2014. április 24., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Én nem fogom megengedni, hogy azok, akik Paradicsomomba jönnek, elszenvedjék a fizikai halál fájdalmát

2014. április 23. szerda, 15:30
Drága szeretett leányom, sok ember tévesen azt hiszi, hogy az emberiség számára adott Figyelmeztetéseim a kétségbeesés és a felesleges aggodalom érzését keltik. Ez egyrészt érthető, de tudnod kell a következőt: Az eljövendő világ lélegzetelállító, és minden részében Dicsőséges. A Paradicsom, amely már elkészült számotokra, áhítattal, csodálattal és a legnagyobb lelkesedéssel töltene el benneteket, ha csak egy pillanatra is feltárulna előttetek. Mivel az ember fél az ismeretlentől, és mivel hiányzik bizalma azon Ígéretemben, hogy mindnyájatoknak Örök Életet hozok, sokaknak, bár próbálkoznak vele, nehéz felkészülniük Királyságomra.
Szeretett követőim, Én gyöngéden szeretett kicsinyeim, kérlek, vegyetek tudomást arról, hogy Én nem fogom megengedni azoknak, akik Paradicsomomban jönnek, hogy elszenvedjék a fizikai halál fájdalmát – ez az Én Ajándékom ezen áldott nemzedék számára. Ez az átmenet ebből a világból, amelyben éltek, az Új Paradicsomomba, egy szempillantás alatt fog megtörténni; ilyen Nagy az Én Szeretetem irántatok. A Nagy Nap előtt fel kell készítenem benneteket, hogy mindannyian örököljétek majd Királyságomat. Az igaz, hogy nem kellene kitennem benneteket ezeknek a megpróbáltatásoknak, amelyeket most elviseltek, vagy azoknak, amelyek a jövőben várnak rátok. Azonban azt a sok embert, akik elfogadják Szavamat és Irgalmamat magától értetődőnek tartják, fel kell készítenem. Hogyan is tudnálak megtisztítani benneteket, hacsak nem úgy, hogy emlékeztetlek benneteket az Igazságra? Csakis az Igazság fog szabaddá tenni benneteket azoktól a bilincsektől, amelyek a gonoszhoz kötnek benneteket, aki el fog vonszolni Tőlem titeket, minden alkalommal, amit kap. Ő tudja, hogy ha ti nem válaszoltok Hívásomra, mely jogos örökségeteket biztosítja számotokra Királyságomban, akkor ő fog győzni. Aztán miután félrevezetett benneteket, nem fog sikerülni számotokra, hogy Isteni Irgalmammal megbékítsétek a lelketeket.
Csak azoknak fog sikerülni, hogy elnyerjék az Örök Üdvösséget, akik minden lépésükkel követnek Engem. Kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek. Legyetek éberek Hívásomra. Ne taszítsatok el Engem, miközben Én ezeken az Üzeneteken keresztül megpróbállak elérni benneteket. Tanuljatok megbízni Bennem Szent Igém által, amelyet már ismertek Atyám Könyvéből.
Amikor Én a gonoszról beszélek, akkor egyszerűen csak feltárom előttetek azt a csalást, amellyel szembe kell majd néznetek. A csalással az a probléma, hogy megvakít benneteket az Igazsággal szemben, és egy olyan meggyőződést hitet el veletek, ami egy hamis tanba szippant be titeket. Ha nem Engem, Jézus Krisztust fognak ebben az új tanban tisztelni, akkor biztosak lehettek abban, hogy azt nem a Szentlélek sugalmazta.
Legyen a szívetek nyugodt, a bizalmatok legyen olyan, mint egy gyermeké, és úgy szeressetek Engem, ahogyan Én szeretlek benneteket. Soha ne álljatok ellen Irgalmasságomnak, soha ne féljetek Tőlem, soha ne érezzetek haragot Irántam, főleg akkor nem, amikor szenvednetek kell ebben az életben. Mert hamarosan haza foglak vinni benneteket. Mihelyt a Nagy Nap felvirrad, s a világ megszületik, egy új csodálatos élet fog várni rátok és szeretteitekre. Mindannyian kötődni fogtok Hozzám, anélkül, hogy ellenség lenne a láthatáron – félelem nélkül, veszély, vagy bármilyen más szenvedés nélkül. Akkor miért féltek Királyságomtól? Az olyan boldogságot és szeretet fog hozni nektek, amilyet egész földi éltetek során kerestetek – de ami valójában sohasem teljesedett be bármennyire is törekedtetek ezen ajándékok elnyerésére.
Az Én Legnagyobb Ajándékom számotokra: az Örök Élet. Félelem nélkül várjátok Ajándékomat: Inkább szeretettel és megfontoltan várjátok Új Királyságomat, mert sok minden van, aminek már előre örülhettek.
Jézusotok

Avilai Teréz-emlékév Spanyolországban

Nemzetközi kongresszussal indult az Avilai Szent Teréz boldoggá avatásának 400. évfordulója alkalmából tartott emlékhét Madridban. Az esemény a Teréz-emlékév kezdete, melyen Ferenc pápa is részt kíván venni – írja a Vatikáni Rádió német szerkesztősége.
Hit és istentapasztalat témában rendeztek nemzetközi kongresszust Madridban. Ezzel kezdődött meg az Avilai Szent Teréz (1515–1582) boldoggá avatásának 400. évfordulója tiszteletére rendezett emlékhét. Az ülés elnöke Saverio Cannistra, a Sarutlan Kármelita Rendtartomány római tartományfőnöke. A megemlékezés nyitánya egyben az október 15-én, a spanyol misztikus és egyháztanító születésének 500. évfordulóján kezdődő Szent Teréz-évnek.
A spanyol katolikus egyház október 15-én, Avilai Szent Teréz születésének 500. évfordulóján készül megnyitni a Teréz-emlékévet (Ano Teresiano). Szent Teréz jubileuma nagy jelentőségű esemény az egész egyház számára. A spanyol püspöki konferencia és az egész kármelita rend ennek tudatában készíti elő az ünnep programjait.

A püspökök ad limina látogatásán februárban meghívták Ferenc pápát Avilába, a Szentatya részvételére nagy valószínűséggel számíthatnak. Az októberben kezdődő megszentelt élet évében, mely egyben a kármelita rendi család jubileumi éve, Ferenc pápa valóban Spanyolországba készül. A tervek szerint Avila mellett felkeresi Alba de Tormes városát és Santiago de Compostelát. Ferenc pápa mind Szent Ferenchez, mind Avilai Terézhez erős szálakkal kötődik. Többször kifejezte, mennyire nagyra értékeli a kármelita nővér spiritualitását.
Santiagóban, a zarándokok központjában az egyházmegye és a ferences rend 2014–15-re hirdette meg a Szent Ferenc zarándokútja 800. évfordulójának ünnepét. Szent Ferenc egyes források tanúsága szerint egy zarándokcsoporthoz csatlakozva indult el Itáliából Santiagóba, Jakab sírjához.

Avilai Teréz spanyol misztikus és egyháztanító a 16. században volt a kármelita rend tagja. A rendi életet elősegítő reformjával elindította annak új virágázását. V. Pál 1614-ben avatta boldoggá, 1617-ben lett Spanyolország védőszentje, 1622-ben avatták szentté, és 1979-ben ő lett az első kanonizált női egyháztanító.
Magyar Kurír
A kölni  dom  kapujában

Néhány  percre, hogy  megálltam,

Hirtelen  csak  mellém  lépett,

Egy  lenhajú  nyurga  német,

S máris  fújta a beszédet:

Uram, ilyen templomcsoda

Nem épült még  sehol, soha!

Nézze csak: e gót falakat

Kerek hét évszázad alatt

emelte a hít, akarat!

Nézze csak e csúcsíveket,

Hogy ragadják a szíveket!

S a tornyok a kék azúrban

Napsugártól lángragyúltan

Odatörnek, hol az úr van!És a szobrok! Ily plasztikát

Nem látott még a nagyvilág!

Petruspforte!  O míly  remek!

Könnybe lábadnak a szemek,

Nincs  rá  szó, a száj  csak remeg.

S a Hoche chor! Minö látvány!

Csupa  arany, csupa márvány,

Gerhárd és a többi mester

Szent volt  itt  már, nem is  ember:

Üdvözült  e müremekkel!

És az oltár! Uram , nézze,

Hochenstádi  konrád  térde

Rogyott  le  itt,  e  köveken

S  királyok  is  tán  ezeren

Buktak  rájok  reszketegen!Beszélt, beszélt csak a német,

Szeme büszke tüzben égett,

Én pedig, ahogy hallgattam

Felsóhajtottam csak halkan,

S behunytam a szemem lassan.

Rozoga kis tornyot láttam

Sápadt meleg holdvilágban,

Körülötte vén akácok

Suttogták a miatyánkot,

S hullatták a sok virágot.

Törpe volt a kicsi torony,

Nem égbe-nyúlt földi orom,

S benne csupán egy kis harang

Csengett-bongott, így szólt a hang:

Giling-galang, giling-galang!

S alatta a cseppnyi templom

Kunyhó volt csak, bizony nem dom

Szú rágott a rozzant padon

S a szent antal-kép a falon

Papír volt csak s kopott nagyon.

És az oltár se volt benne

Színarannyal dúsan fedve,

Gyertya szórt rá gyér világot

S elötte bíz nem királyok

Zokogták a hozsánnákot.

Nem királyok, csak egy asszony,

Kendös öreg parasztasszony

Térdelt ottan feketében

S így kérte az istent éppen:

Csak a fiam hazatérjen!

Beszélt, beszélt csak a német,

Végre aztán, hogy rám nézett

S meglátta a behunyt szemem,

Diadallal, gyözelmesen

Ragadta meg a két kezem:

”Igaza van Uram, mondta,

Káprázat ez! E templopmra

Földi szem csak hunyva nézhet,

Mert különben-tényleg-tényleg

Vakja lesz e csodaszépnek!”

ó, ha tudta volna szegény,

Ez a büszke német legény,

Hogy  amig én ottan álltam

A kölni dom kapujában,

Behunyt szemmel miket láttam!

Hogy énnekem mennyivel szebb,

Gót csodánál milyen szentebb

Az a kicsi istenháza,

Amelyikbe estetájba

Anyám merül szent imába!
hk