1998. január 7., szerda

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'IV

86. Üzenet.
1998. január 6.
Urunk megjelenésének az ünnepe.
Az Ember:
" Egy hegy jelenik meg a kápolnában. Azon áll a fénykereszt. Az égből Szent Angyalok jönnek, és körülveszik a hegyet. Most egy aranykulcsot látok az égen. Nem tudom, hogy mit jelent az. Egy világos sugárzó fény jön a fénykeresztből, és betölti a kápolnát. Ebben a fényben  megjelenik Urunk teljes királyi fenségben. Fején arany koronát visel, fehér ruháját egy bíborvörös aranyszegélyű palást borítja. Kérem a jelet, és az megjön. Az Angyalok térdre borulnak Urunk előtt, szárnyuk pedig a hegyet érinti."
Szent Angyalok:
"Légy üdvözölve Urunk és Királyunk!
Kinyilvánítottad magad, mint a világ Megváltóját.
Tieid közé jöttél,
de tieid nem fogadtak be.
Te valóban mindennek Ura és Királya Vagy.
Dicsőítünk és áldunk Téged.
Lábaidhoz helyezzük Himnuszunkat és dicsőítésünket.
Örökké hirdetjük fenségedet és nagyságodat,
Mindenható Urunk és Istenünk.
Te, mint Bárányt küldted Szent Fiadat a Földre,
Aki elveszi a világ bűneit.
Ő testet öltött a Szent Szűz ölén,
és kinyilvánította dicsőségét
Betlehem éjszakáján.
Jézus Te Király és Mester,
Műveid által kinyilatkoztattad magad.
Mindezek által dicsőítjük Szent Nevedet,
amely mindenek felett áll.
Hozsanna Dávid Fiának!
Meghajolunk Előtted, a teremtéssel együtt.
Hozzuk hódolatunkat és köszönetünket.
Mert Tiéd az uralom és
a hatalom örökkön örökké!
Tebenned, óh Uram lélegzik minden.
És minden a háromszemélyű egy Istenben él.
Te jöttél, hogy a világot megszabadítsad.
Te Vagy a kapu, amely az Atyához vezet, és
a fa, amely örökké virágzik.
Dicsőítünk Téged, Mennynek és Földnek Ura
és köszönünk mindent,
amit Te a teremtményeidért tettél."
Az Ember:
"Egy az Angyalok közül, akik az Úr előtt térdelnek, azt mondja nekem."
Szent Angyal:
"Ember, hajtsad meg alázattal a fejedet és hajoljál meg! Nyissad ki a szívedet ,és halljad, amit az Úr mond, Aki téged megerősít utadon."
Az Ember:
" Jézus, a mi Urunk rám tekint, és ezt mondja."
A mi Urunk Jézus:
" Ne félj ember, hanem halljad, amit neked mondok.Jövendöljél az Én nevemben, mert az idő elérkezett. Neked kinyilvánítom az Én Nevem jelentését azért, hogy te és mindazok, akik veled egy úzon haladnak a végsőkig kitartsatok. Adok neked fényt és erőt. Én azt akarom,hogy te megerősítsed a veszélyben levőket. Vigyél a kételkedőknek bátorságot, így erős lesz a te tanúbizonyságod. Erősítsed meg mindazt, amelynek Istenben erősnek
kell lenni! Szolgálj az Egyháznak, hogy tanúságot tegyenek az Egyházról. Te csak hamu vagy. De Én azt akarom, hogy kitűnjél. Az legyen a te örömed, hogy helyes tanúbizonyságot tégy."
Az Ember:
" Urunk, Jézus ismét rám tekint, és megáld."
A mi Urunk Jézus:
"Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Köszöntelek benneteket kedves gyermekeim és a fény gyermekei, akik itt összejöttetek és téged is kedves pap fiam.( Az imánál egy pap is jelen volt). Köszöntelek titeket a szeretet békéjével. Azért jövök hozzátok, hogy békével ajándékozzalak meg. Kell, hogy a béke növekedjék szívetekben, mivel a megújult Földön láng lesz, amelyben sem fájdalom, sem könny nem lesz. Az idő, újrajövetelemig rövid. Közeledik az az óra, amikor meglátjátok eljönni az Emberfiát az ég felhőin. Most léptetek bele a legnehezebb időbe, amikor az igazságosság kopogtat az ajtóitokon. Ez egy boldog idő részetekre, mert a próbatétel által sokan megtisztulnak majd. Amikor jönnek az üldözések, amelyekről már oly gyakran beszéltünk, erősnek kell lennetek a hitben és a reményben. Ebben erősödtök meg az Én keresztem által, amelyben mindannyian részesültök. Ne féljetek! Ez az az út, amelyet kinyilvánítottam nektek.
 Az igazságosság ideje a kegyelem ideje is, mivel a napok lerövidülnek. Különben ki tudná elviselni azokat? A döntő ütközet ideje jön. Boldog mindaz, aki az Én nevemben jön,és védelmezi az igazságot, annak végső győzelméig. Most van a tanúságtételek ideje. Mindenütt tegyetek tanúságot, ahol csak szükséges.
Legyetek tanúim mindenek előtt az evangélium szerinti életetekkel. Tegyetek tanúságot az Egyház mellett,amelyben, mint Isten gyermekei egy tökéletes életre vagytok meghívva. A családok őrködjenek a szentség fölött. Én megáldom őket. Ültessétek el a családokban a szeretet  és az igazságosság magvait, és óvjátok meg azokat a szentségben. Ott próbál legtöbbször behatolni a sátán, hogy szétszakítsa azt, ami szent. A ti tanúságtételetek legyen tökéletes és igaz! Most éri el a sátán hatalmának csúcspontját. Nagyképűségében mindig magasabbra emelkedik. De az ő vége már nagyon közel van. Figyeljetek a 666-os számra! Ez arra az évre utal, amelyben az Antikrisztus megnyilvánul, aki a világot meg akarja bilincselni. Ha nem virrasztotok, és nem imádkoztok, elestek. Ravasz és alattomos cseleket használ, hogy megtévesszen titeket. Minden lehetőséget ki akar használni, hogy elszakítson benneteket az igazság forrásától. Ő tudja, hogy már nincsen sok ideje. Ezért készíti elő a döntő támadást.
Gyermekeim, figyeljétek az Én szavaimat és Édesanyám szavait! Ne mulasszatok el egyetlen napot se, mert az idő túl drága! Legyetek türelmesek tele reménnyel, mert Én rövidesen jönni fogok! Meg foglak ajándékozni titeket az Isten gyermekeinek a békéjével, és szabadságával.
Megáldalak mindannyiótokat, és szívemre ölellek.
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében."
Az Ember:
" Az Úr Jézus mellett megjelenik az Istenanya, hófehér öltözetben. Egy szép rózsafűzér van a kezében. Fejét aranykorona díszíti. Az Istenanya ránk tekint, és megáld minket."
Az Istenanya:
" Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves itt összegyűlt gyermekeim. Szívem kedves pap fia, és kedves kisfiam, köszöntelek titeket és köszönöm az imáitokat, amelyeket ebben a kápolnában mondotok, és mindazért , amit az Én Isteni Fiamért, és Énértem tesztek. Köszöntelek, mint az Én, és az Anyaszentegyház gyermekeit.
Tudjátok ,hogy az idő rendkívül komoly. Az imák nem elégségesek. Szükségesek a ti cselekedeteitek hogy megvalósuljon az Isten terve. Nem elég csak beszélni, hanem nektek, meg kell valósítanotok a szeretet cselekedeteit. Ekkor lesz élő a ti hitetek, és megtelik apostoli lelkülettel.
A működés megerősíti akaratotokat, és cselekedeteiteket. Most van a cselekvés ideje, a cselekvésé, amely által életetek és hitetek tanúságtétele bátrabb lesz. Tehát, ne csak mondjátok, hanem váltsátok tettekre szavaitokat. Ha így éltek, akkor megajándékoz és megerősít titeket a Szentlélek az Ő kegyelmével és adományaival.
Ne féljetek! Cselekvésre hívlak benneteket, valósítsátok meg minden részletében Isten akaratát. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Ne félj gyermekem, mert a te küldetésed ki fog bontakozni. Minden, ami történt téged igazol. A küldetés nagysága nem függ az üzenetektől, a jelektől, vagy csodáktól, hanem a szeretet cselekedeteinek kell azt alátámasztania. Ez a te utad, amely tovább fog fejlődni.
Megáldalak téged, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                  Dicsértessék a Jézus Krisztus!"