2011. április 30., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Az alázatosság nagyon fontos, hogy bejuthassunk a Mennyországba

2011. április 29. péntek, 15.15
Szeretett leányom, az alázatosság egy olyan lecke, amit meg kell tanuljanak mindazok, akik Birodalmamba be akarnak jutni.
Az alázatosság kicsinységeteket mutatja meg szemeim előtt, ami által ti, Engem, Megváltótokat, az Isten emberré vált Fiát tiszteltek. Az alázatosság nélkül, útjaitokat a büszkeség keresztezné. Semmit sem ér az, hogyha azt állítjátok magatokról, hogy alkalmasak vagytok Királyságomra.
A mai világban, az alázatosságot már nem tartják elfogadhatónak, abban a világban, ahol az érvényesülés képességét és azt az óhajt, hogy egyre jobbakká váljanak (a munkában) és másokkal szemben minél több sikert érjenek el, csodálatos tulajdonságnak tartják. A mai világban ignorálják mindazokat, akik nem emelik ki önmagukat, vagy akik nem önbizalommal és arroganciával törtetnek előre. Az alázatosság és a nagyvonalúság tulajdonságát úgy tekintik, mintha gyengeség lenne – nem tartják őket arra érdemesnek, hogy saját társaságaikba befogadják őket. Pedig, az erény a kulcs a Mennyország kapuinak átlépéséhez, és ez nem más, mint a büszkeség ellentéte. Tehát, ami ebben az életben a sikert jelenti, ami a jólét és a gazdagság kulcsa, az egyenlő avval a formulával, ami benneteket halálotok után a sötétségbe vezet.
Az alázatosság, valójában a legfontosabb erény, ami által elfogadjátok, hogy mindenekelőtt Teremtőtöknek kell szolgáljatok. Azáltal, hogy jelentéktelenségeteket kinyilvánítjátok, meghirdetitek Isten dicsőségét.
Az alázatosság egy olyan erény, ami nemcsak Szemeim előtt értékes, hanem a lelketek fejlődésének egyik fontos alapvető része. Ez azt jelenti, hogy önmagatokkal szemben másokat kell előnybe részesítsetek, Isten dicsőségére. Mégis olyan könnyen és gyorsan lehet a büszkeség állapotába kerülni.
Figyelmeztetés a kiválasztott lelkek számára
Kísérjétek figyelemmel azokat, akik keményen dolgoztak lelki életük fejlődésén, hogy örömet okozzanak Nekem. Aztán szemléljétek meg azokat a szerencsés lelkeket is, akik világszerte adományokban részesültek, hogy a Szentlélek ereje által, mint látnokok működhessenek. Azután, hogy ezeket az adományokat megkapták, legtöbbször észrevétlenül működnek, anélkül, hogy kiemelkednének testvéreik közül. Majd dicsekszenek ezekkel az ajándékokkal. Aztán kiválasztják azt a módot, ahogyan, ezeket az adományokat továbbítani akarják. Öndicséretük befolyásolja őket az igazság továbbításában. Amit elfelejtettek az, hogy minden adottságot Tőlem kaptak. Mindannyiukat szeretem. Azért kapták ezeket az adományokat, hogy továbbítsák azokat. Ugyanúgy, ahogy ezeket az ajándékokat adtam, el is vehetem tőlük.
Az öndicséret visszatart benneteket attól, hogy valóban az Én lépéseimet kövessétek. Tanuljatok meg alázatosak, türelmesek lenni, büszkeség nélkül. Ha az alázatosságra törekedtek, akkor Szívemben különleges helyet tartok fenn számotokra. Bár egyes embereket kiválasztottam (kiválasztott lelkek), azonban ők ezt ajándéknak kell, hogy tekintsék. Nem szabad azt higgyék, hogy ők fontosabbak számomra, mert Én mindannyiatokat szeretem. Azonban, a jó munkát megjutalmazom, amint Velem szemben és testvéreitekkel szemben alázatot mutattok.
A ti szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Én támasztom fel a szeleket és én kavarom fel a tengereket
2011. április 14.  
Ha az Úr nem építi újjá a Házát,
hiába fáradoznak az építők?
Én azonban bízom Ígéretedben,
és minden elszenvedett nehézségünk
szolgálja a Te dicsőségedet!
Vassulám, kedvesem, ajkam az Igazságot, csakis az Igazságot hirdeti. Amikor erre a munkára jelöltelek, nem töltöttem-e meg a szádat felkenő olajjal? Nem töltöttem-e meg a világot gyümölccsel?  Nem támasztottam fel a halottat?
Azt mondtam: „Feltámasztom a holttesteket és a kísértetek földje új életre kel bennem. Ne törődj vele, hogy dühödten és igazságtalanul rontanak rád. Szétesőben van már a föld és a föld valamennyi lakója drágán megfizet majd bűneiért.  A szenvedés és nyomorúság, ami a keletre vár, fel fogja emészteni büszkeségüket és bűneiket. Egy hurrikán erejű heves szélroham el fogja égetni ezeket. Meg fognak lakolni minden egyes bűnükért és megtanulnak egységben élni.
Én támasztom fel a szeleket és én kavarom fel a tengereket úgy, hogy vizük hatalmas morajló hullámokat verjen. Vassula, hadd mondjak neked valamit: Te az én gyönyörűségem és áldozatom vagy, mert kiszolgáltattalak azoknak, akik nagy hangon beszélnek ugyan a doxológiákról, de ezeket nem veszik komolyan. Palotáikból, ahol élnek, könyörtelen ítélet hallatszott, nem ragyog az igazság fénye sem a szemükben, sem a szívükben. De eljön az a nap, amikor olyan bűntudat fogja gyötörni őket, amilyet születésüktől fogva nem tapasztaltak még.
Azt hiszed, gyermekem, nem voltam ott, amikor határtalan gőggel és ijesztően szikrázó szemekkel lerombolták bő gyümölcstermést hozó szőlőmet? És az ajándékomat, melyet én magam formáltam és bíztam meg? Önteltség! Romlott és haragba belebetegetett nemzedék! Milyen találóan beszélt a Szentlélek, amikor Izaiás által azt mondta:
 „Menj, és mondd ennek a népnek ’Hallván halljatok, de ne értsetek, és látván lássatok, de ne ismerjetek! Tedd hájassá e nép szívét, fülét tedd süketté, és szemét ragaszd le, hogy ne lásson szemével, és szívével ne értsen, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon!’”
Értsd meg hát, hogy a megváltás, mely tőlem származik, az egyszerű szívűekre, a nyomorultakra, a társadalom által megvetettekre, az alázatosakra árad ki, hogy megbüntessem a hatalmasokat és a büszkéket. A te vádlóid az én vádlóim! A te támadóid az én támadóim!
Törd hát meg a csendet és siess segítségemre, dönts mellettem és ne hagyd, hogy kárörvendezzenek rajtam!
Vassiliki, ne nyugtalankodj magad miatt. Szent Édesanyád ma jobban melletted van, mint valaha! Szedd össze a bátorságodat, mert boldog ember az, aki elveszíti életét miattam! Boldog vagy te kedves lélek, mert megízlelted kínszenvedésemet, töviseimet, szögeimet és főleg a lándzsát! A gonosz munkások, akik el akarnak űzni téged, szenvedni fognak, amikor felismerik, kit vettek üldözőbe, és reszketni fognak azon a napon! Folyamként ontják ők a véremet.
Maradj elkötelezett, Vassula! Ékesítsd Fejemet a szeretet és a hódolat díszeivel, és nyugtasd meg a kételkedőket! Én vagyok az Úr, aki meg fogja büntetni vádlóidat. Mi ketten? ic
(később)
Én vagyok. Minden, ami nagy, és ami kicsi, az Én Hatalmam és uralmam alatt áll. Ezért hát, gyermek, sohase félj, mert én mindig melletted vagyok! Szeress engem! Én, Jézus, megáldalak. Én vagyok.
Source: http://ichtys.hu/index.php/96-2011-04-14-en-tamasztom-fel-aÉn valóban uralmam alatt tartok minden helyzetet
2011. április 27.
Az Én békémet adom neked.
Emlékezz Szavaimra: Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.
Tudtam, hogy mindig meg fogsz hallani engem, amikor hívlak, és hogy kegyelmem által dicsőíteni fogsz, miképpen Atyámat is dicsőíteni fogod. Ma ismét üldözőbe veszik1 az Utat, még akkor is, amikor hátrahagyom illatomat ott, ahol vannak. Farkasokként szaggatják Testemet. A nevemben tett csodák már nem számítanak nekik. Semmibe veszik őket. De mondom neked Vassula: ne bátortalanodj el, mert a neked adományozott ajándéknak mindig is meg volt és meg is lesz a célja és eredménye. Maradj hűséges, és emlékeztesd a világot arra, hogy mindenkinek joga és lehetősége van, hogy ha akarja, közel legyen a Szívemhez, élvezze barátságomat, bizalmas kapcsolatban éljen velem.
Te, akinek kedveztem, megismerted a bensőségesség értékét. Szívem belsejébe 2 vontalak, megízlelted édességemet és valamennyi lélek iránt érzett mámorosító és kimondhatatlan szeretetemet. Egy tőlem kapott látomásban 3 láttad, miként választott ki téged sokak közül Szentlelkem, hogy visszhangom és Egyházam építője legyél.
Mindez idő alatt 4 a közeledben voltam. Másképpen hogyan is tudtad volna hordozni Keresztemet? Bensőséges bizalommal ruháztalak fel, amely nélkül összetört volna az Egységkeresztem súlya és elbátortalanított volna a folytatástól! Érted, galambom? Folyamatosan kiáradt rád az isteni kegyelem, hogy megerősítsen a folytatáshoz a sok szembenállás ellenére.
Örvendezett a Szívem, amikor azt mondtad: „Isten mindent uralma alatt tart, ne essetek hát kétségbe!” Én valóban uralmam alatt tartok minden helyzetet. Egyes lelkek azonban ezt nem így gondolják, amikor ellenük fordulnak a körülmények, mert oktalanul a saját erejükben és a saját győzelmükben bíznak. Előbb-utóbb azonban hervadni kezd a gyümölcsük és egyre jobban elhalványul bennük az összes természetfölötti fény. Az irántam érzett szeretetük is alábbhagy mértékben és értékben. A bűnös hajlamok kezdenek növekedni, a tőlem kapott energiák viszont kezdenek veszedelmesen csökkeni bennük. Már nem olyan elmélyültek, mint azelőtt voltak. Kezdi legyőzni őket a test, és a világ befolyása alatt álló lelkük egyre jobban visszahúzza őket régi szenvedélyeikhez.  
Ha azonban bennem marad egy lélek, és nem hanyagolja el a lelki és szentségi életet és mindazt, amit a Lélek tanított neki, és aki megengedi Lelkemnek, hogy birtokba vegye üldözés idején és nehéz helyzetekben, az a lélek rám hagyatkozik és bizalommal mondja:       „ Az Úr velünk, ki lehet ellenünk?” Sohase mondjátok, hogy „elhagyott minket az Úr…” vagy „elfelejtett engem az Úr.”
Leányom, add nekem az idődet és én örülni fogok, ne tagadd meg tőlem a társaságodat! Béke legyen veled. Mi ketten? Szeretlek! ic


1 a hierarchia és a hitetlen laikusok
2 egyidejűleg a ’kamra’ szót is hallottam
3 1989. január 29-én kapott látomás
4 a hallgatás időtartama
Source: http://ichtys.hu/index.php/94-2011-aprilis-27
Feltártam előtted Egyházam állapotát
2011. április 29.
Semmi sem ér fel a Te nagyszerűségeddel, Istenem!
Én Vagyok. Figyelj rám, egyik kegyeltje Egyházam helyreállításáért fáradozó sokaknak, ne nézz hátra! A Lelkem táplálja benned a csillapíthatatlan szomjúságot, hogy Velem légy. Ne állj hát ellen Szeretetemnek!
Hozzád simul a lelkem…
Igen! Ennek így kell lennie. Én vagyok a te erődöd. Add át nekem irántam érzett szeretetedet és én megóvlak a kísértésektől. Jöjj, ne félj…, pihenj meg bennem, Szívemben menedékre találsz .  Folytasd mindazt, amire tanítottalak, de soha ne hanyagold el a házad népét sem.
Gyenge és megvetett vagyok saját Egyházam vezetőinek szemében, mint tudod.
Fel tudod fogni irántad érzett szeretem nagyságát, lélek? Ha szükséges lenne, bármely pillanatban újra lemondanék az életemről egyedül csak teérted, drága lélek! Emészt a Házamért való buzgóság, ezért kész voltam és ma is kész vagyok népem legkisebbjeit áldozatként kiküldeni a világba. Atyám és én kezdettől fogva kiválasztottunk téged, hogy Jelenlétünkben élj, és Mennyei Udvarainkban megtanítsuk neked a Bölcsesség szavait.  Tudtuk, és meg is mondtuk neked, hogy a sátáni hatalom üldözni fog, hogy elbátortalanítson, lerombolja azt, amit felépítettünk, hogy zűrzavart keltsen körülötted. Elnyomókat támasztott, akik irgalmatlanul gyaláznak téged. De megígértem neked, hogy Oltalmazód, Pajzsod leszek, és még akkor sem fogsz meginogni vagy elesni, sem meggyengülni, amikor az ördög és a gonosz emberek rád köpik mérgüket, mert megtart téged az én Erőm. Én, az Úr, ünnepélyesen megesküdtem, hogy megóvlak, felnevellek1, formállak2 hogy velem járj és előrehaladj. Feltártam előtted Egyházam állapotát, megértettem veled, hogy elvesztette ragyogását, és meg kell szilárdítani!
Ezért saját céljaimra elhívtalak téged, nem mintha alkalmas lennél a feladatra, dehát a tanítványaim sem voltak azok, amikor elhívtam őket. Ilyenek az én módszereim. Magasan felette állok bármely hatalomnak, felségjognak, tekintélynek, kiválóságnak vagy bármely más névnek. Elég vagyok önmagamnak. Most téged is elhívtalak, és gyönyörűségemre hittél….
Azzal a kifejezett céllal küldelek a világ minden részére, hogy erősítsd meg Egyházamat és egyesítsd… folytasd ezt a munkát! Elvettem félénkségedet, helyette az Állhatatosság Lelkét adtam neked, bátorságot és buzgóságot Házamért.
Vassula, ünnepélyesen kijelentem neked, hogy aki méltatlanul bánik veled, az velem bánik méltatlanul. Aki távol tart téged Házamtól, hogy tanúságot tegyél, az a neked adott Szavamat tartja távol. Te az én szolgálatomra állsz, és aki könyörtelenül megaláz téged, az ugyanazokat fogja elszenvedni, mit azok, akik eltorlaszolják Szavaimat, melyeket át kellene adni a hívőknek.  Nem karddal jövök, hanem gyöngédséggel, hogy békés eszközökkel egyesítsek, felajánlva nekik a Szívemet. Te nyitott könyv lettél, melyet Szentlelkem sugalmaz. Amikor vádlóid igazságtalanul vádolnak, ez azért van, mert nem ismernek engem, és nem is elmélkednek rólam.
Felajánlottam nekik a Szívemet, de ők más úton keresik azt. Mennyire és meddig kell még elviselnem, hogy pásztoraim meggondolatlanul és elhamarkodottan ítélkeznek Művemről? Betegség, a hitehagyás betegsége az, ami visszatartja őket.
Uram, amikor arról beszélek nekik, hogy én az Istennel beszélgetek, olyan ez, mintha azt mondanám nekik, hogy szárnyakkal repülök a holdra!
Csillapítsd Atyám haragját és imádkozz értük! Légy olyan, mint a zsoltáros és kérd Őt, adjon még időt az égnek, hogy ne nyissa meg még a kapuit a tűznek! Adjon még időt a szeleknek és a tengereknek, hogy még ne tomboljanak és áradjanak szét egész országokat elnyelve. Termések és mezők mennek majd veszendőbe, papok esnek le magas trónokról, megsokszorozódnak a temetők, megnyílnak a sírok, elszaporodnak a legyek nagy pusztító betegségeket kirobbantva, és nagy szomorúság éri ezt a nemzedéket. Az Egyház hivatalnokai verni fogják a mellüket, amikor felismerik, hogy igaznak bizonyultam. Meg fog nyílni a föld és élve nyeli el őket. Atyám haraggal látja, hogy elfelejtették a Fiának Vérét és Áldozatát, rajta taposnak. Hidd el nekem, e generáció büszkesége meghaladja azokét, akik a Bábel tornyát építették. Mennyire és meddig fogják még a gúnyolódók mulatozva kicsúfolni Áldozatomat? Ezek az emberek tehetetlenül állnak majd, amikor lángoló tűzzel eljön az én Napom.
Te pedig maradj közel hozzám, maradj bennem és ragyogj lámpásként a sötétben! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou! 3   Fogadd békémet! Jöjj, imádj engem és légy balzsamom!
Én, Jézus, szeretlek, drága lélek. ic

1 örökbe fogadni engem
2 nevelni és tanítani engem
3 görögül: ne félj senkitől! Veled vagyok!
Source: http://ichtys.hu/index.php/80-2011-aprilis-29

Egy este II. János Pállal 2011. április 30.

Az est helyszínei
Ön is szívesen szervezne programot a saját településén? Jelentkezzen bátran - segítünk az előkészítésben!
Település Helyszín Program Kezdés Szervező
Acsalag
filmvetítés
virrasztás
18.00 Szent Lőrinc
Egyesület
Badacsonytomaj* Római katolikus templom szentmise,
utána énekek, ima
19.00 Badacsonytomaji
Egyházközség
Balatonkeresztúr** Szent István Ház
II. János Pál Terem
kiállítás,
filmvetítés,
közös imádság
05. 01.
16.00
Balatonkeresztúri
Egyházközség
Békéscsaba-
Erzsébethely
Jézus Szíve templom szentmise,
filmvetítés
17.00 Legyen Hited
Alapítvány
Budakalász-
Szentistvántelep
Szent István templom szentmise,
gitáros imaóra
18.00
19.00
R. K.
Egyházközség
Budapest VIII. Szent Rita templom rövid előadás,
Liszt: Koronázási mise
17.45 Szent Rita
Kórus
Budapest IX. Örökimádás templom
Üllői út (Klinikák)
Találkozó
II. János Pál pápával
14.00 Nyolc Boldogság
Közösség
Budapest XI. Ciszterci Szent Imre
Gimnázium
szentmise
"Ne féljetek!" műsor
18.00 II. János Pál pápa osztály
Budapest XIII. Szent Margit templom
Lehel tér
szentmise,
zenés elmélkedés,
képmeditáció
18.00
23h-ig
imperfectum
együttes

és a plébánia
Budapest XIV. Rózsafüzér Királynéja
Plébánia
filmvetítés,
beszélgetés,
közös ima
17.00
Budapest-Rákoshegy Római katolikus templom
és templomtér
szentmise, utána
gitáros énekek
a téren, a pápa
szobránál,
elmélkedés a
templomban
18.00 Rákoshegyi R. K. Plébánia
Budapest-Újpest Szent József templom

Szent József Plébánia
Csíksomlyó Kegytemplom szentmise
megemlékezés
19.00 Ferences plébánia
Celldömölk*** Kiscelli Szűzanya
kegytemploma
képes elmélkedés,
rózsafüzér,
szentmise
17.30 Kiscelli Szűzanya
Plébánia
Dány Szent Jakab
templom
szentmise,
Világosság
rózsafüzér,
videóvetítés,
közös ima
04.29.
18.00
Dányi
egyházközség
Debrecen Szent László
templom és
plébánia
szentmise,
filmvetítés,
irodalmi műsor,
virrasztás
18.00 II. János Pál
Intézet
Érsekvadkert Szent András templom Irgalmasság Olvasója,
szentmise,
zenés elmélkedés,
filmvetítés
18.30
Fertőd Szent Kereszt templom szentmise,
imaóra
17.00 Misericordias
Énekkar és Zenekar
Fót Szeplőtelen
Fogantatás
templom
vetélkedő,
filmvetítés,
szentségimádás
15.00
17.00
21.00
Hitéleti munkacsoport
Gyömrő Jézus Szíve
templom
imaóra 20.00 Gyömrői egyházközség
Győr-Gyárváros R.k. Plébánia közös ima,
beszélgetés,
filmvetítés
17.00 Kolpingos Fiatalok
Győr Szent Anna templom zenés elmélkedés,
szentmise
17.00 Szent Anna
Énekkar
Győr Szentlélek templom képes-zenés
elmélkedés,
szentmise
18.00
Hajdúszoboszló Szent László templom énekes áhítat,
elmélkedés, ima
18.00 Hajdúszoboszlói
egyházközség
Hargitafürdő Szent István király
kápolna
szentmise
képes elmélkedés
18.00 Táborhegy,
Szent István
közössége
Hetényegyháza
imádság,
zenés felolvasóest


Kolozsvár
zenés-képes
megemlékezés
17.00
Komló Szent Borbála
Plébánia
megemlékezés 05. 01.
15.00
Komlói
egyházközség
Máriagyűd Sarlós
Boldogasszony
Kegytemplom
szentmise,
szentségimádás,
virrasztás
19.00
Mende Loyolai Szent Ignác
templom
virrasztás
a másnapi
miséig (11.00)
20.00 Római Katolikus
Egyházközség
Nagybárkány Szent Márton Plébánia és közösségi ház kiállítás
filmvetítés
imaest
08.30 Nagybárkányi
egyházközség
Nyíregyháza Magyarok
Nagyasszonya
társszékesegyház
szentmise,
filmvetítés
a pápa életéről
18.00 Magyarok
Nagyasszonya
Plébánia
Olaszfa Szent Miklós
templom
szentolvasó,
képes elmélkedés,
litánia,
szentségimádás,
közös beszélgetés
18.00 Olaszfai
egyházközség
Perkáta Kisboldogasszony
templom
imaóra
Rózsafüzér
Társulat
Pécs Urunk színeváltozása
templom
szentmise,
zenés imaóra
17.00
Piliscsév Kisboldogasszony
templom
szentmise,
énekes imaóra
19.00 Piliscsévi
egyházközség
Sárospatak Szeplőtelen Fogantatás
templom
szentmise,
virrasztás,
zenés-képes
elmélkedés
18.00 Sárospataki Bazilika
Szombathely**** Szent Márton templom
szentmise,
szentségimádás
04. 16.
19.00
20.00
II. János Pál pápa
Ifjúsági Közösség
Vállaj Szentlélek
templom
imaest
elmélkedés
18.00 Vállaji
egyházközség
Vecsés
Világosság
rózsafüzér


* A Badacsony hegyen található II. János Pál emlékhelyen május 1-jén 15 órakor kezdődően közös ünneplés lesz - az esemény során részletek hangzanak el a Szentatya életéből, szavaiból is.
** A balatonkeresztúri egyházközség közösségi házának (Szent István Ház) dísztermében (mely 2009 óta II. János Pál Terem nevet viseli) du. 4 órától este 8-ig "A béke pápája" című 2 részes filmet vetítik és imával emlékeznek II. János Pálra. Ugyanekkor kiállítás nyílik a pápa magyar nyelven megjelent könyveiből.
*** Celldömölkön április 26-29. között a kiscelli Szűzanya kegytemplomának sekrestyéje melletti teremben 19 órai kezdettel levetítik "Az ember, aki pápa lett" és "A pápa, aki ember maradt" című, összesen 4 részből álló filmet.
**** A szombathelyi II. János Pál pápa Ifjúsági Közösség további programokat is szervez (filmvetítés, kiállítás, rózsafüzér).

További bekapcsolódott helyszínek:
- Dunabogdány
- Győrszemere
- Körmend
- Miskolc
- Szatmárnémeti
- Szigetszentmiklós

http://www.eletjel.hu/helyszin.php

IMÁDSÁG KEGYELMEK ELNYERÉSÉÉRT ISTEN SZOLGÁJA, II. JÁNOS PÁL PÁPA KÖZBENJÁRÁSÁRA

Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért az Egyházat megajándékoztad II. János Pál pápával, és benne felragyogtattad atyai gyöngédségedet, Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet Lelkének ragyogását. Ő teljesen a te végtelen irgalmadra és Mária anyai közbenjárására hagyatkozva Jézusnak, a Jó Pásztornak élő képét mutatta nekünk, és a mindennapi keresztény élet magas mércéjéül az életszentséget állította elénk, amely által a veled való örök közösségre juthatunk. Az ő közbenjárására add meg nekünk akaratod szerint a kegyelmeket, amelyekért esdeklünk, abban a reményben, hogy hamarosan szentjeid körében üdvözölhetjük. Amen.

Egyházi engedéllyel CAMILLO RUINI Bíboros Őszentsége Általános Helynöke a Római Főegyházmegyében

© Libreria Editrice Vaticana


♥ ♥ ♥


Boldog János Pál, a mennyek ablakából add ránk áldásodat! Áldd meg az egyházat, amelyet annyira szerettél, amelyet szolgáltál és vezettél. Bátran ösztönözted, hogy haladjon előbbre a világ útjain, hogy elvigye Jézust mindenkihez és mindenkit elvezessen Jézushoz. Áldd meg a fiatalokat, akiket szenvedélyesen szerettél. Eszközöld ki, hogy ismét álmodjanak, hogy ismét feltekintsenek az égre, hogy megtalálják a fényt, amely megvilágítja itt lent az élet ösvényeit.

Áldd meg a családokat, áldj meg minden családot! Te megérezted a sátán támadását ez ellen az értékes és nélkülözhetetlen égi szikra ellen, amelyet Isten gyújtott meg a földön. János Pál, imáiddal oltalmazd a családot!

Imádkozz az egész világért, amelyet még mindig feszültségek, háborúk és igazságtalanságok sújtanak. Te küzdöttél a háború ellen, szorgalmaztad a párbeszédet és elhintetted a szeretet magvait: imádkozz értünk, hogy mi is fáradhatatlanul a béke munkásai lehessünk.

Boldog János Pál, a mennyek ablakából áraszd ránk, mindnyájunkra Isten áldását. Ámen.

Angelo Comastri bíboros
a pápa vatikánvárosi helynöke

zarandok.hu