2016. január 1., péntek

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Mise a Szent-Anna réten 500 hívő részvételével


2015. 12. 05, Elsőszombat

Szent Anna-Rét, a kápolna alapkőletételének 71. évfordulója

Láttam, hogy az angyalok körbeveszik a Szent Anna-Rétet és tekintetüket az égre emelték, mert értünk jártak közbe. A Szűzanya néhány angyal kíséretében leszállt közénk, és megáldott minket. Az angyalok kezében szikladarabok voltak, amelyeket körberaktak a Szent Anna-rét közepén.

Szűzanya: „Ezek a kőszikladarabok az Egyházat jelképezik. Nemsokára a ti magyar egyházatok megújul, mert az eljövendő események sokak hitét fel fogjál ébreszteni. Imádkozzatok, gyermekeim, mert Atyátok minden imátokat számon tartja, és nemzetetek javára fordítja. A kegyelmeket már elkezdte szétosztani, és elsőként vezetőiteket ajándékozza meg, mivel rendkívül nagy a felelősségük értetek. Gyermekeim, a gonosz lélek ordít a dühtől és mindent elkövet, hogy engesztelő közösségeiteket szétrombolja. Ne engedjetek kísértéseinek, és támadásainak, hanem legyetek erősek a hitben, reményben és szeretetben! Fiam általatok menti a lelkek sokaságát, ha ti megfogyatkoztok, akkor még nehezebben fogjátok a megpróbáltatásokat átvészelni. Édesanyai szívemben hordozlak titeket, és felszentelt papjaitokat, akikért szüntelen imádkozom a Mennyben, hogy szolgálatukban mindvégig kitartsanak. Kicsinyeim, örüljetek és legyetek hálásak pásztoraitokért, hiszen ők mindnyájan nektek szentelik az életüket. Bárhogyan is élnek, ti mindig ajándékként tekintsetek rájuk. Isten előtt mindnyájan kedvesek vagytok, és kivétel nélkül szeret mindnyájatoat. Ti is szeressetek, hogy a szeretet által létrejöjjön köztetek a Mennyek Országa, amely hidat alkot a föld és az ég között. Ez a szeretet és egységetek siettetni fogja győzelmemet, amely után mindannyian vágyakoztok. Ez a győzelem nem úgy fog megvalósulni, ahogyan ti elképzelitek. Látnokaitok sok üzenetet és látomást kapnak, amiknek nagy része jelképekből áll. Győzelmem hasonló lesz Fiam győzelméhez. Isten akarata beteljesedik, amelyet hazátokkal eltervezett, hiszen számára minden lehetséges. Bízzatok az Ő erejében, mert hatalma van minden nép fölött!”

A Szűzanya megmutatta, hogy a körberakott kövek között tűz keletkezett, melynek lángjai egyre magasabbra csaptak. Amikor ezek a lángok elértek egy bizonyos pontot, az égbolt megnyílt és a Szentháromság szeretetének tüzét küldte lefelé, és a két tűz egyesült. Az egyesüléskor egy szivárványszínű tűz alakult ki, és a tüzet alkotó hídban a Szentlélek fehér galambként átrepült rajta, mintha megszentelné ezt a csodálatos egyesülést. Ezután az angyalok ebből a tűzből merítettek és sok paphoz eljutatták a kegyelmeket, majd körberepülték Európát is, hogy a bajba jutott népeken segítsenek. Szűzanya könnyes szemekkel mondta: „Édesanyai tervem, hogy Magyarország által megmentsem Európát, amely hitében megingott és eltávolodott a Jóistentől. Ó, Európa, Szeplőtelen Szívemben hordozom kereszténységedet! A világnak sok szentet adtál, hiszen te vagy a kereszténység bölcsője! Az üldöztetés utolért téged, de ez nem a vesztedet fogja jelenteni, hanem a dicsőségedet. Fiam, a keresztfán érted is szenved, nem feledkezett meg rólad, ahogyan én sem.”

A Szűzanya felém nyújtotta a kezét és megmutatta, hogy Európa fölött ott lebeg a keresztre feszített Krisztus, akinek drágalátos vércseppjei hullnak a nemzetekre. Mennyei Édesanyám így szólt: „Európa most kiveszi részét Fiam szenvedéséből, ezáltal fognak megtisztulni és megújulni azok a nemzetek, amelyekért sokan imádkoznak.”
Megpróbáltatások a családban

2015. 12. 21.
Irgalmasság órájában a töviskoronát viselő Jézus leült mellém, és azt mondta: „Azokban a családokban, ahol szenvedés van, ott Én jelen vagyok. Személyesen akarok gyermekeim közelében lenni, hogy megerősítsem őket és erőt adjak nekik fizikai, lelki küzdelmeikhez. Ne csodálkozzatok azon, hogy szeretteitek ellenetek fordulnak, és fájdalmat okoznak nektek, hiszen a sátán ismeri gyengeségeiteket és azt, ami szívetekhez a legközelebb áll. Lássatok tisztán, és leplezzétek le a sátánt, aki szeretteiteket gonoszsága eszközeként használja fel azért, hogy titeket megtörjön! Amikor szeretteitek támadnak titeket, akkor gyakran megfeledkeztek arról, hogy ki is van mögöttük. Sokszor kifordultok önmagatokból, és nekiestek családtagjaitoknak. Éppen ezt akarja elérni a gonosz, hogy olyanná változzatok, mint amilyen ő maga. Problémáitokat naponta Elém helyezitek, és azt várjátok, hogy mielőbb megszűnjön családotokban a konfliktus és az érzelmi eltávolodás. Gyermekeim, sokan kérdezitek Tőlem, hogy mi a megoldás? A válaszom az, hogy ti magatok vagytok a megoldás. Mindenkinek kötelessége törekedni a jóra, és a szeretet gyakorolni a Földön, hiszen erre kaptatok meghívást Atyámtól, aki örökké szeret titeket. Miután megtértetek, megkaptátok a kegyelmet, hogy hordozzátok keresztjeiteket és törekedjetek megváltozni. Az engesztelő hivatás célja nemcsak az, hogy másokat üdvözítsetek. Aki igazi engesztelő akar lenni, az a rossz szokásait elhagyja, hogy helyette a jót cselekedje. Én mellettetek vagyok minden jó és rossz pillanatban, és tekintetem előtt vannak életkörülményeitek. Sokan elveszítik a reményt, hogy családtagjaik vajon megtérnek-e valaha. Ha a szentek lehetetlennek tartották volna házastársuk, és gyermekeik megtérését, akkor Atyám vajon megadta volna-e számukra a megtérés kegyelmét? Ők mind hittek abban, hogy Istennek minden lehetséges. Bíztak Istenben, hogy meghallgatja imáikat és nem hagyja magukra őket. A szentek megtanulták elviselni és eltűrni a szenvedést. Elfogadták a rosszat, mert az Én áldozatom erőt adott számukra. Gyermekeim, reménytelennek érzitek helyzeteteket, mert tehetetlennek hiszitek magatokat, miközben az évek folyamatosan eltelnek, és nem történik változás. Hitükben sokan meginogtak, ti ne kövessétek az ő példájukat. Ha szilárdan hisztek, és ti magatok is törekedtek változni, a változás hamarabb beköszönt hozzátok, mint ahogyan azt el mernétek képzelni. Szeretetem késztet Engem, hogy felhívjam figyelmetek felelősségetekre és hivatásotok betöltésére. Legyetek kitartóak, és ne engedjétek, hogy a gonosz lélek szétválassza családotokat! Családtagjaitok nem tudják, hogy mit cselekszenek, amikor szembe fordulnak veletek! Bocsássatok meg nekik, ahogyan Én is megbocsátok nektek. Buzdítalak titeket arra, hogy csenddel, imával és böjttel harcoljatok szeretteitekért, ne pedig viaskodással! Ha Én a pusztában így cselekedtem volna az ördöggel szemben, küldetésem vereséget és nem győzelmet jelentett volna. Engedjétek, hogy képmásomra formáljalak benneteket, hogy örömmel tudjátok hordozni a keresztet, és nem teherként, mintha az nem a boldogságotokhoz vezetne. Megáldalak titeket a szenvedés elfogadásának lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Mária Magdolna
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1022-megprobaltatasok-a-csaladban


Engesztelés Európa országaiért 2


2016.12.31. Szilveszter
Jézus: „Drága gyermekeim, örömmel nézek rátok, mert Én magam hívtalak össze titeket, mert nagy terveim vannak veletek ezen a napon. Most egy új betekintést engedek nektek a világ helyzetébe. Odarepítelek titeket lélekben Európa fölé. Nézzetek le! Látjátok egész Európát? Most elétek vetítem, hogy mi történik. Angyalaim sokasága harcol Európa fölött a bukott angyalokkal. Olyan harc ez, amelyet a világ még nem látott.” (Jézus könnyeket hullatott Európáért, különösen a kereszténységért. Jobb kezét felemelve nyugatra mutat) „Nézzetek gyermekeim nyugat felé, Amerikára. Amerikában egyre jobban elterjedt a pogányság. A keresztényeket egyre jobban elnyomják. Oly kevés az amerikai városokban az a láng, ahol az isteni szeretet tüze ég. Most keletre nézzetek, Kínára, ahol a kommunizmus él és diadalmaskodik. Üldözik a keresztényeket, háborúznak az emberek, sőt háborúra készülnek a többi nemzetek ellen. Most megmutatom nektek Indiát. Oly sok pogány isten van ott, hogy a keresztényeknek alig jut igazán hely, templom, ahol gyakorolhatják a vallásukat. Nézzétek, ezek a pogány istenek fölemelkednek a többi nemzetek fölé is, hiszen igen elterjedt ma sokfelé a hinduizmus, az iszlám és a buddhizmus. Ezek az istenségek fölemelkednek, és ahogy az emberek fölemelik a tekintetüket, megjelenik az istenek fölött a sátán. Ugye tudjátok gyermekeim, hogy ezek az istenségek nem igazi istenek. Ők valójában az emberek agyszüleményei. A sátán egyre több nemzetet megnyert magának, hiszen a pogányság a kereszténység fölé emelkedik. Most nézzétek Európát, a kereszténység bölcsőjét! Bár Európa volt a kereszténység bölcsője, de a kereszténység mostanra már alig él Európában. A nagyobb országok, hatalmak Európát meg akarják semmisíteni kulturálisan, szellemileg, és át akarják változtatni a maguk kénye-kedvére. Gyermekeim, mindnyájatokat harcba hívlak. Számítok a segítségetekre. Már korábban is kértem tőletek, hogy vállaljatok tetszésetek szerint Európa nemzeteiből egy országot. Ezt a kérésemet most még inkább sürgetem, mert nem tudjátok, milyen nagy veszélyben vagytok. Európába immár befészkelte magát a sötét hadsereg. Egyre több helyen lesznek robbantások, erőszakos cselekmények. Most kezembe veszek két edényt. Az egyik edénybe angyalaim összegyűjtik a vértanúk vérét. A másik kezemben lévő edénybe a fehér vértanúk vércseppjeit gyűjtik az angyalok. Én most veletek együtt végigmegyek Európán és e kegyelmeket – a szenvedés ajándékát, az önfeláldozás ajándékát, ami mind az Én kegyelmem, és amit ti felajánlotok – most az egyes nemzetekre hullatom. Mert bizony gyermekeim, Én minden nemzet királya vagyok, és nem akarom, hogy a népek elvesszenek, megsemmisüljenek. Azt akarom, hogy minden nép eljusson Hozzám, hisz Én vagyok egyetlen boldogságotok és célotok. Miközben végig haladunk, megállunk Olaszország fölött. Most lélekben kapaszkodjatok továbbra is a palástomba és ne féljetek! Atyám Róma fölött van lélekben, és előtte van az ördög is. A sátán nemcsak a világot kérte ki magának, hanem az egyházat is. De ez nem elég neki. Ő egész Európát akarja bekebelezni, hiszen tudja, hogy itt van az Egyház közponjta, innen indult el a misszióba, a föld többi országaiba. Imádkozzatok, mert olyan események lesznek az elkövetkezendő években, amit el sem tudtok képzelni. De Én az imáitok erejét felfokozom, és igazságosságom kardját helyezem azokba az országokba, ahol igazságtalanság van. Az Én világosságom győzedelmeskedni fog a sötétség fölött. Most oda megyek Benedek pápához, aki most is imádkozik az egyházért. Ő minden nap ezt teszi, soha nem hagy magatokra titeket. Ő mindig veletek van lélekben. Most átölelem őt és szeretetemmel megerősítem. Gyermekeim, mindnyájatok vállán ott van a magatok keresztje. Ezeket a kereszteket most Én átalakítom kegyelmem forrásává, ami által egy tűz lobog fölöttetek. Ezt a tüzet összegyűjtöm mindnyájatok fölül és odahelyezem Benedek pápa szívébe. Ezáltal időt kaptok és lehetőséget, hogy tovább folytassátok az imát és ő is tovább lehessen veletek és együtt harcoljatok az egyházért és a világ mentéséért. Gyermekeim, sok mindent mutattam nektek. Gondoljátok át alaposan, hogy mit vállaltok! Magyarország most rendkívül jó helyzetben van, ezért ne csüggedjetek, hisz még nagyobb feladatotokat bízok rátok. Nemcsak hazátokat kell megmentenetek, hanem egész Európát és a világot is. Megáldalak titeket a kitartás lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1027-engeszteles-europa-orszagaiert-2

Máriás Papi Mozgalom új évi körlevele

MÁRIÁS PAPI MOZGALOM

Üdvözlégy Mária                                                Genova, 2016. január 01.
Mária Isten Anyja

Kedves Testvéreim a Máriás Papi Mozgalomból

Az Irgalmasság ezen évében a Szűzanya kijelöli számunkra a különleges missziót: Buzgólkodjatok, hogy az imacönákulumok megszaporodjanak, amit kértem tőletek: a papok, a hívek és a családok körében. Akkor mindennap közreműködtök az Én nagy üdvösség- és irgalmasságtervemnek a megvalósulásában” (1992. július 1.).
Buzgónak lenni a cönákulumok terjesztésében, azt akarja mondani, hogy többet tegyünk, jól végezzük azokat a MPM egyszerűségében, Mária iránti engedelmességben, kizárva „Mennyországból kapott” minden más üzenetet azért is, mivel ma majdnem 9 a 10-ből nem hiteles. De nem elég cönákulumokat tartani, hanem szükséges, hogy a Cönákulum alatt lépjünk be Mária Szeplőtelen Szívébe: „Lépjetek be mindannyian Szeplőtelen Szívem új és lelki cönákulumába, hogy egyesüljetek velem, égi Édesanyátokkal együtt mondott mélységes és szüntelen imában.” (1996. május 22.). Majd pedig „ne az eredményt figyeld. Mást cselekszem és másként értékelek, mint ti. Nem kell, hogy sokan legyetek, hanem hogy szentek legyetek. (1973. október 13.)

Hírek

Ebben a 2015-ös évben sokat utazhattam: Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Brazília, Bolívia, Peru, San-Domingo, Haiti, Kuba, Honduras, San Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Mexikó, Olaszország, Franciaország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, Fülöp Szigetek, Japán, Korea, Hong-Kong, Tajvan és az előtte lévő Államba. Meglátogattam 105 várost, 62-szer utaztam repülővel, 134 cönákulumot vezettem, melyeken 2 Bíboros vett részt, 1 apostoli Nuncius, 25 Érsek és Püspök, 840 pap és 90.000 hívő, akik közül 500 nagyszeminarista és 150 kisszeminarista. Ezen felül 2 Bíborossal, 19 Érsekkel és Püspökkel, papok, szeminaristák és szerzetesek csoportjával találkoztam, hogy bemutassam nekik a Mozgalmat.
Collevalenza-i lelkigyakorlaton, melyet állandócönákulum formájában tartottunk, 1 Bíboros, 6 Püspök, 250 pap és a Mozgalomból 50 hívő vett részt.
Megköszönöm Geremia atyának, a MPM Társ-felelősének, hogy látogatta Óceániát másfél hónapon keresztül (Ausztrália, Fidzsi Szigetek, Tonga, Salamon Szigetek, Új-Zéland), akit McIlraith atya, ennek a Kontinensnek a felelőse kísért. Együtt látogattak meg vagy 20 várost, vagy annyiszor utaztak repülővel, vezettek vagy 30 cönákulumot, ahol egy Bíboros, 2 Érsek és Püspök, 70 pap és több ezer hívő vett részt.Ezen felül Geremia atya számos területi cönákulumot rendezett Olaszországban és 2 lelkigyakorlatot Kanadában és az Egyesült Államokban.
Szűzanya nevében köszönetet mondok Mozgalma számos felelősének és buzgó apostolainak.
2016. június 29-én lesz az 5.évfordulója a mi kedves Stefano atyánknak, hogy az Égbe költözött. Ahogyan spontánul mondotta XVI. Benedek, amikor értesült haláláról: „egyenesen a Mennybe ment”.”Mi a szeretet szerint leszünk megítélve” és Stefano Gobbi atya szerető szívű volt. Stefanoatyának Szűzanya által képzett szíve volt, egy egyszerű szíve, egy szív, mely szeret.„ Felajánlásoddal együtt,mondja a Szűzanya (1973. október 20)… szerető és szenvedőképességed rendkívül megnövekszik, mivel ugyanúgy fogsz érezni fiam, ahogy Anyád Szíve érez.” „Egyedül csak szeretetből tegyél mindent” (1988. március 22.).
Stefano atya életrajzát kiadták olaszul 2015. májusában. Minden országnak (vagy nyelvi csoportnak) el kell készíteni a hatáskörükben a fordítást és kapcsolatba kell lépni a Paoline helyi kiadókkal,hogy kiadják a saját nyelvükön (az életrajzot).

2016-os lelkigyakorlatokat

Tartunk, mindmáskor is az MPM Püspökei és papjai számára Collevalenzaban június 26-tól,vasárnap estétől július 2-ig, szombat reggelig az Irgalmas Szeretet Szentélyében.Kevés hívőnek megengedetta (részvétel) és csak azoknak, akik felelősök a MPM-ban. Felszólítom a papokat, hogy hozzanak szabad Mise intenciókat,hogy segítséget nyújthassunk azoknak, akik anyagi nehézségben vannak.
Minden információért és bejelentkezésért forduljatok Florio Quercia SJ atyához – Via Carlo Marx 1 – Centro San Francesco de Geronimo – 74023 – Grottaglie (TA).- Fax (0039) 099 5635710. Telefonino (0039) 333 6322248. Email: querciaflorio@tiscali.it
Jegyezzétek meg jól, hogy,2017-ben a mi nemzetközi lelkigyakorlatunkat nem Collevalenza-ban tartjuk, hanem Fatimában július 2-8-ig. Iratkozzatok fel minél előbb Florio atyánál, mivel a rendelkezésünkre álló helyek száma korlátozott.
Ezen felül a Mozgalom tagjai, Püspökök, Papok és hívek, a világ minden részéből meg vannak hívva, hogy részt vegyenek egy világ-cönákulumon 2017. július 8-án Cova da Iriaban.


2016-os Cönákulumok Tervei

április 14: Collevalenza, Irgalmas Szeretet Szentélye, Umbria
április 15. Isola del Gran Sasso, Szent Gábor Templom, Abruzzo
április 25: Padova, Szent Szív templom, Veneto
május 13. Caravaggio, Santa Maria del Fonte Caravaggio, Lombardia
május 13: Lucera, Szent X Pius templom, Puglia
május 18: Bologna, Szent Szív templom, Emilia Romagna
május 24: La Spezia, Szent Mihály templom, Liguria
május 25: Firenze, Angyali Üdvözlet Bazilikája, Toscana
május 27: Róma, Szent Anasztázius Bazilikája, Lazio
május 28: Desenzano/Rivoltelle, San Biagio templom, Lombardia/Veneto
június 9: Loreto, Loretoi Szűzanya Szentélye, Marche

Elmélkedés

Ez a 2016-os év az Irgalmasság éve: az emberiség annyira eltávolodott az Atyától, hogy csak egy nagy Irgalmasság tudja azt megmenteni. „csak egy közbelépés Fentről (…) adhat reményt egy kevésbé homályos jövőnek” (Szent II.János Pál: Rosarium Virginis Mariae, 40).
„Ez az az idő, amikor szeretném minden fiamra kiárasztani Szívem irgalmasságát, hogy megértő, segítő és megbocsátó anyai szeretetemmel megmentsem őket. Általatok szeretnék cselekedni, szeretett papjaim.” (1975. november 9.)
„Akkor a ti segítségetekkel megvalósulhat nagy szeretet tervem Szeplőtelen Szívem diadala által, ami Isten irgalmas szeretete a világ felett.” (1979. július 29.) Mit kell tennünk? Cönákulumokat és szentségimádásokat (végezni). „Szaporítsátok mindenütt az ima-cönákulumokat, késztessétek arra Isten irgalmasságát, hogy harmatként leszálljon e világ végtelen pusztaságára.És készüljetek fel arra, hogy olyat láttok, amilyet emberi szem eddig még nem látott.” (1981. január 1.) „Abban az órában, amikor látszólag minden elveszett, mindent megment az Atya irgalmas szeretete, ami Jézus eucharisztikus Szívéneklegnagyobb megnyilatkozása által válik láthatóvá.” (1980. december 12.)
Ugyancsak 2016-ra esik a száz éves évfordulója Portugália Angyalának az eljövetele. Béke Angyala az, aki tanította a három Fatimai gyermeket az Oltáriszentségben jelen levő Jézus iránti jóvátevő imádás két imádságára. (Ez) „megtanított ima ezekre az időkre” (1986. augusztus 8.), a hittagadás idejére, amikor az eucharisztikus hitet (tagadják), amely oly sok elégtételt kér. Felhívom a MPM minden tagját, hogy tanulja meg ezt a két imát fejből, és hogy mondják el minden nap.
„Hosszabban időzzünk leborulva az Eucharisztiában jelenlevőJézus előtt, hitünkkel és szeretetünkkel jóvátéve a bántásokat, a mellőzéseket és a sérelmeket, melyeket Üdvözítőnknek oly sok helyen el kell viselnie” (Szent II. János Pál: Mane Nobiscum Domine, 18).
1992. december 31-ei szöveg 4. pontja tárgyalja az Eucharisztia Misztériumát az „utolsó idők” misztériumában. (Az üzenet) nekünk nyújtja Dn 9-nek az olvasását – amit maga Jézus ajánlj, hogy tegyük meg (Mt.24,15) -, 2Tessz 2-vel együtt, hogy megértsük azt, mit jelent ma a „gyalázatos pusztulás”, ugyancsak „szörnyű szentségtörésnek” is nevezve. Nem tudni, mikor jön el mindez. (Az üzenet) így írja: „Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak az emléke, amit Jézus az utolsó vacsorán végbevitt. És így eltörlik majd a szentmise gyakorlatát. A szentmise mindennapos bemutatásának eltörlése jelenti a gyalázatos szentségtörést…” Ne képzeljük, hogy a Szentmisének e kicserélése nagyon nyilvánvaló: a Mise valóságos Jelenlétének és áldozati dimenziójának a tagadását kétértelműen teszik.
Az Ökumenizmus ebben az esetben nem lenne többé érték, hanem egy ürügy, hogy lerombolják a hitet – (tehát) egy téves ökumenizmus lenne (lásd: 1986.okt. 27.).
Szükséges, hogy ma nagyobb fényben helyezzük a szentmise értékét, mint Áldozatot(1984. július 5.), ellenben ne helyezzük nagyobb fényben a Szentmise értékét, mint vacsorát.
Hivatkozzunk még egyszer Szent II. János Pálra, Ecclesia de Eucharistia 10-re: „Olykor meglehetősen csonkán értelmezik az Eucharisztia misztériumát. Megfosztván áldozati jellegétől, úgy tekintik, mintha nem volna egyéb, mint egy testvéri összejövetel, étkezéssel”.
Ez a rövid mondat végre rendkívül fontos: bejelentheti az idők végén a „gyalázatos szentségtörést”, egy téves ökumenizmus manőverét, hogy egyesüljenek egy nagy testvéri együttlétben (nagyon ünnepelt a Hírközlő Eszközöktől), de az ára az Eucharisztiában jelenlevő Jézus Igazságának a hittagadása. Ebben az időben ha „valakinektiszta hite vanaz Egyház Credo-ja szerint az Eucharistikus Jézusban, lehetséges lenne, hogy a`fundamentalizmus címkéjével` lássák el” (lásd: Ratzinger, 2005. április 18.).
Biztos, hogy az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus imádása virágzik szerte az Egyházban: ”míg oly sok templomot bezárnak, addig oly sok tabernákulumot kinyitnak” az imádók egy „ki maradéka” előtt, akik az igazi hitben kapaszkodnak.
„Mindenekelőtt titeket kérlek, szeretteim, hogy legyetek lelkesek papi szolgálatotokban, tartsatok ki az imádságban, forrón szeressétek Jézust az Oltáriszentségben, akinek apostolkodásotok központjává és életetek nagy szerelmévé kell válnia! Legyetek nyitottak a szegények, az alázatosak, a kicsinyek szükségei iránt, különösen a pogányság sötétségében élő fiaim iránt…” (1996. október 31.)
„Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.” (Mt.26,11)
Az igazi Szegény (maga) Jézus, akit az övéi elhagytak a kiürült templomokban, ahol Ő jelen van. „A Szeretetet nem szeretik… Jézus szeret titeket, Szíve szeretettől dobog értetek az Oltáriszentségben, és ti egyedül hagyjátok Őt, elhagyatva, nagy ürességtől és sok hitetlenségtől körülvéve. Soha annyira, mint e viharos időkben, a Szeretetet nem szeretik.” (1988. szept. 11.). Miért van az, hogy most gyakran a tabernákulum a templomon kívül található, és miért veszik körül mind kevés virággal, fénnyel, és mindazzal, amelyeknek szolgálniuk kellene, hogy kifejezzék a Hitet az Ő Valóságos Jelenlétében?
Lehetséges, hogy „aki engem elárul, közeledik”? (Mt.26,46). Ha ez igaz, akkor nem annak az ideje van, hogy kérdezzük: „ki az”, hanem, ahogy Jézusmondja pont ebben a pillanatban: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” (Mt.26,41). „Virrasszatok és imádkozzatok” különösen az Eucharisztikus Jézus előtt.
Emlékezzünk don Bosco álmának a „három fényességére”: a Pápára(lásd: 1978. július 13.), Máriára, az Anyánkra, és az Eucharisztikus Jézusra. Szerencsénk és felelősségünk, hogy a MPM-ban vagyunk és hallgatjuk Mária hangját és követjük azt.
Emlékezzünk még a Kék Könyv három alapvető eucharisztikus üzenetére: 1986. augusztus 8, 1987.augusztus 21, 1988. március 31.
Nem kell iparkodnunk, hogy azonosítsuk a Jel 13,11-ben (említett) hamis prófétát. „Imádkozni, szenvedni, felajánlani és hallgatni…”, mint Jézus a kereszten (1978. március 24.), hallgatnielnyomva a blogok-tól, a szociális hálóktól és az e-mailek-től (lásd: 1979.március 25.). „Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak” (Jer 23,21), idézve Keresztes Szent Jánostól: Salita del Carmello, 3,31, 2-3. Maguk Szent Jakab és szent János lelkesedésüktől fűtve nem tartoztak Jézus Lelkületéhez (Lk 9,54-55).
Virrasszunk és imádkozzunk, a cönákulumokban Máriával egyesüljünk, kövessük Máriát, (de) ne járjunk Őelőtte. Sötét időket élünk. „Hogyha megmondtam nektek, hogy Szeplőtelen Szívemből árad rátok a fény a legnagyobb sötétségben, ezzel tudtotokra akartam adni, hogy a döntő pillanatokban én magam adok tanácsot mindenben. Megmondom, kit kövessetek, hogy hűségesek maradjatok Fiam, Jézus helytartójához és Egyházamhoz. Megerősítelek abban, amit hirdetnetek kell, hogy megmaradjatok az Igazságban. Megmutatom, kitől kell félnetek, és melyik úton járhattok, hogy elkerüljétek a veszélyt. Azok számára, akiket a Kálváriára vezetek, hogy ott feláldozásra kerüljenek, én magam készítek elő mindent.” (1977. dec. 8.). Hogyha most meg nem szokják, hogy egyedül engem keressenek, egyedül rám hallgassanak, egyedül bennem bízzanak, hogyan fognak rám találni a nagy vihar idején, amikor minden sötétbe borul? Szokjanak hozzá már most ahhoz, hogy bennem lássák a fényt, bármit is tesznek.1974. febr. 10.).
Legyünk konkrétak: vajon most valaki kérne-e minket a mi szolgálatunk alatt, hogy gyalázzuk megaz Eucharisztikus Jézust? Csak azon a napon, amikor agyalázat nyilvánvalóvá válik a tettekben, amiket kérnének tőlünk,hogy kövessük el, akkor igen, bátraknak kellene lennünk és beszélni kellene félelem nélkül egészen addig, hogy az „Eucharisztikus Jézus vértanúivá” nem válunk (1978. július 13.). De pillanatnyilag a hittagadás olyan, mint a lappangás. „Látszólag minden nyugodt marad…” (1986. szeptember 6.).
„Az én titkom az Egyházra vonatkozik. Az Egyházban tetőfokára lép a hittagadás, amely az egész világon el fog terjedni, a szakadás be fog teljesedni, az evangéliumtól és az igazi hittől való általános eltávolodás által.” (1995. március 11.) Valójában nekünk megvan a kegyelem, hogy megmaradjunk az igazi hitben, de sajnos, létezik egy hit, melynek meglehet a hit látszata, de ami egy téves hit lenne! (lásd: CCC 675-677).
„Üldözni fognak benneteket. Sőt azt fogják hinni mindazok, akik benneteket akadályoznak, megrágalmaznak, akik megvetnek, a peremre szorítanak és üldöznek, hogy ez tetszésére van a mennyei Atyának, sőt nekem, Szeplőtelen Édesanyátoknak is. Ez az átélt sötét idők részét képezi. Mert most már beléptetek a tisztulás legfájdalmasabb és legsötétebb szakaszába és az Egyházat rövidesen egy újabb, eddig még nem ismert rettenetes üldözés fogja megrázni.” (1988. nov. 12.).
(Ez) a sötétség hatalmának az órája(Lk 22,53. „Ez az az idő, amikor a Bárány hűséges követőit félreállítják, üldözik, bebörtönzik, megölik. Ez tehát a ti állhatatosságotok ideje. Itt kell megmutatkoznia a szentek állhatatosságának.”(1989. augusztus 15.).
„Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá.” (Jn 16,12). „Oly súlyos idők közelednek, hogy el sem tudjátok képzelni. Azért szeretnélek most felkészíteni benneteket, hogy a kellő időre mind készek legyetek.” (1974. május 20.). „Véssétek jól a szívetekbe, hogy nem kell előre készülnötök a védelmetekre: a ti tanúságtevőtök maga a Szentlélek lesz, aki bennetek megteszi ezt” (lásd: Lk 21,14, Mk 13,11).
Egy hallatlan szkizma…A testvér azt fogja hinni, hogy Istennek és magának a Szűzanyának tetszik, amikor üldözi a testvérét „fundamentalizmussal” vádolva azt. Ezzel kapcsolatban kérjük a Szentlelket, hogy segítsen, hogy különbséget tehessünk az közt, mi érinti a hitünk alapjait, és azt, hogy ami csak mellékes, ami megváltoztatható, hogy ne botránkozzunk meg a másodlagos dolgokon. „A relativizmus diktatúrájának” a „rejtett tanácsával” szemben (1981. április 17.), ami nem tűri el többé a hit biztonságát, kérjük a kegyelmet, hogy alkalmilag tanúságot tudjunk tenni vagy hallgatni: tanúságot tenni, hogy védjük azt, ami valóban alapvető, és hallgatni az ellenkező esetekben.
A hit biztonsága nem származik emberi véleményből, hanem a Szentlélektől. (Ez nem más, mint) „Krisztus tanúságát birtokolni” (ApCsel 12,17), vagyis Jézusban birtokolt hit belülről (származik) a Szentlélek tanúságtételével a mi szívünk előtt (Jn 14,17).
És Ő az, aki be fog vezetni bennünket lassan-lassan a „teljes Igazságba” (Jn 16,13), egy édes és rendkívüli fény által, mely Mária Szeplőtelen Szívéből indul ki, a mi kitartó imánk bensőségéből,amit most még nincs erőnk vinni. És akkor majd tanúságot fogunk tenni.
Dániel 9-ben szó van egy 3 és fél éves periódusról, és (úgy) tűnik, hogy most ezt az időtartamot betű szerint kellene értelmezni, mint az antikrisztus idejét. Biztos, hogy nem tudjuk, mikor kezdődik ez a 3 és fél éves periódus, de könnyedén lehet következtetni, hogy az (antikrisztus) tiszavirág diadalának az idejéről van szó, ami megelőzi az ő vereségét, mely Mária Szeplőtelen Szívének a Diadalával és Jézus Dicsősségben való eljövetelével érkezik el (lásd: ApCsel 19,11). Bízzunk, hogy az idők megrövidülnek, mint ahogy Jézus megígérte (Mt 24,22 és lásd az egész 1995. szeptember 29-ei üzenetet).
Ezért annak ellenére, hogy a gyalázatos szentségtörés ideje közeledik, szükséges kimondani is, hogy rövid ideig fog tartani, ennek következtében, minél fájdalmasabb és sötétebb idők jönnek, annál inkábbnem inog meg a reményünk, hanem megerősödik! Olvassuk el az 1979. március 9-ei gyönyörű üzenetet: „a szabadulástok közel van!” (=Lk 21,28).
A hit fényében tudjuk, hogy az elbátortalanodás a Gonosz egyik fegyvere, hogy megbénítson bennünket. „Ellenfelem bizalmatlanságot és csüggedést akar bennetek kelteni… hogy lelketeket megbénítsa…” (1977. július 8.).Soha se engedjünk a csüggedésnek az idők csapásai miatt. „Jajok”közepette a Jelenések Könyvének kifejezéseiben (Jel 8,13), a 11. fejezetnél a „két tanú” kiáll még a világ elé tanúskodni, annak ellenére, hogy egy általános ellenmondást találnak.Ez a „két tanú” az „utolsó idők apostolai”, egyesülnek a „cönákulumokban”, hogy a Szentlélektől eltelve, kilépjenek még és mindig (a világba), hogy hirdessék a pogányságba visszatért emberiségnek az „Evangélium örömét”.
Ezért is dühös az ördög(ApCsel 12,12), mert tőlünk is jobban tudja, hogy „kevés ideje maradt” és hogy „végül Mária Szeplőtelen Szíve fogdiadalmaskodni!” „Meghirdetett diadal”, mondta XVI. Benedek 2010. május 12-én Fatimában. Nekem (úgy) tetszik elképzelni, hogy ez a „vég” valóban a 3 és fél év vége lesz... De ez egy titok marad.
Mindenesetremár mostantól a „mi győzelmünk a mi hitünk” (1Jn 5,4). Őrizzük meg a hitet Jézusban és Isten törvényeit (úgy), mint a Napba öltözött Asszony ivadékai (ApCsel 12,17). Megőrizni a hitet és szokásokat. Semmi sem egyszerűbb… és semmi sem nehezebb a nagy apokaliptikus döntő csata ezen idején.
„Amikor az Emberfia visszatér, talál-e még hitet a földön?”
Igen, Jézus, válaszolja Mária, amikor visszatérsz, találsz még hitet a földön: „a cönákulumok imájában egyesülve és várakozásban virrasztva kialakítom a „kis nyájnál”. Annál a nyájnál, amelyet én alakítok, hogy mindenkor megőrizzék az igaz hitet(…) mindazokban talál hitet, akik nekem felajánlották magukat, engedvén, hogy Szeplőtelen Szívem égi kertjében gyűjtsem őket.” (1990. március 13.). (Ezek) a tökéleteseucharisztikai imádók, akiket maga a Szűzanya készített és őrzött meg a kicsinységben, a bizalomban és a kitartásban, hogy befogadják Jézust dicsőséges Visszatérésében, aki megdicsőíti az Ő valóságos Jelenlétét és mindent újjáalkot.
„Igen, hamarosan eljövök.” Úgy legyen. Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel. 22,20).


Kívánom, hogy ezt a levelet jól elmélkedjétek át. Megköszönöm nektek az imáitokat, melyek segítenek engem és nekem szükségesek, és biztosítalak benneteket az én imáimról.
A ti kis testvéretek, Laurent Larroque atya
Máriás Papi Mozgalom Nemzetközi Felelőse