1999. február 24., szerda

manduriai Debóra által

1999. február 23.


A Szűzanya szürke ruhát és bőrből készült sarut visel. Rengeteg fény árad belőle, de úgy viselkedik, mint aki különösen nagy bűnbánatot tart. Így szólít meg:


„Dicsértessék Jézus Krisztus Szentséges Neve!
Drága gyermekeim, jöjjetek az Úr elé szívemen át, mely azt az Üdvözítő Tervet valósítja meg a földön, amit már sok évvel ezelőtt bejelentettem nektek. Elvittelek benneteket kertembe, hogy megmutassam a fény útját, s feltárjam Isten Szeretetének rejtélyeit a ti életetekben.
Azért a sok-sok bűnös gyermekért jövök, akik földi látogatásaim idején távol maradtak Anyai hívásomtól.
Én a Szentlélek segítségével ezen a helyen forrást Fakasztottam: a kegyelmek és különleges gyógyulá­sok forrását; most pedig elérkezett az idő, amikor Eukarisztikus Üzenetemnek minden embert egybe kell gyűjtenie, hogy lélekben újjászülessenek."
D. „Anyám, ma újból Neked szentelem magam, hogy mindvégig vezess engem!"
„Elfogadom a felajánlásodat, mint ajándékot, és arra Biztatlak: folytasd a Szeretet Művét, boríts virágba sok-sok kis oázist, hogy emlékeztessék a világot, mennyi­re szeret mindenkit az Oltáriszentség Szüze!
Azt szeretném, ha imádkoznátok azért, hogy meg­valósuljon a valódi egység testvéreitekkel!
Az akadályok hátráltatják a legbuzgóbb szíveket is. Ti ne engedjétek! Legyetek ti a követeim: hirdessétek a Bé­két!
Most azonban, a nagyböjt értékes napjaiban kezdjetek el készülődni, hagyjátok, hadd növekedjen bennetek Mennyei Atyánk Akarata, amely életetek különleges ese­ményeiben10 nyilvánul meg.
Őrizzétek lelketekben a „szentségi ajándékokat", ame­lyeket Jézus azért kínál fel nektek, hogy megszabadulja­tok a bűn rabságától, mely végtelen szenvedések forrása.
Időzzetek hosszan szívetek templomában, és Krisztus szenvedéséből erőt merítve döntsétek meg benne a Sátán uralmát! Gyermekeim, ha rám bízzátok magatokat, a ti Ügyvédetekre, folyton mutatom nektek az utat, hogy senki se tévedhessen el többé!
Ez az út a bűnbánat, melyen haladva újra felfedezhetitek Istent, és megváltoztathatjátok szíveteket és életeteket.
Engem megtaláltok a Kálváriánál. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Találjatok rá újra ártatlanságotokra!
Hamarosan találkozunk!"
D. „Várlak, Királynőm!"

(10) szó szerint: beavatkozások - a mindennapi életben megtapasztalha­tó isteni beavatkozások