megvizsgálása után, az irgalmasság nevében engedélyezni kell a szentségekhez járulást. A homoszexualitás nem bűn. Nekik és a leszbikusoknak helyük van az egyházban. Ők is Isten gyermekei."

A Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház vezetését veszi át, hanem ő fog irányítani minden Keresztény Egyházat is


2012. június 10. vasárnap, 3:30
Drága szeretett leányom, felszólítom minden követőmet, hogy mutassanak bátorságot ebben az időben.
Ez most nem annak az ideje, hogy leboruljatok és sírjatok. Ez az üdvösségetekért folytatott harc ideje.
Felszólítok minden Keresztény Egyházat, Klérusom tagjait és mindazokat, akik az életüket Nekem, Jézusuknak szentelték, hogy hallják meg kérésemet:
Sohase hagyjátok el Tanításaim igazságát.
Soha se hagyjatok el Engem.
Sohase hagyjátok el Egyházamat. Mert Én vagyok az Egyház.
Sohase hagyjátok el Testemet, mert Én vagyok az Élet Kenyere.
Sohase fogadjátok el a hazugságokat, amelyeket hamarosan elültetnek köztetek, hogy kiszorítsa Egyházamat a Földön.
Itt a felkészülés ideje.
Hamarosan egy új, ember alkotta vallást kell lenyelnetek.
Hamarosan olyan (lelki) táplálkozásra kényszerítenek majd benneteket, amely hasonló az Oltáriszentséghez, de az már nem lesz az Én Testem.
Ez üres lesz és terméketlen, és nem az igaz életet eredményezi.
Az egyetlen valóságos Szent Eucharisztia az, amelyik azon a módon létezik, ahogyan Jelenlétem jelenleg ismertté válik a Szentmise Áldozatában.
Soha ne térjetek el ettől, még akkor sem, ha azok a pogányok kényszerítenek erre benneteket, akik majd Keresztény Egyházaimat átveszik.
Ők megszentségtelenítik majd Egyházaimat, (templomaimat is), és semmi más nem lesz belőlük, mint szórakozóhelyek és szociális központok, amelyre változtatják azokat.
Nektek mindig azokat a szabályokat kell követnetek, amelyeket az Utolsó Vacsorán Apostolaimnak tanítottam.
Nektek most gondoskodnotok kell arról, hogy minden rendben legyen, mielőtt a támadás elkezdődik.
Mert hamarosan lehetetlennek fogjátok találni, hogy egy hamis tant kövessetek, amelyet az előtettek álló förtelemmel rátok kényszerítenek.
A Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház fölé helyezi magát, hanem az összes Keresztény Egyház fölött is diktálni fog, amelyeket eggyé fog egyesíteni.
De nem Én leszek az, Jézus Krisztus, akire majd ezt az Új Templomot fogják építeni. Ez egy olyan templom lesz, amellyel a Szentszéket akarják helyettesíteni, hogy tisztelje a fenevadat.
Most vegyétek figyelembe Szavaimat, mert hamarosan látni fogjátok az Igazságot.
Azoknak, akik elég bátrak ahhoz, hogy hitük ezen üldöztetését kiállják, azt mondom: nektek most kell elkezdenetek tervezni.
Azoknak pedig, akiknek nincs elegendő erejük az Antikrisztus és a hamis próféta uralkodásával megküzdeni, azt mondom: boruljatok térdre és kérjetek Engem, hogy segítsek nektek.
Én vezetni foglak benneteket új vezetőim által, akik közületek fognak kiemelkedni, és akiket az Én Két Tanúm fog vezetni.
Hénok és Illés, akik jelen vannak Keresztény Egyházamban a Földön és Izrael Házában, hamarosan hatással lesznek az Evangélium igehirdetésére az egész világon.
Az Igazság tanítását semmi sem állíthatja meg.
Ez az időszak nehéz lesz, de ti álljatok fel és kövessétek hadseregemet a Földön, és így egyre több lélek fog megmenekülni. Ne hagyjátok el azt a nyájat, amelyet rátok bíztam, hogy vezessétek.
Ne féljetek; mert egyedül csak az Örök Élethez vezető ösvény követése által üdvözülhettek.
Amennyiben a Hamis Próféta ösvényét követitek, akkor ti nemcsak elvesztek Számomra, hanem az ártatlan lelkeket is a Pokol útja felé vezetitek.
Legyetek bátrak, felszentelt szolgáim.
Fogadjátok el, hogy Visszatérésem Ideje a küszöbön áll. Nincs vesztegetni való időtök.
Jézusotok


Figyelmeztetés a klérus (egyházi rend) számára

2010-11-16
Leányom, tegnap visszautasítottak téged, mivel az emberek kétséget próbáltak ébreszteni benned. Ezért szenvedtél. Ne ess kétségbe, Szavaim meghallgatásra fognak kerülni. Munkád során akadályokba fogsz ütközni, amelyek csalódottá tesznek téged.
Leányom, Én vezetlek téged. Erre kell gondolnod, és Ígéretemet sohasem szabad elfelejtened. Azt tettem, amire kértél, megengedtem neked, hogy az elmúlt éjszaka nyugodtan aludj. Most már erősebb vagy. Érzed ezt?
Légy óvatos, hogy kivel állsz szóba. Követőim, vagy azok, akiket te annak tartasz, nem mindig azok, akiknek látszanak. Azt kell tenned, amit a te szíved mond.
A világ látszhat olyannak, amilyennek mindig is látszott, mégis van változás, ami most van beteljesedőben. Ez a változás gyermekeimet a sötétségbe vezeti, ami beburkolja őket, és elhomályosítja Irántam való szeretetüket.
Miért kell gyermekeimnek folyamatosan megkérdőjelezniük az Igazságot? Nem követik tanításaimat, pedig ezt az ajándékot már apostolaimtól kapták, akik Irántam való szeretetből és a Szentlélek ereje által, a világ számára a legkülönlegesebb ajándékot adták. Az Igazság ajándéka tanítva és terjesztve volt az egész világon, minden gyermekem számára. Sok gyermekem ezt a vezetést évszázadokon keresztül követte.
Mások pedig az Igazság tanításait megváltoztatták, saját elhatározásuk alapján, saját véleményük szerint, vágyaik, kívánságaik után, és a hatalomvágy érdekében. Aztán követőim már nem tudtak különbséget tenni Isten szavának igazsága és a hazugságok között, amit a félrevezetett emberek terjesztettek. Ez az, ahogyan a gonosz dolgozik. Ő az összezavarodottságot, kétséget és reménytelenséget hozza, és ezt a Kereszthalálom óta teszi. De hallgassatok meg most Engem. Ő nem fog győzni, leányom. A mennyei vezetés ereje újraéleszti majd a hitet gyermekeimben, prófétáim tanításai által.
Kérd meg gyermekeimet, hogy legyenek éberek a változásokkal szemben, amelyeket a világban látnak. Kérd meg őket, hogy nyissák meg szívüket, szemüket és értelmüket, hogy meglássák azokat a hazugságokat, amelyeket a sátán terjeszt. Ő szövi azt a hálót, amely tele van ígéretekkel, hogy gyermekeim vonzódást érezzenek a külső csodákhoz. A csodák és a hamis dicsőség pedig üresek.
Nem sugároznak sem szeretetet, és semmiféle valódi vigaszt sem nyújtanak, amikor ennek üressége megnyilvánul.
A gonoszság ereje egyre nő most, gyermekem. Ezeket a sátán tervezi gonosz követőinek hadserege által. A sátán ezen követői a kapzsiság és az önszeretet miatt, engedelmes imádattal követik őt, addig, ameddig bevezetik őket az általa megvillantott „paradicsomba”. Az általa megígért paradicsom nem más, mint sötétség, és amikor ezt gyermekeim észreveszik, már nem lesz idő a megmentésükre.

Ima a Megmenekülésért

Minden gyermekemnek, ha csak családjuk iránti szeretetből teszik is, rá kell ébredniük erre a gonoszságra, hogyha meg akarják egymást menteni. Szeretetem továbbra is vezetni fogja őket, ha most Hozzám fordulnak. Sohasem szabad félniük megtérni (felém fordulni), mondván a következőket: „Ó Uram, vezess engem birodalmadba, és védj meg engem a sötétségtől, amely elborította lelkemet. Hallgass meg most, ó Szent Szív és jóságod által add, hogy szereteted fénye és védelme ragyogjon át engem.”
Mindazon gyermekeim, akik elimádkozzák ezt az imát, meghallgattatnak. Könyörgéseik megmentésükért, és azokért, akiket szeretnek, meghallgatásra találnak. Látnokaimon keresztül, akiket Édesanyám vezetett, fáradhatatlanul próbálkoztam figyelmeztetni a világot. Nagyon sok esetben látnokaimat, bár kezdetben elutasították, végül mégis elfogadták őket. Ez alkalommal már nem lesz elegendő idő adva látnokaim számára, hogy Enyéim közül elegen meghallhassák üzeneteiket.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól

Figyelmeztetnem kell gyermekeimet, hogy óvakodjanak a hamis prófétáktól. Sok igaz látnokot félrevezettek már. Az igaz látnokoknak olyan kegyelmek adatnak, amelyekkel az Igazságomat továbbítani tudják, úgy, hogy természetfölötti események és csodák kísérik őket, amelyeket nem lehet és nem is akarnak letagadni.
Meghasad a Szívem, amikor azt látom, hogy legszentebb szolgáim miként utasítják vissza látnokaim nagy részét. Ugyanezek a szolgáim, akiket azért küldtem, hogy gyermekeimet tanítsák, feladataikban kudarcot vallanak. Nekik most Hozzám kell fordulniuk vezetésért, és imádkozniuk kell a kegyelmekért, amire szükségük van Népem vezetéséhez.
Az Én felszentelt szolgáim nagyon különlegesek, és mindazok, akik a Szentségekben részesültek, meg kell hallgatniuk kérésemet. Ti most Engem szolgáltok. Újítsátok meg fogadalmaitokat. Higgyétek és kövessétek szent üzeneteimet. Legyetek erősek, mert ti most mind arra vagytok felszólítva, hogy tanúságot tegyetek a Jövendölés Könyvének Igazságai mellett, és fogadjátok el, hogy elérkezett az idő. Most készüljetek fel erre a nagy eseményre. Ne tagadjatok meg Engem, és ne fordítsatok hátat Nekem. Erőteljesen és meggyőződéssel prédikáljatok. Ne hígítsátok fel Tanításaimat, és ne mondjátok követőimnek, hogy minden rendben lesz. Ez nem az az üzenet, amire hivatottak voltatok. A ti kötelességetek Velem, Isteni Megváltótokkal szemben az, hogy az Igazságra felhívjátok nyájaitok figyelmét.
Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek Engem és Tanításaimat.
Miért nem követitek a Szentírás tanításait? Miért magyarázkodtok? Miért vezetitek félre gyermekeimet, és miért győzitek meg őket arról, hogy Isten mindent megbocsát? Az Örök Atya csak azoknak fog megbocsátani, akik hisznek Bennem, és akik megbánják bűneiket. Nem mondott semmit nektek a kereszten elszenvedett Halálom? Azért haltam meg, hogy megmentsem az emberiséget a sátán ostobaságaitól. De ti, félrevezetett (megfontolatlan) elfogadás által, hazugságot tanítotok gyermekeimnek. Ti áldozatokká váltatok az emberek nyomására, arra, hogy álcázzátok a Szent tanokat, aminek prédikálására voltatok elhívatva.
Nem szégyellitek magatokat? Olyannyira ragadtak el benneteket a föld által kínált világi csábítások, hogy követitek a népszerű elfogadás által diktált hamis dogmát, ezt pedig a sátán terjesztette el gyermekeim között. Ezeknek a szegény, félrevezetett gyermekeimnek iránymutatásra (vezetésre) van szükségük. Nekik meg kell érteniük, hogy mi a különbség az emberi értelmezés és az isteni ígéretek között, amelyek Tőlem származnak.
Miért ne hinnének Gyermekeim az isteni beavatkozásban? Miért tüntetitek fel jelentéktelennek ezt, amikor ismertetik ezt veletek? Papjaim, hallgassátok meg kérésemet. Imádkozzatok, hogy az Igazság üzenetei meghallgatásra kerüljenek.

Üzenet a püspököknek

Püspökeimnek a következőket mondom: vegyétek le palástjaitokat, forduljatok el a gazdagságtól, amelyben hittetek. Keressétek az alázatot, amelyet elvárnak tőletek. Engedelmeskedjetek Szavamnak most, vagy nézzetek szembe a következményekkel. Nektek kötelességeitek vannak Velem és az Örök Atyával szemben. Milyen vakká váltatok! Most a látnokok által jelek adatnak az égen, és ti nem vettétek azt figyelembe. Helyette kastélyaitokban ültök és gúnyolódtok. Ezért bűneitek nem lesznek megbocsátva.
Felszentelt apostolaim bűnei által, ők, akik az Én ösvényemet választották, nagyon bántanak Engem. Nyissátok meg szíveteket, szemeteket, és forduljatok vissza szent könyvem tanításaihoz.

Üzenet a bíborosoknak

Bíborosaimnak a következőket mondom: milyen magaslatra kerültetek, hogy a szentségeket és tanításaim igazságát elfelejtettétek, ami által vezetnetek kellene nyájamat. Ereszkedjetek le és kövessétek vezetésemet. A hamisság ne tereljen el benneteket, amely megfertőzte az emberiséget. Ti se tagadjatok meg Engem.

Felkérem mindannyiatokat, hogy imádkozzatok az én bátor pápámért, az utolsó igaz pápáért

Benneteket, apostolaim, a csaló félrevezet. Ő (a csaló) megismertette magát templomaim folyosóin, és gonosz módszerei most mutatkoznak meg. Mindazoknak, akik nyitott szemmel járnak, a következőket mondom: azok miatt legyetek éberek, ami előttetek és a hátatok mögött zajlik. Meg fogja kaparintani a lelketeket, ha engedtek csalásainak.
Kérlek benneteket, imádkozzatok közületek mindenkiért. Kérjétek a vezetésemet. Könyörögjetek a megbocsátásért, és hagyjátok, hogy újra vezethesselek benneteket.
Mindazoknak, akik ezt az utasítást megkérdőjelezik, azt mondom, hogy figyeljenek: miért ne kommunikálhatnék veletek ezen az úton? Mindannyiatokat az apostolok által tanítottalak, akik a Szentlélek vezetése által adták át üzeneteimet a világnak, ami azóta is él. Az idő most már közel van. Egész életetekben a vezetésért imádkoztatok. Most arra sürgetlek benneteket, hogy hallgassátok meg kérésemet.
A ti Isteni Megváltótok, Jézus Krisztus


Üdvösség Anyja: Van egy üzenetem a Római Katolikus Papság (Klérus) számára

2014. november 21. péntek 16:15
Én vagyok a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja – az Üdvösség Anyja. Ma van egy üzenetem a Római Katolikus Papság számára, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök hozzátok.
Hívom Fiam minden felszentelt szolgáját, akik a nagy megpróbáltatások ezen idejében szolgálják Őt az Egyházban. Ti vagytok az Ő Legszentebb Szentségeinek élcsapata, akiket Fiam meghívott, hogy minden lélek üdvösségén munkálkodva, szolgáljátok Őt, és ezért nagy a ti felelősségetek Vele szemben.
A ti kötelességetek minden esetben az, hogy szolgáljátok mindenkor Fiamat és az Ő Testét – Egyházát –, biztosítván azt, hogy Legszentebb Igéje mindenkor meg legyen tartva. Előttetek a nagy fájdalom és az üldöztetés időszaka és nektek erre már most fel kell készülnötök. A hitetek a jövőben a végsőkig próbára lesz téve, amikor arra fognak benneteket kényszeríteni, hogy új fogadalmat tegyetek, mely során azt fogják kérni tőletek, hogy egy olyan új tanhoz legyetek hűségesek, amely nem Fiamtól származik.
Azok közületek, akik majd felismerik a hamis tanokat, amikor azt bemutatják nektek, nem szabad megadnotok magatokat annak. Amikor majd arra utasítanak benneteket, hogy átalakítsátok és megváltoztassátok a Legszentebb Szentségeket, akkor el kell futnotok. Fiam Egyháza az elviselhetetlenségig próbára lesz téve. Azoknak közületek, akik esetleg félredobják majd az Igazságot egy új módosított tan javára  – amelyről azt fogják mondani, hogy meg kell felelnie az emberek igényeinek – tudniuk kell, hogy ez Isten Igéjének egy nagy elárulása.
Mivel arra tettetek fogadalmat, hogy Fiamat szolgáljátok, ezért Isten gyermekeivel szemben az a kötelességetek, hogy őket Fiam, Jézus Krisztus Testével és Vérével tápláljátok. Azonban el fog jönni majd az az idő, amikor arra fognak benneteket kényszeríteni, hogy változtassátok meg a Szentmiseáldozatot. Lesznek köztetek olyanok is, akik azonnal tudni fogják, hogy itt egy nagy hibát követnek el és ezért ti ennek hátat kell, hogy fordítsatok.
Nektek továbbra is táplálnotok kell azok lelkét, akik számítanak rátok, hogy őket a Legszentebb Eucharisztiával tápláljátok. Ha hűségesek maradtok Fiamhoz, és továbbra is szolgálni fogjátok Isten gyermekeit, amint az kötelességetek, akkor Őt nagy méltósággal fogjátok szolgálni.
Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok minden nap a Szent Rózsafüzéremet, hogy adja meg számotokra a szükséges erőt és a Sátán elleni védelmet, mert az előttetek álló idők, amelyek hamarosan rátok szakadnak, elviselhetetlenek lesznek. Ha mindig magatoknál tartjátok az Élő Isten Pecsétjének imáját, akkor különleges védelemben fogtok részesülni a gonosszal szemben. 
A papok közül sokan lesznek olyanok, akiknek nem lesz elég bátorságuk ahhoz, hogy megvédjék Isten Igéjét, de sohasem szabad félnetek attól, hogy hűséget mutassatok Fiam iránt. Ha eláruljátok Fiamat, ártatlan lelkeket fogtok magatokkal vinni, akik akaratuk ellenére tévedésben és egy borzalmas sötétségben fogják magukat találni.
Már egy jó ideje annak, hogy a sátán behatolt Fiam Egyházába, de minden alkalommal, amikor az általa okozott káosz és zűrzavar elviselhetetlenné vált, akkor ez Fiam szeretett szolgái hitének köszönhetően szertefoszlott. Most amikor sok pap hite meggyengült, egyes esetekben pedig teljesen megsemmisült, a Pokol kapui megnyíltak, és nagy veszély fenyeget.
Nektek soha nem szabad abba a kísértésbe esnetek, hogy lemondjatok mindarról, amit Fiam tanított. Fiam sosem változott. Az Ő Igéje mélyen belevésődött abba a kősziklába, amelyre Egyháza épült. Az Ő Szentségei azt a Fényt hozzák a lelkeknek, amelyre szükségük van az életben maradáshoz. Ha eláruljátok Fiamat, akkor magát az életet pusztítjátok el, mert Fiam Jelenléte nélkül a világ ma nem létezne.
Boldogok azok, akik Fiamat valóban szeretik, mert ők lesznek azok, akik jó példával az élen fognak járni.
Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja

Meggyőződésünk szerint a Nyugat és csatolt részei, a Vatikán hathatós közreműködésével vesztette el erkölcsi és morális tartását.

Európának vissza kell nyernie erkölcsiségét és hitét, mert veszélyt jelent, hogy miközben a Nyugat elvesztette vallása gyökerét és morális tartását, az iszlám igazodási ponttá vált – mondta Henri Boulad jezsuita szerzetes pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.
A melkita felekezethez tartozó, Egyiptomban szíriai-libanoni szülők gyerekeként született szerzetes az interjúban kifejtette, hogy kétféle iszlám létezik: van az irányítani akaró, erőszakos, valamint a liberális, nyitott, toleráns.
Ez a kettősség Mohamed óta létezik, és a Koránban is jelen van, és a két irányzat között teljes az ellentmondás. Az egyik a nyitottságra, a másik a térítésre és mészárlásra fókuszál – magyarázta. A szerzetes az Iszlám Állam terrorszervezettel kapcsolatban azt mondta: “a radikalizmus teljesen megfelel az iszlám vallás hagyományainak”.
A legfőbb próféta, Mohamed sokszor maga is részt vett azokban a karavánfosztogatásokban, amelyeket híveinek is megengedett, és például árulás miatt lemészároltatott hatszáz zsidót. Vagyis amikor az iszlám világ azt mondja, hogy Mohamed a példa, akkor a minta a radikalizmus, a terrorizmus is – vélekedett.
Henri Boulad ugyanakkor hangsúlyozta: fontos különbséget tenni az iszlám mint vallás és a muzulmán emberek között. A muzulmánok többsége kedves, szimpatikus ember, békeszerető, együttélésre törekszik, azonban egy őket irányító kisebbség nem az. Felidézte: a történelemben sokszor próbálkoztak azzal, hogy az iszlámot toleránssá tegyék, az iszlámnak több nagyon nyitott gondolkodója is volt, aki a hitet és az értelmet akarta egyensúlyba hozni, de mindig elítélték őket.
A szerzetes szerint “a Nyugat az iszlamizmus cinkosa”, politikai, gazdasági és stratégiai okokból “flörtöl” az iszlamizmussal.
Többek szerint az Egyesült Államok korábban együttműködött az Iszlám Állammal – mondta.
Arról is beszélt, hogy még a katolikus egyház sem hajlandó “szembenézni a dolgokkal”, a párbeszéd jegyében nem hajlandó világosan látni és kimondani az igazságot. Úgy fogalmazott: “a Nyugat a tolerancia jegyében megnyitja a kapuit az intolerancia előtt”.
Henri Boulad a bevándorlásról úgy vélekedett, hogy az integrációval nem volt minden bevándorlónak gondja, szinte csak az iszlám nem képes az integrációra.
“Ki is mondják: nem akarunk integrálódni, hanem mi fogunk titeket integrálni”, és ehhez a terv első lépése a bevándorlás, a második a gyermekszülés – mondta. Hozzáfűzte: néhány éven belül a demográfiai egyensúly megbillen. A harmadik lépés véleménye szerint a megtérés, mert miközben a Nyugat elvesztette vallása gyökerét és morális tartását, az iszlám – főleg a fiataloknak – igazodási ponttá vált.
A szerzetes hangoztatta: Európa, a Nyugat már nem szabad sem politikailag, sem erkölcsileg. Szerinte Európának vissza kell nyernie erkölcsiségét és hitét, amelyet a második világháború után elvesztett.
Henri Boulad azt mondta: “a nyitottság, a tolerancia, az emberi jogok nevében eladjuk a házainkat, eladjuk az országunkat, eladjuk a kultúránkat és eladjuk az identitásunkat”.
Sokan figyelmeztetik Európát, de nem akarja meghallani, és amikor majd megérti, késő lesz – vélekedett. Megjegyezte: “Európa fővárosában”, Brüsszelben a leggyakoribb név, amelyet a gyerekeknek adnak, a Mohamed, és a város lakóinak 40 százaléka muzulmán.
(MTI)

Jó ha tudjuk: az USA egy hónapon keresztül ünnepel!

Az USA budapesti nagykövetségének honlapján lelhető fel az alábbi kinyilatkoztatás:
A LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ BÜSZKESÉG HÓNAPJA 2015.
“…Ezért én, Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, az Alkotmány és az Egyesült Államok törvényei útján rám ruházott hatalmamnál fogva 2015 júniusát a Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Büszkeség Hónapjává nyilvánítom. Arra kérem az Egyesült Államokban élő embereket, hogy küszöböljék ki a fennálló előítéleteket, és ünnepeljék az amerikai nép színességét és változatosságát.
A fentieket kézjegyemmel hitelesítettem az Úr kétezer-tizenötödik és az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének kétszázharminckilencedik évében, május huszonkilencedik napján.
BARACK OBAMA”

2015. május 27., szerda

Mit gondolt Pázmány Péter a zsidókról?

Mint ismeretes, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Európában elsőként került be az egyetemet alapozó oktatásba a holokauszt története. Vajon mit szólna ehhez maga Pázmány Péter, az egyetem névadója és tulajdonképpeni alapítója?
Nyilvánvalóan egy katolikusnak aligha képzi központi gondolatát az, hogy a zsidókkal keljen-feküdjön, a mi hitünk nagyon jól megvan anélkül is, hogy állandóan a zsidókhoz méregetnénk magunkat. Azonban úgy tűnik, náluk ez korántsincs így. Állandóan szükségét érzik annak, hogy vallási dogmáikat mások orra alá tuszkolják (igen, a holokauszt tulajdonképpen már rég nem a zsidó nép tragédiája, hanem a szekuralizált zsidóság valláspótléka, melynek megvannak a maga „szent helyei”, „csodatételei”, stb.) Az külön szomorú, hogy katolikus oldalról ehhez asszisztálni is hajlandóak. Mi azonban kicsit árnyaljuk a képet, megmutatjuk az érem másik oldalát! Mit vallott Pázmány Péter a zsidókról?

Az ékesszólásáért kortársai által „magyar Ciceró”-ként emelgetett, Kosztolányi Dezső szerint pedig „a legszebb magyarsággal” író néhai esztergomi érsekünk-bíborosunk ugyanis keresetlen szavakkal ostorozta a bűnöket s elkövetőiket. Függetlenül az utóbbiak származásától, természetesen. Amit akkor még büntetlenül megtehetett.
Kezemben eredetileg 1636-ban megjelent prédikációs kötetének dr. Petró József teológiai tanár által 1933-ban sajtó alá rendezett változatának harmadik kötete. Ebben „A zsidó nép sorsa”címmel olvasható a pünkösd ünnepe utáni kilencedik vasárnapra írt szentbeszéde. Az aznapi evangélium (Lk 19, 41-47) alapján Jeruzsálem Krisztus születése után 70-ben Titus római császár által történt lerombolása okán így fogalmazott:
„Nemcsak leomlott a Krisztus vérében mosdott, háládatlan város, hanem úgy romlott le, hogy amint eddig közel ezerhatszáz esztendő alatt fel nem épült, úgy ezután sem lesz soha város, soha fel nem épül. És miképpen a zsidó nép nem lesz soha Isten népe, mert Pilátus ítélőszéke előtt megtagadta Krisztust, úgy a város és a templom pusztasága a világ végéig megmarad, mert semmi erő sem képes azt felépíteni (Jer 19, 11., 18, 16.).”
Majd példák sorát mondja arra, mennyire nem:
„Kipróbálta ezt Julián császár, aki hogy meghazudtolja a prófétákat, biztatásokkal felültette a széles világon szétszórt zsidókat, hogy hordjanak össze kincseket és építsék fel a várost és a templomot. Nekibuzdultak a zsidók az építésnek, minden kincsüket összehordták, az asszonyok ékszereiket odaadták, ásókat, kapákat ezüstből csináltattak és nagy kedvvel tisztogatták a város helyét. Mikor az asszonyok kötőben hordták a követ és a földet, csúfolták a keresztényeket és dicsekedtek, hogy a jövendölések hamisságát megmutatják. De mikor az alapot kezdték rakni, Isten beteljesítette ígéretét, hogy amit azok építenek, azt ő lerontja (Mal 1, 4.), és nagy földindulás támadt, mely a fundamentum köveit mind kihányta és a zsidók közül sokat megölt. Máskor is elkezdték már a zsidók az építést, de a föld alól, azután az égből tűz tört reájuk, sokat közülük megemésztett és a kapákat, fejszéket megolvasztotta. Aznap éjjel a zsidók köntösén sűrű keresztek látszottak. Ezen felül a mennyi tűz és szélvész mind elhányta, amit az építéskor készítettek. Félben kellett tehát hagyni a hiú szándékot. Így erősítette meg Isten a próféták jövendölésének igazságát.”
Majd kifejti ezek után, hogy Isten „természetbe oltott ajándékokkal, méltóságokkal, anyagi javakkal, üdvösséges lelki áldásokkal” ékesítette őket, de „Krisztus gyilkosait és vérárulóit mindezektől megfosztotta, földhöz verte és a legnagyobb veszedelmek örvényébe taszította”. Végül viszont arra int, hogy „féljünk és őrizkedjünk, nehogy a zsidók kivágatásának okai bennünk is megtaláltassanak, mert ha a zsidók vétkei lesznek bennünk, minket is kivagdal az Isten és rabságba taszít (Róm 11, 17. 22.).”
Vagyis a Teremtő megbízásából Egyszülött Fia nem a származás, hanem a magatartás alapján ítél. Kizárólag az alapján. „Quia domus mea domus oratiónis est. Vos autem fecístis illam spelúncam latrónum.” – olvassuk a fentebbi evangéliumban Krisztus szavait (Lk 19, 46.) Magyarul, „az én házam az imádság háza, ti pedig azt latrok barlangjává tettétek.” És nem azért, mert olyanoknak születtek, amilyeneknek, hanem amiért olyanokká lettek, amilyenekké nem kellett volna, hogy legyenek.
Szóval a kérdések kérdése ez esetben, hogy ha a magát Jézust Krisztust idéző Pázmány Péter élne, közösség elleni izgatásért ő is elítélt lenne?
(Ifj. Tompó László – Hunhír.info)

Szent Mihály útján

„Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.” – (Efezusiak 6, 13)
Felvethető a kérdés, hogy mi az amit az eszme centrumaként, középpontjaként kell meghatároznunk. Már láthattunk olyan meghatározásokat, miszerint a nemzet, a nép vagy az emberek (akár az emberek akarata). Ezek a fogalmak mind helytállóak lehetnek, ha megfelelő differenciáltságot kapnak világnézetünkben.
Senki sem gondolhatja komolyan, hogy amikor egy közösség tévúton jár, letér a helyes ösvényről, akkor is az „ő” akaratát kellene kiszolgálnunk. Tehát szemléletünkben a szolgálatot nem ebben az értelemben kell felfogni.
A mi nézetünk és a világ jelen állása szerint szolgálatra, illetve még inkább a harcra hívó parancsot nem pusztán csak a nemzettől – hanem ennél magasabb szintről – kapjuk és azt (ebben a kontextusban) nem is pusztán a nemzetért hajtjuk végre. Hisszük, hogy ezek az utasítások magasabb legitimitásból fakadnak!
Így tehát a nép, a nemzet szolgálata nem lehet más, mint köztes cél a Sötétség erői ellen vívott harcunkban.
Azoknak, akik meghallották a kürt hívószavát ki kell tágítaniuk látóterüket! Fel kell ismerni: ez a küzdelem túlmutat népeken és nemzeteken, túlmutat a puszta földi léten. A harcnak az anyagi világban elért győzelem után sem szabad befejeződnie. Amíg a Sátán erői működnek a világban, addig a harcnak nincs vége!
Az írás elején felvetett, centrumra vonatkozó válasz nem lehet más, mint Isten. „Őt” kell minden tettünk középpontjába helyeznünk.
Harcunkhoz a politikai, szociális-társadalmi szféra csak színtér és eszköz lehet, mert a mi harcunk végső soron szellemi harc.
Nekünk pedig, ha Isten katonái akarunk lenni, a feladatunk nem más, minthogy kövessük az ő első harcosának példáját és Szent Mihály útján járjunk!


https://magyarnemzetiarcvonal.wordpress.com/

A melegházasság legalizálása „az emberiség veresége”


Szomorú eseménynek nevezte Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár kedden este a katolikus Írországban múlt héten rendezett népszavazás eredményét, amely legalizálta a melegházasságot.
Egy Rómában rendezett nemzetközi gazdasági találkozón az államtitkár úgy fogalmazott, hogy a referendum kimenetele nemcsak a keresztény elveket tekintve jelent vereséget, hanem „az emberiség veresége”. A Ferenc pápa után a Vatikán második emberének számító Parolin bíboros Diarmuid Martin dublini érsek szavait idézve kijelentette: az egyháznak tudomásul kell vennie a valóságot. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a család az egyház számára továbbra is „központot jelent”, és mindent meg kell tennünk a család védelme, gondozása és szorgalmazása érdekében, mivel az emberiség jövőjét képviseli.
Felszólalásában a vatikáni diplomáciát vezető Pietro Parolin kitért a Franciaország által még januárban szentszéki nagykövetnek jelölt Laurent Stefanini ügyére is, akinek akkreditációjára a Szentszék még nem mondott igent. A francia fél szerint azért, mivel Stefanini meleg. Parolin bíboros úgy fogalmazott, párbeszéd folyik a Vatikán és Párizs között, és reméli, hogy megoldás születik. A Vatikánban kedden ért véget a családról októberben tartandó rendes püspöki szinódus előkészítő értekezlete. A szinódus témáit tartalmazó munkadokumentum (Instrumentum Laboris) elkészült, jelenleg a fordítása folyik, és a következő hetekben mutatják be. A szinódus témái között szerepel az azonos neműek közötti házasság is.
A L’Osservatore Romano című szentszéki napilap kihívásnak nevezte az egyház számára az ír népszavazást, amelyen a résztvevők 62,1 százaléka mondott igent a melegházasságra. A részvételi arány 60,5 százalék volt.
Ezzel egy időben Matteo Renzi olasz kormányfő bejelentette, hogy az olasz kormány is napirendre tűzi a kérdést, és a melegek közötti élettársi kapcsolatok törvényes elfogadásáról júliusban kezdődik el a vita az olasz parlamentben.

Forrás:

MTI