2016. június 22., szerda

Larry Wolfe, amerikai látnok állította össze a legfontosabb tudnivalókat az elkövetkező idők eseményeire és az azokra való felkészülésre vonatkozóan, nem csak a saját maga által kapott üzenetek, hanem más látnokok által közölt égi instrukciók alapján is.
Ajánlatos megfogadni Larry tanácsát, hogy nyomtassuk ki az összeállítást, fűzzük le, és ha más, további tanácsokat is kapunk a témában, azokat is tegyük hozzá.
1. részlet.
Larry Wolfe: ITT AZ IDŐ !(2016.május 26.)
Mindenkinek azt tanácsolom, hogy ezt az összeállítást nyomtassa ki. Kezdjétek el MOST, és GYŰJTSETEK ÖSSZE mindent, amire a Szent Család utasított. Lelketek legyen mindig a megszentelő kegyelem állapotában, és tegyetek meg mindent, hogy abban meg is maradjon. Ha ugyanis ezek az események egyszer megkezdődnek, már nem lesz sem időtök, sem forrásotok, sem alkalmatok, sem lehetőségetek, sem helyetek mindezek beszerzésére. Tegyétek hát meg most. Védjétek lelketeket, imádkozzatok szüntelenül, és bízzatok Isten Hatalmában. Isten Jézuson, és a Szűzanya Szeplőtelen Szívén keresztül megvéd, és megment mindannyiunkat.
Hogyan készüljünk fel:
Mindig álljon rendelkezésetekre megfelelő készlet szentelt gyertyából, szentelt vízből, megáldott tömjénből, - olajból,- sóból,- és szőlőből, amiként legyen elegendő a szükséges élelmiszerből és ivóvízből is. Takarókra, és meleg ruhákra is szükség lesz a három napig tartó kemény hideg elviseléséhez. Előzőleg gondoskodjunk arról, hogy ablakaink be legyenek sötétítve még a Három Nap eseményeinek kezdete előtt, ily módon megelőzve a kinti történések kezdetét. Az ajtók és ablakok legyenek gondosan bezárva. Ajánlatos az ajtókra függeszteni, és magunkon is viselni Szent Benedek kereszteket, melyek védelmeznek a lokúciók (természetfeletti hang effektusok) zavaró hatása ellen. A kint tartott háziállatokat is lássuk el három napra elegendő vízzel, és élelmiszerrel. Isten, az Örök Atya meg fogja védelmezni őket minden bántódástól. A lakásban bent tartott háziállatok viszont maradjanak is benn erre az időszakra.
Mire kell számítani:
A jövendölések szerint kétféle esemény figyelmeztet majd a három napos sötétségre:
A NAGY FIGYELMEZTETÉS:
A rendkívüli esemény alatt minden léleknek meg lesz mutatva, hogy mivel, és milyen mértékben bántotta meg Istent. Ez olyan intenzív személyes fájdalmat okoz, hogy sokan inkább meghalnának, de nem fognak. Ez az, ami megmutatja mindenkinek Isten ellen elkövetett bűneit, és lelkének állapotát.
A NAGY CSODA:
A Csoda,- hasonlóan, mint Fatimában- erőteljes módon győz majd meg sokakat. A jövendölés szerint az Oltáriszentség egy fiatal vértanújának ünnepnapján fog bekövetkezni, nem pedig Szűzanya ünnepen. A Csoda mintegy negyed óráig fog tartani, és a spanyolországi Garabandalból, valamint az azt övező hegyekből lesz látható. A Szentatya is látni fogja, függetlenül attól, hogy éppen hol tartózkodik abban az időben. Nyolc nappal megtörténte előtt közlik majd a világgal a Csoda pontos idejét. Azt követően Isten maradandó jelet hagy majd emlékül, amit TV –én keresztül is láthat majd az egész világ.
A KERESZT AZ ÉGEN:
1965-ben újra beszélt a három napos sötétségről Európában egy szent: „Az Isteni tűz és a pokol tüze érnek el végül a sötétség napjai alatt” – ezt jelezték az összes szentek. Az Én fénylő keresztem jelenik meg az égen, ami jelzi, hogy e végső események befejeződtek, és emlékeztet az Én szörnyű passiómra, így tehát lesz idő reflektálni, mert én sosem büntetem meg a világot előzetes figyelmeztetés nélkül. Mindenkinek lesz ideje megérteni, hogy mit jelent a kereszt az égen, és mindenki látni fogja azt. Mindenki tudni fogja,- kivéve azokat, akik elutasítják - hogy ez az Én keresztem, a Megváltás jelképe, amely üdvösséget, és megbocsátást hoz. Keresztem olyan megbecsült lesz, mint soha annak előtte.” Amikor ez történik, akkor a „jel” is megtörténik a Három napos sötétség közeledtére, hogy a világnak legyen elegendő ideje befejezni a felkészülést a Három Napra. A híveknek ekkor már állandóan imádkozniuk kell, hogy megerősödjenek és az imákon keresztül minél inkább egységben legyenek Istennel. Azoknak a csoportoknak, amelyeknél pap is van, az Oltáriszentség előtt kell imádkozniuk, és szentáldozáshoz járulniuk. Amelyeknél nincs, azok ajánlják fel imáikat Urunknak a Legszentebb Szentségben, és végezzenek lelki szentáldozást. A rózsafüzér 15 tizedét, az Irgalmasság rózsafüzérét, és a hit,-remény,- és szeretet imáit kell felajánlani szakadatlanul. Gyakran kell használni szentelt vizet, valamint szentelt sót, és erre mindenki mást is bátorítani.
Különösen az ajtókat, ablakokat, illetve azok környékét kell behinteni. A 72 órás periódus alatt pedig senki ne nyissa ki se az ajtókat, se az ablakokat, és ne is próbáljon kinézni azokon.
Az ördög ugyanis megpróbálja tőrbe csalni az igazakat, és szeretteik hangjának utánzásával kicsalni őket menedékhelyükről.
Mit tegyünk védekezésképp:
Amint érzékelitek egy nagyon hideg éjszaka nyugtalanító jeleit: azonnal menjetek be, csukjátok, és zárjátok be az ajtókat, ablakokat, húzzátok le a redőnyt, az ajtókat, ablakokat tartsátok zárva, és menjetek el közelükből. Bármi történjen is, ne lépjetek ki, de még csak ki se nézzetek, és ne válaszoljatok semmiféle kintről jövő hangra. Szeretteitek hangját ugyanis démonok fogják utánozni, hogy kicsaljanak, és megölhessenek benneteket.
MINDENKI AZONNAL MEGHAL, AKI KINÉZ, VAGY KILÉP!
Isten haragja Szent, és Ő nem akarja, hogy mi azt lássuk.
GYÚJTSÁTOK MEG SZENTELT GYERTYÁITOKAT!
Minden teljes sötétségbe borul, és csak a szentelt viaszgyertyák adnak világosságot, semmi más. A gonoszok, és gúnyolódók házaiban azonban még ezeket sem lehet majd meggyújtani.
Azonban, ha egyszer meggyulladtak, akkor semmi nem tudja majd kioltani azokat a hívők házaiban.
Hogy biztonságban legyetek, tartsatok készletet otthonotokban szentelt viaszgyertyákból, valamint szentelt vízből is, amellyel locsoljátok be bőségesen házatok környékét, különösen az ajtókat, és ablakokat. Adjatok áldást vele magatokra, és másokra is. Igyatok belőle, és kenjétek meg vele érzékszerveiteket (szemeteket, fületeket, orrotokat, szájatokat) valamint kezeiteket, lábaitokat, homlokotokat.
ÉLELMISZER KÉSZLET:
Legyen kéznél megfelelő mennyiségben étel, és ivóvíz, valamint takarók a házbeliek, és látogatók számára. Ne számítsatok működő közművekre.
Olyan ételeket halmozzatok fel, amelyek nem romlandók, és fogyasztásukhoz nincs szükség hőkezelésre. Tároljatok ivóvizet is. Az Áldott Szőlő önmagában is elegendő lesz a Három Napra, mert egyetlen szem is elegendő egy személynek egy teljes napig.
NE VIGYÉTEK BE A HÁZBA AZOKAT AZ ÁLLATOKAT, AMELYEK KÜLÖNBEN KINT SZOKTAK TARTÓZKODNI.
Ezekről az állatokról úgy gondoskodjatok, hogy lássátok el őket saját helyükön (óljukban, az istállóban, stb.) az elkövetkező napokra elegendő táppal, és ivóvízzel. Isten meg fogja őrizni a választottak tulajdonát, így állataikat is.
A lakásban tartott háziállatokat pedig tartsátok benn, azok ott fognak természetes védelmet élvezni.
TÉRDELJETEK LE A FESZÜLET ELŐTT, ÉS SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK!
Imádkozzatok kiterjesztett karokkal, vagy leborulva a földre, és járjatok közben sok lélek megmentéséért. Végezzétek a bűnbánat aktusát, valamint a hit, a remény és a szeretet cselekedeteit. Végezzetek lelki szentáldozást. Olvassatok lelki könyveket.
IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT!


  Elmélkedjetek a titkokon, gondoljatok Jézus Krisztus Keresztútjára!                                                                                
                                                 
KÉRJÉTEK ISTEN IRGALMÁT!
És kérjétek, hogy helyezze ezen időszakot Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve gondoskodásába. „ Nem sérülnek meg, akik a kegyelem állapotában vannak, és Anyám védelmét kérik.”
KÉRJÉTEK A SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁT!
Kérjétek a Szentháromságot, valamint a Szűzanya, Szent József, Szent Péter és Pál, Kis Szent Teréz, Assisi Szent Ferenc, Árpádházi Szent Erzsébet, Parzham Szent Konrád, a szent angyalok, saját őrzőangyalotok, és Szent Mihály arkangyal közbenjárását. A kiáltás, hogy „Ki olyan, mint Isten?” sokak védelmét fogja szolgálni. Azok, akik éppen akkor úton lesznek, és nem találnak menedékhelyet, mártírhalált halnak, és a Mennybe vitetnek, ha a kegyelem állapotában vannak. Ott kiengesztelődnek Istennel, az Örök Atyával, és a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal.
Néhányan (gyermekek, és mások is) már előre elvitetnek a Mennybe, hogy megkíméltessenek ezen napok borzalmaitól.
AZOK, AKIK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJÁK EZEKET A TANÁCSOKAT, AZONNAL MEGHALNAK!
A három napos sötétség már több alkalommal el lett halasztva az igaz emberek imáinak és áldozatainak intenzitása, és a Szűzanya közbenjárása következtében.
Most azonban nem halasztható már tovább, mert minden mérték nélkül elhatalmasodott a bűn. HAMAROSAN ELÉRKEZIK. Isten irgalmas terve meg fogja tisztítani a világot a bűntől.
A jövendölés szerint a Három Napos Sötétség borzalmai elől senki nem menekülhet el. „Mindnyájukat meg fogom találni” – mondja Urunk.
2. részlet (Larry Wolfe: ITT AZ IDŐ!) Marie - Julie Jahenny (1850-1941) által kinyilvánított orvosságok az Idők Idejére
Az Apokaliptikus Idők Nagy Megpróbáltatásai (A fordítás alapja francia nyelvből: Veuillez-et-pri ez Car L’Heure Est Proche by Michel Servant, France; pp. 316-317)
Most néhány természetes, és természetfeletti gyógyszer következik a világot fenyegető csapások ellen, amelyeket a mi Urunk, és a Szűzanya nyilvánítottak ki Marie-Julie –nek.
A csapások megkezdődnek a FORRADALOMMAL. A HÁROM NAPOS SÖTÉTSÉG (1880. május 27-én)
CSAK A MEGÁLDOTT VIASZGYERTYÁK FOGNAK VILÁGÍTANI.
Az istentelenek és istenkáromlók otthonaiban azonban még ezek sem fognak fényt adni.
HALÁLOS PESTIS Az egyetlen gyógyszer, ami megvédhet: nyeljünk le egy vékony kis papír cetlit, melyre ezt írtuk” Ó, Jézus, Aki legyőzted a halált, ments meg minket. Ó, Crux Ave.”
AZ ÁLLATOKNAK.
Helyezzünk mindegyikük nyakába megáldott Szent Benedek érmet. ( A Szűzanya minden embert is arra figyelmeztet, hogy viseljen magán áldott Szent Benedek érmet.)
A NAGY CSAPÁSOK IDEJÉN.
Mondjuk az alábbi imát a Szent Kereszthez:„Áldalak, magasztallak, dicsőítelek, átölellek Üdvözítőm hódolatra méltó Szent Keresztje! Ments meg engem, őrizz engem, védelmezz engem,segíts engem, kérlek. Ahogy Jézus szeretett Téged, úgy szeretlek én is. Távozzék hát tőlem minden szorongás, és aggodalom, és árasszon el a bizalom!”
NAGY VIHAROK: Az alábbi, Urunk által kinyilvánított imát kell mondani a Kereszthez: “O Crux Ave, spes unica “Et Verbum caro factum est”. „ Ó, Jézus, Aki legyőzted a halált, ments meg minket!”
HÁBORÚK ÉS FORRADALMAK:
Urunk egy eksztázisa alatt kijelentette a látnoknak: „Hogy eloszlasd félelmeidet, érintsd a homlokodhoz a Szeplőtelen Szent Szűz egy képét, vagy medálját. Lelked ettől meg fog nyugodni. Szíved pedig nem fog félni a közelgő emberi terrortól. Szellemed nem fogja megtapasztalni Nagy Igazságosságom hatásait.
ISMERETLEN BETEGSÉGEK:
( Ezt is extázisban kapta.) Isteni Szívem medálja, és egy medál, amelyre az Imádandó Szent Kereszt lett nyomva. Tegyétek be egy pohár vízbe e két képet, mindegy hogy azok fémből, vagy kartonpapírból készültek –e. Aztán igyátok meg e kétszeresen megáldott, és megtisztított vizet. Egyetlen csepp ebből az ételetekbe, csak egyetlen csepp is elegendő, hogy elhárítsa a korbácsot, - az Én Igazságosságom korbácsát. ( A Csodás Érem önmagában is megfelel e feltételeknek.) Egy cseppet ebből a vízből érintsetek hozzá azokhoz a szegény lelkekhez, akikre lecsapott az ismeretlen betegségek korbácsa, és megtámadta szívüket, szellemüket, beszédkészségüket.
SOKFÉLE BETEGSÉG:
Szükségetek lesz infúzióra, beöntésre, vagy gyógyteaként történő fogyasztásra (mely áztatással, forrázással, főzéssel készül) az alábbiakból:
Glechoma hederacea (földi borostyán, de nem a dísznövény, hanem a kerekrepkénynek nevezett gyógynövény); kritikus állapotban, erős mellkasi, és heves fejfájás esetén.
Craetagus oxyacantha (galagonya); a hirtelen és széleskörűen elterjedt kolera ellen, a lejjebb ismertetettek szerint kell alkalmazni, a Szűzanya tanácsai alapján.
Ismeretlen láz esetén: a szerény kis ibolya levelét használjátok.
JÁRVÁNYOK ÉS JÁRVÁNYSZERŰ BETEGSÉGEK (1880. május 14.) Az Úr a nagy Szent Benedeknek megadta a hatalmat a csapások enyhítésére. Egy tiszteletteljes, szabályos körmenet képes hatni ezek ellen a csapások ellen is.
FÖLDI ÉS ÉGI TŰZ (1938.február 23.)
Jézus Szentséges Szíve: A hőség szörnyűséges lesz, de a szentelt vízzel történő keresztvetés mérsékli a forróságot, és a szentelt vízzel való meghintés elhárítja a szikrákat. Ötször csókoljátok meg a kis búcsúkereszteket, Jézus öt szent sebe tiszteletére. Az ilyen védelem előnyös a lelkek számára, a szegény bűnösöknek, amiképpen az Én Szeplőtelen Anyám segítségül hívása, mint „Üdvösség Anyja”, a „Bűnösök Menedéke, és Kiengesztelődés” címek alatt.

VÉDELMEZŐ TÁRGYAK: A Szűzanya: „Mindig legyenek kéznél azok a tárgyak, amelyek védelmeteket szolgálják, így az áldott viaszgyertyák, áldott érmek, szentképek, és a minden, amelyből áldás sugárzik.”
A Szűzanya (1900. április 15-én) mondta: „Kicsiny gyermekeim, minden imában a hit és a bizalom a legszebb, amelyek a legtöbbet képesek elérni.”
MENEDÉKHELYEK: Jézus Isteni Szívének kinyilatkoztatása Marie-Julie által: Az Én szeretteimnek három menedékük lesz a csapások idejére: Az Én Isteni Szívem, Isteni Keresztem, valamint az Én Szeretett, Szeplőtelen Anyám. Szent Anna 1923. július 26-án ehhez hasonlót mondott Marie-Julie-nek: „A csapás pillanatában több menedékhelyed is lesz: a Kereszt, az Imádandó Isteni Szív, és az én Szeplőtelen Leányom Szűzi Szíve.”
A GALAGONYA HASZNÁLATÁNAK MÓDJA: Ahogy a Szűzanya azt 1880. augusztus 5-én megadta:
„Lesz egy súlyos betegség, amit az emberi tudomány nem lesz képes csillapítani. Ez először a szívet, majd a szellemet, végül pedig a nyelvet fogja megtámadni. Borzalmas lesz. Magas láz fogja kísérni, valóságos tűz, amelytől a testrészek vörössé válnak. A hetedik nap végére ez a betegség,- akár a földbe vetett mag- megsokszorozódik, és mindenhová gyorsan szétterjed. Gyermekeim, csak egyetlen orvosság menthet meg benneteket. Ismeritek a galagonyát, mely úgyszólván minden sövényen megél. A galagonya levelei,- nem a szára – képesek megállítani e betegség előrehaladását.” „Gyűjtsetek galagonya leveleket, és azok, még ha meg is száradnak, hatékonyak lesznek. Szórjátok azokat forró vízbe, és hagyjátok abban lefedve állni 14 percig. A betegség kezdetétől fogva ezt kell használni naponta háromszor.” „Ez a betegség állandó hányással és hányingerrel jár. Ha az orvosság túl későn érkezik, a testrészek elfeketednek, és a fekete területeken halvány, sárgás foltok látszanak.
 3. részlet (Larry Wolfe : ITT AZ IDŐ!) ÁLDOTT SZŐLŐ.
Szűzanyánk az áldott szőlőt Mama Rosa Quantrini-nek nyilatkoztatta ki az olaszországi San Damiano-ban. Ezek a szőlők kitartanak a hívő embereknél az Antikrisztus ideje alatt, a háborúk, az éhínség, az aszály, valamint a különféle csapások, járványok, és betegségek idején.
Imádkozzatok, és kérjétek őrző angyalaitok, és kedves szentjeitek segítségét. ŐK PEDIG AKKOR SEGÍTENI FOGNAK NEKTEK!!
Az Égi utasítások értelmében mostantól mindenre tegyük rá a kereszt jelét, mindarra, amit megeszünk, megiszunk, és amit megfőzünk.
Azt is tanácsolják, hogy készüljünk fel egy NAGYON HIDEG időszakra, de annak kezdetét nem közölték. Ez akkor fog történni, amikor a világra köszönt az a bizonyos „Három Nap”-os esemény. Nem lesz hely a Földön, ahol ez ne éreztetné hatását, kivéve azokat a helyeket, ahol az igazak menedékre leltek.
Ez lesz az utolsó ítélet? Nem. Senki nem tudja azt az időpontot, amikor Urunk visszatér, hogy vissza követelje Egyházát, és Népét. Amiként senki nem tudja azt sem, hogy mikor fog megtörténni a Három Napos Sötétség. Annyit tudunk csak, amennyit Urunk a Szentírás szerint a végidőkről elmondott; senki nem tudja a napot, és az órát, csak az Atya, mi pedig „figyeljünk, és imádkozzunk”, és lássuk meg a jeleket, amelyek a vég közeledtét mutatják.
A Jelenések Könyve beszél a végidők eseményeiről. Ez nem azonos a világvégével, sem az utolsó ítélettel. Ez inkább egy végső figyelmeztetés a világ számára Istentől, Aki hosszan tűrő, irgalmas, és igazságos. A világ kap egy esélyt, hogy válasszon Menny és Pokol között. Ezért kell a világnak elszenvednie a csapásokat, és kell megtisztulnia Isten igazságossága szerint.
AZ UTÓHATÁS:
A Három Napos Sötétséget a béke időszaka követi. A Sátán vissza lesz taszítva a Pokolba a Három Napos Sötétség alatt, a vele együttműködő összes lélekkel együtt.
Egy Új Szent Korszak (- nem Új Világrend-) veszi kezdetét, amelyben az Egyház felvirágzik, és gyógyulás, megújulás vár azokra, akik megmaradtak a Három Napos Sötétség után. A világban béke lesz, és a világ élvezheti Isten szeretetét, a hitbeli megújulás kegyelmét.
A három napnyi csapás -sorozat után nem marad istentelen személy, maga az istentelenség eszméje pedig megsemmisül.
Az emberiség 75 % - a elpusztul, több férfi, mint nő. A megmaradottak mindannyian igaz hívők lesznek.
A pusztítás megdöbbentően nagy lesz, de a Föld megtisztul. Az őskeresztények buzgósága tér vissza, bár csak kevés ember marad a földön. Mikor már minden veszni látszik, egy szempillantás alatt lesz minden megmentve, a nap felragyog, és gyönyörű tavaszi idő lesz, minden jóvá, és széppé válik.
A Szent Angyalok leszállnak az Égből, akik az igazi béke szellemét sugározzák szét a Földön, és megkezdődhet a megújult élet.
Egyes nemzetek teljesen eltűnnek, és a Föld képe is megváltozik. Nem lesznek már szupermarketek, és óriás gyárak, eltűnnek az embereket kiszipolyozó, lélekölő futószalagok. Csak erkölcs, és erények lesznek. Az emberek visszatérnek majd a földekre.
Anyaszentegyházunk újra feléled, és a vallási közösségek felvirágoznak. A szívekben a mérhetetlen hála érzése uralkodik. Azok, akik túlélték a szörnyű megpróbáltatást, visszatérnek a világosságba, és térden állva adnak hálát a Szentháromságnak, hogy megvédte őket, magasztalják majd, és áldják Istent. Az a Béke Korszak köszönt be, amelyet Fatimában ígért meg a Szűzanya.
A PAPOK ÉS A SZERZETESEK KÖTELESSÉGEI:
Magától értetődően a papok, szerzetesek, és hívek elsődleges feladata lesz, hogy Isten népét felvilágosítsák az eseményekről, és azok hátteréről. Szóban, és személyes példamutatással kell azokat vigasztalniuk és erősíteniük a hitben, akiket Isten választott, és felkészített a Három Napos Sötétségre, hogy ne vesszenek el, és ne sérüljenek meg.
A papoknak minden nap gyóntatniuk kell, és misét mondani jóvátételként Istennek, az Örök Atyának, hogy a laikusok a lehető legtöbb kegyelmet nyerhessék a szentségek vételekor.
Az egyháziaknak (diakónus, szerzetes, stb.) tanítaniuk kell az embereket szóval, példamutatással, buzdítással, hogy állhatatosak maradjanak a hitben, és támogatniuk a papok munkáját Isten népének irányításában. Útmutatást kell adniuk, és biztosítani őket Isten Irgalmáról. Az egyházi személyeknek vissza kell térniük hagyományos egyházi viseletükhöz, ami külső jele lesz Istennek való elkötelezettségüknek, és Isten biztosítani fogja kegyelmét, segítségét Népének.
A Három Napos Sötétség után az emberek keresni fogják a papokat, klerikusokat, és híveket, hogy lelki táplálékot nyerjenek. A papok legfontosabb feladata a szentmisék felajánlása lesz. Más egyháziak és hívek pedig a bátorítást, tanítást, vigasztalást kell, hogy felvállalják. Isten népe meg fog újulni, és keresni fogja az Egyházat, az pedig vezetni fogja őket a hitben, és a hit gyakorlásában.
*** Újra tanácsolom mindenkinek, hogy ezt az összeállítást nyomtassa ki. Kezdjétek most ezzel, és gyűjtsetek össze minden Égi tanácsot. Nagyon vigyázzatok arra, hogy legyetek mindig a kegyelem állapotában. Ne feledjétek, hogy ha a fentiekben vázolt események beindulnak, akkor már nem lesz időtök, se lehetőségetek a szükséges előkészületekre. EZÉRT EZEKET MOST KELL MÉG MEGTENNETEK! Szüntelenül imádkozzatok és bízzatok Istenben! Isten pedig Jézus és a Szűzanya Szeplőtelen Szívén keresztül meg fog menteni mindannyiunkat.