2005. április 7., csütörtök

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. április 1- 2- 3.

2. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Áprilisban: az Irgalmas Szívű Jézus szándékára imádkozunk, hogy képesek legyünk az Ő megbocsátását befogadni, hordozni, és tovább adni. Engesztelünk azokért, akik haragudnak: Istenre, az emberekre, önmagukra, a világra,… Legyen a röpimánk : “Add Uram, ahol harag van, oda én megbocsátást vigyek!”.
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Isten ajándékának tekinted-e a megfogamzott és megszületett gyermekeket? Az öröm befogadója, hordozója és továbbadója vagy-e? Életedben a főhelyet Jézus Krisztus foglalja el? Konkrétan szereted-e azokat, akik közeledben élnek? Életed fő feladata-e a mennyei Atya megörvendeztetése? Valóban Szűz Mária illatozó virága vagy-e?
A mennyei Atya határtalan szeretetében hiszel-e? Szoktad-e időnként mondani: Szeretlek Atyám! Szeretlek Jézusom! Szeretlek Szűzanyám!… Kötelességből vagy belső vágyból áldozol-e? Sikerült-e szeretettel fordulni mindenki felé?
II. Nagyfalu - jelen
Jézus üzenete 2005 április elsőpéntekén:
Irgalmas, Feltámadt, Megdicsőült Jézusunk!
A Hiszek egy…-ben azt imádkozzuk: “Hiszem a test feltámadását!” Engedd meg, hogy ma, feltegyünk néhány kérdést a feltámadással kapcsolatosan!
* Van-e jövendölés a test föltámadásáról? “Bontsátok le ezt a templomot és Én harmadnapra felépítem azt! Én ezt a halálommal és feltámadásommal kapcsolatosan jövendöltem.”
* Van-e tanú a feltámadásodról? “Igen: Mária, az Édesanyám; Mária Magdolna; a jámbor asszonyok; az apostolok; az angyalok…és sokan mások”.
* Mi az oka a Te feltámadásodnak? “Akik éltek, már ne önmagatoknak éljetek, hanem Értem, aki értetek meghaltam és feltámadtam”.
* Az Ószövetségben hisz-e valaki a test feltámadásában? “Jób mondta: Tudom hogy Megváltóm él és a végső napon felkelek a földről és ismét körülvesz a bőr és ’saját testemben’ látom meg Istenemet.”
* Kiket fogsz feltámasztani? “Mindenkit, kivétel nélkül. Akik jót cselekedtek, azok az örök életre, akik rosszat tettek, azok az ítéletre fognak feltámadni!”
* Hogyan lesz a feltámadás? “Hirtelenül, egy szempillantás alatt. Én átalakítom a ti gyarló testeteket, hogy az Én dicsőséges Testemhez hasonló legyen”.
* Milyenek lesznek, akik fel fognak támadni? “Épek, fogyatékosság nélküliek, halhatatlanok, gyorsak lesztek és mint Én is bármin át tudtok hatolni, semmi akadály nem lesz számotokra. Akkor, majd nem házas életet fogtok élni, hanem csak lelki életet, mint Isten angyalai. Ragyogni fogtok, mint a Nap, a Hold és a csillagok”
* Mikor lesz a test feltámadása? “A világ végén, az utolsó napon!”
* Ki által fogunk feltámadni? “A bennetek lakó Szentlélek által.”
* Van-e hatalmad a feltámasztáshoz? “Igen! Én bebizonyítottam: Jaírus leányán, a naimi ifjún, Lázáron, az egyik barátomon és a saját feltámadásommal.”
* Miért támasztod fel a testünket? “Ezzel is megmutatom igazságosságomat, nemcsak a lelketeket, de a testeteket is a legnagyobb boldogságban akarom részesíteni! Én nemcsak a lelketeket, de a testeteket is megváltottam.”
* Mire való a hit a test feltámadásában? “Saját testeteket és mások testét is a Szentlélek templomaként kezeljétek, ne bűnbarlangként. Ez megvigasztal benneteket saját halálotok és szeretteitek elvesztése esetén. Ez megerősít benneteket abban, hogy lelketeket, de testeteket is, csak a jóra használjátok.”
Feltámadt Jézusom! Én hiszek a test feltámadásában! Köszönöm, hogy a világ végén fel fogod támasztani az én testemet is az örök életre. ”
Szűz Mária üzenete 2005 április elsőszombatján:
“Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, akik eljöttetek ide, a Szentháromság hegyére. Tudom, most mindenki azt várja, hogy beszéljek a Szent Pápáról, aki most a Karomban van. Elsőpénteken, Jézus Szent Szívének és Szent Vérének ünnepén, II. János-Pál pápa az Égben volt Szent Fiamnál. Én, azt kértem Szent Fiamtól, hogy engedje még vissza a Földre, az Én Karomba, elsőszombaton, mivel Szeplőtelen Szívemnek is szentelte magát és azért, hogy (Őt, lelkületét nektek tudjam átadni) utatokat ezáltal is meg tudja pecsételni.
Most, még arról szeretnék nektek beszélni, amit II. János-Pál pápa elvállalt. Pápasága elején, amikor a Szent Péter téren meglőtték, Én mentettem meg az Ő életét. A Karomba esett össze. Visszakapva az életét, újra Jézus Irgalmas Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek szentelte magát. Akkor kapott egy feladatot az Égiektől, hogy megismertesse: a mennyei Atyát, Szent Fiamat, a Szentlelket, a teljes Szentháromságot az egész Földön.
Ő elvitte az Örömhírt az egész világba. Elment minden vallásúhoz, minden nemzetiségűhöz, azért, hogy bocsánatot kérjen tőlük és kérje őket, hogy ők is bocsássanak meg egymásnak.
Szent Fiammal együtt, az volt a kérésünk, hogy II. János-Pál pápa sokat dolgozzon azért, hogy együtt legyen a Húsvét megünneplése. Mivel sokan nem hallgattak Rá, hogy a két nagy vallás valóban kibéküljön egymással, egységre jutva a Húsvét megünneplésében, ezután a mennyei Atya személyes figyelmeztetésére számíthatnak.
Miközben a Pápát a Karomban tartom, azt is el kell mondjam nektek, hogy ezt a helyet is, a Szentháromság hegyét, II. János-Pál pápa imájára választottam ki. Ez a hely, Isten tulajdona, ahol minden ember otthon érezheti magát.
1987-ben, ‘Mária évében’, a Pápa imádságára adta meg a mennyei Atya, többek között, ennek a ‘két személynek’, azt a feladatot, hogy imádkozzanak sokat az egységért és egységre vezessék a rájuk bízottakat. Tudnotok kell, ezt a közösséget “Mi Ketten” vezetjük, Szent Fiammal, kiválasztott eszközeinken keresztül.
Az elkövetkezendő időben, olyan történéseknek lesztek tanúi, amit soha nem hallottatok és soha nem láttatok. Bármi is jön, ti ne féljetek, ti mindig kövessétek II. János-Pál pápa irányvonalát, amelyet az egész világon hirdetett.
II. János-Pál pápa, most, ameddig él, szenvedésének minden pillanatában, de halála után is nagyon sok lelket ment meg az örök életre. Ő az utolsó időknek az egyik “Legnagyobb Szentje”, mert egységre akarta vezetni, nemcsak a különböző vallásúakat, hanem az egész világot, Jézus akarata szerint.
Ne féljetek senkitől és semmitől, akkor se, ha a következő pápa más irányzatot mutat. Én, aki a Remény Anyja vagyok, Szent Fiammal mellettetek állunk. Ti mindig maradjatok meg II. János-Pál pápa lelkületében és legyetek hűek Hozzá, ha kell, életetek árán is. Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
A mennyei Atya üzenete 2005 április elsővasárnapján:
Mennyei Atyánk, mivel örvendeztessünk meg Téged?
“Kövessétek II. János-Pál pápa lelkületét!
* Csak a szeretet vezessen benneteket, mint Szent János apostolt!
* Éljétek meg Szent Pál apostollal: ?minden bajom között túlárad bennem az öröm’.
* Legyen a Pápa jelmondata a tiétek is: ‘Egészen a Tied vagyok Szűzanyám!’ Ajánljátok fel önmagatokat, családotokat, közösségeteket Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Talán véletlen volt az, hogy a Pápa 2005. április 2-án, elsőszombaton, a Szűzanya napján halt meg?
* Legyetek megbocsátóak és alázatos lélekkel tanuljatok meg bocsánatot kérni!
* Éljetek annak a tudatában: Istenért, az emberekért érdemes jónak lenni!
* Imádkozzatok és dolgozzatok sokat saját lelketek és mások lelke megmentése érdekében.
* Legyen bátorságotok megvalósítani azt az “Égi Tervet”, amit már születésetek előtt elgondoltam rólatok.
* Álljatok ki halálotok árán is a Szentírás, az Egyház igazi tanítása mellett.
* Hit és erkölcs dolgában ti is legyetek példaképek és tévedhetetlenek.
* Legyen erőtök az “árral szemben úszni”, valódi, élő keresztényként.
* Legyetek olyan “atyák”, akik alázatosan szolgálnak és nem uralkodva atyáskodnak.
* Legyen a csendben, halló fületek a Szentlélek sugallatainak a meghallására és határozott követésére.
* Kérjétek kilencedben a Szent Pápa közbenjárását ügyeitekben. Ne érte, hanem Hozzá imádkozzatok!
* Éljetek olyan egyszerűen és nagyszerűen, hogy elköltözésetek után “maradandó fényt” hagyjatok magatok után.”
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“Elmentem egy katolikus templomba, mert tudtam, hogy nyitva van egész nap. A templom üres volt. Leültem a székre, közel az Oltárhoz. Néztem a kis piros égőt, ami az Oltáriszentség előtt égett és nagyon megvigasztalódtam.
Elmondtam, ami a szívemben volt és úgy éreztem Isten meghallgat engem, akkor is, ha én más vallású vagyok. Megkönnyebbülve mentem haza, mert a lelkemben megkaptam a választ.
Eljött a nap amikor elsőáldozó lettem. Amikor a Fehér Szent Ostyában először vettem magamhoz az Úr Jézus Szent Testét, szívem olyan erősen dobogott, féltem, hogy megszakad az örömtől. Akkor már tudtam, hogy: ‘Ő az Örömöm Titka!’ Megígértem az Úr Jézusnak, hogy hűséges gyermeke leszek és soha többé nem akarom Őt a bűneimmel megbántani. Ezen az úton megtaláltam a lelki békét és a maradandó örömöt.”
(Részletek B.M. Éva : Örömöm titka c. könyvéből 22,28 old.)
III. Nagyfalu - előretekintés.
Májusban: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékára fogunk imádkozni, hogy állandó testi-lelki tisztaságban, házastársi hűségben tudjunk élni! Azokért engesztelünk, akik a nemiséget bűnös és helytelen formában élik meg.
A következő hónapokban: elsőpénteken, elsőszombaton de. 11-órától, elsővasárnap du. 3-órától kezdődik Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az imatalálkozón, a mennyei Atya megörvendeztetése.
NB: Amíg nem kapod kézbe az új tanítást, addig elmélkedd és éldd a régit!!!
Áprilisi házi feladat:
“IRGALMAS SZÍVŰ JÉZUSOM, SEGÍTS, HOGY MEGBOCSÁTÁSAIMMAL ÉS BOCSÁNATKÉRÉSEIMMEL MEGÖRVENDEZTESSEM A MENNYEI ATYÁT!”