2009. október 2., péntek

Vassula Ryden előadása a Budapest, Városmajori Szent Család Plébaniatemplomban, 1995 január 28-án.

Dicsértessék Jézus szent neve!

http://lendvaykati.freeblog.hu/files/J%C3%A9zus%20%C3%A1ld%C3%A1sa.jpg

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

18. Felkészülés

Muszáj, hogy legyen egy végstratégiánk. Egyrészt, soha nem lehetünk biztosak abban, hogy este ágyba kerülünk, vagy ha mégis, nem biztos, hogy a reggelt is megérjük. Soha nem tudhatjuk, mennyi időnk van még hátra - van, akinek több és van, akinek kevesebb, kicsit "struccos" lenne azt állítani, hogy "én még ráérek, soká leszek 80 éves". Biztosra kell tudnunk, hogy halálunk pillanatában ki jön értünk, melyik irányba fogunk haladni.

Nem lehetetlen és elérhetetlen az örök boldogság birodalma, sokkal közelebb van, mint a legtöbb ember gondolná. Sokan úgy gondolkodnak, hogy valamit tenni kell azért, hogy ezt a jutalmat elnyerjük, ingyen nincs semmi. Le kell mondani erről-arról, másképp kell viselkedni, meg kell változni. Mivel ilyen tévhitek keringenek (és ebben sokszor mi, hívők is hibásak vagyunk), ezért maradnak sokan távol "Noé bárkájától", ill. Jézus közösségétől.Fontos megjegyezni, hogy Isten szereti az embert, személyes terve van mindenki számára. Ismer minket már fogantatásunk pillanatától kezdve, jelen van az életünkben - amit persze sokan nem vesznek észre.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen"
(János ev. 3,16).

Tudnunk kell azt is, hogy bűnösök vagyunk, emiatt nem lehetünk kapcsolatban Istennel. Itt persze gondolhatjuk, hogy nem is vagyunk rosszak, hiszen annyi jót teszünk, dolgozunk, tanulunk, próbálunk mindenkivel normálisan kijönni... stb. Egyet elfelejtünk, hogy nem az számít, hogy mi, vagy embertársaink mit gondolunk. Isten törvényével kell megmérni magunkat. De ne fáradjunk, a Biblia kimondja, hogy

"Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül" (Róma 3,23).

És az Úr nem titkolja el azt sem, hogy ez mivel jár: "a bűn zsoldja halál" (Róma 6,23), pontosabban a végleges elválasztás Istentől.

Akkor mi a megoldás? Szeret Isten és mégis azt mondja, hogy lehetetlen megfelelni? Nincs itt valami ellentmondás?

Egyedül Jézus Krisztus menthet meg minket. Ő a híd a bűnös ember és a Szent Isten között.
"Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam"
(János 14,6).

Hogyan? Az Ószövetségben minden elkövetett bűn után áldozatokat kellett bemutatni.
Kiválasztottak egy hibátlan bárányt, a nép bűnvallást tett, miközben az állat fejére tették a kezüket, mintegy neki adva bűneiket. Ezután az állatot levágták, az Úr pedig megbocsátott.

Ám jött Jézus. Megszületett, felnőtt, hirdette Isten országát, beszélt a mi állapotunkról, szembeállított a bűneinkkel, de felkínálta a megoldást is. Higgyünk benne. Ennyi. Ezután önként vállalta a kereszthalált. Nem mintha nem tudta volna elkerülni, hanem mert annyira szeret minket, hogy odaadta magát értünk, mint tökéletes, hibátlan Bárányt. Akire rápakolhatjuk az összes bűnünket. Ő meghalt, és mi így bocsánatot nyerünk. Nem kell több állatot levágni most már, amikor Isten elé kerülünk, Jézus fogja megmondani, hogy elfogadtuk-e ezt a megváltást vagy nem.


 "Isten a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt" (Róma 5,8).

Ugyanakkor nem szabad itt leragadni, mivel Jézus nem csupán meghalt, de harmadnapra fel is támadt, bizonyítva ezzel, hogy Ő valóban Isten Fia és nemcsak egy ember. Ezzel is utat mutatott, példát, reménységet adott, hogy tudjuk biztosan, van feltámadás, van élet a halál után.

"Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében"
(János ev. 1,12).

Vagyis, személyesen kell elfogadnunk Jézus Krisztust mint Urunkat és Megváltónkat. Ezt hit által tudjuk megtenni, semmi egyéb nem kell hozzá.

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék" (Efézusi levél 2,8-9).

Isten ezt az ajándékot mindenkinek készen tartja, csak rajtunk áll, hogy elfogadjuk vagy visszautasítjuk. Mindenkinek felkínálja, kivétel nélkül:

"Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, vele vacsorálok és ő énvelem"
(Jelenések 3,20).

Tehát nem elég felfogni, hogy ez így van, döntenünk kell, hogy a jelenlegi - Jézus nélküli - életünket éljük-e tovább, vagy szeretnénk egy újat, egy jobbat, egy gazdagabbat. Amennyiben Jézust választjuk, ezt a döntést hittel kell meghozni.

"A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés" (Zsidókhoz írt levél 11,1).

Amennyiben a következő imát hittel, szívből el tudjuk mondani, máris miénk a menny:

Úr Jézus, szükségem van Rád. Hálát adok azért, hogy meghaltál a bűneimért. Megnyitom az életemet előtted, és elfogadlak Téged Megváltómnak és Uramnak. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet és örök életet adtál. Kérlek, végy uralmat az életem felett. Tégy engem olyanná, mint amilyennek elterveztél. Ámen.

Az utolsó két mondattól nem kell megijedni. Hiszen pillanatnyilag is egy úr uralkodik az életünkben, csakhogy ez az úr mindenféle irányba vezet minket, mígnem teljesen összezavarodunk, még talán az öngyilkosság gondolatával is foglalkozunk.

Ezzel szemben Jézus uralma jelenti azt a szabadságot, amire minden ember vágyik, mindenki keresi, csak nem mindenki találja meg, mert éppen Istenről nem gondolná, hogy meg is tudja adni. Ez azért van, mert sokan csak az ószövetségi törvényeket, Tízparancsolatot ismerik, Isten kegyelmét, amit az Újszövetségben tett nyilvánvalóvá, nem. Pedig csupán egyetlen parancsolatot kell megtartanunk, ez pedig a szeretet parancsa. Amennyiben ezt megtartjuk, úgy betöltjük a törvényt (ha szeretek valakit, nem lopok tőle, nem irigykedek rá, nem ölöm meg...).

Nagyon fontos! Ne felejtsünk el az újjászületés után növekedni is, mint ahogy egy újszülöttet is táplálni kell ahhoz, hogy előbb kisgyerekké, fiatallá, majd felnőtté váljon. Amennyiben ezt elmulasztjuk, úgy az újszülött legyengül, végül meghal - így van ez a hittel is; amennyiben nem jut elegendő tápanyaghoz, meggyengül, majd teljesen kialszik.
Első és legfontosabb táplálék a Biblia, de nem kevésbé lényeges, hogy hasonló gondolkodásúakkal járjunk egy közösségbe. Mindenki tudja, mennyit alakít egy emberen a társaság, ahová jár, a barátok, akikkel az idejét tölti.


Sok sikert és Isten áldását kívánom!


"Bizony, hamar eljövök"
(Jelenések 22,20).
17. A háború után

"Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel."
(Máté 24,29-30)

A második eljövetelről szóló tanítás a prófétai kijelentés egyik legfontosabb igazsága az Újszövetségben. Becslések szerint az Újszövetség minden 25. verse az elragadtatással vagy Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatos.

A legrészletesebb leírást a Jelenések könyvében találjuk (jelenések - szó szerint: kijelentés): "Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen." (1,7)

Még ennél részletesebben írja le ez a könyv a 19. fejezet 11-21 verseiben.
Az armageddoni csata tetőpontján az egek megnyílnak Isten dicsősége előtt, és beteljesedik Jézus próféciája, aki azt mondta, hogy eljövetele olyan lesz, mint a kelettől nyugatig ellátszó villámlás. Amint azt más bibliai igék is kijelentik, az ég ekkorra már elsötétedik Isten korábbi csapásai miatt, de ekkor egy pillanat alatt földöntúli, ragyogó fény árad szét az égbolton, ami megdöbbenést vált ki az egész földön.

Az egymással harcoló seregek megdermednek. Az ég megnyílik és a Messiás megkezdi fenséges menetét a mennyből a földre.
"És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol..."
(Jelenések 19,11)

A világ első félelmében meghajol a bámulatos látvány előtt, de nem sokkal ezt követően a nagy világháborúban résztvevő hadseregek félreteszik addigi ellentéteiket, és megpróbálják együttesen felvenni a harcot az égi seregek ellen. Ez a lázadás, amelyet maga a Sátán kezdeményez és szervez (Jelenések 16,13-14), öngyilkos, kudarcra ítélt próbálkozás lesz, hiszen Istennek ki tudna ellenállni?

"(Az Úr) Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket" (Jelenések 19,15).
Ez a prófécia egyértelművé teszi, hogy a gonoszság minden serege elpusztul.

A visszatérés tehát hirtelen véget vet az utolsó világháborúnak és a pusztulás hullámának, mely kis híján a föld végzetét okozza. De véget ér a nemzetek korszaka is, amikor a pogány birodalmak határozták meg Jeruzsálem sorsát és nyomták el Izrael népét.

Ez egy személyes visszatérés lesz, vagyis Jézus Krisztus most már azért jön, hogy testben gyakorolja a világ feletti uralmát és teljhatalmát. Jól látható és dicsőséges eljövetel lesz ez, látványos és fenséges felvonulással, amely több órán keresztül tart majd. Az egész föld szemtanúja lesz. A célállomás Izrael lesz, ahol előbb megsemmisíti az armageddoni csatához összegyülekezett hadseregeket, végül pedig a Sion hegyére érkezik meg a földön.
Nem egyedül jön, azok a hívők, akiket elragadott a nagy nyomorúság elején, szintén vele lesznek, valamint angyalok is szép számmal csatlakoznak ehhez a felvonuláshoz.

Az egész földet megrázza ez a visszatérés, az armageddoni csata a harag hetedik poharának kiürítésével ér véget, amikor villámlások, mennydörgések, rengések és súlyos földindulások lesznek. Városok omlanak össze, szigetek és hegyek tűnnek el, és mintegy 40 kilogrammos jégdarabok hullanak az égből.

Amint Jézus befejezte ezt a csatát, megsemmisítette az ellenséget, leteszi lábát az Olajfák hegyére. Abban a pillanatban a hegy kettéválik, egy nagy völgy tárul fel. A második eljövetel drasztikusan átalakítja a föld térképét, úgy, ahogy Noé idejében is már teljesen átalakult.

Jézus megkezdi igazságos, békés uralmát a földön. Ennek a királyságnak a fővárosa Jeruzsálem lesz, ahol megkezdődik az ítélet. Isten nem hagyja cserben népét, úgyhogy az összes zsidót hazaviszi (már azokat, akik életben maradnak). Mindenkinek meg kell állnia a Bíró előtt.


A lázadókat, akik nem fogadták el Jézust Messiásuknak, Isten halálra adja (Ezékiel 20,38).
A megmaradt hívő zsidók, akik túlélték az üldöztetést, a Messiás új, földi királyságának első polgárai lesznek. Megnyerik azt az áldást, amit Isten Ábrahám idejétől fogva megígért Izrael gyermekeinek (Jeremiás 31,31-34; Róma 11,26-27).


A többi túlélő megítélése következik ezután (Máté 25,31-46), akik összegyűlnek Jeruzsálemben az Úr trónja előtt. Akik az elragadtatáskor itt maradtak, de felismerték a Biblia igazságait, és annak megfelelően cselekedtek, Jézus a juhai közé fogja sorolni és ők vele együtt fognak uralkodni az új Jeruzsálemben.

Ezzel szemben a hitetlen embereket a nagy nyomorúság idején a zsidókkal szembeni kegyetlen önzésük fogja leleplezni. Ők a kecskék közé kerülnek, és
az örökké égő tűzbe vettetnek.

A föld megmaradt lakossága - még halandó földi testben - belép Jézus földi uralmának ezeréves királyságába. Az ekkor élő és születendő gyermekek felnőve személyesen dönthetnek arról, hogy hisznek-e a megváltásban és az Úr Jézus örökkévaló királyságában vagy fellázadnak ellene. Az időszak elején a lázadókat teljesen eltakarítják, így kezdődhet el a béke új korszaka, melynek során az emberek újjáépítik és ismét benépesítik a földet.


A háború következményei

A holttestekre egybegyűlnek a madarak és a vadállatok (Ezékiel 39,4-5; 17-20), hiszen Isten hívja meg őket "ünnepi lakomájára". Terített asztal várja őket ekkora öldöklés után.


A pusztulás olyan kiterjedt lesz, hogy Ezékiel szerint hét teljes hónapba telik, mire Izraelben eltemetik a halottakat (39,12). A további versek elmondják, hogy ez hogyan fog történni. Megtisztítják a földet, a halottakat eltemetik. Létrehoznak egy várost is (H
amóná) a közelben a tisztogatásban résztvevők számára (39,14-16).

A fegyvereket is hét éven át fogják égetni.

Mindeközben már béke és nyugalom lesz, minthogy Isten megkötözte a Sátánt, így egy pusztítás, lázadás, háború nélküli élet lesz a földön (Jelenések 20,1-3).

1000 év után Sátán felszabadul egy kis időre, elmegy, hogy újra megtévessze a népeket, összegyűjti őket egy háborúra - de tűz száll le majd az égből, ami véget vet ennek a lázadásnak (Jelenések 20,7-9).

Ezután Isten Sátánt máris ítélet alá helyezi, aminek helyszíne a tüzes és kénes tó.
Ezt követően feltámadnak mindazok, akik az Isten nélküli életet választották. Meg kell jelenniük Jeruzsálemben, az Úr trónusa előtt, ahol Ő mindenkit megítél a cselekedetei alapján. Akinek a neve nem szerepel az élet könyvében, arra a tűz tava vár. Innen már nincs lehetőség, nincs visszaút, aki idekerül, az örökké kínlódni, szenvedni fog. Szomjas lesz, szeretetre éhes, nem lesz nyugalma, gyötrődni fog éjjel-nappal (Jelenések könyve 20,10-15).


Isten pedig az Övéinek új eget és új földet teremt, ahová nem mehet be senki, akit Jézus Krisztus vére nem tisztított meg.
16. Armageddon
Jézus földre történő visszajövetele előtt kitör a harmadik világháború, amelynek végső csatáját a nemzetek hadseregei a tágas megiddói völgyben (Armageddon) vívják meg.


"Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt." (Máté 24,32-33)
Ha az ószövetségi prófétákra és az Armageddonra utaló jelekre nézek, kénytelen vagyok arra gondolni, hogy vajon nem a mi nemzedékünk-e az, amelyik meglátja ezeknek a bekövetkeztét? Nem tudom, hogy önök közül foglalkozott-e valaki mostanában ezekkel a próféciákkal, de higgyék el, éppen olyan időről szólnak, mint amilyenben élünk.
(Ronald Reagen elnök - 1983)

Semmi kétség afelől, hogy a globális események a történelem utolsó háborújához, a nagy Armageddonhoz készítik elő az utat!
(Billy Graham: Till Armageddon)


Vajon MIKOR fog bekövetkezni ez a háború? Ezékiel 38,8 annyit mond: "Egy idő múlva..."
Annyi biztos, hogy ilyen összecsapás a múltban nem volt. A Bibliában találunk támpontokat, amik segítségünkre lehetnek. Egyik ilyen információ az, hogy a támadásra olyan időszakban kerül sor, amikor Izrael már visszatérhetett ősei földjére, ahol a zsidók biztonságban és nyugalomban élnek. (Most Izrael nagy része már visszatért, de még szó sincs nyugalomról.)


Egyetlen olyan időszak van a jövőben, amely világosan beleillik Ezékiel leírásába, és ez a Dánielnél szereplő isteni menetrend hetvenedik hetének az első fele. Miután az Úr elragadja az Ő egyházát, ekkor fogja Izrael aláírni azt a békeszerződést, amit a Tízek Csoportjának a vezetője fogalmaz meg. Ekkor következik be Izrael életében az a nyugalom, amire mindig is vágyott, ekkor fog az ország békében és nyugalomban élni.

MIÉRT?
Ezékiel könyve erre is megadja a választ, a 38. fejezet 9-12. verseiben. A cél újabb területek megszerzése (38,8), zsákmányszerzés (38,12), Izrael népének elpusztítása (38,11.16), valamint konfrontáció az Izraellel szerződés alapján szövetségben álló Antikrisztussal vagy nyugati hatalommal (Dániel 9,27).

HOGYAN?
Vegyük még egyszer sorra, milyen előfeltételek szükségesek ahhoz, hogy ez a pusztítás elkezdődjön.

    * Izrael egybegyűjtése (folyamatban, 1948-ban megalakult az állam).
    * "Izrael hegyeinek" Izrael tulajdonában kell állniuk (1967-től ez így van, kivéve a Templomhegy egészében)
    * Izraelnek békében kell élnie (ez a feltétel még hiányzik, fent bővebben)
    * Oroszország elveszett dicsőségét keresi (lsd. Oroszország, ill. Oroszország és Irán c. fülek
    * Növekszik az Izrael elleni gyűlölet (lsd. Kapcsolódó hírek, vagy TV híradó...)
    * Irán kulcsfontosságú szereplővé válik (lsd. Oroszország és Irán)
    * Törökország iszlám szomszédaival szövetkezik (könnyen elképzelhető, hogy ez hamarosan bekövetkezik, minthogy az EU-tól egyre "távolabb" kerül)
    * Szaúd-Arábia a Nyugattal szövetkezik


A tapasztalatok - és a mostani hírek (2008. november 24. körüliek) - alapján lehetséges, hogy izraeli vezetők mérlegelik egy megelőző csapás lehetőségét (lsd. a Kapcsolódó híreket). Elképzelhető, hogy Izrael úgy dönt, amennyiben ő biztosan megsemmisül, minden ellenségét magával rántja a sírba.

Mégis, Góg és Magóg háborúja más lesz, mint eddig bármelyik katonai összecsapás. Ezékiel világossá teszi azt, hogy Isten közvetlenül hadba lép Izrael oldalán ellenségei ellen.

"De majd azon a napon, amelyen megérkezik Góg Izrael földjére - így szól az én Uram, az Úr -, haragra lobbanok. Felindulásomban, heves haragomban így beszélek: Azon a napon nagy földrengés lesz Izrael földjén. Megrettennek tőlem a tenger halai, az ég madarai, a mező vadai... és minden ember a föld színén. Leomlanak a hegyek, lezuhannak a sziklák, és földre dőlnek a várfalak." (38,18-20)


A háború "forgatókönyve
Először egy új világkormány fog létrejönni az Antikrisztus vezetésével. Itt szeretném megemlíteni, hogy az Antikrisztust nem úgy kell elképzelni, mint egy ördögöt, gonosz mosollyal és vasvillával, hanem mint egy nagyon szimpatikus, jó vezetői képességekkel rendelkező embert. Csakis így tud félrevezetni szinte egy teljes földgolyónyi népet. A TV és az Internet lehetővé teszi, hogy mindenhol megjelenjen, ezek mellett a Sátán emberfeletti képességekkel is felruházza, így valóban óriási lesz a hatalma és a befolyása.

Ez az új diktátor azonban Istent káromolja és megveti, így gyűlölni fogja azokat is, akik a nagy csapássorozatok közben/után keresni kezdik az Urat.

A világ egyre elégedetlenebb lesz ezzel a vezetéssel, aki békét és jólétet ígér, ám uralmát csapások sorozata kíséri. A diktátor a kezébe letett rendkívüli hatalom ellenére képtelen lesz ellenőrzése alatt tartani a helyzetet. Így a világ jelentős része fellázad ellene, és hadseregeiket a Közel-Keletre küldik, hogy megvívjanak az Antikrisztussal.

Kezdetben Oroszország és más északi országok indulnak meg, majd délről is csatlakozik egy afrikai hadsereg. Dániel 11,40 így írja le az eseményt: "A vég idején összecsap vele a déli király. Az északi király forgószélként tör rá harci kocsikkal, lovasokkal és sok hajóval..."
Miközben a világdiktátor látszólag uralmat vesz a helyzet felett, arról kap hírt, hogy keletről újabb, 200 milliós hadsereg érkezik (Dániel 11,44; Jelenések 9,16).

Ekkor kezdődik a történelem legnagyobb csatája. Jelenések 16,13-14 bemutatja, hogy itt már démoni befolyásról van szó, ez a Sátán csatája lesz.
Ahogy a Szentlélek a hívőket Krisztusnak és az Atyának az imádására ösztönzi, úgy fogja a hamis próféta az embereket a fenevad (mint uraknak ura) és a hamis próféta imádatára vezetni.
Bár a hadseregek úgy gondolják, hogy a világhatalom megszerzése miatt gyűlnek össze, valójában a Sátán toborozza őket egybe, mivel igyekszik felkészülni Jézus Krisztus második eljövetelére.

A földrengés epicentruma Izraelben lesz, de a lökéshullámokat az egész világon érezni fogják. Ez a csapás közvetlenül Izrael ellenségeit sújtja majd, ám hatását az egész emberiség érezni fogja (elképzelhető, hogy nem fizikailag, de a nagy pusztítást látva rettegést hoz a távolabb élőkre).

"Eljön ez, és megtörténik - így szól az én Uram, az Úr -, ez az a nap, amelyről beszéltem." (Ezékiel 39,8)
15. Csapások
Több milliárd ember veszíti életét a történelem legsúlyosabb katasztrófasorozatában

Hurrikánok, cunamik és földrengések
Az egyre nagyobb számban előforduló természeti katasztrófákat tanulmányozva nem merül-e fel a kérdés sokakban, hogy: "közel az idő"?

2004. decemberében Ázsiát példátlan méretű szökőár sújtotta.

2005. augusztusában a Katrina hurrikán söpört végig az Egyesült Államok öböltérségén.
2005. októberében 7,6-os erősségű (1906-os San Franciscoival megegyező intenzitású) földrengés sújtotta Pakisztánt.

Jézus előre jelezte, hogy korunkat a természetben jelentkező megrázkódtatások és rettenetes járványok kísérik majd (Máté 24,7; Lukács 21,11). Ezek a jelek a szülési fájdalmakhoz hasonlóan folyamatosan erősödnek és sűrűsödnek.
Most még egy-egy csapás után eltelik egy bizonyos idő (egyre rövidebb), míg jön a következő. Mindenesetre a mai helyzet rémisztő előképe annak, ami a végidők során a földre vár, amikor a csapások megsokasodnak és világméretűvé válnak.

Járványok
Új járványokra figyelhettünk fel az elmúlt években, amikor a híradót hallgattuk. Egymás után bukkant fel az Ebola, a nyugat-nílusi vírus, a Lyme-kór, a kergemarhakór, a SARS, és a madárinfluenza.

A National Geographic cikke szerint a következő nagy világjárvány a H5N1 jelű vírustörzsből alakulhat ki, amennyiben a kórokozó képessé válik arra, hogy gyorsan átterjedjen emberről emberre. Egy ilyen világméretű járvány áldozatainak a száma a visszafogott becslések szerinti 7,4 milliótól egészen az apokaliptikusan hangzó 180 és 360 millió közötti értékig terjedhet!
Nem állíthatjuk biztosan, hogy Jézus pont a ma pusztító betegségekről és járványokról prófétált. Annyit azonban bátran elmondhatunk, hogy a globalizmus, a felgyorsult közlekedési módok és a sűrűn lakott nagyvárosok utat készítettek egy ilyen - világon végigsöprő - csapás számára.

Éhínség

Az éhínséget és a kóros alultáplátságot több tényező okozza: a túlnépesedés, az elhibázott nemzeti politika vagy az intézményi kudarcok, ill. a háborúk. Korunkban az egyik nyilvánvaló ok, hogy bizonyos térségek túlnépesedtek, és túlzsúfoltakká váltak.
1900 és 2000 között a világ népessége 1,6 milliárdról 6,1 milliárd főre nőtt. 2006-ben a becslések szerint 6,6 milliárd ember élt a földön.

A világ élelmiszerválsága a 70-es évek gazdasági nehézsége idején gyorsan súlyosbodott, majd a 80-as években ez a krízis több millió embert az éhhalál küszöbére sodort. A harmadik világ energiaproblémái szintén hozzájárultak ennek a helyzetnek a kialakulásához. A magas olajár korlátozta a petróleum alapú műtrágya használatát, mivel ezek a talajjavító szerek a fejletlen országok többsége számára megfizethetetlenekké váltak. A szárazságok, viharok, áradások és a klímaváltozások szintén világszerte pusztították a mezőgazdasági termelést.

További súlyos problémát okoz az ellátásbeli nehézségekbe ütközés. Ahogy súloyosbodnak a természeti csapások, a pogárháborúk és a terrorakciók, úgy válnak egyre korlátozottabbá az éhínség leküzdésére létrehozott nemzetközi intézményrendszer lehetőségei.


PRÓFÉCIÁK A NAGY NYOMORÚSÁGRÓL

Jézus azt mondja: "Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ezideig és nem lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok" (Máté 24,21-22).
Dániel így fogalmaz: "nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig" (12,1).
A Jelenések könyvében megtaláljuk mindazokat az ítéleteket, amik még várhatóak a közeljövőben. Ezeket hét pecsét, hét trombita és hét pohár jelképezi. A nagy nyomorúság során az ítéletek egymást követően érik a földet, és borzalmas csapást okoznak minden ember számára.

A horror hét pecsétje (Jelenések 6-8. fejezet)

Az első pecsét egy sátáni világkormányt mutat be, amely majd uralkodik a földön (Jelenések könyve 13. fejezet). A második pecsét egy háborúról szól, a harmadik a háborúk és katasztrófák nyomán fellépő éhínséget mutatja be, a negyedik a halált ábrázolja, mivel a háborúkban, éhínségben, járványokban és természeti csapásokban elpusztul a föld népességének egynegyed része.
Az ötödik pecsét egy világméretű üldöztetést ír le, mikor Jézus Krisztus követőit megölik.
A hatodik pecsét az eljövendő környezeti katasztrófákról szól, amikor csillagok hullanak le az égről, a csapássorozat következtében a nap elfeketedik, a hold vörössé válik, emellett nagy földrengések lesznek mindenfelé.

A hetedik pecsét felnyitásával hét trombita kerül elő, mely a pusztulás hét trombitája.
Az első trombita felhangzása után a föld egyharmada tűzben elpusztul. Ezt okozhatja közvetlenül Isten is, de kiválthatja egy atomkatasztrófa, vagy ha a Föld Nap körüli pályája megváltozik.

A második trombitaszó után az óceánok, tengerek harmada elszennyeződik, a rajtuk lévő hajók harmada elpusztul. A harmadik trombitaszóban az édesvizek kerülnek sorra, ezek harmada szennyeződik el.
A negyedik trombitaszóra a nap, hold, csillagok harmadrésze nem világít.
Az ötödik trombitaszó egy démoni inváziót fog eredményezni, akik mindazokat az embereket gyötörni fogják, akiken nincs az Isten pecsétje. Nem ölhetik meg őket, de kínozzák 5 hónapon keresztül (skorpiómaráshoz hasonló kínokat kell átélniük).
A hatodik trombitaszóra előjön egy 200 milliós hadsereg, mely megöli az emberiség egyharmadát.
A hetedik trombitaszó Isten uralmát jelenti be.

A harag hét poharának kiöntése

Első pohár: rosszindulatú fekélyek mindazokon, akik az Antikrisztust szolgálják (és nem Istent).
Második pohár: a tengerek vérré válnak, itt már minden élőlény elpusztul, ami most ott él.
Harmadik pohár: az édesvizek is vérré válnak, így ihatatlanok lesznek.
A negyedik pohár tartalma a napra kerül, így rendkívüli, perzselő hőség fogja gyötörni az emberiséget (de az emberek káromolják majd Istent, és nem térnek meg).
Az ötödik pohár tartalma az Antikrisztus birodalmára ömlik, ahol sötétség, kínok és fekélyek kínozzák majd az ott élőket.
A hatodik pohár az Eufráteszre ömlik, ami ettől kiszárad, így előkészíti az utat az armageddoni csatához.
A hetedik pohár megrázza az egész földet, szigetek, hegyek tűnnek el, földrészek válnak felismerhetetlenné, talentum nagyságú jegek esnek (1 talentum = 43,65 kg), az emberek pedig továbbra is Istent káromolják.

(A csapások súlyosabb része már az elragadtatás után fog bekövetkezni, így van lehetőség ezek elkerülésére. Ha valaki rendezi a kapcsolatát Jézussal, már nem kell félnie semmitől, egy gazdagabb, boldogabb, félelmek nélküli élet boldog tulajdonosa lesz.)
14. A harmadik templom

Pillanatnyilag nehéz elképzelni, hogy akár a Salamon király által épített Első Templom, vagy a Nehémiás és Ezsdrás vezetése alatt épült Második Templom helyén álljon a Harmadik Templom. Jelenleg a világ közepén, a jeruzsálemi templomhegyen az Al-Aksza mecset és a Szikladóm áll. Viszont a Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy mindez átmeneti állapot.

Ezékiel két fejezetet (38-39) szentel Góg és Magóg háborúja leírásának, az utána következő kilenc fejezetben viszont az "Úr házát" írja le, amelyen a jövőben fognak felépíteni.

Beszélt erről Ézsaiás is: "lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál" (Ézsaiás 2,2).

Mikeás próféta ugyanezt állítja, Dániel pedig arról prófétál, hogy Isten jövőbeli ellensége (akit a keresztények Antikrisztusnak neveznek) megszentségteleníti az utolsó időkben épített Templomot. Ezt Pál és János apostolok, valamint maga Jézus Krisztus is megerősítették.A palesztinok hevesen tagadták(-ják), hogy létezett valaha is zsidó templom. Íme néhány közelmúltbeli kiejelentés palesztin vezetőktől:

    * "A zsidóknak soha nem volt kapcsolatuk Jeruzsálemmel."
    * "Az ókorban nem éltek zsidók Izraelben."
    * "Soha nem létezett templom Jeruzsálemben."
    * "A Templom nem Jeruzsálemben állt, hanem Nabluszban."


A zsidó vezetők viszont azt állítják, hogy maga Isten adta nekik Izraelt, Jeruzsálemet és a Templomhegyet, és ezt az isteni szándékot nem tudja meghiúsítani sem a Palesztin Hatóság, sem az Iránban, Szaúd-Arábiában vagy más államokban élő radikális iszlám terrorvezérek.


Biztonsági szakértők szerint a Templomhegy a Föld legveszélyesebb négyzetkilométere. Maximális a biztonsági készültség, akár zsidó, akár más nemzetiségű szélsőséges terrorakció megakadályozására. Egy ilyen támadás nem csupán morális szempontból lenne bűn, de beláthatatlan veszélyekkel is járna.
De mivel a Biblia azt állítja, hogy a Harmadik Templom állni fog, ez meg fog történni akkor is, ha még nem tudjuk, hogyan.

Egyik lehetőség, hogy Isten, természetfeletti ítélete során hatalmas földrengést, jégesőt és tűzzivatart zúdít le a mennyből, amelyben elpusztul a Sziklamecset és az Al-Aksza mecset, és szabaddá válik az út a Szent Templom felépítésére.
Másik lehetőség, ha természetfeletti események nem pusztítják el az iszlám szent helyeket, de miután eloszlik a háború füstje, az izraeli kormány - látva, hogy legveszélyesebb ellenségei megsemmisültek - lebontja a mecseteket és újjáépíti a Templomot.
Az sem kizárt, hogy a háború utáni megdöbbenés olyan vallási türelmet eredményez, amelyben lehetségessé válik, hogy a mecsetek mellett építsenek fel egy zsidó templomot.


Jiszrael Ariel rabbi 1987-ben megalapította a Templom Intézetet, hogy "ismeretterjesztés útján felszítsuk az emberek szívében a Szent Templom iránti tüzet", valamint "korlátozott lehetőségeinkhez képest mindent megtegyünk azért, hogy még a mi életünkben felépüljön a Szent Templom".


Ariel és csapata alapos történelmi tanulmányokat végez annak feltárására, hogyan is néztek ki és milyen célt szolgáltak azok a szent tárgyak, melyeket a Szentírás szerint a Templomban használtak. Ariel kutatócsoportja az eredeti anyagok - arany, ezüst, réz és fa - felhasználásával és a leggondosabb mestermunkával újrakészíti ezeket az eszközöket. A szent tárgyak egy részét az Intézet központjában nyilvánosan is meg lehet tekinteni.


Izraelben 2005-ben megalakították a Szanhedrint (az Izrael földjén működő legfelsőbb zsidó jogi tanácsot). Chaim Richman rabbi, a Szanhedrin szóvivője közölte: "A Szanhedrin úgy látja helyesnek, hogy első tanácskozásán a Templom helyszínével kapcsolatos kérdéseket vitasson meg."

A vörös tehén
Az előkészületek során érdemes figyelni a jövőben a vörös tehén megszületéséről szóló híreket. A zsidó törvények szerint ezt a különleges állatot kell feláldozni ahhoz, hogy megtisztítsák és megszenteljék a Templomot és az abba belépő embereket. "... Mondd meg Izráel fiainak, hogy vigyenek neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek semmiféle fogyatkozása nincs, és még nem volt rajta iga... vágják le... égessék el... Örök rendelkezés legyen ez Izráel fiai és a köztük tartózkodó jövevények részére." (4Mózes 19, 2-10)

"A vörös tehén hamvai nélkül egyszerűen... nincs lehetőségük a zsidóknak arra, hogy megtisztítsák magukat, mielőtt belépnek a szent helyre. A judaizmus nem igényelheti magának a Hegyet és e nélkül nincs lehetőség a Templom felépítésére sem" - írta az egyik izraeli újságíró.

1996-ben született egy Melody nevű vörös tehén, amiről azt hitték, hogy "az igazi". De az izraeli rabbik végül vallási szempontból "tisztátalannak" minősítették, mivel a tehén vörös farkának végén néhány fehér szőrszál nőtt.
David Landai, a Haarec szerkesztője figyelmeztetett: "A biztonsági szolgálatoknak nagyobb figyelmet kellene szentelniük a vörös tehénre, amely 'négy lábon járó időzített bomba', és veszedelmesebb lehet bármely terroristánál. Ugyanúgy lángba boríthatja az egész térséget, mint az iráni ajatollahok kezében lévő nem hagyományos fegyverek."

Ariel rabbi és társai a Templom Intézetből nem csupán arról vannak meggyőződve, hogy a Messiás hamarosan eljön, hanem arról is, hogy a Harmadik Templom még ez előtt elkészül. "És mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek." (Malakiás 3,1)

Feltűnő az a tény is, hogy a zsidók egyre nagyobb számban fordulnak Jézus felé,és fogadják el Őt, mint Messiásukat. 1967-ben világméretekben kevesebb, mint 2000 zsidó hitt Jézusban. Ma visszafogott becslések szerint legalább 100 ezren vannak, de mások ezt a számot 300 ezer fölé teszik.

Ezek a számok az ősi próféciák korunkban történő megvalósulásának bizonyítékai. Jézus egyszer azt mondta az izraeli zsidóknak: "Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jó az Úrnak nevében!" (Máté 23,39).
13. Kína
Kína robbanásszerű növekedése századunk meghatározó eseménye lehet. Soha egyetlen nemzet sem emelkedett még fel olyan gyorsan, mint most Kína.
Stapleton Roy, volt pekingi amerikai nagykövetU.S. News & World Report amerikai magazin 2005. június 20:
"... Pekig hamarosan a világ második legnagyobb kőolajimportőrévé, a személygépkocsik, számítógépek, a háztartási és egyéb műszaki berendezések piacán pedig a legnagyobb vásárlóvá válik.
Kínát ma az elhivatottság mély érzése hatja át. Vasakarattal igyekeznek visszanyerni vezető szerepüket a nemzetközi életben. A világ többi része most kezdi csak felfogni azt, hogy ez mit jelenthet majd a jövőben."

A Time magazin szintén címlapon foglalkozott a témával: "Kína arra törekszik, hogy a világ első számú hatalmává váljon."
Néhány számadat Kína elképesztő növekedési üteméről:

    * A kínai gazdaság megdöbbentő ütemben, évi 10 százalékkal bővül.
    * 2020-ra Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága (az Egyesült Államok után, megelőzve Japánt).
    * A világ legszennyezettebb városai közül 16 Kínában található.
    * Mintegy 2 millió olyan kínai állampolgár van, akinek a vagyona meghaladja a nettó 40 millió dollárt.
    * 2003-ban Kínában 269 millió mobiltelefont használtak, ez a szám 2008-ra 500 millióra növekszik.
    * Kína katonai költségvetése a harmadik legnagyobb a világon. Az ország bőséges készpénzforrásokkal rendelkezik rakéták, műholdak és más fejlett fegyverrendszerek megvásárlására.
    * Az elmúlt évtizedben a katonai kiadások 300 százalékkal növekedtek.
    * Kína Tajvant továbbra is elszakadt tartománynak tekinti.
    * Erősödik a kínai nacionalizmus. A kínaiak szeretnék visszaszerezni múltjuk dicsőségét.
    * A Kína és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi forgalom különbözete évente 25 százalékkal növekszik. 2004-ben az amerikaiak 162 milliárd dollárral többet költöttek kínai termékekre, mint amennyit a kínaiak amerikai árucikkekre.

Kína felemelkedésének egyik legdrámaibb következménye az, hogy befolyása növekszik a kőolaj nemzetközi piacán. Az ország már most a második legngyobb olajfelhasználó a világon. A kőolaj iránti igénye évente 7,5 százalékkal növekszik. Ez az ütem hétszerese az Egyesült Államok hasonló adatainak.

2010-re Kínában 90-szer több személygépkocsi lesz, mint 1990-ben volt. A jelenlegi növekedési ütem mellett Kína kőolajigénye 2020-ra 150 százalékkal növekszik. 2000 és 2005 között a kínai kőolajimport megkétszereződött. Ha ez az ütem változatlan marad, Kínának 2025-ben napi 25 millió hordó nyersolajra lesz szüksége, amely megfelel a jelenlegi amerikai fogyasztásnak. Az előrejelzések szerint 2030-ra több személygépkocsi lesz Kínában, mint az Egyesült Államokban.

Mit jelent mindez? Kínának nincsenek hosszú távú stratégiai érdekeltségei a Közel-Keleten, mégis igyekszik gyorsan szorosabbra fűzni a kapcsolatait Szaúd-Arábiával. Robbanásszerűen növekvő gazdaságuk és kőolaj iránti szükségletük miatt a kínaiak az egész földön kutatnak a fekete arany után.

A Biblia azt mondja, hogy a végidők során a világhatalmat 4 nagy földrajzi térségre osztják majd. A nemzetek Izraelhez képest a 4 égtáj szerint rendeződnek el. Északra Oroszország terül el, amely Törökországgal és Iránnal együtt alkot egy egységet. A déli régió a modernkori iszlám országokat - Egyiptomot, Líbiát és Szudánt foglalja magában. A nyugati régió nem más, mint az Antikrisztus birodalma, amelynek központja az újjáélesztett Római Birodalom lesz. Az Eufrátesz folyótól keletre fekvő nemzetek jelentik a negyedik blokkot, akik a próféciák értelmében a végidőkben megszállják a Közel-Keletet (Jelenések 16,12-14).
A bibliatudósok már régóta úgy vélik, hogy ennek a nagy keleti hatalomnak Kína lesz a vezetője.

A 200 milliós felvonulás
A Jelenések könyvében szerepel két fontos szakasz, a 9,13-21 és a 16,12-16, melyek szintén arra utalnak, hogy az utolsó világháborúban résztvevő nagy hadseregek egyike egy Kínából érkező hatalmas fegyveres erő lesz.

"A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van, mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldatott azért a négy angyal, akik el voltak készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek harmadrészét. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer volt; hallottam számukat." (Jelenések 9,13-16)

A legmegdöbbentőbb adat a fenti igeszakaszban a hadsereg létszáma. Az emberiség történetében még soha nem állt fel ekkora hadsereg. A II. világháborúban a harcban álló katonák száma a két oldalon együttesen sem haladta meg soha az 50 milliót. Ezért sokan hajlanak arra, hogy spiritualizálják az itt szereplő számot, mondván, hogy az inkább démoni és nem emberi seregekre vonatkozik. Ez a számadat különösen János apostol számára lehetett elképesztő, hiszen az ő korában a föld teljes népessége sem érte el ezt a lélekszámot.

Azonban egyre inkább lehetségessé válik egy ekkora hadsereg felállítása. Ha előállna egy ekkora sereg, kézenfekvőnek tűnik, hogy a katonák Kínából és talán Indiából - a föld 2 legnagyobb népességű államából - érkezzenek. Elgondolkodtató tény, hogy kínai közlés szerint egyedül abban az országban több mint 200 millió! férfi és nő kapott katonai kiképzést. Igaz, ez a létszám a polgárőröket is magában foglalja, de ez a bejelentés hihetővé teszi, hogy szó szerint értsük ezt a számot.

A Biblia nem tér ki arra, hogy miért vállalkoznak erre a háborúra a napkeleti királyok, de úgy tűnik, Kína utolsó nagy támadásának a célpontja a Római Birodalom vezetője, vagyis az Antikrisztus lesz. Amint arról már szó volt, az Antikrisztus Babilonban, a világ nagy olajtermelő nemzetei közepette állítja fel főhadiszállását, így teljes uralmat gyakorolhat a Közel-Kelet és a térség olajkincsei felett. Kína olajéhsége pedig a fentiek alapján növekedni fog, így kikövetkeztethetjük (és a Biblia csak megerősíti), hogy mi is várható.
12. Irak
Az iraki helyzetről, a háború kudarcáról és az ottani káoszról sok hír született, könyveket is írtak - ezekből szeretnék néhányat felsorolni:


David L. Phillips:
VERESÉG IRAKBAN. HOGYAN VALLOTT KUDARCOT A HÁBORÚ UTÁNI UJJÁÉPÍTÉS?

Larry Diamond:
ELTÉKOZOLT GYŐZELEM. AZ AMERIKAI MEGSZÁLLÁS ÉS AZ ÜGYETLEN PRÓBÁLKOZÁSOK A DEMOKRÁCIA MEGHONOSÍTÁSÁRA IRAKBAN

Aaron Glantz:
HOGYAN VESZÍTETTE EL AMERIKA AZ IRAKI HÁBORÚT?

Michael Scheuer:
A BIRODALMI GŐG. MIÉRT ÁLL VESZTÉSRE A NYUGAT A TERRORIZMUS ELLENI HÁBORÚBAN?

Most így látjuk a helyzetet a politika és a gazdaság szemüvegén keresztül.

De mit mond Irakról a Biblia?
A jövőben Irak stabil, erős és független kormányzattal rendelkező ország lesz. A repülőterek biztonságossá válnak, az emberek végre szabadon közlekedhetnek az országban. Turistaáradat indul meg, hogy felfedezze a gazdag történelmi múlt örökségét és régészeti kincseit. Vezető üzletemberek jelentkeznek jelentős befektetésekkel. Ezek célja elsősorban az lesz, hogy az iraki olajmezők, finomítók és a szállítási kapacitás elérjék a XXI. sz-i színvonalat.

Rövid időn belül Irak - Szaúd-Arábia riválisaként - nyersanyag szuperhatalommá válik. Sok milliárdnyi olajdollár zúdul az országba, és ennek következtében bankok és nemzetközi nagyvállalatok telepítik Irakba regionális és nemzetközi központjaikat... Babilon ősi városa szinte egyik napról a másikra a modern világ egyik csodájává válik.

Számos ószövetségi próféta, Ezékiel, Ézsaiás, Jeremiás és Dániel, valamint az újszövetségi Jelenések könyvében János apostol úgy írja le Irakot, mint amely a Krisztus visszatérése előtti időkben példátlan gazdagsághoz és hatalomhoz jut. Babilonról azt írja a Biblia, hogy "nagy város", olyan luxusközpont, amelyben "meggazdagodott mindenki."

János szemlélteti e város dicsőségét a Jelenések könyvében: "te nagy város, Babilon, te erős város" (18,10). Igaz, itt az apostol már a város pusztulásáról beszél, de a további versekben felsorolja, mi mindennel kereskedtek itt a kereskedők (fahéj, márvány, balzsam, liszt, gabona nemes fából vagy ércből, elefántcsontból készült tárgyak...), és hogy meggazdagodtak. "A város gyolcsba, bíborba, és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyönggyel volt ékesítve" (Jelenések 18,16).
Ezekből a versekből kitűnik, hogy pusztulás vár erre a gyönyörű, gazdag városra, minthogy a gonoszság itt fog összpontosulni.

De először Iraknak stabil, békés, és szabad országgá kell válnia. Figyelemre méltó, hogy már láthatóak az országban ennek a folyamatnak a csírái.
A felszabadulás óta a gazdaság közel kétszeresére nőtt. A világ legnagyobb vállalatai közül többen érdeklődnek az ország iránt.
Az iraki gazdaság a kuvaiti invázió után a kétharmadával csökkent, 2002 és 2005 között viszont a gazdasági termelés 18,9 milliárdról 33,1 milliárd dollárra nőtt.
2003 nyarán a Visa megnyitotta bagdadi irodáját, augusztusban a FedEx kezdte meg a gyorspostai küldemények továbbítását Bagdadban, Moszulban és Bászrában. Hamdi Osman, a FedEx regionális alelnöke szerint "Irak a leggyorsabban fejlődő országok közé kerülhet. Kétségtelen, hogy jelenleg az ország feszült gazdasági légkörben él, de nincsenek olyan akadályok, amelyeket ne tudna leküzdeni."

2003 novemberében a Coca-Cola palackozási együtműködést kezdett iraki cégekkel, miután 37 évvel ezelőtt kitiltották az országból amiatt, hogy megnyitotta izraeli üzemég. Szaddám egyszerűen kizavarta őket Irakból.

De az országba érkezett pl. a General Electric, a Nokia, a Lucent Technologies, a Motorola, Canon... stb. 33 ezer új iraki vállalkozás is bejegyzésre került, és másfél millió iraki kapott munkát az újjáépítési programban.
Az iraki olajipar is kezd visszatérni a normális üzemmódba.


Allawi pénzügyminiszter szerint Irak jelenleg napi 2,1 millió hordó kőolajat termel, melyből naponta átlag 1,5 millió hordót exportál. A nagyobb hadműveletek befejezése óta több mint 350 olajvezetéket javítottak ki és újítottak fel.
Egy kongresszusi jelentés szerint "80 iraki olajmező közül még csak 17-ben indították el a kitermelést", továbbá "Irak a jövőben sokkal több kőolajat termelhet ki, mint eddig a történelme során összesen."


Babilon
Érthető, hogy akik nem a Biblián keresztül nézik az eseményeket, nehezen tudják elképzelni a békét és a stabilitást Irakban. Nehéz lehet elképzelni Babilon ősi városának az újjáépítését is. De már Szaddám Huszein tervei között is szerepelt, hogy az eredeti helyszíneken újra felépítse Nabukodonozor épületeinek a másolatait. Erre több milliárd dollárt költött, ám a Kuvait elleni iraki invázió után a munkálatok leálltak Babilonban, mivel Szaddám pénzhiányba került a háború és a szankciók következtében.

Bár nagyon gyakorlatiasan közelítette meg a kérdést, Allawi pénzügyminiszter szavai mégis történelmi jelentőségűek voltak. Az új iraki kormány magas rangú képviselője újjá akarja építtetni az ősi Babilont és nagy kereskedelmi központot akar ott létrehozni! Az ószövetségi próféták és a Jelenések könyve szerint ez meg fog történni. Ma már kezd mindez valósággá válni.
11. Más szövetségesek

Ezékiel 38, 2-6 verseiben találkozunk még más – különös hangzású – nemzetekkel, népekkel, akik összefognak Góggal azért, hogy Izraelt megsemmisítsék.

Nézzük ezeket sorban:


Kús: 1Mózes 10,6-ban találjuk: „Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán". Kús fiai Arábiában, Mezopotámiában és Asszíriában telepedtek le, a Szentírás azonban a kúsitákat földrajzi szempontból Afrikához kapcsolja. A Biblia több, általánosan elfogadott angol nyelvű fordításában Kúst Etiópiával azonosították. Az ókori történész, Josephus szintén ezt tette, bár akkor Etiópia sokkal nagyobb területet foglalt magában, mint ma: a modern Szudán, és valószínűleg a mai Eritrea is hozzá tartozott.


Pút: Josephus azt írja, hogy „Pút… alapította Líbiát, és a lakóit pútitáknak nevezte el”. Líbia is sokkal nagyobb volt, mint most, Észak-Afrika nagy részét magában foglalta, mint a mai Algéria, és Tunézia.

Gómer: A történészek között nincs nagy egyetértés ezzel a területtel kapcsolatban. A legismertebb elméletek Gómert a mai Törökországgal és/vagy Németországgal hozzák kapcsolatba. 1Mózes 10-ből tudhatjuk azt, hogy Gómer – csakúgy, mint Magóg, Mések és Tubál – Jáfet fia volt. A közös származás egyetlen nagy és erőszakos népcsoportba sorolja őket. Innen azonban homályosabbá válik a kép. Josephus azt írja, hogy „Gómertől származnak azok, akiket a görögök most galáciaiaknak hívnak, de akkor még gómeritáknak nevezték őket.” Ha ebből indulunk ki, akkor Törökország területére, ill. az ottomán birodalomra, vagyis Közel-Kelet nagy részére gondolhatunk.

Kérdéses, hogy a gómeriták az évszázadok során továbbvándorolhattak-e más országokba? Voltaire szerint „vitathatatlan tény, hogy Gallia (Franciaország) és Spanyolország lakói Gómertől erednek.”

Mózes 10,3 Gómer egyik fiát Askenáznak nevezi. Ma Izraelben a Németországból, Ausztriából és Lengyelországból érkezett zsidókat „askenázi” néven emlegetik.

De Gómertől származhattak a későbbi germánok is, ami miatt Németországgal lehet kapcsolatba hozni (lsd. feljebb).

Tógarma háza (Bét-Tógarma): Josephus Tógarma népét a „trugrammeusokkal” azonosítja, akiket „a görögök nyomán frígiaiaknak neveztek el.” Frígia Kisázsia – ma Törökország – nyugati területén fekvő királyság volt, mely i.e. 1200 és 600 között állt fenn.

Hérodotosz görög történész azt írta, hogy az örmények eredetileg Frígiában éltek, mielőtt i.e. 700 körül a mai Örményország területére vándoroltak volna. A bibliatörténészek ezért általában azt tartják, hogy Bét-Tógarma Törökország és Örményország népeire vonatkozik, valamint azokra a török nyelvű népekre, amelyek az idők során szétszéledtek Közép-Ázsiában, a mai Grúzia, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tadzsikisztán területére.


Séba és Dédán: A bibliatudósok széles körben egyetértenek azzal, hogy ezek a megjelölések az Arábiai-félsziget népeire vonatkoznak. Ide tartozik a mai Szaúd-Arábia, Jemen, Omán és az Öböl-országok, köztük Kuvait és az Egyesült Arab Emirátus.

Társis: a mai Spanyolország déli vidékeit jelölte, de az ókorban ezt a kifejezést használták általában az emberi civilizáció által lakott legnyugatibb területekre is.


Összefoglalva láthatjuk, hogy Oroszországból indul ki ez a háború, akinek fő szövetségese Irán (lesz?). Hozzájuk fognak még csatlakozni egész népek úgy, ahogy a térképeken láthatjuk. Izraelt minden oldalról körülveszik és támadják.


OROSZORSZÁG ÉS TÖRÖKORSZÁG A KERESKEDELMI PARTNERSÉG MELLETT SZOROSABB VÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE TÖREKSZIK

Turkish Daily News, 2004. december 8.


ETIÓPIA OROSZ FEGYVEREK VÁSÁRLÁSÁRA TESZ FÉLRE PÉNZT

Kommerszant, 2005. január 13.


OROSZORSZÁG KÉSZ ARRA, HOGY FEGYVEREKET ADJON EL SZAÚD-ARÁBIÁNAK

Moscow Times, 2005. február 10.


AZ OROSZOK RAKÉTÁKAT ADNAK EL SZÍRIÁNAK

London Telegraph, 2005. február 17.


LÍBIA ÉS ALGÉRIA OROSZ FEGYVEREK VÁSÁRLÁSÁRA KÉSZÜL, HA MOSZKVA LEÍRJA AZ ADÓSSÁGUKAT

MosNews.com, 2005. február 17.


AZ IRÁNI ELNÖK MEGERŐSÍTETTE A SZÖVETSÉGET SZÍRIÁVAL

Associated Press, 2006. január 19.


IRÁN ÉS TÖRÖKORSZÁG BIZTONSÁGI EGYEZMÉNYT ÍRT ALÁ

Iszlám Köztársasági Hírügynökség (Irán), 2006. február 22.
10. Oroszország és Irán

Ezékiel 38. fejezetéből láthatjuk, hogy valamikor egy orosz vezető támadást fog indítani Izrael ellen. De nem lesz egyedül, hanem egy erős katonai szövetség élén áll majd.
Ezékiel bámulatosan pontos részleteket közöl erről a koalícióról. 2500 évvel ezelőtt megmondta, mire kell odafigyelnünk.

Az orosz koalíció első tagja Perzsia (Ezékiel 38,5). A mai Irán hivatalos neve 1935. március 21-ig Perzsia volt. Oroszország azonban az elmúlt 2500 évben, soha nem állt katonai szövetségben Iránnal (Perzsiával). Emiatt sok szkeptikus azt gondolta, hogy "Lám, a Biblia sületlenségeket állít. Az oroszok mindig is gyűlölték a perzsákat és fordítva. Képtelenség, hogy ez a két ország szövetségre lépjen egymással akár Izrael, akár más ellen. Ez csak arra példa, hogy a Biblia tele van tévedésekkel."
Ezek az érvelések egészen mostanáig logikusnak tűnhettek. De nem így van ez napjainkban!

A nyolcvanas évek végén Teherán (Irán) számára egyre elviselhetetlenebbek lettek a kegyetlen és végtelennek tűnő irán-iraki háború (1980-1988) gazdasági és katonai terhei. Iránnak szüksége volt egy szuperhatalom támogatására. Washington nem jöhetett szóba, így Khomeini és az iráni mollák Moszkvához fordultak.
Bármilyen szkeptikus is valaki Ezékiel információival kapcsolatban, el kell ismernie azt, hogy a történelemben most először formálódik valamiféle katonai szövetség Oroszország és Irán között.

OROSZORSZÁG ÖT ÚJABB ATOMERŐMŰVET SZÁLLÍT IRÁNNAK
Washington Post, 2002. július 27.

ÚJ VASÚTVONAL ÉPÜL OROSZORSZÁG ÉS IRÁN KÖZÖTT AZERBAJDZSÁNON KERESZTÜL
Agence France-Presse, 2004. május 22.

OROSZORSZÁG AZ IRÁNI ÚTVONALAT RÉSZESÍTI ELŐNYBEN A KŐOLAJSZÁLLÍTÁSHOZ
Teheran Times, 2004. június 14.

PUTYIN: IRÁN NEM TERVEZI ATOMFEGYVEREK ELŐÁLLÍTÁSÁT
(Al-Dzsazíra, 2005. február 18.)

PUTYIN KIÁLL A SZÍRIAI ÉS IRÁNI FEGYVERELADÁSOK MELLETT
Associated Press, 2005. április 28.

IRÁN OROSZORSZÁGOT TEKINTI LEHETSÉGES PARTNERNEK TOVÁBBI HÚSZ ATOMERŐMŰ MEGÉPÍTÉSÉHEZ
MosNews.com, 2005. szeptember 7.

A KREML KÉSZ MEGVÉDENI IRÁNT
MosNews.com, 2005. szeptember 13.

OROSZORSZÁG EGYMILLIÁRD DOLLÁROS FEGYVERÜZLETET KÖTÖTT IRÁNNAL
Associated Press, 2005. december 2.

A perzsa ország már sok éve törekszik nukleáris fegyverek megszerzésére. 1987-ben Ali Hamenei teheráni atomtudósok előtt elmondott beszédében közvetlen összefüggést említett Irán atomprogramja és az ország nemzetbiztonsági érdekei között, és hangsúlyozta, hogy amennyire lehet, fel kell gyorsítani Irán atomhatalommá válását.
"Az atomenergiára most van szükségünk - mondta Hamenei. - Nemzetünket folyamatos külső fenyegetések érik. Az a legkevesebb, hogy nyilvánvalóvá tesszük ellenségeink előtt: képesek vagyunk megvédeni magunkat. Ezért az önök tevékenysége országunk, valamint a tudomány védelmét és fejlődését szolgálja. Ez tartsák szemük előtt, ezért dolgozzanak keményen és gyorsan."
2001. december 14-én az iráni hírügynökség ezzel a címmel közölt tudósítást: "Rafszandzsani (Irán elnöke volt 1989-1997-ig) szerint a muzulmán országoknak atomfegyvert kellene bevetniük Izrael ellen."
A cikk állítása szerint Rafszandzsani úgy véli, hogy egy atomtámadás "megsemmisítené Izraelt", miközben Irán "csak károkat szenvedne". Pontosan így fogalmazott: "Ha eljön egyszer a nap, amikor az iszlám világ is fel lesz szerelkezve azokkal a fegyverekkel, amelyekkel most Izrael rendelkezik, a gyarmatosítás stratégiája zsákutcába jut, mivel Izraelből az atombomba bevetése nyomán semmi nem maradna, míg a muzulmán világban egy válaszcsapás csak bizonyos károkat okozna.

Izrael elpusztítása most is aktuális téma Iránban. 2005-ben Mahmúd Ahmadinezsád vette át az ország vezetését, aki még antiszemitább, mint elődje volt.

AHMADINEZSÁD: TÖRÖLJÉK EL IZRAELT A TÉRKÉPRŐL
Aljazeera.net, 2005. október 26.

AZ IRÁNI ELNÖK KITÖRÖLNÉ IZRAELT A TÉRKÉPRŐL
The New York Times, 2005. október 27.

IZRAELNEK EL KELL TŰNNIE A TÉRKÉPRŐL, ÁLLÍTJA AZ IRÁNI ELNÖK
The Guardian, 2005. október 27.

Az elnök megjegyzéseit világszerte elítélték, de Ahmadinezsád nem hátrált meg. December 9-én Mekkában az Iszlám Konferencia Szervezete előtti beszédében "rákos daganatnak" nevezte Izraelt, továbbá megkérdőjelezte, hogy a Holokauszt valóban megtörtént-e, az európai nemzeteknek pedig azt üzente: ha annyira érdekli őket a zsidók sorsa, keressenek nekik helyet Európában.

Ahmadinezsád szavai arra utalnak, hogy megkezdődött a visszaszámlálás egy új és rettenetes közel-keleti háborúhoz.

A Moszad egyik első számú Irán-szakértője így nyilatkozott: "Kérem, figyeljenek arra, amit ez a rezsim üzen és higgyenek nekik. Az iráni rendszer elsősorban és mindenek előtt Amerika, és nem Izrael ellen van. Izrael csak eszköz számukra ahhoz, hogy megszerezzék maguknak Amerikát. Izrael a kis sátán, a nagy sátánt számukra Amerika jelenti.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy az irániak találták fel a sakktáblát. Három vagy négy lépéssel előttünk gondolkodnak."

Az iráni vezetés tudatosan készül az iszlám és a Nyugat közötti összecsapásra. Ennek érdekében lázasan igyekszik atomfegyverek és a célba juttatásukhoz szükséges rakéták előállítására, megvásárlására, vagy ellopására.

Egyesek szerint a Rafszandzsani által sürgetett "iszlám bomba" akár 2007 végére készen állhat, mások úgy vélik, hogy valószínűbb egy 2008 és 2011 közötti dátum; valójában azonban senki nem tudja, hogy mi az igazság, és a dolog éppen ettől olyan veszélyes. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy Oroszország inkább a folyamat felgyorsításában és nem a lassításban segédkezik.

Több mint ezer iráni atomtudós tanult Oroszországban vagy vezető orosz szakemberektől. oroszország ígéretet tett arra, hogy a széleskörű nemzetközi nyomás ellenére befejezi a buseri atomerőművet, amely Irán első ilyen létesítménye lesz, és tárgyalásokat folytat Teheránnal további húsz atomerőmű felépítéséről, annak ellenére, hogy Irán hatalmas kőolaj- és földgázkészlettel rendelkezik, és az országnak aligha kell energiahiánytól tartania. Orosz diplomaták rendszeresen megakadályozzák azt, hogy az illegális atomtevékenység miatt az Egyesült Államok vagy az Európai Unió szankciókat léptessen életbe Irán ellen, Vlagyimir Putyin pedig személyesen garantálta az orosz nukleáris támogatást Iránnak, annak ellenére, hogy Mahmúd Ahmadinezsád megígérte a zsidó állam elpusztítását.

- Oroszországnak két érdeke fűződik Iránhoz - mondta Dore Gold ENSZ-be delegált izraeli nagykövet 2005 őszén. - Egyrészt fel akarják éleszteni a Szovjetunió hajdani 'dicsőségét', másrészt pedig pénzt akarnak keresni.

(Azt gondoltam, hogy ez a fejezet hosszú lesz, de azt nem, hogy ennyire. :) Viszont ahhoz, hogy megértsük, mi is zajlik körülöttünk, muszáj belemenni egy kicsit Ahmadinezsád gondolatvilágába is.)

Mahmúd Ahmadinezsád elnök barátai előtt azt állította, hogy szerinte csupán néhány év van hátra a világ végéig. Azt is mondta, hogy az iszlám messiás eljövetelét felgyorsíthatja, ha egy apokaliptikus szent háborút robbantanak ki az Egyesült Államok és Izrael ellen.
Ezért fenyegeti megsemmisítéssel ezt a két országot, és e cél érdekében fegyverkezik olyan lázas ütemben.

Az Ahmadinezsád által is vallott síita iszlám eszkatológiát (az utolsó időkről szóló elképzeléseket) leginkább maguktól az irániaktól ismerhetjük meg. Amir Taheri Európában élő újságíró korábban a legnagyobb iráni napilap, a Kajhan főszerkesztője volt. 2006 áprilisában "A rémisztő igazság arról, hogy miért akar Irán atombombához jutni" c. cikkében azt írta, hogy Ahmadinezsád elnök, mielőtt bejelentette, hogy Irán az "atomklub küszöbére érkezett", több órára eltűnt a nyilvánosság előtt, hogy titokban a Tizenkettedik Imám avagy Mahdí néven emlegetett iszlám messiással találkozzon. Taheri leírja, hogy "a síita hagyomány szerint az Imám olyan messianisztikus személy, aki bár jelenleg rejtőzködik, továbbra is a világ igazi Ura maradt."
A cikk szerint Ahmadinezsád azt állítja, hogy ő egyike a Tizenkettedik Imám által kiválasztott embereknek, akik az iszlám messiás képviselőiként segítenek neki előkészíteni visszatérését. Ahmadinezsád büszke arra, hogy "az Imám kifejezetten azért bízta rá az elnökséget, hogy kiprovokálja a 'civilizációk összecsapását', amelyben az Irán által vezetett muzulmán világ megtámadja és le is győzi a 'hitetlen' nyugatot, Amerikával az élen."

Hosszein Basztani száműzetésben élő iráni újságíró megjegyezte: "Ahmadinezsád elnök ragaszkodik ahhoz, hogy az Imám vele áll a legszorosabb kapcsolatban, és őt támogatja." Hozzátette: 2005-ben "Ahmadinezsádot az iszlám országok külügyminisztereivel való találkozás alkalmával megkérdezték arról, hogy miért jelentkeznek válságtünetek Iránban. Az elnök erre azt mondta, hogy ezek a Tizenkettedik Imám visszatérésének a jelei, aki két éven belül megjelenik."

A Koránban sehol nem szerepel a Tizenkettedik Imám eljövetele, ez a hit már a Korán lezárása utáni időkből származik, azokból a mondásokból, amiket Mohamednek és követőinek tulajdonítanak. Ezért nem is minden muzulmán fogadja el ezeket az irányzatokat, még a síiták közül sem. Ahmadinezsád és tanácsadói azonban világossá teszik, hogy őket az iszlám messiásba vetett hit hajtja, aki várakozásuk szerint néhány éven belül megjelenik. Arra számítanak, hogy ha háborút indítanak Izrael megsemmisítésére, azzal siettethetik e nap elérkezését.

Részlet Ibrahim Amini: Al-Imam-al-Mahdí: Az emberiség igaz vezetője c. könyvből:

Isten akkor fogja megengedni a Mahdínak, hogy a végső forradalmat megindítsa, amikor a világ lelkileg felkészül Isten uralmának az elfogadására, és a körülmények is kedvezővé válnak ahhoz, hogy az emberek megismerjék az igazság uralmát... Először néhány kiválasztott személy lesz az, aki válaszol majd hívására, őket a Mahdí megjelenésének órájában mágnesként fogja magához vonni...
Amikor az emberek meglátják azt, hogy a hagyományokban megígért jelek közül milyen sok beteljesedik, hitetlenek sokasága fordul majd az iszlám felé. Azokat, akik megátalkodottak a hitetlenségben és a gonoszságban, a Mahdí katonái ölik meg. Az iszlám lesz az egyetlen győztes hatalom a világon, és az emberek lelkesen fogják védelmezni. Az iszlám lesz minden ember és minden nép vallása...
A Mahdí felkínálja az iszlám vallást a zsidóknak és a keresztényeknek is. Ha elfogadják, megmenekülnek, különben elpusztulnak...

Nem valószínű, hogy el tudjuk kerülni ezt a katasztrófát. Szükségszerű a háború és a vérontás.
9. Oroszország
Góg népe rátámad Izráelre

Lsd. Ezékiel 38. rész első 9 versét (oldalt találsz linket).

Góg? Rós? Mések? Tubál? (Ezékiel 39,1) Mi köze ezeknek Oroszországhoz? De nem hasonlítanak a Moszkva, a Szovjetunió, vagy a cár szóra sem.Először is, Góg valószínűleg nem tulajdonnév, hanem inkább rangjelzés, olyan, mint a cár vagy a fáraó. Tehát nem ilyen nevű embert kell keresnünk, hanem egy "fejedelmet", akinek karrierje "Magóg földjén" kezdődik, és messze északról jön. Góg egy olyan politikai vezető, aki valamelyik Izraeltől északra fekvő országból érkezik.

5 ilyen ország van: Libanon, Szíria, Törökország, Ukrajna és Oroszország. Ez utóbbi fekszik legészakabbra.

Mágóg Jáfet fia volt, aki Noétól származott (özönvíz utáni időszak). Magógtól származnak, akiket magógitáknak neveznek, de a görögök szkíták néven ismernek. (Josephus Flavius)
A szkíták a barbárság megtestesítői voltak: tökéletes lovasok, de erőszakos, vérszomjas gyilkosok. Genetikai szempontból az árjákhoz tartoznak. Földrajzi értelemben a mai Oroszország, a volt szovjet köztársaságok és Közép-Ázsia területén éltek.

Rós: héberül azt jelenti, "fej" vagy "fejedelem". Wilhelm Gesenius, az Ószövetségi Héber-Arám Lexikonban arra a következtetésre jut, hogy Rós tulajdonnév. Továbbá állítja, hogy Rós kétségkívül az oroszokat jelöli, akiket a X. században élt bizánci történetírók Rós néven említenek, mint akik Tarsustól északra élnek.
Dr. Arno C. Gaebelin (neves XX. századi bibliakutató) szintén erre a megállípításra jutott. 1918-ban már leírta, hogy "gondos átvizsgálása" nyomán "egyértelmű, hogy ... Rós Oroszországgal azonos".

Mések és Tubál: ezek együtt szerepelnek a Szentírásban. A legmeggyőzőbb magyarázat szerint Mések és Tubál az ókori görög írásokban szereplő Moszkhoi és Tibarenoi, amelyek az asszír feljegyzésekben Tabal és Muszku neveken szerepelnek. Ezek az ősi helyszínek a mai Törökország területére esnek.
Itt meg kell jegyeznünk, hogy Törökország iszlám vallású nemzet, és a jelenleg ott zajló folyamatok a jelek szerint egyre távolabb sodorják Európától, vissza Oroszország és más, iszlám nemzetek felé.


Oroszországban rendkívüli változások zajlanak - olyan változások, amelyek határozottan arra utalnak, hogy Ezékiel próféciájának beteljesülése egyre közelebb kerül.

Oroszország sokkal szabadabbá vált, mióta 1991 karácsony napján végleg levonták a szovjet zászlókat a Kreml tornyáról.
De valahogy mostanában a szabadság (köztük a vallásszabadság) hulláma újra apadóban van. A politikai, gazdasági, és vallási szabadság rendkívüli időszakát, amely Borisz Jelcinnek a piacgazdasághoz és szabad választásokhoz való bátor ragaszkodásával kezdődött, a Jelcin által kiválasztott utód, Vlagyimir Putyin uralma idején elkezdték szisztematikusan lezárni. A Nyugat pedig a jelek szerint nem tud vagy nem képes bármit is tenni ez ellen, és nem néz szembe mindennek súlyos következményeivel.

Lássunk néhány régebbi, ám érdekes szalagcímet:


VLAGYIMIR CÁR
Boston Globe, 2004. szeptember 15.

OROSZORSZÁG VISSZAFELÉ HALAD?
Commentary, 2004. október

OROSZORSZÁG JÖVŐJE A DEMOKRÁCIA? PUTYIN ISMÉT KÉTELYEKET TÁMASZT
USA Today, 2004. november 29.

PUTYIN FASISZTA ÚTRA TASZÍTJA OROSZORSZÁGOT
Omaha Herald, 2004.  december 16.

OROSZORSZÁG LEJTMENETBEN A DIKTATÚRA FELÉ:
PUTYIN RENDSZERE A WEIMARI NÉMETORSZÁGOT IDÉZI
Los Angeles Times, 2005. január 9.

A BIRODALOM VISSZAVÁG - A MAGABIZTOS KREML AZ EREJÉT FITOGTATJA
Newsweek, 2006. január 30.

PUTYIN ELNÖK MEGHATÁROZÓ SZEREPET KÖVETEL MAGÁNAK A VOLT SZOVJETUNIÓBAN
Associated Press, 2006. március 20.

Ezeket a cikkeket "kívülállók" írták, most nézzük, mit mondott maga Putyin:

1999-ben: "A kormány úgy döntött, hogy újjáépíti és megerősíti az állam katonai erejét annak érdekében, hogy az új geopolitikai helyzetben választ tudjon adni mind a külső, mind a belső fenyegetésekre." Külön figyelmet fordított a "déli határaink felől jelentkező új veszélyforrásokra".

2000-ben, miután elnök lett, a katonai kiadások 57 százalékos növelését jelentette be.
Alighogy Jelcin leköszönt, Putyin megismételte ígéretét, hogy helyreállítja az ország súlyosan leromlott állapotban lévő katonai gépezetét. "Hazánk, Oroszország egykor nagy, befolyásos és erős volt. Ez nyilvánvalóan nem állítható helyre anélkül, hogy erős és ütőképes hadseregünk legyen."

2004. augusztusában Putyin a védelmi kiadások újabb 40 százalékos növeléséről döntött. Decemberben parancsot adott, hogy kísérleti indítást hajtsanak végre az SS-18-as, "Sátán" kódnevű ballisztikus rakétával.

2005. április 25-én újabb beszédet tartott: "El kell ismernünk, hogy a Szovjetunió összeomlása a század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt. Az orosz nép számára pedig igazi tragédia." Majd azzal folytatta, hogy az Oroszországot fenyegető terror "még mindig nagyon erős", ezért a Kremlnek is erősnek kell lennie, hogy leküzdhesse ezt a veszélyt. Oroszországnak továbbra is "kapcsolódnia kell" a volt szovjet tagköztársaságokhoz. Azt mondta, Oroszország és szomszédjai "közös történelmi küldetést" hordoznak, ezért szeretné "összehangolni a reformfolyamatok paramétereit" Oroszország és ezen országok között.

2000-ben három orosz újságíró - Natalija Gevorkian, Natalja Tyimakova és Andrej Kolesnyikov - kiadtak egy könyvet Első személyben címmel. Hat különböző alkalommal készítettek interjút Putyinnal. Lássuk, miket mondott:

Putyin a küldetéséről: "Az a történelmi küldetésem, hogy megállítsam a Szovjetunió összeomlását" Ennek érdekében megígérte, hogy erősíteni fogja a "Belügyminisztériumot és a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot (a szovjet titkosszolgálat, a KGB utódját)"... "Ha meg tudom menteni Oroszországot a széteséstől, úgy érzem, hogy lesz mire büszkének lennem."

A stílusáról: "Mindenki azt tartja, hogy nyers, sőt brutális vagyok - ismerte el Putyin anélkül, hogy vitatta volna ezeket az állításokat. - Egy kutya megérzi, ha valaki fél tőle, és megharapja azt az embert - mondta. - Ugyanígy van  az ellenséggel való viszonyban. Ha megijedsz, azt gondolják, hogy ők az erősebbek. Ilyen körülmények között csak egy megoldás működik - ha támadásba mész át. Neked kell először lesújtanod, mégpedig olyan erővel, hogy utána az ellenfeled ne tudjon talpra állni."

A cárokról: "Oroszország kezdettől fogva szuper-centralizált állam volt. Ez benne van a nép génjeiben, tradícióiban és mentalitásában - mondta Putyin, hozzátéve: - Bizonyos időszakokban, bizonyos helyeken, bizonyos körülmények között... a monarchia pozitív szerepet töltött be, és tölt be ma is... Egy uralkodónak nem kell aggódnia amiatt, hogy megválasztják-e vagy sem, és a kicsinyes politikai érdekek, a választópolgárok befolyásolása sem foglalkoztatják. A nép sorsát tarthatja szem előtt, és figyelmét nem vonják el ilyen jelentéktelen dolgok."

Arról, hogy szerinte ki a történelem legérdekesebb személyisége: "Bonaparte Napóleon."

Arról, hogy hírszerzőből lett államelnök: "A Kremlben más a pozícióm. Itt senki nem ellenőriz engem. Én ellenőrzök mindenkit."

A kritikusairól: "Pokolba velük!"

Hogy az Ezékiel 38-ban említett Góg és Magóg háborúja készülőben van, az látszik. De hogy mikor, hol és hogyan fog bekövetkezni, azt még a későbbiekben megpróbálom kivesézni.
8. Az új birodalom
Minden béke, még a legigazságtalanabb is jobb, mint akár a legigazságosabb háború.
(Cicero)

Egyfajta Európai Egyesült Államokat kell felépítenünk.
(Winston Churcill)

A XXI. század hajnalán történelmi léptékű geopolitikai forradalom megy végbe az atlanti térségben: Európa egységesítése. 21 nemzet fogott össze - miközben további jó egy tucat szerepel a várólistán -, hogy közös gazdaságot, kormányzást és kultúrát építsen ki. Európa már ma is sokkal integráltabb hely, mint bármikor a Római Birodalom óta.
(T. R. Reid: The United States of Europe)

Meg kell állapítanunk, hogy a világ ma veszélyesebb hely, mint bármikor a történelem során.

A rossz kezekbe kerülő atomfegyverek katasztrofális, apokaliptikus felfordulást okozhatnak. De itt van az egész világot érintő gazdasági összeomlás, ami a munkanélküliség növekedésével szintén fokozza a veszélyt. Az emberek akár a családjuk megélhetéséért is bűncselekményeket vállalhatnak el.

Amikor a világ a káosz szélére sodródik, egy erős vezető magára tudja irányítani a figyelmet egy mindenkinek megfelelő békeajánlattal.
"Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, rémületes és rendívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt...
A tíz szarv ezt jelenti: Ebben az országban tíz király uralkodik, majd még egy másik is következik utánuk; ez más lesz, mint az előzők, és három királyt fog leverni."

A Szentírás leírása a békeegyezményt megelőző világhelyzetről nem nagyon tér el attól, amit ma láthatunk.

Fent említett idézet, Dániel könyve 7,7 és 7,24 bemutat tíz szarvat egy fenevadon, amely az utolsó világhatalmat, a Római Birodalmat jelképezi végső és újjáéledt formájában. A tíz szarv tíz vezető, akik rendelkezni fognak azzal a gazdasági és politikai hatalommal, ami egy ekkora birodalom vezetéséhez szükséges.
Az utolsóként színre lépő vezető végül elég erős lesz ahhoz, hogy a tíz vezető közül hármat maga alá rendeljen, és uralmát a hajdani Római Birodalomhoz nagyon hasonló módon megszilárdítsa.
Dániel 2500 éves próféciája ma éppolyan érvényes, mint akkor, amikor leírta. A mai események megdöbbentő módon utalnak Dániel ősi előrejelzésének közeli megvalósulására.

A babiloni királynak, Nabukodonozornak volt egy álma, amelyet szintén Dániel magyaráz el:

Egy szobrot látott a király, arany fejjel, ezüst mellkassal és karokkal, bronz hassal, és derékkal, vas lábszárakkal, valamint részben vasból és részben agyagból álló lábfejekkel. Majd egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna és ledöntötte, összezúzta a szobrot.

Dániel el is mondja a királynak, mit jelent az álom:

"te vagy az aranyfej!" (Babilon)
"De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél." (Méd-Perzsa birodalom) "Azután pedig egy harmadik királyság, rézből való, amely az egész földön uralkodik." (Görög birodalom)
"A negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat." (Római Birodalom)
"Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak; eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel." (Európai Unió)
"Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az aranyat."
(Dániel 2, 38-45)

Úgy tűnik, hogy a Római Birodalom, amely 1600 éven keresztül nem létezett , most a szemünk előtt kezd újra összeállni.

Az Európában az elmúlt 50 év során kialakult helyzet megdöbbentő hasonlóságokat mutat mindazzal, amit a Biblia az utolsó időkre előre jelez. Az alapvető kormányzati és gazdasági elemek már a helyükön vannak ahhoz, hogy az Európai Unióban színre lépjen egy tíz vezetőből álló kormányzó csoport vagy bizottság, és magához ragadja a hatalmat. Következő lépésként közülük kiemelkedik egy ember, aki teljhatalmat szerez az unióban és megszerzi a világ feletti uralmat is. Ez az ember lesz az Antikrisztus, aki vezetni fogja majd a Római Birodalom végső formáját, és végeredményben az egész világot is.
7. Amerika
A közel-keleti amerikai befolyás és hatalom meggyengül, miután az Egyesült Államok kivonul a térségből, hogy a belső gondokkal, az energiaválsággal és más problémákkal foglalkozzon.

A történelem kezdete óta a világ legnagyobb civilizációinak az átlagéletkora kb. 200 év volt. Ezek a nemzetek ez idő alatt mindig a következő fejlődési szakaszokat élték át:

Szolgaságból a szellemi hitig;
A szellemi hittől a nagy bátorságig;
A bátorságtól a szabadságig;
A szabadságtól a gazdagságig;
A gazdagságtól az elkényelmesedésig;
Az elkényelmesedéstől az apátiáig;
Az apátiától a kiszolgáltatottságig;
A kiszolgáltatottságtól vissza a szolgaságba.

(Az idézetet ált. Alexander Fraser Tytkernek tulajdonítják.)

A Szovjetunió felbomlása után Amerika lett a világ egyedüli szuperhatalma. De nézzük, mond-e valamit a Biblia az Egyesült Államok jövőjéről.Az ókori prófétákat elsősorban a Szentföld és közvetlen szomszédainak sorsa foglalkoztatta. A Bibliában nem található közvetlen utalás sem az Egyesült Államokra, sem bármely más észak- vagy dél-amerikai országra.
A távoli földekre vonatkozó, meglehetősen homályos bibliai hivatkozások közül nem lehet egyiket sem közvetlenül az Egyesült Államokra vonatkoztatni.
Azonban a prófétai menetrendből kiolvashatunk néhány általános következtetést Amerika végidőbeli szerepéről.

A világ helyzete az utolsó időkben

1. Felkészülés
Közvetlenül az elragadtatás után egy előkészületi korszak következik, amely során a Nyugat hatalmát megerősítő tíz világvezető kilép a nemzetközi színtérre. Ez a hatalmi csoport az európai és mediterrán országokat a Római Birodalomhoz hasonló megújult és nagyhatalmú koalícióba egyesíti. Ez lesz a "vasököl", amely véget vet a káosznak.
(Lsd. az oldalsáv első hírét!)

2. A békeszerződés
A felkészülési időszak végén "egy uralkodó támad" (Dániel 9,26), aki a Tízek Csoportjának vezetője lesz és hétéves békeszerződést köt Izraellel (Dániel 9,27). Ez a szerződés a védelem és a béke korszakát nyitja meg Izrael számára. Mindezt az a vezető valósítja meg, aki később világuralkodónak nyilvánítja magát. A Dániel 7,8-ban szereplő "kicsiny szarv" az eljövendő világdiktátorként lép fel. Ez lesz a kezdete annak az időszaknak, melyet rendszerint a Dániel-féle 70 év utolsó heteként - a nyomorúság hét éveként - emlegetnek.

3. A világdiktátor
Három és fél év múltán a világ vezetője megszegi Izraellel kötött szövetségét. Világdiktátornak kiáltja ki magát és egy új, ördögi világvallást használ fel arra, hogy becsapjon sokakat.
Az első három és fél éves időszak lezárul, amikor az összegyűlt lázadó hadseregek megindulnak Izrael felé, hogy megkezdjék az armageddoni háborút.

Nagyon valószínű, hogy Amerika valamilyen formában szövetségben áll majd ezzel a hatalommal, melynek a központja Európában és a Közel-Keleten lesz (inkább a Közel-Keleten, de erről majd később).

De mégis, mi lesz Amerikával?

A Jelenések könyve 13,7 alapján egyértelmű, hogy a nagy nyomorúság időszakának közepén a világdiktátor a föld egyetlen szuperhatalmát fogja vezetni. Ha az Egyesült Államok szövetségre is lép az újjáéledt Római Birodalommal, kell valaminek addig történnie, ami megfosztja Amerikát mai "világrendőri" szerepétől.
Vajon mi?
Több lehetőség is adódik, vegyük sorra őket:

1. Terrortámadás
Ha egy nagyszabású terrorakció, pl. atomtámadás, tömegpusztító fegyverrel végrehajtott támadás, biológiai terror vagy valami hasonló érné az Egyesült Államokat, ez több millió ember halálát okozná, megbénítaná a gazdaságot, és az Egyesült Államokat egyik napról a másikra másodrendű hatalommá fokozná le.


2. A kőolaj "töréspontja
Vagyis, mikor az olajválság eléri azt a mélypontot, amikor a világ energiagazdasága összeomlik. Némely szakértő szerint ez a pillanat már a következő évtizedben bekövetkezhet. Ha az Egyesült Államok még akkor is az import kőolajtól függ (ami nagyon valószínű), az ország kiszámíthatatlan bizonytalanságba sodródik.

3. Belső összeomlás
Lsd. a bevezetőt. Isten, aki hosszan tűr, rendkívüli kiváltságban részesítette Amerikát mind a politikai és a lelkiismereti szabadság, mint a gazdasági áldások terén. Jogog lehet azonban a felvetés, hogy Amerika ezt az örökséget eltékozolta, és emiatt régóta esedékes már az ítélete. Nem az a kérdés, hogy vajon az Egyesült Államok rászolgált-e erre, hanem az, hogy miért tartja vissza Isten ilyen sokáig az ítéletet egy tékozló nemzettel szemben, amely oly hatalmas áldásokban részesült.
Erre lehet részben a válasz, hogy Amerika vállalja a legnagyobb részt a világon a keresztény hit terjesztésében.
Másik, az az ígéret, amelyet Ábrahám a leszármazottaival kapcsolatban kapott: "És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei" (1Mózes 12,3). Amerika története során szinte végig a zsidó nép védelmezője volt. Az országban Ábrahám leszármazottai korlátlanul élvezhetik a vallásszabadságot és a vagyonszerzés lehetőségét - míg máshol ennél sokkal nyíltabb az ellenségeskedés Isten választott népével szemben.

4. Elragadtatás
Amikor Jézus eljön egyházáért, és minden keresztény eltűnik a földről, Amerika meggyengül és végzetesen megrokkan. Amerika az élet minden területén, a vezetésben és a civil életben egyaránt jelentős veszteséget szenvedne el. Ez az esemény megzavarná az Egyesült Államok gazdaságát, kormányzatát és fegyveres erőit is. Még akkor is, ha Amerika nem az a keresztény nemzet, mint sokan képzelik, mégis 1000 főre vetítve itt él a legtöbb Jézus Krisztusban hívő, ún. evangéliumi keresztény ember.

Lehet, hogy ezek az események összejátszanak, és így rendül meg ez a "szuperhatalom, de be fog következni belátható időn belül.
Minden nemzet - ahogy az amerikai mottó mondja - "Isten uralma alatt áll". A történelem feltartózhatatlanul halad az előre megprófétált beteljesedés felé, miközben a nemzetek kezdik elfoglalni helyüket az utolsó idők színpadán.
6. Izrael: Az epicentrum

Izrael makacsul védelmezi magát ellenségei tengerében - és ezzel a harmadik világháború szélére sodorja a világot.

A zsidó népnek megkérdőjelezhetetlen, örök, történelmi joga van Izrael földjéhez, az őseitől kapott örökséghez.
(Menachem Begin volt izraeli miniszterelnök)

Izrael kivételesen erős, és tudja, hogyan kell megvédenie magát.
(Simon Peresz volt izraeli miniszterelnök)


Az ókori térképeken Izraelt gyakran középre rajzolták, amivel annak a meggyőződésnek adtak hangot, hogy az ott zajló események az emberiség életének középpontjában állnak. Annak ellenére, hogy ma már máshogy rajzolják a térképeket, ez az ország továbbra is kiemelt helyet foglal el a világsajtó szalagcímeiben.
Izrael folyamatosan a középpontban áll - a politika, a terrorizmus, a béketárgyalások és a dzsihádista gyűlölet fókuszában álló ország. De miért? Miért olyan fontos Izrael?
A választ ismét a Bibliában találjuk.

Ábrám, Isten kiválasztottja

Izrael visszatérésének felkavaró története 4000 évvel ezelőttre nyúlik vissza, a káldeus Ur városáig, mely Mezopotámiában, Babilontól nem messze állt. Ebben a fejlett kultúrával rendelkező városban élt Ábrám, Isten kiválasztottja, aki azt a parancsot kapta, hogy hagyja ott atyái földjét, és induljon el egy olyan helyre, amelyet Ő mutat majd neki.
Ábrám története Mózes 1. könyve 11. fejezetének a 27. versénél kezdődik, és ugyanennek a könyvnek a 25. fejezetében a halálával ér véget.
(A Biblia mindössze 3 fejezetet szentel a világ teremtésének, Ábrám életével 14 teljes fejezet foglalkozik!)

Isten nagy ígéreteket adott kiválasztottjának, Ábrámnak. Elmondta neki, hogy nagy nemzet atyja lesz, híressé válik és áldássá lesz mások számára (1Mózes 12,2). Azt is megígérte neki, hogy a föld nemzetei rajta keresztül nyernek majd áldást. Ábrám neve - amely később Ábrahámra, "nemzetek atyjára" változott - nagy névvé vált, amelyet zsidók, keresztények és muzulmánok egyaránt tisztelnek. Ábrahámtól származik nem csak a zsidó, hanem az arab világhoz tartozó összes nép is.

Isten - ígéretéhez híven - olyan sok utódot adott Ábrahámnak, mint a tenger fövenye, ill. az éjszakai égbolt csillagai, amelyeket nem lehet megszámolni (1Mózes 13,16; 15,5). Ábrahámtól származtak a próféták, az Ó- és az Újszövetség szerzői, valamint Jézus Krisztus - aki Ábrahám fia és Dávid fia. Akik áldották Ábrahám leszármazottait, áldottak lettek; akik átkozták Ábrahám fiait, átkozottá lettek (1Mózes 12,3). Isten ítéletei Izrael elnyomóira hullottak - Egyiptomra, Asszíriára, Babilonra és Rómára, a modern időkben pedig Spanyolországra, Németországra és Oroszországra. A végső ítéletek pedig akkor következnek majd be, amikor a nemzetek ideje véget ér.

A földdel kapcsolatos ígéret


Isten Ábrahámnak adott ígéretei középpontjában az állt, hogy egy földdarabot neki és utódainak ad.
Mózes 1. könyvének 15. fejezete egyértelműen megerősíti az ígéretet. Isten azzal jutalmazta Ábrahám hitét, amely által otthagyta szülőföldjét, hogy részletesen is kifejtette előtte az ígéretet. A bibliai szöveg határozott leírást ad az Ígéret földjéről és megadja annak világos határait, sőt még az abban a korban ott élő népek neveit is: "Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és azt mondta: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, a kénieket, kenizzieket és kadmóniakat, a hettitákat, perizzieket és refáiakat, az emóriakat és kánaániakat, a girgásiakat és jebúsziakat." (1Mózes 15,18-21)

Ábrahám és kortársai számára egyértelmű volt e mondatok értelme. Az Ígéret földje Izrael volt, amely északi és nyugati irányban a Sínai-félszigettől egészen az Eufrátesz folyóig terjedt. Ez a terület magában foglalta a mai Izraelt, Libanont és Jordánia egy részét (Ciszjordániát is beleértve), valamint Szíria, irak és Szaúd-Arábia jelentős részét.

Figyelemre méltó az is, hogy Mózes 1. könyvének 17. fejezetében az ígéret szerint a szövetség mint örökkévaló szövetség szerepel, Kánaán földje pedig mint örökkévaló birtok. A mai indulatos viták fényében, hogy ki is a jogos tulajdonosa Izrael földjének, szükséges emlékezetbe idézni azt, hogy a földön egyetlen konkrét terület van, amelyet Isten valaha is egy nemzetnek odaígért: ez Izrael földje, amelyet a Mózes 1. könyvének 15. fejezetében leírtak szerint a zsidó nép kapott örökségül. (!)
A történelem feljegyzése szerint a zsidó népet három ízben űzték el földjükről, és isten csodálatos módon mindegyik alkalommal visszahozta őket.

Az utolsó visszatérés prófétai ígérete

Száműzetések 
    Visszatérések
Első száműzetés: Egyiptom
    Első visszatérés: Mózes vezetésével
Második száműzetés: tíz északi törzs Asszíria által i.e. 722-ben; két déli törzs Babilon által i.e. 605-586-ban
    Második visszatérés: Zorobábel (i.e. 538), Ezsdrás (i.e. 458), és Nehémiás (i.e. 444) vezetésével
Harmadik száműzetés: a rómaiak által i.sz. 70-ben
    Harmadik visszatérés: 1871-ben kezdődött és a mai napig tart

Az első két szétszóratást mindkét esetben dicsőséges visszatérés követte, számunkra azonban a harmadik visszatérés a legizgalmasabb. Jézus világosan megjövendölte, hogy a saját korában Jeruzsálemben álló csodálatos Templomot úgy lerombolják, hogy kő kövön nem marad belőle (Máté 24,2). Világos volt, hogy Jeruzsálem és a zsidó nép sorsa még annak a generációnak az életében rosszabbra fordul, amely hallotta ezt az üzenetet.
Jézus próféciája természetesen szó szerint beteljesedett i.sz. 70-ben, amikor a későbbi császár, Titus vezette hadak elpusztították Jeruzsálemet és a Templomot.

Mind az Ó-, mind az Újszövetség tömör és egyértelmű bizonyságot tesz az Ígéret földjére való végső visszatérésről. A zsidók 19 évszázad küzdelmei során is megőrizték a helyreállítás reménységét. A keresztények, akik megértették a Biblia világos prófétai bizonyságtételét, szintén évszázadokon keresztül vártak erre, még akkor is, amikor minimális volt ennek az esélye.

Beteljesedtek-e a próféciák?

Attól fogva, hogy Isten elhívta Ábrahámot, azok az ígéretei, miszerint Izrael teljes mértékben birtokolja az Ígéret földjét és élvezi annak áldásait, mint a mai napig még nem teljesedtek be. Ugyanakkor a szétszóratások és visszatérések Isten forgatókönyvét tárják a szemünk elé.

Úgy tűnik, a 2006-os esztendő kulcsfontosságú fordulópontot jelentett a zsidó nép saját földjére való visszatérésében. 1900 év óta most először, 2006-ben fordult elő az, hogy Izrael határain belül élt a világ legnagyobb zsidó közössége, amelynek létszáma még az Egyesült Államok zsidó lakosságáét is meghaladta.

A zsidó állam helyreállítása és mind a 12 törzs Izraelbe történő visszatérése elkerülhetetlen előfeltétel ahhoz, hogy
az utolsó idők eseményei beteljesedjenek.

A prófécia menetrendje világos. A kezdeti visszatérést követően a zsidóság egy hamis békekorszakot él át, amelyet nemzetközi árulás és megdöbbentő kiterjedésű vérfürdő követ. Ennek során Isten közvetlen beavatkozása nélkül mind Izrael, mind a zsidó nép teljesen elpusztulna.

Jeremiás élénk képekkel írja le az Izraelre váró háborúság idejét. Ez az ún. 7 éves nyomorúság időszakának második felére esik, mely elvezet a végső háborúhoz - az armageddoni csatához. A 3 és fél év azzal veszik kezdetét, hogy a Tízek Csoportjának új vezetője megszegi az Izraellel kötött (hamis) békét.


A történelemnek ezt a korszakát gyakran a "nagy nyomorúságnak" nevezik, olyan időszaknak, "amilyen nem volt a világ kezdete óta minde ez ideig és nem is lesz soha" (Jelenések 7,14; Máté 24,21). A Jelenések könyve úgy részletezi ezt az időszakot, mint amely lezárja a nemzetek idejét. Pogányok szállják meg Izraelt, Jeruzsálemet, valamint a békeidőszak alatt újjáépített Templomot, "és a szent várost tapodják 42 hónapig" (Jelenések 11,2).Új királyság jön létre a visszatérés csúcspontján

A végső egybegyűjtés nem lehet teljes mindaddig, mígnem Krisztus visszatér, hogy a nemzetek bírájaként és az Ígéret Királyaként helyreállítsa Dávid trónját. A visszatérésre vonatkozó próféciák, amelyek korunkban oly drámai formában kezdtek megvalósulni, mindaddig nem teljesednek be, míg a földön élő valamennyi zsidó (akiknek száma a nagy nyomorúság idején drasztikus mértékben lecsökken) le nem telepszik az Ígéret földjén, hogy ott megkezdje a béke és a jólét 1000 éves korszakát. Az Ószövetség prófétái közül sokan - többek között Ezékiel, Ézsaiás, Dániel és Mikeás - hasonló látomásokat jegyeztek fel erről a korszakról. "Majd megtudják, hogy én, az Úr, Istenük voltam akkor is, amikor fogságba vittem őket a népek közé, mert összegyűjtöm őket földjükön és nem hagyok ott közülük senkit." (Ezékiel 39,28)

A terrorizmus és a békeigény
Az arab államok és Irán részéről a Hamasznak nyújtott támogatás a jövőben is tüske marad Izrael oldalában, amely állandósítja a felőrlő terrorháború fenyegetését. A Hamasz szándéka a kitartó zaklatásokkal és összetűzésekkel az, hogy megpróbálja fokozatosan kimeríteni az izraelieket.

Ma a terroristák leplezetlenül irányítják a palesztin kormányt. A Hamasz, a Hezbollah, a terrortámadások, a megtorlások, ill. Irán atomstratégiája egyenként is alkalmasak arra, hogy nyílt háborúba sodorják a Közel-Keletet. A mérsékelt arabok és európai szövetségeseik konszolidálni akarják hatalmukat és gazdagságukat, ehhez pedig egy kierőltetett béke-megállapodás jelentheti az egyetlen megoldást.

És megint elérkeztünk arra a pontra, amikor is várható, hogy új vezetők tűnnek majd fel, akik éppen egy ilyen békeszerződés megvalósítását ígérik.
5. A Terror és a végidők
A radikális iszlám és a terror kombinációja a világot fenyegető új, nagy veszély. De milyen profetikus következményei lehetnek ennek az új fenyegetésnek?

1. Fogytán az idő

Több jel utal rá, hogy Jézus Krisztus eljövetele nagyon közel lehet. Miért?
Soha nem fordult még elő, hogy a bibliai próféták által a végidőkre előre jelzett eseményeket ilyen könnyen el lehetett volna képzelni, vagy azok ennyire egybevágtak volna a jelenkori történelemmel.

A Biblia arról beszél, hogy Isten - nem pedig az ember - lesz az, aki hirtelen vé get vet a nemzetek időszakának az armageddoni háború során, amikor Jézus visszatért, hogy ítéletet tartson a világ felett.

Képzeljük csak el, mivel járhat, ha egy tömegpusztító fegyvert - akár a legegyszerűbb piszkos bombát - egy amerikai vagy európai nagyvárosban robbantanak fel! Bár nem lehet kizárni, hogy egy ilyen katasztrofális esemény még az egyház elragadtatása előtt megrendíti a világot, ez sokkal inkább beleillik az elragadtatás utáni eseménysorba, amely a Tízek Csoportját, majd végül magát az Antikrisztust is a világhatalom élére juttatja.
Természetesen , Istennek van hatalma arra, hogy a végidők eseményeit késleltesse vagy akár meg is fordítsa. Meg tudná akadályozni, hogy a terroristák tömegpusztító fegyverekhez jussanak, és ezzel káoszba taszítsák a világot. Most azonban inkább úgy néznek ki a dolgok, hogy a végidők eseményei közelednek, bár senki nincs a földön, aki meg tudná mondani Jézus Krisztus eljövetelének napját vagy óráját.

"Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja..." (2Péter 3,9-10)

2. Az országok a helyükre kerülnek, hogy megkezdjék az Izrael ellen régóta előre jelzett támadást.

Ezékiel könyve 38-39. fejezetei arról prófétálnak, hogy az utolsó időkben egy sok országból álló koalíció támad Izrael ellen, amelynek tagjai Oroszország kivételével ma mind iszlám nemzetek.
Az iszlám, és különösen a radikális iszlám terjedése, megdöbbentő érzékletességgel vetíti előre Ezékiel nagyszabású próféciáját.
(Ezékiel 38-39-ről még a későbbiekben lesz szó.)3. A feltételek adottak, hogy a világ bármi árat
megadjon a békéért.
A világ ma jobban ki van téve az atomrobbantások vagy a vegyi, ill. bioló giai hadviselés okozta veszélyeknek, mint korábban bármikor. Pakisztán és India rendelkezik a bombával. Kína és Észak-Korea szintén. Irán lázasan dolgozik azon, hogy szintén csatlakozhasson ehhez a "klubhoz".
A kulcsfontosságú iszlám országokban jelentkező nyugtalanság könnyedén átcsaphat egy széleskörű dzsihád vagy más néven "szent háború" robbanásszerű meghirdetésébe.
Emellett a Közel-Kelet az egyetlen hely a földön, amely elegendő kőolajtartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy kielégítse az egyre növekvő energiaéhséget. Az olaj és a terror halálos kombinációja különösen sebezhetővé teszi a Nyugatot. Ebben a bizonytalanságban a világ sóvárog valamilyen megoldásra. Az emberek
világszerte békére és nyugalomra vágynak.

4. A globalizmus előbb-utóbb lehetővé teszi, hogy egyetlen ember a világ vezetőjének nyilváníttassa magát.
A globális terrorhullám elérte, hogy a világ összetartson. A Bibliában, Mózes első könyvében leírt özönvíz után az emberek egyetlen földrajzi térségben gyűltek össze, egy ember, Nimród uralma alatt, aki megígérte, hogy egekig érő tornyot épít nekik (1Mózes 10,8-10; 11,1-9). Az Istennel szembeni lázadás során az egész világ egyetlen közösséget alkotott. Isten letekintett, és összezavarta a föld színén élő emberek nyelvét.


A Sátán azóta újra és újra megpróbálta a világot egyetlen ember uralma alá vonni. A fáraók, Nabukodonozor, Nagy Sándor, a cézárok, Napóleon, Hitler és Sztálin egymás után jelentek meg és tűntek el.
A Biblia azt jövendöli, hogy a végidőkben a világ egyetlen gazdasági, kormányzati és vallási keretben egyesül újra, és ez a hatalom fenyegetően Isten felé emeli öklét. Az Istennel szembeni globális egységet az Antikrisztus fogja vezetni (Jelenések 13,3-18).
A világméretűvé vált terror egységbe kovácsolja a világot. A Biblia előrejelzése szerint az Antikrisztus kihasználja ezt a félelem keltette lehetőséget, és megszerzi a globális hálózatba rendeződött országok feletti ellenőrzést, ezzel pedig a világuralmat.


Eljön az igazi béke!

Isten úgy alakítja az eseményeket, hogy még a gonosz is az Ő prófétai programjának megvalósulását szolgálja. Aztán a megfelelő pillanatban összezúzza az Antikrisztus által felkínált hamis békét és elhozza azokat a súlyos ítéleteket, amelyek a nemzetek korának végét jelzik. Isten, és nem ember fogja elhozni a békét a földre!
4. Terror
Az iszlám terrorizmus, amelyet a Nyugattal és Izraellel szembeni gyűlölet motivál, az egész világot a teljes káosz szélére sodorja.

Annak érdekében, hogy egy ilyen elsöprő változást elérjen, Oszama bin-Laden olyan stratégiát alakított ki, amely egyetlen alapelvre épül: a hívőknek a "Világméretű Hitetlenség" ellen kell frontális támadást intézniük, amely az Egyesült Államok és szövetségesei képében jelentkezik. Az ilyen stratégia elengedhetetlen feltétele az, hogy az Amerika elleni erőszaknak katasztrofális hatásúnak kell lennie. Ehhez pedig nagyszabású öldöklésre kell törekedni.
Daniel Benjamin és Steven Simon: The Next Attack


A világ ma veszélyesebb hely, mint bármikor a történelemben
Bill O'Reilly a The O'Reilly Factor c. műsorban


A SZEPTEMBER 11-EI ESEMÉNYEK az amerikai életmód és életérzés alapjait érintették. Az amerikaiak a történelmük során először nem érezték biztosnak és sérthetetlennek magukat egy országhatárokon belüli támadással szemben.

Az újságok címlapján rendszeresen szerepelnek terrorizmussal kapcsolatos hírek. Ennek ellenére az emberek nagyrésze nem törődik a növekvő veszéllyel. A vágyálmok szintjén a gondok mindig "amott, tőlünk jó messze" jelentkeznek.


Izrael egyértelműen a terrorizmus célkeresztjében található. (A támadások színhelyeit a mellékelt ábra mutatja.)
Gyakoriak az erőszakos cselekmények, a Hamasz pedig Izraelnek a létezéshez való jogát sem hajlandó elismerni.
A Hezbollah tekintélye is megerősödött a muzulmán világban, és 2006 óta a libanoni szervezet erősíti állásait Izrael északi határai mentén.


A terror eléri Amerikát

Az Egyesült Államokat is egyre több támadás éri Izrael melletti kiállása miatt.
Az iszlám terror először 1993-ban mutatta meg ott a jelenlétét, mikor a New York-i World Trade Center alagsorában egy teherautóba rejtett bomba robbant.
2001. szeptember 11-én aztán az egész világ hirtelen arra ébredt, hogy egy borzalmas, új globális veszéllyel állunk szemben - olyan fenyegetéssel, amelyet korábban nem tapasztalt a világ. Ez volt az első megdöbbentő támadás, amely megrendítette Amerikát, ám mindez csak baljós előjele volt a további veszélyeknek.

Terror mindenütt

2002. október 12. Bali szigetén - 202 halott;

2004. március 11. Madrid - 4 vonatszerelvényt robbantottak fel. Spanyolország kivonta csapatait Irakból;


2005. július 7. London - 56 perc leforgása alatt 4 bomba robbant. 37 halott, 700 sebesült;


2005 végén Franciaországban tartottak több napig a zavargások - kb. 5 ezer autót gyújtottak fel. A fiatalok, akik ebben részt vettek, elsősorban a szegény, külvárosokban élő arab és afrikai bevándorlók gyermekei közül kerültek ki.Az egész világra kihatott az a tiltakozási hullám, amelyet egy dán újságban megjelent, Mohamedet terroristaként ábrázoló karikatúra váltott ki. Irán és Szíria mindent megtett, hogy az indulatokat felkorbácsolja. Pakisztánban, Norvégiában, Indiában, Indozéziában és Thaiföldön utcai tüntetések kezdődtek.

Ma már nyilvánvaló, hogy az iszlám terrorizmus globális jelenséggé vált. A terrort népszerűsítő ideológiát és taktikát az interneten keresztül a föld minden szegletébe eljuttatják.

Tömegpusztító fegyverek

Az Egyesült Államok annak idején mindössze 3 év alatt megépítette a világ első atombombáját. A szovjetek a 40-es évek végére érték el ugyanezt, Kína a 60-as évek második felében, India a 70-es években, míg Pakisztán nem sokkal az ezredforduló előtt. Mindezen országok számos kísérleti atomrobbantást hajtottak végre annak érdekében, hogy nukleáris képességeiket demonstrálják.

Vajon hol tart most az iráni atomprogram?
A világ megdöbbenéssel fogadta, amikor 2006 áprilisában Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnök bejelentette, hogy országa a P-2 típusú centrifugák felhasználásával olyan kísérleteket folytat, amelyek megnégyszerezhetik Teherán urándúsítási kapacitását.

A nyugati országok azzal vádolják Iránt, hogy polgári célúnak mondott atomprogramja leple alatt nukleáris fegyver előállítására törekszik. Teherán ezt tagadja.
Mindezek mellett az iráni elnök epésen megjegyezte: míg egyesek azt mondják, hogy a Nagy Izrael eszméje véget ért, ő úgy tartja, hogy a Kis Izraelé is.

Megerősítette felhívását Izrael elpusztítására – a térképről való letörlésére – Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnök (2005)


2004-ben az amerikai szenátus külügyi bizottsága Richard Lugar indianai szenátor vezetésével nemzetközi szakértőket kért fel arra, hogy elemezzék a tömegpusztító fegyverek jelentette veszélyt. Összegzés:
"Vizsgálatunk alapján a belátható jövőben az Egyesült Államoknak és más nemzeteknek súlyos fenyegetettséggel kell szembenézniük, mivel a tömegpusztító fegyverek és a terrorizmus terjedése egymással párhuzamosan zajlik."
A jelentés szerzői 85 fegyverzetkorlátozási és nemzetbiztonsági szakértő megkérdezése alapján legalább 70 százalékra becsülték annak lehetőségét, hogy 2015-ig bekövetkezik egy tömegpusztító fegyverekkel végrehajtott terrortámadás. A szakértők többsége úgy vélte, hogy a jelenlegi helyzethez képest 2010-ig egy vagy két állam jut atomfegyverekhez, és ez a szám 2015-ig akár ötre is emelkedhet.