2000. január 7., péntek

Barnabas Nwoye kapott Urunk Jézus Krisztus által

DÁTUM: 2000. január 4.
IDŐ: 14:00
HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: FOGADJÁTOK ÉDESANYÁTOKTÓL EZT A DRÁGA AJÁNDÉKOT
Látomásban, láttam egy gyönyörű, zöldellő legelőt lángokkal borítva, azonban még egy fűszál sem égett el rajta. Egy kis idő múlva, egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. A kereszt fölött az Örök Atyát láttam, akinek dicsősége betöltötte az egész képet. A kereszt lábánál pedig a mi Asszonyunkat láttam a fájdalomtól roskadozni. Mindeközben angyalok és szentek nyújtottak vigasztaló imát a haldokló Jézus Krisztusnak.
Miközben ezt a képet néztem, a Szűzanya felkelt, és közelebb jött hozzám. Egy felhő leszállt és befedte az egész helyet. Ekkor már csak a Szűzanya maradt a látomásban, aki töviskoronát tartott a kezében, s keservesen sírt. Ekkor így szóltam hozzá: „Anyám, miért sírsz? Tudom, hogy a bűneim miatt, ne sírj Édesanyám, ne sírj. Irgalmazz nekem, megígérem neked…” nem tudtam befejezni ígéretemet, mert ekkor így szólt a mi Asszonyunk:
„Fogadd ezt az ajándékot tőlem. Ezt a kedves ajándékot Fiamon keresztül a Mennyei Atyától kaptam. Ez az én mindenem. Ez értetek, s mindazokért van, akik Fiam Drága Vérét szeretik.” Ekkor egy töviskoronát adott nekem, s hozzátette: „Boldoggá teszi fiamat, ha látja, hogy valaki szereti ezt a koronát, s imádja az Ő haláltusát vívó életét. Örvendjetek gyermekeim, mert nagyon sok kegyelmet szereztem számotokra Fiamtól. Megígérte nekem: „Megáldok mindenkit, aki idejön, és senkit nem engedek elveszni közülük. Sok olyan apostolom van, aki most nincs itt jelen, de rengeteget szenvedett már értem. Ők is azok között vannak, akiket most megáldok.”
Fiam, tedd lehetővé, hogy szent Fiam apostolai terjeszthessék Drága Vérének ájtatosságát. Csak nagyon kevesen fognak erre a hívásra válaszolni. Szent Fiam kínszenvedése egyre növekszik, amikor a meghívottak hanyagságát látja. Fiam kínszenvedése megsebzi az én Szeplőtelen Szívemet. Ezért elmegyek, és kiválasztom én is saját apostolaimat, hogy terjesszék ezt az ájtatosságot. Kiválasztottalak hát téged, és azokat, akik hajlandóak a munkálkodásra. Sokan vagytok az egész világban. Fiam, mindezt azért tettem, hogy megvigasztaljam Haláltusát vívó Fiamat, Jézus Krisztust. Gyermekeim, ne bátortalanodjatok el, amikor őket látjátok, bővelkedni fogtok kegyelmekben ti is.”

DÁTUM: 2000. január 4.
IDŐ: 17:30
HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: NEM ENGEDEM, HOGY SÖTÉTSÉGBEN JÁRJATOK
Szentmise alatt egy hangot hallottam, mely hívott az átváltoztatáskor: „Barnabás, jöjj! Nem lesztek pásztor nélküli nyáj! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki hív mindannyitokat. Megtanítom nektek, hogyan tegyétek meg akaratomat. Jöjjetek el ma éjfélkor és tanítalak benneteket és nektek adom békémet. Megígérem nektek, nem fogtok sötétségben járni. Megáldalak titeket!”

DÁTUM: 2000. január 5.
IDŐ: 17:45
HELYSZÍN: LOURDESI KÉPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: GYERMEKEIM, LEGYETEK ÓVATOSAK
Szentmise alatt látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten függve, aki így szólt: „Fiam, reggel három órakor el fogom küldeni hozzád Szent Mihály arkangyalt, aki táplálékul adja majd neked Legdrágább Véremet. Csendben kell lenned mindaddig, amíg ez tart. Tanítani fog neked még többet az én Drága Véremről. Légy készen és üdvözöld őt. Aki abban az órában aludni fog, le fog maradni a Mennyország áldásáról. Barnabás, ismertesd meg ezt az üzenetet a következő program alatt. Csak azokat akarom, akik válaszoltak hívásomra. Megáldalak titeket.

DÁTUM: 2000. január 06.
IDŐ: 14:00
HELYSZÍN: LOURDESI KÉPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: ŐRIZZÉTEK MEG TESTETEKET TERMÉSZETESNEK ÉS SZENTNEK
Engesztelő imáink közben, látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. A kereszt lábánál, a mi Asszonyunk, a Drága Vér Királynője keservesen sírt, s imádkozott engesztelésül a világ bűneiért. Miközben őt néztem egy felhő befedte az egész helyet. A felhőben megjelentek angyalok és szentek a kereszt fölött, akik vigasztalták a Haláltusát vívó Jézus Krisztust. Egy kis idő elteltével, a Szűzanya felállt a kereszt alól, és közelebb jött hozzánk, s így szólt:
„Gyermekeim, azért jöttem, hogy megosszam veletek a Fiam iránt, és irántatok érzett szeretetemet. Sokan közületek nem értik, hogy mekkora kegyelmeket kaptatok tegnap este Szent Mihály arkangyaltól, pedig valóban nagy kegyelemről van szó. Gyermekeim, szívetek zárva volt, hogy megérthessétek a szeretet rendkívüli meghívását. Habár nyitott szemmel jártatok, mégsem láttatok. De ti most már képesek vagytok érteni a meghívás jelentőségét, így töltsön el titeket teljesen az öröm. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja, aki véres könnyein keresztül szerezte meg nektek ezeket a kegyelmeket.
Gyermekeim, könnyekkel telve könyörgöm hozzátok, hogy tartsátok távol a gonosz minden tulajdonától testeteket, hisz az a Szentlélek temploma. Őrizzétek meg testeteket természetesnek és szentnek. Emlékezzetek rá gyermekeim, hogy testetek nem a sajátotok, hanem kedves Jegyesemé. Ő azt akarja, hogy uralkodjatok testi vágyaitokon, és tisztuljatok meg. Nézzétek Haláltusát vívó Fiam sebektől és vértől eltorzult testét. Milyen erőfeszítéseket tesztek, hogy megvigasztaljátok Őt? Őrizzétek meg szentnek testeteket. Gyermekeim, miket nem vagytok hajlandóak feladni, hogy cserébe az örökélet birtokába jussatok? A gonosz termékeit? Hallgassatok Édesanyátokra, őrizzétek meg magatokat szentnek, hogy az utolsó napon, testetek feltámadjon az örökéletre.
Fogadjátok áldásom. Szeplőtelen Szívem Sebeiből áradó kegyelem töltsön el titeket. Növelje bennetek a szeretetet a Haláltusát Vívó Jézus Krisztus iránt. Véres könnyeim szerezzék meg nektek a szentség és a hit békéjét. Elrejtelek titeket Szeplőtelen Szívembe. Irgalmazzatok Jézusnak. Megáldalak titeket!”
A látomás hirtelen eltűnt.