2010. november 21., vasárnap

2010.11.20.

2010. november 20. Szombat

Sajnos ezen a napon újból elhanyagoltam a benső beszélgetéseket. Megkérdeztem az Úrjézus véleményét, bár éreztem, hogy rosszalló választ fogok kapni hanyagságomért. Jézus: Drága gyermekem! Ha tanulásról van szó, teljes mértékben megértelek, hogy kevés időt tudsz rám szánni. De ha a saját hibádból hanyagolsz el engem szabadidődben, azzal fájdalmat okozol nekem, gyermekem. Én nagyon szeretlek, de ha te nem viszonozod az én szeretetemet a tiéddel, akkor saját akaratodból eltávolodsz tőlem, gyermekem, és könnyen elveszítheted ezeket a kegyelmeket. Valóban ezt akarod, gyermekem? Szedd össze magad, és térj vissza hozzám! Én nem elítéllek, gyermekem, hanem szívemre akarlak szorítani és többé el nem engedni. Gyermekem, ha jóvá akarod tenni újbóli eleséseidet, akkor mondj le arról, hogy ma megnézed a tévében az X-faktort, és helyette beszélgess velem! Hidd el, ezerszer többet ér a mi beszélgetésünk, mint ezek a műsorok, melyek mind ellenem szólnak.

Krisztus Király ünnepének előesti miséje
Látomásban újból a Szentháromság jelenlétében zajlott a szentmise. Most a Mennyei Atyát láttam fehér ruhában lejönni hozzánk egy fehér lépcsőn, majd tárt karokkal odaállt a szószékhez. Jézus: Drága gyermekem! Nagy szeretettel fogadott benneteket Mennyei Atyátok ezen a szép ünnepélyes előestén.

Az Uram irgalmazz, és a Dicsőség alatt
Látomásban az Úrjézus fehér ruhában állt a fehér lépcső alján, én előtte térdeltem és sírva kértem tőle bocsánatot, közben mögöttem térdelt a többi hívő is, akik részt vettek a szentmisén. Az Úrjézus megsimogatta arcomat, és kezeivel letörölte könnyeimet, majd mindnyájunkat megáldott az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Jézus: Drága gyermekeim, irgalmam minden gyermekemre határtalanul kiárad!

Evangélium előtt
Látomásban a Mennyei Atya megkérte a Szűzanyát olvassa fel nekünk az evangéliumot. A Szűzanya örömmel és mosolyogva állt oda a szószékhez és mielőtt felolvasott nekünk, kezével megáldotta az evangéliumot az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.

Prédikáció alatt
Látomásban a Mennyei Atya trónja előtt térdelt az Úrjézus és a Szűzanya. A Mennyei Atya azt mondta az Úrjézusnak: „Drága Szentfiam! Mivel ma a Te ünneped van, ezért megkoronázlak a magyar szent koronával. A Te királyságod alá helyezem Magyarországot és védelmed alá, hogy ellenségünk a gonosz ne tudja elpusztítani. Mert nagy tervem van veletek gyermekeim!” Az Úrjézus alázatosan azt felelte: „Igen Atyám, boldogan elfogadom döntésedet”. Majd a Mennyei Atya így szólt a Szűzanyához: „Drága Leányom! Fogadd szeretettel a magyar szent koronát, mert azt akarom, hogy továbbra is a Te anyai oltalmad alatt álljon e magyar nép!” Majd az Úrjézus és a Szűzanya ünnepélyes ruhájukban és fejükön a szent koronával ezt mondták nekünk: „Drága magyar gyermekeink! Ne féljetek, mert oltalmunk alatt álltok és megvédünk benneteket a gonosz minden támadásától, melyet e nép elpusztítására tervez csatlósaival.”

Áldozati liturgia
Látomásban az Úrjézus tartotta  a szentmise második felét, mellette állt a Szűzanya, mindketten ünnepi ruhájukban. Közben angyalok álltak körülöttük kézen fogva. Mindketten együtt emelték fel a kelyhet, benne az ostyával és a Mennyei Atya megáldotta az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.

Isten báránya előtt
Látomásban az Úrjézus az oltár asztalánál felemelte a kelyhet és az ostyát a Mennyei Atyának és közben a Szűzanya az angyalok ezreivel együtt térdeltek. Jézus: Drága gyermekeim! Nektek is, mint édesanyámnak és az angyaloknak, térdelnetek kell, mikor felmutatom előttetek misztikus szent Testemet! Tegyétek meg az Irántam való szeretetből és tiszteletből, és gondolkodjatok el azon, mi mindent szenvedtem el a ti bűneitekért a kereszten.

Szentáldozás előtt
Látomásban az Úrjézus és a Szűzanya áldoztatott, közben angyalok tartották nekünk a tálcát, nehogy leessen a szent ostya. Jézus: Drága gyermekeim! Minden szentáldozáskor valóságosan találkoztok velem. Az egész Mennyország benneteket figyel, mikor magatokhoz vesztek engem, mint megváltótokatt. A pap egy eszköz a kezemben és helyettesíti jelenlétemet a ti szemeiteknek, mert nem láthattok minket, égieket.

Látomásban Pio atya odajött hozzám és egy keresztet rajzolt a homlokomra. Pio atya: Drága gyermekem! Ez a kereszt, melyet homlokodra rajzoltam azt szimbolizálja, hogy az Úrjézus választott gyermeke vagy és én segítek neked, hogy mindig hű tudj maradni az Úrhoz, és teljesíteni tudd örök szent tervét.

Szentmise végén
Látomásban az egész Szentháromság, köztük a Szűzanya is, ünnepi ruhában voltak koronával a fejükön és megáldottak minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/20101120 
Üzenetek Ray Doiron által
1993. február 11. A lourdes-i Szûzanya ünnepe
A kegyhelyen

Üzenet: Tanítsd meg az embereket, hogy teljes szívükkel szeressék az én szeretett Fiamat, Jézust. Tanítsd az embereket, hogy szívbõl szeressék egymást, büszkeség és féltékenység nélkül. Szeretettel munkálkodjanak együtt mindenkivel. A béke érdekében ennek minden egyes emberben el kell kezdõdnie.
Ezért mindenkinek imádkozni, imádkozni és imádkozni kell, így a béke eljön közénk.


1993. március 13. A kegyhelyen

Imádkozzatok a szívek és a lelkek megtéréséért az én szeretett Fiamhoz, Jézushoz! Imádkozzatok különösképpen a pápáért, a püspökökért, és a papságért, hogy ne essenek a sátán hálójába. Imádkozzatok, hogy vezetõitek éljék meg és tanítsák az igazságot úgy, ahogy az én szeretett Fiam, Jézus tanította nektek. Mindannyian menjetek evangelizálni azokat az embereket, akik eltávolodtak a hittõl. Hozzátok õket vissza az én Fiam szent Szívéhez.
A ti imáitokra mindjobban szükség van, hogy terveim és az Atya tervei teljesüljenek.


1993. április 13. A kegyhelyen

Ki kell mennetek a pusztaságba, hogy megtérítsétek a bátortalanokat, tudatlanokat. Isten segít majd csodálatos gyógyulásokat kieszközölni ebben az idõszakban.
A Szentlélek az egyetlen hatalom a földön, aki legyõzheti a sátán erejét. Isten megadta nektek, hívõknek ezt a hatalmat. Ez a csodálatos természetfeletti erõ képes fizikai gyógyításokra is, mégpedig a kegyelem közremûködésével. Az új megszentelõ kegyelem hatalma alá vonja a pusztaságot s az élõ vizû folyókat; a folyók kiáradnak és patakok, források keletkeznek. A Szentlélek fölséges keresztelése ez. Úgy jön el, mint amikor a római katona átszúrta Jézus oldalát a kereszten, s abból vér és víz folyt ki. Jézus halála által kiárasztotta ránk a Szentlelket.
Ha a kegyelem eljön, válaszolnotok kell rá, mert ha nem fogadjátok az érintését, talán soha nem közelít meg így újra. Ne felejtsétek el, hogy nem Õ követ titeket, hanem ti követitek Õt!
Meg kell tanulnotok, hogyan halljátok meg szavát, amikor szólít.
Amint Jézus is mondta: "Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem õket, s õk követnek engem."
Kívánnotok kell, hogy Istennel legyetek és halljátok a hangját. Akkor megtapasztaljátok Õt, s érezni fogjátok jelenlétét, erejét és szeretetét.
Menjetek békével és szeressétek az Istent!
/Vö. Jn 10, 13-16/


1993. április 13. A kegyhelyen

Amikor imádkoztok, ne azért imádkozzatok, mert imádkozni kell, hanem vegyétek észre, milyen öröm az imádság. Imádkoz-zatok, hogy eljöjjön az idõ, amikor az apák jobban meg tanulják szeretni a gyerekeiket, mint gyûlölni õket. A gyûlölet méreg, amely elpusztítja az ártatlanok álmait, s a jövõt élõ pokollá változtatja. A kezelhetetlen bajok tönkreteszik gyermekeinket és a jövõjüket.
A sátán minden jót el akar pusztítani, ami a világban van. Imádkozzatok, hogy az emberek nyissák meg szívüket Isten gyógyító szeretetének. Imádkozzátok a rózsafüzért minden nap, mivel ez kard a sátán hatalmával szemben, s én megnyitom szíveteket, s elvezetlek benneteket a Fiúhoz és az Atyához.
Menjetek békével és szeressétek az Istent!

A jelenés alkalmából a Szûzanya tiszta fehérbe öltözött. Szomorúnak látszott. Fény volt mögötte, de nem olyan ragyogó, mint az elsõ alkalommal, amikor láttam.


1993. május 13. A kegyhelyen

Ez alkalommal a Szent Szûz újra tiszta fehérben jelent meg. A fény mögötte olyan erõssé vált, hogy alig tudtam ránézni. Olyan gyönyörû az arca! Senki nem tudná visszaadni amit lát. Olyan mintha a Miasszonyunk szobra életre kelt volna. Fényessé válik, aztán elhalványul. Így változik végig az egész jelenés alatt.
Feltettem a Miasszonyunknak egy kérdést az ötödik jelenéssel kapcsolatban. Válaszát egy másik alkalommal jegyeztem le.
Amikor a jelenés véget ért, nagyon szomorú lettem, mivel négy jelenést ígért, s ez volt az utolsó. Azt mondta nekem, hogy jöjjek ide. Elköszöntem tõle, s ezzel véget ért.
Június 13-tól október 13-ig minden hónap tizenharmadik napján újból eljövök. Nem tudom, hogy láthatom-e újra, de engedelmességgel tartozom neki.
Most úgy hiszem, hogy a Szent Szûz azért akarta a jelenéseket titokban tartani, mert nem akarta, hogy nyilvános show-mûsorrá váljon. Sokan dollármilliókat szereznének belõle, s ennek nem szabad megtörténnie. A jelenésnek szentnek kell lennie. Azt mondta, hogy imádkozzuk a rózsafûzért minden nap iránta és szeretett Fia iránt érzett szeretetbõl.


1993. május 13. A kegyhelyen

" Ne féljetek! Mindig veletek leszek és tanítani foglak benneteket." Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás, örökké szûz és Isten anyja. Anyja a mi Urunk Jézus Krisztusnak, aki közvetítõ az ég és a föld között. Az én üzenetem évszázadok óta egy és ugyanaz, s ezt hirdetem ma is az egész világon.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok szívbõl, teljes szeretetbõl Isten iránt. Az imádság az egyetlen módja annak, hogy legyõzzük a sátánt és az õ gonosz tetteit. Az imádság a legerõsebb fegyver a földön a sátán és a gonoszság ellen. Nincs ma olyan ismert hatalom a földön, amely megsemmisíthetné a sátán gonoszságát, mivel õ jelen van minden ember szívében, gyûlölködést terjeszt a lelkekben, s mindenütt háborúkat robbant ki a világon. Nagyon rossz és nehéz idõket élünk.
Ha az emberek nem tudnak véget vetni a háborúknak, akkor Isten beavatkozik és békét hoz a világra. De mint minden háborúban, a jók is meghalnak a gonoszokkal együtt. Imádkozzatok, hogy ez ne következzen be. Egyedül imádsággal, szeretettel, s a szív teljes megtérésével gyõzhetünk ebben a harcban, nem pedig bombákkal és lövedékekkel. Ha az emberek szívbéli szeretettel fordulnak minden iránt, amit Isten teremtett, akkor lesz békesség.
Kövessétek Isten és az én szeretett Fiam igaz tanítását, amelyet adott. Ne kövessétek egyes emberek tanítását, akik mindenütt járkálnak és kijelentik: "Ez a helyes út!" A sátán vezet félre benneteket. Tanítsátok meg egymást a szeretetre, s szolgáljátok az Istent!
Terjesszétek ki szeretetét szavaitok és az imádság által mindazokra, akik hallgatnak rá. Sokan vannak az emberek között, akik szeretnének figyelni rá, de a rosszat választják. A sátán és a gonosz mûve ez. Azon munkálkodnak, hogy aláaknázzák az emberek gondolatait, s teljesen összezavarják õket. Ahol zavar van, ott az ördög van jelen. Ahol pedig igazság van, ott szeretet és béke honol. Ítéld meg magad, hogy melyik származik az Istentõl, s melyik az ördögtõl.
Ha nem tudjátok úgy felfogni e szavakat, ahogyan mások, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy segítsen benneteket az igazság megértésében.
Tegyétek, amit századokon át üzentem nektek. Elõször leljetek rá a szeretetre, a békére és a teljes megtérésre a szívetekben! Aztán éljétek meg, mutassátok és tanítsátok ezt másoknak is. Tanítsátok meg õket imádkozni! Meg kell mutatnunk minden vezetõnek, hogy mi békét akarunk, békét az Istennel és az akaratával, s csakis akkor jön el majd a béke közénk.
Imádkozzatok a pápáért, a püspökökért és a papokért, hogy ne essenek a Gonosz hálójába. Imádkozzatok, hogy a püspökök és a papok hûségesek maradjanak hozzám, sokat fognak szenvedni. Imádkozzatok értük! Imádkozzatok, hogy térjenek vissza Isten igazságához és szeressék teljes szívükbõl. Ne adjanak elsõbbséget a büszkeségüknek és az önszeretetnek.
Menjetek békével és szeressétek az Istent!


1993. május 13. Személyes üzenet a kegyhelyen

…Mondd meg barátaidnak, hogy szeretem õket, s hogy folytassák a közösségben a rózsafüzér imádkozását. Maradj azokkal, akik ismernek téged. Nem lesz könnyû, de mutasd meg nekik szeretetedet. Nekik is áldozatokat kell hozniuk másokért.
Menj békével és szeresd az Istent!

Ray kérdése a Szent Szûzhöz:
Azt kérdeztem azok miatt, akiknek ez fontos lehet:
Kicsi Úrhölgyem, miért mutatkoztál az öt jelenés alkalmával mindig másként?
A mi Anyánk felelete:
"Azért, hogy megmutassam nektek, ugyanaz a személy vagyok, aki századok óta megjelenik. Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás, az Örökké Szûz, az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Anyja, közvetítõ ég és föld között."
FORRÁS: Ray D. : Égi édesanyánk üzenetei gyermekeinek. Bellevile '93-'98. EFO kiadó és nyomda.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A Sátánista csoportok felemelkedése és a világ ellenőrzése...

2010. november 20. szombat, 7:20 óra
Leányom, mondd meg gyermekeimnek, hogy a kígyó ugrásra készen áll. Nem hagyhatjátok, hogy beleessetek az ő gonosz csapdájába, ahonnan nincs visszaút.
A kígyónak sok arca van. Követői – akiket agymosásnak vetett alá, hatalmat és pompát ígérve nekik, egymással most összeesküvést szőnek, és köröskörül a világban olyan események sorozatát készítik elő, amelyek mindenütt mérhetetlen szomorúságot, fájdalmat és borzalmat fognak okozni.
Az Én gyermekeim semmivel sem lesznek okosabbak. Azok, akiknek megmutatták az igazságot, és akiket Én vezetek majd, bátor lelkek. Megpróbálják kétségbeesve figyelmeztetni a világot erre a szörnyű csoportra, amelyek minden irányba szétszóródtak, szemük előtt tartva ugyanazt a célt. Az összes országban szétszóródva, a hatalom minden szintjén jelen vannak, s titokban összeesküvést szőnek.
Vannak olyan ártatlan tagok, a gonosz társadalom részeként, akik nem ismerik fel a valóságot (igazságot). Helyette körbejárnak, jótetteket hajtanak végre, anélkül, hogy megértenék a gonosz cselekedeteit, az idősebbek (szeniorok, vezetők) pedig titokban cselekszenek. Ne kövessetek el hibát, ezek az vének (szeniorok, vezetők) a sátán hűséges követői, s imádásos rituálékon kötelezik el magukat neki, amelyeken – más emberek, akik tanúi lennének mindezeknek -, öklendeznének az irtózattól a sátán imádatának fajtalan cselekedetei, és az ördög ígéreteivel szemben tanúsított hűség láttán, amelyek a szervezeteik középpontjában állnak.
Mindazok közületek, akik az Én bátor kis lelkeim szavait mulatságosnak tartják, most hallgassanak Rám.  Az igazság megértésének, valamint ezen bátor hangokra való hallgatás elutasítása tönkre fogja tenni az életeteket, a hiteteket és a megélhetéseteket, mert ezek az emberek már nagyon régóta összeesküdtek az ellenőrzés érdekében. Munkálkodásuk nyilvánvaló sok-sok országban, de úgy vannak kidolgozva, hogy azok olyan módon valósuljanak meg, hogy a mindennapi munkájukat végző gyermekeim ne ismerjék fel, hogy mi történik.
A kígyó MOST ugrásra készen áll!
Ha azt mondom, hogy a kígyó ugrásra kész, akkor úgy értem, hogy most. Ő, és az ő büszke és éhes „vadállatokból” álló gonosz serege gyorsan és eltökélten haladnak az élet minden területén. Életeteket oly módon irányítják, hogy nem is vagytok ennek tudatában. Mivel a csaló vezeti őket, ravaszok, elbűvölőek, jó szónokok, mohók, könyörtelenek, és csak a saját céljukat tartják szem előtt. A bankok, a modern kommunikációs eszközök, a katonaság, a vallásos intézmények és kormányzatok által mindnyájatokat uralni akarnak. Legyetek éberek és hallgassatok Rám most.
Nem összeesküvés-elméletek
Figyelmeztetésemet és gyermekeim figyelmeztetését elutasítják, mint összeesküvés-elméletet.
Sajnos, ezek nem azok. Leányom, ez a helyzet nem hirtelen alakult ki. Ez a csoport, – és most csak egy csoportra utalok -, már évszázadok óta összeesküvést sző és mesterkedik, és a társadalom legrangosabbjai közül toborozza tagjait.
Ők gyilkolták meg azokat, akik a múltban leleplezték őket. Az évszázadok során állam- és kormányfőket gyilkoltak meg, közöttük híres és tehetséges személyeket. Ők vértestvérek, és felfalják az emberiség testét.
Sátánista ereklyék
Tisztelik a fajtalan ereklyéket és jeleket, mert ezek a kígyó kívánságai. Ez – ne essetek tévedésbe – egy hatalmas és rémisztő csoport. Olyan hatalmasak, hogy nehéz lesz a karmaikból megszabadulni, amikor rájuk lesz bízva a megélhetésetek, az élelmetek és a pénzetek.
Gyermekeim, a kormányzatokban, a bankokban, az élelmiszeriparban és a segélyszervezetekben hatalmon lévő sok-sok ember nem tudja, hogy mi történik, és nem is fogja megtudni, egészen a nagy szorongattatásig, amely már készülőben van, hogy beteljesedjék. Akkor látni fogják, hogy felbukkan a “fenevad”, aki gyors változásokat hoz, s úgy kell harcolnotok vele, ahogyan azelőtt még sohasem, hogy a gonosz uralma elől elrejtőzhessetek.
Amikor a “fenevad” és követői a pénzetek fölött fognak ellenőrzést gyakorolni, akkor ezzel együtt mindent irányítani fognak, kivéve egy dolgot. Nem tudják, és nem is lesz nekik megengedve, hogy megpróbálják ellopni lelkeiteket. Mégis éppen ez az, amit meg fognak próbálni.
Mindazok, akik megkérdőjelezik ezt az üzenetet, – amelyet azért küldök nektek, mert az a legfőbb vágyam, hogy segítselek, vezesselek benneteket, és hogy kinyilvánítsam előttetek az igazságot -, hallgassanak Rám. Ha nem hisztek ennek az üzenetnek, akkor Én imádkozom értetek – ezt híveimtől is elvárom -, hogy meglássátok a világosságot. Kérlek benneteket, figyeljétek őket és legyetek éberek ezen gonosz hataloméhes vadállatok jelei láttán, akiknek csorog a nyála a tervezés és a hamis dicsőség meghozatala közben.
Ne kövessétek el azt a hibát, hogy pénzszerzési képességeiteket irányítsák, mert az ehhez való hozzáférés nem lesz elég. Nem, ők sokkal többet akarnak majd tőletek ennél. Ellenőrizni akarják, hogy mit esztek, mit isztok, és hogy hol éltek. Most meg kell tennetek a következő szükséges lépéseket, saját védelmetekre.
Keressetek óvóhelyeket
Kérlek benneteket, keressetek magatoknak menedékhelyet hívő csoportokként. Elküldöm nektek a világosságot, hogy segítsen nektek a túlélésben. Kezdjétek el a saját élelmiszereteket megtermelni. Raktározzatok el élelmiszert, amennyit csak tudtok, és tegyétek félre. Kezdjetek el tervezni, mintha egy viharra várnátok. Tudjátok, hogy a sötétség olyan mértékben száll alá, hogy fel kell készülnötök arra, azért, hogy túléljétek.
Hallgassatok a prófétákra. Ne kövessétek el ugyanazt a hibát, amelyet népem elkövetett, amikor nem akart az én Noé prófétámra hallgatni. Hátat fordítottak neki, vonakodtak hallgatni rá. Élték mindennapi életüket, közben kacagtak és ettek, és egyáltalán nem figyeltek a rájuk váró rettenetes sorsra.
Álljatok most fel. Forduljatok Örök Atyámhoz, az Istenhez, a Mindenhatóhoz, a vezetésért. Készítsétek fel családjaitokat a közelgő beszivárgó sötétségre, amelyet most fel sem foghattok. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a bátorságért, hogy ne fogadjátok el a gonosz “fenevad” jelét. Ő, a gonosz hadserege által megpróbálja, hogy ezt,  (a bélyeget) kirója rátok, ami elsősorban egy gonosz azonosító bélyeg lesz. Ezt akarják elfogadtatni veletek, és úgy lesz bemutatva nektek, mint ami nélkülözhetetlen, számotokra jó, aminek segítségével hozzájuthattok a pénzetekhez, élelmiszert vásárolhattok, utazhattok, házaitokban lakhattok, és üzleteket köthettek. Ez a végső ellenőrzés lesz. Ti és valódi politikai vezetőitek tehetetlenek lesznek.
Felszólítom a médiát, azokat akiket nem fertőzött meg a gonosz csoport, hogy figyeljék és lássák, ami történik. Leplezzétek le mindazokat, akik támogatják a kígyót és hadseregét, de ezt óvatosan tegyétek.
Gyermekeim óvakodjatok ettől a csoporttól és ismerjétek fel, hogy valóban itt vannak, hogy azoknak a bátor és erős embereknek az állításai igazak, akik megpróbálják leleplezni őket.
Mindazoknak közületek, akik talán azt gondolják, hogy egy Isteni forrásból eredő üzenetből, hogyan fakadhat ilyen szenzációs “képtelenség”: Gondolkozzatok el még egyszer ezen. Menjetek vissza, és olvassátok a Szentírást. Azok a Szavak, amelyeket Atyám megbízható könyve tartalmaz, helyesek. Régi idők eseményeiről tudósítanak. Az igazságról adnak számot, azért, hogy közelebb vezessenek benneteket Istenhez. Az akkori és mai prófétáim szavai a teljes igazságot mutatják be az elkövetkezendő életről.
A Figyelmeztetés, amely János könyvében található – bár számos ember manapság úgy találja, hogy ezt nehéz megfejteni – , azokon az eseményeken alapszik, amelyek most fognak kibontakozni.
A Jelenések könyve pontosan megjövendöli azoknak az eseményeknek a sorozatát, amelyeket a sátán fog kiváltani, akkor, amikor a végidő közeledik. Ő ismeri az igazságot, hogy napjai meg vannak számlálva. Azonban azt meséli azoknak a szegény gyermekeimnek, akik imádják őt, hogy a Paradicsom vár rájuk; másképp, csalogatóbban, mint ahogyan azt az Isten megígérte. Ezért Örök Atyámmal vívott utolsó küzdelmében mindent meg fog tenni, hogy lelkeket lopjon, mégpedig olyan sokat, amennyit csak lehetséges, mielőtt még Atyám haragja lesújtana.
Ő, a sátán nagyon siet. Fussatok az ellenkező irányba. Hárítsátok el őt a családotok közeléből és imádkozzatok úgy, ahogyan már nagyon régóta nem tettétek. Az ima mindnyájatokat megvéd. Újítsátok meg hiteteket, és amikor a három napos sötétség leszáll a Földre, ők, az Én követőim könnyen ki fogják világítani házaikat. A rettenetes sötétség, amit egyetlen ember sem tud megmagyarázni, feketébb, mint az éjszaka.
A hitetleneknek, és azoknak, akik a fenevad dicséretét zengik: ezen a ponton felismerik majd az igazságot, mert nem tudnak elmenekülni a sötétség elől, amikor az leszáll.
Álljatok fel gyermekeim és harcoljatok. Szőjetek terveket a test és a lélek túlélése érdekében, most amikor a szemeitek előtt bontakoznak ki ezeknek az embereknek a gonosz tettei.
Szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus