2019. augusztus 25., vasárnap

Égi Édesanyánk üzenete 2019. augusztus 25-én Medjugorjéból


Döntsetek a szentség mellett!


A Szűzanya 2019. augusztus 25-i üzenete
Drága gyermekek! Szeretettel imádkozzatok, dolgozzatok és tegyetek tanúságot a Mennyek országáról, hogy jó legyen számotokra itt a földön. Gyermekeim,  Isten százszorosan megáldja  törekvéseiteket, tanúk lesztek a nemzetek között, a hitetlenek lelke pedig érzékelni fogja a megtérés kegyelmét és a Menny hálás lesz a ti erőfeszítéseitekért és áldozataitokért. Gyermekeim, rózsafüzérrel a kezetekben tegyetek tanúságot arról, hogy az enyéim vagytok és döntsetek a szentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Szűz Mária üzenetei, amelyeket jelenései által ezekben az éveken ad számunkra, egyszerűek, de ugyanakkor követelményeket állítanak elénk. Mindnyájuktól teljes szívünket és bizalmunkat kéri, mert Ő maga is mindent Istennek adott.
Szent II. János Pál pápa is ugyanezt mondta: „Habozás nélkül állíthatom, hogy a szentség perspektívájába kell helyeznünk lelkipásztori szolgálatunkat. Maga az Úr is kér bennünket: „Legyetek olyan tökéletesek, mint a ti Mennyei Atyátok.”
Az egyházban mindenki meg van hívva a szentségre. Teréz anya is hangsúlyozza: „A szentség nem némelyek luxusa, hanem mindnyájunk feladata.”  A keresztény szentség ideálját nem szabad úgy értelmeznünk, mint rendkívüli életet, amelyet csak a „nagy” szentek élhetnek meg. Ellenkezőleg, a szentség útja sokrétű és vonzó módon hív minden embert, követelményeket állítva ugyan, de meggyőző módon kínálja fel újra a keresztény élet magas mércéjét.
Mi csodálhatjuk Jézust, a Szűzanyát és oly sok szentet, és távolról szemlélhetjük őket, miközben nem érezem azt, hogy engem, életemet, földi létezésem értelmét érintik. Mondhatjuk, hogy könnyű volt Jézusnak, a Szűzanyának, a szenteknek, akik különlegesek voltak, én viszont csak gyenge, bűnös, átlagos ember vagyok.
A mai időkben nehéz embernek lenni, hát még szentnek. Minden körülöttünk és bennünk próbálja megölni a bennük élő szentségre való vágyat és igényt, miközben a középszerűséget, a lankadtságot és a lehetetlenséget kínálja számunkra. Legyünk olyanok, mint a többiek, és ezért félelemmel gondolunk a szentségre, vagy téves kép él bennünk a szentségről.
Azt is mondhatjuk: Mit akar még Isten, a Szűzanya tőlem? Hiszek Istenben, az egyházhoz tartozom, jót teszek másokkal és az egyházzal. Mindez jó és pozitív, de fontos, hogy hasonlóvá váljunk ahhoz, akit szeretünk.
A szentségre való vágy azt jelenti, hasonlóvá válni ahhoz, akit szeretünk, ebben az esetben Istenhez, a szeretet forrásához. A szentség első lépése az, hogy szentté akarunk válni. Ez nem puszta illúzió, hanem konkrét vágy arra, hogy mindig Istenéi legyünk. Ha őszintén szeretjük Istent, mint legfőbb és legdrágább jót, akkor mindenképpen meg akarjuk ismerni Őt és megtenni akaratát. Határtalan szeretetét elfogadva, korlátolt akaratunkban és szeretetünkben éljük meg.
A megtérés nem emberi cselekedet, egyébként nem is lenne szükségünk Istenre, a kegyelemre, a megbocsátásra, sőt Jézus üdvösséget hozó művére sem (szenvedés, halál, feltámadás). Ez elsősorban Isten ajándéka, amely együttműködésünket kéri. Ha bűnben és Isten nélkül élünk, vitákban, egymással versenyezve, irigységben, akkor önmagunkat és másokat keressük és cserébe ürességet, keserűséget, tévedést és boldogtalanságot kapunk. A megtérésre való vágy teljes elkötelezettséget jelent. Nem szeretném eljátszani mindazt, amit Istennel, az egyházzal és a közösséggel megélek.
Istennel élni és boldogtalannak, elégedetlennek lenni, lehetetlen. Istené lenni és nem elkötelezettnek lenni a jó és a pozitív mellett, ugyanúgy lehetetlen. Az Istennel való egység különböző módon jelenik meg, és különösen az ima által mélyül el és erősödik meg az Istennek való odaadottság jelenként.
Imádság
Boldogságos Szűz Mária, kegyelemmel teljes, köszönöm a te türelmedet és fáradhatatlan szeretetedet, és azt is, hogy nem mondasz le rólunk, akkor sem, amikor mi lemondunk önmagunkról és Istenről. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg hívni akkor sem, amikor noha van fülünk, mégsem hallunk. Te, a remény és a hit édesanyja nem szűnsz meg hinni és remélni abban, hogy egyszer majd végre meghalljuk és komolyan vesszük a te egyszerű és édesanyai szavaidat, amelyek Szeplőtelen Szívedből fakadnak, hogy betölthess bennünket azzal a szeretettel, amelyet nekünk szeretnél ajándékozni.
Felajánlom neked mindazokat, akik elfáradtak a szentség és a megtérés útján. Tekints azokra, akik feladták, azt gondolva, hogy nem éri meg, hogy nincs értelme. Bátoríts bennünket, erősítsd szívünket és akaratunkat, hogy még határozottabban kövessünk téged és tanúságot tegyünk jelenlétedről, amely békét, világosságot és új Isteni életet ajándékoz nekünk. Ámen.
M. M
Fordította: Sarnyai Andrea

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Nagyobb büntetés lesz, mint Szodomának és Gomorrának

2019. 08. 04, Vasárnap
Isten megmutatta nekem, hogy az emberiség nagyobb bűnökben él, mint Szodoma és Gomorra városainak lakói. Akkor ezt a várost kénköves és tüzes eső pusztította el. Hamarosan a világ számos városa a tűz martaléka lesz. A három napos sötétség alatt Isten véget vet a gonoszságnak, amely megfertőzte az emberiség életét és teremtett világot. Az Úr azt mondta:
„Nagyobb büntetésben lesz része a világnak, mint Szodomának és Gomorrának. A legsúlyosabb bűnök az Én szememben: a gőg, a házasságtörés, a hitetlenség, a bűnnel való dicsekvés, a paráznaság és azon belül a természetellenes vágyak. A Sátán a szexualitást ranglétrára emelte az emberek életében. Jól tudja, hogy ha a test elgyengül, akkor a lélek is elvész. Én, a ti Uratok és Istenetek fájó szívvel nézem, hogy merre halad az emberiség. A büntetés hamarosan beteljesedik. Azok az országok, amelyek jóváhagyják az azonos neműek házasságát, elsőként fognak találkozni Szent Haragommal. A Sátán az emberi jogokon keresztül akarja megmagyarázni, hogy a bűn nem bűn. A jogok kapukat jelentenek a bűn elfogadásához. Én törvényeket adtam nektek, nem pedig jogokat. Törvényeim tökéletesek, és egyértelmű választ adnak az erkölcsös élet gyakorlására. Aki törvényeimet elutasítja, az önmagát a kárhozatra ítéli. Gyermekeim, személyi méltóságotokat úgy nyerhetitek vissza, ha tisztán éltek és a szeretet parancsát követitek. A tízparancsolat betartása a lélek szabadságához vezet, nem pedig a lélek rabságához. A Föld olyan lesz a büntetés után, mint egy pusztaság. Mindent megsemmisítek, amelyet a bűn megfertőzött.”


Mária Magdolna


Őrangyal

2019. 08. 08, Csütörtök
Az elmúlt hetekben gyakran tapasztaltam őrangyalom jelenlétét és társaságát. Kezeit mindig imára kulcsolta és Jézus felé irányította a figyelmemet. Néha a kezében tartotta az életem könyvét és láttam, hogy folyamatosan jegyzeteli a gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet. Többször előfordult, hogy hozott nekem ajándékba egy fehér rózsát, egy fehér liliomot, amely a tisztaság jelképe. Amikor átadta a virágokat így szólt hozzám:
„A tisztaságra való töredelem mindennél nagyobb kincs a Földön. A tisztaságot különböző élethelyzetekben is meg lehet élni. Az önuralom erényét csak Isten kegyelme által lehet elnyerni. Csak a tisztaszívű emberek tudják igazán megérteni, hogy az önuralom milyen nagy érték a bűnnel teli világban. Az imádság és böjt a lélek két alappillére. Ez a két pillér segíti a lelket a megszentelő kegyelem állapotára eljutni.”

Őrangyalom többször hangoztatta felém, hogy mennyire örül annak, ha egészen bevonom őt a hétköznapjaimba. Ő minden pillanatban segíteni akar, de ezt csak akkor teheti meg igazán, ha kérem. Őrangyalom feladata, hogy védelmezzen és elvezessen az üdvösségre. Elmondta nekem, hogy ha odaáta tisztítótűzbe kerülnék, ő Isten színe előtt addig jár közben értem, amíg a Mennyországba be nem jutok. Ezt teszi minden őrangyal a rábízott lélekkel, mert ez az ő küldetésük.

A szentgyónás ereje

2019. 08. 13, Kedd
A szentgyónások során gyakran tapasztalom, hogy nem a pap ül középen a gyóntatószékben, hanem maga Jézus Krisztus. Legutóbb a következőt láttam: az Úr, amikor meghallgatja bűneinket, akkor úgy mutatkozik, mint a szenvedő Üdvözítő. Kezein, lábain és oldalán jelen vannak vérző sebei. Amikor a lélek őszinte bűnbánattal sorolja fel bűneit, akkor felülről egy mennyei fény árad ki a lélekre, aki elkezd belülről kifelé gyógyulni és szabadulni. A bűnök ugyanis sebeket okoznak a lélekben. Láttam, hogy a feloldozás során az Úr Szent Sebei már nem véreztek, hanem fénylettek. Már nem a szenvedő Jézus ült a lélek előtt, hanem a megdicsőült Jézus. A bűnök bilincsei lehullottak és porrá lettek. A Sátán dühöngve tért vissza a pokol mélyére.
Jézus: „A lélekkel a szentgyónás során történik a legnagyobb szabadulás és tisztulás. A rendszeres gyónás (pl. hetente) megóv benneteket a Sátántól, aki szüntelen el akar titeket választani Istentől. A kísértések, próbatételek megmaradnak, hiszen ezek nélkül nem tudtok tovább fejlődni és erényeitekben növekedni. Törekedjetek arra, hogy ne általánosan gyónjatok, hanem minél konkrétabban! Minél jobban megnevezitek a bűnt és tárjátok fel annak mélységeit, annál hatékonyabban tudtok szabadulni a visszatérő bűneitektől, amelyekben újra és újra elestek. Aki rendszeresen gyónik és áldozik, ott a Szentlélek különös módon tud működni. A Szentlélek segít a léleknek felismerni a rejtett bűnöket. Imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy mutassa meg számotokra azokat a bűnöket, amelyeket nem tudtok önmagatokban felismerni! Imádkozzatok, hogy Ő emlékeztessen titeket a mulasztásaitokra! A Nagy Figyelmeztetéskor enyhébb szenvedés vár azokra, akik szívből törekednek bűneik engesztelésére és jóvátételére.”

Egyházszakadás

2019. 08. 16, Péntek
Láttam, hogy Rómát a menekültek egyre inkább benépesítik. Hamarosan káosz fog eluralkodni, amely kihat az ott élő lakosságra. Az emberek nem lesznek biztonságban a város utcáin, így inkább otthonaikban fognak elrejtőzni. Az iszlám csak a parancsszóra vár és akkor elkezdődik a nagy keresztényüldözés, hiszen akié Róma, azé a világ. Láttam, hogy Rómában az egyházszakadás sokak számára nyílt tény. Az ott élő keresztények jobban érzékelik, mint azok a zarándokok, akik külföldről utaznak oda. A legtöbben semmit nem észlelnek abból, hogy mi is történik a falak mögött. Láttam, hogy a templomokat, bazilikákat a menekültek lakják be és megszentségtelenítenek mindent, ami Jézussal és a Szűzanyával kapcsolatos. Róma a bűn városa lesz, ahol a bűn embere, az Antikrisztus már elkezdte működését. A Sátán az Egyház szívét célozza meg, amely Krisztus szívét jelenti. Az Úr Szívsebébe a klérus van elrejtve. A papok a mi pásztoraink. Ők felelnek a nyájért, amelyet Jézus rájuk bízott. Láttam később Mennyei Édesanyámat, aki Szeplőtelen Szent Szívét megnyitotta a papok és hívek előtt. A Szűzanya így szólt:
„Édesanyai szívemsokak számára menedéket fog jelenteni az utolsó időkben. Róma és számos város hamarosan a keresztényüldözés színterévé fog válni. Fiam most is szenved értetek, vért könnyezik a bűneitek miatt. Isten megengedi, hogy az egyházszakadást, mert a szétválasztódás által derülhet fény arra, hogy kik döntenek Fiam mellett és kik ellene. Olyan próbatétel lesz ez, amelyet a világ még nem látott. Pásztoraitok vállán nagy felelősség van. Ők nemcsak magukért felelnek, hanem azokért is, akik követik őket. Imádkozzatok értük, hogy Fiamat méltóképpen szolgálják a haláluk órájáig! Imádkozzatok, hogy az eretnekségeket sokan elutasítsák! Akik szívükbe engedik a hamis tanítást, ott a hit is elvész. Gyermekeim, ne féljetek! A keresztények már számos üldöztetésen mentek keresztül az évszázadok során, mégis Fiam kegyelmének köszönhetően ez a vallás még mindig fennáll és így is lesz a világ végezetéig.”

Az amazonasi szinódus előzménye

2019. 08. 24, Szombat
Láttam, hogy a Sátán és az ő angyalai összegyűltek a pokolban és azon tanakodtak, hogy hogyan lehetne tovább rombolni az Egyházat. Láttam, hogy ördögök előtt feltárultak a pokol kapui, szinte megidézték őket a pogány rituálék által. Az erdőtűz az Amazonas vidékén előképe volt annak, hogy a pokol tüze elárasztja ezt a területet. Láttam, hogy a felszabadulás teológiája ahhoz vezet, hogy a pogányság beáramlik az Egyház belsejébe. Láttam, hogy az ökológiai tanítás által megnyílik a kapu a bennszülöttek előtt, akik a természet istenségeit nem lesznek hajlandóak megtagadni. Ezen istenségek mögött démonok állnak bálványként, akik romboló erővel hatnak a természetre. Az ördögök különböző eszközökkel akarják kigúnyolni a szentségeket, ami mögött Krisztus áll. Láttam, hogy az emberek észre sem vették, hogy ami körülöttük zajlik, az a pokol színjátéka Isten oltára előtt. Hallottam, ahogyan a Sátán a következőt mondta:
„Már nem vagyunk messze a céltól. Az Egyház elbukik hamarosan, mert belülről bomlasztjuk össze az alapjainál kezdve. Amint megtörténik ez az esemény, onnantól kezdve az Eucharisztia iránti tisztelet teljességében el fog hanyatlani. Akkor az Ő áldozata rövid időn belül megszűnik. Ez lesz a mi győzelmünk, amelyre mindig is vártunk.”

Mária Magdolna
...........