2013. november 12., kedd

Jelek

Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a Nappal kapcsolatos, ami nagyobbnak fog látszani, fényesebb lesz, és elkezd majd forogni2013. november 12. kedd, 20:30
Drága szeretett leányom, miközben az Én Időm közeledik, sokan aludni fognak, de azok, akik meg vannak áldva, hogy nyitva tartsák a szemüket Világosságomra, fel fogják ismerni a jeleket. Ők azokban az áldásokban is részesülnek majd, amelyek segíteni fognak nekik felkészülni, és egyedül csak azok, lesznek képesek elviselni a változásokat, akik ragaszkodnak Hozzám.
Minél közelebb van Nagy Eljövetelem Napja, annál több ember – akik azt mondják, hogy szeretnek Engem – fog visszahúzódni Tőlem. Még azok sem lesznek képesek meglátni az Igazságot, akik szentnek vallják magukat, és akik önmagukat felmagasztalják földi Egyházam hierarchiájában. Ők nem fogják látni az Igazságot, mert nagyon el lesznek foglalva olyan dolgokkal és szertartásokkal, amelyek Rám nézve sértőek lesznek.
Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a Nappal kapcsolatos, ami nagyobbnak fog látszani, fényesebb lesz, és elkezd majd forogni. Mellette egy másik napot fogtok látni. Ezután az időjárás a világot meg fogja rázni, és a változások azt fogják jelenteni, hogy sok része a Földnek el fog pusztulni. Ezek a büntetések – és ezekből sok lesz – le fogják tépni az emberiségről a büszkeséget, mivelhogy a lelkek így könyörögni fognak Isten Irgalmáért. Semmi más nem fogja megindítani azok megkeményedett lelkét, akik kizárták Isten Szeretetét az életükből.
Az emberiség bűne gyorsan fog növekedni, és a bálványimádás bűne háromszorosan fogja beburkolni a Földet. A pogányság királyi monarchiaként öltözve, beszivárog majd földi Egyházamba. Amikor a pogányok átölelik Egyházamat, nem azért fogják tenni, hogy imádják Istent. Amikor a pogányok, ateisták és a hitetlenek – akik szemmel láthatóan elutasítják Isten Létezését – átölelik Egyházamat, akkor nem azért fogják tenni, hogy Előttem, Jézus Krisztus előtt Hajtsanak térdet. Amikor Egyházam bejelenti, hogy tárt karokkal fogad mindenkit, ne tévesszen meg benneteket. Ez nem azt jelenti, hogy a pogányokat azért fogadják be Egyházamba, hogy ők is meghajoljanak a Tabernákulumom előtt. Nem, ez azért lesz, hogy a bálványimádást fitogtatassák Előttem, melyet a büszkeség bűne okozott, hogy meggyalázzák a Szent és Szentséges Tabernákulumokat. Pogány szimbólumokat fognak Oltáraimra helyezni, és azt fogják követelni, hogy a gyanútlan gyülekezetek meghajoljanak, kegyesen és nagylelkűen elfogadván fivéreiket és nővéreiket. Mindenkit arra fognak kérni, hogy tagadják meg az Igazságot, és üdvözöljék azokat a hamis imádókat, akik Oltáraimat fogják taposni. Ezt követően Isten Keze le fog sújtani.
A háborúk ki fognak terjedni; földrengések fogják megrázni a Föld négy sarkát, és éhínség fogja súlytani az emberiséget, és minden Isten előtt elkövetett gonosz gesztusnak és sértésnek szörnyű büntetés lesz a következménye. Amikor azok, akik elfogadják Irgalmamat, vezetni fogják Egyházamat, akkor minden démon átkozni fogja Isten eme gyermekeit. Hogy megvédje őket, Isten be fog avatkozni, és jaj azoknak, akik Teremtőjük Arcába fognak köpni.
Az idő elérkezett. Azok, akik átkoznak Engem, szenvedni fognak. Azok, akik követnek Engem, túl fogják élni ezt az üldöztetést egészen addig a Napig, amikor majd Irgalmas Karjaimba ragadom őket. És aztán azok, akik megmaradtak – mert visszautasították Irgalmasságom Kezét – át lesznek adva a fenevadnak, akit bálványoztak, és akinek kedvét keresték.
Oly sok ember lesz, akik mindvégig el fognak utasítani Engem. Két harmada le fog köpni Engem, harcolni fognak Beavatkozásom ellen, és mindenféle trágárságot fognak Rám kiabálni. Miközben az a nap egyre közelebb és közelebb kerül, az Irántam való gyűlölet mindenki számára nyilvánvaló lesz. Még azok is, akik azt a benyomást keltik a világban, hogy tisztelik Istent, halkan átkozni fognak Engem.
Az a nap, amikor a fenevad csalása mindenki szemeláttára napvilágra kerül, olyan nap lesz, amit senki sem fog elfelejteni. Mert az a nap, amikor a világ látni fogja a csalót, az antikrisztust, amint Koronámmal a fején – piros Palástba öltözve – felemelkedik, az a nap lesz, amikor tűz fog ömleni a szájából. Amikor a borzalom egyértelmű lesz számukra, a tűz be fogja őt borítani, és ő meg mindazok, akik neki hűséget esküdtek, a mélységbe lesznek dobva. És aztán jönni fogok Én, amint azt már mondtam nektek. Fel fogom támasztani Egyházamat, és Atyám Szent Akaratával egységre viszem a világot, és végre béke fog uralkodni.
Mindaz, amit már mondtam nektek, igaz. Minden, ami meg fog történni, úgy fog történni, ahogyan azt nektek előre megmondtam. Minden gyorsan fog megtörténni, mert Haragom ellenére, melyet az ember képmutatása és hálátlansága váltott ki, Én csupán azért jövök, hogy végre végett vessek ennek a szenvedésnek. Azért jövök, hogy megmentsek minden bűnöst, de sokan nem akarják a megmentésüket.
Legyetek erősek, szeretett követőim, mert Én meg fogom védeni azokat a bűnösöket, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt elfogadják Irgalmasságom Kezét. Tehát ebbe a Nagy Égi Beavatkozásba Isten minden gyermeke belefoglaltatik, hívők és hitetlenek egyaránt. De ez után az idő után Isten angyalai szétválasztják a jókat a gonoszoktól. Az idő rövid.
Jézusotok

A “vészt hozó undokság” Szentségtörés , elfogadhatatlan

euRészlet a Jézus és Mária Sír című magánkinyilatkoztatásból:
A negyedik jel a gyalázatos szentségtörés, amit az követ el, aki Krisztussal szembehelyezkedik, vagyis az Antikrisztus. Behatol Isten szent templomába, és helyet foglal trónusán, és Istenként imádtatja magát.”… és nyilvánvalónak kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és minden fölé, ami szent. Jöttét a Sátán közreműködésével mindenféle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás…” (Tessz 2)
“Akkor majd meglátjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusztulást, – aki olvassa, értse meg…” (Mt 24, 15)
Szeretett fiaim, hogy megértsétek, miben áll ez a rettenetes gyalázat, olvassátok el, mit jövendölt róla Dániel próféta.
“Eredj Dániel, mert el vannak zárva, és le vannak pecsételve ezek a szavak a végső időkig! Sokat kiválasztanak, megtisztítanak, és próbára tesznek, ám a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat. A gonoszok közül senki sem jut el a belátásra, de az értő szívűek meg fogják érteni.
Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat és felállítják a “vészt hozó undokságot”, ezerkétszázkilencven nap lesz. {~ 3,56 év}
Boldog, aki bízni tud és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot.” (Dán 12, 9-12) {~ 3,66 év}
A szentmise, a mindennapi Áldozat, a tiszta felajánlás, amit az Úrnak ajánlanak fel mindenfelé napkelettől napnyugtáig.
A szentmiseáldozat a Kálvárián Jézus által felajánlott áldozatnak a megújítása és megjelenítése. Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak emléke, amit Jézus az Utolsó Vacsorán végbevitt. És így eltörlik majd a szentmise gyakorlatát. A szentmiseáldozat mindennapi bemutatásának az eltörlése jelenti a gyalázatos szentségtörést, amit az Antikrisztus visz végbe, aminek három és fél év lesz kb. az időtartama, vagyis ezerkétszázkilencven nap {~3,56 év}

Országos katolikus tévé indul Magyarországon

A BonumTV néven már 2012 decembere óta működő médium az első olyan televíziós társaság Magyarországon, amely vállalja a katolikus, keresztény értékek közvetítését műsoraiban. A csatorna 24 órás adása 2014 januárjától több kábelhálózaton is elérhető lesz.
 
Böjte Csaba ferences szerzetes, a BonumTV védnöke a magyar nyelvű katolikus televíziót az egykori Szabad Európa Rádióhoz hasonlította, mely éveken keresztül „a remény hangja volt sokak számára”. Abban bízik, hogy a vatikáni eseményeket rendszeresen élőben közvetítő magyar nyelvű katolikus televízió országos megjelenésével nemcsak a katolikusokhoz fog eljutni Ferenc pápa reményt adó üzenete.
A 20 éve működő, mára közel 80 erdélyi gyermekvédelmi házból álló Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, elmondása szerint azért vállalta a televízió fölötti védnökséget, mert gyermekvédelmi munkája során azt tapasztalta, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik egy olyan reményt adó, és összefogásra sarkalló kommunikációs eszközre, mely képes az egyént folyamatosan megerősíteni Krisztusba vetett hitében.
 
„A BonumTV a Katolikus Egyház útmutatását követve kívánja használni a modern kommunikációs lehetőségeket, hogy a párbeszéd színtere lehessen” – mondta Tamási József plébános, a csatorna programigazgatója november 10-én vasárnap Kartalon, a Böjte Csaba testvérrel közösen bemutatott szentmisét követően.
 
A televízió vezetősége bízik jó szándékú, missziós lelkületű nézőiben, ezért elsősorban adományokból kívánja állni a fenntartás költségeit. A bizalom nem alaptalan, mert a televíziót üzemeltető, 2010. augusztus 15-én alapított nonprofit közhasznú társaság költségeit az elmúlt években is adományokból finanszírozta.
A BonumTV 24 órás adása 2011. április 30-án 20 órakor kezdődött a televízió honlapján, internetes televízióként. Első adását Rómából közvetítette, a II. János Pál pápa boldoggá avatásának előestéjén tartott virrasztásról a Circus Maximusból. Kábelhálózaton először 2012. december 8-án Bajóton kezdte meg sugárzását.
 
Tamási József, a BonumTV programigazgatója egy folyamatosan megújuló, dinamikusan fejlődő csatornát ígér, mely közkedvelt témakörökben igyekszik műsorokat kínálni úgy, hogy közérthető, szórakoztató formában szóljon nézőihez. A televízió szándéka: „Szórakoztatva informálni, biztos támpontot adva kielégíteni nézői – elsősorban a fiatalok – a kíváncsiságát, tudásszomját és információéhségét.” BonumTV törekedni a sokszínűségre, a kreatívan feldolgozott témákra, a modern képi világra, és figyel, alkalmazkodni egy dinamikus generáció szüntelenül változó igényeihez. A tartalomból azonban nem maradnak ki a liturgikus események sem, így csatorna naponta élőben közvetít szentmisét a pálos szerzetesek budapesti Sziklatemplomából.
 
 
szerkesztőség elérhetőségei
levélcím: 1086 Budapest, Baross u. 127. V/1, I közönségszolgálat:  +36 1 780 80 85 I
honlap: www.bonumtv.hu I e-mail: info@bonumtv.hu
közösségi oldalak: www.facebook.com/bonumtv I www.youtube.com/bonumtv

Ternyák Csaba: Az Intelmek máig érvényes üzenetet hordoz

Szent István fiának, Imre hercegnek írt Intelmei, amelyben a keresztény hit megőrzésére hívta fel a figyelmet, máig érvényes üzeneteket hordoznak – mondta Ternyák Csaba egri érsek a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) IX. országos kongresszusán tartott beszédében szombaton a Parlament felsőházi termében.
A hit nemzetmegtartó ereje című rendezvényen Kövér László hangsúlyozta: „számítunk a keresztény elkötelezettségű emberek közéleti aktivitására, és bízunk abban, hogy ez elsősorban a munkánk folytatásának esélyeit növeli majd, mégis ennél fontosabb, hogy folytassák azt a küldetést, amire az emberek a nemzet szolgálatában egyszer fölesküdtek”.
A házelnök hozzátette: az elszakított területeken élők számára különösen fontos, hogy megjelenjen a keresztény értelmiség munkája a magyar közösségekben, legfőképp a helyi közösségekben. Ahol az emberek nem hagyták a templomot és az iskolát, megmaradtak a közösségek és az emberek is magyarnak, mert „idegen hatalom alatt magyarnak megmaradni erkölcsi kérdés is” – jelentette ki. Úgy vélte, különösen fontos a keresztény értelmiség felelőssége és áldozatvállalása.
Ternyák Csaba egri érsek előadásában arról beszélt, hogy Szent István király szakított a pogánysággal, népét elvezette a keresztény hitre, és tíz egyházmegyét alapított, amelyek fennállnak a mai napig. A bencés szerzetesek letelepítésével létrejött az első magyar iskola Pannonhalmán, amellyel az uralkodó megvetette a magyar oktatás alapjait is.
Mint mondta, Szent István fiának, Imre hercegnek írt Intelmei, amelyben a keresztény hit megőrzésére hívta fel a figyelmet, máig érvényes üzeneteket hordoznak. A kereszténység gazdagította népünk életét és mindig volt egy „hűséges maradék”, amely kitartott Szent István örökségéhez – tette hozzá, megjegyezve: ma az ősi pogányság szellemisége erősödik, „újonnan kitalált kultuszokat próbálnak bevezetni”, amit úgy állítanak be, mint a magyarság ősi vallását.
Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke köszönetet mondott a kormánynak azért, hogy az alkotmány védi a házasság intézményét, amely férfi és nő életközösségét jelenti, valamint védi a családot is, mint „a nemzet fennmaradásának alapját”. Szerinte az EU-ból jövő, az országot ért támadások egyik oka éppen az, hogy ezeket az elveket lefektették az alaptörvényben.
Német László nagybecskereki püspök arról beszélt, hogy a szerb állam bevezette a kötelezően választható hittant 2001-ben, a katolikus és református hittan pedig a Vajdaságban jellemzően magyarul zajlik, mert az ezekhez a felekezetekhez tartozók rendszerint magyarok. Arra az új jelenségre is felhívta a figyelmet, hogy az elszlávosodott vajdasági magyarok megőrzik katolikus vallásukat, magyarnak tartják magukat, azonban nem tudnak magyarul, s ebből is látszik, hogy „magyarnak lenni a déli végeken nehéz feladat”.
Fabiny Tamás evangélikus püspök azt mondta: a protestantizmus nem a tiltakozást jelenti, hanem azt, hogy Isten igéje mellett tanúskodnak az ezt valló hívek. Felidézte Boldog II. János Pál pápa mondását, miszerint Luther Márton, a reformáció egyik elindítója „közös atyánk a hitben”. Az evangélikus püspök arról szólt, hogy a rendszerváltozással eljött a lehetőség, hogy az egyház „kilépjen a sekrestyéből”. Mint mondta, a közéleti kereszténységet támogatni kell, tehát kinek-kinek a maga területén vállalnia kell keresztény hitét. Tévhitnek nevezte azt az elképzelést, miszerint az egyházaknak csakis a lelkekkel kellene törődniük, mert ezt a logikát követve szerinte meg kellene szüntetni egyebek mellett a roma szakkollégiumokat vagy a segélyszervezetek tevékenységét.
A siker, a győzelem a keresztények számára elsősorban feladat és szolgálat, ha pedig siker koronázza munkájukat, az nem karriert jelent, hanem áldást - mondta Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter a KÉSZ kongresszusán.
(Magyar Kurír)

80 élő céltábla?

Dél-koreai "lapértesülés" szerint 80 embert végeztek ki nyilvánosan Észak-Koreában pornográf anyagok terjesztése miatt (a dél koreai tv pornográf adásainak anyagait terjesztették más, saját készítésűekkel együtt). Erről szól az a hír, amit nem ellenőrzött senki. Pár éve ugyanilyen forrásból arról értesültünk, hogy akkora az észak-koreaiak hiánya élelmiszerben, hogy általánossá vált a kannibalizmus. Majd arról értesülhettünk, hogy százezrek vannak olyan kényszermunka-táborokban, amelyekhez viszonyítva a pokol is egy üdülőparadicsom.
A cionliberális bűnszövetséghez tartozók mindig akkor jönnek elő ilyen bődületes hazugságokkal, amikor az észak-koreaiak valamilyen műveletüket megakadályozták, vagy propaganda szinten szemen köpték őket. A cionistákat nem érdeklik a kivégzések és a kannibalizmus, mert a Szíriában gyilkoló zsoldosaik ezreket végeznek ki, kínoznak halálra és kamerák előtt eszik a legyilkolt szíriai fiatalok kivágott szívét. Haláltáborokról szintén tudnának igaz történetet is előadni, csak ismertetni kellene a táboraikban legyilkolt német, japán, koreai, vietnami és arab foglyok sorsát. Mintegy három millió emberét.
Az elvakult gyűlöletük kiváltója az az egészséges, emberi életszemlélet, mely áthatja az egész észak-koreai társadalmat. Oly sikeres ez a közösségi társadalom, hogy példaként állítható az egész világ elé. Ha ez köztudottá válna, a nyugati életformának befellegzett. Ezzel együtt a cionista terveknek is. Egy ország, melynek az erkölcsi alapállása egyedülállóan jó, ahol nincs ügyeskedés, hazugság, pornográfia, prostitúció, és a bűnözés oly ritka, hogy egy kisebb bűncselekmény is közmegvetést vált ki a bűnözőkkel szemben. 
Az erkölcs védelme valóban kiemelkedően nagy szerepet kap az észak-koreai államvezetés részéről. Tisztában vannak azzal a régi igazsággal, hogy egy állam fennmaradását és fejlődését a tudás mellett az erős erkölcsiség biztosítja. Ezért a pornográfia előállítóit és terjesztőit kötelessége a rendet biztosító igazságszolgáltatásnak semlegesíteni. Ha valóban kivégezték a 80 erkölcsromboló cion-ügynököt (mert az ilyenek ügynöknek tekintendőek), akkor egy teljesen logikus és igazságos ítéletet hajtottak végre. Ez az ítélet teljes mértékben megfelelt a közkívánatnak, és ha nem végzi ki őket a hatalom, akkor a népítélet végzett volna velük.
Kim Dzsong Un Észak-Korea vezetője, a Koreai Munkáspárt főtitkára, a hadsereg főparancsnoka, a világ államvezetői között az egyik legképzettebb személy. Svájcban végezte egyetemi tanulmányait (álnéven), hazatérve elvégezte a Phenjani Katonai Akadémiát. Folyékonyan beszél angolul és németül. Fiatalsága ellenére óriási a tekintélye, különösen a hadsereg soraiban szolgálók körében. Sem erkölcsi, sem politikai elhajlást nem tűr meg, és tekintet nélkül a személyek eddigi tevékenységére, súlyos büntetésekkel torolja meg a bűnöket. Európai mértékkel mérve is egy civilizált, jól képzett kultúrember.
Észak-Korea a kedvezőtlen adottságai ellenére óriási fejlődést ért el. Társadalmának általános helyzete kiemelkedően jó, nincs munkanélküliség, általános az egészségügyi ellátás, a tanulás teljesen ingyenes (világviszonylatban második a főiskolát végzettek arányszámát tekintve), a lakhatás állampolgári jog, a népi kultúra ápolása mintaszerű. Állami program gondoskodik minden család lakásának biztosításáról. A kölcsön -különösen a kamatozó-, teljességgel ismeretlen valami. 
Nincs pocsékolás, sem műveletlen földek. Az ország jó állapotban lévő útjai nincsenek tele bádogszemetekkel. A közbiztonság olyan jó, melyet egy európai, vagy amerikai ember el sem tud képzelni. Már ezek a tények is lesújtóak a cionliberálisok számára, és rettegnek attól, hogy ezt megismeri a világ. De ha ezekhez még hozzáadjuk azt is, hogy Észak-Korea a saját erejéből atomfegyvert állított elő és sikeres interkontinentális rakétakísérletet hajtott végre, akkor érthető a cionliberális rettegés. Ehhez az eredményhez megfelelő műszaki háttér, jól képzett tudósok és mérnökök, kiváló szakmunkások kellettek. Valamikor hazánk és Észak-Korea szerszámgépgyártása azonos színvonalú volt, ma viszont nálunk nincs szerszámgépgyártás, az észak-koreai gépek pedig világszerte keresettek.
Ez a kis ország, teljesen a saját erejére építve olyan katonai erővel rendelkezik, melybe óriási kockázatot vállal az, aki beleköt. Lakosságának száma 22 millió, területe 120 ezer négyzetkilométer. Ez azt jelenti, hogy hazánk lakosságának a duplája, területe sem sokkal nagyobb (30 ezer négyzetkilométerrel). Hazánk mezőgazdaságilag hasznosítható területének a nagysága több mint a duplája az észak-koreaiakénak. Ennek ellenére olyan szegénység, éhezés, reménytelenség és elvándorlás, mint nálunk, Észak-Koreában elképzelhetetlen. Ott is vannak olyanok, akik a jobb élet reményében Kínában szeretnének dolgozni, de ezt a vezetés nem engedélyezi, illetve azt a pár kalandort aki elmegy, kizárja a közösség. 
Kijelenthető, hogy hazánk egy társadalmi szemétdomb Észak-Koreához viszonyítva. Maffiózók, szerencselovagok, szélhámosok megkaparintották a népi vagyont, lerombolták a teljes gazdasági struktúrát, és kiszolgáltatták az országot a cionliberális kapitalistáknak. Holokauszt vallás, természetellenes fajtalankodás, prostitúció, pornográfia, kábítószer és pénzimádat jellemzi társadalmunkat - és a hazugság, mely gátlástalanul elönt mindent. Ezek azok a tényezők, mely miatt javulás itt soha nem lesz, és ezek azok a tényezők is, melyeknek hiánya az észak-koreai társadalom felemelkedésének a biztosítéka. 
A holokauszt vallás, a kozmopolitizmus, a természetellenes fajtalankodás, a kapitalizmus, egyenként is súlyos terhelés egy társadalom erkölcsiségére, de együtt biztos a pusztulás. A cionmédia azt sújkolja, hogy ez világtrend, el kell fogadni, mert nincs más. Olyan ez is, mint amilyen az aberrált, részeges disznó Churchill ismert szófosása: nem tökéletes a demokrácia, de nincs nála jobb. Ez a kijelentés nyilván csak magára és a hozzá hasonló kreténekre volt érvényes, de egy egész ember számára nem. Az észak-koreai "diktatúra" a legrosszabb "latorállam" - hangoztatják Churchill – és az Atlanti-charta - szellemi örökösei. Nyilván ez is csak számukra van így, egy egész ember csak tisztelettel tekinthet a koreai népre, óriási teljesítményének ismeretében. 
Tanulság: ha eljön az idő, nálunk is egy tű ellopásáért 5 év kényszermunka, egy kerékpárért tíz, és ennél értékesebbért, valamint kábítószerért, prostitúcióért és pornográfiáért, és minden erőszakos bűncselekményért egy 7,62x39-es. Öt év múlva már csak rossz emlékké válik minden mai szorongásunk.
Végül egy 2012-ben készült észak-koreai videó . Hosszú, de érdemes végignézni. A főváros, a nagyvárosok és távoli kis falvak mellett az emberi tényezők jellemzik ezt a filmet. Propaganda jellege mellett a valóságtartalma igen nagy.

Kassai Ferenc