1998. február 26., csütörtök

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'IV

92. Üzenet.
1998. február 25.
Az Ember:
" A kápolnában egy fény jelenik meg, amely a Szentségmutatóból  árad. Ez úgy néz ki, mintha a Szentségmutató égne. A Szentségmutató mellett áll egy Angyal, arany csészével a kezében. A csésze tűzzel van tele. Az Angyal rám tekint és mondja:"Adsum"( Itt vagyok). A Szentségmutatóból kijön egy fénysugár, ez a sugár az Oltáriszekrényig terjed. Rajta áll az Üdvözítő fehér ruhában. Kezein és lábain látom a Szent Sebeket. Sok Angyal jelenik meg az égen, és énekelnek."
Szent Angyalok:
" Ti, a Földnek lakói,
hajtsátok meg fejeteket az Úr előtt.
A dicsőség felhőin érkezik.
Teljetek el alázattal, és
készítsétek az Úr útját.
Már jön az Ő dicsőségének napja,
és fénye átöleli a Földet.
Nos a ti munkátok ideje elérkezett.
Amikor elvetitek a gabonát,
nem várjátok meg míg az termést hoz?
Így nyílnak meg most a lepecsételt könyvek.
Így nyílik meg az Ige előttetek,
melyet nem ajkatokkal,
hanem szívetekkel olvassatok.
Jön az Úr a jutalommal mindazoknak,
akik Hozzá hűek maradtak.
A süketek is meghallják a könyv szavait,
és a vakok szeme megszabadul a sötétségtől.
Az alázatosak örvendezni fognak az Úrban,
Jessze sarja a népek közepén áll majd.
Mindenki elismeri Őt, mint egyedüli Pásztort.
Dicsőítünk Téged ó Urunk, Te prófétákat küldesz,
hogy a Te igazadat megszilárdítsák.
Dicsőítjük a Fiút,
Aki tekintetével betölti a teremtett világot.
Az Ő Vére az Örök Szövetség Vére.
Az emberiség a tisztulás napján az Ő kelyhét fogja inni.
Dicsőítünk Téged Szentlélek, Aki az Egyházat erősíted,
és az idők végén az emberiséget az igazságosság
és a szeretet tüzében átalakítod.
Így szól az Úr: " Ember hajtsd meg a fejedet,
és úgy fogadjad a hamut, mint semmiséged jelét."
Énekelj velünk, és szíved megtelik örömmel:
" Jó dolog az Urat dicsérni, Nevednek ó fölséges éneket zengeni."( Zsolt. 92,2)
Az Ember:
" A Szent Angyalok szárnyaikkal elfedik az arcukat. Megjön a jel. A Megváltó fölemeli a kezét, és én észre veszem, hogyan sugárzik a fény a Sebeiből. Az Úr megáld minket."
Az Úr:
" Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves pap fiam, Jegyesemnek, az Egyháznak itt egybegyűlt gyermekei!
Köszöntelek  benneteket az Én Sebeim által. Ti vagytok az Én örökségem. Rövidesen jövök, hogy elhozzalak titeket, megjutalmazva mindenkit tettei szerint. Ez a nap már közeledik. Az igazságosság büntetést követel. Ti az Én Testemhez tartoztok, ezért viseljétek az Én keresztemet!  Ez a ti, és az Egyház megszentelésére szolgál. Viseljétek a kereszteteket vele egyesülve. Testvéreiteknek szükségük van a segítségetekre, nekem pedig szükségem van részvételetekre a Vérrel kötött Szerződésben, amelyet Én veletek kötöttem. Ez a Szerződés minden megkereszteltre vonatkozik. Tudjátok, hogy az Egyház a kereszten megéli az ő agóniáját! De csak így lehet velem kapcsolatban. Ez az út mindegyikőtök részére, aki  az örök életet el akarja érni.
A ti életetek a Földön nagyon fontos.Hasznosítsátok, és haladjatok az Én utamon előre. Ti a pusztában vagytok, hogy a szavak által megerősödjetek, és hittel és szeretettel teljetek el. Így túlélitek a nehéz időket, és megtaláljátok a menedékhelyet. Ezek a szavak igazak. Akinek füle van, hallja meg. A sok próféta ellenére az emberi értelem nem világos.
Közeledik a hallgatás ideje. Szavak helyett, mennydörgések jönnek az égből. A természet fog az emberhez beszélni. A próféták elnémulnak. Én hangos szóval fogok beszélni. Ismerem cselekedeteiteket, legyetek bátrak és készek a küzdelemre!
Megáldalak titeket kedves gyermekeim. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében."
Az Ember:
" Utunk megáld minket. Az áldással fémnyilak jönnek, és az Oltárra hullnak. Az Oltár mellett megjelenik az Istenanya, úgy van öltözve, mint a Szeplőtelen Fogantatás, imára kulcsolja a kezét, amin egy fehér rózsafűzér van.
Az Istenanya:
" Az Atya , a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Drága földi gyermekeim, kedves, itt a kápolnában összegyűlt gyermekeim, kedves pap fia Szívemnek, és te kicsi gyermekem!
Szeretetemmel köszöntelek benneteket, és áldásomat küldöm, hogy  megerősítse szíveteket. Ma szeretném figyelmeteket Isteni  Fiam szavaira irányítani. Ő a Szeretet, és a Szeretet kér, követel!
Az emberiség föladta az igazságot. Most az igazságosság ítéletet követel. Az Apokalipszis szemetek láttán teljesül be. Ezek a szavak jelentőséget nyernek, mert elérkezett az idő, hogy megoldja a pecsétet. Az Angyalok kezdik teljesíteni a mostanáig elrejtett feladataikat. A természet ereje Istennek van alárendelve. A természet fellázad bűneitek ellen. A teremtés már nem tudja elviselni a bűnök tömegét.
Megszűntetek a tökéletességre törekedni. Ti már nem akartok szentek lenni, mert már eltévedtetek a sötétségben. Szeretetetek és odaadástok legyen tökéletes, mint az Isten szeretete tökéletes. Szent Fiam Vére által, és az Ő kegyelme révén, béküljetek ki. Tőletek függ, hogy elfogadjátok-e az örök életet. Ezt azért mondom nektek, hogy figyelemmel szemléljétek Fiam szavait. Én veletek vagyok, és várom a válaszotokat. Már nem sok idő van hátra. Közeledik a pillanat, amikor beteljesedik az igazság. Ne mondjátok, hogy nem tudtátok. Elég időtök volt, hogy megértsétek a jeleket és a szavakat. Én minden eseményben veletek vagyok. Szívem védelmezni fog benneteket, amint ezt Fatimában már megmondtam.
Megáldalak benneteket drága gyermekeim, és téged kedves pap fiam:
 Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                             Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

Medjugorjei üzenetek 1998. február

1998. február 25. Hamvazószerda
Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok és újra arra hívlak benneteket, hogy imádságotokkal közeledjetek hozzám. Ebben a kegyelmi időben különösképp hívlak benneteket az önmegtagadásra. Gyermekeim, apró áldozataitok vállalásával elmélkedjétek végig és éljétek át Jézus mindnyájatokért vállalt kínszenvedését és halálát. Csak akkor fogjátok megérteni Jézus mérhetetlen Szeretetét, ha közeledtek hozzá. Imádság és önmegtagadás által nyitottabbak lesztek a hit ajándékára és a szeretetre az Egyház és a körülöttetek lévő emberek iránt. Szeretlek és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

1998. február 14., szombat

91. Üzenet.
1998. február 13.
A Titkos értelmű Rózsa napja.
Az Ember:
"Egy erős fény jelenik meg. Ebben látom az Istenanyát, mint a részvét és az Irgalmasság Anyját. Fehér ruhát, és kék köpenyt visel. Karjait kitárja, nyakán egy csípőig érő fehér sál van. Az Istenanya keblén az Ő Szeplőtelen Szíve látszik. Egy kék gömbön áll, amelyet fény övez.
Az Istenanya mellett egy Angyal áll, akinek a kezében egyszéles szalag van. Ezek a szavak állnak a szalagon:"ÜDVÖZLÉGY ÚRNŐ". Magasan az égen megjelenik a fénykereszt. Benne Angyalok állnak, és énekelnek. Közben az adott jel is megjelenik."
Szent Angyalok:
" Az Ég és Föld Úrnője
elvezeti gyermekeit a pusztába.
Ő a Napba öltözött Asszony,
és a Négysarkú Oltár.
Az Ő hangja, a remény lehelete
 és az Ő Szívének a szeretete illatozik, mint egy égi virág
 a szél susogásában.
Mi meghajolunk előtted, Mária,
és elhozzuk Neked dicsőítésünket és szeretetünket.
Te Királynő Vagy, és Anya.
A Te Szíveden át, egy új hajnal sugárzik,
amely betölti a teremtett világot új erővel,
és elhozza a győzelem ragyogását.
Egészen szép Vagy ó Mária, Te a Szentlélek Jegyese!
Tebenned van az újjászületés,és a feltámadás reménye.
Te Vagy a teremtés Koronája, és a híd,
amely az embereket összeköti Megváltójukkal.
Köszöntünk Téged Mária!"
az Ember:
" Az Istenanya rám tekint és mutatja a rózsafűzérét. Ránk mosolyog és megáld minket."
Az Istenanya:
" Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves előttem térdelő gyermekeim, köszöntelek benneteket, és az egész világon élő gyermekeimet. Szívem szeretetével jövök hozzátok, hogy erősítést és bátorítást nyerjetek. Azt tudjátok, hogy szeretlek titeket, és veletek vagyok: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Legyetek éberek, és okosak és erősek a hitben. Ez az idő áldozatokat kíván tőletek, és nagyon mély hitet. Tekintsetek Fiam keresztjére, és erősödjetek meg az Ő édességével, amely megtölti majd a szíveteket. Imádkozzatok sokat, mert az Apokalipszis szemetek előtt teljesedik be.
Az Egyház ellensége tiltakozik a Mi helyettesünk ellen, és meg fog tenni mindent hogy őt eltávolítsa. Ők már említették azt, akit Mi, mint hamis prófétát jeleztük. Ő Szent Péter trónjára fog ülni. Gyermekeim közül sokaknak valószínűtlennek tűnnek ezek a szavak. Rövidesen megtudjátok, hogy Isten az Igazság, és az Igazságosság. Csak azok fogják a biztos menedékhelyet megtalálni, akik kitartanak a világosság mellett.
Tudjátok, hogy az Angyal az Eufrátesznél hónapra, napra, órára készen áll, mert elérkezett az ő ideje. A bukott angyal, a pusztítás angyala is fölemelte fejét azért,hogy az ember az ő bensőjében meghallja az ő nevét. Úgy hívják, hogy Abaddon!( jel.9,11.) Igazságtalanságot, és nyomort hoz a Földre.
Tudjátok,hogy ez még nem a vég, mert Isten az Ő Angyalaival beavatkozik a harcba, hogy megmentse az örökségét, és mindazokat, akik Neki hűségesen szolgálnak! Értsétek meg, hogy a pusztába vonulás ideje részetekre a menedék és a próba ideje! Én megmondtam nektek, hogy a KÉTIDŐ elkezdődött, amelyben a jövendölések beteljesülnek. Az Anyaszentegyház  találkozik Vőlegényével a Golgotán, és vele együtt lesz keresztre szegezve.
Ne féljetek! Jön a mennyei szentek örömének az ideje. Ti szentségre lettetek meghívva. Tartsatok ki világosságban! Szent Fiam arra hívott, hogy a győzelem ragyogásában világítsatok az Én Szeplőtelen Szívemmel együtt. Ne legyetek félénkek, hanem bátrak, mert aminek jönnie kell az el fog jönni! Most van a próbatétel ideje. Szemléljétek az Isten kinyilatkoztatását, mert az az emberiségre és az Egyházra vonatkozik. A Jelek, amelyeket adunk, legyenek igazolások részetekre. Tekintsetek az égre, és olvassátok le az idők jeleit. Csak bölcsességre van szükségetek, hogy azokat megértsétek. Ti megkapjátok azt az  Isten szavaiban, és a kinyilatkoztatásokban, amelyeket az Egyház fog kapni. A ti győzelmetek közel van, és mindazoké, akik követik az igazságot.
Gyermekem! Te hallottál a hét királyról:" Öt elesett, egy most uralkodik, egy pedig majd jön, de csak rövid ideig fog uralkodni.(Jel.17,10.)
Tudod, hogy most annak az ideje van, hogy az ellenséges ideológiák egyesülnek, hogy a vadállat útját szabaddá tegyék. A sátán, minden titkos társaságot összevon, hogy a vadállat ellenőrzése alatt világkormányt hozzon létre. Rövidesen halljátok, egy fegyveres konfliktus alatt , hogy a bankokat összevonják. Minden elő van készítve, hogy a világellenőrzés létre jöjjön. Mindazok, akik a kezüket Isteni Fiam vérével beszennyezték, egy összejövetelt tartanak Sion hegyén, és a vadállatot, mint Messiást kiáltják ki.
Ne kételkedj az Én szavaimban, hanem higgyél! Én segíteni akarok nektek,hogy tudjátok milyen komoly az idő,amelyben éltek. Imádkozzatok sokat az üldözöttekért! Hozzatok áldozatot a bűnösökért! Amit tesztek, azt Isten  nagyobb dicsőségére tegyétek. Ő az idők Ura. A jövendölések Isten akarata szerint fognak megtörténni, hogy eljöhessen a Menyegző Napja. A világosság a sötétségben világít. A világosságban fogjátok az igazság feltámadását feltalálni. Harcoljatok a gonosz ellen! Védjétek meg az igazságot, és hirdessétek azt! Az igazság szabaddá tesz benneteket. Ne féljetek! Nyissátok ki szemeteket és fületeket. Imádkozzatok, bízzatok, és ne veszítsétek el a lelketeket!
Szeretlek kedves gyermekeim, és megáldalak benneteket: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Mivel a pusztába már beléptetek, meg lesztek vizsgálva. Tartsatok ki az imádságban! Rövidesen már nem jövök az üzeneteimmel. Jön a sötétség órája. Én soha nem foglak elhagyni titeket. Fogadjátok áldásomat! Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                          Dicsértessék a Jézus Krisztus!"


Abaddon 1.) A démonok királya, a Pusztító. Egyéb nevei: a Mélység Királya; a Verem Királya.  2.)A Sáskák Vezére.  3.) A hetedik hierarchia démonjainak vezére. Szent János e néven nevezte a Sáskák Királyát. Időnként pusztító angyalként ábrázolják.  4.)Gigantikus, fekete lény, a testét pörgő kerekek borítják. Feladata, rangja ismeretlen. A kezében tartott, forgó kerékből macskadémonok ugranak elő.  5.) A Pokol egyik angyala (kereszténység). A név eredete a héber „abad”, végzet szó. A Végzet Angyala, az Alvilág, a Pokol megszemélyesítője. Ő irányítja a Pokolból felemelkedő sáskák hadait.  Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve. (Jel. 9:12.) 6.) A Pusztítás Angyala. A név a héber „rombol, pusztít” szóból ered. Abaddon a „pusztítás helye”; ilyen értelemben a szó jelentése megegyezik a „Sheol”-lal, vagy a „pokol”-lal. Lásd: Péld.15:11; Péld. 27:20; Jób 26:6. Egy bizonyos helyen megszemélyesítik, hall és beszél: A pokol és a halál azt mondják: Csak hírét hallottuk füleinkkel! (Jób 28:22.) A Jelenések könyvében Abaddon már a mélység angyala: Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve. (Jel. 9:11.) A szakértők többsége azt állítja, hogy Abaddon inkább egy bizonyos hely, s nem egy entitás, Mathers azonban a Salamon király kulcsában kifejti, hogy Abaddon az Úr egyik neve.

1998. február 8., vasárnap

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'IV

90. Üzenet.
1998. február. 7.
Az Ember:
"Egy szép szivárványt látok az égen, középen van egy fénykereszt, e mögött pedig egy fabárka. Egy út vezet a bárkához, amelyen sok ember megy. Egyesek belépnek a bárkába. Az út mindkét oldalán egy-egy Angyal áll, és a bárkára mutat. Most Angyalok jelennek meg az égen és ezt mondják."
Szent Angyalok:
" Halljad ember, és mondjad el minden embertársadnak, hogy az idő már elérkezett. A világosság fiai erősödjenek meg a hitben, és hagyják, hogy a Szeplőtelen Szív vezesse őket, mert Ő a védett helyre vezeti majd gyermekeit.
Legyetek bátrak, és telve reménységgel! Lépjetek be a sivatagba, hogy isteni Mesteretekkel az egyesülésetek tökéletes legyen! Dicsőítsétek az Istent, és köszönjétek meg a jóságát, mert rövidesen megszólal a hét mennydörgés, és Isten lepecsételt titka beteljesül. Az Egyház üldözésének az órája üt. Értsétek meg, amit a Lélek a közösségnek mond, és erősítsétek egymást! Uram, Te a Seregek Istene mily hatalmas Vagy, és mérhetetlen a Te jóságod, mert kinyilvánítod a Te szolgádnak az idők titkait, és meghívod mindazokat, akik Neked szolgálnak, és szavaidról tanúságot tesznek.
Szentek a Te szavaid és parancsaid. Te Vagy az Igazság , és igazságot szolgáltatsz teremtményeidnek. Ó Szentséges Óra, amelyben az Örök Ige győzelmének a titka beteljesedik! Halljad ember, és ismételd velem: Megtörtént-megtörtént-megtörtént!"( Jel. 16.17.)
Az Ember:
" Ebben a pillanatban megjelenik az Istenanya, a Szent Angyalok körülveszik Őt. Fehér ruhát, és kék köpenyt visel. Fejét pedig arany korona díszíti. Kezében rózsafűzért és egy kormánypálcát tart. Kérem a jelet, és az meg is jön. Az Istenanya ránk tekint, és megáld."
 Az Istenanya:
" Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves imádságra összegyűlt gyermekeim. Kis gyermekem,és gyermekeim az Egyházban.
Köszöntelek titeket, Szívemre ölellek mindannyiótokat, és megáldalak: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Örülök, hogy kitartotok az imádságban. Ez megerősít titeket és bátorságot ad, mert a mai nehéz idők sok áldozatot és odaadást követelnek. Ti most egy nehéz időben éltek. Oly sok figyelmeztetést intéztem már hozzátok. Ti nem vagytok egyedül, mert Szent Fiam az Ő Egyházát soha el nem hagyja. A golgotai idő szakad most rátok, mert az emberek eltávolodtak az Istentől. Ő nem szűnik meg figyelmeztetni. Az Egyház olyan veszélyben van, mint korábban soha. A szent hit gyermekeink szívében mindinkább kiveszőben van. Ezért olyan szomorú ez az idő. Ezért üt az igazságosság órája. Tudjátok viszont azt is,hogy az Egyház föltámadásának az órája is közeledik.
Minden megújul, és eltelik Szentlélekkel. Ezáltal fog az Én Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni.Ne legyetek szomorúak, hanem készüljetek fel a cselekvésre, mert az Egyház vár a ti tanúságtételetekre. Ebben a harcban nem vagytok , mert Isten Angyalai veletek vannak. Ők biztos, védett helyre vezetnek titeket.
Figyeljétek a jeleket, amelyeket adunk nektek, és lássátok, hogy milyen komoly az idő. Rövidesen egy háborúba keverednek a népek.Zűrzavar fog uralkodni a világban. Az Egyházat üldözni fogják. Ez az az óra, amelyben a Titokzatos Test,---amelyhez ti is tartoztok--- a keresztre lesz szögezve.
Ne féljetek, hanem legyetek bátrak, az igazság megvallásában! Kövessétek az Én Isteni Fiamat,és maradjatok hűek az evangéliumhoz, így biztosan nem vesztek el! A sátán kísértésbe visz majd titeket, és mindent megtesz, hogy elszakítson Szent Fiamtól. Az ő cselekvésének az ideje nagyon rövid. Legyetek okosak, mert a sátán hatalmat kapott, hogy az embereket üldözze! Legyetek szilárdak az imádságban, és erősek a hitben! Tudjátok,hogy Én nagyon szeretlek benneteket, és mindannyiótokért nagyon aggódom. A sátán harca a jó ellen,ez egy harc a ti lelketekért. Ő tudja a ti gyengéiteket, tudja, hogy mennyire ragaszkodtok a földi dolgokhoz. Mondjatok le az anyagiasság vágyáról, a test kívánságairól és gondoskodjatok arról, ami a lelketeket erősíti! Ez a megmenekülésnek és a megszentelődésnek az útja. A győzelem Szent Fiam keresztjében van, és az út az Én Szeplőtelen Szívemen át vezet. Benne találtok védelmet és nyugalmat. Ott nem ér el benneteket a gonosz. Ott biztonságba lesztek.
Megáldom a világosság minden gyermekét, és küldök egy külön áldást az Anyaszentegyháznak, hogy mindannyian megerősödjetek az igazságban. Védelmezzétek az igazságot, és imádkozzatok azokért, akik még nem követték az Én hívásomat, hogy megnyissák szívüket az Isten szeretetének a hatására. Szeretlek titeket, és köszönöm imáitokat, hűségeteket, és mindent köszönök, amit az Én Isteni Fiamért, és Énérettem tettetek.
Kedves itt összegyűlt gyermekeim! Szeretetem különleges áldását küldöm nektek. Maradjatok hűségesek Szent Fiamhoz, és az Ő tanításához. Növekedjetek az igazságban, és az igazságosságban, mert az idő sürget! Ne féljetek semmitől, mert Én veletek vagyok! Legyetek egyek és hallgassatok szavaimra, mert azok igazak, és fényt gyújtanak nektek, amely a Szentlélektől származik.
Megáldalak benneteket szeretett gyermekeim: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                        Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

1998. február 3., kedd

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'IV

89. Üzenet.
1998. február 2.
Az Ember:
" Az Oltár fölött egy fény jelenik meg, amelyből kialakul a fénykereszt. A keresztből világos fény sugárzik, amely megvilágítja az egész égboltot. Most megjelenik az Istenanya, bal karján a Gyermek Jézussal. A Gyermek Jézus arany koronát visel, jobbját pedig áldásra emeli. Az Istenanyát Szent Angyalok veszik körül, akik egy szép Himnuszt énekelnek. Kérem a jelet, és az megjön."
Szent Angyalok:
"Dicsőítsük és áldjuk az örök Fényt,
amely a valóságban és az igazságban világít.
Magasztalunk Téged, ó Ura az Égnek és a Földnek,
Téged soha le nem nyugvó Napot,
Aki dicsőséggel telve Vagy.
Fényed túlhat a világmindenség végén.
 Az egész teremtett világot áthatja a ragyogásod.
 Mily nagy és felfoghatatlan a Te szereteted ó, Urunk.
 A Te fényedben ismerik föl teremtményeid a Te akaratodat,
és követik azt, amely csak jót akar.
Magasztalunk Téged ó, Urunk, és a Te Édesanyádat,
Aki által az Atya az örök fényt kinyilatkoztatta.
Minket is betölt a fényed ó, Urunk,
és magasztaljuk a Te fölségedet.
Szent, Szent, Szent Vagy ó, Urunk!
Fényed rövidesen megérinti azt is, ami a sötétségben lappang.
Dicsőítünk Téged ó, Urunk!"
 Az Ember:
" Az Istenanya rám tekint, és mosolyog. Megcsókolja rózsafűzérét, és megáld minket."
Az Istenanya:
" Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Hűséges gyermekeim, ti a fény fiai, kisfiam, Szeplőtelen Szívem prófétája, és ti földi gyermekeim, azért jövök hozzátok Isteni Fiammal, hogy Ő, mint áldozat legyen Megváltótok és Istenetek. Ő majd megajándékoz benneteket a békével, és Őbenne igazi nyugalmat találtok. Ti valóban meg lesztek erősítve a szeretetben.
Gyermekeim, tekintsetek Isteni Fiamra, és fogadjátok be Őt szívetekbe. Ő a ti utatok. Az Ő Sebeiben találtok nyugalmat, és Ő általa fogtok győzni. Felszólítalak benneteket kedves gyermekeim: szeressétek Szent Fiamat! Ő a ti Megváltótok és a világ Világossága. Vigyétek el az Ő fényét minden népnek,minden rokonotoknak, minden ismerősötöknek, és őrizzétek meg a szívetekben. Állandóan csak arra kérlek benneteket kedves gyermekeim, hogy nyissátok ki szívetek kapuját az Én Isteni Fiamnak! Ő bennetek fog lakni, és megszentel titeket.
Az Én Fiam a fény, amely a sötétségben világít. Ezért utal Szeplőtelen Szívem ezekben a nehéz időkben az Én Isteni Fiamra. Rövidesen visszatér a Földre, hogy elhozza az örökségét. Ez a nap már nagyon közel van. Amikor hallgatjátok az Ő szavait, az Én Szeplőtelen Szívem által, ne keményítsétek meg a szíveteket, hanem töltsétek meg azt világossággal és szeretettel. Semmitől se féljetek! Az Ő fénye megerősít titeket utatokon. Az Én Fiam az a kapu, amelyen keresztül az Égi Királyságba beléptek. Cselekedjetek éberen és okosan. Járjatok a világosságban és imádkozzatok, mert az óra már itt van.
Azt kívánom,hogy mindazok, akik  befogadják Fiam tanítását és szeretetét, bizonyítsák az Ő szeretetét. A hit majd megerősít titeket. Fiam bennetek és általatok fog győzni. Bízzatok Őbenne és egyesüljetek vele! Viseljétek el a keresztet! Kitartásotok az igazságban bizonyítéka hiteteknek és bizalmatoknak. Védjétek meg Szent Fiamat, mert az ellenség ki akarja űzni Őt a templomból. Gőgjük, egyre csak növekszik, nem Szent Fiam, hanem az ember áll az ő szentélyeik középpontjában. Az Egyház ellenségei ki akarnak pakolni az Isten házából mindent, ami Szent. El akarják venni tőletek a szentségeket, amelyeket Szent Fiam a ti megszentelésetekre adott.
Ti magatok is látjátok, hogy a harc ideje már itt van. Arra hívnak benneteket, hogy az igazság és szeretet nélkül éljetek. Az Egyház, Szent Fiam Jegyese, a hit krízisét éli, mert az emberek elutasítják Isten szeretetét és az Ő parancsait. A hit kiveszőben van, mert gyermekeink nem imádkoznak, és nem követik az evangéliumot. Én azért jövök, hogy újra megtaláljátok az igazságot, amely az Egyháznak lett nyilatkoztatva. Ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, hogy az Egyházra már nincs szükség. Nektek szükségetek van a szentségekre, hogy Szent Fiammal együtt maradhassatok. Szívetekben őrizzétek meg az igazságot, és küzdjetek érte, mert a mai idő, a harc ideje! Ha nem imádkoztok, a hit krízise egyre mélyebb lesz. Így teret nyer a gonoszság, végül pedig hatalomra jut az Antikrisztus. Akkor jön egy olyan egyházüldözés, amely még sohasem volt. Sokat imádkozzatok, és legyetek az igazság tanúi. Az igazság tesz szabaddá titeket! Szent Fiam az Igazság. Ő tesz minden titok örököseivé titeket. Virrasszatok és imádkozzatok drága kicsinyei a világosságnak. Így nevezlek titeket, hogy Szent Fiam fényét elvigyétek a világba és az Egyházba, amelyet sötét felhők árnyékolnak be. Isten hívott benneteket hogy általatok Szeplőtelen Szívem diadala bennetek  és az egész teremtett világban megvalósuljon. Megáldalak titeket. Halljátok fogadjátok el az Én szavaimat! Ezek igazságok, és a világosságot hozzák  nektek, amely bátorsággal és bizalommal tölti el szíveteket.
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Megáldom a világosság minden gyermekét, és az Anyaszentegyházat.
                                        Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

1998. február 1., vasárnap

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'IV

88. Üzenet.
1998. január 31. Don Bosco Szent János
Az Ember:
" Az égen egy széles szivárvány jelenik meg. A közepén látok egy fénykeresztet, az alatt pedig egy virágszőnyeget. A fénykereszt közepén az Istenanya áll, Szent Angyalokkal körülvéve. Az Istenanya mosolyog, fenséges a megjelenése. Kezében egy arany rózsafűzért tart. Az Angyalok a virágszőnyegre lépnek, meghajolnak, és elkezdenek énekelni. Ebben a pillanatban megérkezik a jel is."
Szent Angyalok:
" Légy üdvözölve Mária, Te boldog Szűz.
Te dicsőséggel teljes égi virágszál.
Légy üdvözölve ,ó Mária.
Csodálatos illatod áthatja a világot.
Légy üdvözölve Te csodálatos Szűz,
Akit betölt a Szentlélek.
Légy üdvözölve Mária, Te az Isteni Megváltó Anyja,
Te vagy a Bárka, amelyben menedéket talál
az egész teremtett világ.
Te vagy a szeretet tengeri kikötője,
Aki megmenti az emberiséget a pusztulástól.
Benned találjuk azt a szeretetet,
amely szabaddá tesz minket.
Benned lakik a sebeket gyógyító Szentlélek.
A Te Neved az Isteni Megváltódra utal.
Szíved kitárja azt a kaput, amelyen át Őt megismerjük.
Meghajolunk előtted, ó Királynő,
és letesszük szeretetünk ajándékait a Te anyai lábadhoz."
Az Ember:
" Az Istenanya mellén látom az Ő Szeplőtelen Szívét. Megnyílik a Szív, és benne ragyogó fénytől övezve egy Galamb. Az Istenanya rám tekint, és keresztet vet rám."
Istenanya:
" Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Szeplőtelen Szívem kedves gyermeke, és ti az Anyaszentegyház kedves gyermekei.Szívem szeretetével köszöntelek benneteket. Szent Fiam szeretetével akarom  betölteni a ti szíveteket. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Ne féljetek kedves gyermekeim! Az Én Isteni Fiam veletek van, Én pedig közöttetek vagyok. Reménységgel akarom betölteni szíveteket,mert odaadás és az igaz hit él bennetek. Tudjátok, hogy üt az óra, és az idő elérkezett.Üzeneteim megszűnnek az egész világon.
Ez az egyik jel, hogy a vadállat órája itt van. Merítsetek bátorságot, és teljes reményben éljetek. Felszólítalak titeket: fogjátok a rózsafűzért és imádkozzatok! Térdeljetek le az Oltárszekrény elé, hogy megvigasztaljátok Szent Fiamat. Ő tirátok vár. Az Isten felé forduljatok. Ebbe az  irányba változzatok meg. Ez az Én tanácsom, amelyet már régóta közlök veletek. Most jön a beteljesedés ideje. Ha a felszólításomat nem követitek, az Angyalaim nem tudnak segíteni nektek. Túl gyengék lesztek arra, hogy az igazságot kövessétek.Kérjétek a Szentlelket, mert Ő meg fog erősíteni titeket ezekben a nehéz napokban. Ő a ti Vigasztalótok, az Ő fényében lesztek igazi lovagokká.
Én megmondom nektek,hogy most jön az emberiség megtisztulásának az órája. Ez a Szentlélek hatalma által fog történni. Az Ő hatására fog az emberiség az igazságosság tüzében megváltozni.Nyissátok meg a szíveteket, és gyűljetek össze imádságra, mint annak idején az apostolok tették.Várjátok ezt az eseményt, és legyetek állhatatosak az imádságban! Egyesüljetek az igazságosságban! Egyesüljetek a szeretet Cönákulumában, amely az Én Szeplőtelen Szívem! Őbenne fogják az Én gyermekeim a hajnal hasadását, és az igazság föltámadását megérni. Ez az út, amelyet Szent Fiam a kereszten az Ő végakaratában mutatott. Én elvezetlek benneteket Szent Fiamhoz, hogy Ővele győzelmet arassatok.
Gyermekeim, a Szentlélek az Ő fényével megerősít titeket, úgy, hogy nem ti fogtok beszélni, hanem a Szentlélek, Aki bennetek lakik. Azok a gyermekeim, akik követték az Én hívásomat, meg lesznek pecsételve a kereszt jelével. Hasonlóan, mint az Egyiptomból való meneküléskor, elvezetnek benneteket az Angyalok a menedékhelyre. Az Isten sok jelet és csodát fog művelni, hogy megmentse az Ő örökségét az Anyaszentegyházat.
Legyetek okosak és éberek, mert az ellenség tervet kovácsolt az Anyaszentegyház megsemmisítésére! A sátán háborúra készíti elő az emberiséget. Ő tudja, hogy sok lélek nincsen  fölkészülve, és sok ember szívében káosz uralkodik. Mi azokkal vagyunk, akik szeretnek minket. Hagyjátok magatokat vezetni.
Az igazság fog diadalmaskodni, a sátán pedig le lesz győzve. Sok múlik rajtatok, mert a harc tiértetek, mindegyikőtökért folyik. Minden ember próbára lesz téve, különösen a világosság fiai. Meg kell tisztulniuk, hogy elnyerhessék jutalmukat az égben.
Kedves gyermekeim, figyeljetek a szavaimra, és kezdjétek el a harcot, az igazság győzelméért, az Egyházon belül.Védjétek meg az Anyaszentegyházat! Csak Ővele tudjátok az Új Jeruzsálem kapuit elérni. Ezekre, és ezekre óriási jutalom vár az égben. Ővelük együtt fogjátok Istent dicsőíteni, és énekeltek majd hálaéneket Neki.
A próbák, amelyeket ti elviseltek, testvéreitek erősítésére fognak szolgálni. Ők pedig az Egyházat erősítik, amely az üldözés keresztjére lesz felfeszítve. Nagyon fontos, hogy elfogadjátok a kereszteteket, és hogy kövessétek annak fényét.
Így a kereszt a szeretet  és a győzelem jele. Őbenne fog ragyogni az igazság. Gondoljatok arra, amelyeket Én éveken át nektek tanítottam.Vegyetek mindent figyelembe! Szavaimat úgy vegyétek, mint vigasztaló szavakat.
A sátán mindent arra használ, hogy zavart keltsen. Ő is hívja az ő " prófétáit", hogy megkísértsen benneteket. Most úgy mutatja az arcát, " mint a fény angyala", hogy a világosság gyermekeit tévútra vigye. Bölcsesség és okosság szükséges. A ti győzelmetek a Szent Fiammal való egyesülésetektől függ, akit csak a templomban találtok meg. Ott keressetek menedéket! Ott vár Szent Fiam, és az Én Szeplőtelen Szívem rátok. Elvezetlek benneteket a katakombába, ahol érezni fogjátok az Isten szeretetét. Legyetek éberek , de ne féljetek! Ami a háborút illeti, már minden elő van készítve. Rövidesen hallotok mennydörgést a pusztában, mert az idő már megérett. Sötétség borítja majd a Földet, és a sáskák készen állnak a küzdelemre, Legyetek erősek, és gyakran gondoljatok az Én szavamra!
Drága gyermekeim, sokat imádkozzatok!
Megáldalak benneteket, és elküldöm nektek az Én szeretetemet. Áhítattal imádjátok Szent Fiamat, és ajándékozzátok meg Őt szeretetetekkel! Ő a ti szíveteket akarja.
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Megáldalak téged kis gyermekem. Ne félj, hanem légy erős! Rövidesen elmaradnak üzeneteim. Szíveden keresztül foglak vezetni, hogy világossága legyél sokaknak. Különleges tervem van veled, az Anyaszentegyház javára. Amik az utolsó napokban történnek, azok majd megfelelnek Isten akaratának. Ne félj!
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                              Dicsértessék a Jézus Krisztus!"