2006. január 25., szerda

Medjugorjei üzenetek 2006. január

2006. január 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek az Evangélium hordozói családjaitokban. Ne feledkezzetek meg, gyermekeim, a Szentírás olvasásáról. Helyezzétek látható helyre, és életetekkel tegyetek tanúságot arról, hogy hiszitek és megélitek Isten Igéjét. Közel vagyok hozzátok szeretetemmel, és Fiamnál közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2006. január 8., vasárnap

2006. -A Szentírás éve - “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”" 2006. január 1. 6-7.

11. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban.
Januárban: a Szentírásból Szent Máté evangéliumát olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Keressétek először Isten Országát és annak Igazságát és ezeket mind megkapjátok!”
Közös imaszándék: legyen a különböző vallásúak között hitegység és a különböző nemzetiségűek között szeretetegység.
Röpimánk: “Uram, tégy engem az egység és a szeretet eszközévé!”
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Örömmel éled-e meg a szegénységet és az egyszerűséget? Jézussal vagy Nélküle telt el a Karácsonyod?
Az engedelmesség, a lelkiismeretes kötelességteljesítés jellemző-e reád? Hívő lélekkel várod-e az Úr Jézus visszatérését? Hiszed-e azt, Isten minden jóért megjutalmaz téged? A mennyei Atya örömére vagy a szomorúságára vagy-e a Földön? Szoktatok-e együtt imádkozni a családban? A Szentírás évében elkezdted-e olvasni a Szentírást?
Tiszta szíved szeretetét ajándékozod-e az Úr Jézusnak és felebarátaidnak?
Visszatekintés 2005-re:
Hisszük, hogy Lucia nővérrel, II. János-Pál pápával és Roger testvérrel többen segítenek minket a Mennyországból! Örültünk XVI. Benedek pápa megválasztásának.
Hálát adunk: az év folyamán tartott lelkigyakorlatokért; az üzenetekért, tanításokért; az imacsoport felelősök által alakult engesztelő közösségekért; a Vatikánba való utazásunkért; a karizma 18. évfordulójáért; a kinevezésért Krasznára és Nagyfaluba; az első karácsonyi éjféli miséért a Szentháromság hegyen; a felnőtt elsőáldozókért (5); a jelekért, megtérésekért, gyógyulásokért, szabadulásokért, a többszáz résztvevőért az engeszteléseken,… Hála: az imafüzetekért, képekért, imákért, könyvekért, melyek 2005-ben megjelentek! Hála: a jótevőinkért, a munkatársainkért, mindenkiért és mindenért!
Milyenek azok a személyek akiknél Isten van az első helyen? Tettrekészek a jóban!!!
Olyanok, mint Szent József: aki nem alkudozott, nem kételkedett Isten üzenetében, hanem azonnal engedelmeskedett. Ráhagyatkozott a Gondviselésre. Mindent vállalt Jézusért és Máriáért.
Olyanok, mint a napkeleti bölcsek: akik elismerték és alávetették magukat az Úr Jézusnak. Áldozatot hoztak az Úr Jézusért, látva és követve a csillagot. Hallgattak az útbaigazításra. Más úton, más lelkülettel tértek haza.
Legyünk tettrekészek a jóban, akár áldozatok árán is.
II. Nagyfalu - jelen.
Az Úr Jézus tanítása, 2006. január elsőpéntekén:
Az Úr Jézus kérése volt, hogy a tél folyamán az imatalálkozókat a nagyfalusi templomban tartsuk meg.
Az Úr Jézus a következőket hozta a tudomásomra:
“A Szűzanya a legnagyobb karizmatikus Személy, aki azokat, akik hisznek Benne és hallgatnak rá, összegyűjti és felkészíti az Én visszajövetelemre! Engem, Mária hozott e világra. Én, megalapítottam Egyházamat itt a Földön. Életemet adtam Egyházamért, az emberek bűneiért, váltságdíjul. Azt mondtam apostolaimnak az Egyházamról: a pokol hatalma se fogja megsemmisíteni azt, amit Én hoztam létre. Ellenfelem azon munkálkodik, hogyan tudná megsemmisíteni az Egyházamat. Mindent megpróbál, hogy az embereket eltávolítsa a templomtól, ahol Én az Oltáriszentségben várok rájuk. Vissza kell térjetek a templomba, Hozzám, hogy ott egymásra is találjatok. Másképpen nem lesz jövőtök!!! A hierarchia és a karizma egységében várjátok az Én visszatérésemet a Földre. Így, Szent Anyámmal és Velem együtt győzni fogtok. Ami nem Tőlem van, az mind el fog pusztulni. Az Én Szeplőtelen Szívű Anyám, aki Egyházam Anyja is, a Szívében őriz meg titeket az utolsó nehéz időben. Számotokra, az Ő Szeplőtelen Szíve lesz a menedékhely. Általunk, életben fogtok maradni, még a legnehezebb időben is. Ti, akik le tudtok mondani Értünk a világias életről, hogy ezáltal szebb és jobb világ kezdődjön el, ti ne féljetek semmitől és senkitől. Velünk együtt erősek vagytok és a pokol egész serege se győz le benneteket. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel, mert a Gonosz, nagyon jónak látszó dolgokba akar bevinni titeket, hogy így szakítson el Tőlem. Újra megismétlem: Velem és Szent Anyámmal együtt erősek vagytok, de Nélkülünk gyengék.
Megáldalak benneteket az Erősség lelkével!”
Szűz Mária tanítása, 2006. január elsőszombatján:
Ma az év első szombatján, a Szűzanya ünnepélyesen a következőket hozta tudomásomra:
“NAGYFALU, ISTEN TERVÉBEN, FATIMA ÉS MEDJUGORJE FOLYTATÁSA!!! A háromszög, a Szentháromság pecsétje van mind a három helyen! Azoknak, akik a nagyfalusi Szentháromság hegyén található háromszöget imádkozva járják végig, az Úr Jézus sok kegyelmet ad.
Az alábbi imákat ajánlja a Szűzanya, a Szentháromság hegyén:
- Az Irgalmas Szívű Jézus barlangkápolnájánál: Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzérét
- Az Egység Keresztjénél: a Fatimai imát “Legszentebb Szentháromság…” és a Szentháromság rózsafüzérét
- A leendő Forrásnál, a kis kápolnánál: a Medjugorje-i rózsafüzért és az imát a betegekért
- Visszatérve a barlangkápolnához, befejezésül, az “Utolsó idők imáját” végezzük el.
Ezeket az imákat ajánljuk fel engesztelésül a Szentháromságnak, a bűnösök megtéréséért!
A Szűzanya még a következőket értette meg velem:
“Azért kell a hierarchia és a karizma egységében haladnotok előre, hogy így térjen vissza az emberiség Istenhez. Azért kell nektek egységben menni előre, kéz a kézben, hogy a Gonosz széthúzással ne tudja megzavarni Isten művét. A ti feladatotok megerősíteni a sziklára épült Jézus Egyházát. Akik eljönnek ezekre az imatalálkozókra, sok világosságot kapnak. Itt megtapasztalják az Égiek jelenlétét, akik veletek együtt örülnek a három szent nap megtartásának. Az Égiek szívesen fogadják a ti engeszteléseteket, örülnek a ti engedelmességeteknek és jobbra való törekvéseteknek. Kérlek benneteket, maradjatok továbbra is állhatatosak az imában, a böjtben,… Bízzatok jobban Isten Gondviselő Szeretetében, hogy így a Szentháromság meg tudja valósítani a Tervét, ezzel az engesztelő közösséggel is. Megköszönöm a Szentháromság nevében a sok áldozatot, amit hoztatok a találkozókért, bőséges lesz érte a jutalmatok. Most, Istenanyai áldásomat adom rátok!”
Mi a közös Nagyfaluban, Fatimában és Medjugorjéban? Az ima-böjt; gyónás-áldozás; Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete; az életfelajánlás fontossága; engesztelés; a szenvedés türelmes elviselése és felajánlása; megtérések, gyógyulások, szabadulások, égi jelek; a Pokol, a Mennyország és a Szentháromság látása;….
Mi az egyedi Nagyfaluban?
Ima: a Szentháromság rózsafüzér; Jézus Öt Szent Sebe rózsafüzér; az Utolsó idők imája; Böjt: a mennyei Atya kérése szerint; Szentáldozás: kilencedben és minél gyakrabban; Szentírás: élni és beszélni róla; havi házifeladatok megélése; tanúságtételek; a hierarchia és a karizma egysége; elsőpéntek - elsőszombat - elsővasárnap megtartása; Áldás: együtt az Oltáriszentséggel és a Szűzanyával a négy égtáj felé; Krisztus Király virágkoszorúval való megkoronázása; Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösség;…
A mennyei Atya tanítása, 2006. január elsővasárnapján:
Imában, megkérdeztem a mennyei Atyát: mi az, ami tetszett Neki karácsonyi ünneplésünkben?
“Tetszésemre voltatok, hogy felcseréltétek a meleg, kényelmes otthonotokat a hideg barlanggal, hogy együtt legyetek a Szentháromság hegyén, ahogy Én kértem a Szűzanyán keresztül. Nem sajnáltátok meghozni az áldozatot és messziről is eljöttetek a csúszós úton, teljesen Rám bízva magatokat. Örülök az engedelmességeteknek!!! Ezen a karácsonyi éjszakán több szívben megszületett a kis Jézus. Ha ti nem vállaltátok volna az áldozatot, hogy ezen az éjszakán együtt legyetek a hegyen, az Én kérésem szerint, akkor ezek a lelkek nem születtek volna újjá. Köszönöm nektek ezeket a lelkeket!!! Megáldalak benneteket tovább is az áldozatot hozó lelkülettel.”
Tanúságtétel a Szentírás évében:
“D. Constantinnak hívnak, 42 éves, villamossági mérnök vagyok. Két gyermekünk van. Feleségem jobb, mint akit megérdemeltem. Házasságom előtt nagyon távol éltem Istentől. Ösztönösen éreztem, hogy jó, ha jót teszek, de volt sok hiányosságom is. Miután megesküdtünk, elkezdtem járni a templomba, eleinte a feleségem iránt érzett szeretetből. Fokozatosan jöttem rá, Isten nélkül nincs értelme az életemnek. Egy olasz misszionárius pap által, még jobban kinyílt a lelkem az Égiek felé. Tőle tanultam meg Istent látni mindenkiben.
Kétszer voltam Medjugorjéban: 1998-ban és 2000-ben. Ott megismertem a Szűzanya szeretetét, aki elvezetett engem is az Úr Jézushoz. Hazajövet elkezdtük a családban végezni a rózsafüzért, havonta gyóntunk és megértettük, hogy a jelenlétünk csak akkor válik teljessé a Szentmisén, ha találkozunk az Eucharisztikus Jézussal. A családunkban a közös ima és a kölcsönös szeretet meghozta a békét.
A mélyebb változás akkor kezdődött az életünkben, amikor elkezdtünk járni rendszeresen az elsőszombatokra. Világos lett előttünk, ha felszámoljuk magunkban a túlzott elvárásokat, a türelmetlenséget, a szeretetlenséget,… akkor gyermekeink is jobbak lesznek. Amióta komolyabban vesszük, mi szülők a közösség imaprogramját, azóta a gyermekeink közelebb kerültek hozzánk, megosztva velünk örömeiket és nehézségeiket. Megtapasztaltam a főnökeimért és kollegáimért végzett konkrét ima hatásait. Jobb lett a kapcsolat közöttünk. Miután kértem Isten áldását a munkánkra, az Égiektől jövő nyugalmat kaptunk és sok veszélyes munkálat probléma mentesen megoldódott. Néhány házaspárral megyünk előre a lelki utunkon, akikkel rendszeresen találkozunk és beszélgetünk. Felejthetetlen élmény kérni a lelkitestvérek tanácsát és imáját, de ugyanakkor öröm segíteni, ahol szükség van erre.
Meggyőződésem, az Úr Jézus valóban jelen van az Oltáriszentségben. Ő békét és erőt ad nekem minden nap. Áldozás előtt azt szoktam mondani az Úr Jézusnak: “Uram bocsáss meg nekem és segíts meg engem”. Számtalanszor kértem és megkaptam a Szűzanya segítségét. Őt igazi Édesanyámnak vallom. Mindazért, amit elértem a lelkiéletemben, nagy hálával tartozom: az Úr Jézusnak, a Szűzanyának, a közösségnek és a lelkivezetőimnek. Köszönet a szeretetükért, a türelmükért, amelyet velem és családommal éreztetnek.”
Jelmondatom: “Uram bocsáss meg nekem és kérlek segíts meg engem”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Februárban, a betegekért, a beteggondozókért, orvosokért fogunk imádkozni! Megpróbálunk még türelmesebbek lenni önmagunkhoz és másokhoz. A szentelményeket még komolyabban vesszük. Minden imánknál használjuk a szentelt gyertyát és minden pénteken, lefekvés előtt, használjuk a szentelt vizet (ihatunk belőle, keresztet rajzolhatunk a homlokunkra és meghinthetjük szobánkat, egész házunkat).
Februárban: Szent Márk evangéliumát olvassuk és éljük!
N.B.: Elsővasárnap a szentkenet szentségében részesülnek azok a személyek, akik elvégzik a szentgyónásukat (ha szükséges) és betöltötték a 60. életévüket.
Januári házi feladat:
“AZ ÚR JÉZUS ÉS SZŰZ MÁRIA IRÁNTI SZERETETBŐL, MINDEN ÁLDOZATOT TÜRELMESEN FELAJÁNLOK A HIT- ÉS SZERETETEGYSÉG MEGVALÓSULÁSÁÉRT!”

2006. január 7., szombat

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Felhatalmaztalak, hogy beszélj Nevemben

2006. január 3.
Béke veled. Nézz rám, barátom és társam, nézd a te királyodat és szilárdítsd meg lépteidet… Adózz tisztelettel szent nevemnek, mivel megengedtem, hogy szentséges Szívemben és udvaraimban tartózkodj. Felkentem olajjal fejedet, hogy Szavamat és dicsőségemet hirdesd az örökkévalóságig.
Vizet adni az elhagyatott pusztaságoknak és virágba borítani a fákat ott, ahol minden élettelen, ez valóban gyönyörűséggel tölt el engem. Gyönyörűségem telik abban, ha életet adhatok. Mindenekfölött való az én hatalmam és kegyelmem. Elmélkedj csodáimon, leányom!  Beutaztad velem a világot és elláttalak beszéddel. Helyénvaló azt mondani, hogy együtt mentünk minden találkozóra. Miért gondoltad egy pillanatig is, hogy a pásztor elhagyja az ő bárányát? Felhatalmaztalak, hogy beszélj Nevemben, ismételd Szavaimat és tedd ismertté akaratomat a népemnek, ami megvigasztalja és bátorítja őket. Felhatalmaztalak továbbá, hogy tiéd legyen a Lelkem, aki megkötözi a gonosz lelkeket. Neked csak ki kell nyitnod a szádat érdekemben, és én máris megtöltöm azt…
Köztudomású, hogy az erényes ember szája életadó forrás. Az erényes lélek ajka sokakat táplál. A jelenkor forradalma nem akar elismerni engem, mint élő Istent. A sötétség lelkeinek hatalma rejtett forrásokból táplálkozik ugyanazon a földön, ahol te is élsz. Én mindenekfölött állok és továbbra is fel vagyok háborodva, mivel ők végül is az én fiaim és leányaim! 1 Bűneik elvakítják őket, ezért hiányosságaik sohasem tudatosulnak bennük. Ezek a gonosz erők lázadást szítanak, és létezésem tagadása képezi jelenkori társalgásaik tárgyát. De mondom neked: Szentlelkem lehelete által fel fog ragyogni keletről az én dicsőségem. Fel fog emelkedni a kelet. Várj, és meg fogod látni, gyermekem!
Fiaim és leányaim vissza hozatala a távolból – akik majd repülve jönnek vissza hozzám -, ez a legkisebb adomány lesz Egyházam számára. A nagyobb az lesz, amikor megbékél és egyesül Egyházam. Mert ma zűrzavar van Egyházamban, össze-vissza dobálja a gonosz. Pásztoraim körében bizalmatlanság támad, mihelyst az egységről kell beszélniük. Sokan közülük nem az igazat mondják. Kezdetben feltártam előtted, mennyire megcsonkították Testemet!
A mennyország gyászol és sok pásztorom nem fogja fel, miért ontanak szemeim véres könnyeket. Jelek! Mit értenek meg ezekből? Ki próbálja közülük megérteni, hogy ezek mit jelentenek?
Korodnak e csatájába állítottalak téged, a bűn elleni küzdelembe, emeld fel hát fejedet, leányom! Én egyengetem lábad alatt az ösvényt, miközben kezedben viszed életadó üzeneteimet, és ha keményebb ellenállással találod magadat szemben, viseld el énértem ezt a keresztet! Itt vagyok, hogy vezessem lépteidet, érted? Nyitva tartom kapuimat mindazok előtt, akik visszatérnek hozzám. Hirdesd a bűnbánat üzenetét és továbbra is emlékezz az igazságokra, melyeket neked adtam. Biztasd népemet, hogy éljen igaz életet bennem! Légy bizakodó, mert melletted vagyok! IC
Jöjj! 2 Imádd Urunkat! Dániel vagyok, az őrangyalod és az Igazság ajtajának őrzője. Az Úr meg fog erősíteni téged, hogy le tudd győzni üldözőidet. A Hatalmas és Dicső a szeretet kötelékeivel fog vezetni téged, hogy győzedelmeskedni tudj felettük, és azok felett, akik elnyomják az Ő összes Művét. Emmanuel örökre szenvedélyes ölelésében tart téged, miközben te mindig táplálkozni fogsz belőle. Örvendezve látom, hogy örök kötelék köt össze a Mindenhatóval, és miközben nézlek, örömkönnyek szöknek szemeimbe. Örvendezz, mert fogalmad sincs arról, mit ajánlott fel neked az Úristen azon a szent napon, amikor meghatottságtól reszketve megközelített téged! Közben nem vette le rólad a tekintetét, és keze felszentelő olajat hintett rád. Miközben a Megváltónak ezt a félelmetesen felemelő látványát figyeltem, amint csupa kegyelemmel az Arcán az Ő szeretettjéhez közeledett, én magam is reszkettem a meghatottságtól e magasztos látvány hatására. Ezután ugyanilyen gyengéden a Király hozzád hajolt és felkent, amitől új életre keltél. – Virágba borított téged!
Ó irgalmas és gyengéd szívű Isten! Dicsőítelek Téged, Uram! Minden Műved dicsőséggel és fenséggel teljes, és a Te igazságosságod sohasem tud megváltozni! Boldogok, akik Benned találnak menedéket! Mert Te csodákat művelsz azokkal, akik szeretnek Téged…
Vassiliki, én a te őrszemed is vagyok. Amikor keményen gyötörnek az istentelenek, mindig meg foglak vigasztalni és áldani téged…. Egy felkent lény szívből jövő imái nagyon hatékonyak! Imádkozz bizalommal! Én, Dániel, az Úr békéjét hozom neked. Érezd szeretve magadat általa! –


1 a sötétség erői állandóan a sarkunkban vannak, hogy megkísértsenek és tönkretegyenek minket. ’after all’ (végül is – ford.megj.) itt azt jelenti, hogy mindenki után, mindenkire vadászva, stb….
2 Dániel, az angyalom beszélt
Source: http://ichtys.hu/index.php/76-2006-januar-3
Én voltam és vagyok a te Tanítód

2006. január 5.
Sok év eltelte után most sincs kétségem afelől, ó Uram,
hogy a Te Szavad szólított meg engem annak idején.

Igen, Uram, a Te hatalmad és tekintélyed által
ez a gyenge teremtmény képes volt továbbadni Szavadat másoknak….

Szavakkal ki nem fejezhető módon
fedted fel előttem Szentségedet és Akaratodat!

Megbíztál, hogy Szavaddal emlékeztessem
a nemzeteket az irántad való kötelességükre,
és mondjam meg minden lénynek, Te mindenkit arra hívsz,
engesztelődjön ki Veled és felebarátjával.
Elküldtél, hogy engedelmességre és szeretetre indítsam őket.
Elküldtél pásztoraidhoz, hogy arra indítsam az egyházakat,
hogy bánják meg a megosztottság bűnét,
béküljenek meg egymással és egyesüljenek.
Ez igen nehéz feladat, meghaladja az ember képességét,
mert magában ez az üzenet fenyegetések sorozatának tűnik.

Ki fogadta közülük alázattal szemrehányásaidat?
Mondd, Uram, ezek közül a vezető hatalmak közül
ki hajtotta meg a fejét és hallgatott Rád?
Tedd mérlegre népedet, Uram….
becsüld meg őket… ki áll a Te oldaladon eleddig?
Még a sajátjaim1 is megvetően elutasítanak engem,
amikor az egységről szóló Szavadat tolmácsolom nekik.
Igen, Vassulám, az ördög elkülönítve tartja őket. Mégis légy nyugodt és türelmes… prófétálj népemnek és sohase csüggedj! Ne szomoríts meg engem! Tudod már, hogy nagy dolgokra vagyok képes! Bátorság! Ne feledd, hogy Én voltam és vagyok a te Tanítód, aki felkent téged. Felkenésed megnyitotta lelked szemeit, és megtanította neked mindazt, amit meg kellett tanulnod. Te az Igazsággal vagy felkenve, és amint az neked meg lett tanítva, másoknak is meg lesz tanítva. Engem úgy ismernek, mint aki hatalmas királyokra, híres királyokra is lesújt. Mindig ki fogom ragadni az én virágomat az elnyomói karmai közül, és a bátorság Lelkét adom neked. Maradj tehát bennem, életet kapsz bennem. Olyan leírhatatlanul szép a mennyország, gyermekem! Te a mennyországban fogsz élni! Bennem, a teljességben….
 
… és Isten közel lesz hozzám, bennem lesz,
körbevesz engem kívül-belül.
A Mennyországban világosság van, és a Világosságban élni,
és egyike lenni a Világosságnak…
elnyelődni és szétoszlani a Világosságban…
és ott lenni…
Minden, ami a Világosságban van, minden világi dolog,
a múlt és a jelen összes dolga,
és minden gondolatunk el van felejtve, ki van törölve, már nem létezik.
Helyükbe Isten kimondhatatlanul elragadó édessége lép,
és a lélek mérhetetlen öröme,
a lélek szabadsága, szomjúsága az után,
hogy állandóan ízlelhesse a vigaszokat és kegyelmeket,
melyeket egyedül Isten, csakis Isten tud megadni a léleknek
az Ő isteni ölelésében.

Nem csoda, hogy akik átéltek
testen kívüli megtapasztalást és látták Istent,
nézhették Őt,  még ha csak a másodperc töredékéig is,
nem akarnak visszatérni a földre!

Tudom, hogy Te az enyém vagy és
én a Tied. Tudom, hogy ezt a sok gyönyörűséget,
amit jelenlétedben megtapasztalok,
Te adod nekem, emberiség Szerelmese!
Ez azt jelenti, hogy az ember egy földi létezésen túli életet élhet,
egy örökkévalóságban létező életet,
egy olyan életet, amely képes világosságot adni
a világ maradékának.
Mindazt, amit bőséggel tanítottam neked, ingyen adtam. Ez egyedül elég számodra… Bizánci előadásokat tartottam neked atyai stílusban azért, hogy egyesítselek magammal. Erőteljes képeket2 adtam neked múltból és jövőből. Kegyelmem által felfedtem előtted Szívemet és megengedtem, hogy számold lüktetéseit. Véget vetettem lázadásodnak és Szívembe vontalak, hogy benne maradj. Lelkem áldozata, költözz belém, lélegezz bennem, élj bennem! Az Ige már a szívedben lakozik, és ez örömmel tölt el engem! Hiszen a kezem műve vagy, és fáradozás nélkül alakítottalak. Göröngyös utakon vezetlek, de így bánok .. 3 igen, a barátaimmal. Légy az én hárfám, és örvendeztess meg kinyilvánításaiddal! Lelkem áldottja, kinyilvánítója mindannak, amit tanultál tőlem! Ne vond meg tőlem a kezedet és az idődet! Én, az Úr megáldalak….  IC


1 a görög ortodox papság többsége
2 látomások
3 itt tudtam, mit fog mondani…
Source: http://ichtys.hu/index.php/77-2006-januar-5Keresztem hordozása áldást jelent
2006. január 6.
Uram Jézus Krisztus, Te vagy életem öröme!
Emlékezz, gyermekem, a Keresztemre és a váltságdíjra, melyet azért fizettem, hogy megváltsalak és megszabadítsalak benneteket, hogy örök életetek legyen. Ha nem is találsz megfelelő szavakat, hogy kifejezd teljes örömödet és irántam érzett szeretetedet, szíved megdicsőít engem, ahányszor csak hozzám jössz nyomorúságodban. Vassula, egyszer említettem neked, hogy amikor átölelsz, a Keresztemet is átöleled. Jöjj közelebb hozzám, és  szenvedésemből is vállalj részt! Keresztem hordozása áldást jelent. Úgy tűnik, te sem és mások sem fogják fel teljesen, hogy ez jelkép, melyet én, az Isten, rátok helyezek. Belátod, hogy ez mekkora megtiszteltetés? Hogy az Isten a teremtményében megpihen? Maradj Teremtőd és Vőlegényed izzó ölelésében, és tedd félre az összes bajodat, kísértésedet, kudarcodat, betegségedet, fájdalmadat és aggodalmadat! Töltsön el mennyei boldogság és feledékenység, csendesedj el és összpontosíts rám, a te Istenedre és Mindenedre! Én Minden vagyok. Ölelésemben lelked meg fogja tapasztalni rejtett misztériumaimat.
Gyönyörködöm semmiségedben, gyönyörködöm a gyermekekben. Maradj bennem, sohase szakadjunk el egymástól! És amikor az emberek szembeszállnak veled és mindenféle etikátlan kijelentéseket tesznek, ellentmondanak, fájdalmat okoznak neked és mérgüket öntik rád, gondolj rám, gondolj kínszenvedésemre, gondolj arra, mit mond a Szentírás a Szőlőtőről és a szőlővesszőkről. A vesszőkre, melyeket levágtak, mert nem maradtak bennem. Akiket levágtak rólam, mert szárazak voltak, azok nem értették meg sem az igazságot, sem a gazdagságomat. Lelki halálukban és ürességükben mindenkit elnyomnak, akik hozzám fordulnak, és akiket kegyelmekben részesítek. Látod, rávezettelek arra, hogy prófétáim egykori útját járd, misztikus nyelven beszéltem hozzád, adományokkal ékesítettelek, hogy képes légy továbbadni Igéimet szeretet-himnuszok formájában. Szemlélődő módszerekkel vezettelek, arra ösztönöztelek és buzdítottalak, hogy a jót keresd, és arra vágyj, hogy a kedvemben járj. Olyasmit kínáltam neked, ami meghaladja az emberi elme felfogóképességét, éspedig azt, hogy akkor beszélgethetsz Velem közvetlenül, amikor csak akarsz. Szigorúan meg fogom ítélni az ellenségeidet, akik rosszindulatúan bánnak veled, és akik engem provokálnak. Ezek a dolgok meghaladják a szárazak értelmét, hasonlóan a száraz szőlőveszőkhöz, amiket tűzre kell vetni; ha visszautasítják a Szőlőtő által felkínált gazdag életerőt, elszáradnak, már nem tudnak semmit sem tenni. Igen, őket össze fogják gyűjteni az Angyalaim és tűzre vetik, elégetik őket.
Leányom, nagyon igazságosan vissza fogom fizetni a sérelmeket azoknak, akik bántanak téged, és meg foglak jutalmazni, amiért elviseled miattam az igazságtalanságot és az üldöztetést. Tudd, hogy ráírtam nevemet az egész lényedre, hogy továbbra is bátran és méltóságteljesen el tudd szenvedni az üldözőid ostorcsapásait, akik valójában a Keresztem üldözői. Megáldalak, és az én békémet adom neked. IC
Source: http://ichtys.hu/index.php/78-2006-januar-6