2010. június 23., szerda

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Add, hogy a Te szemeddel lássuk bűneinket
2010. június 17.
Béke legyen veled! Kérlek, hogy ismételjétek Utánam ezt az imát:
Mennyei Atya,
taníts minket, hogy vigyük a békét
és hirdessük a nemzeteknek a megváltást,
a megváltást az égből.
Ne bánj velünk keményen
bűneink miatt,
de add, hogy a Te szemeddel lássuk bűneinket,
hogy alázattal kérhessük megbocsátásodat.
Tedd eggyé szíveinket a Tietekkel.
Szerelmes Atyám,
a Te szerelmed irántam annyira nagy,
mindig hűséges.
Add meg nekem az erőt, hogy szilárdan meggyökerezzek
mindabban, amivel megbíztál engem. Ámen.
Vassulám, hadd énekeljek így neked, ezek a találkozások[1] megörvendeztetnek Engem, ezek a végsőkig fognak tartani. IC

[1] Jézus úgy érti: ilyen módon Vele lenni
http://ichtys.hu/index.php/133-2010-junius-17

Igaz Élet Istenben az Én üzenetem
2010. június 22.
Vassula, hívtalak téged gyermek! Mindig veled vagyok. Dicsőíts Engem minden egyes nap, mert Én állok előtted. Életre keltettelek téged, a Bennem való életre. Nagyon sokan olvassák a Bibliát, de még mindig nem élik. Sokan prédikálnak a gyülekezeteimben, de még mindig olyan dolgokról prédikálnak, amit ők nem tesznek[1]. Egyházam szolgálója lettél, Egyházam hű szolgája, aki elviszi az üzeneteimet a békéről, a kiengesztelődésről és az egységről, és átadja a híveimnek. A célom az volt, hogy felfedd a világ előtt az Irgalmasságomat, és hogy mennyire aggódom az üdvösségükért. Mennyire nyugtalanít a megosztottságuk. Ah, leányom, bárcsak tudnád, amit én tudok, bárcsak látnád és hallanád, amit én látok és hallok a pásztoraimtól, és amit ők egymás között mondanak, megértenéd ennek a kehelynek a keserűségét. Igaz?
Bizonyára nem minden pásztorodra gondolsz.
Az alázat sokakból hiányzik. A testem épsége megsérült. Ha a test elválik a fejtől, a test meghal. A pusztítás terjed, hogy pusztasággá, sivataggá tegyék Házamat.
Mit tehetek én, Uram?
Folytasd az összejöveteleket és találkozókat, ahogyan most teszed, ne fáradj bele, Galambom, mindig melletted állok. Nem vetted észre?
Megmutatom Magamat az arcodon jelként, hogy felbátorodj. Ne félj az áranyaktól[2]! Én vagyok a te erős védelmed. Bízz Bennem!
Ami azokat a pásztorokat illeti, akik elhanyagolják a nyájamról való gondoskodást, és a legeltetést, ők olyanok, mint ahogyan az Írás mondja: „Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik legelőm juhait – Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele.” (Jer. 23,1.) – Habár egykor nagyszerűen csinálták, de feladták, és világi elveket követnek, megengedik maguknak a liberalizmust, és megfeledkeznek arról, hogy az első fogadalmuk szerint éljék az életüket.
Arra kértem őket, hogy verjenek gyökeret Bennem, és Rám építsenek, és maradjanak meg szilárdan a hitben, ahogy tanulták. Ha megtartották volna a Nekem tett első szerelmes ígéretüket, és nem hagyták volna, hogy földi, mulandó dolgok elcsábítsák őket, akkor ma az Házam dicsőségben tündökölne, és a nyájam nem széledt volna szét.
Az Igaz Élet Istenben az Én üzenetem. Ez nem emberi dogmákon vagy emberi szabályokon alapul. A szeretetemen alapszik, az Igazságon alapszik, igaz elven alapszik, erényekben gazdag, hogy a megistenülésre vezessen benneteket, és akaratomat teljes mértékben kinyilvánítsa ennek a generációnak.
Az emberiségnek adott tanításaim bizánci tanítások, fogadjátok Tőlem úgy, mint egy új keresztelési csókot, mely felemeli a halottakat egy új életre, és megmutatja nekik, hogy az igazság a Szentlélekben van.
A Lélek előre figyelmeztetett benneteket, hogy az utolsó napokban lesznek, akik elhagyják a hitet, és olyan tanokat választanak, melyek a démonoktól jönnek. Semmivel sem büszkélkedhetnek. Fájdalom és szenvedés jött sok nemzetre, és a Szavam még mindig nem hatotta meg őket. Megmutattam a szeretetemet az egész emberiségnek, hogy lássák könyörületességem. Néhányan azt kérdezik: „hogyan mutathatod meg a szeretetedet, mikor annyi sok nemzetet folyamatosan kardélre hánynak, és küszöbön áll az éhínség?”
Mégis megmutattam szeretetemet, hiszen folyamatosan emlékeztettelek benneteket és szüntelenül óvtalak titeket, leszálltam trónomról ilyen módon, hogy helyreállítsam életeteket, melyre démonok leselkedtek. A jóságom soha nem szűnik meg. De ti nem vártatok Rám, soha nem kerestetek Engem. Hívtalak benneteket, de ti inkább nem figyeltetek Rám. Megmutattam nektek irgalmamat, és áldásommal hintettelek meg benneteket, de soha nem értékeltétek. Tehát hogy mondhatja bárki is, hogy az Úr nem mutatta meg az Ő szeretetét?
– a ti istentelenségetek miatt, a keresztem visszautasítása miatt, melyen szívesen szenvedtem értetek, és különösen a Szentlélek elleni gyalázatért, amiért kiárasztotta rátok a kegyelmet, hogy megújítson benneteket, azt mondom nektek, nemzedék, nemzet nemzet ellen fog fordulni, vér fog folyni mindenütt. Az olajfa megszűnik majd teremni, és a föld majd megadja magát. Romlás és pusztulás jön sok városra, nagyobb, mint valaha[3], az idők folyamatosan változnak majd, mert az emberek elpusztítják a földet a saját bűneik és istentelenségük által. És mint ordító oroszlán, lángnyelveim lecsapnak a mennyből, féktelen tűzzel. A föld egyik sarkától a másikig lángra gyújtom a szakadékokat, a hegyeket, a völgyeket, a városokat, és elpusztítom a föld lakosságának nagy részét.
Miközben azok, akik megesküdtek Egyházam elpusztítására, keresztemet lefelé fordítják, ezek a pokolban fognak égni! Kétségbeesett özvegyek meztelenül fognak rohangálni, és mindazok[4], akik esküt tettek, hogy háborút indítanak prófétáim ellen és a szent dolgok ellen, mindnyájan keresztülmennek azokon, mit megérdemelnek. Most még biztoságban ülnek a trónjukon, de már nem sokáig. Eljövök hozzájuk bíróként, és szigorúan megítélem majd őket. Én fogom eltávolítani őket trónjukról. Habár most még álarc mögé rejtőznek, hamarosan megkeresem és leleplezem őket. Vigyázzatok! Megszégyenítem mindazokat, akik szégyenfoltok a házamban. Megengedem nekik, hogy megalázkodjanak, mivel megszegték parancsaimat. Tiszta edényt hozok azután házamba, és a szívetek örvendezni fog, és a kezemet kiterjesztem efelé az edény felé, mely a fényem által fog munkálkodni.
Szükségem van edényekre, tisztákra, akik becsületesek és készek az önátadásra. Minden emberhez kedvesek, alkalmasak arra, hogy a fiatalokat tanítsák szelídségre, engedelmességre, és az Úrban örvendezzenek.
– a lándzsa hegye[5] még mindig a szívemben van, gyermekem, ah! De az idő hamarosan itt van, közelebb van, mint valaha, mikor majd bíróként megjelenek azoknak, akik a Testemet tapossák, félrevezetik a hívőket a bűnbánat és az egység útjáról, szétszélesztik a nyájamat, és szándékosan figyelmen kívül hagynak. Megtöröm hatalmukat, mikor eljön az idő, soha nem fogják kétségbe vonni.
Gyertek, csak a szeretetre van szükségem tőletek! IC

[1] Fájt ez a mi Urunknak és szomorú volt
[2] gonosz lelkek az emberekben
[4] néhányan közülük egyházi méltóságok
[5] metafora: az egyház megosztottságát jelenti
http://ichtys.hu/index.php/134-20101-junius-22