1998. szeptember 2., szerda

A MÁRIÁS PAPI MOZGALOM ismertetése, belső használatra

„A Máriával az ezredforduló küszöbén” könyvecske 1998, második kiadás alapján. Készült az Agapé gondozásában, 500 példányban. A kiadásért felel: Sóti János SJ, (a MPM magyar nyelvterületek Felelőse).

BEVEZETŐ

Célunk nem más, mint az érdeklődők kezébe adni egy szerény és egyszerű kis zsebkönyvet, amely ismerteti a MPM mibenlétét. Ezenfelül helyet kapnak benne a rózsafüzérről való tudnivalók is, hiszen a Mozgalom Cönákulumának (imatalálkozójának) egyik lényeges része a Szűzanya kedves imájának, a Szentolvasónak közös elvégzése.
E könyv kettős célt szolgál:
 1. bemutatja a MPM-at, elmondja, hogy miben rejlik a mozgalom lényege, hogyan keletkezett, hogyan terjedt el a világ minden részén, melyek a kötelezettségei.
 2. hogyan kell a Cönákulumokat (imatalálkozókat) megtartani. A végén pedig az összeválogatott énekek a Cönákulumok hangulatát kívánják emelni, hiszen aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
Miért fontos a Mária-tisztelet ápolása éppen ma, amikor ezt egyesek „idejét-múltnak” tekintik? Miért kérjük Mária közbenjárását, ha imáinkkal egyenesen Jézushoz és a teljes Szentháromsághoz is fordulhatunk?
A válasz egyszerű: elsősorban azért, mert Mária, mint égi Édesanyánk, anyai szeretettel törődik velünk. A Szent Szűz Szeplőtelenül fogantatott, bűn nélkül élt, vagyis soha semmiféle vétket nem követett el. Még a bűn árnyéka sem férkőzött Hozzá. Mindenben Isten Akarata szerint Jézus segítőtársa lett. Megváltónk, a Kereszten haldokolva, mintegy végrendeletként, Édesanyánkul adta Őt nekünk. Szűz Mária földi élete után felvétetett a Mennybe. Jézus Anyja nem csak névleg a mi Édesanyánk, hanem a valóságban is. Ha pedig Édesanyánknak nevezhetjük, akkor feltétlenül törődik is velünk. Nagypéntek óta nincs egyetlen nyugodt pillanata sem. Retteg minden gyermekéért, hiszen mindannyian ki vagyunk téve az élet megpróbáltatásainak, a világ útvesztőinek, a sátáni kísértéseknek. Mária anyai gondoskodásából fakadóan mindig kész segíteni, vezetni, megmenteni bűnös gyermekeit. Nagyon szeret mindenkit. Egy Édesanya sohasem feledkezhet meg gyermekéről, bármennyire mélyre süllyed is az erkölcstelenség fertőjébe. De még ha akadna is olyan anya, aki szívtelenül eldobná saját gyermekét, a Mi égi Édesanyánk akkor sem hagyná cserben egyetlen gyermekét sem, még a legtávolabbra szakadtat sem. (v.ö. 2. kiadás 2. kötet Függelékének Magyar vonatkozású üzenet 1981. aug. 16, 113 old., vagy 3. kiadás 2. kötet végén, szintén Füg-ben, XVI-XVIII old.) Úgy szeret mindegyikünket külön-külön, mintha csupán egyetlen gyermeke volnánk. Ha megérted és átérzed, mennyire szeret Téged a Szűzanya, akkor Reá bízod magad, és többé sohasem kell félned, hiszen ezentúl az Ő oltalma alatt leszel mindörökre.
Jézus oltalmul adta nekünk Máriát, hogy az új ezredforduló küszöbén Szeplőtelen Szíve legyen a menedékünk. Aki megtalálta Máriát, megtalálta Jézust is. A legegyszerűbb út Jézushoz Márián keresztül vezet, ezt II. János Pál pápa is igazolja:Per Mariam ad Jesum – Márián keresztül Jézushoz”. Ez az út nagyon egyszerű, hisz Mária a legegyszerűbbet mutatja meg gyermekeinek, amely a Fiához vezet. De amilyen egyszerű, éppen olyan nehéz is, hiszen ez az út nem más, mint Jézus követése a keresztúton fel egészen a Golgotára, mert innen származik minden kegyelem és az isteni élet. Itt történik meg azonban a feltámadás is. Az Egyház és a világ csak az ima, a vezeklés, a szenvedés és a vértanúk vére által újul meg. (minden más út, tévút, Pokolba vezet). Aki részt akar venni Krisztus Dicsőségében, annak előbb részesednie kell Krisztus szenvedésében is.

A MÁRIÁS PAPI MOZGALOM MIBENLÉTE

Ez a Mozgalom nem más, mint egy világméretű imamozgalom, amelyet a Szűzanya kérésére terjesztenek a papok és a hívek az Istentől annyira eltávolodott emberiség megmentéséért. A Szűzanya, a mi égi Édesanyánk feladata, hogy visszavezesse az eltévedt emberiséget Urához, Istenéhez. Egy szóval a mai Egyház, valamint az emberiség problémáinak és bajainak a megoldása az egyének megtérésében rejlik. Égető szükség van a(z emberi) Szívek megváltozására. Az Egyház megújulásának kezdettől fogva igen hatásos eszköze volt az ima, a szenvedés és a vértanúk vére, és az marad ma is. (és nem a külsőségek, látványos nagy csindarattája, ál-szeretet felszínes magamutogatása, önimádata).
 1. KEZDET ÉS ELTERJEDÉS
1972. május 8-án Stefano Gobbi, olasz származású pap Fatimába zarándokolva, a jelenések kápolnájában imádkozott. Eközben erőteljes belső indítást érzett arra, hogy Máriára bízza magát. Élményét így fogalmazta meg:
A Szűzanya felhasználja őt, mint alázatos és szegényes eszközt, hogy összegyűjtse mindazokat a papokat, akik elfogadják felhívását, és felajánlják magukat Szeplőtelen Szívének, szilárd egységben maradnak a pápával és az Egyházzal, hogy a híveket anyai Szíve biztos menedékébe vezessék (STEFANO GOBBI: „A papokhoz Szűzanyánk szeretett fiaihoz”, Tótfalu, 1996, 13. old.)
Az első Cönákulumon 1972. októberében Gea Larióban mindössze három pap gyűlt össze, a másodikon 1973. márciusában már huszonöten vettek részt. 1974-től a papok és a hívek számára tartott imatalálkozók egyre jobban terjedtek Európában és az egész földkerekségen. Ez a mozgalom csendben, de rendkívüli módon hódította meg a híveket. Szinte minden országban található már országos felelős, akinek az a feladata, hogy a jelentkezőket összegyűjtse, a cönákulumok alakulását kísérje, valamint területi, püspökségeken belüli felelősöket nevez ki, ügyelve arra, hogy a cönákulumokon minden a mozgalom szellemében folyón.
A mozgalom fő felelőse maga Stefano Gobbi atya, (elhunyt 2011. június 29-én, helyét átvette, titkára Quartilio Gabrielli atya), aki már több ízben is körüljárta a világot, hogy személyesen ismertesse mennyei Édesanyánk Művét. Többek között Vajdaságban is tartott cönákulumot Szabadkán, Beodrán, Kikindán, Töröktopolyán és Bácstopolyán. (Erdélyben is járt).
Ehhez a mozgalomhoz ma már több mint 400 püspök, százezer pap és több tíz millió hívő tartozik, de csak a papokról és a püspökökről vezetünk rendszeres statisztikát.
Hogyan válhat valaki e mozgalom tagjává? Azzal, hogy a mozgalom szellemében él és elmondja az önfelajánló imát, amely e könyv 6. fejezetében található, külön a papok és külön a hívek számára.
 1. LELKISÉG
A MPM-nak nincsenek alapszabályai, hiszen Mária a Vezére. De van három kötelezettsége:
 1. felajánlani magunkat Mária Szeplőtelen Szívének;
 2. egységben maradni a(z igaz) pápával és a vele egyesült Egyházzal; (a közeljövő eseményei majd fényt derítenek az Igazságra – „Roma püspökének” – szerepére, küldetésére, a hiteles próféciákra is).
 3. elvezetni a híveket a Máriának tett önfelajánláshoz.
 1. Felajánlani magunkat Mária Szeplőtelen Szívének
Ma igen nagy annak veszélye, hogy az ember úgy éljen, mintha Isten nem is létezne. Oly könnyű a hit elhagyásának és a hittagadás útjára térni. A Szűzanya feladata pedig pontosan az, hogy visszavezesse az emberiséget Urához Istenéhez. Aki megtalálta Máriát, megtalálta Jézust is. Aki megtalálta Jézust, megtalálta az Atyát és a Szentlelket, vagyis a teljes Szentháromságot.
Milyen lelkülettel is viselkedjünk Mária iránt? Valahogy úgy, hogy képesek legyünk elmondani a következő szavakat: „Itt vagyok, Szűzanyám. Fogadj el olyannak, amilyen vagyok, de ne hagyj meg nyomorúságos voltomban, hanem alakíts át olyanná, amilyennek Te szeretnéd látni gyermekedet. Teli vagyok hibákkal, bűnökkel, gyarlóságokkal. Fogadj el, Mária, ne taszíts el engem, bűnös gyermekedet, hanem segíts, és alakíts át olyanná, amilyenné Te akarsz”.
Bízzuk tehát teljesen Máriára magunkat. A Szűzanyának tett önfelajánlás komoly cselekedet. Ez által beengedjük Őt az életünkbe, megengedjük, hogy Ő vezessen és alakítson bennünket a legjobb belátása szerint. Az önfelajánlást komolyan kell élnünk, mert ez csak az első lépés, mely után tovább kell fejlődnünk Égi Édesanyánk vezetése mellett.
Hogy milyen lelkületnek is kell áthatnia bennünket e felajánlás megélésében, azt a Szűzanya 1973. július 7-i üzenetben találóan kimondja:
„Enyém vagy, az Én tulajdonom vagy. Légy olyan minden időben, amilyennek én szeretnélek, tégy annyit minden időben, amennyit majd tőled kérek. Ne félj. Mindig közeledben leszek. Nagy dolgokra készítelek fel téged, de csak lassanként, ahogyan egy Édesanya teszi gyermekével”. (A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz, 57. old – Kék könyv – Kkv.).
A mozgalom első kötelessége (a csatlakozni akaró, vágyó), tehát: beengedni Máriát az életünkbe. Hagyatkozz Reá, légy alázatos és tanulékony eszköz a kezébe, hogy Krisztus Szíve szerinti kereszténnyé alakíthasson. A Szűzanya komolyan veszi igenlésedet. Gyengéden, de határozottan átformál. Megváltoztatja felfogásodat, értékrendedet, életszemléletedet, hogy végül az Ő szemével láss mindent. Megtanít arra, miként kell minden dologtól elszakadnod, hogy egyedül csak Jézussal élhess, és hogy megvédd Őt minden támadástól, valamint, hogy fenntartás nélkül szeresd Őt az Evangélium valóra váltásában.
Ha Máriával élsz, hagyatkozz is Reá teljes szívvel. Ezt ne úgy tedd, hogy ma és holnap teljesen az Övé vagy, de utána hetekig nem törődsz Vele. Ha teljes szívvel-lélekkel Ráhagyatkozol, akkor Vele együtt diadalmaskodsz. Akkor a küszöbön álló új korszaknak az új hajtásává válsz, akiben a Szűzanya Szeplőtelen Szíve már megkezdte diadalát.
 1. Egységben maradni a pápával és a vele egyesült Egyházzal
Mozgalmunk második kötelezettsége, hogy mindig egységben maradjunk a pápával és a vele egységben levő püspökökkel és szerzetesi elöljárókkal. Egységben lenni a Szentatyával nem csak azt jelenti, hogy elismerem: Ő a Katolikus Egyház legfőbb Pásztora, (Krisztus földi Helytartója), de azontúl semmit sem törődöm Vele, hanem azt, hogy hűségesen követem a Tanítását a hit és erkölcs kérdéseiben, hiszen Ő képviseli hitelesen a Krisztustól kapott tanítást. Jézus Reá bízta az Egyház vezetését. (Péter… legeltesd juhaimat, báránykáimat, Szikla…melyen a pokol erői szétmorzsolódnak, mint a pelyva a szélben, csúfos vereséget szenvednek…hamarosan). Ha nem akarunk tévedésbe esni, s meg akarunk maradni az igaz hitben, szükséges egységben maradni a pápával és követni Tanítását. Légy tehát az egység építője. Az Egyházban felmerülő hibákat, problémákat ne nagyhangú bírálattal és szitkozódással, hanem szeretettel, türelemmel, és ha kell, kereszthordozással, a hitvallók és a vértanúk hősiességével igyekezz megoldani.
(2013. Február 11. – fordulópont az Egyház számára, beléptünk a Végső Idők eseményeinek sodrásába, hogy a „hivatalos média” mit és hogyan tálal, az Ő dolguk. A Hamis Krisztus és Hamis Egyház, Antikrisztus, Hamis Próféta, a Szentmise eltörlése, stb., mind-mind a Második eljövetelt megelőző eseménysorozatok forgatókönyvéhez tartozik, ez meg van jövendölve, Szentírás, magán kinyilatkoztatás. Az Egyház kálváriája elkezdődött, vagyunk, akik látjuk, és szólunk, cselekszünk, sokan hallgatnak, egyelőre, vannak akik nem látják, örvendeznek, vannak akik nem akarják látni, és végül vannak akik teljesen Új, más látással látnak, Júdás szemüvegén keresztül, Ők az egyházi szabadkőművesek).
 1. Elvezetni a híveket a Máriának tett önfelajánláshoz
A mozgalom harmadik kötelezettsége, hogy a ránk bízott híveket, amennyiben tőlünk telik, elvezetjük a Szűzanya megújult tiszteletéhez, egészen addig, hogy ők is felajánlják Neki önmagukat. Amennyiben tőlünk telik, apostolkodunk, és embertársainkat elvezetjük Mária Szeplőtelen Szívének biztos menedékébe. Az apostolkodáshoz hozzátartoznak a „Cönákulumok”, szaporítsuk tehát a cönákulumokat!!!
 1. MOZGALMUNK ESZKÖZEI
A Szűzanya az egyszerűséget és az alázatot kedveli. Ezért mindössze két igen szerény, de nélkülözhetetlen eszközt választott a Mozgalom terjesztésére: 1. a (Kék) könyvet és 2. a Cönákulumot (imatalálkozót).
 1. A Kék könyv
A papokhoz Szűzanyánk szeretett fiaihoz” című könyv, Üzeneteket tartalmaz, amelyeket Gobbi atya a Szűzanyától „belső hang” formájában kapott. Ezeket lejegyezte és könyv formájában kiadásra került. Ezeket az üzeneteket nagyon sok nyelvre lefordították, természetesen többek között magyarra is.
A Szentatya nevében Rómában működő Hitvédelmi Kongregáció a következőket mondja e könyvről:
„Kijelentjük, hogy az üzeneteket, amelyeket ez a könyv tartalmaz, nem úgy kell értelmezni mint Szűzanyától direkte kimondott szavakat, hanem mint Stefano Gobbi atyától belső hang formájában kapott (szavakat). A kiadásuk egyezik VI. Pál pápától 1966. október 14-én kiadott utasítással”.
 1. A Cönákulum
A cönákulum voltaképpen nem más, mint egy imatalálkozó. Eredetileg a „cönákulum” az utolsó vacsora termét jelenti, ahol Jézus Nagycsütörtökön az apostolai jelenlétében megalapította az Oltáriszentséget. Krisztus feltámadása és mennybemenetele után a tanítványok ezen a helyen „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt”. (Ap.Csel. 1,14). Kezdetben az apostolok félénkek és gyengék voltak, de Szűzanya segítségével a folytonos cenákulumon felkészültek a Szentlélek befogadására.
Pünkösd napján a Szentlélek Úristen leszállt rájuk, és a félénk apostolokat a krisztusi hit bátor tanúivá tette. A pünkösdi csoda a tanítványok és a Szűzanya közti „cönákulumban” jött létre, és innen indult el az „ősegyház” a világ megtérítésére.
A Máriás Papi Mozgalom, (Máriás Mozgalom), tagjai a „cönákulumaiban” az apostolokhoz hasonlóan Mária köré akarnak gyűlni a mai nehéz időkben is, hogy Szűzanyával kérjék a Szentlélek kiáradását, vagyis az „új pünkösdöt”, ami egyúttal Mária Szeplőtelen Szívének diadalát is jelenti:
„Szeplőtelen Szívem lelki cönákulumában most be kell teljesednie a második pünkösd csodálatos eseményének, amelyet ti kértek és vártok… Így a kiszáradt Föld megnyílik az Isten Lelkének fuvallatára, aki egy új és csodálatos kertté alakítja át a Földet, ahová a Szentháromság köztünk lévő állandó lakhelyét helyezi… Megvilágít titeket ez az isteni fény, és meglátjátok magatokat az Isten igazságának és életszentségének tükrében. Olyan esemény lesz ez, mint egy ítélet kicsiben, amely megnyitja a szívek ajtaját, hogy megkapjátok az isteni irgalom nagy ajándékát. Akkor a Szentlélek végbeviszi az általános átalakulás új csodáját mindenki szívében és életében: a bűnösök megtérnek, a gyöngéknek támaszuk lesz, a betegek elnyerik a gyógyulást, a távollévők visszatérnek az Atya házába, az elszakadtak és a megosztottak teljes egységre jutnak. Ily módon megy végbe a második pünkösd csodája, amely az Én Szeplőtelen Szívem Diadalával fog megtörténni a világban”
( 1995. június 4. Pünkösd ünnepén – hangzott el. „A lelkiismeret megvilágítása”, a „Nagyfigyelmeztetés”, ezt próbálják tolmácsolni, de ne feledjük, ez az üzenet „tömör, sűrítve van”. Egy folyamatot is jelent, egy „irgalomból felkínált ajándék”, ahol az ember szabad akarata, döntése, választása is nagyon lényeges, miként az első „Pünkösd” idejében. Aki ellen áll, elutasítja, lázad, viselni fogja a következményeit, nem „kényszerít” az Isten senkit, hogy Őt válasza, de csak két lehetőség van: - Krisztus, vagy – Antikrisztus!!! – készülni kell, nem tétlenül várakozni. – hozzáfűztem pontosításként.)
Szűzanya nagyon kéri, hogy terjesszük a cönákulumokat, és hogy minél több helyen végezzük.
A Cönákulumok lehetnek:
 1. papok számára
2. hívek számára (amelyet természetesen papok is tarthatnak illetve részt vehetnek).
 1. Hogyan tartsunk Cönákulumot?
Következő képen végzünk egy cönákulumot:
1. Kezdjük a Szentlélek segítségül hívásával, amint azt a Szűzanya kéri 1981. június 7-i üzenetében:
„Jöjj, Szentlélek, jöjj a Te leginkább szeretett Jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által
 1. Imádkozzuk el a rózsafüzért (szentolvasót, legalább öt tizedet, azaz egy koszorút). Az utolsó tized után mondjunk el egy Miatyánkot, Üdvözlégyet, (és egy) Dicsőséget a Szentatya szándékára. ( ne feledjük, ez búcsúval is jár).
3. Olvassunk fel a Stefano Gobbi atya könyvéből („A papokhoz Szűzanyánk szeretett fiaihoz „ – Kék könyv – K. kv.), egy üzenetet.
4. Lehet egy kis katekizmust adni valamilyen vallásos kérdésről.
5. Legyen egy kis testvéri együttlét (fraternita), hogy a résztvevők mind jobban megismerjék egymást és mint testvérek, egymást segítsék, Máriának tett önfelajánlás útját járva.
 1. Végezzük el a felajánló imát a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez
 2. Énekelhetünk egyházi énekeket is.
Megjegyzés: E hat pont közül a második, a harmadik, és a hatodik soha ne maradjon el, hisz ezek nélkül nem Cönákulum az imatalálkozó. (a Szentlélek segítségül hívása, magától érthető, nélküle mihez kezdenénk?)
 1. Milyen többletet kapunk a „Cönákulumok” által?
Az üzenetekben Mária arra kéri a papokat, hogy Cönákulumokba gyűljenek össze, ahol megerősíti és eggyé forrassza őket, hogy a nép közé menet a Szűzanya Szeplőtelen Szíve biztos menedékébe vezessék a rájuk bízottakat.
A hívektől különösen a családi cönákulumokat kéri. Milyen is a családi cönákulum? Ebben az esetben családi körben, vagy a környéken élők, ketten vagy többen összejönnek imádkozni a fönt említett cönákulum formájában. Ezeket a cönákulumokat nem csak a templomokban, hanem magánházaknál is megtarthatják, hiszen imádkozni, a Szűzanyával lenni, Neki ajánlani magunkat odahaza is lehet, sőt, igen üdvös dolog. Azoknak a családoknak, akik rendszeresen végzik a cönákulumot, a Szűzanya a következő négy ígéretet adta:
 1. Erősíti a család egységét és hűségét, hogy a házasság szentsége szerint mind nagyobb egységben éljenek.
 2. Gondjába veszi a gyermekeket, hogy azok ne a gonoszság, a bűn, az ital és a kábítószer áldozataivá váljanak, hanem növekedjenek jóságban, valamint az életszentség és az üdvösség útján járjanak.
 3. Gondoskodik a család lelki és anyagi szükségleteiről.
4. Villámhárítóként megvédi ezeket a családokat a büntetésektől a megtisztítás ideje alatt.
 1. Milyen gyakran tartsunk Cönákulumot?
Lehetőleg minél gyakrabban. Igen ajánlatos a rendszeres, időközönkénti találkozó. Leggyakoribbak a heti találkozók, de léteznek havi találkozók is. A családi cönákulumnál ajánlatos a heti, míg a nagy cönákulumoknál (pl. plébánia számára vagy egy egész egyházmegye számára), a havi találkozó.
A felelősök bölcsen ítéljék meg, melyik időpont a legalkalmasabb, és a lehetőségekhez mérten a legjobb megoldás mellett döntsenek.
 1. Meddig tartson egy cönákulum?
A családi cönákulumnál (egy koszorú Rf.), ajánlatos idő az egy órától a másfél óra időtartam. Amennyiben (templomban), szentmisével kötjük össze, akkor ez az egy másfél órai időtartam a szentmise időtartamával meghosszabbodik Ilyenkor, ha lehet, a szentmise alatt mondjuk el az önfelajánlási imát
Ha nagy cönákulumot tartunk, tehát mind a négy Rózsafüzér (koszorút), elmondjuk, akkor a cönákulum időtartama természetesen jóval kitolódik. Ilyenkor ajánlatos szüneteket is tartani, amelyeket ismerkedésre, testvéri együttlétre ki lehet használni.
Lényeges, hogy a cönákulumon szívből imádkozzunk, és ne gépiesen. A hadarásnak semmi helye sincs.
4.VESZÉLYEK
A mozgalmunkra leselkedő egyik legnagyobb veszély, mikor a cönákulumunkba valaki egyéb magán-kinyilatkoztatást vagy egyéb buzgalmi imát iparkodik belekeverni azzal a reménnyel, hogy ezzel szebbé, hatékonyabbá és elfogadhatóbbá teszi a cönákulumot. Az ilyen személy rendszerint megdöbbenve tapasztalja a szándékától gyakran teljesen ellenkező eredményt: a cönákulum megszűnését.
Miről is van szó? Arról, hogy zűrzavart idézett elő: a résztvevők nem is tudják a végén, miről is van szó, hisz előttük minden összekavarodik. Hasonló ez mint amikor egy szakács nagyon finom, több fogásos ebédet szolgál fel, mondjuk: levest, paprikást, tortát és a végén kávét. Ez sorjában, külön-külön nagyon ízletes. De ha ez a szakács fogja a finom ételeket és egy nagy edényben mind összekeveri, s ezt a zagyvalékot tálalja fel, az embereknek még az étvágya is elmegy. Miért? Mert ez moslék, és a moslék nem az embereknek való eledel.
Így van ez a mi cönákulumunk esetében is. Nem keverhetjük össze pl. más magán-kinyilatkoztatásokkal vagy egyéb mozgalmak találkozóinak az elemeivel, még akkor sem, ha azok hitelesek, illetve önmagukban pozitívek: Az embereknek ne adjunk lelki moslékot. A cönákulumok ott terjednek, ahol egyszerűen és tisztán a Mozgalom szellemében tartják meg. A cönákulumnál tehát a következő a lényeg:
 • mondjuk el a rózsafüzért,
 • majd a Szentatya szándékára végezzünk el egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet és egy Dicsőséget,
 • olvassunk fel a Gobbi atya „A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz” c. könyvéből, (egy üzenetet)
- majd ajánljuk fel magunkat Égi Édesanyánknak.
Mozgalmunkban a szektás szellemnek semmi keresnivalója sincs. Mi csakis a katolikus Egyházon belül létezhetünk. Ennél fogva igen is szükséges, hogy bekapcsolódjunk a helyi egyházunk , plébániánk vérkeringésébe. Tehetségünkhöz és lehetőségeinkhez képest mi is kivesszük részünket, mint a többi buzgó katolikus, és ezt szoros egységben a helyi plébánossal, egyházmegyénk püspökével, illetve a rendi elöljárókkal.
Mozgalmunknak azonban meg kell őriznie az önazonosságát. A cönákulumokon minden jóakaratú katolikus keresztény részt vehet. De, aki részt vesz rajta, tartsa tiszteletben a mozgalom lelkiségét. Cönákulumaink nem olvadhatnak bele egyéb imacsoportokba vagy mozgalmakba.
Mozgalmunkban a karrierizmusnak sincs semmi helye. A Szűzanya alázatos, tanulékony, okos gyermekeket akar, akik engedik magukat felhasználni az Ő tervei szerint. Tehát kicsinyekre, alázatosakra van szüksége, nem pedig kevélyekre, gőgösökre.
5. A RÓZSAFÜZÉR
Az egyik legszebb ima a rózsafüzér vagy más szóval: szentolvasó. A kicsinyek, az alázatosak megértik és buzgón végzik, hiszen ezzel hozzákapcsolódnak Égi Édesanyánkhoz, és rajta keresztül Jézusra hangolódnak. A rózsafüzér végzésénél a legfontosabb a minőség és csak utána a mennyiség. A lényeg abban rejlik, hogy szívből, szépen, figyelmesen imádkozzunk. Csak ezután vegyük számba a mennyiséget. A rózsafüzér lényegében elmélkedő ima: alatta Jézus művének nagy titkairól szemlélődünk, amelyek voltaképen hitünk főbb mozzanatairól szólnak.
Hogyan végezzük a rózsafüzért, imái, Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség, a bevezető kérések, a titkok, Ó Jézusom, ezek megtalálhatók az imakönyvekben, a Világosságot is kártyákon be lehet szerezni.
6.1. Önfelajánló ima Mária Szeplőtelen Szívének
Papoknak:
„Fatimai Szűz Mária , Irgalmasság Anyja, Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke! Mi, Máriás Papi Mozgalmad Tagjai, akiket Te hívtál meg papi seregedbe, ma különösképpen felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívednek.
E felajánlás által Veled és Általad meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, melyet keresztségünk és pappá szentelésünk révén magunkra vállaltunk.
Továbbá megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami magunkhoz, munkánkhoz, kényelmünkhöz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy Hozzád hasonlóan mindig készen legyünk mindenben megtenni Urunk akaratát.
Rád, irgalmas Édesanyánkra bízzuk papságunkat, hogy rendelkezzél vele üdvös terveid szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozat buzgó bemutatását, a papi zsolozsmát, a rózsafüzér napi elimádkozását, minden hó első szombatján a szentmise Neked való felajánlását, s a vallásos és szigorú életmódot és a mindenkinek adandó jó példát illeti.
Továbbá megígérjük, hogy a legnagyobb fokban hűségesek maradunk az Evangéliumhoz, amelynek mindig igaz és bátor hirdetői leszünk, ha kell vérünk hullásáig is!!! Hűséget ígérünk az Egyházhoz, amelynek szolgálatára szenteltek fel.
Mindenekfölött egyesülni kívánunk a Szentatyával és a hierarchiával, erőteljesen ragaszkodva minden irányításukhoz, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti az Egyházat.
Anyai védelmed alatt apostolai kívánunk lenni ennek a nagyon szükséges ima- és szeretet-egységnek a Pápáért, akire kérjük különleges védelmedet.
Végül megígérjük, hogy a ránk bízott hívekben felújítjuk tiszteletedet.
Tudjuk, hogy az istentagadás a hívők nagy részében a hit hajótörését idézte elő. Isten szent templomába behatolt a megszentségtelenítés, nem kímélve sok pap testvérünket sem. A gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot. Bizalommal Rád emeljük szemünket, Jézus Anyja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk. Ma ismét kérünk Téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető, édes Szűz Mária. Ámen.
6.2. Szerzetesek és hívek számára:
Fatimai Szűz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke! Mi, akik csatlakoztunk Máriás Mozgalmadhoz, ma különösképpen felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívednek.
E felajánlás által Veled és Általad meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, amelyet keresztségünk révén magunkra vállaltunk. Továbbá megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami magunkhoz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy Hozzád hasonlóan mindig készen legyünk mindenben megtenni az Atya akaratát.
Reád, irgalmas Édesanyánkra bízzuk keresztény életünket és hívatásunkat, hogy rendelkezzél vele üdvös terveid szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban való buzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi elimádkozását, az Evangélium szerinti szigorú életmódot illeti, és jó példát adunk mindenkinek Isten törvényeinek megtartására és a keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására.
Továbbá megígérjük, hogy egyesülni akarunk a Szentatyával, a Főpapokkal és a Papjainkkal, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti az Egyházat.
Védelmed alatt apostolai kívánunk lenni ennek a nagyon szükséges ima- és szeretet-egységnek a Pápáért, akire kérjük különleges védelmedet.
Végül megígérjük, hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülünk, amennyire csak tudjuk, elvezetjük megújult tiszteletedhez.
Tudjuk, hogy az istentagadás a hívők nagy részében a hit hajótörését idézte elő. Isten szent templomába behatolt a megszentségtelenítés. A gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot. Bizalommal Rád emeljük szemünket, Jézus Anyja, és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk. Ma ismét kérünk Téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető, édes Szűz Mária. Ámen.