2005. október 25., kedd

Medjugorjei üzenetek 2005. október

2005. október 25.
„Gyermekeim, higgyetek, imádkozzatok és szeressetek, és Isten közel lesz hozzátok. Megad majd nektek minden kegyelmet, amit kértek Tőle. Ajándék vagyok számotokra, hiszen Isten napról napra megengedi nekem, hogy veletek legyek és határtalan szeretettel szeressem mindegyikőtöket. Ezért gyermekeim, imával és alázattal nyissátok meg szíveteket és legyetek jelenlétem tanúi. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

“Lelki fegyverzet minden jó Keresztény számára a megtisztulás ezen idejére”

A Jó Pásztor életét adta juhaiért

A csapások kezdete
„Amikor pedig harcokról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg. Ennek be kell következnie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen; itt is, ott is földrengések lesznek és éhínség. Ez a gyötrelmek kezdete.”
„Előbb azonban minden nemzet számára hirdetni kell az evangéliumot.” (Márk 13, 7 – 8; 10)

Az előjelek
„Íme, én elküldöm majd nektek Illés prófétát,
Mielőtt eljönne az Úrnak nagy rettenetes napja,
Hogy visszatérítse az atyák szívét fiaikhoz,
S a fiúk szívét atyáikhoz,
Nehogy elmenjek és átokkal sújtsam a földet.”  (Mal. 3, 23 – 24)
             
Mária, az Isteni Pásztorlány,
az üdvösség stratégiáját adja nekünk:
„A Szentmise, ezt követi a Szentáldozás, a Szentségek látogatása, különösen a Szent Eukarisztia magatokhoz vétele, Isten Szent Igéjének olvasása és gyakorlatba helyezése; takarjátok be magatokat Drága Fiam Vérével, mely szent Sebeiből árad ki; állhatatosan teljesítsétek az Isteni és szent Tízparancsolatot… az egyedüli út, hogy Üdvösségre jussatok, az a hit és az ima, különösen a Szent Rózsafüzér imája és a Keresztút. „

  „Lelki fegyverzet minden jó Keresztény számára a megtisztulás ezen idejére”
2005. október 24, 9:55
Felhívás az emberiséghez
Gyermekeim, nyájam gyermekei:
Ti a megpróbáltatás és a szükség idejét élitek. A fájdalmak csak most kezdődtek az emberiség számára.
Minden nap rövidebb és rövidebb lesz egészen a végsőkig, és ez akkor lesz, amikor Igazságszolgáltatásom ideje elkezdődik. Ez egyesek számára gyötrelem lesz, másoknak pedig remény. Innen már nincs visszaút! Minden nap elteltével közeledik visszajövetelem. Örvendjetek nyájam juhai, mert az oly sok gyalázat és szenvedés után, mellyel szembesülni fogtok, végre kisüt majd a remény napja. Az új élet napja békét fog hozni és boldogságot a világ minden sarkában.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az emberiségért. Itt az imák és a böjtök ideje. Itt a könyörgések ideje; itt az ideje, hogy irgalomért esedezzetek a Mennyei Atyánál a szomorúság és a könnyek napjai végett, tartsatok ki a böjtben. Az imáitoktól, a könyörgéseitektől és a böjtötöktől fog függni, hogy az időaz idő rövidítve lesz vagy hosszabbítva.
Ne feledjétek, Atyámnak nem szerez örömet szenvedésetek. Föld emberei, a bűneitek, arroganciátok és bálványimádásotok háborúkat és halált fog hozni. Az életetek az imáitoktól függ.
„Mindazok, akik elfordulnak Tőlem, el fognak pusztulni. A balta már a fa gyökerén van, mindazok, akik nem teremnek gyümölcsöt, ki lesznek vágva, és felaprítva a tűzbe dobatnak.”
Az első harsona megszólalt, kihirdetve, hogy a szellemi harc megkezdődött. Csatlakozzatok egymáshoz, alkossatok csoportokat, imaerődöket, hogy egyesülhessetek Mennyei Hadseregemmel.
A szeretet és az imák a hittel együtt lesznek a fegyvereitek, hogy minden gonosz erőt elpusztítsatok.
Nektek vissza kell vernetek minden támadást, melyet ellenségem helyez elétek. Emlékezzetek arra, hogy testetek és elmétek könnyen áldozatul esik az ellenség furfangjának. Sanyargatja testeteket és az imával meg böjttel kapcsolatos érzelmeiteket. Imádkozzatok minden percben, hogy egyetlen gonosz erő se tudjon elfordítani benneteket szeretetemtől.
Lélekben utasítsátok vissza a gonosz szellemeket, az irigységet, a bosszúállást és Jezabelt. (Egy pogány királyleány, a szidoni király leánya, aki, amikor Aháb felesége lett, hozta magával pogány szokásait, isteneit.)
A 91. Zsoltárom lelki védelme meg fog menteni benneteket.
Ez lesz a ti útleveletek, hogy kimehessetek az utcára. Ne feledjétek, hogy ti nem tudhatjátok, hogy a Katasztrófa mikor és hol fog meglepni benneteket. Figyelmeztetve letettetek.
Végezzétek a „Lelki Fegyverzetet” hittel gyermekeitekért, családotokért, rokonaitokért. Lelki védelmem őket is eléri majd.
Az Igazságszolgáltatás órája elkezdődött. A világosságban lévők lámpásainak világítaniuk kell, hogy fényt ontson az elkövetkezendő sötétségbe és minden vakító gonoszságra valamint az ellenség támadásaira.
Gyermekeim, nyájam juhai, ezek a ti védelmi fegyveretek:
 • Lelki fegyver: Efezusi levél 6, 10 – 18
 • A Szent Rózsafüzér naponkénti imádkozása, Édesanyámmal egyesülve
 • A 91. Zsoltár
 • Teljesítsétek az előírásokat (Isten Tízparancsolata)
 • Legyetek Isten kegyelemi állapotában (megbékülés, Eukarisztia, azt szeretném, ha a harcosaim naponta magukhoz vennék az Eukarisztiát)
 • Lelki áldozás, a nagy megpróbáltatás napjaiban, amikor nem tudjátok magatokhoz venni Testemet és Véremet
 • Hit, bizalom, remény és a testvéreitek iránti könyörületesség és szeretet, mert ezekben lesztek megpróbáltatva, de leginkább a Szeretetben.
Éberen és folyamatosan imádkozzatok, hogy ne legyetek meglepve az ellenség támadásaitól.
Minden katonának készen kell állnia és fel kell készülnie, hogy ne legyenek védelem nélkül, ha az ellenség meglepi őket. Ezért figyeljetek és legyetek éberek, hogy ne lepődjetek meg az éjszakában, és ne siránkozzatok önmagatokért, hanem menjetek tovább, mert a győzelem a ti Isteneteké.
Védjétek meg Tanaimat és Igazságomat, még az életetekkel is, ne engedjétek, hogy megtévesszenek benneteket, a hazugság finom fegyvere sokakat elválaszt Tőlem, aminek az az eredménye, hogy elveszítitek  hiteteket. Legyetek szelídek, mint a bárányok, és ravaszok, mint a vipera, ne hagyjátok, hogy összezavarjanak benneteket.
Egyesüljetek lelkileg az ima ereje által Mária Szeplőtelen Szívével, Édesanyátokkal, és az Angyalok és Arkangyalok mennyei seregével, és győzelmet arattok. Minden imát, amelyet elimádkoztok, végezzétek mennyei kapcsolatban Édesanyámmal és Angyalaival.
Következőképpen mondjátok: Egyesítem önmagamat az imában Mária Szeplőtelen Szívével és az Ő mennyei seregével, hogy visszaverje a gonosz démonokat. Kiterjesztem ezt az imát családomra, testvéreimre, rokonaimra és általában az egész világra. Jézus, Mária és József tartsatok bennünket biztonságban minden gonosztól. 
Az Én Békém legyen veletek!
Édesanyám és Angyalai segítsenek benneteket!
Lelkem ereje vezessen benneteket!
Én veletek leszek az idők végezetéig. Én vagyok a ti Pásztorotok.
Jézus, népének Üdvözítője.

Szent Mihály Rózsafüzére
Kezdjük a Hiszekeggyel és a Miatyánkkal, ezt követi a következő ima: „Lelkem magasztalja és dicsőíti Jahvét!” (3 x szor)
Ezt követi: „Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael, imádkozzatok értem és családomért Istenhez.” (3 x szor)
A következő ima: „1 Miatyánk, majd: „Ki olyan, mint Isten? (a többiek válasza) „Senki sincs olyan, mint Isten.” Ezt az imát 10 x szer mondjuk, majd kezdjük elölről.

Miután elimádkoztuk a Rózsafüzért, a következő imát mondjuk:
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség az Ő jóakaratú embereinek. Úristen, mennyei Király, mindenható Atyaisten, imádunk Téged, hálát adunk Neked, dicsérünk Téged dicsőségedért. Urunk Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, Úristen, Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te, aki az Isten jobbján ülsz, fogadd el imáinkat. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Ámen.”
Ezután az ima befejezéseként 7 x szer mondjuk: „Dicsőítsétek a Legmagasságosabb Istent” és a többiek válaszolnak: „Mert örök az Ő irgalma”.

Szent Mihály harci imája
Először i, az Atya beleegyezését kérve hívjuk Szent Mihályt egy Miatyánk elimádkozásával. Aztán elimádkozzuk ezt az imát, melyet ezekre az időkre tanítottak:
„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.”

Lelki áldozás
„Ó Krisztus Vére, imádom Eukarisztikus jelenlétedet az oltáron!
Hiszek hatalmadban és édességedben. Borítsd be a lelkem, gyújtsd lángra és tisztítsd meg a szívem.
Jézus Drága Vére, mely valóban jelen van a Szent Ostyában, világosítsd meg értelmemet, vedd birtokodba elmémet, fuss végig ereimen, legyen minden érzékem megpecsételve Isteni keneteddel, lüktessen szívem kizárólag a Te dicsőségednek, és ajkam örökké magasztaljon Téged. Ámen”
(Ezt a lelki áldozást 3 x szor kell elvégezni, mely lelki táplálékként fog szolgálni a megtisztulás napjaiban, amikor nem tudtok konszekrált (átváltoztatott) ostyát magatokhoz venni.)
A Jó Pásztor Ígéretei,
Mindazoknak, akik az üdvösség üzeneteimet ismertté teszik:
 1. Mindazokat, akik ismertté teszik üzeneteimet, megáldom és kegyelmekkel látom el családjukkal együtt.
 2. Azokat, akik támogatnak Engem ezen üzenetek terjesztésében, a „Legmagasságosabb Fiainak és a mennyei Királyság és a Mennyei
     Jeruzsálem örököseinek” fogják hívni.
 1. Meg fogom bocsátani mindazok bűneit, akik ismertté teszik üzeneteimet, és a szeretet-eszközeim által nem fogom megbüntetni családjukat.
 2. Megszabadítom őket és családtagjaikat a gonosztól.
 3. A megtisztulás megpróbáltatása alatt megóvom őket minden gonosztól, de nemcsak őket, hanem családjukat is.
 4. Ők különleges helyet kapnak az Új Teremtésemben.
 5. Ők keresni fognak Engem a megpróbáltatás idején, és Én nem hagyom el őket.

A Jó Pásztor Rózsafüzére
Kezdjétek a Hiszekeggyel és a Miatyánkkal, aztán a következőt mondjuk: „Én vagyok a jó Pásztor, és a Jó Pásztor életét adja juhaiért.”
Minden tizedre a következőt mondjuk:
„Ó, Jó pásztor”, és a többiek válaszolnak: „Légy a mi védelmünk és menedékünk”. Majd: „Dicsértessék és áldassék Jézus, az Oltáriszentségben”, a többiek válasza: „Legyen áldás és dicséret Jézusnak az Oltáriszentségben.”
Minden tized végén mondjátok: „Én vagyok a jó Pásztor, és a Jó Pásztor életét adja juhaiért.”
Majd mondjatok el egy a Miatyánkot, és kezdjétek a tizedeket elölről.
A Rózsafüzért a 23. Zsoltár elimádkozásával zárjuk.