2020. május 25., hétfő

Égi Édesanyánk üzenete 2020. május 25-én Medjugorjéból

Medjugorjei üzenet 2020 május 25.

“Drága gyermekek! Imádkozzatok velem mindnyájatok új életéért. Gyermekeim, a szívetekben tudjátok, hogy mit kell megváltoztatnotok: térjetek vissza Istenhez és parancsaihoz, hogy a Szentlélek megváltoztathassa életeteket és ennek a földnek a színét, amelynek Lélekben való megújulásra van szüksége. Gyermekeim, legyetek imádság mindazokért, akik nem imádkoznak, legyetek öröm mindazok számára, akik nem látnak kiutat, legyetek a világosság hordozói ennek a békétlen világnak sötétségében. Imádkozzatok és kérjétek a szentek segítségét és oltalmát, hogy ti is tudjatok vágyakozni a mennyre és a mennyei valóságokra. Veletek vagyok, oltalmazlak és megáldalak mindnyájatokat édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Már, már komikus , végül is tragikus túlkapások az Egyházban a járvány idején.. Az aposztázia idejét éljük.Ahogyan kellene. Istennek kijáró imádat és tisztelet.Magyarázat a nyelvre-áldoztatáshoz
(forrás: www.aktion-alte-messe.de – Nr. 15/07)
A hagyományos rítus nem ismeri a kézbe áldoztatást.
Az egész rítus középpontjában a leölt áldozati Bárány bemutatása áll (lásd: ApCsel 5,6), a mi Urunk Jézus Krisztus, aki ebben a szentségben Testével és Lelkével, Istenségével és emberségével, Húsával és Vérével van jelen.
A rítus erre az igazságra való tekintettel egészen át van itatva az imádat szellemével, ami többek között abban is megnyilvánul, hogy a laikusok Urunk Teste iránti tiszteletből a konszekrált ostyát nem érinthetik – ezért áldoztatja őket a pap a nyelvükre, miközben egy ministráns álluk alá egy kis arany tányért (a kommunio-paténát) tart. Ezzel fogja fel az esetleg leeső ostyadarabkákat. E pirinyó részecskék iránti aggodalmat az az egyházi tanítás magyarázza meg, amely szerint „a kenyér színe alatt és e szín minden részecskéjében az egész és csorbítatlan Krisztus van jelen”. (Trienti Szent Zsinat)

      Ezért tarja a celebráló a hagyományos rítusban hüvelyk- és mutatóujját az átváltoztatástól az áldoztatás utáni kézmosásig összeszorítva, hogy azok a kis részecskék se veszhessenek el, amelyek e két ujjára esetleg rátapadtak.
Aquinói Szent Tamás három okot nevezett meg arra, miért egyedül a papnak szabad az Úr Testét érintenie: 1. mert ő pappá szentelése által magától Istentől kapta a hatalmat és a megbízatást, hogy a szent átváltoztatást elvégezze; 2. mert ő lett kinevezve Isten és a nép közötti közvetítőnek (Zsid 5,1); és 3. mert a pap kezei a szent olajjal lettek felkenve, hogy megérinthesse ezt a szentséget.
Még a misekönyv zsinatutáni kiadása is csak a nyelvre áldoztatást és a kommunio-patena használatát ismeri a kezdetektől fogva. Ezért áll a misekönyv általános bevezetőjének 117-es pontjában például ez: „Az áldozó a kommunio-paténát a szája alatt tartja.”

      A római Istentiszteleti Kongregáció útmutatója, amely 1985 áprilisában még külön is kihangsúlyozta a következőket, ezzel tökéletes összhangban így szól: „Figyelni kell arra, hogy a konszekrált ostyának egyetlen kis részecskéje se vesszen el.” (1972.05.02. Nr. 89/71: Notitiae, 1972, 227) Ezt az utasítást legjobban a paténa használata mellett a nyelvre áldozás követi.
A nyelvre-áldozás nem mond ellen a higiéniának, mert a gyakorlatban könnyen kivitelezhető, anélkül, hogy a pap a hívek ajkát vagy nyelvét megérintené. Ennek megkönnyítésére a szentáldozásnál a szájat ki kell nyitni, és a nyelvet az alsó ajakra kell helyezni, miközben a fejet kissé hátrahajtva kell tartani.

2020. május 24., vasárnap

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Én végtelenül bölcs vagyok

2020. 05. 01, Péntek
Jézus:
„A sátán ravasz és nagyon intelligens szellemi lény. Őskígyónak is nevezik, mert jelleme a kígyó tulajdonságaihoz hasonlít. Ő mindent előre tervez és gonoszsága nem ismer határokat. Isten elleni fellázadása óta a bűn eltorzította őt és követőit, így démonok lettek. A sátán ellenem fordította az embert, mint legkedvesebb teremtményemet. Tudja, hogy az ember közel áll Hozzám, mert benne alkottam meg a képmásomat. A sátán angyali mivolta miatt ismert Engem, de nem tökéletesen, mert onnantól kezdve, hogy a gőg eluralkodott rajta, ismerete Rólam homályba veszett. Hasonlóan történt az emberrel is – akinek akarata és értelme meggyengült, elhomályosult –, csak az a különbség, hogy az ember még változtathat a döntésén egészen a halála pillanatáig.

Gyermekeim, a bűn eltorzít titeket nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is. A bűn miatt szenvedésben, betegségben és halálban van részetek. A széles út a legkönnyebb út, ahol a lélek szabadon élvezi a bűn minden formáját. Ezen az úton a szabadság csak látszólagos, mert a bűn megkötözöttséghez és rabsághoz vezet. Ott az öröm elvész, mint ahogyan a remény is. Oly széles a bűn útja, és oly keskeny, göröngyös az üdvösséghez vezető út. Aki a Mennybe akar jutni, csak kegyelmem ereje által üdvözülhet. A szavak nem elegendőek. Kitartó akarat és a szeretet igaz tettei szükségesek ahhoz, hogy érdem szerint elnyerjétek az örök boldogságot. Követőimtől igaz hűséget kívánok: gondolatban, vágyban, szavakban és tettekben is. A világban kevés az igazán hűséges lélek. Bizony mondom nektek, hogy Előttem a hűség a legmérvadóbb a szeretet erénye mellett. Olyan hűséget várok az enyéimtől, miként hű angyalaimtól is. Aki Engem követni akar hűséget kell fogadnia Felém, miként a mennyasszony hűséget ígér a vőlegénynek. Angyalaim mindenben hűek Hozzám, még törvényeimben is. A szentek a hűség erénye által tartottak ki mindvégig Mellettem. Elmélkedjetek a hűség erényén, mert egy keresztény ember életében mérvadó erényt jelent!

Gyermekeim, a sátán szorgalmas és sikeresen valósítja meg terveit. De nem számol azzal, hogy Én végtelenül bölcs vagyok. Ő a bölcsesség hiányában él, ezért bukik el újra és újra. Bölcsességemet soha nem tudja kiismerni. Csak, aki szeret Engem, az ismerheti meg a bölcsesség erényét és annak titkát. Salamon éber szívet kért Tőlem, és megadtam neki, mert nem hosszú életet vagy gazdagságot kért magának, nem is ellenségei életét kérte, hanem bölcsességért könyörgött, hogy szem előtt tarthassa az igazságot. Nagyon kevesen kéritek Tőlem ezt az erényt pedig igen jelentős, ha az életeteket értelmesen akarjátok leélni. Bizony mondom nektek, hogy a bölcsesség megtisztítja az elméteket és erkölcsös gondolkodásra, tettekre ösztönöz titeket. Tanuljatok Tőlem és a bölcs szentektől, akik még a sátán eszén is túl tudtak járni!”
Mária MagdolnaMagyarországnak olyan fegyvere van, amellyel még az ellenség sem bír el

2020. 05. 02, Szombat
Láttam a Szűzanyát, aki Isten színe előtt mély áhítattal imádkozott hazánkért. Édesanyám imája oly tökéletes, hogy az szavakkal le nem írható. Láttam az angyalok sokaságát, akik egy lobogó, győzelmi zászlót mutattak fel. A zászló közepén a magyar Szent Korona képe volt. Az Úr Jézus megjelent és így szólt:
„Magyarország elsősorban Édesanyám közbenjárásának köszönheti, hogy a koronavírus itt enyhébben fejtette ki hatását, mint más országokban. A magyar nép így is tisztul, de nem pusztul. Másrészt figyelembe veszem a magyarok imáját és felszentelt szolgáim szándékait a Szentmisék bemutatása során. Magyarországnak olyan fegyvere van, amellyel még az ellenség sem bír el. Ez a fegyver nem más, mint Édesanyám palástja. A világ fokozatosan figyel fel hazátokra, mert ilyen példát még nem láttak. Angyalaim győzelmi zászlót lobogtattak, mert Magyarországnak páratlan dicsőségben van része. Pio atya próféciája fokozatosan bontakozik ki a szemetek láttára. De még sok magyarnak meg kell térnie, mert a hazugság, a gyűlölet és az irigység megvakítja az értelmüket és nem látják az igazságot. Megengedem, hogy Magyarország kivegye részét a megpróbáltatásokból, de csak annyit kaptok, ami a javatokra szolgál. Az Eucharisztia iránti vágyakozást örömmel szemlélem, különösen azt, hogy imáitokba foglaljátok azt a kérést is, hogy a szentmiséket személyesen látogathassátok. Hamarosan imáitok meghallgatást nyer, és teljesülni fog szívetek vágya. Minden adott lehetőségért adjatok hálát. Imádkozzatok a magyar püspökökért, akiknek vállán nagy felelősség nyugszik a nyáj miatt!”
Mária Magdolna

Visszatérő bűnök

2020. 05. 05, Kedd
Vannak visszatérő bűnök, amelyek mindig kísértenek minket. Az Úr a bűnök elleni küzdelemről így tanított:
„Gyermekeim, minden kísértés próbatételt jelent. Amikor szabadulni akartok a bűneitektől, akkor nem elég azt mondanotok Nekem: „Urunk, szabadíts meg a bűneinktől!” Ez önmagában nem elég. A bűn ellentéte az erény. Amilyen bűn kísért titeket, olyan erénnyel kell védekeznetek. Kérjétek Tőlem, hogy a bűnök elleni küzdelemben növeljem bennetek azokat az erényeket, amelyre leginkább szükségetek van! Minden erényben fejlődnötök és tisztulnotok kell, mert bizony nem vagytok tökéletesek az erények gyakorlásában. A szentek igen erényes életet éltek, mert vágyakoztak Utánam és törekedtek arra, hogy ne bántsanak meg Engem. Kegyelmem ereje átjárta őket, és így az erényeikben is fejlődni tudtak. Kegyelmem nélkül senki sem élhet szent életet a földön. Kegyelmem ingyenes, de csak akkor tud kibontakozni bennetek, ha ti is szabadon beleegyeztek. Az erények gyakorlása elengedhetetlen az életszentség útján. A sátán jól ismeri a gyengeségeiteket és azokkal a bűnökkel kísért titeket, amelyekkel érzékeli, hogy könnyedén beleegyeztek. Engem is próbált a bűnre kísérteni, de nem tudott, mert valóságos Isten és valóságos ember vagyok, aki bűntelen. Ha sikerül az egyik visszatérő bűnt legyőznötök, akkor a sátán új gyenge pontot keres rajtatok. Soha ne gondoljátok magatokról, hogy olyan erősek vagytok, hogy most már a sátán sem bír el veletek! Aki így gondolkozik, az hamarabb elbukik, mint gondolná. Aki Engem követ, annak szembe kell néznie a szüntelen támadással, amit az ördögök indítanak ellene. Igen, a szüntelen harc a feltétele annak, hogy követni tudjatok Engem. Sokan határozzák el magukat, hogy követni fognak, de a végén csak kevesen maradnak, akik hűek voltak a Nekem tett ígéretükhöz. A bűnöket csak kegyelmemmel és az erények helyes gyakorlásával győzhetitek le.”
Mária MagdolnaMérleg

2020. 05. 07, Csütörtök
Jézus:
„Azoknak, akik a bűn természetes elfogadására buzdítják az embereket, súlyos ítéletben lesz részük. A sátán oly ravasz, hogy a bűnt jónak tűnteti fel. Csak egy törvényhez igazodhattok, amelyet Én alkottam. Amik az Én törvényeimen kívül esnek, tévedéshez és romláshoz vezetnek. Az emberek azt hiszik, hogy a Szentírás történetei csupán mesék. Minden, ami ott le van írva megtörtént. Minden titok fel fog tárulni előttetek a maga idejében. A törvényt nem eltöröltem, hanem beteljesítettem. A Tízparancsolat élő törvény, ami érvényes mind a földön élőkre és mind a holtakra. Ez az a mérleg, amelyre az életetek rá van helyezve, mint a súly, ami eldönti, hogy melyik oldalon is álltok valójában. Mindazok, akik meghalnak, látják e mérleget maguk előtt és azt, hogy tetteikkel mit érdemelnek ki.”
Mária MagdolnaBizonytalanság időszaka

2020. 05. 09, Szombat
Láttam, hogy az Egyházban a papok és hívek a bizonytalanság időszakát élik. A koronavírus, mint járvány nyomasztó állapotot indított el. Ez az emberek magatartásában is megmutatkozik, pl. ha megnyílnak a templomok, akkor valóban elmehetnek-e a Szentmisére vállalva a kockázatot, hogy a járvány nem szűnt meg teljesen. Láttam, hogy a püspökök és papok is bizonytalanok a döntéseikben. Félnek, hogy tömegével mehetnek az emberek a templomokba, hiszen már jó ideje nem vehettek részt személyesen a Szentmisén. Minden döntésnek, körülménynek meg van az előnye, de ugyanakkor a hátránya is. Az állam minden óvintézkedést meg tesz annak érdekében, hogy minél jobban csökkenjen a fertőzöttek és halottak száma. Az Egyház az államhoz hasonlóan betartja a szabályokat, és a híveket is erre buzdítja. Az Egyházat is elérte ugyanakkor a válság, hiszen az adományok csökkentek, azonban a templomok, plébániák fenntartási költségei nem változtak. Az Úr szomorú tekintettel így szólt:
„Egyházamra is kihatott a világ bizonytalanságának állapota, melyet a járvány okozott. A koronavírus elterjedése előtt is voltak nagyobb katasztrófák, és a halálozások száma is folyamatosan nőtt, ezeknek az eseményeknek mégsem volt olyan hatása, hogy az emberek élete korlátozva legyen. Gyermekeim, az eddigi események megrázták a világot, de az élet megszokott rendjét nem állították le úgy, mint a koronavírus járványa. Bizony mondom nektek, mindig voltak az elmúlt években, évtizedekben súlyos vírusok, halált okozó járványok az egyes országokban és az emberiség akkor sem állt meg, hogy elgondolkozzon a szenvedések és betegségek okán. Így megengedtem, hogy a koronavírus, mint járvány ne csak egy országot érjen, hanem több nemzetet is. Én, az Úr úgy látom, hogy az emberiségnek ez sem volt elegendő ahhoz, hogy felébredjen és változtasson az életén. Miközben sokan az egészségügyi szabályok betartására törekedtek, semmit sem törődtek a lelkük állapotával pedig most kellene igazán megtérniük és bűnbánatot tartaniuk. Fontos a testi egészség, de ha a lélek beteg, akkor a test sem tud gyógyulni! A koronavírus az első hullám, ami a tisztulás kezdetét jelenti. A többi hullám csak ezután következik. A válság bizonytalanságot okozott a világban és Egyházamban is.

Gyermekeim, most olyan bizonytalanságban vagytok, mint apostolaim a halálom után. Ők elrejtőztek félelmükben és nem tudták, hogy mit tegyenek. Várakoztak, és közben bizonytalanok lettek. Feltámadásom után nekik is megjelentem és a szemükre vetettem hitetlenségüket és keményszívűségüket, mert nem hittek azoknak, akik láttak Engem (Mk 16, 14). Most hasonló állapotot éltek át, mert nem tudjátok, hogy mi a helyes döntés. A templomok megnyíltak, de nem mindenhol. Akiknek lehetősége van a szentségekben részesülni, ne feledkezzenek meg azokról, akiknek ez nem adatott meg. Imádkozzatok értük, hogy továbbra is erősek maradjanak a hitben, reményben és szeretetben! Ha csak magatokra gondoltok, akkor messze vagytok attól a szeretettől, melyet Én tanítottam nektek. Egyházam közösség is, és Én Egyházam minden tagját számon tartom, legyenek jelen akár otthonukban, a templomokban, a kórházakban vagy az idős otthonokban. Nekem minden gyermekem számít független attól, hogy ki milyen körülmények között éli a mindennapjait.”
Mária MagdolnaMagyarországot az egész világ figyelemmel kíséri

2020. 05. 10, Vasárnap
Mennyei Édesanyám az Úr színe előtt imádkozott az angyalok jelenlétében. Láttam Édesanyám arcán a mély hálát, mert az Úr meghallgatta a kérését és mindazok imáját, akik a járvány megállításáért imádkoztak. Az angyalok kezében egy-egy rózsa volt, amit Magyarország (térképe) köré elhelyeztek, miközben azt mondták:
„Isten kegyelme veletek van mindannak ellenére, hogy a magyarok szíve még távol van Tőle. Hazátok számtalan égi segítséget kapott, de vajon a magyarok felfigyelnek-e arra, hogy ez természetfeletti, mert értelmes érvekkel nem magyarázható. Sokan tanácstalanul figyelik Magyarországot, mert nem értik, hogy ez az ország hogyan tudta ily módon átvészelni a koronavírus első hullámát.”
Láttam az orvosokat és még számtalan szakembert, akik meglepődtek Magyarország helyzetén a járvány ideje alatt. Ők ugyanis értelmükkel kiszámították, hogy a járványnak nagyobb mértékben kellett volna elterjednie és a fertőzöttek, halottak többszörös számára gondoltak.
Jézus: „Gyermekeim, Magyarország jó kezekben van. A tisztulást ti sem kerülhetitek el, de jól átvészelhetitek a szenvedést, megpróbáltatást. Ám ne örüljetek sokáig, mert az ellenség továbbra is megtalálja a módját annak, hogy hogyan árthasson hazátoknak. A mostani helyzetetek felbosszantja az ellenségeiteket, mert Magyarország miatt terveik füstbe mehetnek. Igen, elég egy ország, ami ellenszegül az ő irányításuknak, és akkor terveik nem valósulhatnak meg úgy, ahogyan és amikor akarják. Ne feledjétek, hogy a világ szeme rajtatok van! Minden, ami veletek történik, annak híre eljut mindenhova a világban. Sok nemzet nem tudja megérteni, hogy kinek köszönhető hazátok különleges védelme. Édesanyám oltalmat akar nyújtani mindenkinek, de csak azoknak adhatja, akik elfogadják és tisztelik az ő személyét. Édesanyám tudja, hogy ki a sátán és hogy gonoszsága mennyire veszélyes az emberek lelkére nézve. Ő is megvívta harcát a sátánnal, és az Istenben való szilárd hite által legyőzte. Alázatosságában még a győzelmet sem magának tulajdonította - holott szabad akarata jelentős volt a harc során -, hanem egyedül Istennek, akinek kegyelme vele volt. Szánom mindazokat a nemzeteket, akik eltaszítják maguktól szeretett Édesanyám tiszteletét és oltalmát! A sátán ezeket a nemzeteket tudja a legjobban kisajátítani magának. Édesanyámon keresztül van a legrövidebb út Hozzám, aki őt megkerüli, annak útja hosszabb és göröngyösebb, mint gondolná. Imádkozzatok orvosaitokért, az ápolókért, hogy hivatásukban felismerjék az Én jelenlétemet és gondviselésemet a betegek gyógyulása során!”
Mária Magdolna


Az engesztelés több, mint imádság és közösség

2020. 05. 17, Vasárnap
Jézus: „Gyermekeim, Magyarország küldetése az engesztelés a világ bűneiért. Igen kevesen vannak azok a magyar engesztelők, akik tiszta szívvel vállalják az engesztelés minden formáját. Az engesztelés több, mint imádság és közösség! Az engesztelés egy 180 fokos fordulatot jelent. Aki eddig a bűnnek élt, annak a Nekem való felajánlástól kezdve életszentségre kell törekednie egészen a halála pillanatáig. Sok megpróbáltatásban lesz része hazátoknak, mert a magyarok még nem teljesítették be azt a küldetést, amelyet reájuk bíztam. Regőczi István fiam egész életét Nekem szentelte. Követte a példámat, és jó pásztora volt gyermekeimnek. Az ő küldetése nem ért véget a földön, mert az Égben továbbra is közbenjár értetek és mindazokért, akik a segítségét kérik. Üzenetem nemcsak az engesztelőkhöz szól, hanem az egész magyar néphez és a magyar Egyházhoz is.

A szentmisén ismét személyesen részt vehettek, és gyónhattok, áldozhattok. Ez öröm mindenki számára, de gondoljatok arra is, hogy az elmúlt nehéz időszakban vajon növekedett-e a hit és több lett-e a hívő ember, mint a hitetlen? A bűnösök megtértek-e vagy nem? Most még nagyobb erővel, buzgósággal kell imádkoznotok a bűnösökért, mint eddig valaha. Attól, hogy az élet rendje visszatér lassan a megszokott ritmusához, nektek továbbra is ébernek kell lennetek. Imádkozzatok a magyar papokért és püspökökért, hogy jó pásztorként vezessék nyájamat! Imádkozzatok értük, mert ez a válság őket is mélyen megrendítette. A válság hol előnyt jelentett, hol pedig hátrányt a lelki életben. Ez vonatkozik a hívő emberekre is. Én Szentséges Szívemet mindig kitárom előttetek bárhol is legyetek. Jöjjetek és látogassatok Engem! Íme, eljött az idő és a lehetőség, hogy újra egyesüljetek Velem nem csak lelkileg, hanem szentségileg is.”
Mária Magdolna

Jó és rossz emlékek

2020. 05. 20, Szerda
Álmomban különös lények, démonok szállták meg az egész világot. Mindenhol jelen voltak, amerre csak a szem ellátott. Láttam, hogy a világban sok volt a szenvedés, a halál és a betegség. Nagyon keveseknek adatott meg az a kegyelem, hogy lássák a szellemi világot. Arra is emlékszem, hogy a démonok erejét a bűn mellett a rossz emlékek is növelték. Egy hang azt mondta nekem, hogy a démonok ereje a jó emlékektől meggyengül. A rossz emlékeken való rágódás, gyötrődés és a sérelmeink körül való keringés a sátán malmára hajtja a vizet, míg szép emlékeinkre való visszaemlékezés Isten iránti hálára, bizalomra indítanak minket.
Jézus: „Gyermekem, megmutattam neked, hogy az ima és a szentségek mellett a jó és szép emlékek segítenek legyőzni a bukott angyalokat. Nem is tudod, hogy a démonok erejét mi minden táplálja. A bűn igen szerteágazó, miként a fának az ágai is. Ők az ember rossz érzelmeit, gondolatait is magukba szívják, így elveszik tőletek a lelketek éltető erejét, ami kihat a testetekre is. A démonok ott szeretnek jelen lenni, ahol félelem, gyűlölet, hazugság, tisztátalanság, gyilkosság, lopás, irigység és egyéb bűnök uralkodnak. Érted gyermekem? A bűn ad erőt nekik, míg a szeretet gyengíti őket. Akiknek jó emlékeik vannak, és sokszor maguk elé idézik, azokban a hála is növekszik Felém, mert minden jó Tőlem ered. Ezek az emlékek legyőzik a rossz emlékeket, amelyek megkeserítik az ember életét. Minden jó emlék mögött a SZERETET MÉLY TAPASZTALATA van jelen, ezért hagy örök nyomot a szívetekben és elmétekben. A szeretet pedig Én vagyok. Akik hisznek Bennem, azok minden jót Nekem köszönnek. Akik nem hisznek Bennem, azok sokszor önmaguknak tulajdonítják azokat, és ezzel távolabb kerülnek Tőlem.”
Mária MagdolnaSzeretetem mindent elvisel, csak a lélek elvesztését nem

2020. 05. 21, Csütörtök
Jézus:
„Gyermekeim, Egyházam szentjei és boldogjai az Én kegyelmem által lettek példaértékű személyekké, akiket ti ismertek.  Bizony mondom nektek, hogy a szentségi élet sokkal mélyebb, mint ahogyan elképzelitek. A szentek minden gondolatának, szavának, cselekedetének középpontjában Én voltam jelen. Ők a lelküket-testüket egészen Felém irányították. Az emberek között éltek, de magányosak voltak. Ezt a magányt egyedül csak Én tudtam betölteni és semmi más.


A Tízparancsolatot olyannak tekintették, mint ÉLETÜK IRÁNYTŰJÉT. Törvényeimben nem szabályokat, akadályokat láttak, hanem a szabadságukat, amit a szeretet gyakorlása adott számukra. Én, az Úr azért adok minden korban szenteket, boldogokat és vértanúkat az embereknek, hogy tudatosuljon bennük, hogy az Én Országom létezik és lehetséges oda bejutni, de csakis a kegyelmem segítségével. Másrészt általuk az emberek figyelmét Önmagamra irányítom, hiszen minden csoda mögött Én vagyok. Az Eucharisztia a világ legnagyobb csodája, kegyelme. A Mennyország boldogsága a Szentháromságban van jelen.


Gyermekeim, üzeneteimben gyakran tanításokat is adok nektek. Az életszentségre akarlak nevelni titeket. Az üdvösséghez vezető út keskeny, és tele van olyan próbatételekkel, amelyek nehezebbnél nehezebbekké válnak az út során. Könnyek között mondom nektek, hogy jóval többen fordulnak vissza, mint ahányan eljutnak az út végéhez. Szeretetem mindent elvisel, kivéve azt, amikor egy lelket örökre elveszítek. Ebben az időszakban a hűségesek közül is sokan elhagytak Engem. Most újult erővel kell Egyházamnak a járvány okozta helyzetet megfelelően kezelnie és megoldania. Közeleg a Pünkösd, melynek ünnepe nem lesz olyan, mint korábban. Imádkozzatok a papokért, hogy megújult lélekkel és erővel vezessenek Hozzám titeket, különösen a bűnösöket!”

Mária MagdolnaÉn vagyok az egyetlen biztonságotok

2020. 05. 22, Péntek
Jézus:
„Gyermekeim, már semmi nem olyan, mint régen. Egy olyan folyamat indult el a koronavírus által, amit nem lehet visszafordítani bármennyire is szeretnétek. A válság leghangsúlyosabb kérdése: az ember lelki-testi biztonsága, ami az élet minden területét érinti. Az események fel fognak gyorsulni olyannyira, hogy nem lehet nyomon követni őket. A kegyelmi időt megkaptátok, most azonban más fog következni. Vajon elmélkedtetek-e azon, hogy egy-egy intézkedés - legyen állami vagy egyházi - milyen hamar megvalósult nemcsak a városokban, hanem vidéken is? Bizony mondom nektek, hogy az életetek bármikor és bármely esemény miatt megváltozhat rövid idő leforgása alatt. Sokan az anyagi biztonságban hisznek, mások a tudományban bíznak vagy önmagukban. Ők nem tudják, hogy Én vagyok az egyetlen, valódi biztonságuk. A nyilvános Szentmisék látogathatók (különösen a 65 év alattiak), de a félelem megmaradt. Nagy fájdalommal nézem, hogy az emberekben nem az istenfélelem növekedett, hanem az a félelem, mellyel az életüket féltik. Ez a félelem a károtokra van, az istenfélelem pedig annál inkább a javatokra szolgál. Akik meg tehetnék, de mégsem mennek a katolikus templomokba, melyekben Én személyesen jelen vagyok, azok számtalan kegyelmet elutasítanak maguktól. A papok még nincsenek felkészülve arra, ami az elkövetkező időszakban várható. Nem tudhatjátok, hogy jobbra fordul a helyzetetek vagy rosszabbra. Most még nagyobb küzdelem vár rátok, mint amire számítotok.”
Mária Magdolna


Aki sokat kapott, attól sokat követelnek

2020. 05. 24, Vasárnap
Mélyen elmélkedtem a hivatásokkal kapcsolatban. Ezek a kérdések merültek fel bennem: Vajon melyik az a hivatás, ahol manapság meg lehet maradni erkölcsös, becsületes, hívő embernek? Vajon a hivatással járó felelősség mekkora nyomást helyez a vállunkra? Amikor Isten színe előtt megállunk, akkor igen számon leszünk kérve a Tízparancsolat betartásáról, az életünkről és különösen a hivatásunkról. Korunkban a legfontosabb hivatások ezek: orvos, bíró, gyógyszerész, tanár, ügyvéd, pszichológus, igazgató, bankár, politikus, művész, zenész, mérnök stb. Ezek a hivatások gyakran biztos támpontot jelentenek az életben pl. anyagi, szociális területen. Elmélkedésemet ez a Szentírási részlet ihlette:
„Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.” (Lk 12, 47-48)
Az Úr azt mondta nekem:
„Mindenben keresd az egyszerűséget. Légy olyan, mint az egyszerű keresztény ember, aki kívülről se nem gazdag, se nem szegény, de lelkileg annál gazdagabb. A világban most a bűn uralkodik, míg az erkölcs a háttérbe szorul. Minden ember talentumokat kap Tőlem, és a fejlett készségeket, képességeket az erkölcsön belül kellene kibontakoztatniuk. Törvényeim irányt mutatnak, nem pedig korlátokat. Én egyedül csak a bűnt tiltom. A világ a bűn szabad gyakorlását diktálja, Én pedig a szeretet törvényére buzdítalak titeket.
Gyermekem, a bűn mindenhol jelen van, még a különböző tudományágakban is. Vannak, akik hatalmas tudásra vágynak, és eljutnak arra, hogy semmit sem tudnak, sőt csak kevesebbet. Akik még ezt sem akarják felismerni, tovább rontják az életüket. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti? Aki felismeri, hogy hivatásában már nem tud erkölcsös maradni és inkább lemond róla, minthogy továbbra is Ellenem vétkezzen, annak jutalma nagy lesz az égben. Ám nagylelkűségemben már a földön is számtalan kegyelemmel elhalmozom, melyek között a legfontosabb a felismerés és a bölcsességre való eljutás.
Gyermekem, a legnagyobb szentek a remeték voltak. Ők a világtól távol éltek, és életüket Nekem szentelték. A bukott angyalok nagyobb ellenfelet láttak bennük, mint egy egész város lakosságában. A szentségi életben magas fokra tudtak jutni, melyet az aszkézis, ima és teljes önátadással értek el. Én nem a hivatások ellen szólok, hiszen az embereknek szüksége van pl. orvosokra és egyéb szakemberekre. Én a bűn ellen szólok, mely alól senki nem kaphat felmentést, bármilyen érvekre hivatkozzon is.”
Mária Magdolna.............

2020. május 23., szombat

Schneider: A koronavírus egy büntetés a kézbe áldozás miatt


Az egyház történelmében először a nyilvános mise világszerte tiltott volt - mondta Athanasius Schneider püspök az élőben közvetített Római Életfórumon (május 22).

Szerinte a koronavírus csak „ürügy” a keresztények jogainak megsértésére. Ez magával hozta a "katakombák hangulatát", amikor a papok hűséges híveikkel titokban tartják a misét.

Schneider számára hihetetlen, hogy a püspökök átalakultak „merev köztisztviselőkké” azzal, hogy megtiltották a nyilvános imádatot, még a kormány előtt.

A jelenlegi helyzetet úgy lehet értelmezni, mint „az isteni büntetés az eucharisztia ötven évnyi meggyalázása és trivializációja után” a kézbe áldozástól (1969) a radikális mise rítus reformig (1969/1970) - mondta Schneider.

A következő érveket hozza fel a kézbe áldozás ellen:
• a szentostyák morzsáit széttapossák a papok és a hívők
• a szentostyákat ellopják
• a kézbe áldozás olyan, mintha simán étkeznénk
• a kézbe áldozás sok hívő számára átváltoztatja Krisztus testét "szent kenyérré" vagy valamilyen "szimbólummá"

Ezért "az Úr beavatkozott és szinte elvette minden hívőtől a szentmisét".

https://gloria.tv/post/bYKcKsqN6Ety4NcX3emZUdJC6

2020. május 19., kedd

Az első számítógépes szentáldozás a világon


Az írországi Luskban tíz gyerek kapta meg május 16-án az első szentáldozást számítógépes képernyő előtt - írja az Rte.ie.

A nevetséges ötlet kitalálója George Begley atya, a St. MacCullins plébánia papja.

A gyerekek egy kamerába mondták az imát otthon, és videót küldtek a papnak, aki azokat lejátszotta az élőben közvetített mise alatt.

A szentostyákat előzetesen szentelték fel, majd a szülőknek adták, hogy vigyék haza és adják gyerekeiknek a közvetítés alatt. Legalább az ajándékok, amit a gyerekek kaptak, igazi volt.

https://gloria.tv/post/kB3GsJ9SspKU4fgjDMtaUtSPM

Szentlélek Kilenced

A Szentlélek Kilenced végzését az idén május 22-én (pénteken), szt. Rita napján kell elkezdeni!
Maga az ÚR JÉZUS kérte Boldog Mirjam nővéren keresztül (Szent II. János Pál pápa avatta boldoggá Mirjam nővért!) a Szentlélek Kilenced végzését az alábbiak szerint:
Hozsanna énekeskönyv: 102. (Ez az egyik fordítása: „Szentlélek ISTEN szállj reánk…!”)
♥ A Miserere (bűnbánati) zsoltár napi imádkozása:
50 (51.) ún. „Miserere” ZSOLTÁR
Könyörgés megbocsátásért és újjászületésért
1 A karvezetőnek. Dávid zsoltára, 2 amikor Nátán próféta eléje járult, miután ő Betsabével vétkezett.
3 Könyörülj rajtam, Isten, irgalmad szerint, könyörületességed szerint töröld el gonoszságomat!
4 Moss egészen tisztára vétkemtől, bűnömtől tisztíts meg engem!
5 Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem van szüntelen.
6 Ellened vétkeztem, egyedül ellened, s azt cselekedtem, ami előtted gonosz,
hogy igaznak bizonyulj beszédedben, és igazságos a te ítéletedben.
7 Íme, gonoszságban fogantattam, és bűnökben fogant engem az én anyám.
8 Íme, te a szív igazságát szereted; bölcsességedet titokban kinyilatkoztattad nekem.
9 Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem és a hónál fehérebb leszek!
10 Add, hogy örömet és vidámságot halljak, hadd ujjongjanak csontjaim, amelyeket összetörtél!
11 Fordítsd el bűneimtől arcodat, töröld el minden gonoszságomat!
12 Tiszta szívet teremts bennem, Isten, s az erős lelket újítsd meg bensőmben! szent lelkedet ne vond meg tőlem!
13 Színed elől ne vess el engem, szent lelkedet ne vond meg tőlem!
14 Add vissza nekem üdvösséged örömét, és készséges lélekkel erősíts meg engem!
15 Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy hozzád térjenek az istentelenek!
16 Szabadíts meg a vértől, Isten, szabadító Istenem, hogy nyelvem ujjongva hirdesse igazságodat!
17 Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hirdesse szám dicséretedet!
18 Hiszen nem kedveled a véres áldozatot, ha égő áldozatot hozok, nem tetszik neked.
19 A töredelmes lélek áldozat Istennek, a töredelmes, alázatos szívet, Isten, nem veted meg.
20 Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal, hogy felépüljenek Jeruzsálem falai.
21 Akkor majd kedvedet leled az igaz áldozatban, ajándékokban, egészen elégő áldozatokban;
Akkor majd fiatal bikákat tesznek oltárodra.

„SZENTLÉLEK ISTEN világosíts meg engem!

ISTENI SZERETET eméssz fel engem!
Az Igazság útján vezess engem.
Mária, Édesanyánk vigyázz reám!
JÉZUSSAL áldj meg engem!
Minden rossztól, eltévelyedéstől, félrevezetéstől és veszélytől óvj meg engem! Amen.”
A jeruzsálemi pátriarkán keresztül jutott el a Szentatyához az ÚR kérése. Ezután:
XIII. Leó pápa két enciklikát adott ki a SZENTLÉLEK imádásról:
1895. május 5-én : „Provida matris”.
1897. május 9-én: „Divinum illud munus”, ebből részlet a következő:
„Elhatározzuk és elrendeljük, hogy az egész katolikus világban a jelen és a következő években pünkösd előtt az összes plébániatemplomokban kilencnapi ájtatosság legyen…”

Nagy Szent János Pál pápa Mirjám nővér boldoggá avatása után kiadta a „Dominum et Vivificantem”
(Urunk és Éltetőnk) c. enciklikáját a SZENTLÉLEK ÚRISTENRŐL.
Az Úr Jézus Boldog Mirjam nővéren keresztül kérte Egyházától a Szentlélek Úristen tiszteletének a terjesztését s konkrét útmutatásokat adott ennek a módjáról.
“A hang ismételten fölhívta figyelmemet, hogy az egyetemes egyházban el kell rendelni a havi egy Szentlélek-mise bemutatását. Ennek az áhítatgyakorlatnak hatásáról köteteket lehetne írni, de képtelen vagyok tartalmukat visszaadni, hiszen sem írni, sem olvasni nem tudok. Az Úr majd elindítja a lángot, amikor akarja.”
“ Közösségek kutatnak új ájtatossági formák után, s közben elhanyagolják a Szentlélek hagyományos tiszteletét. Ezért annyi a tévedés és a békétlenség, s ezért olyan kevés a világosság. Nem hívják segítségül a Szentlelket, ezért nem ismerik föl a Világosságot, még a szemináriumokban sem. Egymás üldözése és féltékenység uralkodik a szerzetesrendekben, ezért van sötétség a világon. ….– Senki sem fog eltévelyedni, aki a Szentlelket hívja segítségül, éljen akár a világban, akár kolostorban.
– Minden pap, aki a Szentlélek áhítatos tiszteletét gyakorolja, és erről másoknak is beszél, megvilágosodásban részesül.”
http://www.engesztelok.hu/imak/egyedi-imak/1539-szentlelek-kilenced

2020. május 18., hétfő

Németországban áprilisban megjelent Pio atya?

Egy középkorú férfi, Gregor B. a sürgősségire került a katolikus német weseli Mária-kórházban április 23-án bélelzáródás miatt.

Sürgősségi műtétre készültek. Gregor gyóntatást és kenetet kért. Egy orvos megpróbált papot keresni, de elutasították: "Esélytelen, lehetetlen". Minden pap bujkált a koronavírus miatt.

Gregor imádkozni kezdett. Hirtelen Pio atya állt az ágya mellett, ahogy Gregor később elmondta Paul Spätling atyának. Az atya egy levélben írta le a Gloria.tv-nek és a német püspököknek (május 16).

Pio atya Gregor olyan régebbi bűneit is elmondta, melyek miatt Gregor nem ment gyónni. Ezután felemelte a kezét és Gregor egy fényt látott. Pio atya az üdvözülésről beszélt és papi áldását adta.

Ezután Pio atya felkente Gregor homlokát (ami nem felel meg a beteg kenetének, ahogy ezt Pio atya is tudta), miközben a kezében volt a tál. Gregor azt mondta, tisztán érezte a szent kezét és az olajat. Ezek után a szent eltűnt.

https://gloria.tv/post/mQZKNBTLoSbv43w9UeAZBiuG7

Énoch által kapott üzenet 2020. május 17-én

A szürke nyájam, az 5G-s technológia, a mikrochip  a fenevad jele arra készteti az eretnekeket és hírnökeiket, hogy az ördög erejévé váljanak, hogy irányítsák, rabszolgává tegyék és irányítsák ennek a csodálatos emberiségnek hatalmas tömegét!

2020. május 17., 1:40 P.M.

Jézus, a jó pásztor segélyhívása nyájához.
Üzenet Enochnak.

Béke legyen veled és szeretett
nyájammal.

Szürke nyájam, az 5G technológia, valamint a mikro-chip vagy a fenevad jele, a gonosz hatalma lesz, amelyet Antikrisztus és hírnökei felhasználnak e bűnös emberiség túlnyomó többségének irányítására, rabszolgaságára és uralmára. Ne vásárolj 5G-es technológiát, mert célja az életed ellenőrzése lesz. Ez a technológia kémkedni fog akkor is, ha ki van kapcsolva, megsemmisíti az adatvédelmet; akaratoddal manipulálják a Szörnyeteg Jelének beültetését. Horus szemével vagy a látnok szemével fog jönni. Ez a gonosz technológia fel fogja készíteni az embereket egy mikro-chip beültetés fogadására. Emberek milliói csapdába esnek ezzel a technológiával, aminek célja az, hogy irányítsák  az embereket, akik azt használják. Az összes bejövő és kimenő kommunikációt az Új Világrend Kormánya felügyeli és ellenőrzi.

Nyájam, ezen a világon minden embernek van kész vonalkódja, kódolva és elmentve egy "Beast" nevű nagy számítógép memóriájába. Az 5G technológia a "Big Brother" technológia, amelyet műholdas csatolással csatlakoztatnak a Szörnyeteg memóriájához. Az új Világrendet, amelyet hamarosan felállítanak a világon, Antikrisztus vezeti, és ez a technológia az ő rendelkezésére áll, hogy ellenőrzést és uralmat gyakoroljon az emberiség felett tőlem távol.
Szürke juhaim, figyelmeztetlek, egy Luciferin vagy Luciferase nevű oltásról is, mivel ez az elit által finanszírozott és a Nemzetközi Szervezetek által támogatott oltás koronavírus és pandémiák elleni oltásként az emberiség ellenőrzésére szolgál. Maga az oltás neve az ellenfél nevére utal, és tudd, hogy ez csak az ellenfelemtől származhat ami halál és  pusztítás. Ne hidd el ezt a megtévesztést, ne felejtsd el, hogy a gonosz szolgáit nem érdekli az emberiség egészsége vagy jóléte; arra törekszenek, hogy megsemmisítsék a világ népességét, hogy az Antikrisztus idején uralkodjanak és rabszolgává tegyék a meglévő lakosságot.

Ismét mondom neked, nyájam, ne félj; Ha Istenbe veted hitedet és bízol benne, akkor semmi nem történik veled. A menny nem enged elveszni; kövesd az utasításokat, és használd az ég gyógymódjait, és védelem alatt állsz. Vérem hatalma, Anyám rózsafüzére, lelki páncélzatot szerez, Mihályunk ördögűzése, Szent Szavam olvasása, ezek az erődök, valamint az arkangyalok, angyalok és áldott lelkek közbenjárása a  pajzsod és védelmed lesz,  ez határozottan és magabiztosan tartja a hited; szabad és győztes minden szellemi ösvényen és csatában.
Bejelentem nektek, szeretett juhoknak, hogy közel van a figyelmeztetésem napja. Az örökkévalóságban megkapod azokat az ajándékokat és karizmákat, amelyekre szükséged van a szabadságodért folytatott utolsó harc előtt. Tehát ne félj; a bejelentésem után nem leszel ugyanaz; máris olyan lelki lény vagy, aki fel van szerelve Isten összes páncéljával, így félelem nélkül harcolhat a gonosz erőivel.

Békét hagyok veled, békémet adom nektek. Tarts bűnbánatot és térj meg, mert Isten országa közel van.

Mestered, Jézus, a Jó Pásztor.

Adj juhokat a nyájamból, hogy megismerjék az egész emberiségnek szóló üzeneteimet.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

2020. május 17., vasárnap

Jézus szobor arcát könny áztatja, sír !!!


Kedves Testvérek! Kérlek benneteket imádkozzatok! 🙏 Regőczi István Atya sírjánál álló Jézus szobor arcát könny áztatja, sír!😢
Ma délután így láttam Urunkat és meghasadt a szívem! Kevés az engesztelő, a szeretet kihal a szívekben! Drága Szűzanyánk kérünk szépen áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! Mindörökké, Ámen!

(Egy testvértől jött az információ, kép. )  
https://www.magyarkurir.hu/hirek/regoczi-istvan-az-isten-vandora 

2020. május 10., vasárnap

3500 rendőr vette körbe Fatimát


A fatimai kegyhelyre kemény őrizetet rendeltek el, hogy megakadályozzák a zarándokok bejutását a jelenések évfordulóján - tudtuk meg egy médiariportból.

A műveletben 3500 rendőr vesz részt és két fázisban kerül megvalósításra. Május 12-ig a rendőrök megakadályozzák a kegyhelyhez való hozzáférést és a környező területeken való parkolást, valamint azt javasolják a zarándokoknak, hogy menjenek haza.

A legösszetettebb szakasz a jelenések napjain lesz (május 12. és 13.). Ekkor lovas rendőrök fognak járőrözni, valamint rendőrkutyákkal is rendszeresen végigjárják a területet, hogy megvédjék a kegyhelyet a zarándokoktól.

A kegyhelyhez vezető összes utat be fogják zárni. Aljustrel, a három kis pásztor faluja (Lucia, Francisco and Jacinta), Valinhos (az augusztusi jelenés helye), valamint a keresztút szintén tiltás alá kerül.

https://gloria.tv/post/wTpcdzeUTmEv3simX7Wa8ZwwM

Uram, a Téged dicsőítő szenvedély maradjon meg ereimben, és növekedjen bennem a mohó szomjúság, melyet azért keltettél a lelkemben, hogy ismertté tegyem Szent Nevedet!Tanítás előtti ima

Jöjj el, Szentlélek Úristen,
igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket,
kedvet, szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
Növelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára,
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
Krisztus, a mi Urunk által! Amen.

Tanítás utáni ima

Urunk, Jézus Krisztus,
Te vagy az Út, amelyen járnunk kell,
az Igazság, amelyet keresve keresünk,
az Élet, amely egyetlen boldogságunk.
Hálát adunk mindenért,
amit ma kaptunk tőled.
Áldd meg egyházunkat, hazánkat,
szüleinket és tanárainkat!
Segíts továbbra is,
hogy úgy szeressük egymást és minden embert,
ahogy tanítványaidhoz illik!
Add, hogy eredményeink és kudarcaink
egyformán Hozzád vezessenek.
Te pedig vezess minket Atyádhoz,
akit Veled és Általad dicsérünk
most és mindörökké. Amen.

Uram, a Téged dicsőítő szenvedély maradjon meg ereimben, és növekedjen bennem a mohó szomjúság, melyet azért keltettél a lelkemben, hogy ismertté tegyem Szent Nevedet!
Játszik és énekel : Mesterné Bálint Katalin Hangmérnök: Molnár László

Itt van az "szentostya bár"


A német bottropi Szent József plébánia "krízis bizottsága" úgy döntött, hogy május 10-től ismét tartanak eucharisztiát.

A "higiéniai szabályok" követése végett fadeszkákat készítettek, melyekbe mélyedéseket ejtve teszik rá a szentostyákat.

A hívőknek maszkot kell viselni, valamint saját könyveikből énekelhetnek csak.

Az eseményen való részvétel feltétele egy telefonos regisztráció, mely csak bizonyos napokban, bizonyos időben üzemel.

A plébániai tanács vezetője, Roberto Giavarra elmondta a NeuesRuhrWort.de lapnak május 10-én, hogy a hívők reakciója "nem az, amire számítottak".

https://gloria.tv/post/geUZ9RkkCR2K1nJKekvb1RCsh

2020. május 8., péntek

Veritas liberabit vos! (Jn 8, 32) Az elmúlt hetek legfontosabb esemény

AZ EGYHÁZÉRT ÉS A VILÁGÉRT
FELHÍVÁS
A KATOLIKUSOKHOZ ÉS MINDEN JÓAKARATÚ EMBERHEZ
Veritas liberabit vos
Joh 8,32
A mostani rendkívül súlyos válságban, mi, a katolikus Egyház pásztorai, megbízásunkból fakadóan szent kötelességünknek tartjuk, hogy felhívást intézzünk püspöktársainkhoz, valamint a papsághoz, a szerzetesekhez, Isten szent népéhez és minden jóakaratú férfihoz és nőhöz. Ezt a felhívást értelmiségiek, orvosok, ügyvédek, újságírók és más szakterület képviselői is aláírták, akik tartalmával egyetértettek. A mai naptól [2020. május 8.] pedig bárki aláírhatja, aki szeretné magáénak vallani annak tartalmát.
A tények megmutatták, hogy a Covid-19 járvány leple alatt sok esetben megsértik az állampolgárok elidegeníthetetlen jogait, és elemi szabadságjogaikat, beleértve a vallásszabadsághoz, a szabad véleménynyilvánításhoz és a mozgásszabadsághoz való jogaikat, melyeket aránytalanul és indokolatlanul korlátoznak. A közegészségügynek nem szabad és nem lehet alibiként szolgálnia ahhoz, hogy az egész világon emberek millióit fosszanak meg jogaiktól, nem is beszélve arról, hogy a polgári hatóságokat felmentsék azon kötelességük alól, hogy a közjó érdekében bölcs döntéseket hozzanak. Ez utóbbi annál nagyobb szükség lenne, mivel különböző oldalak felöl egyre több kétely kerül nyilvánosságra a vírus tényleges fertőzőképességével, veszélyességével és rezisztenciájával kapcsolatban. A világon sok mértékadó tudományos és orvosi tekintély erősíti meg, hogy a média Covid-19-cel kapcsolatos rémhírei semmilyen módon nem tekinthetők indokoltnak.
A halottak számáról szóló hivatalos adatokra támaszkodva alapos okunk van azt feltételezni, hogy léteznek olyan erők, amelyek abban érdekeltek, hogy a világ lakosainak körében pánikot keltsenek. Ezen erők ily módon akarják ráerőltetni a társadalomra, hogy a szabadságjogok elfogadhatatlan korlátozásának most bevezetett formái tartósan érvényben maradjanak, hogy ily módon tudják az embereket kontrollálni és mozgásukat szemmel tartani. E szabadságot korlátozó intézkedések meghozatala nyugtalanító kezdetét képezik egy világkormány megalakulásának, mely mindennemű ellenőrzés alól kivonja magát.
Továbbá úgy véljük, hogy az alkalmazott korlátozó intézkedések, ideértve az üzletek és vállalkozások bezárását, egyes esetekben olyan válsághoz vezettek, amely egész gazdasági szektorokat állított le, és ily módon idegen hatalmak beavatkozását segíti elő, ami súlyos szociális és politikai következményekkel jár.
     A társadalmi befolyásolás ezen formáit a döntéshozóknak el kell törölniük, mégpedig olyan intézkedések meghozatalával, melyeket a polgárok védelmében hoznak meg, akiknek ők a képviselőik, és akiknek érdekében legfontosabb kötelességüknek eleget téve tevékenykedniük kell. Segíteniük kell a családokat, mint a társadalom legfontosabb sejtjeit, és meg kell akadályozniuk, hogy elesett és idős embereket indokolatlanul azzal büntessenek, hogy hozzátartozóiktól való fájdalmas elszakadásra kényszerítik őket.
     (A kormányzati felelősséggel bíró személyeknek) a személyes és szociális kapcsolatok kriminalizálását ama terv elfogadhatatlan részeként kell elítélniük, mely terv alapján (a fent említett erők) az egyének elszigetelődését akarják elérni, hogy ily módon jobban lehessen mindenkit manipulálniuk és irányítaniuk.
Felszólítjuk a tudományos társaságokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a Covid-19 orvosi kezelése mindenütt a közjó érdekéért való őszinte aggodalommal folyjon le, és ily módon a lehető legbiztosabban meg lehessen akadályozni, hogy gyanús gazdasági érdekek a kormányok és a nemzetközi hatóságok döntéseit befolyásolhassák. Oktalan dolog olyan gyógyszereket, melyek már egyszer hatékonynak bizonyultak és többségükben költségkímélők, elvessenek, hogy helyettük olyan kezeléseket vagy oltásokat részesítsenek elsőbbségben, melyek a gyógyszergyáraknak magasabb nyereséget garantálnak, holott nem annyira hatékonyak, mint az olcsóbb és már bevált gyógyszerek. Ezzel csak megnövelik a közegészségügyi kiadásokat. Az Egyház pásztoraiként emlékeztetünk arra is, hogy a katolikusok számára erkölcsileg elfogadhatatlan, hogy olyan oltásokkal kezeljék őket, melyek előállításához abortált magzatokból származó anyagot használták fel.
Ezen kívül felszólítjuk a döntéshozókat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az emberek feletti ellenőrzés formái, legyen szó nyomkövető rendszerekről, vagy bármilyen más helymeghatározási módszerről, a legszigorúbban betiltsák. Jelentsen bármekkora veszélyt is a Covid-19, az ellene folytatott küzdelem akkor sem szolgálhat ürügyként azon nemzetek feletti szervezetek és csoportok rejtett szándékainak a támogatására, melyek ezzel a projekttel nagyon komoly politikai és gazdasági érdekeket követnek. Különösen pedig a polgárok számára kell lehetőséget biztosítani arra, hogy személyes szabadságuk eme korlátozásait elutasíthassák, hogy azok számára, akik se oltást nem akarnak kapni, se semmilyen nyomkövető rendszert vagy más hasonló eszközt nem akarnak viselni, ez bármiféle hátrányos szankcióval járna.
Vegyük figyelembe azok nyilvánvaló ellentmondásait is, akik egyfelől drasztikus népesség-korlátozási politikát folytatnak, és ugyanakkor másfelől az emberiség megmentőiként tetszelegnek, holott erre semmilyen politikai vagy társadalmi legitimitással nem rendelkeznek. Végezetül azok politikai felelősségét, akik a népet képviselik, semmiképpen sem szabad olyan „szakértőkre” bízni, akik – és ez valóban felettébb nyugtalanító – a maguk számára büntetőjogi felelősség alól való felmentést követelnek.
Nyomatékosan felszólítjuk a médiát, hogy aktívan kötelezzék el magukat a hiteles információk továbbadása mellett, és ne büntessék a véleménykülönbségeket cenzúrával, amint ez a közösségi médiában, a sajtóban és a televízióban manapság széles körben történik. A korrekt információátadás azt jelenti, hogy másoknak, az uralkodó véleménytől eltérő hangoknak is teret adnak. Csak ez teszi lehetővé a polgárok számára, hogy tudatosan, megfontoltan értékelhessék a valóságot anélkül, hogy igazságtalan és méltánytalanul erős pártos beavatkozások befolyásolnák őket. A demokratikus és őszinte vita a legjobb ellenszer azon veszély ellen, melyet a diktatúra agyafúrt formái jelentenek, melyek feltehetőleg még rosszabb formái a zsarnokságnak, mint azok, melyeket társadalmunk a közelmúlt évtizedeiben felemelkedni és elbukni látott.
Végezetül engedtessék meg nekünk, mint Krisztus nyájáért felelős pásztoroknak, hogy emlékeztessünk arra, hogy az Egyház nyomatékosan igényt formál az önrendelkezésre a vezetés, az istentisztelet és az igehirdetés területein. Az Egyház ezen önrendelkezése és szabadsága alapvető jog, amit Urunk Jézus Krisztus adott neki azért, hogy követni tudja azon célokat, melyek az ő sajátjai. Ezen okból mi, mint pásztorok, igényt tartunk arra a jogunkra, hogy a szentmise megünneplése és a szentségek kiszolgáltatása felett szabadon mi dönthessünk. Ugyancsak követeljük korlátlan autonómiánk tiszteletben tartását minden olyan ügyben, melyek az egyházi tekintélyek közvetlen hatáskörébe tartoznak, mint például a liturgikus normák és a szentáldozás kiszolgáltatásának jogi előírásai, valamint a szentségek kezelése. Az államnak semmi joga nincs arra, hogy bármily okból beleavatkozzon az Egyház szuverenitásába. Az egyházi tekintélyek soha nem vonakodtak együttműködni az állammal, de egy ilyen együttműködés nem hatalmazza fel a civil hatóságokat, hogy – mindegy, hogy milyen formában – a nyilvános istentisztelet és lelkigondozás tiltását vagy korlátozását elrendelje. Ezért követeljük, hogy a nyilvános istentisztelet ünneplésére hozott korlátozásokat oldják fel.
Minden jóakaratú embert arra szólítunk fel, hogy ne vonják ki magukat azon kötelezettségük alól, hogy állapotuk és lehetőségük szerint, és a felebaráti szeretet szellemében a közjóért tevékenykedjenek. Az Egyház kívánja az ilyen együttműködést, amelynek kedvéért azonban se a természetjog tiszteletben tartásáról, se az egyes ember szabadságának garantálásáról nem szabad lemondani. A polgárok civiljogi kötelességei feltételezik saját jogaiknak az állam részéről való elismerését.
Mindannyian arra vagyunk felszólítva, hogy a mostani történéseket az Evangélium tanításával összhangban ítéljük meg. Ez döntést követel tőlünk: Vagy Krisztussal vagy Krisztus ellen! Ne hagyjuk magunkat azoktól megfélemlíteni, sőt akár megrémiszteni, akik azt akarják elhitetni velünk, hogy mi csak kisebbség vagyunk. A Jó sokkal szélesebb körben van elterjedve és sokkal hatalmasabb, mint ahogy azt a világ velünk elhitetni akarja. Egy láthatatlan ellenség ellen harcolunk, aki a polgárokat el akarja egymástól szakítani: a gyermekeket a szüleiktől, az unokákat a nagyszülőktől, a híveket lelkipásztoruktól, a tanulókat a tanítóiktól és a vevőket az eladóktól távol akarja tartani. Ne engedjük, hogy a keresztény civilizáció évszázadait egy vírus leple alatt eltöröljék, hogy helyére egy megvetésre méltó technokrata zsarnokságot állítsanak fel, melyben az emberek, akiknek nevét és arcát nem ismerjük, a világ sorsáról önkényesen dönthessenek azáltal, hogy bennünket egy virtuális világba száműznek. Ha ez az a terv, amellyel e világ hatalmasai minket meg akarnak törni, akkor tudják meg, hogy Jézus Krisztus, a történelem Királya és Ura, megígérte, hogy a sötétség kapui nem fognak győzelmet aratni (lásd Mt 16,18).
Bízzuk a kormányzó szerveket és mindazokat, akik a nemzetek sorsát irányítják a mindenható Istenre, hogy a válság e súlyos pillanatában világosítsa meg és vezesse őket. Gondoljanak arra, hogy az Úr, miként minket, pásztorait a ránk bízott nyája miatt meg fog ítélni, ugyanúgy fogja a most kormányzó személyeket is megítélni, akiknek az a kötelességük, hogy népüket védjék és bölcsen kormányozzák.
Szilárd hittel kérjük az Urat, hogy oltalmazza Egyházát és a világot. A Boldogságos Szűz Mária, a keresztények menedéke tapossa szét a kígyó fejét, és semmisítse meg mindazoknak a terveit, akik a sötétség fiai közé számláltatnak.

2020. május 8.
a Pompeji Rózsafüzér Királynőjének ünnepén
Mgr. Carlo Maria Vigano, Ulpiana érseke kezdeményezésére katolikus személyiségek felhívást tettek közzé az országok vezetői felé – mégpedig olyan hangnemben és olyan katolikus szöveggel, amit – nem túlzás kimondani – XVI. Gergely pápa óta a katolikusok a világgal szemben nem mertek mindeddig használni.

Vigano érsek külön internetes oldalt hozott létre, melyen a felhívás szövege több nyelven is elérhető: angolul, olaszul, franciául, németül, spanyolul, portugálul és lengyelül.

A felhíváshoz csatlakozni lehet: ennek menete a következő. A http://veritasliberabitvos.info/ oldalon fent a különböző nyelvekre kattintva kijön a felhívás szövege és az aláírásra szolgáló ablak (az angol nyelv alatt még az első aláírók neve és rangja is lehívható).
Miután az aláírni akaró kitölti a kötelező adatokat: keresztnév, családnév, lakhely, e-mail cím – és elküldi szándékát, kijön egy figyelmeztetés, hogy feliratkozása csak akkor válik érvényessé, ha az e-mail fiókjában ezt jelzi. Kb. 10 mp múlva, meg is jelenik az e-mail fiókban az üzenet, amit szintén el kell fogadni. Ha ez megtörtént, az eredeti oldalon megjelenik az üzenet, hogy aláírását elfogadták. A dolog egyszerűbb, ha két böngészővel dolgozunk egyszerre, az egyiken a veritasliberabitvos.info oldal marad nyitva, amíg a másikon megnyitjuk az e-mail fiókunkat. Persze egy böngészővel is lehet, csak akkor nem látható egyszerre a két folyamat.

Amíg legalább a legfontosabb részek magyarul is megjelennek, angolul és németül itt olvasható a felhívás.
Angol nyelven
Német nyelven
Első aláírók neve


Érdekességek:
1. A világhálón eddig a kath.net és a katholisches.info oldalakon kívül csak ezek tették közre a felhívást:

appello per la chiesa e per il mondo. a tutti, in sei lingue.www.marcotosatti.com › 2020/05/07
17 órája - EIN AUFRUF FÜR DIE KIRCHE UND FÜR DIE WELT an Katholiken und alle Menschen guten Willens. V eritas liberabit vos. Joh 8,32. In einer Zeit schwerster ...

Appell gegen Panikmache in der Corona-Krise | Die Tagespostwww.die-tagespost.de › aktuell › appell...
3 órája - ... Ze-kiun und Janis Pujats unterstützen einen Wahrheits-Aufruf von Ex-Nuntius ... Kirche und für die Welt an Katholiken und alle Menschen guten Willens“ trägt

2. A katholisches.info – jellemző módon – nagy igyekezetében az aláírók között Sarah nevét is megadta. Erre ma reggel megérkezett Sarah válasza, amit azonban csak a kath.net közölt le, a katholisches.info – eleddig – nem. Íme:

Sarah bíboros időközben twitter üzenetében közölte, hogy nem írta alá a petíciót. Ezt írta: „Egy bíboros-prefektusnak, a római kúria egyik tagjának politikai ügyekben bizonyos korlátozásokat figyelembe kell vennie. Az ilyen ügyekben nem szabad petíciókat aláírnia. Ezért ma reggel a petíció szerzőit határozottan megkértem, hogy ne említsék meg a nevemet. Az alapszabadságok korlátozásaival kapcsolatban néhány kérdéssel vagy kétellyel magánemberként egyet érthetek, de ezt a petíciót nem írtam alá. Robert Kardinal Sarah”

Sarah-nak ez a viselkedése majdnem annyira fontos, mint maga a felhívás létrejötte. A napnál is világosabban megmutatja, hogy 1) a Vatikán maga is részese a meghozott intézkedéseknek, és az a célja – miként ezt Malachi Martin világosan leírta –, hogy az új világkormányban is jelentős szerephez jusson; 2) meddig terjed a vatikáni alkalmazottak ú. n. bátorsága, de kiváltképp katolikus érzülete; 3) a vatikáni alkalmazottak még a lelküket is képesek eladni, csak ne kelljen jól jövedelmező, és őket védelmező posztjukról lemondani.

3. Roberto de Mattei professzor neve szintén nem szerepel a listán! Vagy csak véletlenül maradt ki? Mindenesetre ez is furcsa részlet.


Helyesbítés:
1. Mgr. Carlo Maria Vigano nyilatkozata szerint Robert Sarah először aláírta a felhívást, majd pár órával később visszavonta. Mgr. Vigano szerint tehát Sarah nem mond igazat, amikor twitter üzenetében azt állítja, hogy egyáltalán nem írta alá a dokumentumot.
2. Időközben az elsőnek feltett nagy világnyelveken megjelent szövegek közül a német nyelvűt – csekély mértékben ugyan, de – megváltoztatták, mondhatni több helyen leegyszerűsítették (a változtatások milyenségének megítéléséhez jó lenni tudni, hogy az eredeti szöveg milyen nyelven íródott: angolul, olaszul, netán latinul?, és azt is, hogy csak a német szöveget korrigálták, vagy másokat is).
3. Mindeközben a felhívás szövegét több más európai nyelvre – magyarra – is lefordították. De mivel a http://veritasliberabitvos.info/ oldalon található magyar fordításból (amit magyarnyelvű internetes honlapok is átvettek) pont az a „plusz” hiányzik, ami az eredeti szövegben annyira lelkesítő és egyedülálló volt, az új, remélhetőleg végleges német szöveg alapján erre a honlapra saját fordítást teszek fel.
4. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az ilyen kifejezések: „kérjük”, illetve „felszólítjuk”, továbbá: „sérültek”, illetve „megsértették” nem ugyanazt jelentik. Az előbbi mézes-mázos, az utóbbi határozott, vagyis olyan hangnemű, amilyet Krisztus Egyházának kötelessége Krisztus ellenségeivel szemben használni, az előbbiek a hivatalos magyar fordításban, és meglepő módon a google-fordításban is, az utóbbiak az új német szöveg most elkészült fordításában szerepelnek.
Ebben a Msgr. Vigano által megfogalmazott szövegben minden megvan, ami a mostani helyzetre jellemző: vagyis, hogy nem sorsszerű csapásról van szó, hanem egy nagyonis megfontoltan végrehajtott tervről, melynek nagyonis határozott céljai vannak. És az is, hogyha Urunk nem lép közbe, akkor emberi erővel ezen célok megvalósulását már nemigen lehet meghiúsítani – erről a szomorú tényről elsősorban a túlnyomó többség eddigi viselkedése, gyávasága, hallgatása gondoskodott. Ezért van az is, hogy minél világosabban kiderül, hogy valójában soha nem volt világjárvány, az intézkedéseket nem szüntetik meg, csak átalakítják őket, mégpedig az eredeti terv céljainak megfelelően. Például e célnak felel meg a kötelező maszkviselés is, mert ez feltűnően mutatja meg az emberek hovatartozását, következésképpen élesebben választ el: ki a cinkos, és ki a tudatos ellenálló.

http://katolikus-honlap.hu/2001/felhivas.htm


Mi is ez a „mérlegelés joga”


Mi is ez a „mérlegelés joga”, amit mostanra – azt hiszem – az egész világon minden intézkedő szerv tagjától elvettek, nyilván ugyanazok a páholyok, amik a mostani gyalázatot megtervezték és végrehajtatják. Nem más, mint az emberség, a méltányosság, a rend iránti szeretet, a józan ész használata, a felebaráti felelősség stb. stb.: Csupa keresztény erény, a keresztény civilizáció maradványai, melyek egészen a legújabb korig annyira tetten érhetően választották el egymástól a – volt – keresztény országok polgárait a többségében mindig pogány országok lakóitól, és amiket éppen azért kellett mindenhonnan eltüntetni ahhoz, hogy a mai helyzet egyáltalán előállhasson.


A következő filmfelvétel
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=BuDFm9d_ax4&feature=emb_logo
– egyike azoknak, melyeket minden héten rögzítenek és feltesznek az internetre a Berlin központjában szombatonként zajló összejövetelekről – pontosan mutatja 1) hova juttatta a világot ez a „mérlegelést megtiltó parancs”; 2) és miként tesz ez a magatartás kiváló szolgálatot – talán pont ezzel a céllal vezették be – a pánik keltésében.
     A felvételen jól látható, hogy az emberek elfogásában, súlyos megalázásában semmiféle rendszer nincs, vagyis kiszámíthatatlan, hogy kit és miért visznek el. Ez a fajta önkényeskedés többszörösére gerjeszti az emberek – természetükből fakadóan normális – félelmét. Ez rosszabb módszer az emberek lelki, idegi megkínzására, mint a megtizedelés, hiszen abban is volt valami rendszer, valami kiszámíthatóság (nem akarom ezzel a halált a mostani megalázó intézkedéssel összehasonlítani, csak arra célzok, hogy az emberek idegeire, lelki állapotára semmi nincs rosszabb hatással, mint az, amikor teljes tudatlanságban tartják őket: ezt a politikai foglyok számtalanszor elmondták, leírták visszaemlékezéseikben).
     Ma szándékosan okoznak zűrzavart, hogy ezzel is növeljék a pánikot, és az embereket elszakítsák egymástól. Az emberek összetartozását, egymás iránti ösztönös segítségadását zúzzák ezzel a taktikával szét (Berlinben sem mer senki a Hilfe! Hilfe! Segítség! Segítség-et kiáltók védelmére kelni, miután látták, hogy akik ezt korábban megtették, azokat szintén elvittek a rendőrök).
     Nem tudhatja meg senki, hogy a kommandósok miért kapnak ki egy valakit a csendben ülő meditálók közül, miért masíroznak hosszú szakaszokat, hogy valakit az utca túloldaláról tartoztassanak le, és miért engednek közben másokat szabadon mozogni stb. stb. A rendszer nélküliség, az ok nélküliség – mind, mind eszközei a félelem gerjesztésének. Egy május 2-án feltett felvétel a youtube-ra –
https://youtu.be/rWQ31YsTnnc („Adrian Friebe ist wieder frei”) egy apát szólaltat meg, akit a kommandósok akkor tartóztattak le, amikor a gyermekét kereste, és aki elmesélte és bemutatta, hogy mit tettek vele elfogói. Az egyetlen vád az volt ellene, hogy a nőket, időseket földre döntő, azokon taposó kommandósokat „rongynak” nevezte. Holott ez igen enyhe jellemzése azoknak, akiket a fenti felvételen látni lehet. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valaha lehetőség arra, hogy ezeket az embereket és parancsadóikat a vádpadra ültessék valahol, mondjuk a hágai bíróság előtt.
Amióta a többpártrendszert kitalálták, még soha nem volt olyan kor, amikor az ellenzék és a kormányon levők ne egymás ellen dolgoztak volna. Ezért aztán eddig a különböző véleményen levők mind megtalálhatták a maguk pártfogóit. Az is a mostani katasztrófa nagy „vívmánya”, hogy minden politikai oldal ugyanazt akarja (azaz ugyanazt a parancsot kapta ugyanazoktól), így mindenki egy irányba húz. A kérdés csak az, hogy melyik húz erősebben: az embernek az az érzése, hogy a két oldal abban vetélkedik, hogy melyik mond és követel nagyobb őrültségeket, az embereket még súlyosabban érintő intézkedéseket. Így aztán ma már végképp nincs senki, aki a józan polgárok védelmére kelne, őket képviselné.
Az, ami mostanában szombatonként Berlinben lejátszódik, és amiről a második videóban az apa beszámol, egy idő óta már Magyarországon is a „szokásos” eljárásmenet része. A bármily okból – netán csak a piros lámpánál átmenő gyalogos – előállításakor ugyanígy viselkednek a rend magyar őrei: meztelenre vetkőztetés, ujjlenyomat vétel, falhoz állítás, fényképezés jobbról-balról: A legkisebb „mérlegelés” sem megengedett! Úgy bánnak mindenkivel, mintha az a legnagyobb gazember, többszörös gyilkos lenne. Szerintem nem tévedek, de ez az eljárás, melynek híre nyilván már mindenkihez eljutott, az, ami miatt ma sokan inkább nem tesznek semmit. És nyilván ezért is hozták meg ma a világon mindenütt ezt a rendeletet: Hiszen a döntéshozók már régóta tudják, hogy mit akarnak elérni, kikényszeríteni a népekből, és ezt milyen praktikákkal tudják a legbiztosabban végrehajtatni.
A végére az a kérdés maradt, hogy miféle emberek azok, akik védtelen polgártársaikkal olyanokat tesznek, mint amik a felvételeken láthatók? Erre a kérdésre ki-ki adja meg magának a választ. Szerintem a női kommandósok, rendőrök is csak arra valók, hogy férfitársaikat még durvábbá tegyék, hiszen, ha a kommandósok között nem lenne nő, akkor talán mégis szégyellnének nőket földre tiporni. De így felmentést kapnak még ez alól a természetes gátlásuk alól is.
Thorsten Schulte német történész, közgazdász, publicista, író, volt politikus nemrég megjelent könyvében – melynek címe: „Fremdbestimmt : 120 Jahre Lügen und Täuschung = Idegenek által elrendeltetett : 120 év hazugság és megtévesztés” – idézi egy helyen Kevin Dutton angol pszichológia professzort:
     „Meg lennék lepve, ha az összes politikus nem állna lényegesen feljebb a pszichopata-listán, mint egy átlagos ember.” Ehhez a megjegyzéshez Schulte ezt a mondatot fűzte hozzá: „Gyakran van az a benyomásom, hogy nem a hivatal vezet a zavarhoz, hanem a zavar vezet a hivatalhoz.”
Magyarul: a politikusok nem a hatalomtól válnak azokká amik, azaz gazemberekké, hanem attól kapnak hivatalt, mert eleve gazemberek. Vagyis már egy jó ideje nem a hatalom részegíti meg a döntéshozókat, hanem azok jutnak hatalomra, akik eleve zavartak.
Franco Adessa „A fatimai harmadik titok” című cikkében azt írja, hogy az 1963. október 15-én, a stuttgarti "Neues Europa" lapban a Louis Emrich újságíró által "Az emberiség jövője a moszkvai egyezmény és Isten Anyjának La Salette-ben és Fatimában történt üzenetei fényében" címmel publikált írásban megtalálhatók az igazi harmadik fatimai titok sorai, azaz azok a figyelmeztetések, melyeket a Szűzanya a látnok gyermekeknek mondott. Ezekből való az itt következő rész, ami a lehető legvilágosabban írja le korunkat:
    
„Akármerre nézünk, többé már sehol sem a rend uralkodik, és a Sátán fog uralkodni, a legmagasabb helyekről irányítva az események menetét. … Csakis a Sátán fog uralkodni egyedül az egész világon.”


http://katolikus-honlap.hu/2001/vegido5.htm

A gyenge olasz püspökök engedik, hogy az állam parancsoljon


Az olasz kormány "engedélyezi" a nyílt miséket május 18-tól, pedig nincs joguk ilyen döntéseket hozni, ám a püspökök nem álltak ki az egyházért.

A misék korlátozásokkal indulhatnak el. A legrosszabb pedig az, hogy a papoknak eldobható kesztyűt és maszkot kell viselni, pedig a szent szellem gyümölcseihez érni kesztyűben szentségtörés. A hívőknek maszkot kell viselni.

A templomokhoz való hozzáférést szabályozzák és korlátozzák. Szentelt víz helyett kézfertőtlenítőket raknak ki, és énekelni sem lehet.

Az illegális rendelet egy "egyezség" a püspökök, a miniszterelnök és az államtitkár között.

Hasonló korlátozások vannak jelen a világban, melyek miatt nem lehet rendesen misét tartani.

Olaszországban kevesebb mint 300 fő az, akik 50 alatt elhunytak a koronavírusban - 99%-uk pedig egyéb krónikus betegségekben szenvedett. Ebben a korcsoportban többen halnak meg az influenzában, mint a koronavírusban.

https://gloria.tv/post/SZbeJ9QoiYVu4JEUL8t8a2x2h

2020. május 7., csütörtök

Üzenet Énoch-nak 2020. május 6.

SZERETTEIM! A VÍRUSOK ÉS  A PANDÉMIÁK ürügyek lesznek az emberek elleni masszív oltáshoz; Ezek az oltások új pandémiákat hoznak, amelyek nagy mennyiségben hatnak a világ lakosságára!

2020. MÁJUS 06. 9:50

NÁZÁRETI JÉZUS HÍVÁSA HŰSÉGES NÉPÉHEZ.

Békém legyenek veletek, szeretett gyermekeim! Üzenet Énoch-nak.


Nyájam, vigyázz az óriási oltási kampányokra, amelyeket az elit finanszíroz, és amelyeket nemzetközi szervezetek védenek és támogatnak, mivel ezeket az oltásokat a világ lakosságának megsemmisítésére tervezték.
Bejelentenek  egy speciális oltást, amely a gonosz szolgálatában álló elit szerint az egész emberiséget megvédi a járványoktól; Legyen óvatos ezzel az oltással, mert egy Mikrochippel érkezik, amely egy nemzet populációjába injektálva a vadállat jelével jelöli meg. A világon csendes nemzetközi szervezetek és elit ellenőrizni akarják az emberiséget, hogy felkészítsék az Antikrisztus megjelenésére.

Gyerekeim, amikor a nemzetközi szervezetek bejelentik az egész világ lakosságának oltását, hogy ellenőrizzék az emberiséget, tartózkodjatok az oltástól, mivel bevezetik a Microchip-et; Ne feledjétek, hogy mindazok, akiket a vadállat jelével látnak el, elveszítik a Lélek életét, és nem lesznek többem a nyájam tagja. Nagyon hamarosan a tömegtájékoztatás meghirdeti az egész világ lakosságát érintő masszív oltási kampányt, amelyet az elit és a nemzetközi szervezetek szponzorálnak és finanszíroznak. A vakcinázás előtt népszámlálást készítenek a világon, hogy meghatározzák a csecsemők, gyermekek, serdülők, felnőttek és idősebb felnőttek számát. Ne félj, bízz és imádkozz és a menny gondoskodni fog rólad. Mindez a figyelmeztetés és a csoda után kezd megtörténni; mindazok, akik nem szerepelnek az Élet Könyvében, elvesznek. Én, örök pásztorod, nem engedtem, hogy bárányaim elvesszenek. Biztosíthatlak!

Én nyájam, a vírusok és a járványok, az lesz az ürügy az emberiség tömeges oltására; Ezek az oltások új pandémiákat idéznek elő, amelyek nagy számban megsemmisítik a világ népességét. Az utolsó uralkodásom alatt a Mikrochippel megjelölt emberiség elveszíti identitását mint ember; Többé nem lesznek neveik, hanem egy szám fog felismerni, amelyet a "The Big Brother" emlékére kódolnak.
Figyelmeztetem, nyájamat, gyakorold az ég által küldött utasításokat, imákat és természeti erőforrásokat, hogy legyőzhesd lelked ellenségének pandémiáit, csapdáit és megtévesztéseit.

Sétálj a Fény gyermekeként, amiben vagy, spirituális páncélzattal, bízva és imádkozva; Mindig dicsőséges vérem erejével takarlak be téged.
 Ne maradj távol a Két Szívünktől, szenteld magad nekik, hogy semmi és senki sem árthasson neked.

Mestered,  a Názáreti Jézus.

Tedd  közzé üzeneteimet az egész emberiség számára.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html