2014. február 18., kedd

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Amikor hirdeted Szavamat, félelem nélkül beszélj

2014. február 17.

Uram, mi többet tehetünk még? A dolgok egyre rosszabbra fordulnak!
Ah! Vassula, te jó úton jársz, az Én szenvedésem útján. A pásztoraim közül sokan a saját testük foglyai. Azok, akik hit és őszinteség nélkül prédikálnak, fájdalmat okoznak Nekem. Ők csak a küldöttemre koncentrálnak, hogy megnehezítsék életedet. Még akkor is, amikor a munkám jó gyümölcsöt termett számukra, még akkor is leragadnak egy bizonyos gondolatnál az elméjükben: annál, hogy eltávolítsanak téged. De bármit tesznek veled, viseld el Értem alázattal és türelemmel, szelídséggel és szeretettel, járj azon az úton, melyet számodra kijelöltem. Ajándékom mértékének megfelelő kegyelmet kaptál.
Szüntelenül imádkozzál, Gyermekem, és legyél szeretetem tanúja! Imádkozz, hogy a szereteted növekedjen, és bőséges gyümölccsel teljenek meg kezeid. És amikor hirdeted Szavam, félelem nélkül beszélj! Érted? Hűséges a Szavam. Mondtam neked, hogy a jelenlétem mindenütt jelenvaló lesz, és a te jelenlétedben Engem is sokan meglátnak. Gyermekem! Én, Jézus, továbbra is meg fogok jelenni arcodon!
Mindenkit, aki veled dolgozik, megáldok. Megáldom őket szeretetükért és ebben a munkában való hűségükért. Ennek a generációnak a gonoszsága és perverziója fokozza dühömet, és az Igazságot tűz által mutatom meg. Az égő városok, utcák elnéptelenednek, és ez a pusztaság lesz lelkük szimbóluma.
Ezt a generációt csak tűz által fogom megtisztítani: megtagadtak Engem, megtagadták létezésemet, megtagadták Törvényemet. Menj tehát Gyermekem, és tégy tanúságot ennek a lázadó nemzedéknek!
Megáldalak téged szeretetem nagyságában… IC Én Jézus vagyok, igen…
http://ichtys.hu/index.php/143-2014-februar-17

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nem lesz többé jogotok, hogy akár egyetlen lelket is elvegyetek Tőlem – egy életet -, vagy a saját magatok életét, vagyis az Örök Üdvösséget

2014. február 17. hétfő, 00:15
Drága szeretett leányom, amikor elérkezik az utolsó Ítélet Napja, sok olyan lélek lesz, akik meg tagadtak volt Engem, és ezért nagy félelem fog eluralkodni a szívükön. Mert akkorra az Igazság olyan lesz, mint egy kristálytiszta tó, folt nélkül. Olyan világos lesz az Igazság, mintha a tükörbe néznének. És vajon mit fognak látni? Látni fogják az Arcomat, a Szomorúságomat, a Szeretetemet, a Sajnálkozásomat, a Haragomat, és aztán tanúi lesznek Igazságszolgáltatásomnak is, mert akkor már nem lesz visszaút.
Most van itt az ideje annak, hogy az emberiség megváltsa önmagát. Én adtam nektek ezt az időt, hogy ebben az időben mindnyájan felkészüljetek. Használjátok fel azt okosan és látni fogjátok Isten Dicsőségét. Pazaroljátok csak el az időt, és akkor soha nem fogjátok meglátni Királyságom Fényét, sem pedig annak Dicsőségét. Ehelyett el kell szenvednetek a Tőlem való örök elszakadást. Ahol a ti egyetlen társaságotok egy falka farkas lesz – feldühödött démonok – a mélységben, mely a fenevad otthona. Mindazok, akik engednek a gonoszságnak – nem számít, hogy milyen mértékű -, egyre távolabb és távolabb fognak esni Tőlem – minél jobban tagadjátok Isten Szavát.
Ez az idő azért adatott az emberiség számára, hogy kellőképpen felkészülhessen. Az Én Küldetésem, hogy lehúzzam a pókhálót a szemetekről, és hogy megmutassam nektek, hogy mit kell tennetek azért, hogy üdvözölhesselek benneteket Új Paradicsomomban.
Lehet, hogy ez a Küldetés a ti egyetlen esélyetek arra, hogy megragadjátok Kezemet, még mielőtt bele zuhannátok a nagy megtévesztés vákuumában. A Sátán kijelentette, hogy továbbra is lopni fogja azokat a lelkeket, akik szeretnek Engem. Ő most ebben az időben egyedül arra összpontosít, hogy elvonszolja Tőlem azokat a lelkeket, akik valóban szeretnek Engem. Ezért ő minden kétséget, minden hazugságot és istenkáromlást belehelyez azokba a lelkekbe, akik az Igazság szerint élik az életüket. Az ő hatására ezek a lelkek el fognak hagyni Engem. A Sátán most gőgösen gúnyolódik Velem, és minden alkalommal, amikor elragadok tőle egy lelket, arra esküdözik, hogy ő soha nem szűnik meg akadályozni egyetlen olyan földi Küldetést sem, amelyen az Én áldásom nyugszik, hogy megmentse a lelkeket.
Nektek nem szabad megvédenetek Engem ellenségeimmel szemben, vagy szembeszállnotok velük. Sohase veszítsétek szem elől a Legszentebb Bibliát. Ne változtassa meg azt senki! Hagyjátok figyelmen kívül azokat, akik arról próbálnak meggyőzni benneteket, hogy Isten elnézne bármilyen próbálkozást, amely megváltoztatna akár egyetlen Szót (a Biblia), próféciát vagy Parancsolatot – mert ez a legnagyobb bűn. Sohase szegjétek meg az Első Parancsolatot. Senki sem helyezheti magát Isten fölé.
Bárki vétkezzen is közületek, újra és újra vissza kell térnie Hozzám. Soha ne szégyelljetek futva visszajönni Hozzám. Ne engedjétek, hogy a gyűlölet bármilyen formája eltöltsön benneteket. A bűneitek azok, amelyektől iszonyodom – mégis megbocsátom azokat. Szeretlek benneteket, és továbbra is szeretni foglak. Mivelhogy szeretlek benneteket, nektek adtam ezt az időt, hogy mindnyájatokat összegyűjtselek. Ne engedjétek meg a gonosznak, hogy elszakítson benneteket fivéreitektől és nővéreitektől. Ne hallgassatok semmire, és senkire, aki megpróbál elvonni benneteket Munkámtól – az Üdvösség e Küldetésétől.
Az Irántam való hűségetek fontos, mert ti vagytok az Én Maradék Hadseregem, amelynek meghatározó szerepe lesz abban, hogy megmentse a világ maradékát attól, hogy ugyanarra a sorsra jusson, mint azok, akik nem voltak hajlandók Noéra hallgatni. Bárki, aki felelős azért, hogy Tőlem akár egyetlen lelket is elszakított, szenvedni fog érte. Az Én Haragom akkor a legrosszabb, amikor nem éritek be azzal, hogy a saját lelketekre összpontosítsatok, hanem szándékosan megpróbáltok másokat is magatokkal rántani, és Szeretetemtől és Királyságomtól távol tartani.
A következményekre korábban már figyelmeztetve voltatok. Most újra emlékeztetlek benneteket. Nem lesz többé jogotok, hogy akár egyetlen lelket is elvegyetek Tőlem – egy életet -, vagy a saját magatok életét, vagyis az Örök Üdvösséget.
Jézusotok

XVI. Benedek levelének szó szerinti fordítása

XVI. Benedek levélben válaszolt Andrea Torniellinek, a La Stampa olasz napilap újságírójának arra a három kérdésére, amelyeket a lemondásához vezető feltételezett nyomásgyakorlásról és összeesküvés-elméletekről szóló hírekkel kapcsolatban tett fel. Az olasz újság szerdai, február 26-i számában Tornielli részletesen ismertette Ferenc pápa levelét és annak előzményeit, csütörtökön pedig magát levelet is közzétette.
Joseph Ratzinger világosan kifejti, hogy döntését szabadon hozta meg, lemondása érvényes, az ezzel ellentétes hírek, sejtetések mind abszurd spekulációk. Nem kényszerítették lemondani, nem nyomásgyakorlás vagy cselszövés miatt mondott le. Ma az egyházban nem áll fenn semmiféle kettős hatalom. Van egy hivatalban lévő, funkcióit teljes joggal gyakorló pápa, Ferenc, és van egy nyugalomba vonult pápa, akinek az „egyetlen és végső célja”, hogy napjait az utódáért mondott imádságnak szentelje.

A fehér reverendát csak praktikus okokból tartotta meg, de Ferenc pápától eltérően (körgallér nélkül) viseli.

Pár héttel ezelőtt a neves svájci teológus, Hans Küng idézte XVI. Benedek Ferenc pápával kapcsolatos néhány mondatát egy olyan levélből, amelyet XVI. Benedek személyesen neki küldött. XVI. Benedek e levélben világosan megfogalmazta, hogy semmiféle ellentét nincs közte és Ferenc pápa között, hanem azonos gondolkodásmód és szoros, baráti kapcsolat fűzi őket egymáshoz. Íme, ezt írta XVI. Benedek: „Hálás vagyok, amiért nagy látásmódbeli azonosság és szívbéli barátság fűzhet Ferenc pápához. Ma egyetlen és utolsó feladatomnak azt tartom, hogy támogassam imámmal az ő pápai szolgálatát.” Akadtak olyanok, akik XVI. Benedek Küng által idézett mondatainak hitelességét kétségbe vonták. Erre vonatkozik az alábbi levél 3. pontja.

XVI. Benedek levelének szó szerinti fordítása:


Benedictus XVI
Papa emeritus

Vatikánváros
2014. február 18.


Tisztelt Tornielli Úr!

Köszönöm február 16-i levelét. Három feltett kérdésére válaszaim a következők:

1. A legkisebb kétség sem fér a péteri szolgálatról való lemondásom érvényességéhez. Az érvényesség egyetlen feltétele a döntés szabadsága. A lemondás érvénytelenségével kapcsolatos spekulációk egyszerűen abszurdak.

2. A fehér reverenda és a Benedek név megtartása egyszerűen praktikus dolog. A lemondás pillanatában nem álltak rendelkezésre más ruhák. Egyébiránt a pápáétól világosan megkülönböztethető módon hordom a fehér reverendát. Az ezzel kapcsolatos spekulációk is minden alapot nélkülöznek.

3. Küng professzor szó szerint és pontosan idézte a neki küldött levelem szavait.

Remélem, sikerült világos és kielégítő választ adnom kérdéseire.

Az Úrban:

XVI. Benedek

Fordította: Király Henrietta

Magyar Kurír

Gänswein érsek XVI. Benedek lemond(at)ásának első évfordulójáról

„Visszavonulok az imába, de mindig veletek leszek, és együtt haladunk előre az Úrral” – ezekkel a szavakkal búcsúzott Benedek pápa 2013. február 14-én a római egyházmegye papjaitól, három nappal péteri szolgálatáról való lemondását követően. Egy évvel a korszakalkotó gesztus után Georg Gänswein érsek, XVI. Benedek személyi titkára, a Pápai Ház prefektusa nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak.
Az egyéves évforduló napja ugyanolyan nap volt, mint bármelyik másik – kezdte beszámolóját az érsek. Szentmisével kezdődött, majd a breviárium következett, reggeli, aztán folytatódott a nap. Természetesen szó volt az egy évvel ezelőtti történelmi napról is, ami felejthetetlen mindenki számára, aki átélte. Benedek emeritus pápa azzal a derűvel töltötte ezt a napot, amely február 11 után is jellemezte.
Arra vonatkozóan, hogy hogyan jellemezné ezt a sajátos időszakot, amelyet Benedek pápa megélt a történelmi döntés kapcsán, Gänswein érsek kifejtette: Benedek pápa lemondásakor elhangzott beszéde adja ehhez a kulcsot. Ami abban elhangzott, az a lemondás oka, nincsenek más okai. Aki másokat keres, spekulációt folytat. Nem volt már ereje, és olyan pápára volt szükség, akinek van ereje, hogy jól vezesse Krisztus egyházát. Bátor szeretetcselekedet volt, nagy alázat, valamint az Úr és az egyház iránti szeretet megnyilvánulása. Ezt talán kevesek értették meg azonnal. Az azóta elmúlt évben azonban érlelődött a felismerés, hogy bátor, forradalmi, alázatos lépés volt, amely bizonyára gyümölcsöt terem a jövőben.
Benedek pápa visszavonultan, diszkréten, de nem elszigetelten él. A Mater Ecclesiae kolostorban lakik a vatikáni kertekben. Megvannak a saját kapcsolatai, mindennapi ritmusa: vannak látogatói, levelezést folytat, sok külső kapcsolata is van. Ő így akart élni, imádkozni az egyházért és utódáért, így jól érzi magát.
Sokakban felmerült a kétség, hogy működhet-e két pápa együttélése. Aki ismeri Benedek pápát, nem kételkedhetett benne, hogy nem avatkozik bele utóda kormányzásába. Nem is tette. Szép volt az a gesztus, hogy megválasztása után Ferenc pápa azonnal kereste a kapcsolatot elődével. Ez kezdete lett egy jó és szép barátságnak, amely minden nap tovább épül.
Sokan szeretnének újra találkozni Benedek pápával. Sokan írnak neki. Benedek pápa számára ez nagy vigasz, amely örömmel tölti el szívét. Hálás azoknak, akik szeretik, és az Úrnak. Természetesen nem fogadhatja el mindazt a találkozási kérést, amely hozzá érkezik, mert túl sokan fordulnak hozzá nemcsak Olaszországból, de az egész világról. De a közelség, a szeretet e jeleiért nagyon-nagyon hálás – zárta interjúját XVI. Benedek magántitkára és a Pápai Ház prefektusa.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír