2013. március 31., vasárnap

A végjáték elkezdődött .A különös pápa.

A különös pápa Ki ez a Ferenc pápa? Ahhoz, hogy megismerjük, érdemes röviden a múltját bemutatni, hogy megérthessük a jelent és a jövőt.
Jorge Mario Bergoglio bíboros Argentínából származik, ami azért jelentős, mert meghatározza egyben teológiai beállítottságát. Ha Argentína, akkor Dél-Amerika. Ha pedig Dél-Amerika, akkor „felszabadítás-teológia”.


Ugyanis Dél-Amerikából indult el az a teológiai irányzat, miszerint Jézus a rabszolgák példaképe, aki küzdött a szenvedés ellen, aki az elnyomottak felszabadításáért jött a világba. Itt jön a tévedés, hiszen Jézus nem politikai uralkodó, amint ezt többször ki is mondja: „Országom nem e világból való.” Valamint, amikor királlyá akarják koronázni, elmenekül a tömegből. Mindez a csodálatos kenyérszaporítás után történik.


A felszabadítási teológia hirdetői azt vallották, hogy a marxizmust kereszténnyé lehet alakítani. Nos, valójában az történt, hogy a kereszténységet változtatták marxistává. A felszabadítási teológia egész egyszerűen keresztény arculattal bíró marxizmus. Krisztus forradalmárrá lett. Mária minden forradalmár anyja. Az Élet Kenyere többé nem a szentségházban (a tabernákulumban) található. Az Élet Kenyere most az, amit mi a gyárainkban állítunk elő.Ha részt vennénk valamely bázisközösségnek – melyekből 600.000 van Latin-Amerikában – egyik összejövetelén, láthatnánk, hogy ott lábbal tiporják a keresztet. Azt mondják: „Jézus forradalmár volt. Azért ölték meg, mert szembefordult a gazdagokkal.” Jézus minden olyan szavát felhasználják, amely céljaikat szolgálja. „Vedd fel a harc keresztjét!” Ez bizony marxizmus.A feje tetejére állították az igazságot, mert Krisztus egyik alapvető tanítása szerint az Ő országa nem e világból való.VI. Pál a maga módján ugyanezt a hibát követte el, amikor téves meggondolásból kijelentette, hogy az Egyház most együtt kíván működni az emberrel egy jobb világ megteremtésén. De nem ez az Egyház küldetése. A marxisták nagyon ügyes húzással arra használták a felszabadítás teológiáját, hogy Latin-Amerikában behatoljanak a keresztény kultúrába. Nicaraguában a forradalmat a jezsuiták, a karmeliták, a dominikánusok és a ferencesek is támogatták. Közép-Amerikában nehéz olyan papot találni, aki papi minőségében és lelkipásztori tevékenységében ne lenne marxista beállítottságú. Managuában a jezsuiták egy iskolát tartanak fenn, amelyben a marxista taktikát oktatják.
Ez a háttér már elárulja, hogy a teológiában nem a katolikus, igaz hitet követi. A liturgiában is hasonló a háttere, hiszen aki gitáros, „lufis” novus ordo-t celebrál, attól jót nem várhatunk ezen a területen, de erről még később szó lesz.Ferenc pápa megválasztásával a végjáték utolsó fejezete kezdődött el. Ferenc pápa működése fel fogja gyorsítani az egyház felbomlási folyamatát. Hamarosan következik majd Assisi IV., első útjai egyike vagy a Siratófalhoz, vagy legalábbis a római zsinagógába fog vezetni. Már most rombolja az amúgy is elszegényített papi, püspöki öltözékeket pléh mellkeresztekkel, sima papi ruhákkal, a pápai öltözet kötelező elemeinek tudatos mellőzésével. Lehet, hogy Ferenc pápa az általa olyannyira szeretett protestánsokhoz akarja külsőségekben is hasonítani a Katolikus Egyházat, lassan már állandóan öltönyben, pulóverben lesznek a papok.A megválasztás utáni első mondat gyakorlatilag összefoglalta katolikusellenes mivoltát. Pontosan ez volt az első mondata: „Fratelli e sorelli! Buona sera!” Vagyis: Fivéreim és nővéreim! Jó estét! Ez egy világi vezetőtől várható el, de egy katolikus paptól, püspöktől, pápától? Mi ez, ha nem az Egyház elpusztításának egyik eszköze? Nem tudott ehelyett katolikus módon köszönni: „Dicsértessék a Jézus Krisztus”, még ha olasz nyelven is tette volna meg a latin helyett?Szinte hallani lehet a középkori eretnekek forradalmi programját: az Egyház túl gazdag, legyen szegénnyé és egyszerűvé, ne kerüljön sok pénzébe a szegény népnek! Legyenek a papok olyanok, mint mi, az egyszerű nép! S persze fordítva: legyünk mi, a nép a papság! Olyan pápánk van, aki folytatni fogja elődei „áldásos” munkáját az Egyház deszakralizálásában, csak még nagyobb lendülettel, újabb területeken.Már a pápának a megválasztása után a Szent Péter téren elmondott beszéde is furcsa volt. Hangsúlyosan és többször magát, mint Róma püspökét jellemezte, szó sem esett arról, hogy ő az egyetemes világegyház legfőbb papja, pláne, hogy uralkodója. Ez arra utal, hogy a pápai főhatalom leépítése, a kollegialitás zsinati eszméjének erősítése, a püspöki konferenciák hatalmának növelése lesz. Vagyis folytatódik a zsinat forradalmi programjának végrehajtása.A pápa első pillanattól kezdve feltűnő alázatossága hamis alázatosságnak tűnik. Szinte magamutogató módon büszke rá, azt akarja, hogy ezért ünnepeljék őt. Valójában nem magát alázza meg magatartásával, hanem az általa korábban viselt egyházfejedelmi, bíborosi, most pedig pápai, uralkodói funkcióját, vagyis az egész Egyházat. Nem ül a pápai trónra, hanem mint vele egyenrangúként állva fogadja a bíborosok hűségesküjét megválasztása után, nem a pápai autóval megy, hanem a bíborosok kisbuszára száll fel, maga megy el személyesen kiegyenlíteni a szállása számláját. Az Egyház kormányzására fordítsa a drága idejét, ne pedig arra, hogy saját magának főz, és autó helyett metróval jár. Ha csak napi egy órát tölt főzőcskével meg buszozással, azt attól a feladattól vonja el, amit más nem tud helyette elvégezni: a házvezetőnője nem irányíthatja az Egyházat, a sofőrje nem tudja helyette tanítani a híveket és szükség szerint meginteni a renitens papokat. Az egész ezt sugallja:
Kedves nép, ne aggódjatok, én is csak egy vagyok közületek, ez az egész pápai funkció nem egy nagy ügy. Úgy vegyétek, mintha egy gyár vezetője lennék, az is csak persze átmenetileg, ez nem egy életre szóló, hanem nyugdíjas állás.Ahogy a Szent Péter bazilika erkélyén – mielőtt ő áldotta volna meg annak rendje szerint a népet – az embereket kérte, hogy imádkozzanak előbb érte, szinte azt kérte, áldják meg őt. Ez nem más, mint a hatalom isteni eredetét tagadó francia forradalom jelszava: minden hatalom a népé! Mintha ezt mondta volna ezzel Ferenc pápa: „Nem én, a pápa közvetítem Isten áldását rátok helytartói, uralkodói tisztemnél fogva, hanem Ti áldotok meg engem, a Ti áldásotok nélkül semmit sem tehetek.”
Ez nem más, mint az Egyház „rendszerváltásának” újabb fejezete, a „demokratikus átalakítás” programja. Ezeknek a modernistáknak a demokrácia a mindene, a katolikus királyságoktól meg viszolyognak.Az új központi fogalom – ami persze eddig sem hiányzott az újegyházi szótárból – a „szociális igazságosság” lesz. Számukra a földi javak igazságos elosztása fontosabb, mint a lelkek üdvösség felé vezetése. Igaz, el is felejtettem, hogy a modernisták szerint pokol nincs (vagy ha van is, akkor üres Hans Urs von Balthasar szerint), és persze mindenki meg van váltva, és minden vallásban üdvözül az ember! Akkor már tényleg csak a földi dolgainkat kell jobbítani. Tiszta marxizmus, amely az e világi boldogulást keresi a túlvilági helyett. Nem véletlen a pápai névválasztás, mert az utóbbi évtizedekben Isten szegénykéje életéből csak a szegénységet, meg a zöld mozgalom jegyében a természet szeretetét hangsúlyozták. Arról persze szándékosan elfeledkeznek, hogy Szent Ferenc a keresztes hadakkal tartott Egyiptomba, ott egyedül átment az ellenséges vonalakon, beszélt a szultánnal, hogy megtérítse. A mostani pápák meg csókolgatják a Koránt, Mekka felé fordulva imádkoznak a mecsetben, meg azt az istenkáromló hazugságot ismételgetik, hogy a mohamedánok is ugyanazt az Istent imádják. Mintha nem olvasták volna a Szentírást!A B’nai B’rith és a rabbik boldogok, a „lehető legjobb választás”-nak tartják Ferenc pápát. Ez nem meglepő, hiszen együtt ünnepli velük a Hanukát, gyertyát gyújt a menórán, valamint most is első teendői egyike volt levelet írni a római főrabbinak. Hivatalos életrajzát a neve alapján egy zsidó ember írta meg (Rubin), aki azt mondta a pápáról, hogy új stílust hoz majd, egy olyan egyházat, amely nem akarja ráerőltetni üzenetét egy társadalomra, mely gyakran nem is akarja meghallani... Ugyancsak ő mesélt arról, hogy Bergoglio bíboros nemcsak hajléktalanoknak, hanem prostituáltaknak is bemutatott misét.A neo-katekumen út is repes az örömtől. Hát hogyne, hiszen olyan pápánk van immár, aki gyerekeknek lufis, bábos „misét” mutat be egy tenisz stadionban. Olyan pápánk van, aki az első pillanattól kezdve elkezdte leépíteni a (még megmaradt) hagyományos ruházkodási és liturgikus elemeket. A neo-katekumenek liturgikus „újításai” nyilvánvalóan nagyobb megértésben részesülnek majd az új pápa részéről, aki a XVI. Benedek által a pápai ceremóniamester tisztébe kinevezett, a liturgia szempontjából konzervatív Mons. Guido Marinit máris háttérbe szorította, és a beiktatási miséjére „vendég-liturgikusként” ferenceseket kért fel. Biztos, hogy nem csak azért, mert a ferences rend alapítójának nevét vette fel.A protestánsok szintén örvendenek. Még szép, hiszen a pápa még bíborosként egy evangélikusokkal közös konferencián letérdelt (!!!) protestáns lelkipásztorok előtt, hogy azok „megáldják”!! Ezt a hithű katolikusok számára vérlázító „életképet” mellékalakként a pápai ház prédikátora, Cantalamessa ferences atya egészítette ki. Bergoglio bíboros meggyalázta, megalázta Isten egyetlen igaz Egyházát, amikor annak egyik fejedelmeként eretnekek, tévtanítók előtt borult térdre, hogy Isten áldását közvetítsék számára. Mintha az Igaz Egyház erre nem lenne képes, ellenben eretnekek igen. S most ő lett Krisztus földi helytartója… Ha csak ezt az egyetlen momentumot ismernénk előéletéből, már akkor is tudnánk, mire számítsunk: semmi jóra. Annál több ökumániára.A muszlimok is elégedettek, hiszen az ökumánia részeként velük is kiváló kapcsolatokat ápol Ferenc pápa, akit barátjuknak tekintenek. Amikor 2005-ben XVI. Benedek regensburgi beszédében véletlenül kimondta az igazat Mohamedről, és erre óriási felzúdulás támadt a világon, Bergoglio bíboros nyíltan hangot adott a pápai megnyilatkozással kapcsolatos ellenvéleményének, mint ami veszélyezteti az iszlám világgal II. János Pál által gondosan kiépített jó kapcsolatokat.
Hans Küng „nagyon örvendetes meglepetésként” értékelte a pápa megválasztását, és „rendkívüli megelégedettségét” hangoztatta. Ha ez az eretnek ezt mondja, az elég vérfagyasztó.
A szuper ökumenizmus persze tökéletesen egybevág az Új Világrend építőinek célkitűzésével, ahol az egyik alappillér az egységes világvallás.Nem is nagyon érdemeltünk más pápát. A II. Vatikáni Zsinat vetése egyre inkább beérik, egyre több a konkoly a búzamezőn. Hogyan is tudna a 115 bíboros más pápát választani, mikor közülük csak néhány olyan akad, aki egyáltalán már mutatott be tridenti rítusban szentmisét, ugyanakkor legtöbbjüket már az új rítusban szentelték pappá, püspökké, és zsinati szellemben képezték őket?
Ide illik egy Assisi Szent Ferenctől származó prófécia, ami különös figyelmet kap azáltal, hogy a pápa az ő nevét vette fel. Halála előtt Szent Ferenc a végidőkről jövendölt rendtársainak, s azt mondta: Azokban a napokban Jézus Krisztus nem egy igazi pásztort küld nekik, hanem egy pusztítót”.Ugyancsak érdekes egy másik, régi olasz prófécia, mely szerint „Amikor ugyanazon éjszakán hal meg a fehér és a fekete pápa, akkor virrad fel a keresztény nemzetek nagy fehér napja.” Most, hogy van egy fehér ruhás nyugdíjas pápánk, valamint egy új jezsuita pápánk, ez a jövendölés mintha értelmet nyerne. A jezsuiták rendfőnökét szokták fekete pápának nevezni. Bergoglio bíboros ugyan csak az argentin jezsuiták vezetője volt korábban, de most pápaként minden jezsuita számára ő lett a legfőbb vezető, még ha nem is rendfőnökként. Az is lehet, hogy a „fekete” szín arra utal, hogy hamarosan meg fog válni az őt a bíboros testvéreitől megkülönböztető fehér reverendától is a nagy alázatossága nevében? Mindenesetre figyelemre méltó, hogy előírta a bíborosok számára, hogy az első audienciáján ne vörös, hanem egyszerű fekete ruhában jelenjenek meg.Ha már az audienciát említettem, meg kell említeni azt is, hogy 2013. Március 20-án Ferenc pápa a hitetleneknek, nem-katolikusoknak adott audienciát. Továbbvezetve ezen lépését, vajon fog-e audienciát adni a tradícióban hűségesen kitartó katolikusoknak? Biztos, hogy nem. Inkább megteszi ezt a hitetleneknek, nem-katolikusoknak, prostituáltaknak, szabadkőműveseknek és mindenkinek, akiknek semmilyen kapcsolatuk nincs a Katolikus Egyházzal. Ezzel Jézusnak egy másik felhívása ellenére cselekszik Ferenc pápa, miszerint: „Gyöngyeiteket ne szórjátok a sertések közé, mert megfordulnak és titeket is felfalnak!Mindezek után már érthetővé válik, miért jelentetett meg XVI. Benedek a saját FACEBOOK elérhetőségén egy képet, amely azt ábrázolja, hogy villám csap be a Szent Péter – bazilikába. Ahogyan a II. Vatikáni Zsinattal a sátán füstje beszivárgott az Egyházba, most villám csap be az Egyház központjába: a Szent Péter – bazilikába.Eddig is elegendő bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy megértsük végre: Nem babra megy a játék. Ez véresen komoly időszak, amely a Hűség Próbája.

„Amikor az Emberfia ismét eljön, vajon talál-e hitet a Földön?"


pater pp

http://apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2013/03/a-vegjatek-elkezdodott-iv-resz.html

KRISZTUS feltámadott!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Szeretett Fiam Feltámadása a legfontosabb Ajándék, mivel ez azt jelenti, hogy Isten minden gyermeke részesülhet az örök életben

 

2013. március 30. szombat 20:40
Gyermekem, Szeretett Fiam Feltámadása a legfontosabb Ajándék, mivel ez azt jelenti, hogy Isten minden gyermeke részesülhet az örök életben.
A halálból való feltámadás által, Fiam megsemmisítette a halált. A halálnak nincs többé hatalma fölöttetek, ha nektek is ez az óhajotok. Az élet, amelyet kaptatok, hamarosan megváltozik, mivel az, az egy Istenben élt Élet lesz.
Amikor az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad, ott már csak egy örök élet lesz. A test, az elme és a lélek halála nem lesz többé. Sohasem szabad félnetek ettől az új Élettől, mivelhogy az szabaddá fog tenni benneteket. Hamarosan sok szeretet fog végigsöpörni a Földön, mely Fiam Irgalmából árad ki. Ez a nagy-nagy kegyelem a következő lépése lesz Istennek, hogy megmentse gyermekeit a lelki haláltól. Amikor Fiam az Új Jeruzsálemmel együtt leereszkedik, a test halála nem lesz többé.
Nektek nagy bátorságot kell mutatnotok ezekben a gonosz időkben, mert hamar vége lesz ezeknek a megpróbáltatásoknak. Egyedül csak a nagyszerű Életre összpontosítsatok, mely rátok vár, és imádkozzatok, hogy minden lélek elfogadja ezt a Csodálatos Ajándékot.
Azok a lelkek, akik nem hajlandók elfogadni az Örök Élet Igazságát, helyette ők az örök kárhozatot fogják választani. Csak két választási lehetőség van, és mégis e lelkek közül sokan azt hiszik, hogy van egy harmadik lehetőség is. Azok, akik a Gonosz hatalma által létrehozott szektákat követik, tévesen egy másik misztikus életben hisznek, ahol nagy hatalmat fognak kapni. Ők a hamis angyalokban hisznek. Hamis angyalokat bálványoznak, és sajnos sok ilyen (angyal) létezik, de ezek nem Isten angyalai. Ők láncra verten sínylődnek a Pokol mélységében, és mégis sikerül nekik megtéveszteniük Isten gyermekeit, akik azt hiszik, hogy ezek a Fény angyalai. Az egyetlen Fény, amit követnetek kell, az Isten Fénye – az Igazság.
A rátok váró Királyság, az Új Paradicsom az egyetlen, amit Isten ígért nektek, amely fölött Fiam fog uralkodni.
Fogadjátok el Fiam Kezét, és akkor be fogtok lépni a Paradicsomba.
Szeretett Édesanyátok,
Isten Anyja,
Az Üdvösség Anyja

dr. Kiss Imre atya: Húsvét: kitörő öröm!

Egy igazi big bang, mert egy új világ kezdődik, amelyben a halál vereséget szenvedett. Jézus föltámadt, legyőzte a halált - mindenkiért, örökre. Többé már nem félünk meghalni, mert örökre vele leszünk, senki sem szakít ki karjaiból, szeretetéből. Az élet teljességébe léptünk be.
Ha a halál minden félelem anyja, akkor a föltámadás, minden öröm és minden remény anyja. Bármilyen fájdalom, legyen bár a legrettenetesebb, jól fog végződni, mert Isten mindent megvált, a végén Övé az utolsó szó, ami a győzelem, a béke és a boldogság szava.

2013. március 30., szombat

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott legfrissebb üzenete

2013. március 20. délután itthon az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Mt. 16,3. „…az idők jeleit nem tudjátok felismerni?”

Jézus: „Szánalmas ez a nép, mert az idők jeleit nem ismeri fel. Pedig most dúl a legnagyobb harc ellenfelem és követőim között. A sátán már évtizedek óta befészkelte magát a Vatikánba. Most fogják eltörölni a mindennapi áldozatot, a Szentmisét, amely az Én vértelen keresztáldozatom megújítása. Óvakodjatok azoktól, akiknek be van kötve a szemük! Nem fogadják el üzeneteimet, mert a gőg megvakította őket. Ne menjetek utánuk! Tartsatok ki Mellettem! Fogadjátok el üzeneteimet, melyek által felkészítelek benneteket a végső harcra, a döntő küzdelemre! A tét hatalmas: örök élet, vagy örök kárhozat. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, ha kell, véretek kiontásáig! Nem telik el sok idő, a harc végérvényesen eldől. Rövid ideig tart üldözésetek. Utána tűz által tisztítom meg a világot, és leszáll a Földre az Égi Jeruzsálem. Ezzel kezdetét veszi az ezer éves béke uralma. Készüljetek! Soha nem tapasztalt béke és boldogság vár mindazokra, akik hűségesek maradnak Hozzám mindhalálig. A hűtlenek, a gyávák a kénköves tóba vettetnek. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás örökkön örökké. A Hozzám hűségesek pedig elnyerik az örök élet koronáját, és ragyogni fognak Atyjuk országában, miként a nap. Már előre felkészítettelek. Mindent megmondtam nektek. Fogadjátok meg figyelmeztetésemet! Megerősítő áldásomat adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2013. március 23. Szentmise, Szentáldozás után az Úr Jézus:

„Az ellenpápa megcsúfol Engem a nagyhéten. Én ugyanis apostolaim lábát mostam meg. Ő pedig gúnyt űz Belőlem, mert az elítéltek lábát mossa. Az apostol és a bűnöző nem ugyanaz. Apostolaimnak példát adtam az alázatra és a szolgálatra, hogy így hirdessék az Evangéliumot. A bűnözőkre nem vonatkozik ez a tanítás. Ő az embereknek akar megfelelni, nem az Istennek.”


2013. március 28. Nagycsütörtökön éjjel Szentségimádáson az Úr Jézus:
Drága gyermekeim! Az idő elérkezett. Megrostálom a világot. Ti a végidőt élitek. Ez azt jelenti, hogy ez a korszak, amelyben most éltek, elmúlik, és egy új következik. Ha most megtértek, még megmentitek a lelketeket az örök életre. Ha halogatjátok, lehet, hogy hirtelen tör rátok a halál, és örökre elvesztek. Most egy hatalmas méretű keresztényüldözés fog végigsöpörni a világon. Most teljesül be Dániel próféta jövendölése. Most szűnik meg a mindennapi áldozat, a Szentmise, amelyet igaz papjaim a rejtekben lesznek kénytelenek bemutatni. De ez sok gyermekemnek az életébe fog kerülni. Vigyázzatok! Legyetek éberek! Ne higgyetek mindenkinek! Ellenfelem most belülről akarja megsemmisíteni Egyházamat. Sok álkeresztény furakodott be Egyházamba. Óvakodjatok tőlük! Ellenfelem most teljesen megosztotta a Katolikus Egyházat. Figyeljétek a jeleket! Gyümölcséről ismeritek meg a fát. A jó fa jó gyümölcsöt terem. A rossz fa rossz gyümölcsöt. Ti csak tartsatok ki Mellettem! Azokat a papokat kövessétek, akik életszentségben élnek! Minden szolgámért imádkozzatok! Nagy a felelősségük. A sátán őket támadja legjobban, mert tudja, hogy sok lelket rántanak magukkal, ha elbuknak.
Gyermekeim! Szüntelenül imádkozzatok! Oly sok lélek hull a kárhozatba, mert nincs, aki áldozatot hozna, és imádkozna értük. Engem lássatok a keresztfán! Ne hagyjátok, hogy egyetlen lélek számára is hiábavalóvá váljon értük kiontott drága Szent Vérem, rettenetes kínszenvedésem és halálom! Szenvedéseiteket és áldozataitokat egyesítsétek az Enyéimmel, így ajánljátok fel Nekem, égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által a lelkekért! Ezzel rengeteg lelket mentetek meg. Különösen a fiatalokért imádkozzatok és a haldoklókért! Mondjátok el értük naponta többször is az irgalmasság rózsafüzérét! Így gazdagon érkeztek meg országomba. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
A Szentlélek így imádkozott bennem: „Hőn imádott édes, drága, jó Jézusom! Téged elítélt Pilátus. „Jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem az egész nép elvesszen.” Te vagy az Áldozat. A Te Véred és kereszthalálod váltott meg minket. Te vagy a mi édes reményünk, örök életünk. Drága Szent Testedet és Véredet adtad nekünk ezen az éjszakán, amely a Te utolsó vacsorád volt. Szent Tested és Véred a mi erősségünk, üdvösségünk, örök életünk. Védőpajzs a sátán támadásai ellen. Te vagy a mi fényünk, reményünk, örök boldogságunk. Jézusom, imádott Királyom! Kimondhatatlanul szeretlek! Követni akarlak Téged a keresztúton! Én is vinni akarom keresztemet, ahogy Te vitted! Ha összeroskadok is, mindig fel akarok állni! Ehhez kérem a Te kitartásodat és erődet. Köszönöm, hogy Te előbb szerettél engem. Elszerettél mindattól, ami kedves és vonzó volt nekem ezen a földön. Addig szerettél, amíg Rád találtam, és viszontszerettelek Téged, az egyedül élő Istent. Addig szerettél, amíg végre felfogtam, hogy Te vagy a teljesség, a tökéletes boldogság és szeretet, Aki nélkül nem lehet élni. Nélküled csak üres keresés és vergődés ez a földi lét. De Veled! Veled értelmet, célt nyer az életünk. Mert Te vagy az út, az igazság és az élet. Ezt mondtad: „Nálam nélkül semmit sem tehettek. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.” Jézusom, imádott Királyom, örök boldogságom! Csak ezt kérem Tőled, Aki már mindent nekem adtál: mivel gyenge, semmi vagyok, vértezz fel engem a Te erőddel! Add nekem a Te hűségedet és engedelmességedet! Ne engedd, hogy megtorpanjak az úton! Vegyél ki minden félelmet a szívemből! Csak Téged, a Te vérző drága Szent Testedet lássam magam előtt mindig a keresztfán, hogy mennyire szerettél engem! Mennyit szenvedtél értem. Belőled merítsek erőt! Megvessek minden szenvedést, és csak a végcélt lássam: azt, hogy színről színre megláthatlak Téged, hogy nekem is ezt mondod majd: jöjjetek Atyám áldottai! Helyet készítettem nektek kínszenvedésem és kereszthalálom által. Jöjjetek, vegyétek birtokba a mennyországot, amelyet Atyám öröktől fogva nektek teremtett! Ne érdekeljen semmi és senki ezen a földön, ami eltérítene a céltól, az örök üdvösségtől! Mindig visszhangozzanak a fülembe drága szent szavaid: „Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek, ahol Én, és lássák dicsőségemet!” Ó Jézusom, kérlek, adj minden ember szívébe égig érő vágyat saját Magad, és a mennyország iránt! Valamennyien ki tudjuk mondani Szent Pállal együtt: „Érted minden megvetettem, sőt szemétnek tekintettem.” Jézusom, kérlek, töltsd be szívünket Önmagaddal, drága szent kegyelmeddel, hogy csak egyedül Veled legyünk boldogok. A mi eledelünk is az legyen, ami a Tied: teljesítsük a Mennyei Atya akaratát! Ezt add meg nekünk Jézusom, és akkor a világ mennyországgá változik, mert az Isten országa köztünk van, ha szeretjük egymást. Ezt add meg nekünk Jézusunk, és áldj meg minket megerősítő áldásoddal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2013. március 29. Nagypénteken Szentségimádáson az Úr Jézus: „Keresztre feszítésem napján a földre éjszaka borult. Ez a bűn sötétsége. Ma, amikor megünnepeltétek kereszthalálomat, szintén a bűn sötétsége borítja be a világot. Akkor, amikor Engem halálra ítéltek, el akartak tenni láb alól, mert túl sok csodát tettem, és féltékenyek voltak, hogy mindenki hinni fog Nekem, és elfogadják tanításomat. Ma Testemben már nem tudnak újra megölni, de megölnek a lelkükben, amikor hátat fordítanak tanításomnak, az Evangéliumnak, ellene mondanak a szeretet főparancsának, illetve elferdítik annak jelentését, mert a bűnös a szent dolgokból is bűnt kreál. Ma keresztre feszítenek Engem a lelkükben, amikor Nélkülem akarnak élni. De nagyon tévednek, mert Én mindent látok és hallok. Akkor is, ha ők ebben nem hisznek, és Én az Örök Bíró haláluk után megítélem őket, és csak két végállomás létezik: mennyország vagy pokol. Az Én legnagyobb szenvedésem az, ha nem fogadják el tanításomat, bűnt bűnre halmoznak, és elkárhoznak. Az ilyen ember számára hiábavaló lett rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom.

Drága gyermekeim! Sürgetlek benneteket! Mielőbb térjetek meg! Az idő nagyon-nagyon rövid. Ne menjetek a széles úton, ami a kárhozatba visz! Nézzetek fel keresztemre! Mekkora árat fizettem értetek! Kövessetek Engem a keskeny ösvényen, amelyre mindnyájatokat meghívtam. Ez az önmegtagadás és a kereszthordozás útja. Csak ez visz az üdvösségre. Ezzel mentitek meg a magatok és mások lelkét. Ne legyetek önzőek! Kövessetek Engem! Én a Magam számára a pusztában nem tettem csodát, hogy a kövek változzanak át kenyérré, pedig 40 napig nem ettem. De az emberek számára megszaporítottam a kenyeret és a halat, hogy jól lakjanak. Kövessétek példámat! Ha Engem szolgáltok a felebarátban, akkor Én gondoskodom rólatok. Soha ne aggódjatok! Én veletek vagyok minden nap, és sokkal jobban gondoskodom rólatok, mint ti magatokról. Ti csak keressétek a mennyek országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik nektek! Tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek, még ha nem is kéritek. Én azért jöttem erre a világra, hogy életetek legyen, és bőségben legyen. Ne féljetek a holnaptól! Bízzátok Rám magatokat! Aki Istenben bízik, soha nem csalódik. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

A Szentlélek így imádkozott bennem: „Hőn imádott édes jó Jézusom! Nagypéntek van. Te ott függsz a keresztfán. A csőcselék gúnyol: Szállj le a keresztről! Szabadítsd meg Magad! Édesanyád már félholt, elalélva támaszkodik Jánosra, szeretett tanítványodra. Már a könnyei is elapadtak. A jobb lator a pártodat fogja, majd kér: Emlékezzél meg rólam országodban! Te megígéred: Még ma Velem leszel a paradicsomban. Majd hangosan felkiáltasz: Atyám, kezedbe ajánlom Lelkemet. Ezzel kilehelted Lelkedet. Nagy volt a lelkünk ára. Kérlek, tudatosítsd ezt bennünk, hogy mekkora árat fizettél a mi üdvösségünkért. Ne veszítsük el könnyedén lelkünk üdvét, hanem jobban vigyázzunk rá, mint szemünk fényére! Soha ne kövessünk el bűnt, mert azzal Téged sértünk meg! Inkább meghaljunk, mint vétkezzünk!

Most azokért kérlek, akik közel állnak Hozzád, és igyekeznek életszentségben élni: gyújtsd meg a szívüket Szent Szíved szeretetlángjával, hogy hozzanak minél több áldozatot, és ezzel mentsenek sok lelket a Te mindnagyobb dicsőségedre! Neked nem tudunk mást adni, mint lelkeket menteni. De ennek örül az egész mennyország, és mindenek előtt Te. Ó Jézusom, imádott Királyom! Nagy a mi felelősségünk, akik megismertük tanításodat. Számot adunk minden talentumról, amelyet nekünk adtál. Kamatoztatni kell őket. Ez pedig a lélekmentés. A Te kegyelmed olyan kincs, amely akkor gyarapszik, ha minél több emberrel megosztjuk. Kérlek, add nekünk kegyelmedet, hogy nagylelkűek legyünk tanításod terjesztésében, az imában és az áldozatok meghozatalában! Erre áldj meg bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

Római Riport - 2013. március 30.

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Átérezni az Egyház helyzetét
 
Kedveseim, az imádság mindig készenlétben tart titeket és készségessé teszi lelketeket a kegyelmek befogadására. Most van a kellő idő, jól használjátok fel. Ne lankadjatok és ne legyetek késedelmes szívűek megtenni a jót, amit tőletek vár a Szentháromság! Tanuljatok meg csendben, a rejtekben imádkozni, mindazokért, amiket megmutatnak nektek. Éberen őrködjetek gondolataitok felett, és ne engedjétek, hogy bizonyos érzések indulatokat váltsanak ki belőletek, mert az biztos, hogy nem a jótól van. Kérjétek a kegyelmet, hogy át tudjátok érezni az egész katolikus egyház helyzetét! Mi az, amit most leginkább elvár tőletek Jézus? Az engeszteléshez minden olyan terület odatartozik, amelyben felismeritek Jézus fájdalmát és a tiéteket egyesítitek az övével. Bátran vigyétek keresztjeiteket Hozzá és engedjétek, hogy hasson rátok az Ő irgalmas szeretete!
2013. 03. 15. Anna Terézia


Feláldozni magunkat

Kedveseim, vigyázzatok, hogy ne legyen dac, ellenállás a szívetekben a körülöttetek zajló események miatt. Ahogy Jézus is mindent elszenvedett és elviselt, úgy nektek is fel kell áldoznotok a megpróbáltatás oltárán magatokat. Semmi nem vész el abból, amit tiszta szívből és őszinte szándékkal tesztek, vagy elviseltek. Imában készítsétek lelketeket azoknak az elviselésére, amiket majd megtapasztaltok. Csendben, némán tűrve készüljetek! Először csak a kis dolgokban viseltek el megpróbáltatást azért, hogy hozzáedződjetek a nehezebb helyzetek elviseléséhez. Mégsem kell félnetek, mert a lelketek és egész lényetek az Szentháromság oltalmában van.
2013. 03. 16. Anna Terézia

 

Imádkozzatok a főpapokért!

Kedveseim, alázattal boruljatok le a Szentháromság színe előtt és könyörögjetek irgalomért! Imádkozzatok a főpapokért, hogy bűnbánó szívvel Isten irgalmába kapaszkodjanak és felismerjék és megkülönböztessék a lelkeket, melyek az Egyházban erőteljesen működnek. Támogassátok meg szolgálatukat ima-kilencedekkel, hogy megálljanak a felelősségre vonás napján. Imádkozzatok, hogy az Egyházban ne a széthúzás, hanem a krisztusi evangélium útját járók egysége erősödjön. Ne kételkedjetek a próféciákban! Mindennek be kell következnie, amit a Szentírás megjövendölt. Ne féljetek, csak higgyetek és imádkozzatok szüntelenül a magyar egyház egységéért és megerősödéséért.
2013. 03. 17. Anna Terézia

 
 
A gondolat bűnei
 
Kedveseim, éberen őrködjetek gondolataitok felett, mert nem is sejtitek, milyen nagy erőket mozgat meg a gonosz lélek, hogy a gondolat bűneinek csapdájába essetek. A legveszélyesebb, amikor hamisan és helytelenül gondolkodtok olyan személyekről, akik nem túl szimpatikusak nektek. Nagy veszélyt jelenthet számotokra az, amikor beleegyeztek olyan dolgokba, amiket az illető személy ellen fordítotok, és ezzel már meg is bélyegeztétek, vagy rosszabb esetben megítéltétek őt. Óvakodjatok attól, hogy másik emberről elsőként a rosszat feltételezzétek. A megítélés sohasem a ti feladatotok. Ezt azért mondom nektek, hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy a rossz milyen alattomos módon próbál hozzátok férkőzni, akár egy rossz gondolaton keresztül is. Imádkozzatok az unszimpátia leküzdéséért, hogy mindig szeretettel gondoljatok egymásra még akkor is, ha másik ember élete kivetnivalót hagy maga után.
2013. 03. 22. Anna Terézia
 
 
Megkezdődött a Nagyhét
 
Kedveseim,arra figyeljetek, ami előttetek áll és ne arra, ami már elmúlt. Megkezdődött aNagyhét. Mélyedjetek el Krisztus szenvedésének misztériumában! Menjetek és haladjatok lábai nyomában, akkor megismeritek keresztútjának állomásait. Ne féljetek, olyan helyen nem kell járnotok, amelyet Jézus már ne járt volna meg. Ha elindultok, Ő biztosan veletek megy, mert előttetek halad. Ő adja az erőt a küzdelmekhez. Bízzatok benne, mert legyőzte a halált!
2013. 03. 24. Anna Terézia
 
 
Ne féljetek, csak engeszteljetek!
 
Kedveseim, minden helyzetben őrizzétek meg nyugalmatokat! Ne féljetek, a gonosz lélek nem tud kikezdeni veletek, mert egészen elköteleztétek magatokat a Szentháromságnak. Tartsatok ki mellette mindhalálig! Vigyázzatok, a gyorsan pergő események ne ingassanak meg benneteket. Már sokan vannak, akik elpártoltak attól az úttól, melyet számukra kijelölt a Szentháromság. Imádkozzatok értük, hogy legalább a Nagyfigyelmeztetéskor felismerjék tévedésüket, beismerjék mulasztásukat. Megkezdődtek az igazán komoly engesztelések, amelyek arra szolgálnak, hogy az igazságtól elpártoltakért felajánljátok szenvedéseiteket. Minél rejtettebben teszitek, annál hatékonyabbak lesznek áldozataitok. Ne féljetek, csak engeszteljetek! Ne bírálgassatok, csak buzgón imádkozzatok!
2013. 03. 25. Anna Terézia

 
Rendkívüli időjárás
 
Kedveseim, a körülöttetek történő eseményekkel is figyelmeztetni akar benneteket a Szentháromság. A rendkívüli időjárás is ezek közé tartozik. Vajon észreveszitek e, hogy egyre kaotikusabb állapotok között kell élnetek, amit az emberek egyre nehezebben viselnek el? A Szentháromság rá szeretné ébreszteni a lelkeket, hogy ébredjenek fel és ne a világi dolgokban keressék problémáikra a megoldást, hanem Isten irgalmában. Egyedül csak az segíthet rajtuk, ha feltekintenek arra, akit átszúrtak, a kereszten függő Jézus Krisztusra. Onnan kell várniuk az üdvösségüket, melyet a feltámadás dicsősége ragyog be. Sajnos, még a választottak is kételkednek, amikor nem látnak maguk körül biztos pontot. Legyetek éberek és vigyázzatok magatokra és egymásra is, hogy el ne bukjatok, amikor megpróbáltatások érnek titeket! Bízzatok!
2013. 03. 26. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/rendkivueli-idjaras

 
 
Boldogok a lélekben szegények
 
Kedveseim,hozzátok fordulok drága kis engesztelőim. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni, amikor a szegénység és az egyszerűség látszatával próbálnak meggyőzni titeket! Minden keresztényben természetesen kell működnie azoknak az erényeknek, melyeket maga Jézus mutatott meg. Elsősorban lélekben kell a szegénységet, az alázatos lelkületet élni úgy, ahogy azt Jézus elénk tárta. Ne feledjétek, egy szegény sorsú ember is lehet felfuvalkodott, amikor nem képes elfogadni sorsát és folyton lázadozik és nem képes elfogadni nincstelenségét. Vigyázzatok, ne engedjetek a megtévesztés lelkének, aki el akarja hitetni veletek, hogy minden kereszténynek ezt az utat kell járnia. Csak azok képesek mindenüket elhagyni Jézusért, akiket egészen a szoros útra hívott meg. Csak nagyon kevés ember van, aki a kegyelem által megkapja a teljes kiüresedés és a teljes Istenre hagyatkozás ajándékát. Ez a kegyelem ajándék és nem kiváltság. Bízzatok, és ne kételkedjetek utatokban!
2013. 03. 27. Anna Terézia

 
Nagycsütörtök

Kedveseim,ma, Nagycsütörtökön, amikor összegyűltök az Utolsó Vacsora emlékére a templomokban, ne feledjétek, valóságosan is jelen vagytok Krisztussal egy asztalközösségben. Ezért nagyon fontos, hogy gondosan elmélkedjétek át és helyettesítsétek be magatokat az apostolok helyébe. Úgy foglaljatok helyet, hogy ne Júdásként viselkedjetek, hanem egészen adjátok át magatokat a szent misztériumnak. Krisztus Teste és Vére valóságos jelenlétében éljétek át, hogy Jézus valóságosan nektek ajándékozza szent Testét és Vérét ételül és italul. Ha nem eszitek az Ő testét, és nem isszátok az Ő vérét, nem lesz élet bennetek. Éljétek át a mai nap csodálatos együtt létét, és engedjétek, hogy ez az esemény egészen meghatározza életetek hátralévő részét! Legyetek egyek Krisztussal, ahogy Ő is eggyé vált veletek!
2013. 03. 28. Anna Terézia
 
 
Nagypéntek
 
Kedveseim, minden fájdalmat és szenvedést ajánljatok fel, különösen a mai napon, amikor Jézus Krisztus kereszthalálára emlékeztek! A megpróbáltatások annak reményében viseljétek, hogy a fájdalmak tengerén túl ott vár rátok az Örök Élet dicsősége! Ne féljetek felvenni Jézussal a keresztet, mert akkor eljuttok vele a feltámadás dicsőségébe! Hódoljatok az Úr Szent Keresztje előtt! Nyissátok meg szíveteket, hogy rátok áradjon a Jézus oldalsebéből fakadó vér és víz, mert onnan jön az üdvösség számotokra! Éljétek át az Úr szent jelenlétét a kereszten, és kérjétek az Ő irgalmát rátok és testvéreitekre! Engedjétek, hogy a fájdalom tőre átjárja a lelketeket, ahogy Égi Édesanyánk szívét is mélyen általjárta! Érezzetek vele együtt, hogy egyre jobban megértsétek, milyen nagy ára van megváltásotoknak! Tartsatok ki szorosan mellette, így az Egyház biztos hajóján evezhettek!
2013. 03. 29. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/nagypentek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ma meg fogják feszíteni földi Egyházamat. A mai nap megbélyegzi a változások kezdetét

2013. március 29. péntek 0:15
Nagypéntek

Drága szeretett leányom, Ma földi Egyházamat meg fogják feszíteni.
A mai nap megbélyegzi a változások kezdetét, amelyek gyors lefolyásúak lesznek és azért fognak megtörténni, hogy megváltoztassák a Katolikus Egyház arculatát a világban.
Nyomdokaiban minden tan egybevonása következik, amelyet minden nyilvános jelben látni lehet majd, és szándékosan fogják szemléltetni a nyilvános tanúbizonyság kedvéért.
Figyeljétek most, hogyan kerül minden napvilágra, amint azt már mondtam nektek. Megtiltom, hogy letagadjátok azt a “szörnyű igazságot” (megj.: a tanok egybevonása), amikor azok közületek arra kényszerítenek benneteket, hogy lenyeljetek egy hazugságot.
Nektek, követőim, ébereknek kell lennetek, és meg kell védenetek Szentségeimet. Ti, felszentelt szolgáim, amint Istenségemet kétségbe vonják, hamarosan próbára lesztek téve. Isten Törvényeit meg fogják változtatni, és amikor Szent Eukarisztiámat meghamisítják, Isten Keze olyan erővel fog lesújtani, hogy ti azonnal tudni fogjátok, ezek az Üzenetek a Mennyből jönnek.
Az Én szomorúságom a ti szomorúságotok lesz. Bánatotok – mivel ismeritek az Igazságot – lehetetlenné teszi számotokra, hogy elfogadjátok azt a szentségtörést, melynek elfogadására utasítanak majd benneteket.
Még akkor is fogok időt adni nektek, ha nem fogadjátok el prófétámat, és azokat a Szavakat, amelyeket neki adok. Mert a köztetek lévő vezetők nagyon hamar azt fogják kérni tőletek, hogy újítsátok meg fogadalmatokat. Arra kérnek majd benneteket, hogy ajánljátok fel az életeteket azáltal, hogy esküt tesztek a pogány törvények mellett. Ha ezt megteszitek, akkor a Sátán befolyása alá kerültök, és Isten ellen fogtok harcolni.
Nektek ki kell tartanotok és hűségesnek kell maradnotok Hozzám. Kérnetek kell a vezetésemet egy olyan időben, amikor az az ember, aki Péter Székében ül – aki nem hajlandó az ő nyomdokait követni, vagy cipőjét viselni – tönkre fogja tenni Isten iránti hűségeteket.
Mivel ti most tanúi vagytok földi Egyházam Keresztre feszítésének, arra hívlak benneteket, hogy hirdessétek Isten Igazságát. Továbbra is hívni foglak benneteket, hogy védelembe részesítselek titeket. Biztosítani fogom, hogy Egyházam tovább éljen a maradék által, azok által, akik ragaszkodnak Tanításaimhoz, a Szentségekhez és Isten Szavához, akik sohasem fognak cserbenhagyni Engem.
Olyanok is lesznek köztetek, akik ma elárulnak Engem. Mások pedig közületek hamarosan megszüntetik a Szentségeket, mivel ti túl gyengék lesztek ahhoz, hogy Isten Szavát megvédjétek. Azok közületek, akik már gyanítják az igazságot, és akik megpróbálják terjeszteni Szavamat, szenvedni fognak, mivel nem lesz elég bátorságuk, hogy kiálljanak az Igazság mellett. Mindazonáltal ti továbbra is hűségesek maradtok Hozzám, mivel tudjátok, hogy nem tudtok élni Nélkülem.
Hallgassatok a Hangomra. Hajtsátok a Vállamra fáradt fejeteket és engedjétek, hogy Karjaimba zárjalak benneteket ebben az időben. Én mindig védeni foglak benneteket.
Jézusotok

 

Hamarosan szeretett Benedek Pápám fogja vezetni Isten gyermekeit száműzetése helyéről

2013. március 29. péntek 08:45
2. Nagypénteki Üzenet
Drága szeretett leányom, ma történelem íródik. Miközben a Passiómra emlékeznek, ez valójában a Katolikus Egyház Keresztrefeszítését fogja bemutatni.
Az Elárulásom napját megelőző napokban, az én időmben a földön, a napi szolgálattevő papok minden lehetséges módon harcoltak ellenem, hogy bebizonyítsák, Én az eretnekség bűnébe estem.
Azt használták fel, amit Én tanítottam – az Isten Szavát –, és elferdítették azt. A szóbeszédek, melyeket terjesztettek, hazugságokat tartalmaztak, és azt mondták, hogy Én megpróbálom elvonni az embereket az Egyház Igaz Tanításától. Ők a templomokban prédikáltak felhívva az emberek figyelmét arra, hogy tartsák távol magukat Tőlem, nehogy ezzel megsértsék a főpapokat. Őket arra is figyelmeztették, hogy amennyiben továbbra is terjesztik Üzeneteimet, kidobják őket, akárcsak a leprásokat a Szent Templomból. Egyes esetekben azt mondták Tanítványaimnak, hogy fizikai fenyítésben lesz részük, és hogy le fogják őket tartóztatni.
Miközben a Szentlelket káromolták – tagadták, hogy Én az Igazságot mondom és azt mondták, hogy Szavam a Sátántól ered – továbbra is imádták Istent a Templomokban. Királyi ruhába öltözve harcoltak a templomban az oltárnál lévő helyükért. Minden kisebb beosztású szolgának órákig állnia kellett, miközben ők azokon a székeken ültek, amelyeket a Királyoknak terveztek. Az oltár annyira tele volt az Egyház vezetőivel, hogy az egyszerű emberek zavarba jöttek. Őket arra kötelezték, hogy tiszteljék Isten legmagasabb rangú szolgáját, így fejezvén ki Isten iránti tiszteletüket. A főpapok tiszteletet követeltek (maguknak) azoktól, akik a templomba jártak. Ők a szeretet és az alázat minden külső jelét mutatták, melyeket elvártak tőlük, és mégis úgy öltözködtek és viselkedtek Atyám Házában, mint mesterek a szolga helyett, aminek valóban lenniük kellett volna.
Az emberek azon félelmükben, nehogy megbántsák a Farizeusokat, féltek követni Engem. A papokat megfélemlítették és figyelmeztették, hogy amennyiben nem hagyják abba Szavam terjesztését, megfosztják őket a papi címüktől. Az egyszerű ember tudta, hogy ha rajtakapnák őket miközben Szavamat terjesztik, a sorsuk sokkal rosszabb lett volna.
Testem Keresztre feszítése a Földön beteljesítette az Atyámmal kötött Szövetség első részét, hogy megmentse az emberiséget.
Misztikus Testem – Földi Egyházam – Keresztre feszítése ma kezdődik el, mely a végső üldöztetés kezdete, mivel a Szabadkőműves terv Házam megszentségtelenítésére most fog világossá válni mindazok számára, akik ismerik az Igazságot.
A történelem most ismétli önmagát, de az Igazságot nem lehet letagadni. Azok azonban, akik megtagadnak Engem, idővel vissza fognak térni Hozzám. Azok, akik tudják, hogy a megjövendölt próféciák most teljesednek be – hogy Egyházam a végső célpont lesz annak érdekében, hogy megtisztítsák a világot Az Én, Jézus Krisztus által hagyott minden nyomtól -, maradék Hadseregemben követni fognak Engem. Ők az idők végezetéig hűek maradnak Tanításaimhoz.
Senki sem tudja megállítani Isten Igaz Szavának terjedését. Senki sem. Az uralkodás Péter Házában rövid lesz, és hamarosan szeretett Benedek Pápám fogja vezetni Isten gyermekeit száműzetése helyéről.
Péter, az Én Apostolom, Földi Egyházam alapítója az utolsó nehéz napokban, mialatt Egyházam az életéért küzd, vezetni fogja azt.
Jézusotok

Nem az Én Lábaim elé fognak leborulni. Nem az Én Lábaimat fogják megcsókolni, hanem Szolgáimét, Követőimét és a bűnösökét

 

2013. március 29. péntek 19:00
3. Nagypénteki Üzenet
Drága szeretett leányom, amikor Iskarióti Júdás elárult Engem, megfogta a Fejemet és arcon csókolt. Amikor azok, akik Egyházamat vezetik, azt mondják, hogy szeretnek Engem, és aztán elárulnak, akkor egyértelműen az árulás csókját fogjátok látni.
Nem az Én Lábaim elé fognak leborulni. Nem az Én Lábaimat fogják megcsókolni, hanem Szolgáimét, Követőimét és a bűnösökét.
A felebarát szükséglete iránti aggodalom kifejezésre juttatása csodálatos dolog. De amikor az ember fizikai jólétének igényét a lelki szükségletek elé helyezitek, akkor ti már nem Engem, Jézus Krisztust követtek.
A humanizmus nem a Kereszténységen alapszik és sohasem szabad azzal összetéveszteni. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy mindent átadtok Nekem, Lábaimnál teljes alázattal átadjátok magatokat Nekem. Azt jelenti, hogy megengeditek Nekem, hogy vezesselek benneteket. Engedelmességet jelent Törvényeimmel szemben és azt, hogy mindent megtesztek, amit csak tudtok, hogy példát mutassatok a mindnyájatok iránt érzett Szeretetemről. Ma elárultak Engem.
Nem sokáig lehet és tudnak becsapni benneteket, mert ha egyszer Isten Házát belülről támadás éri, akkor annak csak zűrzavar lehet a következménye. Nektek fel kell vennetek a Kereszteteket és követnetek kell Engem, mert hamarosan be fogják kötni a szemeteket, és akkor megbotlotok és elestek a sötétségben.
Isten Fénye nélkül képtelenek lesztek látni.
Jézusotok

Krisztus halálához


Ahogy az emberi tevékenységeket szemléljük, a fizikailag végzett munka alapanyagait, eredményét, hatásait, magát a munkafolyamatot is kézzelfoghatónak, megfigyelhetőnek, áttekinthetőnek nevezhetjük. A szellemileg végzett munka, munkafolyamatok már nem ennyire egyértelműek vagy megfigyelhetőek. Sok esetben nehéz megállapítani, hogy ki és milyen erőbefektetéssel tanul, szervez, végez el műveleteket, talál ki összefüggéseket vagy levezetéseket, és ez milyen fáradtsággal jár. Mennyire nehéz könyvet írni, vállalatot vezetni (tényleges gazdasági tevékenységről beszélünk), tanítani, előadást tartani, integrálegyenlet-rendszereket megoldani. Nehéz mérni a szellemi munka teljesítményét, de van valamilyen kialakult gyakorlata, és a világ azon országaiban, ahol nem a kapcsolati tőke, a politikai alapállás vagy a származás a döntő, ott mérik is, és a megfelelő elismerésben részesítik a képzett és hatékony szakembereket, legyenek bár matematikusok, mérnökök vagy fizikusok, esetleg gazdasági elemzők, szociológusok. A világ lgetöbb pontján azonban, így Magyarországon is azt tapasztaljuk, hogy a fizikai vagy szellemi munka hatékonysága helyett a származás és a politikai (liberális) alapállás a döntő, a ténylegesen szakembernek nevezhető emberek kallódnak, és ezzel óriási anyagi veszteséget szenved el a magyar társadalom, de a rabszolgamunkát végeztető nyugati cégek is - mert amit megtermelhetnének a kallódó emberek, végül is nem termelik meg, és az emberi erőforrások egyszerűen elvesznek. A mai rendszer tehát eléggé pazarló, főleg a saját irányítóinak korlátoltsága miatt.
És mi a helyzet a prófétákkal, apostolokkal? A maguk korában őket ugyanúgy, sőt erősebben érte mellőzés, üldözés, erőszak, mint a mi korunk másképp gondolkodóit, aktivistáit. A próféták tevékenységére még csak nem is mondhatjuk azt, hogy valamilyen módon az emberek számára megfigyelhető vagy levezethető - elsősorban azért nem, mert nincs olyan széles népréteg, amelyik a tevékenységüket akár a múltban, akár ma ellenőrizni tudta volna. A próféták tevékenysége az emberek többsége számára láthatatlan és megfoghatatlan volt a múltban, és a jelenben is az maradt. A mennyei világon keresztül úgy és olyan mértékben hatottak erre a világra, amelyet emberi szavakkal leírni nem lehet. Maga a kinyilatkoztatás kinyomtatott szövege is egy emberek által felfogható változata, egy része annak az üzenetnek, amelyik eredeti formája és teljessége csak a mennyei világ tökéletesebb és teljesebb valóságában látszódik. A prófétai kinyilatkoztatásokra részben ugyanaz igaz, mint a szellemi munkások munkájára. Aki nem fogadja el, nem él vele, nem használja fel, az pazarol, tékozol: mindaz az érték, amelyik egy próféta tanácsának megfogadásakor létrejöhetett volna, nem jön létre, és még az is elveszik, ami eddig megvolt. Az evangéliumot már csak azért is érdemes forgatni, hogy az ember ne essen nyilvánvaló tévedésekbe, de ezen túl egy elég alapos útmutató a démonok (dzsinnek) elleni küzdelemhez. Az evangélium tényleges hatása, a kereszthalál áldozatvállalása, a megváltás műve messze túlmutat a láthatón és a felfoghatón. Emberek ezreinek, millióinak megtérését, lelki újjászületését eredményezte, ezzel az emberi civilizációnak adott egy új esélyt. Lerombolta a sötétség birodalmát (a korabeli cionista befolyást a világon), a tévelygéssel, félelemmel és bűnnel irányított, mindent elemésztő, liberális világuralmi rendszert.
Krisztus kereszthalála Krisztus tevékenységének egy emberi szemmel látható megnyilvánulása volt, bizonyítéka és látható jele annak, hogy valami nagy történik. Testileg meghalt, de akárcsak a mártírok, nem halhatott meg teljesen, az örökkévalóság szempontjából az átmeneti testi halálnak nincs jelentősége. A nagypéntek üzenetéhez tartozik, hogy mindenki meghal, még Krisztus is, a próféták és apostolok is, de az Isten igéretei beteljesülnek, és lesz feltámadás. Mindenki meghal (azokon kívül, akik élve ragadtattak el a mennybe), de mindenki fel is támad, és a következő világban vagy az örök tűz ítéletére, kárhozatra, vagy üdvösségre jut. Nincs más lehetőség, nincs újra és újra megszületés más testekben, nincs örökké ismétlődő teremtés-ciklusok sokasága, nincs örökké fennmaradó világegyetem, nincsenek istenek vagy istenekké váló emberek. Krisztus megölhető volt és a próféták is, de nincs sem gyilkosság, sem hazugság, sem semmilyen árulás, ami az Isten terveit meggátolhatná vagy feltartóztathatná, és az Isten kiválasztottait legyőzhetné. Nagypénteken a sötétség még azt gondolhatja, hogy győzhet, de megijed az elsötétedő naptól és a feltámadó szélvihartól, a világosság hiányától. Júdás árulásában nincs győzelem, csak kétségbeesés és az önmagára kimondott ítélet. Vasárnap pedig minden gyűlölködő láthatja majd, hogy a gonoszság minden hatalma, ennek a világnak minden hatalma nem ér semmit. Ahogy majd az ítélet napján, a feltámadáskor is láthatják, hogy hiábavaló volt minden sötét igyekezet, minden gonoszság: az ő idejük véget ért.
Tamási Attila

2013. március 29., péntek

Ferenc pápa fiatalkorúak börtönében misézett nagycsütörtökön


Fiatalkorúak börtönét kereste fel nagycsütörtökön Ferenc pápa, aki ötven elítélt előtt mutatta be az utolsó vacsorát idéző misét.

A római Casal del Marmo börtön ötven lakója gitárszóval és énekkel kísérte az intézet kápolnájában bemutatott misét, amelyet az egyházfő Agostino Vallini bíborossal, a pápa római helytartójával és a börtön lelkészével koncelebrált.
  
A 14-21 éves őrizetesek többsége külföldi, észak-afrikai és roma származású. Lopásért, rablásért, gyilkosságért és nemi erőszakért ítélték el őket. Katolikusok, ortodoxok és muzulmánok is vannak közöttük.
  
Rövid homíliájában az egyházfő arról beszélt, hogy a lábmosás szertartásával Jézus "példát mutatott tanítványainak".
  
"Az, aki másoknál magasabban van, mások szolgálatába kell, hogy álljon. Segítenünk kell egymásnak!" - mondta a pápa.
  
Hozzátette: "papként, Róma püspökeként nekem kötelességem mások szolgálata, segítése, és szívből teszem, szeretem tenni".
  
Ahogyan Jézus tette tanítványaival, Ferenc pápa 12 különböző nemzetiségű és vallású fiatal elítéltnek megmosta a lábát, közöttük két lánynak is. Egyikük katolikus olasz, a másik Rómában született roma származású lány volt és muzulmán. "Ez Jézus kezének érintése" - mondta a földön térdeplő pápa a fiataloknak, mielőtt kézbe vette, megmosta, megszárította és megcsókolta a lábukat.
  
A mise után a börtön tornatermében tartott találkozón a pápa elbeszélgetett a fiatalokkal, akik egy általuk készített fakeresztet és egy térdeplőt ajándékoztak neki.
  
"Örülök, hogy itt lehetek veletek. Menjetek előre és ne hagyjátok elvenni magatoktól a reményt. Ti segítetek nekem, hogy alázatos maradjak!" - mondta a pápa a fiataloknak. "Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk!" - válaszolták a fiatalok. A találkozót a Vatikáni Rádió egyenesben sugározta.
  
A pápa gesztusa az olasz sajtót XXIII. János pápára emlékeztette, aki 1958-ban megválasztása után két hónappal a római Regina Coeli börtönbe látogatott.
  
II. János Pál és XVI. Benedek a lábmosás szertartását a lateráni Szent János bazilikában tartotta, ahol paptársaiknak mosták meg a lábát. Ez volt az első alkalom, hogy a római pápa nőnek mosta meg a lábát.
  
Ferenc pápa még Buenos Aires érsekeként nagycsütörtökön börtönben, kórházakban, menhelyeken mosta meg férfiak és nők lábát.
Forrás: 
MTI

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Szent Eukarisztia Létezésének veszélye meg fog mutatkozni számotokra

2013. március 28. csütörtök 21:30
Drága szeretett leányom, te most már érted, hogy a gonosz mennyire gyűlöli ezt a Küldetést. Neked azonban fölül kell emelkedned ezeken a kegyetlen akadályokon, amelyeket azért helyeznek eléd, hogy lassítsák Munkámat.
Elvakult gőgjükben, azok fognak rámutatni a Szent Eukarisztia Létezésének veszélyére Egyházamban, akiknek terve, hogy megváltoztassák az Igazságot, már komolyan elkezdődött.
Nem számít, hogy sokan gúnyolódnak ezen Küldetésemen, mely azért van, hogy felkészítsétek lelketeket a Nagy Napra. Idővel tudni fogjátok, hogy valóban Én vagyok az, Jézus Krisztus, Aki eljött hozzátok, hogy szolgáljon titeket.
Én vagyok a ti Mesteretek és egyben a ti Szolgátok. Nektek, felszentelt szolgáim, emlékeznetek kell a státuszotokra (papi mivoltotokra), és nem szabad arról megfeledkeznetek. Szolgaként nem lehettek egyben mesterek is. Mert ha ti mesterek vagytok, akkor ti nem szolgálhattok Nekem. Egyházamban sokan közületek már elfelejtették azt, amit tanítottak nekik. Elfelejtettétek Isten Szavát.
Ígéretem az, hogy ellátlak benneteket az Élet Táplálékával – Testemmel és Véremmel –, és mégis ti újból meg fogtok tagadni Engem. Ti ezt azáltal fogjátok megtenni, hogy eltávolítjátok a Szent Eukarisztiát Isten Templomából, és annak helyébe egy hullát helyeztek. A helyettesítés ravasz módon fog történni, és el fog tartani egy ideig, míg ezt a gonosz cselekedetet meg tudjátok érteni, amelyet rátok erőltetnek.
Mivel a Testem a Szent Eukarisztia által fenntart benneteket, a Testem, Egyházam lesz az, amely halált fog hozni azon lelkek számára, akik félredobnak Engem.
Az utálat megmutatkozására az idő nagyon rövid. Az idő, amelyben választanotok kell Ösvényem és a hamis próféta között, szinte rajtatok van. Figyeljétek most, hogy a csaló, mint forgatja ki az Igazságot. Nézzétek, hogyan magasztalja fel magát az Én helyemen, de közben vonakodik attól, hogy Isten szolgájaként az Igazság ösvényén járjon.
Jézusotok

Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el Észak-Dakotában


Észak-Dakota állam kormányzója kedden aláírta az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét, amely az esetek túlnyomó többségében a magzat szívverésének kezdetétől, vagyis a terhesség körülbelül hatodik hetétől megtiltja a művi vetélés végrehajtását.

Abortuszpárti aktivisták azonnal bejelentették, hogy bíróságon támadják meg a törvényt, amely szerintük sérti a nők jogait és ellentmond az Egyesült Államok alkotmányának, valamint az amerikai legfelsőbb bíróság 1973-ban, a Roe kontra Wade ügyben hozott ítéletének. Ennek értelmében az államok addig nem tilthatják meg a terhesség megszakítását, amíg a magzat életképessé nem válik. (Ez szakemberek szerint a 22-24 hetes kort jelenti.)
Az új törvény, ha ezzel ellentétes bírósági ítélet nem születik, augusztus 1-jén lép hatályba.
A republikánus Jack Dalrymple kormányzó kedden aláírt egy olyan törvényt is, amelynek értelmében pusztán genetikai rendellenességre vagy a magzat nemére hivatkozva tilos abortuszt végrehajtani. Észak-Dakota ezen a téren olyan jogszabályt alkotott, amely szintén példátlan az amerikai államok között.
Észak-Dakota republikánus többségű törvényhozása korábban úgy határozott, hogy 2014-re helyi alkotmánymódosítási népszavazást kezdeményez, amely reményei szerint elfogadja majd azt a koncepciót, miszerint az élet a fogantatással kezdődik. A hasonló referendumok eddig több államba is elbuktak.
A déli államok közül az elmúlt időben több is megszigorította az abortusszal kapcsolatos jogszabályokat. A legkeményebben eddig Arkansas-ban léptek fel a terhességmegszakítással szemben, ahol március 7-én a 12. hétben határozták meg a beavatkozás legkésőbbi időpontját. Az a jogszabály, ha túléli az ellene benyújtott kereset, szintén augusztusban emelkedhet törvényerőre. Több államban a 20. hét után tiltják a terhességmegszakítást.
Az ellenzők érvelése szerint a 6. hétben sok nő még annak sincs tudatában, hogy állapotos lett. Az észak-dakotai úgynevezett "szívdobbanás-törvény" az abortusztilalom ügyében kivételt tesz abban az esetben, ha a további terhesség veszélybe sodorná az anya életét, vagy súlyos kockázatot jelentene az egészségére, ám nem lehet indok a terhesség megszakítására, ha az embrió a nemi erőszak következtében fogant.

2013. március 28., csütörtök

Nagycsütörtök

Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Getsemáné-kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra. Jézus valószínűleg Széder-esti lakomát tartott az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Szeretete jeléül megmosta tanítványai lábát. A Nagyhét ünnepeinek sorában a nagycsütörtök a gyász napja, ezért csütörtök estétől szombat estéig nincs harangozás. Nagycsütörtökhöz köthető az Eucharisztia megalapítása.
A nagycsütörtöki szertartásokról:
Jézus Krisztus szenvedésének és feltámadásának szent három napja az utolsó vacsora miséjével kezdődik. Az utolsó vacsorán történt az Oltáriszentség és a papi rend szentségének alapítása.
A székesegyházakban nagycsütörtök délelőtt a püspök papjaival együtt ünnepélyes misét mutat be, amelyen megszenteli a keresztelésnél, bérmálásnál, betegek keneténél, templomszentelésnél használatos szent olajakat, illetve krizmát. Régen ezen a napon történt a bűnösök visszafogadása.
Az esti szentmise, az utolsó vacsora miséje a szenvedésre induló Jézus búcsúja övéitől. A misében a glória után a harangok megszólalnak, de azután elnémulnak a nagyszombati vigília glóriájáig, s helyüket a fakereplők foglalják el. E némaság a Krisztus kínszenvedésekor elnémult apostolok félelmét és a gyászt jelképezi. A mise végeztével az Oltáriszentséget ünnepélyesen az e napokra fenntartott őrzési helyre viszik és a húsvéti vigíliamise áldoztatásáig ott őrzik. Ezután következik az oltárfosztás.
A nap szertartásához tartozik a sötétzsolozsma elimádkozása is. Az oltárra helyezett gyertyatartón minden zsoltárvers után eloltanak egy gyertyát. A gyertyák kioltása az ószövetségi próféták megölését és a szenvedő Krisztust magára hagyó tanítványok hűtlenségét jelképezi.
(keresztenymagyarorszag.hu )Nagycsütörtökön együtt van az egyre sűrűsödő éjszaka, és egy örömteli fénysugár. Nem külön, hanem együtt vannak!
Ez a sötétség órája: Az elviselhetetlen testi és lelki szenvedések sűrűjébe menő magányos Jézust látjuk, aki tusakodik. Ugyanakkor János evangéliuma szerint ez a „dicsőség órája”. Most dicsőül meg az Emberfia.
A szomorúsággal együtt ott van az öröm. Azt mondja az Úr: „Szomorú az én lelkem mindhalálig”; de arról is beszél, hogy az Atyához megy és mindent tudtul ad, hogy az Ő öröme a miénk legyen, és örömünk teljessé váljon.
Jézus találkozik a halállal. Halálfélelmet él át, és tusakodik: „ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár”. Ugyanakkor teljes nyugalommal az Atyában bízva mindent elfogad, hogy életet adjon nekünk: „Ez az én testem, mely értetek adatik”.
Jézus teljesen elveszíti szabadságát. Elfogják, megkötözik, börtönbe vetik. Mégis ezt mondja: „magam adom oda az életemet, senki sem veszi el”.
Együtt van itt a megaláztatás és az alázat. Jézust kivégzőinek jövőjét, üdvösségét szolgálta csendes belső odaadásában.
Aztán ott van a búcsúzás és a visszajövetel is. Ez a két ellentétes valóság együtt van. Nem egyik a másik után! Nem arról van szó, hogy az öröm felváltja a fájdalmat.
Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája, mondja az Úr Jézus, és ezzel a képpel szeretné megmagyarázni az apostoloknak azt, ami most ővele történik. A szülő asszony nem annak örül, hogy fájdalmai megszűnnek, hanem hogy ember születik a világra.
Eddig csak az édesanyáé volt a gyermek, egyedül ő érezte, benne élt. A szülés előtt csak az övé volt, ő birtokolta, most másoké is lesz. A szülőanya mégis örül, leírhatatlan az öröme...

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Földről való átmenetetek Új Királyságomba fájdalommentes lesz, azonnali és olyan hirtelen fog bekövetkezni, hogy alig lesztek képesek lélegzetet venni

 

2013. március 27. szerda 23:15
Drága szeretett leányom, jöjjetek mindnyájan és örvendjetek Velem együtt, emlékezvén arra a napra, amikor a Megváltás Ajándéka adatott nektek.
A Nagypéntekre úgy kell emlékezni, mint a napra, amikor végre megnyíltak a Paradicsom Kapui, hogy köszöntsék Isten gyermekeit a Tőle való száműzetésből. Az Én Halálom egy olyan jövőt biztosított számotokra, melyben sohasem részesülhetnétek, ha Atyám, mint Messiást el nem küldött volna Engem.
A Testemet keresztre feszítették, de a Halálom életet hozott nektek. Ebben az időben, az Én Második Eljövetelem idejében a Testem ugyanazt a Keresztrefeszítést szenvedi el – csakhogy ez alkalommal Egyházam, az Én Misztikus Testem lesz az, amely szenvedni fog. Tudnotok kell, hogy Én sohasem engedném meg Egyházam Keresztre feszítését, hogy tönkretegye Isten gyermekeinek hitét. Így tehát most hívok minden embert, minden felekezetet, minden bőrszínű és minden fajhoz tartozót, hogy hallgassanak meg Engem.
Ti hamarosan minden olyan jelet meg fogtok tapasztalni a földön, amelyek bizonyítani fogják nektek, hogy ti Isten teremtményei vagytok. Hamarosan tudni fogjátok, hogy sohasem fogtok meghalni, ha Isten Irgalmáért kiáltotok. Fényes jövő vár mindnyájatokra, ha elfogadjátok, hogy Isten gyöngéden szeretett gyermekei vagytok. Meghívlak benneteket, családjaitokat és barátaitokat, hogy egyesüljetek Királyságomban, és hogy egyetek az Asztalomról.
A Földről való átmenetetek Új Királyságomba fájdalommentes lesz, azonnali és olyan hirtelen fog bekövetkezni, hogy alig lesztek képesek lélegzetet venni, mielőtt annak szépsége feltárulna előttetek. Kérlek benneteket, ne féljetek Második Eljövetelemtől, ha szeretitek Istent. Isten szeret benneteket. Én szeretlek benneteket. A Szentháromság át fogja ölelni a Földet és mindazokat, akik elfogadják Irgalmasságom Kezét, és akik megbánást mutatnak bűnös életük miatt, biztonságban lesznek.
Azok közületek, akiknek erős a hitük, gyorsan el fognak ragadtatni. Azoknak viszont, akik a hit hiánya miatt lemaradtak, vagy akik lehetetlennek találják, hogy elérjenek Engem, hosszabb időre lesz szükségük.
Nektek, hűséges Követőim, a gyengéket kell segítenetek, és azokat, akik el vannak veszve. Olyan nagy az Én Irgalmam, hogy Én mindezen lelkeknek megadom a számukra szükséges időt, hogy a mindenkinek megígért majdani örök életbe vigyem őket. Sohase érezzétek lehangoltnak magatokat, amikor minden reménytelennek látszik, mivel a bűn továbbra is falni fogja a gyengék lelkét. Nekünk egységben kell dolgoznunk, hogy megmentsük azokat, akik nagyon távol vannak Tőlem, akik számára alig van valami, ami a Karjaimba csábítsa őket. Az egymás iránti szeretetek kapcsán történő csodák segíteni fognak abban, hogy ezek az elveszett lelkek megtérjenek. Ez az Én Ígéretem a számotokra. Az ima, méghozzá a sok ima, az Irántam való kötelességetek egy része lesz, hogy megmentsék ezeket a lelkeket attól a szörnyű végzettől, amelyet a Sátán tervezett Isten gyermekei ellen, akiket gyűlöl. Nem szabad neki adni ezeket a lelkeket.
Hívásom mindenkinek szól. Ezek az Üzenetek egyetlen vallást sem zárnak ki. Ehelyett nagy Szeretettel adatnak Isten minden gyermeke számára, mivel ti egyenlők vagytok a Szemében.
Legyetek békével, és bízzatok Isten Szeretetében.
Jézusotok