2000. december 26., kedd

Medjugorjei üzenetek 2000. december

2000. december 25.
„Drága gyermekek! Ma, amikor Isten megadta, hogy veletek lehetek a kis Jézussal a karjaimban, veletek együtt örülök, és hálát adok Istennek mindazért, amit ebben a Jubileumi évben tett. Különösen hálát adok Istennek minden olyan hivatásért, akik teljességgel Igent mondtak Istennek. Mindnyájatokat megáldalak áldásommal és az újszülött Jézus áldásával. Imádkozom értetek, hogy az öröm megszülessen a szívetekben, hogy ti is örömmel hordozzátok azt az örömöt, ami ma bennem él. Ebben a Gyermekben szívetek Megváltóját hozom nektek, és Azt, aki az életszentségre hív benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2000. november 30., csütörtök

John Mulinde: Harc az égi szférákban

2000 november – Ausztria, Obsteig

Egy férfi még az anyja méhében volt,
amikor szülei rituálék sorozatával Lucifernek ajánlották.

Még csak négy éves volt, amikor természetfölötti erőt használt. A szülei is félni kezdtek tőle. Hat éves volt, amikor az apja átadta őt boszorkányoknak, hogy tovább képezzék. Tíz évesen rendkívüli dolgokat művelt a gonosz birodalmában. A többi boszorkány is tartott tőle. Még fiatal ifjú volt, de kifejezetten gonosz dolgokat művelt. 20 évesen már vérbűnök terhelték. Embereket ölt csupán az akaratával. Képes volt transzcendentális meditációval elhagyni a testét, és levitációval lebegni.

Néha meditációval elhagyta testét, és anélkül mozgott a világban, ahol csak akart.
Ezt nevezik „asztrál” utazásnak.

Ezt az embert hatalmasan használta a sátán*, hogy gyülekezeteket és pásztorokat tegyen tönkre. *(a „sátán” szót szándékosan írom kisbetűvel, mert ez a szó ugyanúgy, mint a „boszorkány” szó nem tulajdonnév – fordító megjegyzése)

Egy napon elment egy gyülekezetbe, melyet tönkre akart tenni. Mivel ebben a gyülekezetben vitatkozások és szakadások voltak, a pásztor böjtölésre szólította fel a testvéreket. A gyülekezet imádkozott, böjtölt, és bűnbánatra jutott. Az emberek összejöttek, hogy az Úr munkáját tegyék és imádkozzanak. Kérték Istent, hogy adja meg nekik azt a kegyelmet, hogy az életüket rendbe hozhassák. Ez idő alatt támadt ez a varázsló, démoni szellemekkel együtt a gyülekezet ellen. Ugyanebben az időben a gyülekezet prófétai üzenetet kapott: „keljetek fel és harcoljatok a démoni szellemek ellen, akik megtámadtak titeket!”

Egy napon ez az ember ismét asztrál utazásra kelt és elhagyta testét.

Egy hatalmas, démoni szellemekből álló sereget gyűjtött össze és e gyülekezet ellen vezette. – Ez a bizonyságtétele, amit itt elmesélek. – Ők a gyülekezet szellemi szférájában mozogtak, és megkíséreltek a szellemi atmoszférán áthatolni és ellenük támadni. Azonban az egész gyülekezet fölött egy fény „plafon /védősánc” volt. Amikor ezzel szembesültek, hirtelen egy sereg angyallal találták szemben magukat, akik ellenük támadtak. Ez a harc a „mennyei szférákban” zajlott. A démonok elmenekültek, de őt elfogták. Kik? Az angyalok! Látta amint hat angyal fogva tartja és a tetőn átkelve egyenesen az oltár elé toloncolják.

A keresztény testvérek ezalatt imába mélyedve álltak körülötte, szellemi harc által lerontva a gonosz erőket és széttörve a láncokat. A pásztor a pódiumról vezette a szellemi harc imáját, mikor az Úr Szelleme szólt hozzá: „A járom széttörve, és az áldozat előtted fekszik – segíts neki és vezesd szabadulásra!” Amint a pásztor kinyitotta a szemét, látta ezt a fiatalembert a földön fekve, teljesen összetörve. Ez az ember teljesen meglepve mondta el, hogy fogalma sincs arról, hogyan került újra a testébe, mivel azt (az asztrális utazás kezdetén) otthon hagyta, most azonban vele együtt az oltár előtt fekszik. Egyáltalán nem értette, hogyan került ide, csak azt tudta, hogy egy angyal áthozta a tetőn keresztül. A pásztor közölte a gyülekezettel, hogy az Úr Szelleme szólt hozzá és teljes nyugalomra intette a gyülekezetet.

Aztán megkérdezte a fiatalembert: „Ki vagy?” Ekkor reszketni kezdett és démonok távoztak belőle. A gyülekezet szabadító szolgálatot végzett felé és ezután mondta el élete történetét.

Ez a fiatalember most már az Úrral jár, mint evangélista szolgál és hirdeti Isten szavát, az Úr pedig hatalmas módon használja a szabadító szolgálatban.

Egy napon, mikor éppen vacsorázni mentem, valaki mesélt nekem erről a fiatalemberről és mélyen felkeltette az érdeklődésemet, annyira, hogy már szerettem volna megismerkedni vele. Így találkoztunk egy vacsoránál és amint lehetőség nyílt rá, bizonyságot tett nekem. Sok mindent elmondott, miközben a korábban elkövetett gonoszságai miatt sírt. Amint a végére ért az elbeszélésének, két dologra hívta fel a figyelmünket. Több pásztor is jelen volt és azt mondta nekik:

1. „Pásztorok! Kérlek benneteket, hogy tanítsátok az embereket imádkozni!

Azokat az embereket, akik nem imádkoznak, az ellenség mindenben le tudja győzni. Ha csak keveset imádkoznak, akkor az ellenségnek képessége van arra, hogy imáikat teljesen lefojtsa.”

Azonkívül még ezt mondta:
2. „Tanulmányozzátok a Bibliát, hogy miként tudjátok azt a szellemi védőöltözetet használni, amit Isten nektek adott!”
A későbbiekben elmesélte, hogy rendszeres expedíciókat csináltak más sátáni szolgálókkal és sok démoni szellemmel a levegőben, benyomulva a szellemi szférákba.
Neki rendszeresen ezt kellett tennie, mivel ez volt a feladata, olyan volt ez, mint egy műszak.

Aztán elmagyarázta: „Ha egy országot a sötétség takar be, akkor az égi szférákban, ezek fölött a szellemi helyek fölött sokszor olyan vastag a plafon*, mint egy szikla, mely az egész régiót befedi. *(az írásban ezt a vastag szellemi burkot fordítom plafonnak – fordító megjegyzése) A démoni szellemek és azok az emberek, akik a sátánt szolgálják, tudnak a csúcsán, a felszínén és a plafon alatt is működni.

Ebből a magasságból kormányozzák, ellenőrzik, ami lent a földön történik. Egy szövetségben vannak, ezáltal megújul az erejük. Hogyan történik ez? Azáltal, hogy az emberek áldozataikat az oltárra viszik. Sokféle áldozat van: Varázslat, emberi vagy állati véráldozat, sőt abortusz vagy háborúk is áldozatként hatnak. További áldozatnak számít: mindenféle szexuális perverzió. Ezek az áldozatok erősítik a démonokat és adnak nekik új erőt.”

Nagyon megrázott az, amit ezután mondott: „Amikor ott fent voltak ezeken a helyeken, a keresztények imádságainak három megjelenési módjával találkoztak.

1. Minden ima, mint füst szállt fel a menny felé. Némelyek ezek közül az imák közül, mint füstoszlopok jelentek meg, melyek egy kicsit ide-oda tekergőznek és utána egyszerűen eltűntek. Azoknak az embereknek – akik ilyen imákat imádkoznak – gyakran bűn van az életükben és nem készek arra, hogy elhagyják azt, ami megkötözi őket. Imáik olyan gyöngék, hogy a szél egyszerűen elfújja őket. Ezek az imák füstként oldódnak fel ebben a szellemi atmoszférában.

2. Második módja az imának: a füst, amely a plafonnak ütközik, de nem tud áthatolni rajta. Ezek olyan emberek imái, akik tényleg átadott életűek és tisztán élnek, de kevés a hitük, amikor imádkoznak. Gyakran figyelmen kívül hagyják azt a területet, amiért imádkozniuk kell.

3. Aztán van még a harmadik módja az imádságnak: Ami füstként, de már tüzes füstként jelenik meg. Amikor ez a tüzes füst felszáll, olyan forró, hogy a szikla plafon, mint a viasz kezd megolvadni. A tűzoszlop áthatol a szikla plafonon és széthasítja azt.”

Még ezt fűzte hozzá: „Gyakran van úgy, hogy az emberek elkezdik imájukat az első módon, de mialatt tovább imádkoznak, felemelkednek a második fokozatra, és ha nem lankadnak meg, hanem kitartanak benne, akkor hirtelen ez a tűz tölti el imájukat és erővel hatolnak át a plafonon.”

Továbbá azt mondta, hogy gyakran, ha észrevették, hogy megváltozik az ima, és a tűz közeleg, más szellemekkel léptek kapcsolatba a földről és megbízták őket: „Tedd tönkre azt a személyt, aki imádkozik. Abba kell hagynia az imádkozást. Vedd el a figyelmét, iktasd ki.”

Majd így folytatta: „Nagyon gyakran hagyják a keresztények, hogy a fent leírt állapot rájuk jöjjön. Van, hogy erővel imádkoznak, bűnt vallanak, akarják hogy az Ige megvizsgálja lelküket-szellemüket és hitükben növekedni akarnak és imáik egyre célzottabbak lesznek. Az ördög látja, hogy imáik egyre erősebbek lesznek, és akkor megpróbál valamilyen zavart okozni. Pl.: megszólal a telefon pont abban a pillanatban, amikor átadottan imádkozol,

és azt gondolod, hogy csak úgy egyszerűen felállhatsz, hogy felvedd, majd visszajöhetsz, hogy onnan folytasd ahol abbahagytad, - de nem fogod megtenni. Amikor visszajössz, elölről kell majd kezdened.

És éppen ezt akarja az ördög. Minden lehetséges módon megzavarni téged. Odáig mehet, hogy az ellenség megérinti a testedet, hogy fájdalmat érezz, vagy egyszerűen azt sugallja, hogy éhes vagy, menj a konyhába valamit enni. Mindegy hogy mi, a célja egyszerűen az, hogy elvonjon az imádkozástól, mert akkor már le is győzött téged.”

Figyelmeztette a pásztorokat: „Tanítsátok az embereket, hogy minden nap szánjanak időt – nem egy megszokott napi kis imára –, hanem rendszeres időt arra, amikor csak az Úrra koncentrálnak és nem hagyják hogy figyelmüket bármi is megzavarja. Mert amikor az emberek szilárdan kitartanak, hogy Isten Szelleme inspirálja és mélyebbre vigye őket, akkor történik valami a szellemi világban. Ekkor tűz tör elő, felszáll a sziklához (plafon) és megolvasztja azt. Ha a szikla olvadni kezd, ez azt jelenti, hogy egy démon sem tud a közelben maradni! És az emberi szellem sem tudja elviselni, menekül, rohan onnan. Mihelyt e szellemi területen ez az áttörés megtörténik, az imaharc abbamarad. Aki így imádkozik, érzi amint imája könnyű lesz és valódi öröm tölti el. Rájöttem, hogy azon a ponton érjük el ezt az állapotot, amikor az időnek és egyéb dolognak már nincs többé jelentősége. Ez a pont az amikor mindent leteszel és egyszerűen Istennel eggyé leszel. Attól a pillanattól fogva, amikor az ima áttört, nincs többé ellenállás, semmi sem tarthatja fel az imádatot és az a személy olyan sokáig tud az imádatban maradni, ameddig csak akar.

Az ilyen imádat után az áttörés helye nyitott (nyitva) marad, és amint az imádkozó feláll és elhagyja az imahelyet, ez a nyitott plafon vele megy. Ettől fogva nincsenek már a plafon alatt, hanem minden amit tesznek, a nyitott ég alatt történik. Ebben a helyzetben az ellenség nem tehet ellenük semmit. Isten jelenléte a mennyből tartóoszlopként és védelemként jelenik meg az életükben.

Az életük olyannyira betöltött lesz mennyei erővel, hogy amikor Isten jelenlétében imádkoznak, ez más embereket is megérint. Amit az ellenség ezek ellen – a közelükbe került emberek ellen – tett, leromboltatik. A közelükben lévő emberek szintén Isten jelenlétébe kerülnek. Mindaddig, amíg Isten oszlopának jelenlétében vannak, az ellenség láncainak kötelékei egyre gyengébbek lesznek. Ha ezek az emberek, akik áttörtek, az evangéliumot hirdetik a bűnösök felé, csekély az ellenállás. Egyszerű őket Isten országába bevinni.”

„Az ördög gyűlöli ezeket az embereket” – folytatta a férfi. „Hogyha az emberek egy ilyen Isteni-jelenlétbe jönnek, bűnbánatra jutnak és keresik, hogy mit kell tenniük. Azonban ha elmarad az útmutatás és nem kapnak segítséget afelől, hogy mi módon jöhetnek ki a bűn kötelékeiből, akkor úgy fognak elmenni, hogy bilincseik és láncaik nem lettek leoldva, sőt innentől fogva még szorosabbak lesznek. Az ördög mindent el fog követni, hogy megakadályozza azt, hogy még egyszer ilyen környezetbe kerüljenek és újra eljöjjenek.”

El tudjátok képzelni, amint ott ülünk és erre az emberre figyelünk. Ő egyszerűen csak elmondta azokat a dolgokat, amiket tett és látott.

Aztán tovább folytatta: „A gonosz nem adja fel, keresi az emberek gyengéit. Ha a gyenge pont a szexuális terület, akkor ezen a ponton dolgozik. Személyeket, helyzeteket készít elő, hogy szenvedélyt keltsen. Ha az illető enged a kísértésnek, pl. fantáziavilágát megnyitja tisztátalan gondolatok előtt, amelyekkel foglalkozik, akkor nem tud többé az Isteni-jelenlétbe azaz a kenet alá jönni.

Vannak dolgok, amik nem jók, és fájdalmasan érintenek bennünket és kérdezzük: „Miért engedi meg Isten?” Ha azonban tudnánk, hogy valójában megőrzött és megmentett minket valamitől vagy valakitől, akkor hálásak lennénk. Ha megtanulnánk tényleg bízni az Úrban, akkor mindenért hálásak lennénk.”

„Minden embernek személyes angyala van. Tudjuk, hogy mit mond a Biblia az angyalokról, akik szolgáló szellemek és amikor az ember imádkozik, válasz jön az angyal kezéből. Dánielnél olvassuk, hogy egy angyal az ő imájára hozta a választ.

Az angyaloknak, akik a választ hozzák, felfegyverzettnek kell lenniük a harcra. Viszont ha a keresztényeknek nem fontos a szellemi fegyverzet, jön az angyal a válasszal, de neki ugyancsak nincs fegyverzete. Egyáltalán nincs a harcra felszerelve. Ha a keresztények nem törődnek azzal, hogy milyen gondolatok forognak a fejükben és nem harcolnak a gonosz, bűnös gondolatok ellen, akkor az angyaluk sisak nélkül érkezik. Mindegy hogy melyik fegyvert hagyod figyelmen kívül, - amelyiket elutasítod, az nem áll az angyal rendelkezésére. Amikor jön az angyal, a démonok pontosan megfigyelik, melyik területen nincs védve, és ezen a ponton kísérlik meg a támadást. Ha az angyalnak nincs sisakja, megkísérelik a fejét célba venni és eltalálni. Ha nincs mellvértje, pajzsa, megkísérlik a mellkasát eltalálni. Ha nincs felkötve a saruja, akkor tüzet vetnek a lába alá, hogy mezítláb menjen át a tűzön.”

Én csak elismételem, amit ez az ember elmondott. Természetesen megkérdeztük tőle: „Az angyalok képesek a tüzet érezni?”

Tudjátok mit válaszolt? „Ne feledjétek, ez szellemi terület. Itt szellemeknek van szellemekkel dolguk. A csata intenzív. Ha a démonok Istennek egy angyalát legyőzik, az első dolog, amit tesznek, hogy elveszik tőle azt a választ, amit hoz. Ha ezt a választ elragadják tőle, odaadják a boszorkányoknak és varázslóknak. Akkor ezek azt mondják: „A varázslásom által kaptam választ.”

Jakab levelében ezt olvassuk: „Minden jó és tökéletes adomány Istentől száll alá.” Honnan veszi az ördög azokat a dolgokat, amiket az embereknek ad? Némely asszonyok, akiknek nincs gyermekük, elmennek a varázslóhoz vagy a boszorkányhoz és egyszer csak terhesek lesznek. Honnan kapják ezt a gyermeket? A sátán tud teremteni, meg tudja ezt tenni? Nem! Ő ellopja attól, aki feladja az imaharcot. Jézus azt mondja: „Szüntelen imádkozzatok!”

Ezek a démonok nem elégednek meg azzal, hogy ellopják a válaszokat, arra igyekeznek, hogy feltartsák az angyalokat. Harcolnak ellene néha eredménnyel, mikor foglyul ejtik és megkötözik.

Ha ez megtörténik, akkor a keresztény áldozatukká lesz, akivel a démoni erők azt tesznek, amit akarnak.”

Megkérdeztük a férfitől: „Tényleg úgy gondolod, hogy az angyalokat a démoni hatalmak foglyul ejthetik?”

Bizonyságtevőnknek ebben az időben még nem sok fogalma volt a Bibliáról, még igen fiatal volt a hitben. Ő csak a tapasztalatai alapján szerezte ezeket az ismereteket a sátáni praktikákról. Így válaszolt: „Az angyalokat nem tudják sokáig fogva tartani. Ha más keresztények valahol a földön imádkoznak, akkor jön egy másik angyal erősítésként és kiszabadítja a fogoly angyalt. De ha az illető keresztény nem imádkozik kitartóan, akinek a feladata lenne, akkor megkötözve marad.

Akkor megtörténhet, hogy az ellenség elküldi követeit, mint „világosság angyala” és megcsalja ezt az embert hamis látomásokkal, hamis próféciákkal, hamis vezetéssel és hamis döntésekre vezeti. Gyakran találtatik aztán az ember abban az állapotban, amikor nyitott mindenfajta támadásra és megkötözöttségre.”

Ez után a beszélgetés után nagyon feldúlt voltam és imádkoztam: „Uram, még csak meg sem kísérelem, hogy mindezt megértsem!” Amint tíz napon át böjtöléssel kerestem az Urat, két dolgot mutatott meg:
1. Igazolta a férfi elbeszélését és megnyitotta szellememet, így még többet láthattam a szellemi helyeken történtekből, mint amit ő elbeszélt.
2. Megmutatta nekem, mit tehetünk, hogyan lehetünk győztesek az elmondott esetekben.

Három dolgot kell tudatosítanunk:
1. Tudjuk, és kell is a szellemi fegyvereinket a harcainkban használni! A Biblia „Isten fegyvereinek” nevezi! Ez nem a mi fegyverzetünk, hanem Isten fegyverzete.

2. Meg kell értenünk, hogy milyen szolgálatuk van az angyaloknak a mi szellemi életünkben, mi az, amit a szívünkben tennünk kell, amivel a szellemi szférákban védettek vagyunk.

3. A harmadik pont a Szent Szellem körül van: A Szent Szellem nem a szolgánk! Ő nem futkos állandóan az Atya és mi közöttünk ide-oda, hogy mi mondjuk neki azt amit szeretnénk! Az az angyalok dolga; hanem Ő a mi oldalunkon van, mellettünk, hogy vezessen, tanítson és segítsen, hogy a helyeset helyes módon (a jót jól) imádkozzuk! És ha valami a szellemi szférákban történik, közli velünk.

Néha felébreszt az éjszakában és mondja: „Imádkozz!”
És te azt mondod: „Nem, az időpont nem alkalmas rá.”
De Ő mondja: „Imádkozz most!” – Miért?
Mert Ő látja azt, ami a szellemi világban történik.
Néha azt mondja: „Holnap böjtölnöd kell!”
És te azt mondod: „Holnap nem, de hétfőn elkezdem.”
De a Szent Szellem az, aki érti ami éppen szükséges.
Meg kell tanulnunk a Szent Szellem felé érzékenynek lenni.
Ő vezet el minket minden igazságra és győzelemre.

„Leben in Jesus Christus” (Maria Prean)

Magyar fordítás: Katharina Becker

http://www.eva777.com/vilagvege-magazin/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2&Itemid=3

John Mulinde: Harc az égi szférákban

2000 november – Ausztria, Obsteig

Egy férfi még az anyja méhében volt,
amikor szülei rituálék sorozatával Lucifernek ajánlották.

Még csak négy éves volt, amikor természetfölötti erőt használt. A szülei is félni kezdtek tőle. Hat éves volt, amikor az apja átadta őt boszorkányoknak, hogy tovább képezzék. Tíz évesen rendkívüli dolgokat művelt a gonosz birodalmában. A többi boszorkány is tartott tőle. Még fiatal ifjú volt, de kifejezetten gonosz dolgokat művelt. 20 évesen már vérbűnök terhelték. Embereket ölt csupán az akaratával. Képes volt transzcendentális meditációval elhagyni a testét, és levitációval lebegni.

Néha meditációval elhagyta testét, és anélkül mozgott a világban, ahol csak akart.
Ezt nevezik „asztrál” utazásnak.

Ezt az embert hatalmasan használta a sátán*, hogy gyülekezeteket és pásztorokat tegyen tönkre. *(a „sátán” szót szándékosan írom kisbetűvel, mert ez a szó ugyanúgy, mint a „boszorkány” szó nem tulajdonnév – fordító megjegyzése)

Egy napon elment egy gyülekezetbe, melyet tönkre akart tenni. Mivel ebben a gyülekezetben vitatkozások és szakadások voltak, a pásztor böjtölésre szólította fel a testvéreket. A gyülekezet imádkozott, böjtölt, és bűnbánatra jutott. Az emberek összejöttek, hogy az Úr munkáját tegyék és imádkozzanak. Kérték Istent, hogy adja meg nekik azt a kegyelmet, hogy az életüket rendbe hozhassák. Ez idő alatt támadt ez a varázsló, démoni szellemekkel együtt a gyülekezet ellen. Ugyanebben az időben a gyülekezet prófétai üzenetet kapott: „keljetek fel és harcoljatok a démoni szellemek ellen, akik megtámadtak titeket!”

Egy napon ez az ember ismét asztrál utazásra kelt és elhagyta testét.

Egy hatalmas, démoni szellemekből álló sereget gyűjtött össze és e gyülekezet ellen vezette. – Ez a bizonyságtétele, amit itt elmesélek. – Ők a gyülekezet szellemi szférájában mozogtak, és megkíséreltek a szellemi atmoszférán áthatolni és ellenük támadni. Azonban az egész gyülekezet fölött egy fény „plafon /védősánc” volt. Amikor ezzel szembesültek, hirtelen egy sereg angyallal találták szemben magukat, akik ellenük támadtak. Ez a harc a „mennyei szférákban” zajlott. A démonok elmenekültek, de őt elfogták. Kik? Az angyalok! Látta amint hat angyal fogva tartja és a tetőn átkelve egyenesen az oltár elé toloncolják.

A keresztény testvérek ezalatt imába mélyedve álltak körülötte, szellemi harc által lerontva a gonosz erőket és széttörve a láncokat. A pásztor a pódiumról vezette a szellemi harc imáját, mikor az Úr Szelleme szólt hozzá: „A járom széttörve, és az áldozat előtted fekszik – segíts neki és vezesd szabadulásra!” Amint a pásztor kinyitotta a szemét, látta ezt a fiatalembert a földön fekve, teljesen összetörve. Ez az ember teljesen meglepve mondta el, hogy fogalma sincs arról, hogyan került újra a testébe, mivel azt (az asztrális utazás kezdetén) otthon hagyta, most azonban vele együtt az oltár előtt fekszik. Egyáltalán nem értette, hogyan került ide, csak azt tudta, hogy egy angyal áthozta a tetőn keresztül. A pásztor közölte a gyülekezettel, hogy az Úr Szelleme szólt hozzá és teljes nyugalomra intette a gyülekezetet.

Aztán megkérdezte a fiatalembert: „Ki vagy?” Ekkor reszketni kezdett és démonok távoztak belőle. A gyülekezet szabadító szolgálatot végzett felé és ezután mondta el élete történetét.

Ez a fiatalember most már az Úrral jár, mint evangélista szolgál és hirdeti Isten szavát, az Úr pedig hatalmas módon használja a szabadító szolgálatban.

Egy napon, mikor éppen vacsorázni mentem, valaki mesélt nekem erről a fiatalemberről és mélyen felkeltette az érdeklődésemet, annyira, hogy már szerettem volna megismerkedni vele. Így találkoztunk egy vacsoránál és amint lehetőség nyílt rá, bizonyságot tett nekem. Sok mindent elmondott, miközben a korábban elkövetett gonoszságai miatt sírt. Amint a végére ért az elbeszélésének, két dologra hívta fel a figyelmünket. Több pásztor is jelen volt és azt mondta nekik:

1. „Pásztorok! Kérlek benneteket, hogy tanítsátok az embereket imádkozni!

Azokat az embereket, akik nem imádkoznak, az ellenség mindenben le tudja győzni. Ha csak keveset imádkoznak, akkor az ellenségnek képessége van arra, hogy imáikat teljesen lefojtsa.”

Azonkívül még ezt mondta:
2. „Tanulmányozzátok a Bibliát, hogy miként tudjátok azt a szellemi védőöltözetet használni, amit Isten nektek adott!”
A későbbiekben elmesélte, hogy rendszeres expedíciókat csináltak más sátáni szolgálókkal és sok démoni szellemmel a levegőben, benyomulva a szellemi szférákba.
Neki rendszeresen ezt kellett tennie, mivel ez volt a feladata, olyan volt ez, mint egy műszak.

Aztán elmagyarázta: „Ha egy országot a sötétség takar be, akkor az égi szférákban, ezek fölött a szellemi helyek fölött sokszor olyan vastag a plafon*, mint egy szikla, mely az egész régiót befedi. *(az írásban ezt a vastag szellemi burkot fordítom plafonnak – fordító megjegyzése) A démoni szellemek és azok az emberek, akik a sátánt szolgálják, tudnak a csúcsán, a felszínén és a plafon alatt is működni.

Ebből a magasságból kormányozzák, ellenőrzik, ami lent a földön történik. Egy szövetségben vannak, ezáltal megújul az erejük. Hogyan történik ez? Azáltal, hogy az emberek áldozataikat az oltárra viszik. Sokféle áldozat van: Varázslat, emberi vagy állati véráldozat, sőt abortusz vagy háborúk is áldozatként hatnak. További áldozatnak számít: mindenféle szexuális perverzió. Ezek az áldozatok erősítik a démonokat és adnak nekik új erőt.”

Nagyon megrázott az, amit ezután mondott: „Amikor ott fent voltak ezeken a helyeken, a keresztények imádságainak három megjelenési módjával találkoztak.

1. Minden ima, mint füst szállt fel a menny felé. Némelyek ezek közül az imák közül, mint füstoszlopok jelentek meg, melyek egy kicsit ide-oda tekergőznek és utána egyszerűen eltűntek. Azoknak az embereknek – akik ilyen imákat imádkoznak – gyakran bűn van az életükben és nem készek arra, hogy elhagyják azt, ami megkötözi őket. Imáik olyan gyöngék, hogy a szél egyszerűen elfújja őket. Ezek az imák füstként oldódnak fel ebben a szellemi atmoszférában.

2. Második módja az imának: a füst, amely a plafonnak ütközik, de nem tud áthatolni rajta. Ezek olyan emberek imái, akik tényleg átadott életűek és tisztán élnek, de kevés a hitük, amikor imádkoznak. Gyakran figyelmen kívül hagyják azt a területet, amiért imádkozniuk kell.

3. Aztán van még a harmadik módja az imádságnak: Ami füstként, de már tüzes füstként jelenik meg. Amikor ez a tüzes füst felszáll, olyan forró, hogy a szikla plafon, mint a viasz kezd megolvadni. A tűzoszlop áthatol a szikla plafonon és széthasítja azt.”

Még ezt fűzte hozzá: „Gyakran van úgy, hogy az emberek elkezdik imájukat az első módon, de mialatt tovább imádkoznak, felemelkednek a második fokozatra, és ha nem lankadnak meg, hanem kitartanak benne, akkor hirtelen ez a tűz tölti el imájukat és erővel hatolnak át a plafonon.”

Továbbá azt mondta, hogy gyakran, ha észrevették, hogy megváltozik az ima, és a tűz közeleg, más szellemekkel léptek kapcsolatba a földről és megbízták őket: „Tedd tönkre azt a személyt, aki imádkozik. Abba kell hagynia az imádkozást. Vedd el a figyelmét, iktasd ki.”

Majd így folytatta: „Nagyon gyakran hagyják a keresztények, hogy a fent leírt állapot rájuk jöjjön. Van, hogy erővel imádkoznak, bűnt vallanak, akarják hogy az Ige megvizsgálja lelküket-szellemüket és hitükben növekedni akarnak és imáik egyre célzottabbak lesznek. Az ördög látja, hogy imáik egyre erősebbek lesznek, és akkor megpróbál valamilyen zavart okozni. Pl.: megszólal a telefon pont abban a pillanatban, amikor átadottan imádkozol,

és azt gondolod, hogy csak úgy egyszerűen felállhatsz, hogy felvedd, majd visszajöhetsz, hogy onnan folytasd ahol abbahagytad, - de nem fogod megtenni. Amikor visszajössz, elölről kell majd kezdened.

És éppen ezt akarja az ördög. Minden lehetséges módon megzavarni téged. Odáig mehet, hogy az ellenség megérinti a testedet, hogy fájdalmat érezz, vagy egyszerűen azt sugallja, hogy éhes vagy, menj a konyhába valamit enni. Mindegy hogy mi, a célja egyszerűen az, hogy elvonjon az imádkozástól, mert akkor már le is győzött téged.”

Figyelmeztette a pásztorokat: „Tanítsátok az embereket, hogy minden nap szánjanak időt – nem egy megszokott napi kis imára –, hanem rendszeres időt arra, amikor csak az Úrra koncentrálnak és nem hagyják hogy figyelmüket bármi is megzavarja. Mert amikor az emberek szilárdan kitartanak, hogy Isten Szelleme inspirálja és mélyebbre vigye őket, akkor történik valami a szellemi világban. Ekkor tűz tör elő, felszáll a sziklához (plafon) és megolvasztja azt. Ha a szikla olvadni kezd, ez azt jelenti, hogy egy démon sem tud a közelben maradni! És az emberi szellem sem tudja elviselni, menekül, rohan onnan. Mihelyt e szellemi területen ez az áttörés megtörténik, az imaharc abbamarad. Aki így imádkozik, érzi amint imája könnyű lesz és valódi öröm tölti el. Rájöttem, hogy azon a ponton érjük el ezt az állapotot, amikor az időnek és egyéb dolognak már nincs többé jelentősége. Ez a pont az amikor mindent leteszel és egyszerűen Istennel eggyé leszel. Attól a pillanattól fogva, amikor az ima áttört, nincs többé ellenállás, semmi sem tarthatja fel az imádatot és az a személy olyan sokáig tud az imádatban maradni, ameddig csak akar.

Az ilyen imádat után az áttörés helye nyitott (nyitva) marad, és amint az imádkozó feláll és elhagyja az imahelyet, ez a nyitott plafon vele megy. Ettől fogva nincsenek már a plafon alatt, hanem minden amit tesznek, a nyitott ég alatt történik. Ebben a helyzetben az ellenség nem tehet ellenük semmit. Isten jelenléte a mennyből tartóoszlopként és védelemként jelenik meg az életükben.

Az életük olyannyira betöltött lesz mennyei erővel, hogy amikor Isten jelenlétében imádkoznak, ez más embereket is megérint. Amit az ellenség ezek ellen – a közelükbe került emberek ellen – tett, leromboltatik. A közelükben lévő emberek szintén Isten jelenlétébe kerülnek. Mindaddig, amíg Isten oszlopának jelenlétében vannak, az ellenség láncainak kötelékei egyre gyengébbek lesznek. Ha ezek az emberek, akik áttörtek, az evangéliumot hirdetik a bűnösök felé, csekély az ellenállás. Egyszerű őket Isten országába bevinni.”

„Az ördög gyűlöli ezeket az embereket” – folytatta a férfi. „Hogyha az emberek egy ilyen Isteni-jelenlétbe jönnek, bűnbánatra jutnak és keresik, hogy mit kell tenniük. Azonban ha elmarad az útmutatás és nem kapnak segítséget afelől, hogy mi módon jöhetnek ki a bűn kötelékeiből, akkor úgy fognak elmenni, hogy bilincseik és láncaik nem lettek leoldva, sőt innentől fogva még szorosabbak lesznek. Az ördög mindent el fog követni, hogy megakadályozza azt, hogy még egyszer ilyen környezetbe kerüljenek és újra eljöjjenek.”

El tudjátok képzelni, amint ott ülünk és erre az emberre figyelünk. Ő egyszerűen csak elmondta azokat a dolgokat, amiket tett és látott.

Aztán tovább folytatta: „A gonosz nem adja fel, keresi az emberek gyengéit. Ha a gyenge pont a szexuális terület, akkor ezen a ponton dolgozik. Személyeket, helyzeteket készít elő, hogy szenvedélyt keltsen. Ha az illető enged a kísértésnek, pl. fantáziavilágát megnyitja tisztátalan gondolatok előtt, amelyekkel foglalkozik, akkor nem tud többé az Isteni-jelenlétbe azaz a kenet alá jönni.

Vannak dolgok, amik nem jók, és fájdalmasan érintenek bennünket és kérdezzük: „Miért engedi meg Isten?” Ha azonban tudnánk, hogy valójában megőrzött és megmentett minket valamitől vagy valakitől, akkor hálásak lennénk. Ha megtanulnánk tényleg bízni az Úrban, akkor mindenért hálásak lennénk.”

„Minden embernek személyes angyala van. Tudjuk, hogy mit mond a Biblia az angyalokról, akik szolgáló szellemek és amikor az ember imádkozik, válasz jön az angyal kezéből. Dánielnél olvassuk, hogy egy angyal az ő imájára hozta a választ.

Az angyaloknak, akik a választ hozzák, felfegyverzettnek kell lenniük a harcra. Viszont ha a keresztényeknek nem fontos a szellemi fegyverzet, jön az angyal a válasszal, de neki ugyancsak nincs fegyverzete. Egyáltalán nincs a harcra felszerelve. Ha a keresztények nem törődnek azzal, hogy milyen gondolatok forognak a fejükben és nem harcolnak a gonosz, bűnös gondolatok ellen, akkor az angyaluk sisak nélkül érkezik. Mindegy hogy melyik fegyvert hagyod figyelmen kívül, - amelyiket elutasítod, az nem áll az angyal rendelkezésére. Amikor jön az angyal, a démonok pontosan megfigyelik, melyik területen nincs védve, és ezen a ponton kísérlik meg a támadást. Ha az angyalnak nincs sisakja, megkísérelik a fejét célba venni és eltalálni. Ha nincs mellvértje, pajzsa, megkísérlik a mellkasát eltalálni. Ha nincs felkötve a saruja, akkor tüzet vetnek a lába alá, hogy mezítláb menjen át a tűzön.”

Én csak elismételem, amit ez az ember elmondott. Természetesen megkérdeztük tőle: „Az angyalok képesek a tüzet érezni?”

Tudjátok mit válaszolt? „Ne feledjétek, ez szellemi terület. Itt szellemeknek van szellemekkel dolguk. A csata intenzív. Ha a démonok Istennek egy angyalát legyőzik, az első dolog, amit tesznek, hogy elveszik tőle azt a választ, amit hoz. Ha ezt a választ elragadják tőle, odaadják a boszorkányoknak és varázslóknak. Akkor ezek azt mondják: „A varázslásom által kaptam választ.”

Jakab levelében ezt olvassuk: „Minden jó és tökéletes adomány Istentől száll alá.” Honnan veszi az ördög azokat a dolgokat, amiket az embereknek ad? Némely asszonyok, akiknek nincs gyermekük, elmennek a varázslóhoz vagy a boszorkányhoz és egyszer csak terhesek lesznek. Honnan kapják ezt a gyermeket? A sátán tud teremteni, meg tudja ezt tenni? Nem! Ő ellopja attól, aki feladja az imaharcot. Jézus azt mondja: „Szüntelen imádkozzatok!”

Ezek a démonok nem elégednek meg azzal, hogy ellopják a válaszokat, arra igyekeznek, hogy feltartsák az angyalokat. Harcolnak ellene néha eredménnyel, mikor foglyul ejtik és megkötözik.

Ha ez megtörténik, akkor a keresztény áldozatukká lesz, akivel a démoni erők azt tesznek, amit akarnak.”

Megkérdeztük a férfitől: „Tényleg úgy gondolod, hogy az angyalokat a démoni hatalmak foglyul ejthetik?”

Bizonyságtevőnknek ebben az időben még nem sok fogalma volt a Bibliáról, még igen fiatal volt a hitben. Ő csak a tapasztalatai alapján szerezte ezeket az ismereteket a sátáni praktikákról. Így válaszolt: „Az angyalokat nem tudják sokáig fogva tartani. Ha más keresztények valahol a földön imádkoznak, akkor jön egy másik angyal erősítésként és kiszabadítja a fogoly angyalt. De ha az illető keresztény nem imádkozik kitartóan, akinek a feladata lenne, akkor megkötözve marad.

Akkor megtörténhet, hogy az ellenség elküldi követeit, mint „világosság angyala” és megcsalja ezt az embert hamis látomásokkal, hamis próféciákkal, hamis vezetéssel és hamis döntésekre vezeti. Gyakran találtatik aztán az ember abban az állapotban, amikor nyitott mindenfajta támadásra és megkötözöttségre.”

Ez után a beszélgetés után nagyon feldúlt voltam és imádkoztam: „Uram, még csak meg sem kísérelem, hogy mindezt megértsem!” Amint tíz napon át böjtöléssel kerestem az Urat, két dolgot mutatott meg:
1. Igazolta a férfi elbeszélését és megnyitotta szellememet, így még többet láthattam a szellemi helyeken történtekből, mint amit ő elbeszélt.
2. Megmutatta nekem, mit tehetünk, hogyan lehetünk győztesek az elmondott esetekben.

Három dolgot kell tudatosítanunk:
1. Tudjuk, és kell is a szellemi fegyvereinket a harcainkban használni! A Biblia „Isten fegyvereinek” nevezi! Ez nem a mi fegyverzetünk, hanem Isten fegyverzete.

2. Meg kell értenünk, hogy milyen szolgálatuk van az angyaloknak a mi szellemi életünkben, mi az, amit a szívünkben tennünk kell, amivel a szellemi szférákban védettek vagyunk.

3. A harmadik pont a Szent Szellem körül van: A Szent Szellem nem a szolgánk! Ő nem futkos állandóan az Atya és mi közöttünk ide-oda, hogy mi mondjuk neki azt amit szeretnénk! Az az angyalok dolga; hanem Ő a mi oldalunkon van, mellettünk, hogy vezessen, tanítson és segítsen, hogy a helyeset helyes módon (a jót jól) imádkozzuk! És ha valami a szellemi szférákban történik, közli velünk.

Néha felébreszt az éjszakában és mondja: „Imádkozz!”
És te azt mondod: „Nem, az időpont nem alkalmas rá.”
De Ő mondja: „Imádkozz most!” – Miért?
Mert Ő látja azt, ami a szellemi világban történik.
Néha azt mondja: „Holnap böjtölnöd kell!”
És te azt mondod: „Holnap nem, de hétfőn elkezdem.”
De a Szent Szellem az, aki érti ami éppen szükséges.
Meg kell tanulnunk a Szent Szellem felé érzékenynek lenni.
Ő vezet el minket minden igazságra és győzelemre.

„Leben in Jesus Christus” (Maria Prean)

Magyar fordítás: Katharina Becker

http://www.eva777.com/vilagvege-magazin/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2&Itemid=3

2000. november 26., vasárnap

Medjugorjei üzenetek 2000. november

2000. november 25.
„Drága gyermekek! Ma, amikor a Mennyország különleges módon közel van hozzátok, imádkozni hívlak benneteket, hogy az imádság által Istent tegyétek az első helyre. Gyermekeim, ma közel vagyok hozzátok, és anyai áldásommal áldalak meg benneteket, hogy legyen erőtök és szeretetetek minden ember számára, akikkel a földi életetek során találkoztok, és hogy Isten szeretetét tudjátok adni. Veletek örülök, és azt szeretném mondani nektek, hogy Slavko testvéretek megszületett a Mennyben és közbenjár értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2000. október 26., csütörtök

Medjugorjei üzenetek 2000. október

2000. október 25.
„Drága gyermekek! Ma szeretném megnyitni felétek anyai szívemet és arra hívlak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok a szándékaimért. Szeretném megújítani veletek az imát és a böjtre hívlak benneteket, amit szeretnék felajánlani fiamnak Jézusnak, hogy elérkezzen egy új korszak, a tavasz ideje. Ebben a Jubileumi évben sok szív megnyílt felém, és az Egyház megújult a Lélekben. Veletek örülök, és hálát adok Istennek ezért az ajándékért. Benneteket pedig, gyermekeim, arra hívlak, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amíg az imádság örömmé nem válik számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2000. október 17., kedd

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2000. október 16.


Dicsértessék a Jézus Krisztus!  Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből, Ámen.  Ármin vagyok, ne félj!

Köszöntelek testvérem és testvéreim az örök Atya szeretete által, kinek szeretete éltet és tart fenn mindeneket, a fiú; Jézus Krisztus keresztáldozata által üdvözíti mindazokat, kik a bűnbánat szentsége által megfürdetik lelküket, és Krisztus vére tisztára mossa lelkük köntösét, hogy beléphessenek a mennyei lakomára, hová az Isten-bárány vezeti őket és kinyílt előttük az irgalmasság kapuja, hol érezni fogják, hogy mennyire szeret az Isten. A Szentlélek Úristen kiáradása által értelmük megvilágosodik, mert színről látják Urukat, Istenüket és örömük teljes lesz a dicső szentháromságú egy igaz Isten szeretete betölti lelkünket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szent nevében, Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim a Szentlélek Isten kiáradása által, megváltótok: Jézus Krisztus szavaival: „Dicsérlek mennyei Atyám, ég és föld ura, hogy ezt kinyilvánítottad a kicsiknek, a semminek látszóknak, hogy megszégyenítsd a magukat naggyá tevőket. Igen, Atyám ez így tetszett Neked.” De azt is mondotta megváltó Istenetek: „Atyátok elhatározta, hogy nektek adja az országot” ,  hova Istenbe vetett alázatos szívvel, hittel, reménnyel és felebarátaitok iránt érzett szeretettel, engesztelésetek által lehet belépni. Köszönjük mennyei Atyám végtelen szeretetedet, hogy nem hagytad elveszni tékozló gyermekeidet, hogy Megváltót küldöttél szent Fiadban, Jézus Krisztusban, ki nem arannyal, drágakövekkel fizette meg váltságunkat, hanem kínszenvedése, kiömlött szent vére, ég és föld között függő kereszt-áldozata által váltotta meg az embert, hogy akinek szeme van lássa, akinek füle van hallja, akinek szíve van érezze, hogy Emberek!   Ennyire szeret az Isten!!!   És mit kér cserébe? Hittel, reménnyel és szeretettel teli emberi szíveteket. Kopogtassatok, de zörgessetek is, esdjétek le a kegyelmet a bűnösök megtéréséért, mert Istennek minden lehetséges a gonosz bukásáért, hogy Jézus Krisztus kereszt-áldozata oly sok ember részére ne legyen hiába-levő áldozat, hogy ne vesszen el más, csak a kárhozat fia. Hallgasd meg Atyánk kérésünket és kiáltásunk jusson elébed, szent Fiad Jézus Krisztus által, Ámen.

Testvérem és testvéreim! Legyetek összeszedettek, őrködjetek már gondolataitok felett, mert minden tett, a jó és a bűnös is, gondolatban fogan. Őrködjetek lelketek felett, mert a lélekben ég egy gyertya kicsi lángja, úgy hívjátok ti azt: a lelkiismeret. Ez pedig Isten szent Lelkének világossága. Jaj nektek, ha ezt a lángot ki hagyjátok aludni, mert a fényben mindent annak láttok ami, nem annak aminek látszik, és lelketek tükre tiszta marad. A gonosz a kételynek még csak a árnyékát sem tudja reá vetíteni, mert ti őrzitek a lángot és Krisztus világosságában éltek és Krisztuséi vagytok. Mert a sötétségben a sátán oda visz, ahova akar. Megcsillogtatja hamis gyöngyeit, testi örömeit, kábulatot ad, gazdagságot, és ti észre sem veszitek, hogy mezítelenek lettetek, testi - lelki roncsok; akarat nélküli roncsok. A mai világotokban pimaszsága odáig fajult, hogy Isten nevében szedi áldozatait. Mennyországot ígér és kárhozatot ad. (ezek a szekták) Sokan pedig közületek is hallgatják, mert szépeket mond, úgymond látványos dolgokat mível. Pedig a kígyó fullánkja lelketek legnagyobb kincsét - isten-fiúságotokat - öli meg.  Istentől kapott szabad akaratotoktól foszt meg benneteket.

Testvéreim! Ha ti őrzitek a fényt, a lángot szívetekben, ezt nem teheti veletek. Ezért mindig hangsúlyozom, ügyeljetek lelketek tisztaságára, gondolataitok által. Ha folt kerül rá, ha csak egy parányi is, mert a fény reá világít - mert a fény lelketekben Krisztus világossága - tartsatok bűnbánatot. Ha pedig a gondolatból szó, a szóból cselekedet válik, nem elég magatokban megbánni. Azt alázatos szívvel meg kell vallani Krisztus felkentjének és Krisztus, a megváltó feloldoz bűneitek alól, és lelketek köntöse újra hófehér lesz, mert értetek ontott Krisztus vére tisztára mossa azt.

Testvérem és testvéreim! Vegyétek már végre fontolóra a fentieket. Ne legyetek késedelmes szívűek. Nehogy reátok is vonatkozzon a próféta szava: „Ez a nép csak ajkával tisztel engem, szíve pedig távol áll tőlem.” Vegyétek már végre észre, hogy hova rohan a ti világotok! Járjatok már végre nyitott szemmel! Miért ragaszkodtok körömszakadtáig a mulandóhoz és a maradandót veszni hagyjátok! Régtől fogva kapjátok a tanításokat és még ti is engeditek, hogy a mag, minek lelketekben, meleg emberi szívetekben kellene gyökeret ereszteni, bozótba esik. Meghallgatjátok, pillanatnyilag befogadjátok és hagyjátok, hogy a bozót elnyomja, a gonosz kilopja szívetekből és így a mag elhal szívetekben, ahelyett, hogy meghozza és termést növelne, tízszereset, százszorosat Isten dicsőségére, lelketek üdvére. Pedig oly sok eszköz áll lelketek javára. Hányszor figyelmeztettelek benneteket. Mindent fel lehet ajánlani lelketek üdvére, a lelkek megmentésére. Imádkoztok minden szándék nélkül, eldaráljátok imáitokat, mint az ima(malom) ,hogy miért és kiért, és milyen szándékra, az általában elmarad. Hisz Uratok Jézus Krisztus nyíltan megmondotta, nemcsak az apostoloknak, ugyanúgy szól ez a ma emberének is  Kérjetek és adatik, kopogtassatok és nyittatik.” 

Az előzőkben azt is mondottam, hogy vannak kegyelmek, mikért nemcsak kopogtatni, de zörgetni is kell!
Csoportos imáitokban eldaráljátok az imát, minden szándék nélkül, hogy kiért és miért, az már nem mindig fontos. Ti pedig meg vagytok róla győződve, hogy megtettétek a magatokét. Testvéreim! A csoportos ima mögött legyen mindig egy közös szándék. Ha egyedül imádkoztok, akkor is ajánljátok fel imáitokat és akkor is kapcsoljátok hozzá, hogy kiért és miért kéritek a felséges Isten kegyelmét, mert különben olyanok lesztek, mint a farizeusok. Képmutatók, hogy lássák az emberek, hogy ti milyen jók vagytok. Mit is mondott Uratok Istenetek,  megváltótok: Jézus Krisztus? „Olyanok vagytok mint a meszelt sír, kívül fehérek, belül pedig tele vagytok rothadással.”

Testvérem és testvéreim, zárjátok szívetekbe a fentieket. Ismétlem, imáitok mellett mindig ott legyen a szándék, mert engesztelni és engesztelni kell! A ti világotok nagy veszedelemben van, többet mondok, halálos veszedelemben. Itt nem a test haláláról beszéltem elsősorban, hanem halhatatlan lelketekről. A lélek halála nem a megsemmisülés, hanem az örök kárhozat.

Most búcsúzom testvérem és testvéreim! Irgalmazzon nektek a szerető mennyei Atya, mentse meg lelketeket a megváltó üdvözítőtök: Jézus Krisztus. Könyörögjön értetek a szeplőtelenül fogantatott szent szűz Isten anyja, Mária. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket a nehéz küzdelemben bárány testvéreim, kik e világban éltek. Istennek minden angyalai és szentjei könyörögjenek értetek, hazátokért, Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled és értetek és veletek. Ármin.

2000. szeptember 26., kedd

Medjugorjei üzenetek 2000. szeptember

2000. szeptember 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Váljék örömötökké az ima. Újítsátok meg az imát családjaitokban és alkossatok imacsoportokat, s így megélitek az örömöt az imában és a közösségben. Mindazok, akik imádkoznak és imacsoport tagjai szívükben nyitottak Isten akarata felé, és örömmel tesznek tanúságot Isten szeretetéről. Veletek vagyok, a szívemben hordozlak, és anyai áldásommal megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2000. augusztus 29., kedd

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2000. augusztus 28.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott vagy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből, Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem és testvéreim! Isten szent Lelkének kiáradása által, az örök Atya szeretetének irgalmával, ki elküldötte egyszülött szent fiát, értetek emberek, hogy aki szent fiában felismeri megváltó üdvözítő Istenét, tanítását szívébe zárja, és tettre váltja, talentumait megőrzi és kamatoztatja Isten és ember szeretete által, hogy élete legyen a fiúban; Isten egyszülött fiában mindörökké, és áldott legyen minden ember, kinek az Úristen az egyedüli reménysége. Hisz mondotta az Isten báránya, az Atya Isten egyszülött fia: „Ki bennem bízik, nem csalatkozik, mert ha meghal is élni fog mindörökké.” Mert reményetek egyedül Jézus Krisztusban van. Mert kínhalált halt, hogy üdvösségetek legyen őbenne és ővele. Hisz nyíltan megmondotta apostolainak, ez által minden kor emberének „Senki nem jut az Atyához, csak énáltalam. Nálam nélkül semmit sem tehettek.” Mert egyedül Ő az út, az igazság és az élet.  „Mert minden hatalmat nekem adott Atyám mennyben és a földön.  A kapu én vagyok” - mondotta az Úr Jézus Krisztus. Köszöntelek testvéreim a dicső szentháromságú egy Isten nevében, úgy mint az Atya, a fiú: Jézus Krisztus, és Isten szent Lelkének kegyelméből. Ámen.

Imádkozzunk testvéreim, kik Krisztuséi vagytok!
Nehogy becsapjátok magatokat, mert kit a gonosz kísértő meg tud ejteni és elhiszi, hogy már ő tökéletes, hisz a görbe-tükörnek, mit a gonosz láttat vele, ezáltal önteltté és gőgössé válik. Többnek képzeli magát mint bárki más, és a tudás által akar felérni Istenhez, az a gonosz hálójában vergődik. Azt mondottad Uram: „Legyetek tökéletesek, mert mennyei Atyátok is tökéletes.” Uratok Istenetek nem tudásról beszélt, hanem, legyetek tökéletesek a szeretetben, az Istenbe vetett hitben, az alázatban és reményben, ami mindezeket az erényeket táplálja,  erősíti és életben tartja. Ezért kérve kérünk megváltó Üdvözítőnk mindezekben legyenek a te gyermekeid tökéletesek. Mert ha hitetetek nincs, reményetek sem lehet . Ugyan miben  reménykedne a lélek? A teljes elmúlásban? Ennek a mellékterméke a szeretet pusztulása, az én szeretete, a  rettenetes bűnök. Az állatnál is mélyebbre süllyedt az ember. A nagy tudomány katasztrófába sodorta a világot. A hazugságok, a többnek látszani akarások.
Minden borzalom, mit a sátán megteremtett és kiagyalt az ember - kit Isten saját képére és hasonlóságára teremtett - ez az ember teljesíti be azokat.
Mennyei Atyám, örök Istenünk! Könyörülj a te népeden, ne engedd elveszni. Adj engesztelő kicsi lelkeket, kik nem a tudományban, hanem Krisztus tanítása által gyarapítják és tökéletesítik lelkük féltve őrzött virágát a hitet, a reményt és a szeretetet. Mert a hit és a szeretet gyökere a remény. Ebben a hármasságban termi meg lelketek az örök életet, lelketek üdvösségét, Jézus Krisztus által, Ámen.

Vezess minket üdvözítő Istenünk a keskeny, tövises úton, mit a világ fejedelme telehintett tövisekkel. És mutasd az utat szent Lelked által világosságod fényével árazd el, hogy ne sötétben járjunk, hanem Krisztus fényében kövessük a jó pásztort. Te mondottad Urunk, ne félj te kisded nyáj, mert Atyátok elhatározta, hogy nektek adja az országot. Így testvéreim a reményből valóság, a valóság pedig lelketek örök üdvössége lesz és kitárul előttetek a tudás kapuja is, mert mindent annak láttok ami, mert az angyalokhoz hasonlók lesztek, Ámen.
Isten áldása. a megszentelő kegyelem töltse be lelketeket, vezesse lépteiteket, kik Krisztus tanítását tettre váltjátok, itt a borzalmak földjén, hol a prófétákat megölték, Jézus Krisztust keresztre feszítették. Napjaitokban is veletek együtt Uratok, pedig mint már annyiszor, most is azt üzeni: „Ki kitart mindvégig, az üdvözül és én az élet koszorúját adom nekik.” Ámen.

Testvérem és testvéreim! Nem elég csak elolvasni és félretenni ezeket az írásokat, megérteni is kell, elgondolkodni. Sok-sok minden van benne, ami sajnos rátok is vonatkozik. Kérjétek Isten szent Lelkének kegyelmét, hogy megértsétek és ehhez is igazítsátok életeteket, mert a múlt elszállt úgy, amilyen volt. Törekedjetek mindig arra, hogy a jelenben ne hibázzatok! Éljetek Krisztusért és Krisztusban. Imádkozzatok, engeszteljetek lelkeket mentsetek. Legyetek összeszedettek, mert az élet nem gondtalan játék, mert minden órának és percnek meg van a maga feladata. Minden időtöket imáitokat, munkátokat, fáradtságotokat , pihenéseteket ajánljátok fel Isten dicsőségére, a szeplőtelen szent Szűz győzelméért a gonosz felett, a bűnösök megtéréséért. Imádkozzatok hazátokért, és ezért a bűnös földért. Mentsétek a lelkeket, hogy Uratok, Istenetek, Megváltótok kereszt-áldozata oly sok ember részére ne legyen hiába-való áldozat.
Testvéreim! - vegyétek már végre észre, hisz Uratok mindent megmondott. Oly régóta hívom fel figyelmeteket, hogy olvassátok, olvassátok, olvassátok az Újszövetségi Szentírást, mert az KRISZTUS szava. Péter utóda II. János Pál figyelmeztet benneteket: „Figyeljétek az idők jeleit.” A ninivei város lakói Jónás próféta szavára hallgatva megmentették városukat. (Bolond tudósaitok két milliárd évre előre jósolnak) Balgák, mikor még a következő órát sem ismerik. Megvakult szemeikkel, bomlott agyukkal sok mindent látni vélnek, csak egyet nem! A mindenható örök Istent! Pedig hatalma van mindenek felett. És ti is testvéreim kevés kivétellel nagyon sok képtelenséget elhisztek. Elhiszitek, mert ez így könnyebb, nem kell gondolkodni, az agyatokat törni. A bűn után a közömbösség uralja lelketeket.
Testvéreim, forduljatok arccal Krisztus felé, ne fordítsatok hátat, mert a gonosz hátulról támad, mint a tolvaj és elrabolja lelketek nyugalmát, és belopja lelketekbe a kételyt, befröcsköli lelketek hófehér köntösét. Miért? - mert hátat fordítottatok a kegyelemnek, még csak esélyt sem adtatok Isten szent Lelkének, hogy ajándékait átnyújtsa nektek. Mert vakká váltatok mindarra mi üdvösségeteket szolgálná. Süketek lettetek Krisztus hívogató szavára, ki azt kiáltja felétek: „Jöjj, kövess engem és én az élet koszorúját adom nektek. Mert annyira szeretlek benneteket külön külön, mint az egyetlen egyet.” Ennek bizonyságát adtam véres verejtékemmel, ott a Getcemáni kertben, keserves kereszt-utammal, kínhalálommal, sebeimen függő kínhalálommal. És ezt kiáltotta felétek kínoktól meggyötört testem, földre hullott vérem: Ember!  - ennyire szeret az Isten! Engedd, hogy üdvözítselek!!!
Mert Atyátok, mint már oly sokszor figyelmeztetett, szabadnak, úrnak teremtett benneteket, mert te döntesz üdvösséged felől. De tudnotok kell a földi élet rövid, az örök élethez képest csak egy kis sóhaj, de végtelen véget nem érő a lelked élete odaát. Mert a test halála nem a lélek halála. Lesz kinek örök üdvösséget, lesz kinek örök bukást, de semmiképp sem megsemmisülést jelent. Ettől féljetek testvéreim! ne a földi küzdelemtől! Mit mondott Uratok, Jézus Krisztus?  „ Ki követni akar, az minden nap vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem. Én pedig majd letörlök szeméről minden könnyet és beírom nevét az élet könyvébe.” Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom: irgalmazzon nektek testvéreim a mindörökké élő mennyei Atya, szent fia keresztáldozata ne váljon részetekre hiába-való áldozattá. Őrizze lelketeket Isten szent Lelke, árassza reátok szent ajándékait, világosságot gyújtson lelketekben, hogy Krisztus világosságában járjatok. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária oltalmazzon benneteket, meghajszolt, megfáradt bárányai a jó pásztornak. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket, Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek, Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.

2000. augusztus 26., szombat

Medjugorjei üzenetek 2000. augusztus

2000. augusztus 25.
„Drága gyermekek! Szeretném megosztani veletek az örömömet. Szeplőtelen Szívemben érzem, hogy sokan vannak, akik közelebb jöttek hozzám és imádságukkal és megtérésükkel különleges módon szívükben hordozzák Szeplőtelen Szívem győzelmét. Szeretném megköszönni nektek, és arra buzdítalak benneteket, hogy a Szentlélek szeretetével és erejével még többet munkálkodjatok Istenért és az Ő országáért. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2000. augusztus 15., kedd

SZŰZ MÁRIA megkoronázása - 2000 augusztus 15.

SZŰZ MÁRIA – Magyarország királynője
 
1038 augusztus 15.-én Szent István királyunk egyedülálló és hatalmas jelentőségű tettet hajtott végre Magyarországért. Egy-részt, mert nem volt örököse, aki méltóképpen átvehetné az ország vezetését, másrészt látta az ország jövőjének bizonytalanságát (mondhatjuk, kilátástalanságát), ezért felajánlotta az országot a Koronával együtt Szűz Máriának, aki el is fogadta azt. A fel-ajánlás egyházi és világi elöljárók jelenlét-ében történt.
A különböző forrásokban a fel-ajánlás szavai kissé eltérnek egymástól. Az egyik változat a következő:

„Ó, mennyeknek Királyné Asszonya Istennek Szent Anyja és a világnak megépítő asszonya, dicsőséges Szűz Mária! Te szentséges kezedben és oltalmad alá adom és ajánlom az anyaszentegyházat, mind benne való fejedelmekkel és lelki népekkel egyetembe, és az szegény országot, mind benne való urakkal és szegénnyel–bódoggal egye-temben, hogy Te légy asszonyuk és oltalmuk, és az én lelkömet, a te szent markodban.”

A Korona szimbolikusan az egész országot és a népet jelentette. Ettől a naptól kezdve Magyarország Szűz Mária országa – Regnum Marianum – és a Magyar Szent Korona Szűz Mária koronája. Szűz Máriát csak háromféle koronával szabad ábrázolni: a Magyar Szent Koronával, pápai tiarával, vagy pedig fantázia koronával. Még vannak országok, Szent István felajánlja a Koronát Szűz Máriának, akiknek a Szűzanya a Patrónája, védelmezője, de országa, öröksége csak egy van: Magyarország.

A felajánlást követően, keresztény állam Magyarországot nem támadhatta meg, mert akkor Jézus anyjának országát támadja. Ez viszont nem vonatkozott a nem keresztény államokra, mint a török, illetve a tatár birodalom. Más kérdés az, hogy a keresztény Európa magyar-ellenes része milyen egyezségeket és szövetségeket kötött titokban a nem keresztény világgal. A török és tatár támadások részben világ-összeesküvések részei voltak.
Magyarország évszázadokon át vérzett, mégsem pusztult el, mert a Szűzanya fölöttünk tartotta védelmező karját.
1993-ban Jézus-Krisztus Urunk azt üzente Sükösdön Takács Mária által, hogy hamarosan elkészül egy korona, amivel meg fogják koro-názni a Szűzanyát.
 http://hg.hu/upload/images/photos/000/062/465/003_-_A_Regnum_Marianum_templom_a_harmincas_%C3%A9vekben.jpg

SZŰZ MÁRIA megkoronázása – 2000 augusztus 15. 
 
2000-ben elkészült egy rekonstrukciós korona, Csomor Lajos aranyműves készítette, a „Szent István-kori állapot szerint”, vagyis rajta van a Szűzanya képe és a feltételezett két Arkangyal képe.
A 2000-ben elkészült koronát 2000 július 5-én II. János Pál pápa megáldotta és ezeket a szavakat mondta: „Amit ez a korona tanít, az világosítson meg benneteket.” Ezzel a pápa tanúbizonyságot tett arról, hogy ismeri a magyar múltat, a magyar történelmet és egyben a magyar küldetést is, ami hosszú távú irányt szab meg a magyarság számára, továbbá, ismeri a Magyar Szent Korona vitathatatlan jelentőségét.

2000 augusztus 15-én délután 6 órakor a Budavári Mátyás-templomban az oltárnál levő Szűz Mária szobrot szimbolikusan megkoronázzák, a koronázási szentmisét Kada Lajos érsek mutatta be a pápai nuncius jelenlétében. Így a Szűzanya megerősítetten Magyarország Királynője. Ez nagy kegyelem a magyarság számára – Szent István király óta – Magyarország Mária öröksége, Mária országa, és 2000 augusztus 15 óta Szűz Mária Magyarország koronázott királynője! Minden magyar embernek tudnia kellene erről, bár valakik el akarták hallgatni előlünk. Még most tíz év után is sokan vannak az országban, akik nem tudják, vagy nem tulajdonítanak ennek jelentőséget. Nem csak tudni kell róla, hanem érezni is Szűz Mária mérhetetlen szeretetét, amivel országát és népét átöleli és védelmezi. Fogadjuk ezt nyílt szívvel és próbáljuk kiérdemelni!
Ladocsi Gáspár Magyarok Nagyasszonya
Nagyboldogasszony napján, évről évre felidézzük történelmi emlékhelyeinken Szent István, első és kereszténnyé lett királyunk alakját, ahogy Boldogságos Szűzanyánknak felajánlotta koronánkat, nemzetünket, gyötrelmeinket és dicsőségünket, vagyis egész népünket fájdalmával és örömével együtt. Annál is inkább, mert Szent István nem hagyta ránk annak dokumentumát, hogy miért választotta a mennyekbe felvett Szent Szüzet arra, hogy szakrálissá lett Szent Koronáját felajánlja Neki, és nemzetének jövőjét királynői, anyai oltalmára bízza. Mi szerencsésnek tarthatjuk magunkat, merthogy ezt az örökséget immár ezer esztendeje hordozzuk, és bármennyire voltak is a magyar népnek zivataros századai, megtörve bár, ám nem megtörten él nemzet a hazában.
     A magyar nép mindig átélte, hogy Mária segítsége ott volt mellette, hiszen öt évszázadon át pénzeit arról ismerték meg, hogy Mária képét ütötték rá: országunkban máriással fizettünk. Alakja ott volt a szabadságért vívott zászlónkon. Három éve, a huszadik századvégen emlékeztünk a 150 évvel ezelőtti szomorú eseményről, amikor a magyar szabadságharcot leverték, gúzsba kötötték a nemzet szabad országként való kibontakozását. Istennek legyen hála, annak ellenére, hogy 150 év alatt annyi mindent megértünk - sőt annyi nehézséggel küszködünk ma is -, a reménycsillag, a hajnalcsillag, a szebb napok fényének érkezését mutató csillag ma is ott van a mi egünkön, a Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya.
     Elgondolkodhatunk azon is, hogy az isteni gondviselés mennyire figyelmes volt hozzánk, mert a magyar nemzet Európa népei között elsőként - és valóban elsőként - tartotta királynőjének, rangban mindenki felett első asszonyának, a Nagyasszonyának a Boldogságos Szűz Máriát. Utánunk jöttek a lengyelek, jóval később a bajorok, majd a többi nemzet.
     Nézzünk csak Európa akkori térképére: láthatjuk, hogy egy-egy nemzet kihez ragaszkodott, egy-egy birodalom Isten gondviselése alatt kibe vetette reményét. A bizánci birodalom, tőlünk keletre, erősen bízott Szent Mihály főangyalban. Ő volt a birodalom haderejének és jövőjének biztos, mennyei lángpallosú patrónusa. Remélték, hogy a további viharoktól is megvédi az Istenhez legközelebb álló főangyal birodalmukat, a Romanitást, a keresztény római-bizánci császárságot. A Szent István utáni időkben egyre jobban kibontakozott a védőszent-választás kultusza. Az orosz nép Szent Györgyöt választotta mennyei pártfogónak, mert abban bíztak, hogy nála oltalmat találnak az ország felépítéséhez és a megőrzéséhez. Tekintsünk délre is, Velencére, az akkor egyre gazdagabbá, büszkébbé és erősebbé váló városköztársaságra, mely Szent Márk evangélistába vetette reményét: ma is ő a lagúnákra épített város nagy pártfogója. Erre mindmáig büszkék, és reméljük, hogy a jövőben is büszkén tekint le épületeiről a szárnyas oroszlán. Ha a francia birodalomra nézünk, az éppen akkor kiépülő francia királyságra, ott Szent Mártont láthatjuk a legfontosabb pártfogónak, mert azon a földön élte katonai és papi életét. Fél köpenye - amit a koldusnak, a koldusban megjelent Krisztusnak adott - a francia királyok számára a nemzet országát megtartó ereklye volt. Folytathatnánk Európa más népeivel, Szent István király kortársaival, vagy a későbbi nemzedékek sorával: figyelemmel kísérhetnénk, kiket választottak eszményképül országuk számára.
     Magyarországot, koronánkat és nemzetünket a Nagybol-dogasszonynak, a mennybe fölvett Máriának, a mennyei kegyes pátrónának, a mindig bőkezű, jóságában osztogatónak ajánlotta fel Szent István királyunk. Miért tette? Múltban, jelenben és jövőben bogozhatjuk ezt a kérdést, mert a történelemben többszörösen megfogalmazták a választ. Miért éppen az Istenszülőnek, a Boldogságos Szűz Máriának, Üdvözítőnk anyjának adta át országa sorsát első szent és apostoli királyunk. Nemcsak reneszánsz költőink, a vitézlő katonaköltőink gondolkodtak el azon, hogy nemzetünk történelmében hogyan mutatkozott meg Mária pártfogó szeretete. Mert a Szent Szűz élete, Mária Istenhez rendelt, gondviselését eszközlő erényei mutatják meg számunkra is a kiutat. Gondoljuk át tehát, hogyan kötődött össze a Mennyei Királynénak és a magyar nemzetnek az élete. Amilyen erényeket ebben felismerünk, azokat minden bizonnyal érdemes a magunk számára őrizni, és a jövőnek továbbítani. A Szent Szűz életét úgy ismerjük, hogy Ő Izrael reménységét hordozta. Azt az ígéretet, hogy Tőle fog megszületni az, akiben áldást nyer a föld minden nemzedéke. Az Isten boldoggá tesz az Ő uralma alatt minden embert. Ő nem más, mint a mi megtestesült üdvözítő Urunk, Mária fia, a Megváltó. A magyar nemzet Szent István korában a várakozás idejét élte. A megelőző időkben méginkább, míg a kereszténységet Géza és Szent István uralkodása alatt ünnepélyesen fel nem vette. De az ünnepélyes felvétel, Európa keresztény államaihoz való csatlakozás még nem azt jelentette, hogy a magyar nép egész szívével, egész erejével, minden szellemiségével ezt a krisztusi hitet követni is tudja, vagy fogja is követni. Mert pogány lázadások bőven támadtak a XI. és a XII. században, sőt elhúzódtak egészen napjainkig. Szükség volt arra, hogy a fel-feltörő pogányságban meglegyen az a kovász, amit mi krisztusi kovásznak nevezünk, és legyenek olyan erőskezű emberek és gyengédkezű asszonyok, akik ezt a kovászt állandó munkával bele akarják dagasztani az elpogányosodás lisztjébe - legyen az pártoskodás, szekularizáció, vagy bármi másnak nevezendő -, hogy valóban Krisztus-hordozóvá váljék és maradjon a nemzet. Ennek az ígéretnek a befogadójává és megőrzőjévé váljék, ahogyan a Szent Szűz volt. Ez már maga csodálatos párhuzam Mária fiatal élete és a magyar nép nemzetté formálódó fiatalsága között.
     Mária szíve alá fogadta az Örök Igét, de már előbb a szívében hordozta. Az élet rendje azt mutatja: minden anyának majdnem egy esztendőig - kilenc hónapig - hordoznia kell magzatát, a rá való odafigyeléssel, a vele való féltékeny törődéssel és állandó készenléttel arra a pillanatra, mikor új életet szül erre a világra. Népünknél kereszténységünk első századában mutatkozik meg ez a csodálatos idő: Szent Istvántól befogadtuk a hitet és Szent László királyig őrizni kellett, hogy ez az igaz élet ne legyen elpusztítható. Kilenc évtizedes küzdelmet jelentett, hogy ne pusztítsa el sem a belviszály, sem a kívülről támadó trónkövetelő, avagy provinciává - ma úgy mondanák, gyarmattá - tenni akaró külső hatalmasságok, akár délről, keletről, vagy nyugatról jövő hatalmak. Szent László király korára mutatkozott meg az, hogy a kereszténység érezhetően életképes lett a magyar nemzet jövője számára. Szent lovagkirályunkat azért veszszük oly nagy szeretettel körül, mert éppen az ő intézkedései által nyilvánult meg az akkori Európa számára az, hogy a kereszténység Magyarországon valóban tudatosan vállalt életformává érett, amiben a nép kitartott. Ő volt az, aki elődeit szentté avatta, noha családja talán neheztelhetett Szent Istvánra és fiára, Imrére, mert Szent László elődei megvakítottak és számkivetettek lettek. Ő volt az, aki szent papokat emeltetett oltárra, kiemelten Gellértet, Csanád püspökét: tudta, hogy megmaradásáért mit köszönhet a térítő apostoloknak, az áldozatos papoknak ez a nemzet. Ez örökség marad a későbbi idők számára. Mert Szent Gellérttől Apor Vilmosig vagy Márton Áronig elég gazdag azoknak a sora, akik Magyarországon a nehéz időkben a kereszténység életképességét és életerejét akarták vigyázni és vállalni.
     Jézus megszületése után Mária életében csodálatos gondoskodás következett a názáreti házban arról a gyermekről, aki az Isten Fia volt, a világ üdvösségének a reményét hordozta és végül életét adta, hogy mindenkinek élete legyen. Ez az életforma is megmutatkozik a magyar történelemben. Bár a középkor Európája vagdalkozásoktól zajos, de hazánkban csendes hétköznapi munkában épültek a templomok, készültek a szent könyvek, formálódott az imádságra nyílt ajkak magyar nyelve. Fejlődésnek indult a kézművesség, a művészetek, amelyeknek sajnos csak töredékemlékeit őrizzük. Még széttört darabjaiban is - legyen az kő, vagy ötvösmunka - megmutatkozik az, hogy milyen kiművelten, milyen igényes mívességgel, milyen ragaszkodó szeretettel építette és alakította kereszténnyé és Mária országává ezt a hazát a magyar nép. Romjaiban vagy töredékeiben is leköteleznek bennünket: mi csak úgy tudunk igazán a krisztusi jövő felé nézni, ha magunk is megújult formákban újra meg akarjuk alkotni mindazt, amit akkori elődeink alkottak. Ha erről lemondanánk, vagy azt mondanánk - Izrael népéhez hasonlóan -, hogy nincs még itt ennek az ideje, akkor időt és valószínűleg talajt is veszítenénk a lábunk alól.
     És eljöttek Jézus életében azok a küzdelmes idők, amikor szembesülnie kellett azzal, hogy népe nem fogadja el őt. Szembesülnie kellett a pogányok magatartásformáival is. Bár mindenütt jóságot hirdetett, mégis mindenütt talált elég ellenséget. Olyanokban, akik nem akarták felvenni az élet keresztjét mindennap, vagy kiábrándultak az Isten megpróbáló, de reményt adó jóságából, vagy pedig nem hittek abban, hogy az Ő szeretete még a szenvedésen túl is győzni tud. Ha megnézzük a magyar népnek a szabadságért és jóságból való, hitéért küzdő építkezéseit - a török időtől fogva talán egészen a második világháborúig, vagy éppen napjainkig, a hidegháború utáni némaságig -, akkor úgy érezhetjük, hogy ez a küzdelmes idő jellemző ránk.
     Mária pedig árnyékként követte Jézust. Életében egyszer-kétszer lépett előtérbe, de csak ott, ahol az Ő élete a fia életében fontos lehet. Mária jelenléte csak ilyenkor olvasható az evangéliumokban. Öröm idején, mint a kánai menyegzőn, reményt adó igehirdetésben, mint Galileában, amikor felkereste Őt Márk evangéliuma szerint. És az út végén, a szenvedés óráiban, a kereszt alatt, amikor ott állt a Fájdalmas Anya, Fia megváltó művének beteljesedésekor. Így tapasztalhatjuk meg mi is nemzetünk életében, jövőnkre irányuló tervezéseinkben a Nagyboldogasszony jelenlétét: a mi fájdalmainkban, keserűségeinkben, szabadulást és üdvöt adó keresztjeinkben. Nyugalommal tölt el bennünket, reményt ad és ez örömünk forrása.
     Nemzetünk történelmébe belerajzolható Mária életének egy-egy szakasza, ahogy Ő szolgálta Fiának, a Megváltónak küldetését. Véssük szívünkbe tehát:
     Szent István mily nagyszerű tettet és örökséget hagyott ránk. Elkötelezte értelmünket, erőfeszítéseinket és a szívünket, amikor a Szent Szűznek átadta a magyar népet, felajánlva Neki a Szent Koronát. Vegyük észre azt is, hogy régi költőink, vitézlő és küzdő elődeink öröksége kötelez: Mária életének erényei, cselekedetei belerajzolódtak a magyar nemzet történelmébe. Ezt az örökséget kaptuk, ezt az örökséget kell hordoznunk és továbbadnunk. Vigyáznunk kell rá: szent kötelességünk nemzetünk jövője érdekében az új keresztény évezred kezdetén.
Ladocsi Gáspár (1952) római katolikus püspök, vezérőrnagy, teológus, egyetemi tanár. A Márton Áron Emlékérem birtokosa. Kutatási területe az ókeresztény egyház- és dogmatörténet. Teológiatanári gyakorlata mellett a PPKE irodalomtörténet tanára. Előadásai a II-III. század ókeresztény irodalmát ölelik fel.
http://web.axelero.hu/kesz/jel/01_09/millennium2.htm

2000. július 26., szerda

Medjugorjei üzenetek 2000. július

2000. július 25.
„Drága gyermekek! Ne feledjétek, hogy itt a földön az örökkévalóság felé vezető úton vagytok, és az otthonotok a Mennyben van. Ezért, gyermekeim, legyetek nyitottak Isten szeretetére, és hagyjátok el az önzést és a bűnt. Isten megismerésében legyen örömötök a mindennapi imádságban. Használjátok ki tehát ezt az időt, és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert az imában és az imádság által Isten közel van hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2000. július 5., szerda

Barnabas Nwoye kapott Urunk Jézus Krisztus által

DÁTUM: 2000. július 1.
TÉMA: Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem
Látomásban láttam az Urat a kereszten függve. Tizenkét útvonalat láttam, amelyen emberek közeledtek, képviselve Izrael tizenkét törzsét. Miközben a képet néztem, egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus vértől ázott Arca. Fájdalmában így szólt:
“Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem. Köszöntelek titeket ebben a nagy hónapban, júliusban, melyet Drága Véremnek szenteltem. Mindig veletek vagyok, örülök, hogy ismét látlak titeket. Gyermekeim, olyan drágák vagytok nekem. Szemeimet mindig rajtatok tartom. Védelmezlek titeket, különösen lelketeket, amely oly értékes Nekem. Vérem, melyet megváltásotokért hullajtottam, mindig a ti védelmezőtök és üdvözítőtök lesz. Megöntözlek vele titeket, hogy védelem alá helyezzelek benneteket.
Szeretteim, oly kevesen ismeritek fel szerető gondoskodásomat. Gyermekeim, manapság teljességemben élek köztetek, mert a lelki háború elérte tetőfokát. S ahogyan Én közel vagyok hozzátok, úgy szent halálom ellensége is közel van hozzátok. Lelketekben sírok, hogy lássátok meg a világosságot, de oly ritkán hallotok Engem. Inkább a gonoszság szavára hallgattok és követitek a sötétséget.
Gyermekeim, ez a szétválasztás félelemmel teli órája. Mellettetek vagyok, mert fontosak vagytok Nekem. Mint a jó pásztor, úgy vigyázok rátok, hogy a vadállatok ne tudjanak kárt tenni bennetek. Az erdő tele van farkasokkal. Aki kiszökik védelmem alól, nem éli túl, mert a farkasok elkapják és megölik.
Minden gyermekemet arra kérek, hogy jöjjön közelebb Hozzám. Ajánlja fel minden ember életét az Én Drága Véremnek. Tanuljátok meg felismerni a Jó Pásztor hangját, s fussatok hozzá, ha hív titeket. Engedelmeskedjetek szavának, s kövessétek bármerre is megy.
Gyermekeim, oly értékesek vagytok nekem. Az irántatok érzett szeretetem késztetett arra Engem, hogy elmondjam ezeket nektek. Mindig közeletekben vagyok, hogy védelmezzelek titeket. Érezzétek jelenlétemet, és szeressetek. Imádkozzatok azért, hogy minden ember megtegye akaratomat. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Mindig veletek vagyok. Megáldalak benneteket.”
Hirtelen a látomás eltűnt.


2000. július 4.

Látomásban, láttam a keresztre szegezve a mi Urunkat, Jézus Krisztust szeretetből értünk, vérét ontani. Egy kis idő elteltével egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:

„Gyermekeim, ti vagytok a végső küzdelem harcosai. Kiképezlek titeket, és erőt adok nektek, hogy képesek legyetek szembeszállni az ellenséggel, és legyőzzétek azt. Felruházlak titeket a mennyei seregek segítségével, hogy az ellenség fegyverei kárt ne tudjanak bennetek tenni. Jöjjetek közelebb hozzám, és fogadjátok nagy Pecsétemet. Végezzétek jól ezeket a kilencedeket, hogy áldásomat teljes egészében befogadhassátok.

Magam mellé hívlak mindnyájatokat, hogy érezzétek figyelmeztető gondoskodásomat, és halljátok tanításaimat. Hívlak titeket, hogy felkészíthesselek benneteket, hogy amikor elérkezik az óra, ne tudjanak titeket legyőzni. Bizony mondom nektek, gyermekeim, aki a júliusi ájtatosságok teljes egészében elszántan, és hűségesen részt vesz (kilenced, tríduum, tizenketted), biztos lehet afelől, hogy egész életén át, és az eljövendő fenyítés rettenetes óráiban védelmem alatt áll majd. Felvértezem őket mennyei páncéllal, és erővel töltöm el. Mennyei harcosokat adok melléjük, hogy azok legyenek őreik. Gyermekeim, ezt a hónapot azért hívom nagy hónapnak, mert Édesanyám véres könnyeivel esdeklette ki ezt a rendkívüli kegyelmi időszakot gyermekei számára. Ebben a hónapban rendkívüli dolgokat fogtok saját szemeitekkel látni. Arra hívlak hát titeket, hogy engedjétek, hogy kiképezzelek titeket, hogy készen álljatok azzal az órával találkozni, melyet megjövendöltem nektek.

Sajátítsatok el minden tanítást, amit nektek adok. Ne úgy nőjetek fel, mint Bárák, aki elveszítette hitét és bizodalmát igéimben, s amikor harcba indult, nem volt vele kegyelmem. Bizodalmatok és reményetek bennem legyen úgy, mint szolgáimnak, Mózesnek, Józsuának, és Dávidnak volt, akik az én nevemben vezették győzelemre népemet. Bizony mondom nektek, napjaitok hasonló lesz Illés idejéhez. Óriási küzdelem lesz népem, és Baál, a Fenevad gyermekei között. Ismét eljön a gonosz Jezábel, bizony mondom nektek, újra eljön az, aki hasonlóan fog cselekedni a régmúlt Jezábeléhez. Minden embert arra kényszerít majd, hogy imádja Baált, vagyis a Fenevadat. Sokan prófétáim közül vértanúk lesznek, azonban emberek sokasága enyéim közül örökre elvész, mert imádja majd a Vadállatot. Oly rémisztő lesz ez az óra. Ki élheti túl megfelelő előkészület nélkül? Fiamat, Illést negyven napon át vezettem a sivatagban élelem és víz nélkül, azért hogy képes legyen harcolni, és győzni a küzdelemben. S valóban, befogadta tanításaimat, eltelt erővel, s így megnyerte a harcot. Gyermekeim, arra hívlak meg benneteket is, hogy ugyanazzal a lélekkel teljetek el, ami Illést is betöltötte a sivatagban. Tanuljatok tőle, s bízzatok erőmben úgy, mint ő. Belém vetett teljes bizalommal küzdjetek a hamis próféta Baál ellen, s én nektek adom a győzelmet, mint ahogyan Illésnek is adtam.

Gyermekeim, az eljövendő küzdelem oly nagymértékű lesz, hogy csak az erős harcosok fognak tudni küzdeni, és megtartani földjüket. Fogadjátok most hát tőlem a harchoz szükséges fegyverzetet. Nektek adom most őket. Bizony mondom nektek, fogadjátok el tőlem július rendkívüli havát.

Mindig veletek vagyok, és szeretlek titeket. Megáldalak benneteket!”

A látomás hirtelen eltűnt.