2008. október 30., csütörtök

Gábriel Arkangyal 6. üzenet:, 2008. október 25. Szerda

"Csak ezen igaz anyai szív által tudtok Jézus szívére tekinteni"
Az ébresztõórám pénteken, 23.45 órakor csörgött. Éjfélkor imádsághoz térdeltem le és vártam Gábriel arkangyal eljövetelét. 3 óra 30 körül csukott szemeimen keresztül észleltem, hogy szobám kivilágosodik. Amint szememet kinyitottam, elõttem állt az arkangyal. Szívem örvendezett.

"A három személyû egy Isten nevében légy üdvözölve te, a mennynek gyermeke és angyalok oltalmazottja! Állj fel! Ne térdelj elõttem! Egyetlen Valaki elõtt kell térdelned!"
Kezét nyújtotta nekem, és segített felállni. A szemembe tekintett, és láttam, amint az könnyekkel telt meg. Jobb kezét mellkasomra, a szívem tájékára helyezte. Szúró fájdalmat éreztem, ami hihetetlen fájdalommal töltött el. Ekkor magam elõtt láttam a trónust az Istenanyával, aki a szívére mutatott. Ugyanazt a képet, tekintetet fedeztem fel, mint néhány nappal ezelõtti álmomban. A kép eltûnt, és én a fájdalomtól sírásra fakadtam. Gábriel arkangyalnak is könnyek csorogtak az arcán.

"Ez a Szeplõtelen Szív fájdalma. Oly sok ember sérti meg nap mint nap ezt a Szent Szívet. Meg kell tapasztalnod ezt a fájdalmat, ahhoz, hogy sejtésed legyen arról: a Mennyei Királynõnek mennyi fájdalmat okoznak naponta az emberek.

Nektek, embereknek meg kell értenetek e szív jelentését!

Benne rejlik a kulcs ahhoz, hogy a kaput Jézus a legszentebb Szívére való tekintés révén kinyissa. Isten Szent Lelke Máriára, az emberiség igaz Édesanyjára, szeplõtelen voltára, leendõ lakóhelyére ereszkedett alá. Arra választatott, hogy teste közvetítésével az üdvösség a földre jusson. Ebbõl adódóan Õ az, aki a legigazabb emberi szívet hordozza magában. Olyan szívet, amely mentes mindenféle bûntõl, és olyan szeplõtelen, amire az idõ kezdete elõtt nem volt példa.

Csak ezen igaz anyai szív által, a szívén keresztül tudtok Jézus szívére tekinteni. Csak az anya emberszíve által nyílik betekintés az Igaz Fiú emberszívére.
Ha megtaláljátok ebben a jézusi szívben az igaz emberséget, a ti szívetek megszabadul az emberi nem vérétõl, és az Örök Élet igaz, élõ vizével tisztára mosódik, Ha végigmenve ezen a fájdalmas folyamaton az Isten Fiú átfúrt szívére irányított tekintettel, az anyaszívet ért fájdalom révén a ti szíveteket is átjárja a lándzsa. Ezáltal bepillantást nyertek Jézus szívének istenségébe. Az Õ szívében átváltoztok, felismervén a szív ebbéli tisztulási folyamatában az egy Istent. Jézus szívébe, melyben két természet egyesül és találkozik, ti is be lesztek vonva a mindenható Atya szeretetébe.

Jézus Szíve : egészen isteni és egészen emberi.
Ebbõl a szívbõl árad az Atya nagy kegyelemáradata.

De mielõtt ezt felismerhetnétek, mielõtt ezen életet adó szív istenségébe való bepillantás megadatna nektek, fel kell ismernetek Jézus emberségét a szenvedõ anyai szív által, ráhagyatkozván, hogy ez vezessen benneteket.

Isten emberré lett, és szemtõl szembe beszélt hozzátok. Figyelmezzetek ezekre a szavakra!
Mélyüljetek el Isten igéjében, és az üzeneteket fogadjátok a szívetekbe!

Ti, emberek nem tudjátok kellõen felfogni az Istenanya tiszteletének jelentõségét!

Üres imákat mormoltok a Mennyek Királynõjéhez, szólítjátok Õt, oly sokat imádkoztok, mégse ismeritek fel e tiszteletadás igazi jelentõségét.
Ne azért tiszteljétek Mária szívét, mert az Õt megilleti, hanem azért, hogy az üdvösséget, amelyet az emberek Isten kegyelme által éppen ezen a szûzön keresztül kaptak ajándékba, megérthessétek, felfoghassátok és magatokba építhessétek.

Csak az igaz Édesanya szenvedõ szívére való tekintet által nyerhettek rátekintést az igaz Fiú átdöfött szívére, melynek közepébõl az örök élet forrása fakad.

Mondom nektek: vessétek szemeteket a Királynõ szenvedõ szívére, merüljetek el fájdalmában, melyet elvisel és korlátlan szeretettel rábízza az emberek szívét Szent Fiára. A Fiú és az Atya soha nem utasítja vissza az Anya kérését. A tudatlan gyermekek, akik nem tudják megérteni, miért olyan jelentõs ez az anyai szív, miért elkerülhetetlen az embernek abban való elmerülése, hogy ezáltal Jézus szívéhez jusson, nem hibáztathatók. Fel kell fedni elõttük az igazságot, amit eddig tanítóik elmulasztottak velük közölni.

De jaj azoknak az embereknek, akik tudatában vannak mindennek, de azt mégsem hirdetik! A Fiú haragja eléri õket szavai figyelmen kívül való hagyásáért, azokért a szavakért, amelyeket a Kereszten mondott, és amelyekkel õ Máriát minden ember Édesanyjává tette. Figyelmeztesd a papokat! Nyissák ki a templomokat! Isten házának nyitva kell állnia! Az Anyára való figyelmezés révén jussanak el a hívõk a Fiú szívéhez.

Szükséges, hogy a papok Isten gyermekei felé közvetítsék e Szent Szív jelentõségét. Vajon milyen fájdalom éri az anyai szívet, ha oly sok pap saját maga sem érti ezt a misztériumot, és az abban való hitet elutasítja. Nem szabad Máriát és az egyesült szívek misztériumát a hitvallásaitokból számûzni! Elhajítjátok a kulcsot - mivel akarjátok akkor a kaput kinyitni?

Sok pap tanítja, hogy ez, a Mária szívére vetett pillantás az igaz hittõl és Jézus legszentebb szívére vetett pillantástól eltérít. Micsoda hamisság ez! Ily módon sok gyermeket olyan útra térítenek, amit a Sátán tervelt ki! Ez az út, mely tele van veszélyekkel és csábításokkal, oly sok ártatlan gyermeket von bûvkörébe, telve van látványos, világi dolgokkal. Ez az út nem vezet benneteket az isteni igazsághoz, mivel láncokkal köt benneteket a földiekhez. A pokol uralkodója sok pap szívét félrevezette oly mesteri módon, hogy azok fel sem ismerik azt. Szólítsátok fel õket megtérésre, és bízzatok a pápában! Túl sok pap fordul szívében az õ vezetése ellen.

Ti, Isten gyermekei figyelmezzetek:
Sok szívet félrevezetnek, és elvakítanak, azáltal, hogy a gonosz rejtekben veti el magjait! A kárhozat tervét a pokol mûhelyeiben kovácsolták! Minden eltelt nappal erõt nyernek a sátán seregei, és napról napra egyre többet valósítanak meg ebbõl a sátáni tervbõl! A sátán saját sorainkban nyomul elõre, és megkísérli az Apostol Trónus megdöntését. Védelmezzétek a pápát és figyeljetek szavaira!

Téged arra utasítottalak, hogy:
Különös módon tartsd meg minden hónap elsõ péntekét a Legszentebb Szív tiszteletére! Ezeket a péntekeket tekintsétek nagy ünnepeiteknek! Ebben a hónapban sok hang jutott a Mindenható Isten trónusa elé! E gyermekek imádságai által nyílt ki ilyen csodálatosan a Fiú szíve. Ezen a napon olyan erõsen áradt a kegyelem Szent Szívébõl, hogy sok gyermekszív lángra gyúlt tõle. De az üdvtörténés nem tud teljes valójában megnyilvánulni, ha ti nem merültök el a Legszentebb Szívben. És ez történik az anyaszív szeretete által.

A szív a kulcs!"

Ekkor levette kezét a mellemrõl, a fájdalmam megszûnt, és a szomorúságom is elhagyott.

"Érezned kellett ezt a fájdalmat, hogy mindenkinek tanúságot tehess arról. A Mennyei Királynõ minden fájdalmat elvisel szeretetben, mert fia, Jézus az egész emberiséget gyermekeivé tette. Azonban: Ha egy gyermek tudja, hogy anyja szenved, nem kísérli-é meg, hogy megvigasztalja és megtegyen mindent, hogy könnyeit elûzze?

Mária szíve nélkül nem fogtok betekintést nyerni Jézus szívére! Elõször föl kell fognotok az Õ igazi emberségét, hogy sejtelmetek lehessen Jézus igazi istenségérõl.

Te, áldott gyermek: ma nincs sok idõ! Meg kell értenetek, fel kell fognotok! Kerekedjetek föl, és lássatok a mûhöz, mert közel van az évváltás. Keressetek egy termet, amelyben sok gyermek tud összegyûlni, hogy ily módon ezt a fordulatot közösségben élhessék meg. Mondom neked: Kelj föl, és kezdd el a mûvet. Hallgass Benedek tanító utasításaira, és kövesd azokat! Már hamarosan fivérek és nõvérek fognak melléd állni. Velük együtt fogsz az emberek közé menni. Hívni fognak benneteket! Kövessétek ezeket a hívásokat! Az oroszlánok barlangjaiba is be fognak hívni benneteket. Ezeket a hívásokat is kövessétek! Sose féljetek, mert Isten lelke veletek van, és egy angyalokból álló sereg védelmez benneteket útjaitokon."

Ne félj!

"Szeretett gyermek: Te az angyalok seregének oltalmazottja vagy! Ne félj! Az ellenségnek tudomása van a te küldetésedrõl, ezért vihart készít elõ ellened. Légy résen, megfontolt és óvatos! Ugyanakkor mindig légy bizonyos a mennyei segítség felõl! Sosem teszel egyetlen lépést sem egyedül, mindig angyalok állnak melletted!

Az évváltásig rejtekemben maradok, és a megbízásért dolgozom! Készíts elõ mindent -a segítséged adott! Szívedet is készítsd elõ az eljövendõ idõre! Ha hívnak, kövesd a hívást! Ha a fordulat ideje eljön, fivéreiddel és nõvéreiddel együtt tartsd meg az elsõ péntekeket! Menj ki a világba, és látogasd meg a kis-közösségeket, hogy velük közösen imádkozhassatok. Az õ soraikból sokan fel fognak állni, hogy téged kövessenek. Ragadd õket kézen, és közösen vonuljatok a hegyek csöndjébe, ahol a Csend Nagyvárosát fogjátok megalapítani, és ezáltal menedéket készítetek az embereknek, ha az a nap eljön!

Lássatok a mûhöz, és mindent készítsetek elõ! Mindened megvan a szívedben, amire csak szükséged van! Mindig hallgass arra a hangra, amely a szívedben hozzád beszél és téged vezet! Isten lelke az, mely lépteidet irányítani fogja. Teljességgel add át magad, és bízzál Isten határtalan szeretetében!

Kövesd az útmutatásokat, melyeket neked már több alkalommal megadtam, és egész életedet ezek szerint éld! Még csak az út elején állsz! Ne siess, de bízd magad Isten Lelkének vezetésére.

A mindenható Isten áldása van rajtad!"
Miután elmondta az áldást, fejemre helyezte kezeit. Eközben egy számomra ismeretlen nyelven mondott valamit. Mégis éreztem, az álomhoz hasonlóan, hogy kezein keresztül valami belém áramlott. Ezután keresztet rajzolt a homlokomra. Hátralépett, még egyszer rám mosolygott, mielõtt a ragyogó fényben eltûnt.

2008. október 28., kedd

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete 2008. október

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenete


2008. október 26.

Szentségimádáson Jézus: „Elérkezik ennek a korszaknak a vége. Már benne éltek a végső időkben. Ez azt jelenti, hogy szüntelen készenlétben kell lennetek, nehogy meglepjen az a nap, amelyről már annyit beszéltem neked. Ez a nap a nagy figyelmeztetés napja, forróbb lesz minden másnál. A lelkét fogja égetni mindazoknak, akik bűnben élnek. A bocsánatos bűn is bűn. Nagyon jóknak kell lennetek. Nem azt kértem, hogy súlyos bűnt ne kövessetek el, hanem azt, hogy éljetek szentül. Minden életformában lehet szentül élni, csak akarni kell. Mindazok, akik eddig halogatták az életszentséget, nagyon sokat fognak szenvedni. Gyermekeim! Az élet rövid. Csupán a pillanatok adta lehetőségekből áll. Nektek kell válaszolni rá. Dönteni Isten, és az Ő törvénye mellett, vagyis mindig minden élethelyzetben gyakorolni kell mindenkivel a felebaráti szeretetet. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Aszerint lesztek megítélve, hogy hogyan cselekedtek. Aki ellenáll a kegyelemnek, az már kimondta maga fölött az ítéletet. Szeretni Istent, és Őbenne a felebarátot, úgy, ahogy Én szerettelek titeket. Kövessétek példámat! Ilyen egyszerű. De szükséges hozzá az önmegtagadás, és a kereszthordozás. Enélkül nem megy, mert a szeretet áldozatokat kíván. De megéri. Atyám örök jutalommal fizet érte. Már itt a földön elteltek az Én békémmel, és azzal a tiszta boldogsággal, amit a szentek éreztek, amikor a földön éltek. Jaj azoknak, akik nem gyakorolják a szeretetet, és az irgalmasságot, amikor alkalmakat adok rá. Saját magukat fosztják meg a legnagyobb jótól, az Isten irgalmától. Minden ember azt kapja az isteni igazságosságtól, amit ő adott a felebarátjának. Sokszor egy jó szó is sokat jelent, ha megvigasztaltok egy csüggedő lelket. Ne sajnáljátok rá az időt. Higgyétek el, Én Magam kárpótollak titeket érte. Ha megteszitek, Én foglak megvigasztalni hasonló helyzetben titeket, és Én oldom meg gondjaitokat. Akik szeretetben élnek, és törekszenek az életszentségre, azok örömmel telnek majd el, amikor a nagy figyelmeztetéskor látják jócselekedeteiket, és azt, hogy ezek által az Én akaratomat tették. Minél inkább belesimultok az Én akaratomba, annál boldogabbak és elégedettebbek lesztek. Magasztalni fogjátok az Én nevemet, és hálát fogtok adni kegyelmeimért. De minél távolabb áll egy ember élete az Én törvényemtől, annál jobban fog szenvedni és égni. Lesznek olyanok, akik beleőrülnek, vagy belehalnak, amikor felfogják bűneik rettenetes súlyát, és annak felmérhetetlen következményeit. Mert minden szónak, és minden cselekedetnek következménye van. Ilyen pl. a gyermeknevelés, vagy fontos döntések, amelyek az egyén ill. a közösség életét befolyásolják. Értsétek meg végre: az önszeretet, az önmegvalósítás maga a kárhozat. Csak aki feláldozza életét Értem, vagyis aki szeretetben él, az menti meg a saját életét. Most tombol a sátán. Tudja, hogy már nagyon kevés az ideje. Vigyázzatok! Nagyon ravasz és fondorlatos. Ne álljatok vele szóba! Mielőtt bármit tesztek, imádkozzatok! Nyissátok ki a Szentírást! Isten élő, eleven szava ez hozzátok, amely itt és most hangzik el, útbaigazítva titeket az örök élet ösvényén. Használjátok fel az időt, amíg a kegyelem ideje tart! Ne a világ eseményeivel foglalkozzatok, mert az úgyis elmúlik. Ismerjétek meg inkább az evangéliumot, váltsátok tettekre, és örök életet szereztek vele magatoknak, mert Én csak a ti beleegyezésetekkel tudlak megváltani titeket. Imádkozzatok egymásért! Az ima megkötözi, tehetetlenné teszi a sátánt. Széttiporja a fejét, és szabadulást hoz annak, akiért imádkoztok. Örök üdvösséget hoz számára, de annak is, aki másokért imádkozik. Az ima segélykiáltás Istenhez, amelyre Isten azonnal válaszol, még akkor is, ha ti ezt nem veszitek észre. Ha hittel teli imával kéritek Istent, akkor Ő irányítja a körülményeket, úgy, ahogy az a lelketek javára szolgál. Egyet jegyezzetek meg: Minden körülmény csak eszköz Isten kezében, hogy általa szentté tegyen. Ezért sohase essetek kétségbe! Hittel imádkozzatok, és higgyetek abban, hogy Isten mindenható, és a legrosszabb helyzetekből is a legjobbat fogja kihozni. Nézzetek a keresztre! Mielőtt Én meghaltam rajta, a szégyen fája volt. Az Én kiomló Vérem az üdvösség drága jelévé változtatta számotokra. Így tekintsetek ti is a saját szenvedéseitekre! Ha türelemmel viselitek, lelkek százait, ezreit menthetitek meg az örök üdvösségre. De a becsületes, áldozatos munkával is. Ezeket úgy fogadja el Atyám, Aki a mennyben van, mint jó illatú imákat, amelyek felszállnak Hozzá. Mindig a szándék számít. Az, hogy mi van a szívetekben. A jóindulatú, segítő szándék, pl. az alamizsnálkodás ugyanúgy lelkeket ment, mint az ima, vagy a türelemmel és Istenre hagyatkozással elviselt szenvedés is. Mindig azt fogadjátok el, amit kaptok. Én is tanítottam, imádkoztam, gyógyítottam, szolgáltam, és végül a keresztre szálltam. A lényeg az, hogy életetek mindig összhangban álljon Isten akaratával. Látod, mennyire szeretlek benneteket. Figyelmeztetlek, tanítalak, óvlak. Azért, hogy megmentsem a lelketeket. Ó, ha látnátok, és élvezhetnétek, mily nagy boldogságra teremtette Isten az embert! Még Engem is leküldött a ti megváltásotokra! Mind-mind kivétel nélkül szentül élnétek, csakhogy elnyerjétek az örök életet. De Isten azt akarja, hogy higgyetek Benne, hagyatkozzatok Rá, és tegyétek meg az Ő akaratát. Ez olyan egyszerű, hogy még egy kisgyermek is meg tudja tenni. Azért mondtam: az ilyeneké a mennyek országa. Tanuljatok tőlük! Legyetek bizalommal Isten döntései iránt! Soha ne zúgolódjatok! Szüntelenül imádkozzatok, és Atyám örök boldogsággal jutalmaz meg titeket, ha szeretitek Őt.”

2008. október 25., szombat

Medjugorjei üzenetek 2008. október

2008. október 2.
„Drága gyermekek! Újra a hitre hívlak benneteket. Anyai szívem arra vágyik, hogy szívetek nyitott legyen és mondhassam neki: „higgy!”. Gyermekeim, egyedül a hit ad nektek erőt az élet megpróbáltatásaiban. Megújítja lelketeket, és megnyitja a reménység útjait. Veletek vagyok. Magam köré gyűjtelek benneteket, mert segíteni szeretnék nektek abban, hogy segíteni tudjatok másoknak a hit megismerésében, amely az élet egyetlen öröme és boldogsága. Köszönöm nektek.”
A Szűzanya ismét kérte, hogy imádkozzunk a papokért, különösen ezekben az időkben.

Medjugorje, 2008. október 25.
“Drága gyermekek! Különleges módon hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimért, hogy imáitokkal megállítsátok a Sátán tervét ezen a földön, amely minden nap egyre távolabb van Istentől, önmagát teszi Isten helyébe, és lerombol mindent ami szép és jó a lelketekben. Ezért gyermekeim, fegyverkezzetek fel imával és böjttel, hogy tudatában legyetek annak, mennyire szeret benneteket Isten, és tegyétek Isten akaratát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2008. október 16., csütörtök

Az első mecset Berlinben

Der Spiegel
Berlin keleti részében, Heinersdorfban csütörtökön megnyílt az első iszlám imaház, a Khadija-mecset. Az épület a német főváros egyik legkietlenebb ipari negyedében épült, egy autóbontó tőszomszédságában, a Berlinből kivezető gyorsforgalmi út mellett. Az épület ellenzői még ezt a vigasztalan telket sem akarták átengedni az iszlám hitközségnek.
Az épületavatás idején mintegy 150 környékbeli verődött össze, hogy aláírásgyűjtő akcióval tiltakozzon az imaház megnyitása ellen. Őket főleg az iszlám terjedésétől való közös félelem fogta egybe. A szélsőjobboldali NPD ugyan hivatalosan lemondta a megmozdulásban való részvételt, mégis megjelent a rendezvényen mintegy húsz-huszonöt neonáci. A mecset kupolája alatt közben magasrangú német politikusok tartottak beszédet. A német Bundestag alelnöke, Wolfgang Thierse a toleranciáról beszélt, az „Isten áldása mellett megvalósuló békés együttélésről”.
A mecset-építő Ahmadijja-hitközség egyébként Németországban mintegy harmincezer tagot számlál; többségük Pakisztánból származik. Ez az irányzat az iszlám világban – túlzott függetlensége miatt – rengeteg üldöztetést szenvedett. 1920-ban már egyszer meg akarta vetni a lábát Németországban, de a gazdasági válság következtében az építkezésre összegyűjtött pénz hirtelen elértéktelenedett. Úgy tűnik, 88 év múltán – egy újabb gazdasági válság küszöbén – mégis megvalósult a berlini muszlimok álma – írja a hamburgi hetilap.

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,584686,00.html

2008. október 8., szerda

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – OKTÓBER

”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
49. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át és éljük meg Szent Lukács evangéliumát.
Havi mottó: „Szüntelenül imádkozzatok és virraszatok, így lesztek méltók arra, hogy megmeneküljetek mindattól, ami bekövetkezik, és hogy megálljatok az Emberfia előtt!” (Lk.21,36)
Közös imaszándék: azokért az emberekért engesztelünk, akik tönkretették a természetet, bemocskolták a folyókat, beszennyezték a levegőt, kipusztítottak sok állatot, felborították a természet rendjét,… Bocsánatot kérünk a mennyei Atyától az ő nevükben is!
Konkrét feladatunk: tudatosan vigyázunk testünk, lelkünk és a környezetünk  (szoba, udvar, utca,  folyó, erdő…) tisztaságára!
A Szentlélek üzenete 2008 októberében
„Szeretteim! Először a havi mottót akarom megmagyarázni nektek!
Örülök annak, ha egyedül, közösségben, kötötten vagy saját szavaitokkal naponta imádkoztok. Úgy imádkozzatok, hogy a Velem való beszélgetés által jobbá váljatok. Úgy imádkozhattok szüntelenül, ha megtanultok folyamatosan isteni Jelenlétünkben élni.
Örülök annak is, ha egy-egy éjszakátokat ima virrasztásban töltitek, felajánlva azt a bűnösök megtéréséért. Amikor nem tudtok aludni – bármilyen ok miatt- ne bosszankodjatok, hanem a bűnösök megtéréséért imádkozzatok. Tudnotok kell, azok a gyermekeim virrasztanak szüntelenül,akik megtanulnak állandóan lelki tiszatságban és kölcsönös szeretetben élni.
Az Én Akaratom az, hogy a ti közreműködésetek által, megmentselek benneteket a legnagyobb rosztól, a kárhozattól. Ha megtanultok hallgatni Rám, meg fogtok menekülni a Gonosz csapdáiból, az eljövendő büntetéstől és minden rossztól.
Jelenleg méltók vagytok-e arra, hogy megálljatok a Földre visszatérő Emberfia előtt? Sajnos vannak köztetek olyanok, akik a bűnbánat hiánya miatt nem méltók megállni az Emberfia előtt. Mondjátok a bűnben élő testvéreiteknek, holnap talán lejár a kegyelmi idő és Isten büntető Igazságosságával fognak találkozni. Őket figyelmeztessétek a bűnbánatra!
Élnek köztetek olyanok is, akik néha méltók, máskor nem méltók a Velünk való találkozásra. Nekik mondjátok el azt, hogy a nap bármelyik órájában, a hét bármelyik napján, az év bármelyik hónapjában bekövetkezhet az isteni figyelmeztetés. Én szeretlek titeket, és nem akarom, hogy kellemetlen és fájdalmas meglepetésben legyen részetek.
Azoknak örülök a legjobban, akik isteni Jelenlétünkben élnek és állandóan készen vannak a Velünk való találkozásra!!! Őket csodálatos meglepetés fogja érni az Emberfia visszatérésekor és olyan boldogságban lesz részük, amilyet eddig nem tapasztaltak.
Arra kérlek titeket, egymás előtt ne azzal dicsekedjetek, hogy hányszor voltatok a Szentháromság hegyén, hanem azzal, hogy konkrétan miben változott jó irányba az életetek.
Az elbizonytalanodó engesztelőknek mondom: jelekkel, csodás gyógyulásokkal, megtérésekkel és szabadulásokkal igazoltuk azt – éveken át- hogy a Szentháromság hegyén lévő zarándokhely Tőlünk van! Ezért arra kérlek benneteket, akár ördögi, akár emberi támadás (lejáratás) ér titeket, menjetek bátran előre a közös engesztelésben.
Eljött az idő, amikor ti is és a környezetetekben lévők is meglátják, azt, hogy kik vagytok. Vállaljátok magatokat és egymást is, úgy ahogy vagytok. Erről a szintről haladjatok jó irányba. Egymást vállalva növekedni fog bennetek az alázatosság és a szeretet.
Ha egyszer Előttem letettétek bűnös múltatokat és irgalmat nyertetek a bűnbocsánat szentségében, ne szégyeljétek magatokat az emberek előtt. Tudnotok kell, találkozásunkkor nem az emberek, hanem Mi fogunk megítélni titeket. Ti,  arra törekedjetek, hogy életetek bármelyik  pillanatában méltók legyetek megállni a Földre visszatérő Emberfia előtt!!!
Megáldalak benneteket a virrasztás lelkületével!!!”
Melyek az imáink gyümölcsei?
* Az életünk nehéz szakaszain csak imával lehet sikeresen átmenni!
* Az ima szükséges a világ megmentéséhez!
* Akik imádkoznak, és akikért imádkozunk megmenekülnek a legnagyobb rossztól, a pokoltól!
* Az ima feltartóztatja a Gonosz támadásait, felfedi hazugságait, legyőzi a kisértést,…
* Imáink által Isten győzelemre segít minket, az ügyeink előbb-utóbb Isten Akarata szerint oldódnak meg.
* Az ima által Isten megváltoztatja az életünket!
* Ha tiszta lélekkel, böjtölve és jót cselekedve imádkozunk, Isten  hamarabb teljesíti kéréseinket.
* Isten az ima által fényt és erőt ad nekünk!
* Az ima által Isten elűzi a szomorúságot és vigaszt ad.
* Az imádkozó ember erényes és szent életre jut.
* Az ima által Isten a bűnösöket megtéríti és az igazaknak állhatatosságot ad.
* Az imának Égig érő hatalma van.
* Az ima kulcs, amellyel kinyitjuk a lelkünket Isten előtt és bezárjuk a Gonosz előtt.
* Minden ima legfőbb feladata, hogy növelje bennünk a szeretetet.
* Jézus imádkozott kora reggel, késő este, az apostolok kiválasztása előtt, az Olajfák hegyén, a Tábor hegyén sőt a Kereszten is. Jelenleg a Mennyben, az Atya előtt közbenjár az egész emberiségért.
* Az apostolok Pünkösd előtt kilenc napon át együtt imádkoztak Máriával. Ezután betöltötte őket a Szentlélek, bátrak lettek, megkapták a gyógyítás és szabadítás kegyelmét, a lelkek megkülönböztetésének ajándékát, a vértanúság lelkületét,…
* Szent István diákonus imádkozott és ezáltal megkapta Istentől a látomás ajándékát, az ellenségszeretet lelkületét és a halál elfogadását.
* Szent János apostol imádkozott Patmosz szigetén, a számüzetésben is, ezáltal betekinthetett a jövőbe, látta a próbatételeket, látta lelki szemeivel a rossz vesztét és a jó győzelmét,…
* Imádkozzatok alázattal, egyszerű szavakkal, Istenre hagyatkozással, teljes bizalommal.
* Tudnotok kell, az imára, az Istennel való párbeszédre, nektek van szükségetek, nem Istennek.
* Legyen minden nap időd az imára!
* Ima nélkül az ember, olyan mint a madár szárny nélkül, mint a katona fegyver nélkül.
* Néhány közmondás: „Imádkozzál és dolgozzál!”, „A jól végzett munka imádság!”
* Az imádkozó ember házi feladata: „Uram segíts, hogy úgy imádkozzak, hogy Neked tetszően változzon meg az életem”.
(Főt. Csilik János-2008 október 2.)
Házi feladat októberre:
KÉSZ VAGYOK URAM BÁRMIKOR, AKÁR MOST IS, HOGY TALÁLKOZZAK VELED!
Előretekintés novemberre:
Közös imaszándék lesz: a tisztítótűzben lévő őseinkért: imát, böjtöt és legalább kilenc szentmisét fogunk felajánlani. Bocsánatot kérünk mindazoktól, akiket megbántottunk földi életünk során és megbocsátunk azoknak az elhunyt hozzátartozóinknak, akik minket bántottak meg.
Konkrét feladatunk lesz: hetente legalább egyszer elmegyünk a temetőbe és ott elimádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét, halottainkért!!!

2008. október 6., hétfő

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Szeretet-cselekedeteiteken keresztül tükrözzétek vissza Dicsőségemet

2008. október 5.

Vassulám, ne aggódj, hogy kevéssé ismered Szívemet. Hadd növeljem szeretetedet Bennem! Választott leányom, virágoztasd fel Egyházamat! Vedd az örökké tartó békét és mutass fel Engem minden Egyháznak! Mutasd meg nekik Műveim nagyszerűségét! Mondd meg, hogy mennyire kész vagyok megbocsátani nekik! Imádkozzák minden reggel ezt az imát, és hívjanak Engem:
„Uram, Jézus Krisztus,
küldd le Fényedet rám,
hogy megszabaduljak minden bűntől.
Mutasd meg nekem az utat,
az ösvényt, melyen járnom kell.
Itt vagyok, mint egy gyermek,
akinek anyja védő karjaira van szüksége.
Irányítsd lépteimet az Igazság felé.
Te vagy az Igazság.
Add Áldásodat, hogy meggyógyuljak,
gyógyíts a Te Szereteteddel és Gyengédségeddel.
Ó, Uram, halld meg sóhajom,
és töltsd meg lelkemet, vezesd lelkemet
az Élet vizéhez.” Amen
– és az Én válaszom ez lesz:
„kövess Engem, mert Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Kövess Engem!”
De békülj ki az Atyával, és lakjál Bennem. Szeretet-cselekedeteid által tükrözd vissza Dicsőségemet ma, amint elkezded a napod, a gonoszságért szeretettel fizess vissza, békülj ki azokkal, akikkel még mindig haragban vagy, teremts békét, add tovább a békét, ne vétkezz többé és szüntelenül imádkozzál. Fogadd be, és váltsd valóra a Szentírás minden szavát! Légy a vezetője a vakoknak, és légy a fényük, senkit ne ítélj meg! Légy mintája Bölcsességemnek és Igazságomnak, amint az testet öltött Törvényemben a tanulatlanok számára, de nem keményszívűséggel. Ne késlekedj Hozzám jönni bármikor Tanácsért! A Szeretet mindig veled van. IC

 http://ichtys.hu/index.php/130-2008-oktober-5