2010. június 30., szerda

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által 2010. június

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által

2010. június 9. Szentségimádáson Jézus. „Drága kislányom, Szívemnek kedves jegyese! Légy hű mindhalálig! Viseld türelemmel szenvedéseidet! Tekintsd ezeket ajándékoknak, amelyeket azért kapsz Tőlem, mert kiválasztottalak Magamnak, és szeretlek téged. Szeretetem azt akarja, hogy megosszam veled szenvedéseimet. Mindazokkal megosztom, akik viszontszeretnek Engem, hogy lelkeket mentsek általuk. Ne felejtsétek: amilyen mértékben osztoztok az Üdvözítő szenvedéseiben, olyan mértékben részesítelek benneteket a mennyben, dicsőségemben. Atyám országában ezeknek a szenvedéssel teli napoknak fogtok a legjobban örülni, mert látni fogjátok ezek gyümölcseit. Gyermekeim! A szenvedés arany, amelyen megmentitek a lelkek sokaságát, ha felajánljátok az életeteket Nekem, és szenvedéseiteket egyesítitek az Enyéimmel. Nézzetek fel a keresztre! Én a legfájdalmasabb kínhalállal váltottam meg a világot. Nem elég a jócselekedet, az ima. Kell az áldozat, mert az igazi szeretet abból áll, ha áldozatot hoztok Értem, és Énbennem egymásért. A szeretet a főparancs. A szeretetből fakadó áldozatos élet az Isten dicsőségét szolgálja. Azért, mert Engem áldanak az emberek, akikkel a szeretet jócselekedeteit gyakoroltátok. Evangéliumomban azt mondtam: Arról ismernek fel benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket, hogy az életemet adtam oda értetek. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki az életét adja oda felebarátaiért. De nemcsak meghalni lehet szeretetből, hanem élni is. Ha valaki áldozatos munkával szolgálja a családját, gyermekeit, unokáit, vagy a környezetét, egy közösséget, az ugyanolyan értékkel bír, mintha az életét adná oda. Valójában az életét áldozza a szolgálatért. Szeressétek egymást önzetlen, tiszta szeretettel! Amit a legkisebbek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Ez a főparancs. Amikor bűnbánatot tartotok, első helyen kérdezzétek meg magatoktól: vétettem-e a főparancs, a szeretet ellen? Első helyen van-e Isten az életemben? Megtartom-e az Ő parancsait? Mert az szeret Engem, aki megteszi akaratomat. Majd a második kérdés: szerettem-e a felebarátaimat úgy, ahogy Jézus szeretett engem, amikor meghalt értem a keresztfán? Imádkoztam-e ellenségeimért is, nemcsak a jótevőimért? Gyakoroltam-e velük szemben a szeretet jócselekedeteit? Ha mindezekre igennel tudtok válaszolni, akkor nem éltek bűnben. Akkor Isten tetszésére és dicsőségére éltek, és már itt a földön elnyertétek az örök életet.”


2010. június 25. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Én, az Úr beszélek hozzád. Nagy dolgok előtt álltok. Nagyon szokatlan események fognak történni. A nagy figyelmeztetés előestéjén álltok. Mindenki meg lesz rostálva. Mindannyian meg fogjátok látni lelketek állapotát. Akkor a jók még jobbak lesznek. A rosszak szembesülnek tetteik súlyával és azok következményeivel. Sokan megijednek, és jó útra térnek. Meg fognak rettenni a pokoltól, amelyet kivétel nélkül meg fogok mutatni mindazoknak, akik súlyos bűnben élnek. Nagy kegyelem lesz ez Részemről azért, hogy megmentsem őket az örök kárhozattól. Csak nagyon kevesen maradnak meg megátalkodottságukban, akik a sátánt választják, és kitartanak gonoszságaikban. Ezek lesznek a ti üldözőitek. Gyűlölni fognak titeket Énértem, és a sátán uszítására sokakat meg fognak ölni. Végül mindörökre elvesznek. Vértanúimat viszont örök dicsőség övezi. Vég nélkül fognak örvendezni Bennem. Én Magam leszek örök jutalmuk, Aki betöltöm őket minden jóval. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Életetek legfontosabb cselekedete a bűnbánat. Éljetek a bűnbocsánat szentségével, vagyis gyónjátok meg minden bűnötöket őszintén! Ha tiszta a lelketek, fogadjatok Engem a szívetekbe a szentáldozásban. Mindezeket magatokkal hozzátok az örök hazába. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Atyám készített az ilyen tiszta lelkeknek, akik az Istent szeretik. Ne halogassátok a szentgyónást és a szentáldozást! Addig járuljatok a szentségekhez, amíg még megtehetitek! Ne mulasszatok el egyetlen alkalmat sem, mert a kegyelem időhöz van kötve. Mint ahogy egyetlen pillanat sem tér vissza, úgy a kegyelem sem, amit elmulasztottatok. Tegyétek meg mindazt, amire alkalmat és lehetőséget adok. Minden jócselekedetre Én adom az alkalmat és a kegyelmet. De Engem tegyetek az első helyre! Szentmise helyett ne menjetek el beteget látogatni. Csak Szentmise után. Azt mondtam: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Töltekezzetek előbb Belőlem, akkor tovább tudjátok sugározni embertestvéreitekre az Én szeretetemet. Ti vagytok a szőlővessző, Én a szőlőtő. Jó gyümölcsöket csak úgy tudtok teremni, ha Bennem vagytok.
Készüljetek! Az idő rövid. Úgy éljetek, mintha bármelyik pillanatban meg kellene halnotok! Éljetek halálra készen! Úgy, ahogy halálotok pillanatában szeretnétek, hogy éltetek volna. Már most haljatok meg a test kívánságainak, a világnak és minden csábításának! Mondjatok le mindenről Értem! Nézzetek Rám, a keresztre! Mit vállaltam értetek! Ti is így legyetek keresztre szegezve a test kívánságainak és a világ csábításainak. Önmegtagadásotok és kereszthordozásotok jutalma lesz örök boldogságotok. Forduljatok el a bűntől! Éljetek életszentségben! Erre hívtalak el titeket. Ezért szálltam le közétek a mennyből, Atyám öléből, és ezért lettem Én, a megtestesült Ige, Atyám tanítása, hogy életpéldámmal és szavaimmal tanítsalak az életszentségre, hogy elnyerjétek az örök életet. Szent Testemmel és Szent Véremmel táplálom és erősítem a lelketeket, hogy legyőzzétek a gonosz minden kísértését, és kitartsatok az evangéliumi életszentségben. Aki így él, annak nem kell félnie a nagy figyelmeztetéstől. Az ilyen ember örömkönnyek között fog hálát adni Nekem a kapott kegyelmekért, amelyeket kamatoztatott. Nem az életszentségben élő emberekért küldöm a nagy figyelmeztetést, hanem a bűnösökért, hogy elforduljanak a bűntől, és megtérjenek Hozzám, az élet Szerzőjéhez.
Kicsinyeim! Legyetek éberek! Figyeljétek az idők jeleit! Ítélet alatt áll ez a bűnökkel teli világ. A bűnök már az égbe csapnak. Az erkölcstelenség, a paráznaság, a lopás, a gyilkosság és a jogos bér visszatartása az égbe kiált. Megtisztítom ezt a világot. Sok lesz a halott. Ezért mondom: Éljetek halálra készen! Ezek az utolsó felszólításaim. A büntetés már a küszöbön van. Bátorság! Ne féljetek! Térjetek meg és imádkozzatok! Akkor nincs mitől félnetek. Én veletek vagyok a világ végezetéig. Imáitokra sok lelket mentek meg az örök kárhozattól. Bízzatok Bennem! Én szüntelenül munkálkodom, és mindent a ti javatokra, a ti üdvösségetekre fordítok. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2010. június 29. Szentségimádáson Jézus: „A lelkeket elsősorban áldozattal lehet megmenteni. Én vagyok az Áldozat, az Isten Báránya. Arra hívtalak meg benneteket, hogy kövessetek Engem, hogy legyetek ti is áldozatokká a lelkek megmentéséért, és így kapcsolódjatok be megváltásom szent titkába. Ezért parancsoltam: Hirdessétek az evangéliumot minden népnek! Azt akarom, hogy általatok ismerjenek meg Engem az emberek. Ha tettekre váltjátok az evangéliumot, akkor életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel Engem sugároztok. Én világítok rajtatok keresztül, mint a világ világossága. Az Én fényem ragyogja be a lelketeket, ahol megfordultok. Én vagyok a világ világossága. Aki Engem eszik, az örökké él. Aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, abban benne lakom, és ő Énbennem. Így hordoztok körül a világban Engem, jóllehet láthatatlanul, de mégis megtapasztalható módon az emberek között. Tanításom lélek és élet. Most ti vagytok a magvetők. A ti szátok által hirdetem Atyám igéit. A ti kezetek által segítek rászoruló testvéreiteken. A ti cselekedeteitek ily módon a végtelenbe nyúlnak, mert Én élek és működöm általatok. Ezért cselekedeteitek örök érvényűek, örökké tartó gyümölcsöket hoznak. A gyümölcsök a megtért lelkek százai, ezrei, sőt milliói, mert nagyon bőkezű vagyok mindazokhoz, akik közreműködnek Velem megváltásom szent és hatalmas művében. Majd csak országomban fogjátok megtudni, milyen bőkezű és irgalmas vagyok mindazokhoz, akik Engem szolgáltak a földön. Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, és tegyetek előttük tanúságot Rólam, hogy bűneikből megtérve ők is munkatársaim legyenek, és bő termést hozzanak. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2010. június 26., szombat

A Béke Királynőjének alakja a medjugorjei jelenések alapján

Sokan sok féle módon vizsgálták a látnokokat, azzal kapcsolatban, hogyan néz ki a Szűzanya, és tanulmányozták a medjugorjei plébánián történteket. A legtöbbet fra Janko Bubalo-nak sikerült megtudnia, aki íróként és a hercegovinai ferences provincia tagjaként ismert. Kezdettől fogva kísérte a medjugorjei jelenéseket. Éveken át gyóntatott Medjugorjéban és így szerzett tapasztalatot Medjugorje lelkiségéről. Munkájának látható eredményeként megjelent egy könyve:„Ezer találkozás a Szűzanyával Medjugorjéban” címmel (1985). Világsikert ért el. Könyvében Vicka látnok beszél saját tapasztalatairól. Janko atya beszélgetett a többi látnokkal is ezekről a dolgokról. Könyvében azonban csak a Vickával való beszélgetést jelentette meg, mert úgy érezte, hogy ő válaszolt a legátfogóbban kérdéseire. A többi látnok nem mondott olyan fontos dolgot, mely különbözött volna az ő válaszaitól. A Szűzanya alakjáról több alkalommal beszélgetett a látnokokkal és elmondásuk alapján semmi kivetnivalót nem talált.
Az idő telt, a Szűzanya alakját megjelenítők pedig egyre szaporodtak. A sok próbálkozás közül egy sem felelt meg annak, amiről a látnokok beszéltek. Ezért Janko atya, bár nem volt már fiatal (1913-ban született) megpróbálta máshogyan megközelíteni ezt a dolgot. Minden látnoknak egy kérdőívet adott, melyben kérdéseket tesz fel számukra a Szűzanya alakjával kapcsolatban. A látnokok többsége válaszolt Janko atya kérdéseire, (Ivan Dragićević, Vicka Ivanković, Marija Pavlović, Ivanka Ivanković és Mirjana Dragićević). A válaszaikat összegző írást aláírásukkal hitelesítették 1992. július 23-án Humacon. Jakov Colo nem töltötte ki ezt a kérdőívet igazolt okokból, de egyetértett azzal, amit a látnokok mondtak.

A következőkben olvashatóak a kérdések és a látnokok rövid válasza.

1. Elsőként szeretném kérdezni, hogyan látjátok ti a Szűzanyát, milyen magas?
Kb. 165 cm. Úgy, mint én (Vicka).
2. A Szűzanya karcsú, vékony vagy…?
Inkább karcsú.
3. Hány kiló lehet?
Kb. 60 kilogramm.
4. Hány éves lehet?
18 és 20 év között.
5. Amikor a Kis Jézussal jön, idősebbnek tűnik?
Mindig egyformán néz ki.
6. Amikor a Szűzanya veletek van mindig áll vagy…
Mindig áll!
7. Min áll?
Egy felhőn.
8. Milyen színű ez a felhő?
A felhő fehéres színű.
9. Láttátok-e valaha térdelni?
Soha! (Vicka, Ivan, Ivanka…)
10. Természetes, hogy a ti Szűzanyátoknak van arca. Milyen az arca, kerek vagy hosszúkás – ovális?
Inkább hosszúkás – ovális – teljesen normális.
11. Milyen színű az arca?
Normális – inkább fehér – rózsaszínű pírrel.
12. Milyen színű a homloka?
Normális – főként fehér, ahogyan az arca is.
13. Milyen a Szűzanya szája – teltebb vagy keskenyebb?
Normális – szép – inkább keskenyebb.
14. Milyen a színe?
Rózsaszínű – természetes színű.
15. Vannak-e a Szűzanyának gödröcskék az arcán, úgy ahogyan, nekünk általában?
Általában nincs – lehet, hogy van egy kicsi, akkor, ha nevet. (Mirjana)
16. Észleltetek-e természetes szelíd mosolyt az arcán?
Igen – többször olyan, mint a leírhatatlan szelídség – a mosolya csodálatos. (Vicka)
17. Milyen színű a Szűzanya szeme?
A szeme csodálatos! Kifejezetten kék színű. (mindannyian)
18. Nagy a szeme vagy… ?
Normális – lehet, hogy kicsit nagyobb. (Marija)
19. Milyenek a szempillái?
Törékeny – normális.
20. Milyen a szempillájának a színe?
Normális – nincs különös színe.
21. Vékony vagy…
Természetes – normális.
22. Természetes, hogy a Szűzanyának van orra is. Milyen az orra, hegyes vagy…?
Szép, kicsi orra van (Mirjana) – normális, harmóniában van az arcával. (Marija)
23. Milyen a Szűzanya szemöldöke?
A szemöldöke vékonyka – normális – inkább fekete színű.
24. Hogyan van felöltözve a ti Szűzanyátok?
Természetesen, egyszerű női ruha van rajta.
25. Milyen színű a ruhája?
A ruhája szürke színű – lehet, hogy kissé kékesszürke. (Mirjana)
26. Feszes-e ruhája vagy bő?
A Szűzanya ruhája bő.
27. Meddig ér a ruhája?
A felhőig, amelyen áll – elvesz a felhőben.
28. Honnan kezdődik a ruhája, a nyakától?
Normálisan, igen a nyakától.
29. Látszik-e a nyaka?
Igen, látszik a nyaka.
30. Meddig ér a Szűzanya ruhájának az ujja?
A kézfejéig.
31. Valamivel szegélyezve van-e a ruhája?
Nem, semmivel.
32. Körülveszi-e valami a Szűzanyát?
Nem, semmi.
33. A Szűzanya testén, melyet ti láttok, érzékelhető-e a nőiesség?
Természetes, hogy érzékelhető! De nincs benne semmi különös. (Vicka)
34. Van-e még a Szűzanyán egyéb, mint ez a ruha, amiről az imént szóltunk?
Fátyol van a fején.
35. Milyen színű ez a fátyol?
Fehér.
36. Teljesen fehér?
Igen.
37. Mit takar ez a fátyol?
Eltakarja a fejét, a vállát és az egész testét és a hátát.
38. Meddig ér ez a fátyol?
Egészen leér a felhőig, ahogyan a ruhája is.
39. Mennyire takarja be?
Betakarja a hátát és az oldalát.
40. A fátyol erősebb és vastagabb anyagból van-e, mint a Szűzanya ruhája?
Nem, hasonló a ruhájához.
41. Van-e rajta valamilyen ékszer?
Nem, nincs.
42. A fátyol szegélyezett-e?
Nem.
43. Vannak-e a Szűzanyának ékszerei?
Nem, nincsenek.
44. Például a fején vagy a feje körül?
Igen, a fején csillagokból van korona.
45. Mindig vannak a feje körül csillagok?
Általában igen – mindig van. (Vicka)
46. Ha Jézussal jelenik meg akkor is?
Igen.
47. Hány csillagból van a koronája?
Tizenkettő.
48. Milyen a színűk?
Aranyszínűek.

49. Kapcsolódnak-e egymáshoz a korona csillagai?
Valahogyan, igen – egyébként leesnének. (Vicka)
50. Látszik-e a Szűzanya haja?
Igen, egy kicsit.
51. Hol látszik a haja?
A homloka felett – a fátyol alatt – a baloldalon.
52. Milyen színű a haja?
Fekete.
53. Látható-e a Szűzanya füle?
Nem, sohasem látható.
54. Hogy lehetséges ez?
A fátyol eltakarja a füleit.
55. A jelenés ideje alatt általában hová néz a Szűzanya?
Általában ránk néz – néha más felé néz, arra amerre mutat.
56. Hogyan tartja a kezeit?
Kezei szabadon vannak, kitárva.
57. Mikor van imára kulcsolva a keze?
Általában nincs összekulcsolva a keze – csak néha, amikor a „Dicsőséget” imádkozzuk.
58. Gesztikulál-e a kezével a Szűzanya a jelenés idején?
Nem, csak akkor, ha valamire mutat.
59. Amikor kitárja karjait, merre felé tartja tenyerét?
A tenyerét mindig felfelé tartja – ugyanígy az ujjait is.
60. Láthatóak-e ilyenkor a körmei?
Részben, igen.
61. Milyen színűek a körmei?
Természetesek – tiszták és erősek.
62. Láttátok-e már a Szűzanya lábait?
Nem – soha – mindig eltakarja a ruhája.
63. És végül, a Szűzanya valóban olyan szép, ahogyan mondjátok?
Valójában, mi nem mondtunk neked semmit erről, mert az Ő szépsége leírhatatlan – mennyei, égi, olyan szépség, melyet majd csak a mennyben fogunk látni.

http://www.medjugorje.hr/hu/medjugorjei-jelenesek/a-beke-kiralynojenek/

2010. június 25., péntek

Medjugorjei Üzenetek 2010. június

Medjugorje, 2010. június 2.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy a böjt és az ima által törjetek utat, amelyen majd Fiam belép a szívetekbe. Fogadjatok engem úgy, mint édesanyát, és mint Isten szeretetének és üdvösségetek iránti vágyának hírnökét. Szabaduljatok meg mindattól, ami a múltatokból terhel benneteket és bűntudattal tölt el, mindattól, ami tévedésbe vitt benneteket – a sötétségtől. Fogadjátok el a világosságot! Szülessetek újjá Fiam igazságosságában! Köszönöm nektek.”

Medjugorje, 2010. június 25. a jelenések 29. évfordulója

„Drága gyermekek! Örömmel hívlak mindnyájatokat, hogy üzeneteimet örömmel éljétek meg, mert gyermekeim, csak így lehettek közel Fiamhoz. Én egyedül Őhozzá szeretnélek elvezetni mindnyájatokat, mert csak Benne talál békét és örömet a szívetek. Megáldalak mindnyájatokat és mérhetetlen szeretettel szeretlek titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2010. június 23., szerda

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Add, hogy a Te szemeddel lássuk bűneinket
2010. június 17.
Béke legyen veled! Kérlek, hogy ismételjétek Utánam ezt az imát:
Mennyei Atya,
taníts minket, hogy vigyük a békét
és hirdessük a nemzeteknek a megváltást,
a megváltást az égből.
Ne bánj velünk keményen
bűneink miatt,
de add, hogy a Te szemeddel lássuk bűneinket,
hogy alázattal kérhessük megbocsátásodat.
Tedd eggyé szíveinket a Tietekkel.
Szerelmes Atyám,
a Te szerelmed irántam annyira nagy,
mindig hűséges.
Add meg nekem az erőt, hogy szilárdan meggyökerezzek
mindabban, amivel megbíztál engem. Ámen.
Vassulám, hadd énekeljek így neked, ezek a találkozások[1] megörvendeztetnek Engem, ezek a végsőkig fognak tartani. IC

[1] Jézus úgy érti: ilyen módon Vele lenni
http://ichtys.hu/index.php/133-2010-junius-17

Igaz Élet Istenben az Én üzenetem
2010. június 22.
Vassula, hívtalak téged gyermek! Mindig veled vagyok. Dicsőíts Engem minden egyes nap, mert Én állok előtted. Életre keltettelek téged, a Bennem való életre. Nagyon sokan olvassák a Bibliát, de még mindig nem élik. Sokan prédikálnak a gyülekezeteimben, de még mindig olyan dolgokról prédikálnak, amit ők nem tesznek[1]. Egyházam szolgálója lettél, Egyházam hű szolgája, aki elviszi az üzeneteimet a békéről, a kiengesztelődésről és az egységről, és átadja a híveimnek. A célom az volt, hogy felfedd a világ előtt az Irgalmasságomat, és hogy mennyire aggódom az üdvösségükért. Mennyire nyugtalanít a megosztottságuk. Ah, leányom, bárcsak tudnád, amit én tudok, bárcsak látnád és hallanád, amit én látok és hallok a pásztoraimtól, és amit ők egymás között mondanak, megértenéd ennek a kehelynek a keserűségét. Igaz?
Bizonyára nem minden pásztorodra gondolsz.
Az alázat sokakból hiányzik. A testem épsége megsérült. Ha a test elválik a fejtől, a test meghal. A pusztítás terjed, hogy pusztasággá, sivataggá tegyék Házamat.
Mit tehetek én, Uram?
Folytasd az összejöveteleket és találkozókat, ahogyan most teszed, ne fáradj bele, Galambom, mindig melletted állok. Nem vetted észre?
Megmutatom Magamat az arcodon jelként, hogy felbátorodj. Ne félj az áranyaktól[2]! Én vagyok a te erős védelmed. Bízz Bennem!
Ami azokat a pásztorokat illeti, akik elhanyagolják a nyájamról való gondoskodást, és a legeltetést, ők olyanok, mint ahogyan az Írás mondja: „Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik legelőm juhait – Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele.” (Jer. 23,1.) – Habár egykor nagyszerűen csinálták, de feladták, és világi elveket követnek, megengedik maguknak a liberalizmust, és megfeledkeznek arról, hogy az első fogadalmuk szerint éljék az életüket.
Arra kértem őket, hogy verjenek gyökeret Bennem, és Rám építsenek, és maradjanak meg szilárdan a hitben, ahogy tanulták. Ha megtartották volna a Nekem tett első szerelmes ígéretüket, és nem hagyták volna, hogy földi, mulandó dolgok elcsábítsák őket, akkor ma az Házam dicsőségben tündökölne, és a nyájam nem széledt volna szét.
Az Igaz Élet Istenben az Én üzenetem. Ez nem emberi dogmákon vagy emberi szabályokon alapul. A szeretetemen alapszik, az Igazságon alapszik, igaz elven alapszik, erényekben gazdag, hogy a megistenülésre vezessen benneteket, és akaratomat teljes mértékben kinyilvánítsa ennek a generációnak.
Az emberiségnek adott tanításaim bizánci tanítások, fogadjátok Tőlem úgy, mint egy új keresztelési csókot, mely felemeli a halottakat egy új életre, és megmutatja nekik, hogy az igazság a Szentlélekben van.
A Lélek előre figyelmeztetett benneteket, hogy az utolsó napokban lesznek, akik elhagyják a hitet, és olyan tanokat választanak, melyek a démonoktól jönnek. Semmivel sem büszkélkedhetnek. Fájdalom és szenvedés jött sok nemzetre, és a Szavam még mindig nem hatotta meg őket. Megmutattam a szeretetemet az egész emberiségnek, hogy lássák könyörületességem. Néhányan azt kérdezik: „hogyan mutathatod meg a szeretetedet, mikor annyi sok nemzetet folyamatosan kardélre hánynak, és küszöbön áll az éhínség?”
Mégis megmutattam szeretetemet, hiszen folyamatosan emlékeztettelek benneteket és szüntelenül óvtalak titeket, leszálltam trónomról ilyen módon, hogy helyreállítsam életeteket, melyre démonok leselkedtek. A jóságom soha nem szűnik meg. De ti nem vártatok Rám, soha nem kerestetek Engem. Hívtalak benneteket, de ti inkább nem figyeltetek Rám. Megmutattam nektek irgalmamat, és áldásommal hintettelek meg benneteket, de soha nem értékeltétek. Tehát hogy mondhatja bárki is, hogy az Úr nem mutatta meg az Ő szeretetét?
– a ti istentelenségetek miatt, a keresztem visszautasítása miatt, melyen szívesen szenvedtem értetek, és különösen a Szentlélek elleni gyalázatért, amiért kiárasztotta rátok a kegyelmet, hogy megújítson benneteket, azt mondom nektek, nemzedék, nemzet nemzet ellen fog fordulni, vér fog folyni mindenütt. Az olajfa megszűnik majd teremni, és a föld majd megadja magát. Romlás és pusztulás jön sok városra, nagyobb, mint valaha[3], az idők folyamatosan változnak majd, mert az emberek elpusztítják a földet a saját bűneik és istentelenségük által. És mint ordító oroszlán, lángnyelveim lecsapnak a mennyből, féktelen tűzzel. A föld egyik sarkától a másikig lángra gyújtom a szakadékokat, a hegyeket, a völgyeket, a városokat, és elpusztítom a föld lakosságának nagy részét.
Miközben azok, akik megesküdtek Egyházam elpusztítására, keresztemet lefelé fordítják, ezek a pokolban fognak égni! Kétségbeesett özvegyek meztelenül fognak rohangálni, és mindazok[4], akik esküt tettek, hogy háborút indítanak prófétáim ellen és a szent dolgok ellen, mindnyájan keresztülmennek azokon, mit megérdemelnek. Most még biztoságban ülnek a trónjukon, de már nem sokáig. Eljövök hozzájuk bíróként, és szigorúan megítélem majd őket. Én fogom eltávolítani őket trónjukról. Habár most még álarc mögé rejtőznek, hamarosan megkeresem és leleplezem őket. Vigyázzatok! Megszégyenítem mindazokat, akik szégyenfoltok a házamban. Megengedem nekik, hogy megalázkodjanak, mivel megszegték parancsaimat. Tiszta edényt hozok azután házamba, és a szívetek örvendezni fog, és a kezemet kiterjesztem efelé az edény felé, mely a fényem által fog munkálkodni.
Szükségem van edényekre, tisztákra, akik becsületesek és készek az önátadásra. Minden emberhez kedvesek, alkalmasak arra, hogy a fiatalokat tanítsák szelídségre, engedelmességre, és az Úrban örvendezzenek.
– a lándzsa hegye[5] még mindig a szívemben van, gyermekem, ah! De az idő hamarosan itt van, közelebb van, mint valaha, mikor majd bíróként megjelenek azoknak, akik a Testemet tapossák, félrevezetik a hívőket a bűnbánat és az egység útjáról, szétszélesztik a nyájamat, és szándékosan figyelmen kívül hagynak. Megtöröm hatalmukat, mikor eljön az idő, soha nem fogják kétségbe vonni.
Gyertek, csak a szeretetre van szükségem tőletek! IC

[1] Fájt ez a mi Urunknak és szomorú volt
[2] gonosz lelkek az emberekben
[4] néhányan közülük egyházi méltóságok
[5] metafora: az egyház megosztottságát jelenti
http://ichtys.hu/index.php/134-20101-junius-22

2010. június 22., kedd

SZÖRÉNYI ELMAGYARÁZTA ALFÖLDI RENDEZÉSÉT
Kép: Szörényi az ATV-ben, Rosta Mária, Szörényi üzleti-szervezési főnöke, hír24 kép a szegedi darabból és a tutiblog képei...
MIRŐL SZÓL VALÓJÁBAN AZ ISTVÁN A KIRÁLY CÍMŰ DARAB?

Oda jutottunk, hogy már senki sem tudja, hogy miről szól Szörényi-Bródy: István a király (1983) című darabja. A lexikon szerint: „Az István, a király rockopera, melynek zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegét Bródy János írta Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján. Első bemutatója 1983. augusztus 18-án volt Budapesten, a városligeti szánkózódombon, ami ekkor kapta a Királydomb nevet és ma már hivatalosan is így nevezik. A mű a Géza fejedelem halála utáni helyzetet, az István és legnagyobb ellenfele, Koppány vezér közötti hatalmi csatározást dolgozza fel.”

A szerkesztő ott volt 1983-ban a városligeti főpróbán. A szűk, fás, bokros részen voltak pár százan, késő éjjel. A darab zenéje nem volt különösebb – ismerve Szörényi előző munkásságát. A színészi munka egy rockoperánál elhanyagolható, de utólag a legnagyobb sikere a Koppányt alakító Vikidál Gyulának volt, a műről készült filmben és darabokban. Aztán a rendszerváltás után sok évvel megtudtuk róla, hogy amolyan kommunista besúgó volt. Lexikon:”2004-ben a szóbeszédet követően elismerte, hogy 1981 és 1986 között "Dalos" fedőnéven szóbeli jelentéseket adott az állambiztonságnak, mások mellett Nagy Feróról, noha többek szerint használhatatlan jelentéseket adott le.” Ma már a darab alapjául szolgáló mű eredeti íróját igen kevesen ismerik. Boldizsár Miklós (1945-2003) írja a lexikon, hogy valaha Koncz Zsuzsa férje volt és apja Boldizsár Iván volt. Azt már nem írja a lexikon, hogy édesapja az egyik legnagyobb SZTALIN-ista zsidókommunista újságíró volt... A darabnak a Kádár-korszak utolsó éveiben igen nagy sikere volt. Az alsó két videón Szörényi említi, hogy akkoriban az a pletyka járta Pesten, hogy a darabnak kódolt üzenete volt, mert István alatt Kádár Jánost, Koppány alatt Nagy Imrét vélték többen fölfedezni, de ez egy erőltetett hazugság volt. A darabnak semmi köze nem volt a két kommunista gyilkoshoz. Jellemző a korszakra, hogy akkor Szent Istvánt emlegetni még tilos volt! Ezért csak Istvánként szerepelt. Szörényi Leventének már több meglepő húzása volt pályafutása során, de ennyire fölkavaró még nem, mint amikor a nyáron kitudódott, hogy Alföldi Róbertet „kérte fel”, hogy rendezze már meg az István darabot Szegeden....Na aztán a Lucifer kinézetű meg is rendezte ÁVO-sokkal, Szent Korona gyalázással, látványmocsokkal a darabot. Alföldi kéjjel élvezte hogyan taposhat bele a magyar kultúrába, jelképekbe és hagyományokba. Nevetséges Szörényi magyarázkodása a rendezésről, az ATV műsorában. Levi nagy gesztusokkal mutogatva elmagyarázta nekünk, süket, tudatlan magyaroknak, hogyan kell érteni Alföldi rendezését. Levi szerint a darab már régen nem arról szól, mint amit az 1983-as bemutató alapján írtak és eddig tudtunk. Levi nem kevesebbet állított a tévében, mint azt, hogy Alföldi pontosan megértette a darab mindenkori lényegét, ami a „világhatalomról szól”. Nevetséges. Inkább arról lehet szó, hogy Szörényi „megfejtette” Alföldi mocskos üzenetét és ezt tolmácsolta nekünk, tudatlanoknak. Máig sem értjük – vagyis nagyon is értjük –, hogy Szörényi a darab új bemutatójára Alföldin kívül senki mást nem látott alkalmasnak? Szörényinek magyar rendező már eszébe sem jutott? Mind a három videót érdemes megnézni, az ATV még csak az első részt tette föl oldalára, de van folytatása is a műsornak. Alföldi „zseniális” rendező? Szörényi szerint igen. Volt szerencsénk látni az új épületű Nemzetiben első rendezését, Madách Ember tragédiáját, amikor alaposan bemutatkozott a mocsok...Egész ottani működése alatt főleg magyargyalázó, provokatív, pornográf darabokat adott elő, de ez úgy látszik Szörényinek még nem tünt föl...


2010. június 21., hétfő

Új rádióablak nyílt a Világegyetemre

Június 12-én Beatrix holland királynő hivatalosan is felavatta azt az új rádiótávcső-rendszert, amely a Földről elérhető legalacsonyabb frekvenciák tartományában térképezi majd fel a rádióégboltot - ahogyan eddig még sosem láttuk.

A több szempontból is úttörő csillagászati műszeregyüttes, a LOFAR (Low Frequency Array, vagyis alacsony frekvenciás antennahálózat) központja Hollandia ritkábban lakott északi részén, Drenthe tartományban található, szó szerint a mezőkön, a legelésző tehenek és birkák közvetlen közelében. Építését elsősorban holland és európai uniós forrásokból a Holland Rádiócsillagászati Intézet (ASTRON) irányította. A jelentős tudományos beruházás nem valósulhatott volna meg a holland csillagászközösség összefogása nélkül. (A hazánkéval összemérhető nagyságú országban hagyományosan erős a csillagászat tudománya, ezen belül is a rádiócsillagászat. Négy holland egyetemen - Leiden, Amszterdam, Groningen, Nijmegen - folyik például csillagászképzés, kutatás.)   

A LOFAR az első olyan nagy rádiócsillagászati műszeregyüttes, amely nem a hagyományos módon épült: nem kis számú, de nagy méretű rádióteleszkópokkal (jellemzően paraboloid gyűjtőfelületű antennákkal) üzemel, hanem rengeteg kicsi, egyenként viszonylag egyszerű és olcsón előállítható érzékelővel. A működési elv ugyanúgy az interferometria, vagyis a hálózat elemeinél felfogott jelek kombinálása, a rendszer összekapcsolása egyetlen nagy egységgé. Az alacsony (10-100 MHz-es nagyságrendű) frekvenciával rendelkező rádióhullámok detektálásához elegendőek egyszerű dipólantennák, amelyek egyesítését a legmodernebb infokommunikációs technológiák tették lehetővé.

Új rádióablak nyílt a Világegyetemre
A háttérben a LOFAR alacsonyabb (10-90 MHz-es) frekvencia-tartományában érzékeny dipólantennák sorozata (Low Band Antenna, LBA). (A 10 MHz-esnél kisebb frekvenciájú kozmikus rádióhullámokat a földi ionoszféra már nem engedi lejutni a felszínre.)
A valamivel magasabb (110-250 MHz-es) tartományában az antennákat négyzet alapú egységekbe építették (High Band Antenna, HBA), ilyenek láthatók az előtérben. (Kép: ASTRON / Henri Meulman)

A rendszer lelke a jelek továbbítására kiépített, üvegszálas optikai kábeleket alkalmazó szélessávú adathálózat és az adatok valós idejű kombinálása. Ez utóbbi feladatot a hollandiai Groningenben elhelyezett központi szuperszámítógép (egy IBM Blue Gene) végzi. A LOFAR egyik fontos technológiai előfutára egy még nagyobb, világméretű összefogással, a 2020-as évekre a déli féltekén (dél-afrikai vagy ausztráliai központtal) megépíteni tervezett rádió-interferométernek, az SKA-nak (Square Kilometre Array, vagyis négyzetkilométeres gyűjtőfelületű hálózat).    

Új rádióablak nyílt a Világegyetemre
Egy, a központi területen megépült LOFAR-állomás madártávlatból. A két szélen a "Mikiegér-fülek" a 24 elemből álló HBA egységek, középen az alacsonyabb frekvenciákra érzékeny dipólok (LBA). (Kép: ASTRON / Topfoto Assen)

Az antennákat állomásokba szervezik, a képen látható állomás például 2 x 24 magasabb frekvenciás (HBA) és 96 alacsony frekvenciás (LBA) antennát tartalmaz. A hálózat kialakítása során, Hollandia északkeleti részén létrehoztak egy központi "magot", ahol néhány km-en belül 18 állomás található. További 18 hollandiai állomás elhelyezése folyamatban van. Ezek a központtól mérve egy kb. 50 km-es sugarú területet fednek le. A még nagyobb antennatávolságok - és így az elérhető még nagyobb szögfelbontás - érdekében más európai országokba is kerültek, ill. kerülnek még LOFAR állomások. Egyelőre Németország, Franciaország, Svédország és Nagy-Britannia kapcsolódott be a programba.     

Új rádióablak nyílt a Világegyetemre
Egy az első kísérleti képek közül: a 3C 196 jelű kvazár a LOFAR központi magjával (balra) és a németországi állomások adatainak bevonásával (jobbra) megfigyelve. Jól látható, hogy az interferométer elemei közti hosszabb távolság mennyire javítja a felbontást. A fényes rádióforrás képet a 30-80 MHz-es (4-10 m-es hullámhosszú) rádiótartományban végzett mérésekből rekonstruálták. (Kép: ASTRON / Olaf Wucknitz, Bonni Egyetem)

Bár a LOFAR megépítésének ötlete, még az 1990-es évek közepén, eredetileg csillagászati céllal merült fel, más tudományok képviselői is kihasználják majd egyedi adottságait. De nézzük először, hogy milyen reményekkel kecsegtet a csillagászok számára.

A semleges hidrogénatomok 21 cm-es hullámhosszú rádió-színképvonalának vizsgálata elvileg lehetőséget nyújt az Univerzum "sötét korszakának" kutatására. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás keletkezése után, de még az első csillagok és galaxisok létrejötte előtt, az ősrobbanást követő néhány százmillió évig, a Világegyetem hidrogénanyaga teljesen semleges volt. Jelenleg még szinte semmit sem tudunk arról, hogy pontosan mikor és milyen ütemben zajlott az ún. reionizáció folyamata, vagyis az elsőként felragyogó fényes csillagok és/vagy az aktív galaxismagok milyen módon ionizálták a galaxisközi hidrogént. A 21 cm-es színképvonalnak 1420 MHz-es rádiófrekvencia felel meg, ami ugyanakkor a Világegyetem tágulása és az emiatt bekövetkező vöröseltolódás miatt a kérdéses nagy távolságokban már mintegy tízszer alacsonyabb frekvenciáknak felel meg. Ezért van szükség a LOFAR képességeire: ez az első olyan berendezés, amivel a megfelelő felbontással és érzékenységgel mérhetővé válhat a reionizáció korszakának megfelelő időszakban létezett hidrogén sugárzásának térbeli eloszlása. A kutatások azonban nem lesznek egyszerűek, hiszen a háttérből érkező gyenge jeleket elnyomja a közelebbi objektumok erősebb rádiósugárzása, amit először gondosan figyelembe kell majd venni.

A LOFAR megépítésének másik fő célja az alacsony rádiófrekvencián megfigyelhető égbolt nagyfelbontású felmérése. Ez egy eddig még teljesen ismeretlen terület, ami rengeteg meglepetést tartogathat. Az égtérképeket az extragalaktikus források - galaxisok, kvazárok, galaxishalmazok - uralják majd. Az új mérésekből többet tudhatunk meg például a nagytömegű galaxisok kialakulásáról és fejlődéséről, a galaxishalmazok ütközéseiről.

Világegyetemünk tele van változásokkal, illetve gyors, hirtelen lefolyású eseményekkel. Ha megfelelő időbeli felbontással, és egyszerre elegendően nagy látómezővel figyeljük az eget, akkor egyre több ilyen folyamatra derül fény. Szó lehet pulzárokról (vagyis gyorsan forgó neutroncsillagokról), robbanó csillagokról, kitörő aktív galaxismagokról, de akár ma még ismeretlen jelenségekről is. A LOFAR mind az idő, mind a látómező tekintetben egyedülállót nyújt. Mivel nem paraboloid felületű antennákról van szó, elemei egyszerre (s egyúttal elforgatás, mozgó alkatrészek használata nélkül) nem csak egy irányba tudnak "nézni", hanem elektronikusan akár több antennanyaláb is formálható velük - mindez "csak" megfeleően nagy számítási kapacitás kérdése. Így a hálózattal egy időben az égbolt egymástól távoli részei is megfigyelhetők. A LOFAR akár néhány naponta képes felmérni a teljes látható égboltot, új jelenségek észlelése esetén pedig riasztani a csillagászokat, hogy azok más eszközökkel és más hullámhossz-tartományokban is végezhessenek megfigyeléseket.

Új rádióablak nyílt a Világegyetemre
Egyszerre több független antennanyaláb állítható elő. (Fantáziakép: SKA)

Léteznek olyan nagy energiával rendelkező elemi részecskék, amelyek átszelik az Univerzum hatalmas távolságait, s némelyikük végül a földi légkörbe is eljut. A kozmikus sugárzás ultranagy energiájú részecskéiről jelenleg nem tudjuk, hogy pontosan hogyan és hol keletkeznek: hol vannak azok az óriási természetes részecskegyorsítók, amelyekből elindulnak. Talán szupernóvákból, esetleg az aktív galaxismagokban található nagytömegő fekete lyukak környezetéből származnak. A LOFAR nem közvetlenül a kozmikus sugárzás részecskéit, hanem a légkörbe lépésükkor kiváltott impulzusszerű, alacsony frekvenciás rádiósugárzást képes detektálni, és ebből meghatározni a részecskék energiáját és érkezési irányát.

A LOFAR-hoz szükséges technológiák (nagy területen elhelyezett számos érzékelő, gyors adattovábbítás, valós idejű számítógépes feldolgozás) jól alkalmazhatók más kutatási területeken is. Ezt a tényt a tervezők ügyesen ki is használták, amikor támogatást kerestek a megvalósításhoz. A LOFAR rádióantennáival együtt geofizikai célokra szeizmikus érzékelőket és infrahang-detektorokat telepítettek. A precíziós mezőgazdaság segítése érdekében a mikroklímát vizsgálják. A gyűjtött adatok elemzése alapján a szántóföldi termesztésben növelhető a terméshozam, a lehető legkisebbre csökkenthető a növényvédő szerek alkalmazása.

A hálózat központi magja egy 400 hektáros területen terül el, amit az elmúlt évek során több mint 40 helyi gazdától sikerült megvásárolni (nem kisajátítani!). A nyugalom a rádiócsillagászati mérések és a természet közös érdeke, ezért a vidéket a helyi természetvédelmi hatóság segítségével védett területté alakították. Az ott kanyargó folyócska és a területen található csatornák vizeit úgy szabályozták, hogy megfelelő élőhelyet biztosítsanak a gazdag állat- és növényvilágnak.   

Új rádióablak nyílt a Világegyetemre
Beatrix királynő az ünneplők gyűrűjében, a LOFAR megépítésében részt vevő mérnökökkel és kutatókkal beszélgetve. (Kép: Gabányi Krisztina)

A LOFAR még nincs teljesen kész, de a kísérleti mérések már javában folynak. A hálózat "birtokba vétele", a technikai részleteknek, az adatok kalibrációjának a finomítása nem történik egyik napról a másikra. Az első tudományos programok már az év vége felé beindulhatnak. A rendszer ünnepélyes felavatására 2010. június 12-én került sor. Az esemény jelentőségét mutatja, hogy a hálózat központi elemeinek közelében, a mezőn felállított ideiglenes színházsátorban, mintegy 700 meghívott jelenlétében személyesen Beatrix holland királynő nyomta meg azt a gombot, amely aznap jelképesen megindította az adatfolyamot a LOFAR antennáiból a központi számítógép felé.     

Kapcsolódó oldalak:
A LOFAR honlapja
Az ASTRON (Holland Rádiócsillagászati Intézet) honlapja

http://hirek.csillagaszat.hu/foldi_tavcsovek/20100614-lofar.html

Imakilenced az árvíz miatt

Szeretnénk arra kérni mindenkit, hogy a mai naptól (2010. június 21., hétfő) kezdjünk imakilencedet hazánkért: az árvíz sújtotta területekért, az ott élőkért és azért, hogy megszűnjék minden természeti csapás - vihar, árvíz, aszály, földrengés, stb. - és ezek kiváltó okait is orvosolni tudjuk Isten kegyelmével. Ima:

Mennyei Atyánk!
Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek minket ezek a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, viszálykodásainkkal és szeretetlenségünkkel.
Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelkű segítséget nyújtsunk a bajban lévőknek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet erői visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelődés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!
Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te országod, mint a Szeretet földje!
Kérjük ezt tőled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával! Ámen.

2010. június 19., szombat

Szűzanya üzenete - Ulrich Ágoston atya által 2010. június 18.

Szűzanya üzenet
Kicsinyeim, Gyermekeim!
Fáj a szívem az én tékozló gyermekeimért. Szemembe véres könnyeket csal az a sok bűn, melyet a világban elkövettek. Sajnos ennek fájdalmas következményei lesznek. A választott nép teljesen elfordult tőlem. Szent Fiam arcát látva, nem állhatom meg szó nélkül, hogy kérjelek Titeket: tartsatok bűnbánatot, imádkozzatok, engeszteljétek az Atyát, hogy irgalmas legyen hozzátok, mert Szodoma – Gomora, vagy Pompeji pusztulása kis dolognak számít ahhoz képest, ami rátok vár, ha az Úr keze lesújt a bűnösökre. Kérem, hogy a rózsafüzér legyen az én hívő gyermekeim kezében. Kérlek Titeket, legyetek résen, mert a szarvkoronás fejű Sátán féktelen tombolásba kezd. Rózsafüzéres kicsinyeim, ne féljetek, csak tartsatok ki! A kegyelmek áradatában részesültök, amely segítséget nyújt a Gonosz elleni küzdelemben. Kicsinyeim, Veletek könyörgök a Szentháromság dicső trónusa előtt, és Veletek térdelve, a paténára helyezem könyörgéseteket és átnyújtom azt, irgalmas Fiam kezébe. Ígérem, hogy imádságotok, böjtötök és virrasztásotok nagy – nagy segítséget jelent az egész pogány világ számára. Mert ha városaitokban, falvaitokban egy – egy igaz embert talál az Atya, kinyújtja felétek irgalmas karját.
A kereszténység ellen támadó sok titkos társaság, amelynek pap és főpap fiaim közül is vannak tagjai, iszonyú véget fog érni. Pap fiaimat fel fogom szólítani e társaságok elhagyására.
A papok évét mostanában zárja be Szent Fiam földi helytartója, XVI. Benedek pápa. Imádkozzatok a papokért, mert nagy szükségetek lesz rájuk. A Sátán tombolásának ugyanis, imádság híján, sok tiszta lélek válik áldozatává. Ezért folyik a véres könny szememből.
Édeseim, imádkozzatok a választott népért, mert tévhitben élnek!
Kicsinyeim, ne feledkezzetek meg a szentségek vételéről, különösen az Oltáriszentségről! Vegyétek és egyétek a Szentostyát! A Szentvér szeretetében éljetek, mert a kiosztott talentumokat kamatostul kell, hogy visszaadjátok! Nehogy elássátok, mint a rossz szolga a példabeszédben!
Gyermekeim, palástomba rejtelek Titeket, simogató kezemet nyújtom felétek, mert nagyon szeretném ezt a bűnös világot megmenteni a kárhozattól. A természeti katasztrófák – tűzhányók kitörése, óriási korom és füst, világméretű esőzések, árvizek, óriási forgószelek, viharok, tornádók, olajszennyeződések, bányaszerencsétlenségek – ezek már megtörténtek. Amelyek még bekövetkeznek: éhínség, sáskajárás, s ahol még nem volt – különösen a gazdag világban: Európában és Amerikában – a mezőgazdasági termékek hiánya. Ezek még csak figyelmeztetések! Ha ezek nem lesznek elegendőek, akkor újabb gazdasági világválságot bocsát az Atya Rátok, amelyben a vezető nagyhatalmak elveszítik hatalmukat, és a szegény törpe államokat teszi VEZETŐKKÉ. Jaj a gazdagoknak!
Kicsinyeim, legyetek Ti is nagylelkűek és irgalmas szívűek, mert Veletek és Értetek szeretném megmenteni az emberiséget az Atya irgalmában.
Köszönöm, hogy figyeltek rám, és a véres könnyeket felitatjátok úgy, mint Szent Fiam arcáról Veronika tette. Szerető anyai szívem Értetek dobog.
2010. június 18.

2010. június 16., szerda

Martin által Dejtéről 2010. június 15-én

2010-06-15 - Márton által

Gyermekeim! 
Amikor szemetek elől elveszik a szerető Isten képe és megszűntök érezni a szeretetét, merüljetek bele a hálaadó imádságokba és kérjétek a tiszta és szabad szív ajándékát. Imával és a gyónás szentsége által elűzitek a bűn felhőjét, ami elsötétíti lelki látásotokat és újból felragyog bennetek az isteni szeretet fénye. Minél szabadabb lesz a szívetek, annál több lesz benne az isteni világosság. Minél jobban fogtok szeretni, annál inkább ragyogni fogtok az isteni fénytől. Belemerítlek benneteket Jézus és az én szívem szeretetébe.

2010. június 9., szerda

Elnézést a fordítói esetleges hibákért ...


Üzenet a február 14, 1993
Maria SS.: Kedves lánya Fény, most, szem előtt tartva, hogy az emberiség továbbra is megsérti a törvényeket az ég, felfedi üzenetek az utolsó titkait Fatima zárt 1917 óta, és hogy a lélek néhány a 60-as években ezt be kell jelenteni a világnak, de nem hallottam az én anyai Visszahív és sok-sok szerencsétlenség is foglalkozott a földre. Ma én gyerekem, nem a feladat, hogy beszéljen azokkal, jöttél kapcsolatba, és sok gyermek fény, hogy a világ még mindig bűnbánatot tartanak. Kívánom, hogy a pápa játszik fájdalmas visszahívása My Son (Utal erre! most beszélünk, és a világ talán menthető imádsággal) is meghalt a bűneiért, és megteszi a fejemben időben történő terjesztése ezt az üzenetet.(On The varázsát mutatja be a világot a kezében, és csoda, hogy fokozatosan ismertté válik véres. Ő így kezdődik:)
Kislány, azt mondta egyszer, a fatimai, hogy ha a világ nem tértek meg, nagy szerencsétlenség volna semmisíteni az egész emberi faj, nem abban az időben, de a második felében a huszadik század. Már megjövendölte a La Salette, Gyermek-és Melanie Maximin Ez a büntetés és ma, miután számtalanszor, ismétlem nektek, hogy az emberiség továbbra is kitartani a hiba rátaposott az ajándékokat az ég.
Most Sátán elterjedt káosz mindenhol, gazdaság teljesítménye a legmagasabb szinten, amely befolyásolja a fejlődését minden dolog. Azt mondtam, Már Lucia ő fia, a sötétség, tudta letép a fejében a legnagyobb tudósok találni ösztönzésére Fegyverek hatékony , amivel tönkretehetik a néhány pillanat az egész Föld bolygón. Azt mondta, képes lenne, hogy a saját kezében a sorsa a világ, elcsábítani a hatalmas és állam-, és így történt. Hamarosan lesz szabad fel a karját látni fogja, hogy minden az én Figlioe Ő fogja büntetni a komolyabb és a jog, mint a soha nem történt.
Az egyház elérkezett idő megpróbáltatásai és nehézségei, a megjövendölt. A Cardinals ellen fordul a bíborosok, püspökök püspökök ellen, és a Sátán már menetelnek soraikból, és Rómában a közelgő változások érzékelhetők.
Senki sem számít Az Isten FiaDe te, hogy mindazt, amit visszatérés, Azonban jön a tolvaj az éjszakában, majd büntetni szerint az igazság az igaz Mennyei Atya. Füst és tűz fog csökkenni az erőszakos ég, tenger gőzölgő, minden rendben lesz, és elsüllyedt egy nagyobb háború és a másikat pedig az ártalmas, Ha mindent kellett maradnia, mint most. Sok férfi és gyermek fog meghalni lassan, és azok, akik élni fog, majd az irigység a halott, megfosztva a látvány.
Az arc a halál, a szenvedés, romlás és a háború lesz, hogy a föld. Időzítését az idő véget ér, és félelmemet minden nap lesz egy ijesztő valóságot. Arra kérem a világnak azzal, hogy nem csak a jó elvész a gonosz, de az állam-és népeik valamint a minisztérium az egyház és a hívők.
A lányom, sajnos, Sátán szétszórva a földjét gyilkosok és az ember gyakran enged a kísértésnek, hogy bűn. Ez alkalommal, ha az ember akarja, hogy szándékosan tönkre a világot, akkor eltűnik a világegyetem és Isten többé nem történhet a víz, a megtisztulás szimbóluma, de a tűz, az igazságosság szimbóluma.
Mikor a föld sötét lesz, ez a megjelölés a következő a My Son és az Ő angyalai, és csak akkor fog az új föld, református, akik már dolgoznak a győzelem az én Szeplőtelen Szívének, és azokat, akik életben az ilyen szerencsétlenségek .
Együttesen ezek a megválasztott, Kereszttel jelölik meg a homlokán, a szimbólum a bizalom Istenben, élni fog, egyetlen cél, a "Mennyei Atya", mint ha ez a gyönyörű bolygó volt, nem olyan bűnös. Így én, Isten Anyja, bejelentette, hogy a világot meg a nagy katasztrófa hogy ha nem élnek ravvederà. Én Béke Királynője és a Szeretet, Mennyei Anya, jöttem erre a földre, mint a többiek, hogy gyógyítsa a lélek és nem a test.
Ígérem megváltás, menny lesz a tétet, ha elfogadják. Köszönöm, hogy nekem fizetni, és arra kérem Önt, hogy tájékoztassa a világot. Imádkozzatok és a szeretet. Mind dicsérték a Life szül élete: Jézus Krisztus.
(Harmadik titka Fatima feltárt rész)

Az év volt, 1998 április 23 ember gyűlt össze a kertben, a mennyei zöldség. Egyszerre a dobbanás a csökkenő eksztatikus elhallgattatta a jelen. A gyönyörű hölgy megjelent burkolt vakító fény az örök boldogság, mint mondta a látnok.
 
Tehát az üzenet íródott, hogy a nap:
"Áldott az Úr, a gyerekeim. Ma arra kérem Önt, hogy él a tapasztalat a keresztény élet több életerő és a harmónia. A gyermekeim, szeretném, mindannyian ismét gyaloglás a helyes útra. Kívánom, hogy kaptam meg a jelenléte sokkal kamatok.
S nemcoraggiatevi, ha a bizonyítékot az élet teszi ezt a sötét, meghallgatása után Jézus még inkább Ön mellett, és adsz neki minden behajtják a fájdalom a kezedben.
Drága gyermekek, invocateMi a napi szükséglet. Csak a támogatását tudok beavatkozni, és változtatni minden bizonytalan állapotban. Az Úr, az égben trónol szeret mindannyian viszonozni az Ő szeretete iránti engedelmesség az Ő szent-dekrétumok”.
 
 
Tudjuk, hogy Deborah, majd megkérdezte: "Uram, mit akarsz?
Szűzanya válaszolt: "A világ tudniuk kell, hogy Asszony Olaj Szent Eucharisztia és a Szűzanya Love kommunikál, és akkor kerül sor,”.
A nagyvonalú lelkesedést, Debora megnyugodott "Igen, én mondom neked, megígérem”.
A Szent Szűz újra beszél többes számban, mintha Deborah képvisel minket "Gyerekeim, én leszek a tanú, hogy a kegyelem, amely akkor már tele?
A lány félénken, de bátorsággal és lassú sóhaj: "SIII”.
A gyönyörű hölgy elment a kinyilatkoztatás sok kis dolog, most már egyértelmű: "Szeretnék hinni neked, és az imádság segít nekem felszámolására a gonosz (Azaz a gonoszt, amely a következő). Imádkozzatok, imádkozzatok: csak az imádság nem Isten veled ezt, és még az életedben. Követniük a pápa, és soha ne feledd, hogy kérje szentelt imádkozzatok a lelkész. Leánya, elviszlek téged ez az út az apostoli, mert Én ígéret lehet teljesíteni ...
 
Ez talán a legfontosabb üzenet, hogy menjen be az egész ügyet Manduria lelki, de nem elég meggyőző, hogy az elme káros ellenére egyértelmű és prófétai szavak csak olvas. Próbáljuk meg együtt, hogy ez a bizonyíték, így az értelmezési szabadság a szív.
Nem kétséges, hogy az első és az újonnan jelentkező problémára a kereszténység (és azon túl) éppen együtt élni a koherencia és a harmónia az élet tapasztalatait. Volna élni, hogy hit szellemében a részvét és együttérzés, aktívan a projektekben részt vevő Jézus állandóan folyamatban. Szentséges Szűz Mária, anyja a mi Istenünk hív bennünket, hogy ok újra járni A helyes út, és hálás Istennek az ajándék az Ön anyai jelenlét. E két pont képezi a stratégiai megértésének kulcsa az, történelem.
A bizonyítékok is nem szabad kizárni, még ha el is termékeny, és felajánlotta, hogy Jézus Krisztus, aki használja őket, hogy gyógyítsa a sebeket az emberiség. A felbukkanása Manduria ad nekünk egy pozitív jövőképet, és nem katasztrofális a szerepet, amelyet az úgynevezett kísérletek, és egyértelműen be.
A prófétai szavakat az erős bizonyíték ez: "Drága gyermekek, invocateMi a napi szükséglet. Csak a támogatást az imádság tudok beavatkozni és a változás minden bizonytalan állapotban.
Bár a különböző válság jön a hosszú távú tényezők, mint valaha is megértsem, amit azt jelenti, Isten Anyja bizonytalan. Ott tudják megmondani, több tucat család, áldozatai ennek a gonosz, a háborút még szörnyű, inkább sátáni rendszer, a legtöbb nehéz egy gyógyíthatatlan betegség, tulajdonképpen már most bejelentette a nagy katasztrófa. Napi szükségletek szaporodnak, mert a változó jelent a "szükséges". Az Úr figyelmeztet bennünket a világegyetem a Virgin az Eucharisztia, hogy a visszaélés az, ami nem a miénk, de a megadott "kamatmentes kölcsön" fordul ellenünk, termelő rossz lánc, ahonnan mi Tekintse meg. A hasznosítási idő, anyag, stb. Hozott létre a "rendszer a globális elszegényedés"
 
Tartsa be Isten a Szűzanya nyújt nagyobb garanciát tagsága a stadion, vagy annak a félnek a pillanat ... el kell fogadnia az imákat a legnagyobb jóakarat helyett a teherbe esés ez túl gyakran egyfajta altató. Az a gyakorlat, az ima, állandó odaadás, a párbeszéd és a történet, a testmozgás és a gyógyszeres kezelés, akkor elvtársak, és végül egy nyitott csatornát, amely elfogja az FM állomás isteni. Az imádság, amely fejleszti a sok imát ajánlott és terjeszti Madonna olyan hangszer, a csodák, mert a Szent Szűz. alkalmazza a megváltás, mentési, gondviselés, és lehetővé teszi számunkra, hogy egységes maradjon, és nem egyedül, talán szegény, de nem éhes, felkészült és erős, nem depressziós, és nyúzott.

Ez volt április 23, 1998, és senki sem képzelte, amit ma: az ingatag állapotban. Hogy ez az egyik nagy katasztrófák bejelentette titokban? Ha igen, nincs minden veszve. Úgy véljük, számos alkalommal, hogy meg kell védeni az üzenetet, és bejelentette, hogy több, mint egy igazi katasztrófa. Böngészhetünk a világhálón, fáj a szívem, hogy olvassa el a szabad valótlanságokat tulajdonítanak ennek a látomás és a támadó rágalom az emberi jogi eszköz, amely például az, hogy elítélték a bíróságon, vagy aki egy "gyalázatos becsapták." Ott még soha nem volt panasz az ilyen típusú, de csak a spekuláció és a követelőző magazin soha nem ellenőrizték. Vajon Deborah bűnösségét, tudván azt, amit kért tudni? Láttam, amit nem kérte, hogy látni?
 
Van egy csomó jó, hogy emlékezzen a tárgyalópartnere Deborah az üzenet így szólt:
Q: Lady, akarod?
Maria SS.: A világ tudniuk kell, hogy Asszony Olaj Szent Eucharisztia és a Szűzanya Love kommunikál, és nem fizethető ki.
Q: Igen, én mondom neked, megígérem.
Maria SS.: Gyerekeim, én leszek a tanú, hogy a kegyelem, amely akkor már tele?
Q: Igen.
Madonna hajlandó hinni nekünk, és emlékeztet arra, hogy veled dolgozni érezzük magunkat közelebb Istenhez, szolgálni építése a kozmikus tudat, amely nem a jelenlegi emberiséget.
Kiindulópontja tökéletes Istennel való közösség bizonyára a mérete egységét a pápa, ez is egy új prioritásként. Ki lehet racionális nem kerülheti el a lét célját. Így latolgat a szavakat a tegnap és a ma értjük.

Mary szeme állandóan beszél a gyermekeknek, akik supplicants jóváhagyása előtt a szobor.
Április 3-án ebben az évben, egy csoport a zarándokok a Manduria, hogy adózzon a Virgin az Eucharisztia, miután a kálvária imában szomorúság, akkor látható, hogy az megfelel a mennyei illat után rendkívüli esemény lacime az olaj tette a szemét életben.
Mozgott, csendes és áhítatos, hogy halhatatlanná a megjelölés emlékeztető, miközben az esemény Manduria nem lehet az eredménye a hisztéria vagy a szimuláció.
A kézzelfogható jelét, megcáfolhatatlan, nyilvánvaló, a fényképeket a zarándokok, akik maguk akarják közzétenni.
Ne feledje, hogy a jelenlévők közül is néhány nem-hívők.

Hangja mélyén
A hang a lélek még nehezebb megérteni a külső természet, mert ez megkövetel egyfajta legszebb, kitartó figyelmet. A hang a kinyilatkoztatás egy időben a belső nyugalom, amikor a gondolatok elkezdenek belefáradt a könnyelműség óvatos. Még nehezebb, hogy megnyitja az ellenkező oldali füléhez cím nevelés középpontjában a nyelv áll az összes emberi gyermek, hogy a könnyek. "Azt mondtam többször, és számos formáját, hogy a mi atyáink a próféták által az utóbbi időben a lánya meg fia" (vö. Zsid. 1:1-2).
Isten hangját mindig él és aktív, és mivel minden, ami a világ által elszenvedett Isten hatalmát (Zsidók 1:3), nem kétséges, hogy ez az esemény nem történik intézkedés, a gondviselés, hogy a szavakat tartalmazza Isten azt akarja az ember cselekedni. Mária válaszol imádság egyszerre keresi a szerelmet, amely már elfogadta a meghívást a változó élet, elhaladva a bűnbánat és a koncentráció az időben "a kereszt.
Nem véletlen, mivel továbbra is történik ezen a földön szeretett az egyetemes hangja Anya ereszkedik le áldását az események hatása a világ, élén az Isten ujja, és lehetővé tette a lehelete szája. Én is hiszem, hogy ezek a könnyek, nyögés a megválasztott lény tart vissza bennünket a mi szakadékot a termelő jó kiinduló forrása. Tudom, hogy ez igaz, akkor érthető, hogy mindez hang sír a pusztában, vagy inkább az egyetemes kiáltás a sivatag szívében, Mária egy pillanat alatt folyamatosan felhívja lelkiismeretünk, mert örülünk, a mi romokban, és mi büszkék A külső érzékek kihasználtsága átmeneti elégedettség.
Nincs több rossz fantáziák a Virgin a könnyeket, mert amit hágó közötti jelek és lelkünk rejt a mély titok, hogy megérdemli a hozzáállása a csend és a szent félelem.
(Don Stephen Varna beavatkozás a könnyeket a Szűz az Eucharisztia a Manduria)2006. január 6.
 
Király üzenete a Jelenések
 
Jézus: "... Én szomorúság óriási, mert a férfi nem volt hajlandó elfogadni a küldő a Szent Szív a Földközi-tengeren. A tűzijáték hamarosan gyullad meg, és bejelentette, nagyobb konfliktusok lezárva üzenetek hamarosan sor kerül.
Kiáltani, hogy a világ a veszélye két súlyos katasztrófák, amelyek lehetővé teszik az Atya a nap.
Az első a természetes, és hirtelen, mint a jele, hogy az átállás a föld fogja meghatározni minden valóság;
A második: az isteni engedélyt előtt előfordulása pusztító tüzek egybeesik az új projekt az ősi Kígyó elkeseredett, hogy támadják meg és uralkodj. A gyűlölet életre hívta a vallási ürüggyel, és egy ideig, hogy én hívő keresztények tanúskodnak előtt a jelenetet a halál, több tucat papok dicsőítsék az egyház kínál magukat a párbeszéd, az egység, de itt az ideje, hogy a Véleményem szerint a kereszt lesz, és homályos lesz a fáklyát az agressziót.
Ezért kijelenti, hogy a nagy csend van az egész emberiség, és sokan úgy fog tűnni, hogy Isten nem hall, és még több! Soha, mint ez a "Night" a háromszor szent fenntartja a kezével olyan erős a tisztító és hű a megpróbáltatás. "
... "Az óra a legnyitottabb tanúsítja a nevemet. Előtt állok, hogy megkapja a bizalmat szavaztak! Új viharok verte meg az egyház, hanem azt, aki olyan kemény, hogy a kormányt a hajó I AM azt mondom, igaza van, a pályák által megjelölt vértanú vér és hó (John Paul II). Majd emelje fel a szaga hamis vallási ürüggyel mert a "gyermekek, hogy a próféta" ( Mohammed) Fáradt az elnyomás maguk szellőzési haragjukat felé minden gonosz ember a Nyugat. Így a király a Jelenések megáld téged és hagyja a békét. Vissza Ámen! "2008. július 18.
Drága gyermekek!
Azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy ezekben a napokban van, hogy erős, horgonyzott az imádságban, kész feláldozni. Éhgyomri is segíteni fog a távol tartva a kellemetlenséget. Jézus szomorú megtagadása ember irgalmas jelenléte az Eucharisztia, örülnek, hogy közel marad a fájdalom, és mit tud kínálni.
Az én gyermekeim, Isten fordul meg a konverziós, a kegyelem állapotában és átadja az Ő szeretet képes csökkenteni, és át a szörnyű helyzetek előfordulnak.
A szívem vérzik is lehet hallgatni, hogy a pápa, különösen a papok engedelmeskednie kell az igazat!
Bocsásson meg azoknak, akik megtagadják Saját üzenet: Manduria egy olyan ajándék, amit lehet érteni, csak megnyitja szívünket az isteni gyöngédség.
Kérjük, drága gyermekeim, hogy tartsa életben a hit és az aktív, így az eljárás megtévesztő az emberek nem változnak meg. Minden elmúlik, kicsinyeim, de nem lesz az Úr, aki küldött engem. Maradjon a legtöbb az eucharisztikus Jézus és megérteni a szavaimat, amelyek bizonyosan az örök élet.
Hadd áldjon meg benneteket az én áldásomat a mama. Viszontlátásra.


2009. május 17.
Még akkor is, amikor a nap fölkelt, én vagyok a fény ébresztette, hogy kíséri a Lady. Kinyitotta a szemét még mindig nehéz és fáradt a fáradtság a tegnapi, sírtam a boldogságtól, hogy a legédesebb az anyák. Bólogatott, és nyitó karját előre szólt:
"Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves lányom, az lesz a béke a szívem csak Isten a kényelem és összhangba hozza a lelket. "
Egyszerre láttam a lába elé feküdt egy nagy kék könyvet, és azt mondta, miután szemek:
"A te életed, és meg van írva ebben a könyvben. Remélhetőleg, kedves lányom, meg a könnyeid kevésbé keserű a tudat, hogy a titok az, hogy olvassa el a feladat, hogy fájt a szívem, és Amoroso adtam neked. Ne szorongás, kedves lánya nem aggódó, drága gyermek: az Úr akarta bízni ezt a feladatot, amely előkészíti a történet:
be, és előkészíti a világ az ő jön.
Ez nem lesz holnap vagy holnapután, de a dicsőség az eucharisztikus Jézus Szíve Szentlélek felfedi a értelmében a szavaimat. Az Úr a kezembe a békéért: ha valaki megkérdezte tőlem, adok békét.
Itt, kedves gyerekek, hogy kap a program: szenvedni, hogy, javítás, az imádság és a csend.
Ahogy közeledünk a legszebb évszak, és látod a legjobb a gyümölcs, így segítségével a Mio és a Triumph Jézus
Veletek vagyok, mert a munka akkor ragyogjon elé a testvérek.
Bátorság, drága gyermekeim. Ön ragaszkodnak az imádságra, kedves leánya, a Sátán dühös mozog a különböző kísértések. E célból leszek ott, hogy megvédjen.
Hamarosan találkozunk.
Viszlát. "
Rajz keresztet a levegőbe, és mosolya mutatja gyöngéd szeretetét, eludes szemem.


A szó odaadás származik a latin "Vovere" szentelje, szentelheti magát, hogy várjon. Ez annak a jele, a szeretet és intim: a lehet, részt vett egy kompromisszum, hogy megtalálják a teljesítését a fogalom a szentelés. Az áhítat csak a szentelje a szeretet, hogy valaki, aki számára szavazni.
"Debora, méh hírnök, akkor utasítást kaptak, hogy ismerje el a szívét ennek a nemzedéknek a szentmise és a Mária-tisztelet. Én lesz majd elérni a felállítása ezer kandallók javítás. A kezem fel őket a legtávolabbi " (27.5.1999).
"Elkötelezett, mert áhítat osztva részekre, Te is kiderült, elérheti minden ragyog, mint egy csillár szent szíve a világ " (2.11.1999).
A spiritualitás javítási ajánlatot készít magának, kifejezve az odaadás vezet a következő ága az SS. Hearts Jézus és Mária. A dicséretre méltó aspektusa a javítás keresztül látható a megújult szívvel kezdte részt vesz a közös megváltás. Aki vonzza Isten az odaadás által ihletett képe öltözött asszony a nap, mintha kap egy valódi értéket fektetett a kettős szentelés, a manna, a személyes út és a jármű a kegyelem azoknak, akik megszentel. Ebből a célból az egész titokzatos kinyilatkoztatást jelöli spirituális utazás három szükséges intézkedéseket:
átalakítás keresztül segíti a Szűzanya a Tears.;
tájékozódás A szemlélődés az arc, főleg a rettenetes fájdalmat kelt, hogy a jobb arcát;
- Consacrazione a kenet, ami látható a "sequela Christi", tanúja volt a teljes kínál, hogy Jézus Eucharisztiában.
A három intézkedések az egyetlen csatorna, hogy Istent
Felruházása életünket és apostoli az SS. Van megkönnyítette az eucharisztikus felajánlását, hogy a szív és az egyre inkább intim közvetítésre rólad
Élő jelenléte Mária életünkben hoz minket egyedülálló helyzetben Krisztus. Lehetővé teszi a lélek válik imádók lélekben és igazságban az Egyház felhívta a tűz a Lélek, ami a teljes odaadással a hármasságot alkotó Isten.
Elkötelezett a Hearts Jézus és Mária együtt meglepően be a kép a Szűz az Eucharisztia. A Mária Szeplőtelen Szívének. közvetlenül a Krisztus, és ezzel egyidejűleg az eucharisztikus Jézus Szíve, magas a mellére, meghívja Önt, hogy megértsék és elismerik azt a szerepet, hogy a javítás volt a megváltónak.
Ezzel a tudás, jámborság beálltát a Lélek az imádság lesz a szerelem tüzét, és egyre növekvő különböző könyörgések (külön imát) kap jelei az isteni válasz.
"Ez megnyit egy nagy és megújult odaadással, hogy mi SS. Diadalmas Szeplőtelen Szívének " (23.5.1997).
"Devotion kérelem A program különböző formái egy olyan esemény, amely megelőzi a jövő a dicsőséges visszatérésének Jézus " (23.3.1999).
"Ez az áhítat fogja menteni az egész nemzetet, és erre, sokan jönnek ide (a Szent Gecsemáné), hogy imádkozzanak, és sokat bűnbánat" (23.8.1997).
"Ez a nagy odaadással osztva részekre rendelkezik a javítás a nagy Jézus testét " (23.10.1997).
"Gyermekeim, szeretném odaadás bizonyult nyitott a lelkeket, és különösen a leginkább szükségük van. Sokan találják meg a valós életben az Úrban " (23.2.1998).
"A hit odaadás Me növeli terjedését a szeretet és a bizalom My lelkész White" (23.5.1999).
"Devotion, amit telefonon, hogy minden igényt lesz a legerősebb hatása Grace" (5-6.6.1997).
Ima
A Szent Szűz. hív bennünket, hogy része legyen az ajándékok, ami azt jelenti, pazar, az odaadás az Ő képet mondván: "Én, SS. Szűz Mária az Eucharisztia, készítünk egy nagy lakomát, ahol mindenki virágzik újra! Felszólítjuk a:
A legtöbb Sacred Hearts United és Triumphant
Jézus és Mária
Mi dicséret és áldja meg.
Hagyja, hogy a láng ég a Your Love
szívünkben "
(23.3.1998).

"Minden ember, aki úgy dönt, hogy magának Istennek a mi két Hearts United Grace regenerált és eszközzé vált az evangelizáció, a béke hordozója"
(23.10.1998).
"Felkérem az összes papok, vallási és hűséges, aki összegyűjti körül a mi két szív, hogy elhárítsa a büntetést akkor is vonzó, mert a hűtlenség, árulás és sérti ... (Majd eljön a nap, amikor kéri, hogy a felajánlását, hogy a Heart of St. Joseph, de először meg kell érteni a design a Triumph " [A Üzenetek még nem nyomtatták 2000]).

Deborah nem szeret beszélni ezeket a tartalmat, hogy ne támogassák a titokzatos, de engedelmeskedve, amit Mária kéri "az Isteni Iskola. Azonban ez lehetne az olvasás és a Jelenések néhány különleges alkalmakkor elképzeléseit meditáció ebben a tekintetben.
Minden a bibliai történet tele van az események, hogy a beharangozott utazás segítségére sietni a férfi eltévedt, hogy gyakran providentially átrendezték. Ezek az üzenetek, az derül ki időben, részét képezi a tökéletes bölcsesség Isten rendkívüli módon, amely megfelel a lázadó gyermekek, válnak arrogáns és materialista, amiért elvesztette hitét.
Az értelemben a titkot, hogy kell érteni a megfelelő elkerülése érdekében a vitát. Anyja Jézus felfedi a lány azt mondta, hogy nem minden félelem őket, nem a házasság felbontására, és hogy ne várja meg, amíg rájött, hogy fontolja meg. Minden vizsgálata az állami élet, beleértve, hogy milyen előnyökkel járhat bármilyen helyzetben van. A várható változás a kísértés, hogy komoly veszélyt jelent a mindent elvesztek.
A titok az, hogy emlékeztetőt kellő időben, az Isten jelenlétében, amely felülmúlja idő és a dolgok, így a történet előrehaladtával a jó.
 
Március 25. és december 12.
Ezek a dátumok, döntött, hogy feltár fontos Deborah biztosan védjegy a spirituális út: a Virgin teszi, hogy tudja, mi történik vagy történni fog. Türelmesen, és könnyedén be az Isteni Terv, amely "események", hogy idézik a fontos minden ember életében, és kiemelt a hívás fogadása az Úr.

Március 25. Az Egyház liturgiájában ünnepli a bejelentés a Gábriel arkangyal a SS. Szűz.
December 12-én a születésének a Deborah.

Az ő üzenete december 12, 1999 kijelentette: "Ma az Isten Anyja adta a 11. titkos ... Amikor a 12 titok, kialszik havi állami mérkőzések. A nyilvános megjelenése (vagy a várakozás az Úr az emberek között az imádságban) a Szűz az Eucharisztia véget október 23, 2005 egybeesik a titokzatos Eucharisztikus Év készített John Paul II és Benedek kötött. Az esemény csúcspontja Marian Manduria tökéletes szinkronban az üzeneteket, hogy már bejelentették a történelmi lépés az elmúlt két pápák által érintett nevét megszentelése pápa (az első) és a pápa a Vágy és vezeklés (a második).


Kép

Emellett élvezi az édes Úr, a szem a lélek, Debora megengedett észlelni, hogy a Jézus jelenlétét az érzékek. Úgy tűnik, varratmentes tunika, fehér és egy öv az oldalán azonos színű. A jobb kezében tartja a fogadó Magna, és bal kezével egy arany pohár csordultig csepp vér. Magas termet, széles váll, arc az olajbogyó szín, élénk és átható tekintetét. A szemek általában zöld, hosszú világosbarna haj, bajusz és szakáll kissé emelt. Debora hiányolja a részleteket: "A szem alakja nagyon hasonlít az ő Boldogságos Szűz." A láb szinte mindig mezítláb, de a fájó, mint a kezed.


Képzeld el, a Mary's SS
Deborah azt mondja:
"Ez egy szép lány a 18 éves, mintegy három méter magas, hatvan, vagy úgy, karcsú test, hullámos barna haj, kék-lila szem, szemöldök és szempilla finom illatú. Arca sima, ovális, rózsaszín arccal és arccsontja, keskeny orr, hosszú és arányos; ajkak néz ki, mint két szirmai bársonyos vörös rózsa. A szín enyhén olíva arcszíne. Lépjen ki minden alkalommal a fluoreszkáló fény. Bejelentette, jön a Nyugat előtt három földgömbök fény, hogy a biztosíték egyetlen nagy harmóniában a fellángolások természetfeletti.
Ez a legszebb teremtés, akit valaha láttam: nem nő a földön lehet létrehozni képest. A tökéletes vonásai, hogy kiderült, hogy a lány, csak teszi a rendkívüli. A hangja olyan, mint egy dallamos ének, nyugodt, enyhíti a szívét, akik hallani.
A szépség a hölgy, de nem függ a kozmetikai kezelések, hanem a lelki harmónia. Az ő viselkedése miatt úgy tűnik, mind az anya és nő. Van egy fehér ruhát arany gondolatokkal, nem a kikötő város. Fején fátyol könnyű mindig úgy mozdul egy titokzatos szél mozgatja balra. Szóló, mezítláb a felhő a különböző pasztell színekben, fekvő őket két piros rózsa.
Között, a színek a felhő látom a karok a Vatikán átláthatóság ... Az első néhány alkalommal, amit valaha láttam az áldott Eucharisztia középpontjában a mell, aki egy szív dobog kibocsátó sugarai helyett a vér. A jobb oldali magas szinten marad a vállát a cselekmény áldás és között a hüvelykujj és a mutatóujj, a korona a Szent Rózsafüzér készült, csillogó fehér gyöngy vagy a kövek. Az alábbiakban, a ruha, a térdmagasságban, látom hímzett címere van, hogy a János Pál II. Gyakran az Úr várakozással, nem értem, hogy mások, és néha szomorú. "

Az ikon és a jelentése
A Virgin az Eucharisztia által a Lélek, megmozdul mély érzelem, akik nyílt szívüket.
Egy olvasó a vonalak és terek, a kép azt mutatja, hogy Mária munkája ékesen "egyházi", keresztül csatlakozik a lélek a néző, tisztelet, szeretem. Az Úristen, ünnepelte a diadalt az erre az ikonra az isteni igazság. Egy jele a megtestesülés a Mária feltárja a mélysége az Ő örök szeretete és az Ő aktív jelenléte az Eucharisztiában. A festmény jött létre kifejezett kérésére a Lady. A látszat volt, kiderült: "Ez a kép az új evangelizáció." Mélysége és jelentősége a három címet, amellyel a mama küldte az Isten, ott fog jobban megértsék.
Vizsgálata előtt a főbb pontokat, hogy jellemző az egész képet, úgy érezzük, a vám készít fel szellemében a szellemi becsületesség ahhoz, hogy megkapja a fény és eloltani a tudatlanság, felületesség, az Isten tagadása, gyakran gyökerezik tudattalan.

Leírás ikonográfia
"Én vagyok a Szűz Mária. Lány, Szűz a mai napon bejelentette a próféták (Ézsaiás 7,14) lesz a leghitelesebb nagykövete az Úr. Teljesen megtelt az Isten, a világ merülések az édes kinyilatkoztatás hozott a szűzies koncepció Krisztus.
A fejét, amelyre a gyöngyház színű függönyt, tükrözi a árnyalatokban sárga fény, hogy nem kapcsolódnak forrás eredt, de amelyből kiderül, és felöltözött, mert teljesíti a szót az Apokalipszis: "Ez a nő napba öltözött úgy néz ki mint jó előjel" (Vö. Apokalipszis 12,1).
A bal oldalán a fátyol, amely úszik a keletről könnyű szellő kavarta, képviseli a megújuló tevékenysége a Szent Lélek: "Nemzetek nevezni szent ateista" (23/08/2000). A jobb oldalon is jellemzi hullámzó mozgása a fátyol, az azt jelzi, amennyiben az Opera Nyugat-Mariana a világon.
A haj gyűjtött frizura, ábrázoló hűség és a tartozás a vőlegény, aki felajánlott neki, hogy védjék a festést, a nemesíteni az emberi család alá. A szög az arc, hogy a jog megnyilvánulása anyai ösztönzése, tiszteletben tartja a választás a lény. Maria SS. Az utóbbi ügyvéd, aki kanyarok szeretettel fenntartásához Pompa és alázatos egyszerre.
Szeme komoly, emlékszem minden szavát, hogy ő adta nekünk a múltban. Ezek dobj egy üzenetet, hogy beszél a szíve Heart a gyermekei anyja, jelentések Omniwill már elárulta, sértegették és káromolták a három isteni személy. A néző, merül fel a felek bármelyike, az az érzés, hogy vizsgálja meg a lelket.
A szája kissé zárt és intelmei szerint a kíméletlenséggel is hiába beszélni, néha a szélén ruhája volt látható három apró ragyogás, ez a kilátás a szüzességét előtt, alatt és után szülést.
A fehér ruha fényes, egy darabból varrt, hímzett szalag (kivéve a pápai jelvény) és a határ nélküli (néha hord egy arany övet tetején három fehér kövek). A ruhát úgy tűnik, hogy elrejtse a várakozást a Fiú. A ruha a szolgáltatás az egyik, aki visel meg, valójában az anya keres a gyermekek, akik akarnak lenni alkalmazottai mögött például. A fedélzeten, a nyakon, egy apró arany szál helyett jelzi a furcsa test-és a korrupció a sír.
A központi része az egész ikon elfoglalt Eucharisztia sugárzó fénysugarak a 360 °: a szépség és a rejtély a jelenlétét az élő Isten az emberi történelemben. Közbe között a sinus és a Boldogságos Szűz Mária méhében, Jézust az Eucharisztiában a felezőpontja az egész képet. Mary teremtménye válik a hermeneutikai legfontosabb csatorna, amelyen keresztül Isten eljön hozzánk, és mi őbenne
Irányát a vállak és a karok segítségével összefolyásánál két érintő vonalak szívében az Eucharisztia, az folytatása a megtestesülés és a kereszt. A bal kar és a kéz helyzetét feszült magában foglalhatja a javítást, a tisztelet, hódolat, imádat, érés és a tudatosság Neki kapunk szentségi áldozás. A jobb oldali gesztusai emlékeztet a hatalom Istentől kapott, és gyakorolja a javunkra. Az index azt jelzi, a Sky, vitathatatlan származási helye minden kegyelmeket, ajándékok, látható és láthatatlan. A hüvelykujj nézzen kijelölje a közvetítő köztünk és az isteni Fiú. Ujjak, leszármazottai le megtartja a koronát a Szent Rózsafüzér (Held hüvelyk és mutatóujja között) kérte, hogy hagyja segíthet imádság.
A jelkép János Pál II, hímzett a lefelé mutat, mivel a hatalom teljes felajánlását, hogy a szívét. A pápa ugyanis a példás alakja Madonna hívások utánozni.
A Fatima, a jelenések során tapasztalt ugyanazon pontján elhelyezése egy arany csillag. A lelkész Krisztus (János Pál II ebben az esetben), vezette a Szentlélek adta a nagy hajó az egyház felé Triumph a Hearts Jézus és Mária. Van újra felfedezték a pápa határozottan tana felajánlását a Szűzanya. Alkalmazható minden szinten, az egyetlen kikötés, hogy tartson a vizsgálat. A jelkép feltárja a csillag!
A helyzet a láb az úton megértjük, hogy az üzenet még nem fejeződött be. Meztelen lábát a tisztaság és a két piros rózsa sejtet az öröm és a fájdalom fog származni, hogy az Ő gyermekei. A Mystic Rose, miközben gyönyörködött a paradicsom, továbbra is szenved a sok degenerált gyermek. A lába alig érinti a levelek az olajfa jelképezi természet újjászületett a Krisztus az Úr, és támogatja a felhő egyértelmű kifejezése Isten erejének
Jézus azt mondja:
"Imádság előtt a kép az én anyám és a tiéd, várni és imádkozni. Én, Jézus azt mondom, ő segítségével kommunikálni, és akkor rabolták el. Erősít a él a szívem, és jaj, mennyire szeretném, ha jól élve, oly nagy! Nézd meg alaposan, mivel csak az emberi, festészet, ez egy élő kincse a kincstár, a virág a virágok, a királynő a királynők. Célzott és íme, ő nemes arca, amikor a mestissimo meg van minden az Ön számára. Féltékenyen őrizte ezt az ajándékot a Heaven " (15.10.1995).
"Azt parancsolom plazmin szobrok és képek az ezer és oszlanak, mint a szél hordozza a vetőmag. A hegyek közötti völgyek, árnyas fák között, és felemelte a kép próféta az Atya, a forrás megerősítése " (16.7.1998).
Maria SS. ígéretet:
"Engedje meg, fuss az én-m kép-és elterjedése: mindenki úgy néz ki az Eucharisztiát, amely az ölembe, majd megszállta és nagy ajándékokat kapnak a béke" (23.1.1998).


Az üzenetek és eucharisztikus imádás
Van odaadás Jézus az Eucharisztiában eszközöket gyakorolni és tanítani a hitet az Eucharisztia. Segítenek a különféle imák és meditációk, a felkészülés szentmise és imádás, mielőtt a sátorba. Ők átjár bennünket, hogy csoda, tűz-és kiterjeszti részvételét a cselekmények a jámborság. Az a hozzáállás, hogy Maria SS. hív bennünket, hogy nem fordul Istenhez, "Fervor és rettegéssel" (Fil 2:12), hogy közeledik hozzá "Egy tökéletes, kiváló" (Szent Leó).
Egyes részein Bölcsesség az Élő Isten kinyilatkoztattaMég néhány kifejezetten kérte a külső hozzáállás, ami miatt megfelel az ünneplés, imádat és Isten-tudat fő jár az istentisztelet, közös a katolikusok az ortodox van meghajolva (proskynesis), Térdre (gonyklisìa) És a levertség a földre, a megjelölés rendkívül Istentiszteleti a Feltámadt egyik, aki az Élet. A gesztusai imádás, amely a liturgia hívások megfigyelése, az elismerést a fenséges Isten és az ember tartozás Isten
A térdelő és álló a két attitűd imádás, de kell is, de különböző időpontokban (Az Eucharisztia, forrása és csúcsa ... Püspöki Szinódus, 11. Közgyűlés).
Ezért szükség van annak megértésére, hogy milyen vonalon fut az üzeneteket a Szűz Mária, az Eucharisztia, amely a maga számos szerepben sürgette átalakítani erősítése szellemében a imádása a mise, mint a kultusz. Ő azt hallotta, hogy semmi sem olyan nagy veszteség a világnak, és annak ellenére megdöntésére desacralization az ő királyi trónját, Isten nem vonja vissza a világtól, hogy hagyjon fel e világi. Mindaddig, amíg az Úr nem minden mindenben (1 Cor 15:28), arra kéri az eucharisztikus Jézus odaadás Love előkészítő imákat, gesztusokat a hála, tisztítás, térdet hajt, az orr, mert ezek a cselekmények az ember visszatér a fény.
"Tehát még kívül szentmise az Úr Jézus él lelki táplálékot. Ez a rejtett Isten misztériumának velünk, kísérő minket az út, mi üdvözöljük azt a felbecsülhetetlen értékű kincset, gyógyszereket is bajok és a minden korban " (John Paul II Ecclesia de Eucharistia).

Ahhoz, hogy megértsük minden keresztény szellemiség, beleértve a Mária mindig is megértette keretében a húsvéti misztériumban. Ténylegesen történik velünk, mi történt a Boldogságos Szűz Mária, mint Jézus folytatta a húsvéti tapasztalatok keletkezett szerint a szellemben, hogy az anyja. Eucharisztikus lelkek, hasonlóképpen fejlesztenek ki egy olyan bensőséges viszony, a szenvedély, az Eucharisztia, a kereszt, a Jézus Krisztus feltámadása.
A legnagyobb ajándék az jelenése Manduria kap a szentmise és Marian spiritualitás, mint a Húsvét, a nyújtott új generációk, hogy részt vegyenek a közös megváltását Mária. A növekedés által a mariofonie az, hogy már nem látja a Szűzanya mint "Ő, aki imádkozni kell" de "Ő, aki köteles engedelmeskedni, és utánozni."

Ezekben a generációk képzett a kísértésnek, hogy minden virtuális, fokozza az individualizmus, töredezettség és tagadja meg eredetét, Jézus azt mondja:
"Itt van az ünnepélyes aktus az egész tömeg, a legnagyobb áldozatot a megbékélés! Akik ezt nem tudja megmagyarázni, hogy ez a nagy csoda? Az Eucharisztia a Nap, a Szent Szív Grace. Ez az én bizonyságom. A hűség a szavaim: "Én leszek veled örökre". Én ebben a hajlékot, minden édesség és a szeretet vegyes, kialakult az isteni szeretet. Nem csoda a földön, hogy le tudja győzni! Az kicsinysége miatt az én nagyságát!
Én papok, amely kiontatik My Spirit rajtad, van, együtt a Szent Kehely, az "All", és így részt vesz a szenvedélyem, és válnak, pillanatról pillanatra, a kis "Házigazdák-lánya."
Air angyalok feketék tönkretenné ezt a csodálatos jár a szeretet és a megváltás lenne, mert a hamu tisztában az ilyen nagyságrendű. De ezek az én papok érti ezt? Igen, néhány közülük is, de túl kevés! Az Eucharisztia az a tűz, amely örök éljetek lényegét és az égési sérülések vég nélkül, én Szentlélek megszentelő ... Önnek, akik hisznek és megeszed a testem nem halványul remény " (27.11.1995).
Jézus az új Ádám, az Eucharisztia, a kert, amit Isten készített neki, hogy köztünk élnek, és nem az Ő végtelen fellépés a kis helyen a csupasz eucharisztikus
Az Eucharisztia tartalmazza ajándéka megtestesítője, az Úr Jézus test a test Mária, a vér a vér. Ezután a szent és sérthetetlen volt, nyilvánvalóvá tette, hogy ha egyszer magához tért helyezett Jézus napjainkban a létezését az Eucharisztia, adunk értelmet, hogy a legnagyobb ajándék, üdvözlöm azt a személyes és társadalmi történetét. Ebből a szempontból az oktatás része, az anya jelenléte Mária, Isten irányítása alatt továbbra is, hogy a férfiak.
A felbukkanása Manduria az egyetlen esemény, amely a legjobban magyarázza a kötvény, amely összefonódik közted és köztünk, te és az isteni Fiát, köztünk és Isten Mert aki beszél többet a jelenléte Krisztus különös megszentelése az Eucharisztia a Virgin. Maria SS. az Ő képek mutatják az Eucharisztiát, mint kiterjesztése a megtestesülés.
A veszély ma leküzdése csábítása elosztják a történelmi Jézus Jézus az Eucharisztiában. Madonna szeretne segíteni ellenállni a hamis tanai essentialism, írjon a szörnyű eretnekséget korunk, ami csökkentette a Tan az Eucharisztia a rongyokat.
Mi világítja meg Jézus szavait:
"Az én Atyám a mennyben, kinyitotta a száját, hogy hallani a föld lakóinak a" elég "sull'abominio, amely körül az Oltáriszentség, de senki sem látja, hogy a szent düh jön, mert Ön ítélve autót? A férfi nem érti, a lányom, és minden nap kihívást istenem, hamisan jogszabályok mögé bújva, hogy nem hazudik nekem, ... hogy katekézis gyakran üres és teli igazak tartalom már fel trónom a felháborodás! ...
Mondtam, hogy amikor ezek a dolgok is történnek, az Atya lett volna rossz, és továbbra is teljes átka király gyártás egy vicc, az ember az emberek között a közös természete, mint egy erős elűzték, és most megalázott, bebörtönzött, elhagyott, és alá kell hatalmas kínzás . Én is jobban irgalmas?
O az emberiség, ami hazugok My szentek, akik ontották vérüket a védekezéshez való Boldog, bolondok meggondolatlan, hiányzik a bölcsesség és a tudás! Ha valaki sentiste benned, hogyan tudnád úgy nem érezte, hogy a legcsekélyebb neheztelés? Lehet, hogy megváltozott? Nem ugyanaz, mint tegnap? "(1998/03/09).
"Az Eucharisztia révén kaphat minden jó, de tudom ... nagy száma azoknak, akik váltani, nem fogom hallgatni, tagadhatja meg én jó tanács! (3.3.1999).
"Milyen nagy a keserűség, mint a veszteség a hit és bizalom az SS. Szentsége oltár, ahol aktív és éber, csendes hallgató és a mester! " (19.3.1999).
"Ahol Én, a Szent Én pedig azt látom, hogy megszentségtelenítése ... A sivatag a jutalom, hogy az ember kiérdemelte az elterjedése modernisms széles körű felháborodást és felháborító az én menedéket. A férfi elvesztette méltóságát megvetve My Love ... hogy szándékosan a Saját szent törvény és kapta fizetni: az elvesztése magát. Miközben a világ harcok keresve az oka elején rossz, tudatában annak, hogy a "tiszta" a fogyasztása a szeme mindenkinek minden nap (nem tisztelik az Eucharisztia).
Oh föld, föld! Nem jössz az asztalomhoz, tiszta, mint a bárány, és örömteli, mint a gazella? De te arra törekszenek, hogy éppen ellenkezőleg, csak felháborodott, mondván: "Minden jó, ha van szabad!" Kelj föl, mondom, az én létrehozását, mint a sugárzó lány ... nem érkezik meg a magassága a lázadás és a zűrzavar! Leave Me győzelem, és nem állíthat meg bennünket megszabadulni a hitehagyás, amit épített, mögé bújva a megtévesztés kínálni a király tömjént és mirhát. Gall, mondom, Te azzal hogy elmondják hűtlenségét. Hadd mondjam el, "Talitha Kum"!
(25.4.1999).
"Még lehangoló a börtönben, hogy én fenntartva elhagyott hajlékaid, amit tapasztaltam a munkám során ítélethozatalt. A lelkek azt elítélik ma jóval nagyobb vértanúság: közöny!» (28.2.2000).
"Minden nap fogyasztják, és az áldozatot a szeretet, míg rapisco az én világosságom és támogatja a lelkeket, hogy hagyott hideg és ellenséges. Az igazat megvallva nincs rosszabb büntetés a rossz hajlamot megváltoztathatatlan! Az emberek pihennek a gondolat elegendő ahhoz, hogy látszatát vallásosság Én szentélyek és töltse ki ezeket a jelenlétről, hogy biztosítja az anyagi szükségletek " (6.3.2000).
a. S. Kapott közösség kezében
"Fiam, ha én, a Szent, te, minden, amit ajánljátok, de nem vitatkozni, melyik van a legszentebb kapni ... Bár egykor fogadd Szent Hús keresztül a kenyér megtörésében, nem olyan, mint ma. Hányszor Pál apostol, meg kellett változtatnia a szabályok miatt a folyamatos szentségtörés! Ő maga próbált meg mindent a tisztelet és imádás, tudatában nagyságának SS. Sacramento.
Ma az ember gyarló és rosszindulatú támadás a SS. Sacramento megszentségtelenítése ... Hány kénytelen szenvedni, mert lehetővé tette számomra, hogy én lopott keresztül közösség kezében! ...
Sátán pénzt a férfiak, és jól megvizsgálta szív dolgozni akaratát azzal a végső céllal megszüntetése a szerelem szentség. Meg kell kikapcsolni ezt a láncot a halál! Azt kapja a kezét az én derék miniszter közvetlenül a szájba minden kitüntetéssel, hogy van, és aztán csak add nekem szívesen a szívedben. Én akarok lenni köztetek, de ne felejtsük el, hogy nem az Ön számára. Én vagyok a megtestesült Isten és ember, aki istenné vált. De ... azt mondod: "... ez nem fontos, és én leszek több káromkodás ..." (27.11.1995).

b. Áhítat miatt
Jézus azt mondja:
"Először is szeretnék a szíve tiszta, és csak a csúnya bűn a szentsége Gyónás lehetséges. Kell lennie egy igazi bűnbánat minden bűnök és tényeket, amelyek: nem kíván újra meg újra a szívem újra, és végül úgy érzi, bocsánatot a irgalmam.
Aztán egy "bensőséges ima közli ezt a szerelmet, mielőtt kínál áldozat a gyógyulás a lelkek.
Kap térdelőTeljesen térdre!... Én mondom neked, hogy senki se kapjon az isteni felség állandó legalább a térdet hajt annak jeléül, hogy Én imádom őt, mint király és a Megváltó ... nem kapja meg a Pénzügyminisztérium a kezében! Azt mondtam: "Én vagyok a kenyér, amely a mennyből alászállott". Azt mondtam: "Az eredménye a természetes betakarítás ". Én vagyok a lelki kenyér és akarok lenni kapott anyám látható át a szent képek: kezével a hozzáállást mély imádság! Nincs angyal kapná a jogszabály a felállás, majd érezni fogja a legnagyobb az angyalok? Nem, az még fenséges imádság, amely az Ön által kínált éppen a hozzáállása az alázat és a megalázkodás lábánál szent oltár " (28.11.1995).

c. A Virgin a tiszteletlenség
Ss Mary azt mondja:
"Nagyon fontos, hogy megértsék a jelentését, hogy az Eucharisztia, úgy sok mai, sajnos, csak egy egyszerű darab kenyér" (23.6.1996).
"A szerelem a Szent Eucharisztiát, megvédeni bármilyen támadás" (23.8.1996).
"A lányom, lélek beteg, de az igazi gyógyszer az Eucharisztia ... Őszintén kívánom, hogy a szentséget a közösség fogja fejleszteni, mint korábban kérdezte fiam. Figyeljük meg, amit mondok, és sok katasztrófa eltávolításra kerülnek " (23.4.1997).
Angels: "Látod, Szegény tisztelettel Oltáriszentség vonzza a halálbüntetés az egész nemzetet valaha a mai napig. A férfiak meg kell változtatni, és fejlesszenek ki a jelenléte a mi Urunk Jézus a Szent Eucharisztia ... Lelkek nem bírja tovább ezt az utat a megsemmisítés! Túl sok communions a súlyos bűn! Nem számítanak bele azok szentségtörő! (23.4.1997)
"A lányom, az Eucharisztia az a nagy gyógyszer az ember. Erre én, felkészülni a nagy győzelem, jövök mint a Lady of the Divine Eucharisztia. Hogy mindenki tudja, hogy "A" lesz az utolsó nap, az egyensúly és a rengeteg beteg Communions hogy nagy fájdalom az ember !...» (8.12 1997).
"Belváros, alapjait imáitokat kell a Legszentebb Body of My Son. Fedezze fel újra a külső gesztusok a liturgiában, hogy mindenki felismeri Jézus, valóban jelen van az Eucharisztiában. " (23.1.1999).
"Ami az Eucharisztia, hogy imádott, szeretett és védett. Anyám áldásával jár azoknak, akik papok, biztosítva azt, hogy az én köpeny, élni szerelem nem fogyasztják az eucharisztikus Jézus szeretett " (25.3.1999).
"Gyermekeim, énvagy én szeretném, ha eljött Jézus, több tekintetben a megvalósítása, aki megy fogadni Önt. Szeretném vezetni az igazságot, és soha ebben a nemzedékben ember, szemben az Isten, kihívást keresztül fájt, és utasítsa el a Fiúnak az Oltáriszentség, él ... Az én fiatal, akkor ki lesz a hajnal Újjáépítési, megtanulják közelebb az egyszerű, de nagy figyelmet az Oltáriszentség. Gyere és fogadhatunk gyakrabban, mert világít a kis szívét, hogy a láng égeti az egész világ a szeretet! " (5.10.1999).
"Gyerekek, a világ nélkül nem lehet élni az Úr, és ezt az én Gecsemáné (a Mennyei növényi) különleges kiváltság, arra kérem az összes plébánia és közösség helyreállítása becsület, a szeretet és imádás az eucharisztikus Jézus, Love elhagyott. Az Eucharisztia kell találnia a központi " (23.10.1999).
"Manduria a csillag az én üzenetem az eucharisztikus jóvátétel, és az én-olaj, mint szükségét érzed, hogy kezdje újra egy új eucharisztikus Jézus Love Life. Folyók áldások töltött azokra lények, akik engedelmeskednek a hívó Édesanyám áttört ... Beszélni Édesanyám papok, mint buzgó vágy, hogy ahol fény felfelé "A menhelyek az eucharisztikus kártérítés" (18.1.2000).
"Én megújítani vágyamat, hogy Jézust közvetlenül a szájban, Szóval miatt átalakítása, javítása, semmissé tételének minden olyan kísérletet, hogy megdöntse a Church of Satan "
(23.6.2000).
Fontosságát, javítás

Pontosan 75 évvel a nagy csoda, hogy a világ ismerte a Fatima, a Szűzanya és az anya visszatér egy emlékeztető hívás átalakítás, bűnbánat jeleként kéri a javítás sok bűnöket.
"Megkérdezem a felajánlását, hogy az én Szeplőtelen Szívének, és a közösség a jóvátételi ... Akkor figyelj, hogy az én kérelmet akkor is, ha Oroszország kerül átalakításra, és van egy szilárd béke. Egyébként (Ezek után a borzalmas órák okozta náci-fasizmus) majd széttárta hibákat az egész világ támogatása más üldözés az egyház. A jó lesz vértanú, a Szentatya sokat fog szenvedni, a különböző nemzetek fogják semmisíteni. Végül, én Szeplőtelen Szívének győzni fog !...» (13.7.1917).
Mint egy szál vörös az üzenet ne zavarja meg semmi, a Október 23, 1992, Lady fehérbe öltözött, és egy rejtélyes fátyol felkavarta a szél azt ígéri, hogy egy lány egy dél-olasz tartományban. Távolság legalább 75 év Az emlékezetes esemény a Cova Iria, azonos aggódó pillantást, Lady. jelenik meg a Földközi-tengeren, hogy a fontos üzeneteket a javítás. A Szűz a rózsafüzért most a Virgin az Eucharisztia, Mary magát tenni a dicsőség az ég a test és a lélek örök ifjúság nyilvánít sürgős felhívást az emberiség.
Az üzenet Manduria a történelmi gyökerei, míg vonzó az aktuális és sürgős. Ez egy lenyűgöző emlékeztető a javítás. Keresztül havi üzenetek, Madonna már célzott rá a javítás nem csak egy egyszerű gyakorlat, hogy a vonatok az érdem jó, de a valódi munkát az üdvösség a nevelésben betöltött szerepére. Ahol a javítás alkalmazása, segít jogorvoslat Az elhalt szövetek regenerálódnak.
Meg kell egy gesztust a szeretet kezdeni a munkát, amit mások rosszul, a szeretet, hogy gyógyítsa a sebeket okozott a gyűlölet és az erőszak burjánzó, nagylelkűség és a támogatás fogadására a mások szenvedését!
Javítás valóban a legkiválóbb ajándék az teremtmény, aki akart találkozni a tiszta érzelmek megbízható elvek, mint a béke, a testvériség, egység! Ez a cselekmény arrogáns önzés ellen, a Sátán és a munkavállalók, akik a fegyvert az önelégültség a gonoszság.
Az idézett szavakat a napló azt olvassuk a felvételek, hogy Jézus és Mária jelentőséget tulajdonítanak a javítás:
Jézus «... Ígérem, hogy teszek én békét lakói között a világ, ha nagyszámú lelkek javító fognak felmerülni állapotban való teljes lemondást, hogy én is ... " (10.3.1999).
Mary «Gyerekeimet, készült a Javítás új idõ korszakban, amikor Fiam fog uralkodni, és jegyszedő egy időben az igazi békét! " (28.12.1995).
"A javítás rekonstruálni minden ember méltóságát" (29.12.1995).
"Drága gyermekeim, az előnyeit a Javítás mint egy csepp eső a világ megmentése ... Milyen szép vagy, ha elfogadják, mondván: Ámen " (27.10.1997).
"Az Örök Atya, keresztül a nagy Riparazionés kérjen Manduria, az én különleges intervenciós enyhítheti a büntetést a veszélyt a háború " (25.3.1999).
"Sok hamis fények vannak a világon ... Most, hogy kaptam meg a mosoly ... változás bátran minden rosszat a jó. Az én gyermekeim, szeretném, ha egyre inkább az eredmény az én Javítás utáni » (23.5.2000).
"Arra kérlek benneteket, lemondani, mert a családok kerülnek. Teszek Javítása az Opera Elkezdtem veled, de kitartó kínálatában magad, mert a Sátán nem fog lopni a jó szándék " (23.8.2000).
"Arra kérem komolyan megérteni, amit Jézus üzeneteket küld az emberiséget a javítási, befejezését, mit kezdett La Salette és Fatima"(23.11.2000).
"Abban az időben, hogy a tennivaló, Istennek kell az első helyet a mindennapi életben, a munka és a család. Te is emlegették, hogy JavításMert ez a legszebb virág, gyárt és teszi a diadal a szerelem " (23.3.2001).
"A szíve a nemzet vár arra, hogy megkapja az igazi szelleme jóvátétel, amely elkerülhetetlenül vezet a kultusz az Isten élő és aktív az Eucharisztiában" (23.5.2001).
"Ha azt mondom javítani, ami azt jelenti, hogy ez a módja annak, hogy kielégítse az Ön kereszt a szeretet, de a felületes, és hamarosan kapcsolatba lépsz tovább ... Javítás azon "sztárok", akik a bukott, hogy azok vezetett vissza a Isten a szeretet " (23.6.2001).
"Az én isteni Fiam elkészítette a világ egy különleges módon a megbékélés útján Javítása, hogy ezeken a látszat hogy a Szentlélek elvezeti Önt könnyebben " (23.7.2001).
"Ez egy nehéz időszakon, és tudod, hogy tudom, az én design keresztül átalakítása ... Bárcsak minden küldesz üzeneteket az élet Javítása " (23.10 2001).
"Drága gyermekeim, tettem Üzenet javítása, , hogy vigaszt és megoldást eredő problémák nem-imádság " (23.10.2002).
"A gyerekek szerették kínálni jár az Isten Javítás, Mert újra lesz háború " (23.3.2003).
"Én gyászolni azok számára, akik kérték, de süket maradt, és a növekvő én Üzenet javítás. A fiú volt, arrogáns, és beépült ezek indoklását arat a gyümölcsét éretlenség úgy, hogy soha nem tud dönteni " (23.2.2004).
"Ne javítás, nem javítás, hogy a javítások ... Nagyobb tudatosságra van a kegyelem és az alacsonyabb stressz az utazás a hit " (23.7.2004).
"Gratulálok, és örülök veled minden áldozatot, szenvedést és elfogadták üzeneteimet ... Vágy, hogy áldja meg az összes különleges áldást, és arra kérjük Önt, hogy továbbra is út javításiAmelyek már megkapták az ajándék Jézus .. Kijavított, imádkozni és dolgozni Szerelem " (23.5.2007).
"A gyerekek szeretteiknek, a veszély mozog ... Meg kell nagyobb hangsúlyt fektetni a My Post Javítás ... A világnak kell a "felkészülés" a gyakorlatnak az őszinte odaadás " (8.12.2007).
"Gyerekek, javítani, karbantartani, javítani az Ön országa ... Az Eucharisztia Virgin közbenjár érted "(3.1.2008).