2014. június 21., szombat

Új szentségimádási kápolna szentelése

Szeretettel hívnak mindenkit a váci Szent Anna Piarista Templom újonnan kialakított szentségimádási kápolnájának szentelési ünnepére. Részletek:
Szeretettel hívnak mindenkit a váci Szent Anna Piarista Templom újonnan kialakított szentségimádási kápolnájának szentelési ünnepére.
A kápolna felszentelését Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr végzi Úrnapja előestéjén,
2014. június 21-én este 6 órakor igeliturgia keretében.
A Piarista Rend 300 éve telepedett meg Vácon. Ebben a jubileumi évben a kápolna megnyitásával a hét minden napján egész nap lehetőséget kínál az elmélyültebb imádkozásra, az Oltáriszentségben köztünk lévő Jézussal való személyes találkozásra.

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Családfagyógyító mise


A családfagyógyító mise közben lelki szemeim előtt megjelent Szent Mihály arkangyal kezében egy nagy zászlóval, amely hasonlított Krisztus győzelmi zászlajára. Láttam, ahogyan a főangyal mélyen meghajolt az Oltáriszentség előtt, és miután lehívta az angyali seregeket végig mentek köztünk fáklyákkal a kezükben. A fáklyákon lévő tűz Isten szeretetétől lángolt, e szeretettel minden angyal megérintette a jelenlévő emberek szívét, amely kiégette sebeinket és egészen begyógyította. Mindenkinek a szíve nyitottságának mértéke szerint gyógyultak meg a lelki és egyben a testi sebei is, mivel a lélek kihat a testre. Szent Mihály arkangyal így szólt:
„Gyermekeim, Isten szeretetének lángját küldte általam hozzátok, hogy gyógyuljatok és egészséges testi és lelki kapcsolatot tudjatok fenntartani a Szentháromsággal, családotokkal és környezetekkel. Krisztus magára vállalta sebeiteket azért, hogy ti növekedni tudjatok az életszentségben. Az áldások sokaságában részesültetek e családfagyógyító alkalmakon. Isten számár kedves, hogy kiengesztelitek az Ő színe előtt őseitek bűnét, amely generációról generációra visszatér családjaitokban. Minden kötelék, amellyel a sátán fogva tart titeket, valóban elvágásra kerül. Ha hisztek Isten nagy tetteiben, akkor minden lehetséges számotokra. A hit erénye fegyver a kezetekben, egy olyan fegyver, ami megvakítja Lucifert és seregét. Tekintsetek magyar szentjeitekre és a vértanúkra, akik hitük megvallásával megdicsőítették Isten szent nevét és elnyerték méltó jutalmukat. Minden katolikus hívő számára az első legnagyobb teher és kereszt a családja. A család is egy közösség, ahova Isten be akar költözni. A gonosz tökéletesen tudja azt, hogy az ember egyedül képtelen megállni a helyét, de ha társakat kap maga mellé, velük együtt sokkal erősebbé válik és nincs előttük semmi akadály. Tudnotok kell, hogy Jézus Krisztus a szívén viseli családtagjaitok lelki állapotát. Értük is rengeteget szenved, de ahhoz, hogy megmenthesse szeretteiteket, szüksége van olyan családtagokra, akik készek meghozni lelkükért az áldozatot az engesztelésben. A kegyelem ingyen ajándék, de egy ember megtérése hosszas küzdelem árán adatik meg, mégpedig a kitartás árán. Szűz Mária legyen mindenben a példaképetek! Élete során többször is elveszítette Szent Fiát, de kitartás által visszakapta őt. Isten megjutalmazza azokat, akik mélyen ráhagyatkoznak és engedik, hogy minden az Ő tervei szerint valósuljanak meg.”
2014. 06. 20, Péntek            Mária Magdolna
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/838-csaladfagyogyito-mise

Homoházasság: mi az igazi cél és ki az igazi győztes?

Az igazi cél sohasem az egyneműek házassága volt. Hanem a férfi és nő közötti házasság, a család, végül pedig a férfinak és nőnek teremtett ember lerombolása – ami az ezekhez ragaszkodó egyházak elhallgattatásával is jár. 
A cél
Egy biszexuális aktivista nemrégiben egy rádióinterjúban beismerte: „A homoszexuálisok házasságáért folytatott harcban csak hazudjuk azt, hogy a házasság nem fog megváltozni, mert változni fog, és ennek így is kell lennie. (…) Három gyerekem van, akiknek nagyjából öten vagyunk a szülei, és nem látom, miért ne lehetne ez egy törvényes helyzet. Az új partnernőm gyerekének a bátyám az apja, az én lányom biológiai apja viszont Oroszországban él, és az örökbefogadott fiam is őt tekinti apjának. Vagyis az öt szülő két hármas csoportra oszlik. Szeretnék olyan jogrendben élni, amely képes tükrözni ezt a realitást, és ami véleményem szerint nem összeegyeztethető a házasság intézményével.”
Az eszköz
Kétféleképpen lehet valamit elpusztítani: vagy kalapáccsal szétveri az ember – azaz törvényileg betiltja –, vagy kiüresíti, mígnem értéktelenné válik. A házassággal az utóbbi történik. Először tartóssága és kizárólagossága szűnt meg (válás), majd a célja (fogamzásgátlás). Végül magát a fogalmát üresítik ki azáltal, hogy a kötelező tolerancia nevében az értelmetlenségig tágítják. Ha elkezdünk mindent rózsának nevezni, ami földből kinő, a rózsa szó elveszti jelentését. Ha bármilyen nemű személyek bármilyen ideig tartó, céltalan viszonyát házasságnak nevezzük, a házasság szó elveszti tartalmát. Mint Orwell az 1984-ben megjegyzi, a zsarnokság elsősorban a definíciókon múlik: nehéz a szabadságért harcolni, ha nincs rá szó. Nehéz a házasságért küzdeni, ha tartalmatlanná vált a fogalom.
A távolabbi cél

A házasság lerombolása egy tágabb folyamat része, melynek a homoházasság csak egy állomása. A távolabbi cél – mint XVI. Benedek pápa is rámutatott – magának az embernek a lebontása és atomizálása. Az első lépés a nemi szerepek felszámolása; ezt követi a házasság szétbomlasztása, majd az egyneműek házasodása, végül a nemiség megszüntetése. Az ember neme létállapotból tudatállapottá lesz. Férfi vagy nő: csupán választott szerep, letehető jelmez, mely mögött nem marad más, mint képlékeny massza, mely arra vár, hogy valaki formát adjon neki. De vajon ki fogja megformálni az új korszak emberét?
A győztes
Mint a Katolikus Egyház elleni eddigi összes lázadásnak, a mostaninak sem a lázadók lesznek az igazi győztesei – hanem a Császár. Egykor a reformáció eszméi is csak addig érdekelték a Császárt, amíg felhasználhatta azokat az Egyház ellen; utána nem foglalkozott velük. A homo- és genderideológia sem lesz többé érdekes, miután a Császár elérte mindenkori célját, a totális uralmat. A család nélkül élő, atomizált emberek nem tudnak összekapaszkodni, ellenállni az állam hatalmának, sőt szabadságukat és életüket is az ő bőkezűségének tulajdonítják. Ha a házasság fogalmába bármi belefér, akkor nem jelent semmit. Ha a házasság nem jelent semmit, a család sem jelent semmit. S ha a család nem jelent semmit, belép az állam, és olyan jelentéssel tölti meg, amilyennel akarja.
Mark Shea és Daniel Greenfield írásai alapján
Ménesi Krisztina/Magyar Kurír

Ilyen is van: Istennek köszönte meg a győzelmet a kapitány

A Costa Rica-i válogatottat irányító Jorge Luis Pinto szerint remek mérkőzésen egy remek csapatot győztek le, de teljesen megérdemelten. „Pont a legjobbkor jött a gól. Egy legendás csapat ellen játszottunk és büszkévé tettük az országot. De tovább akarunk menni, hogy még büszkébbek lehessenek. Nem könnyű Olaszország ellen játszani, de a védelmünk csodás volt. A meccs után viszont Istennek köszöntem meg ezt a lehetőséget, amihez jutottunk.”  (sportgeza.hu)

KÖZELEDIK ÚRNAPJA!

KÖZELEDIK ÚRNAPJA!
Úrnapja - Krisztus Szent Teste és Vére
Az ünnep teljes neve: Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja.
Az egyházi évben - a Húsvéti időt lezáró - Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk.
Az ünnep eredete a XII. századi Eucharisztia-kultusszal áll kapcsolatban, mely Jézus eucharisztikus jelenlétét hangsúlyozza.

Az Eucharisztia tiszteletének korai alakulása:
********************************************************
(Cséfalvay Pál nyomán)
A szentmiséken már az ősegyházban is félretettek az Úr testéből a betegek, a szükségből otthon maradók és a foglyok számára, amit azután a diakónusok, vagy más megbízottak vittek el (Szent Tarzíciusz-legenda).
A megmaradt szentostyák sorsáról, pláne tiszteletéről nem maradtak fenn rendelkezések.
.
A szabaddá válás (313) után századok teltek el anélkül, hogy tudomásunk lenne az Eucharisztia szentmisén kívüli tiszteletéről.
A szentmisén kívüli Eucharisztia-tisztelet, mai szóval a szentségimádás csak lassanként fejlődött ki.
Az első nyomok (térdhajtás, tömjénezés, örökmécs) a Cluny-i bencéseknél bukkannak fel.
Az imádással kapcsolatban, Becket Szent Tamás írja az ellenséges érzelmű királynak, 1166- ban: "A felséges Krisztus teste előtt szoktam értetek imádkozni."
Határozott intézkedést először a Párizsi Zsinat (1196), majd IV. Lateráni Zsinat (1215) rendelkezéseiben találunk: "az Eucharisztia az oltár szebb részén őriztessék."
A 12-13. századból ismeretes például az oltár fölött felfüggesztett cibórium. A falba rejtett, szorgosan lezárt fülkék több helyütt megmaradtak a román stílusú templomainkban, így például Őriszentpéteren és a nagybörzsönyi Szent István templomban stb.
A szegénység szentje, Assisi Szent Ferenc is megparancsolta
testvéreinek, hogy értékes helyre tegyék az Úr legszentebb testét
("in loco pretioso"),
vagyis a cibórium legyen valamiképp megjelölve, és nagy tisztelettel viselkedjenek ott.
.
A kora középkor híveiben is felmerült az igény, hogy látni szeretnék a szentostyát.
Ekkor került be a szentmise liturgiájába az úrfelmutatás.
Ennek a kívánságnak a következménye lett az is, hogy harangozni kezdtek az úrfelmutatásra, hogy a templom közelében vásározók legalább erre a pillanatra beszaladhassanak a templomba.
(Sok falusi templomban máig fennmaradt ez a szokás: "félmisére"
harangoznak, hogy az otthon maradottak legalább ilyenkor fohászkodhassanak.)
.
Az Eucharisztia külön tiszteletének nagy lökést adtak Lüttichi Boldog Julianna látomásai, 1209-ben.
Lassan a hivatalos egyház is magáévá tette a látomás lényegét, az Úrnapja bevezetését, mely az 1263-ban történt híres bolsenai eucharisztikus csodához kapcsolódik.
Az Apostolfejedelem sírjához zarándokló cseh pap nem messze Rómától
szentmisét mutatott be a bolsenai Szent Krisztina templomban.
Az átváltoztatás pillanatában kétségek gyötörték afelől, hogy a kenyér és a bor valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e.
Ekkor a pap megdöbbenve vette észre,
hogy a megtört ostyából vércseppek hullottak a korporáléra.
{(korporálé, ostyaabrosz, pallium corporale (a lat. corpus, 'test' szóból): fehér, négyszer összehajtott, négyzet alakú gyolcs v. vászonkendő, melyen az Oltáriszentség pihen.}
A nagy tisztelettel körülvett ereklyét 1264. június 19-én átvitték Orvietoba, abba a városba, ahol éppen IV. Orbán pápa tartózkodott.
Ő hirdette ki Úrnapja ünnepét az 1264. szeptember 8-án kelt
Transiturus bullával, melyben a Pünkösd nyolcadát követő első csütörtökre tűzte ki Úrnapja megünneplését.
A hagyomány szerint Aquinói Szent Tamás írta az ünnepre a liturgia szövegét. A szentmisében az "átváltoztatástól" kezdve Jézus teste és vére jelen van a kenyér és a bor "színében".
Ez a jelenlét megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a
Tabernákulumban, és az örökmécs jelzi, hogy Jézus itt van velünk.
Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak térdhajtással adunk tiszteletet.
A későbbi idők fejleménye, hogy ezen a napon körmenetet is tartottak. Amit a körmenetben hordoztak, vagy amivel áldást adtak,
ostensoriumnak v.monstrantiának, (szentségtartó, ostyatartó)
Itáliában tabernaculumnak vagyis úrmutatónak nevezték.Először egy Trier-i körmenet leírásában találkozunk vele, 1340-ből.
Az ereklyének díszes tartóban való felmutatása sokkal régebbi szokás, mint az eucharisztikus monstrancia alkalmazása.
Az átalakítás szép példáit őrzi az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár.
Az Eucharisztiát tartó úrmutató számára a gótikus korban (13-15.sz) az oltár mellett különálló, az oltár stílusában készült szentségházakat, ún. pasztofóriumokat építettek.
Legszebb példányai hazánkban a kassai dómban, Lőcsén és Bártfán
maradtak meg.
A tabernákulumhoz hasonlóan az úrmutató is toronyszerű építmény,
benne helyi szentek szobrocskáival. Legszebb példányai Győrött, (a Németjárfalvi monstrancia) és Poprádfelkán maradtak fenn.
Spanyolországban, (toledói katedrális), Németország több városában vannak olyan hatalmas úrmutatók, amelyet 4 vagy 6 ember vitt a vállán a körmenetben - lábas állványon.
A hitújítás korszakában, a reformált területeken kiirtották az Eucharisztiát és annak tiszteletét. Viszont éppen Magyarországon maradtak meg olyan oltárszerűen kiképzett fali fülkék, amelyek márványból, reneszánsz stílus-jegyekkel készültek. Leghíresebbje a pécsi székesegyház Szathmári György-féle pasztofóriuma.