2009. március 30., hétfő

11. üzenet 2009. március 25. szerda

2009. március 25., szerda
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Gábriel arkangyal 11. megjelenése és üzenete

Az előző hónaphoz hasonlóan, az arkangyal ebben a hónapban is napnyugta után jött. Imádságba merülve kitartóan vártam az eljövetelére. Hirtelen kellemes fuvallatot éreztem, és mikor szememet kinyitottam, a fény, melyben az arkangyal megjelent, már ott volt előttem. „A szerető Atya nevében: Légy üdvözölve éber Gyermek! Eljutottál a sivatagba. Éjjel jöttél, hogy bevilágítsd a sötétséget. A szolgáló megismerte és megkapta feladatát, és a szolga megkezdte az Urat megörvendeztető munkáját. Szeretett Gyermek: az Úr meghallgatta szívedet, és örült annak, hogy nem talált benne mást, csak az Ő hangja után vágyakozó csendet. Ráléptél az útra, mely téged az éjszakai sivatagba visz; menj ezen az úton, ott fogod megtalálni az üdvösséget. Ne veszítsd el a bizalmadat, mert az éjszaka még sokáig tart, és hosszú még az út, telve veszélyekkel. A szíved továbbra is legyen néma, hogy meghallja és követni tudja az Atya halkan hívó szavát! Ideje, hogy tovább menj! Hallgasd meg a szavakat, és vidd magaddal a világba! Te semmit sem tudsz tenni azért, hogy eljuss Hozzá! Ő tesz mindent általad! Csak Ő tud vezetni téged, és csak Ő tud menni. Csak Ő tud hívni, és csak Ő tud meghallgatni. Csak ő tud kérni, és csak Ő tudja a kéréseket teljesíteni. Csak Ő tud szenvedni, és csak Ő tud megváltani. Semmi sem történik nélküle. Minden Általa létezik, és Belőle van. Aki cselekszik, hibázhat. Aki tesz, abból nem lesz semmi. Aki akar, elvakul. Csak egy marad meg: az Ő szeretete.
Ami nem az Ő szeretetétől történik, nem lesz örök. Egyre több mulandóság vonul be világotokba. Ezek miatt a mulandóságok miatt sok lélek elveszíti kapcsolatát az Egyetlen Atyával. Emiatt az Isten nélküli szeretet miatt – mely már nem szeretet többé, csak üres pokoli káprázat – a valódi szeretet mindenütt veszít hatalmából és nagyszerűségéből. A szeretet Isten nélkül nem lehet valódi, mert Nélküle halott, élettelen, dermedt: Ő azonban az élő Isten! Csak általa tud a szeretet növekedni, mert csak Ő tud teremteni. Csak Ő tudja a láthatatlant és a maradandót megteremteni. De Ő csak ott tud teremteni, ahol akaratának nem állnak ellen, és így csak Ő lehet, hogy aztán a semmiből teremtsen.
Menj ki az éjszakába, vedd magadra a szenvedést, feküdj a keresztedre, és hagyd, hogy átdöfjék szívedet. Hagyd, hogy a mulandó hatalmak döntsenek a mulandóságodról, mert a múlhatatlan részed felett nincs hatalmuk. És amikor átszúrják szívedet, dicsőítsd és magasztald Istent, mert ez csak az Ő szeretetével valósulhat meg. Add oda magad a mulandóság halálának, szállj le szíved mélyére, és vesd le lelkedet. Aztán, amikor már semmi sincs, akkor van Ő. Csak Ő. És Ő teremt, és újjá alkot. Ő soha nem alkot valamiből. Mindig újjá alkot. Elmúlhatatlanul – szakadatlanul.
Amikor ismét megértettétek, hogyan kell Általa élnetek, akkor az egymás közötti szeretetetek is megújul, és újra növekedni tud. Csak az juthat el reggel a mindenkit az örök élet éltető vizével tápláló sivatagi kúthoz, aki éjjel átvándorolt a mulandóság sivatagán. Aki iszik ebből a vízből, megújul. És a vetés, melyet a Fiú egykor elvetett, újonnan sarjad, hatalmas mezők fognak virágba borulni, és a termés gazdag lesz. Mert a víz élővíz. És mivel élő, és szeretetből táplálkozik, egyre több víz lesz, és mindenkinek a szomját csillapítja, aki azért jön, hogy megújuljon. Aki ivott a vízből, félelem nélkül mehet tovább. Egyre mélyebbre a sivatagba, oda, ahol a Kezdet és a Vég egymással találkozik. Ha egyszer ivott a forrásból, nem fogja többé gyötörni a szomjúság. Ám jönnek másfajta kínok, mert a Gonosz erői lesben állnak. Ne veszítsétek el bizalmatokat: mert az Ő szeretetétől táplálva és megerősödve biztosan tovább tudtok menni az úton, mindaddig, amíg szívetek és gondolkodásotok tiszta marad. Azonban: intelek titeket! Őrizkedjetek attól, hogy szeressétek a szenvedést!
Testvérek: ismerjétek meg egymást, gyűljetek össze és készüljetek fel az útra! Az idő
elkezdődött – megkaptátok feladatotokat. Aki ezeket a szavakat megérti, megtalálja hozzád az utat, és veled fog menni az úton. Ekkor az arkangyal belenézett a szemembe. Szemei aranylóan kezdtek fényleni, és az őt körülvevő fény kiterjedt. Olyan volt, mintha körülölelt volna minket. Még mindig látom magam előtt az arkangyalt, amint ez a számomra teljesen ismeretlen állapot érezhetővé vált. Megpróbálom leírni, bár nem találok rá szavakat. Egy olyan állapot, amiben semmi sem fontos, semminek sincs jelentősége. Egyszerűen semminek. És ehhez járult még egyfajta otthonosság és szabadságérzet, mely addig még általam soha sem tapasztalt mélységben érintett meg. Nem tudom, mennyi ideig tartott ez az állapot. Aztán hirtelen elhalványodott a fény, az arkangyal mosolygott és azt mondta:
„Fogadd ezt a szabadságot, és hirdesd testvéreidnek! Fogadd ezt a fényt szívedbe, és égesd el a hit fáklyájaként. Hagyd, hogy lobogjon, és légy állhatatos!”
Ő, aki teremtette, és fenntartja a mindenséget, ennek a műnek a segítségével gyűjti össze a testvéreket, akik elkötelezik magukat a virrasztásra. Mert az éberek szolgálata az, hogy a
többiek nyugodtan alhassanak. Őrködjetek, míg mások alszanak! És aludjatok, míg mások
őrködnek! Legyetek hálásak akkor is, ha nehéz a szolgálat, mert elnyeritek jutalmatokat! Továbbra is kövesd az őrangyalodat, ő biztosan fog átvezetni ezen az időszakon! Egyszer még eljövök, aztán más fog jönni! Készítsd elő szívedet, és tartsd tisztán! Ne lankadj tetteidben, és élj az Istentől kapott parancsok szerint! Tartsd magad a szavakhoz, melyeket én hirdettem neked! Bennük találod az elkövetkező időre vonatkozó útmutatást.
Ti, a Magasságos gyermekei: gyűljetek össze, és hagyjátok a szeretetet újonnan kivirágozni. Igyatok a forrásból, és hallgassatok a Fiú útmutatásaira! Az Ő Igéjében Ő maga van, mert Ő maga az Ige! Ő a mag, a fény, az élet, a víz, a csíra! Egy hónap múlva újra látjuk egymást – aztán én bevégeztem a feladatomat! Tarts ki, őrködj és imádkozz! Érts, és élj! Égesd el magad, hogy másokat lángra gyújts!
Fogadjátok meg az égi trónustól hozott szavaimat, és ismerjétek fel az utat! Engedjétek, hogy átitatódjatok, és boruljatok virágba! Éljetek az adományokkal, melyekben Isten mindenkit részesített, és használjátok azokat! Ne tékozoljatok el egyet se! Bízzál az Égi Királynő védelmében, és az angyalok segítségében! Bízzál – és semmi sem történhet veled! A szerető Atya áldása kísér téged!”
E szavak után az arkangyal még egy keresztet rajzolt a homlokomra, és azután eltávozott. 23 óra 11 perc volt.

2009. március 26., csütörtök

Medjugorjei Üzenetek , 2009. március

2009. március 2.
„Drága gyermekek, itt vagyok köztetek, nézem sebzett és békétlen szíveteket. Elveszettek vagytok, gyermekeim. A bűn okozta sebeitek egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, és méginkább eltávolítanak benneteket az igazságtól. A reményt és a megkönnyebbülést téves helyen keresitek, míg én őszinte áhítatot kínálok, amely szeretetből, áldozatból és igazságból táplálkozik. Fiamat adom nektek.”

2009. március 18.
Mirjana Dragicevic-Soldonak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennapos jelenései. Az utolsó ilyen jelenésen, miután a Gospa közölte vele a 10. titkot, azt mondta neki, hogy évente egyszer fog neki megjelenni, mégpedig március 18-án. Így volt ez az elmúlt évek folyamán. Több mint ezer zarándok gyűlt össze a Kék Keresztnél a rózsafüzér imádkozására. A jelenés 13:52-kor kezdődött és 13:58-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy őszintén és hosszan nézzetek a szívetekbe. Mit fogtok látni benne? Hol található benne Fiam, és a vágy, hogy kövessetek engem Őhozzá? Gyermekeim, az önmegtagadás ideje legyen az az idő, amikor megkérdezitek magatoktól: Mit kíván Isten személyesen tőlem? Mit kell tennem? Imádkozzatok, böjtöljetek, legyen irgalommal teli a szívetek. Ne feledkezzetek meg pásztoraitokról. Imádkozzatok, hogy ne vesszenek el, hanem megmaradjanak Fiamban, és nyájaiknak jó pásztorai legyenek.”
A Szűzanya a jelenlévőkre nézett és folytatta: „Újra mondom nektek: Ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, sírnátok a boldogságtól. Köszönöm.”

2009. március 25.
Drága gyermekek! Ebben a tavaszi időben, amikor téli álmából ébredezik minden, ébresszétek fel ti is imádsággal lelketeket, hogy kész legyen befogadni a Feltámadott Jézus világosságát, hogy Ő benneteket, gyermekeim, a szívéhez közelebb vonhasson, hogy nyitottá válhassatok az örök életre. Imádkozom értetek, és közbenjárok a Magasságbelinél őszinte megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2009. március 13., péntek

Súlyos válság a Vatikánban

XVI. Benedek a magányos egyeduralkodó stílusában kormányoz
Egy széteső Kúria, egy palotájába zárkózó pápa, akinek olyan viharral kell szembenéznie, amelyet az Osservatore Romano is „az utóbbi időkben példátlannak" nevez. És híresztelések mindenfelé. Négy évvel megválasztása után XVI. Benedek pápaságának súlyos válságát kénytelen megtapasztalni - írta a La Repubblica című olasz lapban Marco Politi XVI. Benedek csütörtökön közzétett levelével kapcsolatos elemzésében 
A sebzett és magányos pápa keserű és éles szavakkal fordult a világ minden püspökéhez és arról panaszkodott, hogy - a négy lefebvrista püspök kiközösítésének feloldása és különösen a Williamson-ügy miatt - éppen a katolikus körök tanúsítottak vele szemben „támadásra kész ellenséges magatartást". Odáig mentek, mondja, hogy „mértéktelen gyűlöletet" tanúsítottak vele szemben.
Valami megingott a kúria igazgatásában. Egy ideje már voltak erre utaló jelzések, de a legutóbbi események egy általánosabb üzemzavarra világítottak rá. A pápa döntése, hogy megbocsát a kiközösített lefebvriánus püspököknek anélkül, hogy előzőleg elérte volna lojális csatlakozásukat a II. Vatikáni Zsinat vonalához, több olyan, nagy püspökség lázadását váltotta ki, mint amilyen a német, az osztrák, a francia és a svájci. S közben kétszer is előfordult, hogy a pápai döntések még azelőtt kiszivárogtak, hogy közzétették volna őket, felzúdulást és vitákat váltva ki. Ez történt a kiközösítés visszavonására vonatkozó határozattal és megismétlődött a püspökökhöz írt pápai levél esetében is.
Giovanni Maria Vian, az Osservatore igazgatója ezekre az esetekre utalva glosszában bírálta „a római Kúrián belüli manipulációkat", de a kúria gépezetének diszfunkciói nem merülnek ki a lefebvristák ügyével. XVI. Benedek egyedül van - írja a La Repubblica, és tovább is megy ennél annak hangsúlyozásával, hogy ez nem valamiféle, a Kúrián belül ellene dolgozó párt műve, hanem a saját magányos kormányzásának a következménye, mert nem támaszkodik a másokkal való konzultációra és nem tulajdonít jelentőséget a kívülről érkező jelzéseknek. Még kevésbé figyel rájuk akkor, ha forrásuk a média, amelyre eleve gyanakodva tekint.
„Noha több mint húsz évet töltött a Vatikánban a Hittani Kongregáció prefektusaként - fejtette ki „off record" egy érsek - Ratzinger egyáltalán nem ismeri a Kúriát. Tegnap a Szent Hivatalban lévő szobájába zárkózott be, ma pápai dolgozószobájába. A pápa teológus, nem kormányzó típus. A nap egyik felében az egyház problémáival foglalkozik, a másik felében az írásra összpontosít, Jézusról szóló művének második kötetén dolgozik. Nem szükségszerű, hogy egy nagy teológus pontosan képes legyen kitapintani a valóságot."
Persze a Kúrián van egy maroknyi feltétlenül hűséges híve a pápának, élükön Bertone bíborossa, a Vatikán államtitkárával - de a hűség nem elegendő. „Érezni lehet, hogy a Kúria gépezetének nincs világos irányítása" - mondta egy másik tájékozott forrás. A bonyolult mechanizmus vezetésére mindig szilárd kézre volt szükség az egyházfő és néha egy-egy különösen aktív államtitkár (a pápai állam „miniszterelnöke") részéről. Jelenleg azonban a Kúria gépezete nem ismeri el az övéi közé valónak Bertone bíborost, aki nem járta végig a vatikáni szamárlépcsőt. Őt Ratzinger választotta, mert helyettese volt előző posztján és biztos volt feltétlen hűségében.
De Bertone államtitkár helyzete is nehéz. Egyfelől végső soron el van választva a kúriai gépezettől, másfelől időről időre előfordul, hogy nem tud befolyást gyakorolni XVI. Benedek döntéseire. Noha ügyesen hárítja el az elkövetett hibák következményeit, csak utólag tud beavatkozni. Végső soron ugyanis Ratzinger a magányos egyeduralkodó stílusában kormányoz. A püspökökhöz írt levelében elismeri, hogy a lefebvriánus püspökökkel kapcsolatos döntésének „horderejét és határait" nem mutatták be elég világosan a közlés idején. Ma végre a Castrillon Hoyos bíboros által vezetett Ecclesia Dei bizottság, amely eddig egyedül tárgyalt a lefebvristákkal, a Hittani Kongregáció munkájának részévé válik, és így az integristákkal kapcsolatos döntésekbe - ígéri a pápa - az egyház vezetésének szélesebb köre is bekapcsolódik.
Ez a megoldás annak elismerését jelenti, hogy XVI. Benedek ebbe az ügybe nem avatott be senkit, nem tájékoztatott senkit és szabad kezet adott Hoyos bíborosnak, aki nem tájékoztatta őt Williams püspök ismert Holokauszt-tagadó nézeteiről. A kiközösítés megszüntetésének hívei pedig híreket szivárogtattak ki, hogy biztosnak tüntessék fel a még csak előkészítési stádiumban lévő döntést.
„Ratzinger pápa - mondja egy püspök, aki jól ismeri a Szentszéket - alapjában véve nagylelkűséget tanúsított, amikor magára vállalta a felelősséget, és egyetlen munkatársát sem hibáztatta. De vezetési stílusának van egy gyengesége: mindig abból indul ki, hogy ha egyszer egy vonalat helyesnek tartanak, akkor azt érvényesíteni kell és kész. Nem veszi figyelembe a külső következményeket és azt sem fogadja el, hogy a Kúria emberei képesek igazi tanácsokat adni neki."
Így nem csoda, hogy Európa és Kanada nagy katolikus püspökségei lázadtak fel arra a gondolatra, hogy a lefebvriánusok felé váratlanul kinyújtott pápai kézzel úgy tűnhet, hogy fellazult a mai egyház nélkülözhetetlen hűsége a II. Vatikáni Zsinat elveihez. Még a Ratzinger bizalmasának számító Schönborn bécsi érsek is kénytelen volt elítélni „a Vatikán elégtelen kommunikációs eljárásait" - ezzel az elegáns fogalmazással elkerülte, hogy közvetlenül a pápát bírálja. De éppen Ausztriában fordult elő az, hogy a pápa által kiválasztott segédpüspököt a teljes püspöki kar elutasította, újabb meghátrálásra késztetve XVI. Benedeket. A Kúria emberei még sohasem láttak ehhez hasonlót - fejezte be írását a La Repubblica vatikáni szakértője.

http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/esteri/benedetto-xvi-31/fronda-curia/fronda-curia.html

2009. március 6., péntek

Jelenések-üzenetek a Világ folyásában

http://campus.udayton.edu/mary//resources/aprtable.html


1251. – Cambridge /Barna skapuláré/      Anglia/

1531. – Villa Guadalupe                             /Mexikó/

1579. – Kazany                                           /Oroszország/

1600. – Siluva                                             /Litvánia/

1664. – Laus                                               /Franciaország/

1687. – Máriagyűd                                     /Magyarország/
1696. - Máriapócs                                     /Magyarország/
1697. - Győr                                     /Magyarország/

1715. - Máriapócs                                     /Magyarország/

1740. – Máriakéménd
                                    /Magyarország/

1830. – A csodás érem                               /Párizs/

1838. – Hercegszántó                                 /Magyarország/

1840. – A zöld skapuláré                            /Párizs/

1846. – La Salette                                      /francia falu/

1858. – Lourdes                                         /francia falu/

1871. – Pontmain                                       /Franciaország/
1876. – Marpingen                                             /Németország/

1877. -Dietrichswalde                                              /Németország/

1879. – Knock Mhuire                                            /Írország/

1885. – A dömösi Mária-jelenés
                                 /Magyarország/

1896. – Tornya
                                 /Magyarország/

1917. – Fatima                                           /portugál tanyaközpont/

1932. – Beauraing                                      /Belgium/

1933. – Banneux                                         /Belgium/

1940-1996. – Girgenti                                /Málta/
1945. – Amsterdam                                                    /Hollandia/

1947. Tre Fontane                  /Olaszország /

1947. – Montichiari /Rosa Maria mystica/                 /Olaszország /

1953. – Siracusa                /Olaszország/
1956. Budapest                                 /Magyarország/

1956. – Eisenberg /Fűkereszt csoda/                                   /Ausztria/

1958. – Turzovka                                                       /Szlovákia/

1961. – Garabandal                                                    /Spanyolország/

1961. San Damiano                 /Olaszország/

1968-1971. Kairó – Zeitoun                                  /Egyiptom/
1969-70. – Firenze                /Olaszország/
1971. – Maropati                /Olaszország/
1971.10.23-1972. – Chaifrondi                /Olaszország/
1972-1975. – Porto San Stefano                /Olaszország/

1973-1981. – Akita                                              /Japán/
1978-1983. – Loa Campaggio                /Fülöp-szigetek/

1980. – Adronio                /Olaszország/

1980. – Catania                /Olaszország/

1980. – San Francisco de Cuapa                /Nicaragua/
1981. – Međugorje I. II. III.                                        /Bosznia-Hercegovina/

1982-1988. – Kibeho                                  /Ruanda/
1982-1983. Soufanieh-Damaszkusz                                   /Szíria/

1983. – Marpingen                                             /Németország/

1985. – Nadzsu                                                          /Dél-Korea/

1987. – Angüera                                                        /Brazília/

1990-1995. – Litmanová                             /Szlovákia/


1992. – Manduria                                                      /Olaszország/

1995. – Chivitavecchia                /Olaszország/

1995-2005 – Szőkefalva                                             /Románia, Erdély/

1997. – Marpingen I. II. III.                                /Németország/

2004. – Nagyfalu                                                       /Románia, Erdély/

Jelenések-üzenetek a Világ folyásában a XX. században

screenhunter_02-feb-18-2106

Nagyfalui üzenet 2009. március

2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁRCIUS
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
54. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt.4,1-11; 17,1-9; Jn.4,5-42; 9,1-41; 11,1-45)
Havi mottó:“Ne félj a rád váró szenvedéstől!” (Jel.2,10)
Havi imaszándék: azért könyörgünk lélekben együtt, hogy az egész Földön csökkenjen a szenvedés és különösen a Szentföldön béke legyen és maradjon!
Konkrét feladatunk: a kilencedben és azután Hétfőn, Szerdán és Pénteken elvégezzük a szabaditó imát. A Szentháromság Nevében megkötözzük a gonosz lelkeket, a háború, a békétlenség, a gyűlölet szellemét,… és megsemmisítjük alvilági terveiket.
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 márciusában
“Szeretteim! Mivel nagyon közel vagytok az isteni figyelmeztetéshez, megkérlek benneteket, hogy elmélkedjétek át újra, lelki közösségetekben, a januári és a februári tanításokat.
Jelenleg, mivel nagyböjtben vagytok és a keresztutat is gyakrabban végzitek el, arra tanítalak meg titeket hogyan viszonyuljatok a szenvedéshez! Tudnotok kell, hogy a Földön senki sem kerülheti el a keresztre feszítésnek valamilyen formáját. Ez hozzá tartozik a földi életetekhez. A kérdés mindig az, hogy Velem vagy Nélkülem elitek-e meg a szenvedéseket. Ha Nélkülem élitek meg: káromkodva, átkozódva, kábitószerbe, öngyilkosságba,… menekülve, akkor a károtokra válik. Ha a szenvedést Velem élitek meg, akkor nektek is és mindazoknak a javára válik, akikért felajánljátok.
Jézus, amikor a Földön élt, értelmet adott a szenvedésnek.
Gyakran teszitek fel a kérdést: miért engedi meg a jó Isten a szenvedést? Azért, mert amikor az emberek szenvednek mindenkit és mindent másképpen látnak. Eddigi életetek sok gyötrődése és szenvedése azért volt, mert nem hallgattatok isteni figyelmeztetéseimre és Tőlem függetlenül akartatok élni! Arra is készüljetek fel, minél közelebb kerültök Hozzám, a lelki béke mellett, egyre mélyebb lelki szenvedésen mentek át, azért, mert egyre érzékenyebbé váltok a világban lévő rosszal szemben. A testi - lelki szenvedések megértetik veletek, hogy földi életetek véges és égi honvágyat fognak kelteni bennetek!
Én arra kérlek titeket, ne féljetek akkor sem, ha az egész világ és a pokol összefog ellenetek szomorúságot okozva, mert ti a győztes oldalán álltok, Aki veletek és bennetek van. Szenvedéseitek ellenére minden nap, adjatok hálát, hogy titeket nem csak földi életre teremtettelek – mint az állatokat és a növényeket – hanem boldog örök életre. A földi élet Jézusnak sem volt Mennyország, nektek sem lehet az. Ennek ellenére ne féljetek, mert erőtökön felüli keresztet nem engedek rátok!
Tudjátok meg, hogy a szenvedések megtapasztalása, azért is szükséges a számotokra, hogy jobban megismerjetek Engem, önmagatokat és az embereket. A szenvedés a hitetek, reményetek és szeretetetek próbája a Földön. A nagy szenvedéseknek jelzés értéke is van. Általuk azt üzenem nektek: legyetek állandóan készen, mert elérkeztetek az utolsó időbe! A szenvedés kegyelem a számotokra, mert ezáltal Isten, a lélek, a maradandó, a lényeges,… kerülhet az első helyre. A szenvedés engesztelési lehetőség is a bűneitekért, az egész emberiség bűneiért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Jó volna, ha megtanulnátok Szent Ágostonnal kimondani a nehézségek közepette: “Uram, itt a Földön égess, vágj,… csak odaát üdvözíts!” Tudnotok kell, hogy az igazi örömet csak a bűn és nem a szenvedés teszi tönkre!
Hogyan éljétek meg a szenvedést? Arra kérlek titeket soha ne bíráljátok felül Isten rátok vonatkozó Akaratát! Legyetek mindig megelégedve mindazzal, ami Isten engedélyével veletek történik! Ugye ti is észreveszitek azt, hogy az erős hitü emberek komolyan szenvednek panaszkodás nélkül és a gyenge hitü emberek panaszkodnak komolyabb szenvedés nélkül is. Tanuljatok meg ti is tűrni, szenvedni zokszó nélkül, Jézusért! Soha ne azt mondjátok a szenvedésben: “Miért engedted meg a szenvedést Uram?”, hanem “Mi a célod ezzel a szenvedéssel Uram?” Tanuljátok meg kimondani Jézussal: “Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!” Tudjátok meg, Isten előtt a legértékesebb a csendesen, türelmesen, békésen megélt szenvedés!
A szenvedéseitek közepette Én is teszek fel nektek néhány kérdést. Vajon megszabadultatok-e a bűneitektől, amelyek legtöbször a szenvedéseiteknek az okozói? Mint igazi engesztelők megtanultátok-e a legnehezebb leckét, a szenvedés csendes elfogadását és felajánlását az emberiség megmeneküléséért? Most készen vagytok-e a Velünk való találkozásra?
Megáldalak benneteket a türelmes szenvedés kegyelmével!!!”

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)

Házi feladat márciusra:

“URAM, ITT A FÖLDÖN ÉGESS, VÁGJ,… CSAK ODAÁT ÜDVÖZíTS!!!

Előretekintés 2009 áprilisára:

Közös imaszándék lesz: azokért engesztelünk, akiknél a bocsánatkérés és a megbocsátás nem működik.

Konkrét feladatunk lesz:végezzünk egy őszinte szentgyónást a feltámadt Krisztus iránti szeretetből.

N.B. 2009 április elsőpéntekén és elsőszombatján Szt. Fausztina ereklyéje lesz Nagyfaluban a Szentháromság hegyén!