2014. március 5., szerda

Hamvazószerda és torkos csütörtök

Ma hamvazószerda van, a nagyböjt első napja. Krisztus feltámadására készül negyven napon át a keresztény világ. Ma veszi kezdetét az önmegtartóztatás, bűnbánat, lemondás, egyszóval a böjt. Azonosulunk egy felsőbbrendű szellemmel, a belső misztériummal, amire a böjt készít fel. Ennek ellenére a Magyar Turizmus zrt. kilencedik alkalommal szervezi meg a zabálás orgiáját, a Torkos Csütörtököt. Ezen a sátáni szeánszon a résztvevők féláron zabálhatnak. Nekik ez az ünnep és hagyomány, immáron kilencedik éve. Keresztény hagyományaink lecserélődtek holmi kannibalisztikus szertartássá, ahol -bár nem az emberevésé a főszerep- egyik legszentebb, keresztény ünnepünkre való felkészülésünk misztériumának kezdetén, ilyen formában igenis a kannibalisztikus orgiákkal rokonítható. Akár az elmebeteg Freud könyvét olvasnánk, a Totem és tabu címűt, ott olvashatunk totem-lakomákról.
Vallástörténeti aspektusból ideillik a 4. századból ránk maradt feljegyzés, melyet bizonyos Nilus írt le: Az egyik Sínai-hegyi kolostort beduin arabok támadták meg. Szerzeteseit mind lemészárolták. Bemutattak egy drámai teveáldozatot. A hajnalcsillagnak ajánlották fel, ráhelyezték egy kőből rakott, faragatlan oltárra. Darabokra vágták és a hívők mind felfalták, olyan sietősen, hogy a hajnalcsillag feljövetele és a csillagzatnak a napsugarak általi elhomályosítása közé eső, rövid időközben az egész áldozati állatot, testestől, bőröstől, a húsával és a zsigereivel együtt felfalták. Torkos csütörtökön is áldozatot mutatnak be, még ha nem is tudatos. Össznépi vétkezés, féláron. Keresztény öntudatunk megbecstelenítésének újabb bizonyítéka. A sátáni erők azon vannak, hogy tönkretegyék spirituális kapcsolatunkat az égiekkel. De mi tartjuk magunkat a hagyományokhoz, nem veszünk tudomást a terrorisztikus megnyilvánulásaikról, nem csábít bennünket semmi. Átadjuk magunkat egy felsőbbrendű szellemiségnek, a megtérés hatalmának, mert velünk együtt fog kizöldülni a kereszt fája és hajtásokat hoz, melyek egyre terebélyesedni fognak.
A keresztény világ dicsőségéért!
Balassa Viktor

A GYERMEK JÉZUS CSODATEVŐ KÉPEEZ AZ IMÁDKOZÓ GYERMEK JÉZUS CSODATEVŐ KÉPE
.
Egy sivatagi remete fotót készített a szentségimádásra kitett Eucharisztiáról. Amikor előhívatta a képet, a gyermek Jézus jelent meg a fotón! A fotón a körülbelül 5 éves kis Jézus látható éjszakai imádásban.
.
Jézus később így szólt a szerzeteshez: "Megígérem, hogy áldásaimat és békémet küldöm minden otthonra, ahol ez a kép megtalálható."
.
A képnek csodatevő erőt tulajdonítanak, elsősorban testi gyógyulások reményében, melyről az alábbi linken olvashatók további információk.
.
http://cukierski.myshopify.com/products/miraculous-image-of-the-child-jesus-prayer-cloth-package#.UxR_14W3tN9

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A háborúk száma egyre csak növekedni fog, míg végül bejelentik a Nagy Háborút

2014. március 4. kedd, 17:00
Drága szeretett leányom, fontos, hogy az emberek az egész világon forduljanak Hozzám, és kérjék, hogy védjem meg őket a háború ostorától ebben az időben.
A háborúk száma egyre csak növekedni fog, míg végül bejelentik a Nagy Háborút, s aztán a legnagyobb ellenség – ami nem más, mint a kommunizmus – nagy zűrzavart fog előidézni minden nemzet között.
A hatalom, és a hatalom utáni éhség az önzésből születik. Azoknak, akik most a hatalmat keresik, nem lesz majd hatalmuk akkor, amikor meg kell állniuk a Színem előtt.
Azok, akik a gyengéket és a kiszolgáltatottakat üldözik, ők maguk is üldöztetést fognak elszenvedni, méghozzá a háromszorosát annak, amit másoknak okoznak.
Ezeknek a háborúknak zűrzavar lesz a vége. Életek fognak elveszni, de aztán a háború Keleten egy még nagyobb háborút fog kirobbantani. Amikor ez a háború bekövetkezik, több millió élet fog elveszni. Amikor már minden reménytelennek tűnik, meg fog jelenni a béke embere, és akkor látni lehet majd a vég kezdetét.
Az Életem, a Jelenlétem biztosítani fogja, hogy megmaradjon a remény, a szeretet, és hogy az imák folytatódjanak, annak érdekében, hogy enyhítsék Isten gyermekeinek a szenvedését ezekben az időkben. Biztosítalak benneteket, hogy minden háború rövid lesz. Mindezek a szörnyű események rövid életűek lesznek, de tudnotok kell, hogy amikor ezek bekövetkeznek, mindannak időzítése, aminek meg kell történnie, Atyám Kezében lesz.
Jézusotok


Én végtelenül Irgalmas Vagyok. Nem Vagyok bosszúálló.

2014. március 4. kedd, 21:25
Drága szeretett leányom, ne feledd, hogy Isten mindig az elnyomottak javára dönt. Ő soha nem fogja felmagasztalni azokat, akik önmagukat felmagasztalják. Ezt minden felmagasztalt embernek mondom: Királyságomban a világ kicsinyeiből a legkisebbek lesznek felmagasztalva. A világ elnyomói az Utolsó Ítélet Napján el lesznek nyomva.
Én végtelenül Irgalmas Vagyok. Nem Vagyok bosszúálló. Én nem foglak megdorgálni benneteket, így válaszolván a mások ellen elkövetett rossz cselekedetért, a másokkal szemben tanúsított gyűlöletért, vagy a kemény bánásmódért, ahogyan másokat elítéltek. Oly nagy az Én Szeretetem, hogy meg fogok nektek bocsátani minden bűnt, kivéve az örök bűnt, amely elátkozza Isten Igéjét. Én mindig meg fogok bocsátani nektek, attól függetlenül, hogy ti vagy azok a szolgáim, akik azért voltak küldve, hogy megmentsenek benneteket, hogyan feszítenek keresztre Engem.
Keresztre feszítésem óta még soha nem volt tanúja az emberiség egy olyan Beavatkozásomnak, mint most, amikor az Igazság Könyvét hozom.
Közel már az idő, hogy összegyűjtsek minden nemzetet a végső egyesülésre. Magammal viszem azokat, akik tetteik, szavaik és cselekedeteik által az Enyéim, egy új kezdetbe, ami az új világ, az Új Paradicsom lesz. Az Én Királyságom a tietek lesz. Én össze fogom gyűjteni népemet a Föld minden szegletéből. Egyesek az Enyéim lesznek, miközben mások a gonoszságaikért meg lesznek büntetve. A meghívottak, valamint azok, akik az idők kezdete óta választottak voltak, olyanok lesznek, mint az oroszlánok. Bátorságot fogtok kapni a Mennyből, és nektek arra szükségetek lesz, ha le akarjátok küzdeni a gyűlöletet, amelyet majd veletek szemben tanúsítni fognak.
Kérlek, soha ne féljetek ellenségeimtől. Hagyjátok figyelmen kívül mérgeiket. Bár hangjuk lehet üvöltő, ordítozásaik fülsüketítő, azonban fölöttetek nincs hatalmuk. Ha ti valóban az Enyéim vagytok, a Pokol tüze nem fog diadalmaskodni fölöttetek.
Jézusotok

Nagyfalui üzenet 2014. március

2014 -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA - FEBRUÁR

" Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!" (Ap. Cs. 2,17) .

114. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus szenvedéstörténeteit.

Havi mottó: "Ne félj a rád váró szenvedésektől!" (Jel 2,10)

Havi imaszándék: azért imádkozzunk, hogy kegyelemmel teljes legyen a nagyböjtünk, amely lehet az utolsó is számunkra!
Konkrét feladatunk: legalább a nagyböjti péntekjein, családunkkal, kis közösségünkkel együtt végezzük el a keresztúti ájtatosságot!Az Szentlélek Isten tanítása 2014 márciusában
"Szeretett engesztelők! Ebben a nagyböjtben, amikor elvégzitek a keresztutat, Jézus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékeztek. Jelenleg akarom tanítani, bátorítani és vigasztalni azokat a személyeket, akik bármilyen formában szenvednek.
Nagyon fontos számotokra, hogy minden szenvedéseteket egyesítsétek Jézus szenvedéseivel és ajánljátok fel tisztulásotokért, szeretteitekért, az emberiség megtéréséért, a gonosz lélek megkötözéséért és a purgatóriumban szenvedők kiszabadulásáért. Minden elfogadott és felajánlott szenvedésetekkel rendkívüli kegyelmet esdetek ki az egész emberiség javára és siettetik az Új Ég és Új Föld megvalósulását. Arra kérlek titeket, hogy ne a szenvedést szeressétek, hanem annak a gyümölcseit értékeljétek. Sok gyógyszer tabletta keserű, amikor a szátokba veszitek, de mégis a gyógyulásotokat szolgálja.
Tanuljátok meg a bűneitek keresztjét nem hordozni, hanem a bűnbánatban minél hamarabb letenni. Ha Jézus miatt bántanak titeket - ez a Jézusi kereszt - elsősorban azok megtéréséért ajánljátok fel, akik bántanak titeket. Ezáltal hasznosítsátok a szenvedést, és a szívetekbe béke marad. Meg kell tanuljátok az életetek keresztjét is értékesíteni. Nem tehettek arról, hogy milyen országban, milyen családban, milyen testi-lelki-szellemi előnyökkel vagy hátrányokkal születtetek. Ez számotokra az élet keresztje. Amin nem tudtok változtatni, azt fogadjátok el, mint Isten Akaratát, zúgolódás nélkül. Ti betegek, szenvedők, számoljátok fel magatokban az irigységet az egészségesek iránt. Higyétek el, előbb vagy utóbb minden ember rá kell lépjen az Ő keresztújára, és végig kell menni rajta. Irigység helyett azokra gondoljatok, akik sokkal többet szenvednek, mint ti. Arra kérlek titeket, hogy betegen szenvedve köszönjétek meg az egészséget azok nevében is, akik úgy gondolják az nekik kijár. A világotok megváltása nem a túláradó ifjúi erő által történt, hanem a bűnösökért szenvedést vállaló Jézus Krisztusnak önkéntes, odaadása által. A szenvedés keresztjéből Jézus hagyott egy szilánkot az övéinek is, hogy alkalmatok legyen általa Jézushoz hasonlítani. A szenvedők a létükkel és tanúságtételükkel azt kell a világba kiáltsák: nem a testi egészség a legfontosabb, hanem a lelki egészség. Sajnálatra méltó a szemünkben az a személy, aki testileg egészséges, de lelkileg beteg. Jól jegyezzétek meg, a szenvedés a misztériumok egyike, azt valójában nem megérteni, hanem jól megélni kell!!! Szenvedéseitek közepette, figyeljétek meg a természetet. Ha az őzi vetés nem volna kitéve a téli fagynak, az aratás sokkal gyengébb lenne. Szenvedéseitek közepette, ne azt kérdezzétek, hogy miért, hanem azt, hogy mi a célja, mi az üzenete az Égieknek ezáltal. Olykor azt hiszitek, hogy Isten túl nagy terhet rak rátok, vagy túl sok jót vesz el tőletek. Mi mindig többet adunk annál, mint amit elveszünk, végső soron örök életet. Tudjátok meg, hogy a szenvedések iskolájában olyan érettségre juthattok, amelyre másképpen nem jutnátok el. A szenvedés egyetemén meg kell tanulni különösen a három leckét:SzE. TÜ. HA - a szenvedést, a türelmet és a hálaadást. A szenvedő Jézus a lelki éjszakákon át vezet a fénybe; a küzdelem által a győzelemhez; a kereszten át a mennyei koszorúhoz és a szenvedésen át a dicsőségbe. A szenvedés bölccsé tesz titeket. Rájösztök arra, nem az a legfontosabb, hogy élvezzétek a életet, hanem az, hogy áldozattá váljatok legalább egy személy újjászületéséért. Nem az a fontos, hogy Isten tegye a ti akaratotokat, hanem az a legfontosabb, hogy ti tegyétek az Isten Akaratát. Nem az a fontos, hogy sokáig éljetek, hanem az a legfontosabb, hogy az életetek megtalálja az igazi értelmét. Nem az a fontos, hogy kikerüljétek minden áron a szenvedést, hanem az a legfontosabb, hogy Isten a szenvedés által elérje a célját veletek. Nem az a fontos, hogy mikor haltok meg, hanem az a legfontosabb, hogy minden pillanatban készen álljatok Isten elé állni.
Van szenvedés, amely Jézus követésére hív. Vannak tisztító, nevelő, megóvó, védő szenvedések is. Van Isten dicsőségét szolgáló szenvedés is. Értékeljétek ezeket. Szenvedéseitek közepette, soha ne csüggedjetek el, mert amikor ti nem láttok kiutat, Istennek ezer útja van számotokra. Tudjátok meg, hogy Isten segítségével ma is meg lehet gyógyulni. Mégis Isten sokszor az orvosok által, az étrend, az életrend megváltoztatása által, a természet erejével siet a segítségetekre. Csak egyet kérek tőletek, soha ne fogajatok el gyógyulást a gonosz lélek követőitől. Néha, Isten azért nem hallgatja meg az imáitokat, mert valami jobbat akar adni. Ha nem az történik veletek amit ti akartok, akkor valami jobbra számíthattok. Tudjátok meg, Isten nem téved még akkor sem, amikor ti nem értitek meg Őt.
Befejezésül egy életre jegyezzétek meg magatoknak: ha a szívetek minden jóért hálát adna, soha nem jutna időtök panaszra.
Most megáldalak titeket a türelmes szenvedés kegyelmével!"

Házi feladat márciusra:
"SEGÍTS URAM, HOGY A SZENVEDÉSEK KÖZEPETTE, NE AZT KÉRDEZZEM MIÉRT ENGEDTED MEG, HANEM AZT, MI A CÉLOD VELE!!!"

VISSZATEKINTÉS 2014 FEBRUÁRJÁRA


Miben erősödtünk meg az engesztelések folyamán?
Megünnepeltük a betegek világnapját. Elfogadtuk a betegek kenetét. Tudomásul vettük azt, hogy betegségek mindig voltak, vannak és lesznek az életünkben. A földi élet nem Mennyország, inkább purgatórium. Isten azért engedi meg a betegséget, hogy ezáltal még közelebb kerüljünk Hozzá. Meg kell, tanuljuk elfogadni, felajánlani minden betegséget, így javunkra válik. A megáldott olajban, ott van a kígyósi, gyergyószentmiklósi és a manduriai égi olaj, amellyel otthon megáldhatjuk szeretteinket minden nap. Mivel azt akarják az Égiek, hogy a tanítást adjuk tovább missziós lelkülettel kis közösségünknek, családunknak, ezért kérték, hogy hozzunk füzetet és írószert magunkkal minden alkalommal.
Mi a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Szűzanya üzenete?
Az Úr Jézus és a Szűzanya tiszták voltak. Mi mindannyian tisztátalanok vagyunk. Vállalkoznunk kell a tisztulásra.
Ne lefelé, Egyiptom felé, hanem felfelé, Jeruzsálem felé kell tartson az életünk. Legyen a jelmondatunk: "Nagyobbra születtem! Több telik tőlem!"
Vegyük komolyan a felajánlást! Tudatában kell legyünk annak, hogy a férjünk, feleségünk, gyermekünk, vagyonunk...elsősorban Isten tulajdona. Senki fölött nem rendelkezünk birtokjoggal.
Ne válogassunk a tíz parancsolatban. Törekedjünk mind a tizet megtartani, hogy örök életünk legyen.
Simeontól tanuljuk meg a Szentlélek inditásaira való odafigyelést, a halálra való felkészülést.
Anna profétanő befogadta a legjobb hírt és továbbította.
A Szűzanya, Szent József, a kis Jézus, Simeon, Anna engedelmesek voltak. Ebben kövessük őket.
A megszentelt gyertya által meghívást kaptunk: a tisztaságra, az önfeláldozó életre, a jó példaadásra. Törekedjünk tiszta lélekkel és élő hittel használni a szentelményeket, mert csak így tapasztaljuk meg azoknak jó következményeit.

Mit kell tudjunk a betegségről és a gyógyulásról?
A legfontosabb a lelki egészség.
A testet és a lelket együtt kell kezelni, mert kölcsönösen jó és rossz hatással vannak egymásra!
A fogyatékosak arra figyelmeztetnek minket: köszönjük meg Istennek minden nap a testi egészséget és imádkozzuk értük, hogy jól éljék meg állapotukat a gondozóikkal együtt.
A legtöbb betegség: meghívás az életünk rendbetételére; a hit, a remény és a szeretet próbatétele; önismeretre segít és felkészít az örök életre.
A jól megélt betegség jó hatással van a betegre és a beteggondozókra is.
A betegeknek nem kell böjtölni. Nekik a lemondást kell gyakorolni! A betegek meg kell tanuljanak lemondani: a türelmetlenségről, zugolódásról, miértezésről, rossz szokásokról, főleg a bűnről.
A gyógyuláshoz szükséges: Isten Akarata, a beteg hite és közbenjáró ima.
A gyógyíthatatlan betegségek az élet végességére figyelmeztetnek.
Isten legtöbbször, közvetve gyógyít: a természet útján (fűben-fában van az orvosság); az orvosok, gyógyszerek, papok (szentségek) által; ritkán közvetlen módon, csodák által.
Szükséges a gyógyuláshoz megtanulni: az elfogadást, felajánlást, egyesítést Jézus szenvedésével, a belenyugvást, a türelmet és a hálaadást.
Nem fogadhatunk el gyógyítást a hitetlen emberektől, a bionergiásoktól, varázslóktól, kuruzslóktól, a gonosz lélek embereitől.
Mi az én személyes tapasztalatom a gyógyulásom folyamatában? Miért engedte meg a jó Isten a betegséget az életemben?
Azért, hogy megtanuljam a teljes ráhagyatkozást az Úrra.
Megtanultam az életrend és az étrend megváltoztatását.
Megtanultam a betegséggel való kellemetlenségek, fájdalmak, érthetetlenségek elfogadását és felajánlását.
Még jobban megszerettem a csendet, a lelki töltekezést, a test üzenetére vaó odafigyelést.
Megtanultam hálálkodni a sok segítőkészségért, amellyel találkoztam.
Rátaláltam a hivatásomra a hivatáson belül.
Megtanultam elfogadni a segítő eszközöket: a betegek kenetét, a szentelményeket, az engesztelő közösség közbenjáró imáját, az orvosok segítségét.
Bűnbánatot tartottam azon bűnök miatt, amelyet a testem ellen elkövettem: a füstölt, fűszeres, sűlt, tápos húsokkal, a permetezett gyümölcsökkel, nem bió ételekkel; a mozgáshiánnyal, a túl sok evéssel; a sok aktvitással és kevés pihenéssel. Beismertem az irigységet az egészségesekkel szemben.
Szembesültem a halállal és kértem a jó halál kegyelmét.
Elmondhatom azt, hogy az Istentől megengedett és jól megélt betegség nagy kegyelem a számomra!!!
(Csilik János atya)Előretekintés 2014. áprilisra
Áprilisban 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések délután 15 órától!!!
Együtt fogunk felkészülni Húsvét megünneplésére és együtt fogjuk kérni Boldog XXIII. János pápa és Boldog II. János Pál pápa közbenjárását, akiket az Egyház szentté fog avatni!

Mi a hamvazkodás?

II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg e napon. Nyilvánvaló, hogy a hamu , a bűnbánat és a gyász sokkal régebben tartozik össze.
hamuz.jpg
A hamvazkodás szokása a katolikusoknál maradt fenn. A szertartáson a pap az előző évi virágvasárnapon szentelt barka hamujával a keresztet rajzol a hívek homlokára. Ez aztán az évkör, az egész élet benne van!
A hamvazás a nagyböjt kezdetét jelző szertartás. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” A népi hiedelem szerint a hamvazkodásnak tisztító, gyógyító hatása van, és távol tart minden bajt és gonoszt.
A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.  Profánnak tűnik talán felemlegetni, hogy dédanyáink hamuval tisztították az edényeket, ez volt a legjobb súrolószer. A földbe trágyaként keverték a hamut, meséinkben pedig a szegénylegény el sem indult szerencsét próbálni hamuban sült pogácsa nélkül.
Hamvazószerda mozgó ünnep. Húsvét előtt negyven nappal van, bár a számolást úgy kell elvégezni, hogy a vasárnapokat kihagyjuk.
 Sok évszázada már, hogy  a böjti időszakra eső első vasárnap előtti szerdán kezdődik a nagyböjt időszaka. Így valójában hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat nap telik el. A 40 mégis 40, mert a vasárnap nem böjti nap.

Miért éppen negyven ?

A 40-es szám a Szentírásban jó néhányszor előfordul..Jézus Krisztus például negyven napot töltött a pusztában, negyven napig tartott a vízözön is, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes meg negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében.

Miből állt a  böjt?

 Régen arra törekedtek, hogy az ételeket hamvazószerdáig elfogyasszák: „Inkább a has fakaggyon, mincsen az a kicsi étel megmaraggyon” A hamvazószerdára  következő napot csonkacsütörtökként említik, ilyenkor lehetett elfogyasztani a farsangi ételek maradékát. Nagyanyáink idejében zsíros edényeket  ekkor  elmosták, s csak húsvétkor vették elő azokat. A kamra kulcsát a kútba dobták-persze csak jelképesen. Valójában a legmagasabb szekrény tetejére rejtették. Húst és zsíros ételt a böjt ideje alatt egyáltalán nem ettek. Zsírral sem főztek. Böjt idején nem a húsos fazékban, hanem külön edényben, olajjal vagy vajjal főztek.  Böjti étel volt a korpából készült savanyú leves.
A nagyböjti bűnbánati idő még a lányok és menyecskék egyszerűbb, sötétebb színű ruhájában is kifejezésre jutott. Esküvőt nem tartottak, tilos volt a dalolás, a fütyülés, a tánc, a muzsikaszó Ez az időszak a maga csendességével alkalmat adott a haragosoknak kibékülésre. Az ország több vidékén végezték a negyvenölést, ami abból állt, hogy aki  tartotta, csak egyszer evett egy nap.
Régen a böjti napokon csak kenyéren és vízen éltek, később délig nem étkeztek. Később tovább enyhült, az ételek fajtáját és az étkezés számát tekintve is. Manapság hamvazószerdán és nagypénteken tartanak a katolikusok szigorú böjt, azaz: tilos a hús, a nap folyamán egyszer szabad jóllakni, de összesen három alkalommal szabad enni.
A böjt több mint az evészet korlátozása, a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, ekkor különös figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.
A nagyböjti vasárnapok azért az ifjúság különböző szórakozására is alkalmat adtak, de ez egy másik bejegyzés témája lesz.

 Nem kapcsolódik a nagyböjti időszakhoz, de fogadott böjtnapot tarthatott egy egész falu valami baj ellen, ami lehetett tűzvész, jégverés,  és bármi, a közösséget érintő tragédia emlékére,nehogy ismétlődjék.
Szokásban volt azonban az egyéni fogadott böjt is. Ezt is olyan napon kellett tartani, ami különben nem böjti nap. Ezt valamilyen cél érdekében tartották, ami  lehetett: egy családtag gyógyulása, gyermekáldás, jó házastárs.
Létezett emellett a ráböjtölés szokása is, ártó szándékból eredt. Azért böjtölt valaki, hogy a haragosa legyen beteg, vagy haljon meg. Utóbbi súlyos dolog, ezért még szombaton is szigorú böjtöt kellett tartani, hogy a vágyott (gonosz) cél megvalósuljon.
Ráböjtölhetett a megesett leány a legényre, ha az nem vette el, ilyenkor a ráböjtölés a halálig tartott. De ha „igazságtalanul”fogadtak valakire böjtöt, akkor „visszaszállt az átok".

A sok gyönyörű gondolat a böjtről

Mi is a böjt? Tulajdonképpen a böjt egy lelki mozdulat, amikor elfordulok magamtól a has-központú embertől… A böjt azt jelenti, hogy az ember el mer fordulni magától azért, hogy sokkal intenzívebben odafordulhasson az Élő Isten vezetése felé, hogy az imádsága ne monológ, hanem dialóg legyen.
 Böjtöltek már az Ótestamentumban is, sőt a farizeusok egy héten kétszer is. Hétfőn és csütörtökön semmit nem ettek, még a nyálukat sem nyelték le. Nem könnyű dolog ez!
Jézus azzal kezdi a szolgálatát, hogy negyven napig böjtöl a pusztában. A Hegyi Beszédben egyértelműen tanítást ad a böjtről: ám böjtöljetek, de ne úgy, mint sok farizeus, aki mutogatja böjtjét és keserű képet vág hozzá, hogy lássák, hogy ő kínlódva böjtöl és keserűen viseli azt a napot, amikor nem ihat és nem ehet. Böjtöljetek, ám titkon a ti belső szobátokban, ahol Isten lát benneteket és megfizet nyilván (vö. Mt 6,16-18) Böjtöljetek, de ne úgy mint a képmutatók.
Ha úgy érezzük, hogy Jézus-hiányunk van, nincs velünk az Úr, Jézus helyén üresség van a szívünk, lelkünk, lényünk mélyén: akkor böjtöljünk Jézus tanítása szerint! Imádkozzunk és böjtöljünk. Valami különös, misztikus dolog ez. (Egy egyházatya, Krizosztomosz szellemes mondásaként így fogalmazza meg ezt az igazságot: teli hassal nem lehet térdelni. Szent Ágoston még szókimondóbban beszél Vallomásaiban: jóllakottan és böfögve nem lehet imádkozni.)Amikor elveszítjük a kapcsolatot „fölfelé”, ám böjtöljünk, mert valami módon térdelve, imádkozva, testünket megsanyargatva újra helyreállhat a kapcsolatunk fölfelé. A böjt által próbáljuk „ üressé tenni” bensőnket, hogy befogadhassuk az igazán lényegest: Isten Igéjét, Jézust magát.
Ám ne gondoljuk, hogy csak az a lemondás, az a böjt, ha nem töltjük meg a gyomrunkat. Bizony, egyszerűbb húst nem enni mint szóböjtöt( - Kérlek pedig titeket, legyetek gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra- Jakab levél 1,19. vers)tartani, vagy csak kenyéren és vizen lenni, mint beleszólási böjtöt tartani, bizony sok élet ment tönkre olyan családokban, ahol valaki mindig mindenbe beleszólt. Nem adhat a szülő nagyobb ajándékot a gyermekének, mint hogy serdülőkorban el tudja vágni a lelki köldökzsinórt. És tanácsot is csak akkor adhat, ha kérik azt a tanácsot. Evangéliumi példánk is van arra, hogyan kell gyakorolni a beleszólási böjtöt. Amikor a tékozló fiú kikérte a vagyont, magától értetődő lett volna, hogy azt mondja az apja „ Egy csudát adom én neked oda a vagyont! Hát mit képzelsz te! Hová akarsz menni? Te tékozolni akarsz! Dehogy adom ki, nem mész te sehova, itthon maradsz. Amíg az én kenyeremet eszed, addig itthon maradsz!” Az Atya azonban elengedi, a fiú elmegy. Az Atya hagyja, hogy betörje a fejét, hagyja, hogy eljusson a disznók vályújáig. De amikor jön vissza rongyokba, elébe fut, és utólag sem akarja megleckéztetni a fiát. Ilyen Atyánk van nekünk!  A következő a megszólási böjt.Bizony ez a böjt nagyon ráfér minden közösségre! A legtöbb egyházközségnek az a tragédiája, hogy mindig van ott hat-nyolc-tíz „rágicsáló” ember. Ebben tönkre tud menni egy közösség!A negyedik böjt pedig a megszólaltatási böjt. Majdnem minden családban szól valami. A televízió, a rádió vagy a magnó. Ricsajvilágban élünk és mi hívő emberek is csodálkozunk azon, hogy nem szólal meg a Hang. Hát hova szóljon? Mikor szóljon? Hiszen mindig szól egy másik hang! Panaszkodunk, hogy az imánk mint a földobott kavics visszahullik, hogy nem csendül meg a csönd, nincs békességünk, nincs nyugalmunk- de arra nem panaszkodunk, hogy reggeltől-estig állandóan zúg, zakatol, bömböl valami mellettünk.
  Nem kellene nekünk is olykor egy kis megszólalási böjtöt tartani? Hogy „ Az én menyem/vőm, hogy az én fiam, hogy a szomszédom, hogy a pap, hogy az a szenteskedő…..” Rágicsálunk, rágicsálunk. Ó nem „egyszerű” húst, hanem emberhúst: egymást rágicsáljuk. Nemcsak böjt, hanem a szeretet igazi cselekedete lesz, ha lemondunk az „emberhúsról”, ha megtartóztatjuk magunkat SZAVAINKBAN is!
  Tisztogassuk meg ezt a Szentlélek templomát, a testünket is. Merjünk egyszer-egyszer böjti napot tartani, kenyéren és vízen, és akkor megtapasztaljuk, milyen hasznos az a testünknek, lelkünknek, szellemünknek is. Nem véletlenül van a Bibliában!
  „ Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: „ Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.” (Mt 3,16-4,1)
  Valami ősi törvényről van itt szó: a „fent” után rendszerint a „lent” következik. Milyen jó azonban, hogy fordítva is így van! Ez az élet rendje.
(Gondolom sokan láttak igazi kovács műhelyt, ahol a kovács éppen vasrudat edzett. Izzította, aztán hol hideg, hol meleg vízbe merítette, kalapálta, ütötte, hajlította, míg ki nem alakult az a forma, amit akart. – Hogy emberré eddzen bennünket az Isten, nekünk is valami ilyesmire van szükségünk. A görög szöveg is erről beszél: peroizis= próbának alávetni.)
Jézus tudatosan megy a pusztába. Ott teljes csönd van. És ebben a pusztában hirtelen megszólal egy hang. Azt hisszük, hogy mi gondoljuk, pedig a kísértő, a nagy Súgdosó kényszerít gondolkozásra, döbbenetes, sötét, kényszeres gondolatokra: ha így lett volna…. ha úgy lett volna…. Ha ezt tennéd…! Az a sötét erő a saját lelkünk mélyén, a saját gondolatainkba öltözik és megkérdőjelezi az életünket, a döntéseinket: ha nem ahhoz mentél volna férjhez…Ha ez vagy az nem történt volna… ha…ha…ha… Nem véletlen, hogy a sátánt soha nem ábrázolják szomorúnak vagy sírva, hanem csakis gúnyosan nevetve.
  Az Emberfiának és minden ember fiának három nagy kísértést kell átélnie és legyőznie. Mi ez a három kísértés a pusztában?
Még a kövekből is kenyér legyen! Hány feleség hajszolja a férjét, mert annak ötezer forinttal több fizetése van, neked miért nincs. Mutasd meg, hogy lesz! Aztán három hónap múlva zokog a koporsója felett, hogy szegény, miért is nem vigyázott magára!…
Menj fel a templom tetejére! Milyen zseniális, még a templomot is belekalkulálja. A kísértő a templomba is elviszi- gondolatban persze. Jézus csendesen ül egy kövön a pusztában, és ez mind átsuhan Benne. (bennünk is) A templomba! Lehetne Jézus főpap is, fényes karrierrel, majd a templom főerkélyéről fog áldást osztani.- Még le is ugorhat, hiszen a lábát sem fogja megütni!
Hátborzongató, hogy a kísértő a Bibliát idézi, a 91.zsoltár 11-12. versét.- Okuljunk ebből, és ne hatódjunk meg rögtön, ha valaki előveszi a Bibliát és kezdi idézni. Kiszakított Igékkel idéz. A sátán nem ateista, nagyon jól tudja, hogy van Isten.
A hatalom. Borulj le, imádj engem, neked adom az egész világot. Kis hajbókolás, kis megalkuvás és minden a tiéd, te leszel a főnök, csak azt csináld, amit én mondok. A sátán héber szó, azt jelenti- megkötöző. Hogyan, mihez köt meg? Önmagunkhoz.
Jézus azonban az Istenben való szabadság örömét hozta el nekünk.- „Az igazság megszabadít titeket.”(Jn 8,32) Ha az Igazságnak és nem a Sugdosónak hiszünk, szabadon tudunk szolgálni az Úrnak.
Jézus így szól: - Távozz tőlem sátán, mert meg van írva: Az Urat a te Istenedet imádd és csak neki szolgálj! – Ekkor elhagyta Őt egy időre és íme angyalok jöttek és szolgáltak Neki. 
Szabaduljunk fel gyomrunk és ösztöneink lehúzó ereje alól, hogy repülni tudjunk, mert teli hassal , ösztöneinkkel, így ahogy vagyunk, megkötözve nem lehet repülni! Ha római katolikus vagy ha protestáns, de Jézus követője valaki: próbálja ki !
Istennek Szentlelke, juttasd eszünkbe, ha elakadunk valahol és nagyon húz lefelé testünk és minden, aki mi vagyunk, hogy megvannak a szárnyaink, amiket már régen nem tártunk szét, pedig tudnánk repülni, ha egyszer megpróbálnánk. Tanítgass bennünket, nevelj, emelj s ölelj magadhoz bennünket, most is és majd egykor halálunk óráján. Ámen.
( A sok gyönyörű gondolat, Gyökössy Endre: Könyvecske a böjtről c. művéből való.)