2010. július 4., vasárnap

Nagyfalui üzenet, 2010. július

Nagyfalui üzenet, 2010. július

"... A tanúságtétel nyílt, bátor kiállás a meggyőződésetek mellett, akár az életetek árán is. Erre ti emberek, segítségünk által képesek vagytok..."
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
70. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.10,1-42; 11, 1-13) 
Havi mottó:„Ne szégyeld az Urunk mellett szóló tanúságtételt!” (2. Tim.1,8)
Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik az emberek között szégyellik megvallani a hitüket!
Konkrét feladatunk: bárkivel beszélgetünk, tudatosan, legalább egyszer  mondjuk ki: „a Jó Isten áldjon meg téged!!!”

Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 júliusában
„Szeretteim! Ebben a hónapban a tanúságtételről akarok beszélni nektek.
 A tanúságtétel nyílt, bátor kiállás a meggyőződésetek mellett, akár az életetek árán is. Erre ti emberek, segítségünk által képesek vagytok. Megkérlek titeket tegyetek tanúságot: a Szentírás Igazságairól, az Egyház tanításairól, az Égiekkel való személyes kapcsolatotokról. Tudnotok kell, hogy a legnehezebb azoknak tanúságot tenni a hitetekről, akikkel nap mint nap együtt éltek és dolgoztok. Vigyázzatok arra, hogy beszédetek ne legyen alvilági, ne legyen csak evilági, hanem legyen természetfölötti.
            Lelki közösség csak akkor jön létre, ha van bátorságotok lelki tapasztalataitokról tanúságot tenni. Nemcsak a papok és a szerzetesek vannak meghívva a tanúságtevő életre, hanem mindazok az emberek, akik megvannak keresztelve és bérmálva! Ha felszámoljátok a lelketekben az emberektől való félelmet, akkor képesek lesztek erre.
            Törekedjetek arra, bármerre is mentek, tanúságot tegytek: elsősorban példás életetekkel, pozitív beszédetekkel, türelmes szenvedésetekkel és az Isten kezéből elfogadott halálotokkal is. Ha a lelketek színültig van szeretetteljes Jelenlétünkkel, akkor nem fogtok tudni hallgatni akkor, amikor számotokra elérkezik a tanúságtevés ideje.
            Ha kéritek Tőlem minden nap a Bölcsesség ajándékát, akkor Én felfedem nektek, mikor kell beszéljetek, mikor kell hallgassatok és kinek, mit, mennyit mondjatok. Nagyon fontos a tanúságtételnél, hogy először kérdezzétek és hallgassátok végig a felebarátotokat. Csak miután meglátjátok, hogy mire van szüksége, azután beszéljetek, odafigyelve folyamatosan a testvéretek befogadó képességére. Amint a gyógyszerész sem borítja az egész patikát a betegre, úgy ti se akarjatok egyszerre mindent elmondani a beszélgetésben.
            Nem hallgathattok akkor, ha jelenlétetekben: Istent, Máriát, a Szenteket, papjaitokat, vallásotokat, meggyőződéseteket,... kigúnyolják. Nem hallgathattok akkor sem, ha jelenlétetekben az emberek másokat megszólnak, rágalmaznak, kétértelműen viccelődnek és alvilági énekeket énekelnek.
            Ha a családotokban nem hallgatják meg szelíd figyelmeztetéseiteket, beszéljetek többet az Istennek a családotokról, mint a családotoknak Istenről. Vigyázzatok arra, hogy a tanúságtevésben tiszteljétek embertársaitok szabadságát, meggyőződését. Még a jónak a tovább adásában se legyetek erőszakosak. A ti feladatotok az, hogy elmondjátok az Igazságot, és nem az, hogy rá erőszakoljátok azt az emberekre.
            A tanúságtételre azért hívunk meg titeket, mert annak következményei vannak. Ti boldogok vagytok, ha tanúságtételetek által sokan megtérnek, elindulnak a szeretet, a változás, a boldogság útján. Azzal is kell számoljatok, hogy lesznek, akik csodálkozva meghallgatnak titeket, de azután se jobbak, se rosszabbak nem lesznek. Fel kell készüljetek arra is, hogy tanúságtételetek miatt ellenetek fordulnak, kigúnyolnak titeket. Ilyenkor gondoljatok Jézusra, akit jóságos életéért keresztre feszítettek. Gondoljatok az apostolokra, akik Jézus evangéliumának a hirdetéséért a botozást, a megkövezést, a börtönt, sőt a vértanúhalált is elszenvedték. Gondoljatok az első keresztényekre, akiket a Jézusba vetett hitük miatt kirekesztettek, üldöztek. Jézus azt mondja nektek:’boldogok vagytok, ha miattam üldöznek, megrágalmaznak és megölnek titeket! Ti ne attól féljetek, aki a múlandó testeteket megöli, hanem attól, aki a maradandó lelketeket akarja a pokolba vinni. Soha ne felejtsétek el, aki bátran megvall engem az emberek előtt, azt Én is meg fogom vallani a mennyei Atyám előtt. Aki gyáván megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is meg fogom tagadni a mennyei Atyám előtt’.
            Én mondom nektek, még nem igazi keresztény az, aki fél Krisztusért, az Igazságért, a meggyőződéséért,... élni, szenvedni, sőt ha kell meghalni. Higgyétek el, az Ég azoké, akik Istenért, a lelkükért és a lelkekért készek áldozatot hozni. Kérlek titeket, engeszteljetek azokért, akik félelemből, lustaságból, kényelemből,... nem vállalkoznak a tanúságtevő keresztény életre. Engeszteljetek azokért is, akik a cigarettázásukkal, túlzott munkájukkal, bűnös életükkel,... tanúságot tesznek arról, hogy még nem tartoznak Krisztushoz. Ti tartozzatok azon kevesek közé, akik tisztaságotokkal, hűségetekkel, szeretetetekkel, erényes életetekkel vállalkoztok a fehér vértanúságra és ha Isten is úgy akarja a piros vértanúságra is!
Megáldalak titeket a Jézus melletti bátor tanúságtevő lelkülettel!”

Házi feladat júliusra:
„VIGYÁZZATOK ARRA, HOGY BESZÉDETEK NE ALVILÁGI, NECSAK EVILÁGI, HANEM TERMÉSZETFÖLÖTTI LEGYEN!!!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)


Előretekintés 2010 augusztusára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy minél többen megismerjék a mennyei Atya nagy Szeretetét!
Konkrét feladatunk lesz: megismertettjük és megszeretettjük a mennyei Atyát mindazokkal, akikkel találkozunk!!!

Fr. Csilik János: BOGDÁNFFY SZILÁRD PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚA titokban szentelt nagyváradi püspök, Bogdánffy Szilárd vértanúságáról.
ISTEN SZOLGÁJA Dr. BOGDÁNFFY SZILÁRD PÜSPÖK  ÉS VÉRTANÚ (1911-1953)
Mikor és hol lesz Szilárd Püspök és Vértanú boldoggá avatása?  Erre a rendkívüli ünnepségre a nagyváradi Római Katolikus Bazilikában kerül sor 2010 október 30-án. 2010 március 27-én XVI. Benedek pápa jóváhagyta a titokban szentelt nagyváradi püspök, Bogdánffy Szilárd vértanúságát elismerő dokumentumot. 2010 május 4-6. között Böcskei László, nagyváradi megyéspüspök, Rómában megköszönte személyesen XVI. Benedek pápának a boldoggá avatás jóváhagyását. A Szentatya kihangsúlyozta, hogy Bogdánffy püspök személyében kiváló példaképet és közbenjárót kapott nemcsak a nagyváradi egyházmegye, hanem az egész világegyház. A boldoggá avatásra, Nagyváradra jön Angelo Amato érsek, a Szentté Avatási Kongregáció prefektusa, aki majd a pápai dekrétum felolvasására és bemutatására kap megbízást. A boldoggá avatáskor a szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros – érsek lesz a nagyváradi főpásztor felkérése által.
Isten Szolgája Dr. Bogdánffy Szilárd 1911 február 21-én született a Torontál vármegyei Crna Bara – Feketetó nagyközségben (Jugoszlávia). A temesvári Piarista Főgimnáziumban érettségizett, utána a nagyváradi Papnevelő Intézetbe jelentkezett. Mayer Antal apostoli kormányzó a budapesti Pázmány Péter Katolikus Tudomány Egyetemre küldte. 1934 június 29-én szentelte pappá Fiedler István Szatmár – Nagyvárad-i Püspök az újonnan épített és azon a napon megáldott Váradőssi Lisieux-i Szent Teréz templomban. Teológiai és gimnáziumi tanárként Nagyvárad magyar és román tannyelvű iskoláiban egyaránt tisztelt, szeretett és nagyrabecsült nevelő volt. 1947-ben Isten Szolgája Dr. Scheffler János, szatmári püspök, nagyváradi apostoli kormányzó áthelyezte Szatmárra, hogy az Egyház kormányzásban segítségére legyen. 1949 február 14-én Bukarestben, titokban szentelte püspökké Gerard Patrik O’Hara nuncius. Ugyan ezen év április 5-én letartóztatták és az ország különböző börtöneiben raboskodott. 1953 október 2-án a nagyenyedi börtönben vértanúhalált halt. 1993 október 2-án kezdődött el a boldoggá avatási eljárás egyházmegyei szinten Tempfli József püspök úr kérésére. 1192 február 2-án volt utoljára szenttéavatás Nagyváradon, amikor Egyházmegyénk alapító Védőszentjét Szent László királyt avatták szentté. Ennyi évszázad után ismét részünk lesz egy ilyen magasztos történelmi és szent eseményben.
Dr. Bogdánffy Szilárd Püspök az Egyházhoz való hűség vértanúja. Nem volt hajlandó egy olyan egyházi közösség élére állni, amilyet a kommunista vezetők akartak Romániában létrehozni, és amely nem ismerte el a Római Pápát a Katolikus Egyház fejének. Inkább a vértanúság útját választotta.
Miért avatja boldoggá az Egyház Szilárd Püspköt és Vértanút?
·         Pappá szentelése után, az első ünnepélyes szentmiséjét Temesváron mutatta be 1934 július 1-én. Mottója a Szűzanya Magnifikátjának első mondata volt, amelynek szellemében élt: „Magasztalja az én lelkem az Urat!” (Lk.1,46)
·          Az első misés emlékképén Assisi Szent Ferenc a keresztről hozzá lehajló Krisztust átöleli. A kép hátoldalára ezt írta: „Szeretet kereszt nélkül lehetetlen! Kereszt szeretet nélkül elviselhetetlen!”
·         Egykori növendékei így nyilatkoztak róla: „nem tett külömbséget a különböző vallásúak között! Mindenkit egyformán szeretett, segített! Soha senkit nem bántott meg a legkisebb mértékben sem, a szegényeket különösképpen szerette, segítette! Számunkra példakép volt. Naiv, gyermeki lelkülettel rendelkezett. Bízott az emberekben, akkor is, ha ezzel visszaéltek! Mi is szerettük őt kivétel nélkül. Nagy szavak nélkül, ő valóban szent volt!”
·         1949 április 5-én történt letartóztatása után szinte mindene elveszett, csupán a doktori értekezésének egy gépelt másolata, egy monogrammos ezüst zsebórája és egy fehér színű miseruhája maradt meg. Mégis a legfontosabb, ami mindannyiunkra maradt a világ végéig világító élete!
·         A nuncius, aki püspökké szentelte azt mondta neki: „téged, Szilárd testvérem a vértanúságra szentellek.” Ő, ezt Jézusi lelkülettel, bátran vállalta.
·         Imája volt: „Istenem beleteszem a Te Szent Kezedbe az én miértekkel küzdő rövíd életemet! Te, jó vagy! Te tudod mit, miért engedsz meg! Uram, legyen meg a Te, Szent Akaratod!”
·         Rabtársai a következőket mondták róla: Szilárd rendkívül figyelmes, udvarias, alázatos ember volt! Mindenkibe erőt öntött, bátorított és imádkozott velük. Nyelvórákat és történelmi leckéket adott nekünk. Mindig bizakodó, jókedvű volt. Mindig tudott örömet szerezni nekünk. Egyik püspök társának azt mondta bizalmasan: „Egész éjjel ütöttek! A talpamon eltörtek egy seprűnyelet. Teljesen összetörtek!” Úgy kínozták, hogy csigára húzták és közben kérdezgették: akarja-e még a kapcsolatot a római Pápával? Ő minden kínzás ellenére is hűséges maradt a meggyőződéséhez, a Pápához!
·         Szent József kilencede előtt ezt imádkozta: „Úristen, aki Szent Péter bilincseit csodálatosan megoldottad és őt sértetlenűl kivezetted börtönéből, vezess ki minket is ebből a nagy és nehéz börtönből.”
Amikor a gonoszok diadalt ültek halála felett, nem tudták, hogy ő már Isten örök szeretetében és békéjében van! Gondolkozzunk el azon, a kínzó gonosz emberek és a megkínzott vértanúi lelkek már Isten ítélőszéke elé kerültek. Vajon, halálunk után kinek a helyében szeretnénk lenni? Isten végtelen Irgalmát kérjük azon alvilági emberek részére, akik engedték, hogy földi életükben birtokba vegye és használja őket a Gonosz Lélek!!!
Mi engesztelők, jövőnk Isten Akarata szerinti alakulásáért, minden nap kérjük Isten Szolgája, Bogdánffy Szilárd Püspök és Vértanú égi közbenjárását!