2005. augusztus 8., hétfő

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. augusztus 5- 6- 7.

6. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Augusztusban imádkozunk: XVI. Benedek Pápáért, a Püspökünkért, a plébánosunkért és az összes Istennek szentelt személyekért, hogy hivatásukat Isten Akarata szerint éljék meg.
Engesztelünk azokért a személyekért, akik Isten hívását nem fogadják el, rosszul élik meg vagy eltékozolják!
Legyen a röpimánk: Szűzanyánk, aki az Istennek szentelt személyek Édesanyja is vagy, könyörögj érettünk!
Lelki napjaink jelmondata:”Eljön az óra sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya ilyen imádókat keres.” (Jn. 4,23)
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Idősek és Fiatalok! Kölcsönösen nagyobb megértéssel és türelemmel voltatok-e egymás iránt? Felajánlva, Jézus Szent Vérét és Szűz Mária Szent Könnyeit, megtapasztaltátok-e áldott következményeit? A kevés engesztelő lélek, vagy a sok bűnben élő lelkek közé tartoztok-e? Jézus Öt Szent Sebei tiszteletére, hoztatok-e létre egy kis engesztelő közösséget? A bűnbánat, a hála és a szeretet lelkületével engeszteltek? Jézus Szent Vérének, Szűz Mária Szent Könnyeinek engesztelésére elkezdtetek-e egy kilencedet? Felajánlottátok-e engesztelésül önmagatokat legalább a korosztályotokért? (fiatalokért, házasokért, idősekért, papokért,?)
Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe tettétek-e minden nap az egész emberiséget?
II. Nagyfalu - jelen.
Tanítás, 2005 augusztus elsőpéntekén:
Ma, Havas Boldogasszony ünnepe van.
A hófehér táj, a virágbaborult fa, a hófehér ruha? tanítanak minket. Ha, azt akarjuk, hogy imádságaink meghallgatásra találjanak, hófehér lelkületre kell törekednünk. Ha rendszeresen táplálkozunk a hófehér Szent Ostyával, az Úr Jézus Szent Testével, hófehérré változtatja a lelkünket. Kértük együtt a Szentháromságot, hogy a “Hófehér Mária” által, hófehér lelkülettel ajándékozzon meg mindannyiunkat.
Visszaemlékeztünk 2002. aug. 5-re, amikor a Szűzanya, a nagyfalusi Szentháromság hegyen kinyilatkoztatta: “Én minden megátalkodott bűnösnek, minden vallásúnak, minden nemzetiségűnek Szent Fiamhoz segítő Édesanyja vagyok!” Más helyen azt mondta a Szűzanya: “Én minden Népek Asszonya vagyok!” Szűz Mária mindenki Édesanyja, azoké is, akik elfogadják és azoké is, akik egyenlőre nem fogadják el Őt. Jézus és Mária az imádság iskolájába gyűjtött össze minket. Itt engesztelünk: Jézus Szent Vérének és a Szűzanya Szent Könnyeinek felajánlásával. Itt, engeszteljük Jézus Öt Szent Sebeit. Így akarjuk megörvendeztetni a mennyei Atyát. Feladatunk: felajánlott életünkkel, imáinkkal, böjtjeinkkel,? begyógyítani Jézus Öt Szent Sebeit. Így, Jézus, amikor vissza fog térni hozzánk, Szent Sebeiből, nem ítélet, hanem fény, erő, áldás … fog áradni az egész világra. Ajánljuk: a fiúk és lányok engeszteljék Jézus Szent Balláb Sebét és Szent Balkéz Sebét. A házasok és a függetlenek (elváltak, özvegyek,?) engeszteljék Jézus Szent Jobbkéz Sebét és Szent Jobbláb Sebét. Az Istennek felajánlott lelkek engeszteljék Jézus Szent Szívsebét.
A mennyei Atya kérésére elzarándokoltunk, Jézus Öt Szent Sebeinek engesztelői (5), a Vatikánba. Kértük és megkaptuk XVI. Benedek pápa áldását: magunkra, közösségünkre és az egész egyházmegyénkre. Az utunk menet - jövet mennyei menetrend szerint történt. A mennyei Atya azt kéri az engesztelőitől, hogy ajánlják fel életüket az Istennek szentelt személyekért, legyenek segítségükre a kereszthordozásban,?
II. János-Pál pápa sírjánál is imádkoztunk, kérve az Ő közbenjárását. Látva a sok ezer embert, akik a világ minden részéről eljöttek, hogy elvonuljanak a “Nagy Pápa” sírjánál, az erősödött meg bennünk: “Csak jónak lenni érdemes, még akkor is, ha nehéz! Érdemes, ha kis csoportokban is elindítani a jót, hadd terjedjen a Földön”. Újra rácsodálkoztunk arra, egy, Isten Akaratában élő Személy által, Isten képes az emberek milliárdjait jó irányba lendíteni. Örömmel hallottuk azt, hogy, a “Nagy Pápa” életében, halálakor és azután is, - imájára -, a világban, rengeteg megtérés és gyógyulás történt.
Tanítás, 2005 augusztus elsőszombatján:
Ma, Urunk Színeváltozásának az ünnepe van.
Mi a feltétele annak, hogy átváltozzunk, mint Jézus a Tábor hegyen?
Mindazt, ami van, tanuljuk meg elfogadni és felajánlani! Olyan időkre kell felkészülnünk, amikor csak az imádság fog segíteni rajtunk. Ezért hinnünk kell az ima erejében. Mindent, minden nap tegyünk Jézus Szent Vérébe és Mária Szent Könnyeibe. A Szentháromság szellemében, egységben és szeretetben engeszteljük Jézus Öt Szent Sebeit!
Ne csak szájjal imádkozzunk, hanem szívvel! “Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem”.
Hogyan lehet szívvel imádkozni? Az Úr Jézus a példaképünk Színeváltozásának ünnepén. Jézus úgy imádkozott, úgy beszélgetett Atyjával, hogy egész lénye ragyogott, átváltozott. Soha ne kezdjük az imát, kötött imával!!! Tapasztaljuk, a lelkünk tele van: gondokkal, bűnökkel, problémákkal, gyengeségekkel, félelmekkel, szorongásokkal,? Mindig, előbb szabad imával közeledjünk az Úrhoz! Ami bennünk van, mondjuk el az Úrnak, abban a hitben: Ő meghallgat, megbocsát, megvilágosít, megerősít,… Így szabaddá válik a lelkünk a párbeszédre, hogy úgy beszélgessünk az Égiekkel, mint barát a barátjával. A belső csendben, kiüresedésben, megtapasztaljuk Isten Szentséges jelenlétét. Odafigyelve, ebben a csendben az Úr Jézusra lelki szemeinkkel és várva azt, Ő mit akar mondani nekünk. Isten szentséges jelenlétében megérezzük azt, mi Isten terve velünk, családunkkal, közösségünkkel. Így jön létre a találkozás, a párbeszéd, amelyben Ő szól hozzánk és mi válaszolunk Neki. Ez egy felejthetetlen élmény (elragadtatás), ha időt szánunk az imára, ha a megfelelő helyet is megtaláljuk.
Ez a találkozás, együttlét, párbeszéd végig kíséri egész napunkat, egész életünket. Így jön létre a szüntelen ima, az állandó, mély lelki kapcsolatban maradás által.
Ebben a légkörben növekszik: Isten, a felebarát és önmagunk iránti szeretetünk. Így átváltozunk, imáink Isten Szívébe hatolnak és Isten Szava a mi Szívünkbe hatol. Ebben a lelkületben, a Gonosz és az emberek támadásai nem tudnak belénk hatolni, leperegnek rólunk, mert belső védelmet kapunk. Így lélekben és igazságban imádjuk az Atyát! Próbáljuk meg gyakorolni a szívvel való imádságot. Tudni kell: imádkozva tanulunk meg imádkozni!!!
Fontos: a szívkiüresítés, a csend megteremtése és a párbeszéd az Úr Jézussal.
Csak ezután ajánlatos kötött imát végezni, amely ezt a szentséges találkozást megpecsételi.
Ha így imádkozunk megváltozik az életünk!!!
Jézus üzenete: “Úgy imádkozzatok szívvel, hogy az életetek megváltozzon!!!”
Tanítás, 2005 augusztus elsővasárnapján:
Ma, a mennyei Atya vasárnapja van.
Az év folyamán van ünnepe: az Úr Jézusnak, a Szentléleknek, a Szűzanyának és a Szenteknek. Csak a mennyei Atya tiszteletére nincs egyetlen nap se. Azért kérte, egy nővéren keresztül, legalább egy évben egyszer, augusztus 7-én, vagy augusztus elsővasárnapján ünnepeljük meg Őt is. Az idén, nem véletlenül, a kettő egybe esett. Közösségünk, a mennyei Atya kérésére, márciustól minden elsővasárnap megünnepli a mennyei Atyát. Ezáltal örvendeztetjük meg Őt.
Még azzal örvendeztetjük meg a mennyei Atyát: beszélünk az Ő szeretetéről, jóságáról, megbocsátásáról. Elmondjuk: Ő a Szeretet Istene, figyelmeztetése (büntetése) mögött is szeretet van, az örök kárhozattól akar visszatartani minket.
Testvéreink mivel örvendeztetik meg a mennyei Atyát? (tanúságtételek)
Én, a lehető legszebben akarom megélni édesapai hivatásomat. Én felajánlom és elfogadom beteg férjemet és paralizált anyósomat! Én gyermeki lelkülettel ráhagyatkozom. Én megköszönöm az édesapámat és a lelkiatyámat, akik a mennyei Atyát képviselik számomra a Földön. Én megköszönöm testvéreim szeretetét, akiken keresztül a mennyei Atya szeret engem. Én olyan akarok lenni, mint a Nap, amely életet ad, világosságot, szeretetet…
Gondolkozz el azon, te személyesen mivel akarod ezután megörvendeztetni a mennyei Atyát?
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“M. Péter a nevem. Számítógép mérnök vagyok. Házasságban élek. Három gyermekünk van, akik a feleségemmel együtt jelen vannak az engesztelésen.
Milyen a kapcsolatom az Oltáriszentségben lévő Jézussal?
Beismerem bűnbánattal: 30 éves koromig úgy éltem, hogy meg sem voltam keresztelve. Nemcsak nem hittem, hanem ellenségesen viszonyultam a hit dolgaihoz. Teljesen ateista üzletember voltam, aki csak a pénzben hitt.
Hála Istennek, az Égiektől kaptam egy Görög Katolikus pap sógort, aki addig imádkozott, küzdött értem, családjával együtt, amíg 1996-ban megkeresztelt. Ezáltal elkezdődött életemben Isten kegyelmének egy csodálatos útja.
1997-ben, nagyon erős hívást éreztem a szívemben, Medjugorjéba. Meggyőzve a családomat és sógoromat, szerencsésen megérkeztünk a zarándokhelyre. Ott döbbentem rá, én még a Mi Atyánk-ot és az Üdvözlégy Mária imádságot sem ismerem. Ennek ellenére a Szűzanya mélyen megérintette a lelkemet, bár beismerem, nem érdemeltem meg. 1997. aug.4-én elvégeztem az első gyónásomat Cs. János atyánál, aki most is a családunknak lelkivezetője. Pontosan 8 évvel ezelőtt aug. 5-én a Szűzanya születésnapján voltam elsőáldozó. Az első találkozásom az Oltáriszentségben lévő Jézussal, életem legcsodálatosabb élménye volt. Nagyon izgatottan vártam az Úr Jézussal való első találkozás pillanatát. Két erős érzés kerített hatalmába: az egyik, nem vagyok méltó arra, hogy magamhoz vegyem az Úr Jézus Szent Testét; a másik, én teljesen Jézusé akarok lenni. E belső tusában, Jézus jött elém, - lelki szemeimmel látva -, felém nyújtotta kezét és hívott magához. Így lettem elsőáldozó, Medjugorjéban.
Az életem attól a perctől kezdve megváltozott. Elkezdtem templomba járni és a családommal együtt imádkozni. Nagyon megszerettem a szentségimádást. 1999 óta tagja vagyok az engesztelő közösségnek és azóta rendszeresen jártam elsőszombatra Érsemjénbe és a nagyfalusi Szentháromság hegyére. A közösségben megtanultam mélyen megélni a hitemet, az Úr Jézus és a Szűzanya iránti szeretetet. Hol tart most az életem? Hűséges maradtam az Úr Jézushoz és a közösséghez. Minden nap felajánlom az életemet, családomat az Úr Jézusnak. Már nem is tudnám elképzelni az Égiek nélkül az életemet. Megtapasztaltam, semmi sem hasonlítható ahhoz, amit Jézus ad. Ő nekem, minden nap: erőt, világosságot, megnyugvást, életet, ? ad.
Számomra, a legcsodálatosabb jelenés, az Oltáriszentség-i Jézus, amikor a Szentmisében lejön közénk!
Jelmondatom: “Hála Neked Jézus, dicsőség Neked Jézus mindenért!”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Szeptemberben: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael és az összes angyalok segítségét kérjük a megszállottakért, hogy a Gonosz Lélek rabságából megszabaduljanak.
N.B. A kilencedben (1-9-ig) és azután, hétfőn, szerdán és pénteken vegyük komolyabban: a szabadító imát, a konkrét böjtöt és a szenteltvíz használatát!!!
Augusztusi házi feladat:
“ÁTVÁLTOZOTT JÉZUSUNK, TANÍTS MEG MINKET ÚGY IMÁDKOZNI SZÍVVEL, HOGY AZ ÉLETÜNK MEGVÁLTOZZON!”