2019. szeptember 25., szerda

Égi Édesanyánk üzenete 2019. szeptember 25-én MedjugorjébólIMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT!

Medjugorje, 2019. szeptember 25.

Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra azért, hogy segíthessek nektek. Gyermekeim, imádkozzátok a rózsafüzért és elmélkedjetek a rózsafüzér titkairól, mert az életetek folyamán ti is örömökön és fájdalmakon mentek keresztül. Ily módon a titkokat a saját életetekké váltjátok, mert az élet titok mindaddig, míg nem helyezitek Isten kezébe. Így hittapasztalatra tesztek szert mint Péter, aki találkozott Jézussal és a Szentlélek betöltötte a szívét. Gyermekeim, ti is meg vagytok hívva arra, hogy tanúságot tegyetek, azt a szeretetet megélve, amelyet Isten napról napra kinyilvánít jelenlétem által. Ezért gyermekeim, legyetek nyitottak és szívvel imádkozzatok a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
A Boldogságos Szűz Mária ebben az üzenetében is, ahogyan sok korábbi üzenetben is a rózsafüzér imára hív bennünket. Jó emlékezetünkbe idézni üzeneteit, amelyekben az ima erőteljes eszközét, a rózsafüzért adja a kezünkbe.
„Drága gyermekek! … Kérem a plébánia családjait, hogy imádkozzák a családi rózsafüzért… Hívlak benneteket, hogy mindenkit hívjatok rózsafüzér imára. A rózsafüzérrel fogtok legyőzni minden rosszat, amelyet a sátán a Katolikus egyháznak szeretne okozni. Ti papok, mindnyájan imádkozzátok a rózsafüzért! Szenteljetek időt a rózsafüzérre!” 1985. augusztus 8-ai üzenetében a Szűzanya a következőket mondta: „Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy lépjetek fel – különösen most – imádsággal a sátán ellen. A sátán még inkább akar most munkálkodni, amikor már tudja, hogy munkálkodhat. Drága gyermekek, vegyétek magatokra a harci öltözéket és rózsafüzérrel a kezetekben győzzétek le.” 1988. február 25-ei üzentében ezt mondja a Szűzanya: „… mindig legyen a kezetekben a rózsafüzér, a sátán számára annak jeleként, hogy hozzám tartoztok. 1991. január 25-ei üzenetében ezt mondja: „Maga a rózsafüzér is képes csodákat tenni a világban és a ti életetekben is.”
Október hónap a Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szűz Máriának van szentelve. Mondhatjuk azonban fordítva is, az október hónapot megszenteli a rózsafüzér. Még jobb úgy fogalmazni, hogy Isten a rózsafüzért imádkozók lelkét mennyországgá változtatja.
Szent Teréz mondja, hogy az ima akár kötött, akár benső, elmélkedéssel kell összekapcsolódnia. E nélkül nincs ima. Ez erőfeszítést követel. Az élvezet gyakran elmarad. Pontosan ez okozza a nehézséget. Semmiképp sem szabad lelkileg elcsüggedni a lehetséges sikertelenség miatt, és abbahagyni abbéli törekvésünket, hogy tovább fejlődjünk.
A rózsafüzér kontemplatív (benső) ima. A Miatyánk és az Üdvözlégy Mária nem emberi szavak, hanem evangéliumiak. Amikor az ember kimondja, Isten előtt mondja ki, Istennek mondja a szavakat. Isten az ember lelke mélyén lakik. Ha az ember meg akarja hallani, magába kell szállnia. Itt a figyelem sokkal inkább Istenre irányul, mint a kimondott szavakra. Attól a tudattól, hogy Isten jelen van, a szavak gyakran feleslegessé válnak és az ember Istenre figyel.
A szavakat, amelyet az imádkozó kimond, amikor a rózsafüzért imádkozza, Jézus, aki értünk emberré lett, akit értünk keresztre feszítettek, aki feltámadt és felment a mennybe, lassan leszáll az imádkozóval együtt annak lelke mélyére, a menny a földre, a mennyek országába, amely közöttünk van. A rózsafüzér kötött és elmélkedő ima is. Igazi eszköze a lélekbe szállásnak és a mennybe emelkedésnek.
Az Üdvözlégy Mária ismétlése bevezet bennünket a Krisztus életével való mély egyesülés folyamatába. Az ember munkálkodásának egyik legalapvetőbb cselekedete a mindennapokban az ismétlés.  Így naponta ismételjük már bejáratott módon a nap kezdetét a felkeléstől az öltözésig, a napi étkezésen át egészen a lefekvésig, a nyugovóra térésig. Az ismétlés stabilitást, biztonságot, rendet teremt, de az új létrejöttének is feltétele, az ismétlés következménye a benső béke.
Az egyik nehézség a rózsafüzér imádságban a szétszórtság. Amikor elkezdjük imádkozni a rózsafüzért, mintha felébrednének a gondolataink, szétszóródnak és elkalandoznak. A rózsafüzér alatt mintha feltörnének egyes emberek alakjai és különböző események, amelyekre a nap folyamán nem jutott időnk vagy el akartuk nyomni azokat. Sokan szenvednek a szétszórtságtól, és vannak, akik ezért abba is hagyják a rózsafüzért. De a szétszórtság nemcsak az imával kapcsolatos probléma, hanem általában az emberi élethez kapcsolódik, különösen a mai életmód következtében. Az embert ma egyre inkább szétszórttá teszik a különböző váratlan munkák, gondolatok, személyek, aminek következtében az ember gyakran a legjobb szándékkal sem tudja összeszedni gondolatait.
Nem csoda, hogy az ember ma békétlen, mert a szétszórtság szétszórja és megrendíti. Ezért az emberek nagy többsége stresszben él. Ezért fontos, hogy ne meneküljünk el az imádságban való szétszórtságtól, hanem engedjük meg, hogy beborítson és felrázzon bennünket, majd ezeket a szétszórtságot okozó gondolatokat összegyűjtve helyezzük Isten elé. A rózsafüzérszemeket morzsolgatva fontos, hogy gondolatainkat Krisztus keresztje köré helyezzük, amelyben Istennel találkozunk, aki mindent összegyűjt.
Legyünk bátrak és kezdjük el imádkozni a rózsafüzért, hogy felfedezhessük azt a kegyelmet és erőt, amelyet Isten a Szűzanya által szeretne nekünk ajándékozni.
Imádság
Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője, Te a szívedben hordoztad, őrizted és elmélkedtél miden szóról és történésről amelyeket mindennapjaidban megéltél. Mária, te minden eseményt és Fiad minden titkát hitben élted meg, amelyet szüntelen imádsággal és az Atya akaratának való önátadással tápláltál. Te boldog vagy, mert hittél. Taníts, bátoríts életutunkon, amikor életünk értelmét keressük. Érints meg és ébressz fel a hit útján minden alvó embert. Különösen is felajánljuk neked azokat, akik rabságtól, félelemtől és lelki sebektől szenvednek. Soha ne veszítsék el a reményt, ahogyan Te a remény Édesanyja voltál és vagy, ezért tapasztaltad meg életedben Isten mindenhatóságát. Könyörögd ki számunkra Isten szeretetének tapasztalatát, amely gyógyít, szabaddá tesz és megment, üdvözít minket. Ámen.
M. M
fordította: Sarnyai Andrea

Az új rendszer, az NWO a próféciák szerint totalista lesz.

Az új rendszer, az NWO a próféciák szerint totalista lesz. Még egyszer utoljára, egy rövid idöre, kinyújtja majd ocsmány csápjait a már a huszadik század elsö felében is megtapasztalt totalizmus: aki nem ért egyet az új rendszerrel, azt nem fogják hagyni nagyon még élni se:

Jelenések 13

16
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
17
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

.................................

Valós tervek vannak a készpénz világszintü megszüntetésére az "új rendszerben", így sokan ezt a próféciát úgy magyarázzák, hogy aki nem nyilvánít majd lojalitást az új rendszernek, annak egyszerüen meg lesz szüntetve a bankszámlanyitási joga, és ezzel kvázi tönkre lesz téve az élete.

Hasonló már volt a kommunizmus korai szakaszaiban és a nácizmus ideje alatt is: akit rendszerellenesnek tekintettek, az gulágban, koncentrációs táborban végezte.

Már most is készen állnak a stadionok, az ablak nélküli nagy Tesco-pavilonok meg hasonlók, melyeket bármikor megsemmisitö táborrá alakíthatnak át.

Az új pénzügyi rendszer "aranyalapú" lesz de ez is olyan huncutság... a legtöbb országnak nincs kellö aranytartaléka, így mit gondolsz, honnan fogják majd (el)szedni a sok aranyat az államkincstárakba?

A lakosságtól! Mint ahogy Roosevelt is tette 1933-ban, amikor törvényellenessé tette befektetési és nagyobb mennyiségü ékszerarany birtoklását a lakosságnak!

Az NWO rövid életü lesz. Az NWO rendszerének behódoló "királyok" egymást is gyülölni fogják (a rossz emberek általában egymást is gyülölik), egymásnak mennek és egy katasztrofális világkonfliktusban a tönk szélére sodorják a világot, a kipusztulás szélére sodorják azt. Mindig ez van, amikor egy civilizáció magas technológiai szintre kerül, a morális-spirituális szintje viszont a béka segge alatt marad: elöbb-utóbb tönkre teszi saját magát, vagy a kipusztulás szélére sodorja magát. Ez szinte galaktikus szintü törvényszerüség.

Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.
/Dániel 7:23/


Ez teremtöi beavatkozást tesz majd szükségessé (Jézus második visszatérése).

Máté 24
21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.


A világot tönkre vágó birodalom a próféciák szerint az oroszok lesznek, de ök is úgy lesznek kiprovokálva. Eme birodalom akkori feje az "antikrisztus".


Még több részlet a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írásban

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=305:2019-09-23-19-15-58&catid=15:egyeb&Itemid=51#comments

Közleményben határolódik el Regensburg püspöke a szakadár "szinódusi úttól"

voderholzer.jpgRainer Woelki bíboros kölni érsekkel együtt alternatív témákat ajánlott megvitatásra a "szinódusi út" keretében Rudolf Voderholzer regensburgi püspök (a képen), mivel szerinte a 2020 tavaszán kezdődő tanácskozássorozat (a német püspöki kar többsége által már korábban elfogadott) témái nem tükrözik a németországi egyház válságának realitásait, és mert olyan téves és megalapozatlan feltevésekből indulnak ki, mint pl. hogy a szexuális visszaélések kezeléséhez az Egyház papi cölibátusról, a nők felszentelt szolgálatáról, vagy a szexuális erkölcsökről szóló tanításait kellene megreformálni.
Voderholzer püspök a szeptember 25-ei közleményében leszögezi, hogy ő ezekre a vitatémákra nemmel szavazott. Mint írja:
Az, hogy nemmel szavaztam, nem azt jelenti, hogy eleve kivonom magamat a vitákból. Továbbra is szeretnék azokban résztvenni és azokhoz hozzájárulni. Nem vagyok azzal vádolható, hogy megtagadom azt a párbeszédet, amire Ferenc pápa kifejezetten buzdított minket. De emlékeztetnék rá, hogy nem várok sokat, mivel nem látom, hogy a feltételek a valódi "párbeszédre" adottak lennének.
A Woelki bíboros és Voderholzer püspök által javasolt témákat ("evangelizáció", "világi hivatások", "katekézis", "a hivatások szolgálata", stb.) a püspöki konferencia többsége elvetette. Talán részben erre is reagálva, a regensburgi püspök a közleménye végén kijelenti:
Ami a szinódusi folyamatot illeti, fenntartom a jogot, hogy ha szükséges, teljesen kilépjek majd belőle az első tapasztalatok után.
Mint korábban írtuk, a német püspöki konferencia tagjai közül mindössze három püspök (Rudolf Voderholzer, regensburgi püspök; Rainer Woelki bíboros, kölni érsek; és Konrad Zdarsa, augsburgi püspök) nem fogadta el a "szinódusi út" tervezetét. Ezt nekik a nyilvánosság felé külön jelezniük kellett, mivel a püspöki kar elnöke, Reinhard Marx bíboros úgy számolt be a sajtónak a "szinódusi út" megszavazásáról, mintha az a teljes püspöki kar egyhangú támogatását élvezte volna.
Rudolf Voderholzer egyike volt annak a hét német püspöknek is, akik panasszal éltek a Szentszéknél a püspöki konferenciájuk - azóta már a német egyházmegyék többségében elfogadott - interkommúnió-tervezete ellen. A regensburgi egyházmegyében a püspök ennek megfelelően nem engedélyezte a katolikus hívek protestáns házastársainak áldoztatását. Igaz, amióta Ferenc pápa ebben a döntést végülis az egyes német egyházmegyék püspökeire bízta, Voderholzer püspök hangját többé nem lehetett már hallani a témában.


https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/09/25/kozlemenyben_hatarolodik_el_regensburg_puspoke_a_szakadar_szinodusi_uttol

Tizenkét német püspök is elutasította a "szinódusi út" tervezetét

slider_woelki_jpg_1283516397_1.jpgA német püspöki konferencia 69 tagjából 12 püspök nem írta alá a "szinódusi út" tervezetének támogatását - tudta meg az osztrák kath.net katolikus hírportál.
A regensburgi püspök tegnapi közleménye után ma Rainer Woelki bíboros, kölni érsek is nyilvánosan felvállalta a szembehelyezkedését a szakadár útra terelt reformtörekvésekkel szemben.
Ebben a formájában nem támogathattam a tervezetet [ti. a szinódusi útét - KV szerk.], de nem akarom elutasítani a párbeszédet. Próbáljuk meg együtt megújítani az Egyházat, de ennek a megújulásnak a hitben kell történnie, a kapcsolatunknak kell megújulnia Krisztussal!
- írja a bíboros a saját Twitter oldalán.
A német püspöki konferencia Reinhard Marx bíboros elnökletével szeptember 23-26-a között tartott plenáris ülést, amelyen a "szinódusi út" eljárásrendjét a többség támogatásával elfogadták.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/09/26/tizenket_nemet_puspok_is_elutasitotta_a_szinodusi_ut_tervezetet

Kapcsolódó cikkeink:
- Közleményben határolódik el Regensburg püspöke a szakadár "szinódusi úttól"
- A német egyház az elszakadás szélén táncol
- Kisajátítja a német püspöki kar kommunikációját a "reformer" többség

Barsi Balázs OFM: A szakadás sajnos már végbement

Barsi Balázs ferences atya a szeptember 20-án közzétett, "A nők pappá szentelését követeli az oberzelli ferences nővérek rendfőnöknője" címet viselő tudósításunk kapcsán osztotta meg velünk és olvasóinkkal a gondolatait. Az alábbiakban Balázs atyának ezt az írását közöljük.
Annak kapcsán, hogy a rendfőnöknő üdvözölte a német püspöki konferencia által meghirdetett "szinódusi út" tanácskozássorozatot, a tudósításunk végén összefoglalót közöltünk a 2020 tavaszán induló "szinódusi út" előkészítő folyamatának jelenlegi állásáról. Azóta nálunk jobban összefoglalta ezt a Mandiner újságírója, Szilvay Gergely.
Korrekcióként fontos megjegyeznünk, hogy a válaszírásában Balázs atya sajnos tévesen értelmezte az összefoglalónkból úgy, mintha a német "szinódusi út" reformtárgyalásaira az oberzelli rendfőnöknő javasolt volna laikus döntéshozói többséget. Ahogy ezt írtuk, a "szinódusi út" résztvevőinek (laikus többségű) összetételét, és a résztvevők határozatainak kötelező érvényét is sajnos a német püspöki konferencia fogadta el - a Püspöki Kongregáció prefektusa éppen ezért döntött a közbeavatkozás mellett. Balázs atyától és az olvasóinktól is elnézést kérünk, ha a 20-ai cikkünkben ennek kapcsán félreérthetően fogalmaztunk.
***

A szakadás sajnos már végbement
(de még álcázva van)


Amikor az oberzelli ferences nővérek rendfőnöknője a „nemi egyenlőség elérése” céljából azt a drasztikus változtatást követeli többek között, hogy nőket szenteljenek pappá, és ugyanakkor maradhat 143 szerzetes nővér főelöljárója, akkor az egy végbement de álcázott szakadás biztos jele.
El kell gondolkodni azon, hogy az érvei között hiába keressük az Evangélium és Jézus személyére való hivatkozást. Az Egyház kétezer éves hagyományára sincs utalás. Szerinte a szinódus résztvevőinek többsége hívek „válogatott” (mi szerint?) képviselőiből álljon, ne püspökökből. Ők kisebbségben legyenek, amikor tanításbeli „kötelező érvényű” határozatokat fogadnak el (külön) a német egyház számára.
Nem olvasta az Apostolok Cselekedeteiben, hogy csak „az apostolok és a presbiterek” vettek részt az első jeruzsálemi szinóduson? Ha akkor még élt a Szűzanya, ő sem vehetett rajta részt. Neki más volt az üdvösségtörténeti szerepe; a lehető legnagyobb küldetés, amire csak egy nő képes: ő szülte az Isten Fiát e világra.
A feminista apáca véletlenül sem említi a keresztény édesanyák és szüzek eszményképét, a Szent Szüzet. Az érveinek nincs semmi teológiai alapja, egy perverz emberkép áldozataként nem a személyek egyenrangúságát hirdeti, hanem a szerepek egyenrangúságát. Emögött sajnos a tulajdonságok felcserélhetőségének lehetősége lappang!
Nem kell ahhoz jósnak lenni, hogy ha ezt megteszik, semmi sem fogja akadályozni őket abban, hogy leszbikus női papokat is szenteljenek (lásd az anglikánoknál!). Az a püspök, aki nőt felszentel, kiközösíti magát a katolikus egyházból. Tehát a nők felszentelésének követelése az egyházszakadás követelése.
Imádkozzunk és haladjunk előbbre a megtérés útján, és a szakadáshoz vezető, lényegében lelkileg már az egyházszakadást végbevivő követeléseknek éppen az ellenkezőjét mélyítsük el magunkban, és azt hirdessük!
Fr. Barsi Balázs OFM