2015. december 1., kedd

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Bűnbánatra hívom e nemzedéket
 
2015. november 28. 
 
Az IÉI 30. évfordulója! 
 
Leányom, béke! Figyelj! Béke legyen veled! Hirdesd a békét ott, ahol nincs béke, a szeretetet ott, ahol gyűlölet van, az egységet ott, ahol megosztottság van. Ezekben az években kimondhatatlan szeretetemben szüntelenül arra hívtam az egész emberiséget, hogy imádkozzon, bánja meg bűneit, éljen szent életet. Eljöttem, hogy szívükre beszéljek. Fenyegetés nélkül, szeretettel jöttem, a ti nyelvezeteteket használva minden teremtménynek kinyilvánítottam vágyamat, hogy megmentselek gyalázatos tervedtől, nemzedék. Ismét felfedtem előttetek Szent Arcomat, hogy felragyogjon a ti teljes sötétségetekben, hogy szemléljetek engem, és miközben szemléltek, istenségem és teljes dicsőségem kisugárzása visszatükröződjön rajtatok. Ez a bennetek felragyogó fény akkor gyengéden megvilágosítana mindnyájatokat. 
Attól féltem, hogy csak nagyon kevesen fogják elfogadni Szavamat, és igazam lett. A Szavamat, mely minden világosságot és ismeretet felülmúl! Nemzedék, a lelki tudás megnyitja értelmeteket arra, hogy képesek legyetek megérteni a Szentírást és a szavaimat.  De hányan nem értik?  És hányan, még annál is többen, igyekeznek kétségbe vonni Üzeneteimet? Ezek az emberek csak a szemmel látható dolgokat fogadják el, és távol áll tőlük, hogy felismerjék azt, ami isteni… A Szentírás mondja: „A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered. Balgaságnak tartja, s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie. Noha a lelki ember mindent megítél, őt nem ítéli meg senki.”[1]
Amikor ezek az emberek meghalnak, és az Életbe vezető útra akarnak lépni, nem fognak látni engem. Bűneik és vétkeik fogják elítélni őket. A félelem angyalaival fogják szembe találni magukat, és leszárad csontjaikról a hús. 
Szívből jövő imáitokra van szükségem. Bűnbánatra hívom e nemzedéket. Az állandó gonosz gondolatok csak bukást hoznak sok nemzet számára, háborúba és az alvilágba sodorják őket. Sok közülük le fog égni, és sok várost és nemzetet ér szerencsétlenség, csapás csapást, szerencsétlenség szerencsétlenséget követ. Ó, nemzedék, ne játssz az életeddel! Hagyd abba a lázadást Szavam ellen!
Ismétlem, tisztítsd meg elmédet és szívedet bűnbánat által! Bánd meg bűneidet patakzó könnyek között! A hitehagyottaknak azonban, akik a kanyargós utakat követik, azzal kell majd szembesülniük, amit elvetettek. 
Most, Vassula, ünnepelj kedvesem, ünnepelj engem, a te Istenedet, mert új szentélyeket alapítottam szeretetben, újjáépítettem azokat a romokat![2] A Szentírásban meg van írva:
„Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.”[3]
Kiválasztottalak, felkentelek szent olajommal, hogy szent életet élj, hordozd Szavaimat és add tovább azokat mindenkinek. Mivel hűséges vagyok, megengedtem, hogy rám támaszkodj, hogy elmélyülj bennem, megengedtem, hogy udvaromban járj-kelj, és a Bölcsességtől tanulj. Légy hát ma boldog! Én olyan gyenge, hihetetlenül gyenge eszközöm, nem érted? Nem érted, milyen szenvedélyesen szeretem az ilyen gyengeséget? Nem érted, hogy ez mennyire gyönyörködtet engem? Gyengeséged megragadta hatalmamat és irgalmamat! 
Uram, Te, aki Alkotóm vagy, és aki megnyitottad fülemet, hogy teljesen méltatlanul halljam Tőled ezt a kinyilatkoztatást, és Te, aki oly szívesen fordítottál rám oly sok időt, köszönetet mondok Neked és dicsérlek Téged! És most, hogy ilyen sok év után azt kell látnunk, hogy egyre jobban felemésztődik a világ, rosszabb lett, mint valaha, a Föld mocskosabb lett, mint valaha, mert tönkretette a bűn, most arra várunk, hogy felemeljen minket a Te Kezed. Meddig kell még várnunk, hogy visszatérj hozzánk? 
Ajtótokban állok, ennyire közel! Nemsokára sok nemzetet fogok betölteni Dicsőségem ismeretével, őrszemként fogok állni őrtornyomban, mint egy zászló, és a gőgös nemzetek nem fognak látni engem, de akik szívében megpihenhetek, azok látni fognak engem. Mindenkire ki fogok áradni, és a gőgös szívűek úgy fognak szétszóródni, mint a rémült vadállatok. Sok ország meg fog semmisülni. Vassulám, áldozd nekem az idődet, és örvendeztesd meg szívemet semmiségeddel, mert ma többet fogok kiárasztani Igazságosságomból az emberiségre. És ők hamuban fognak hemperegni. Imádkozz, és bocsáss meg elnyomóidnak, csillapítsd izzó haragomat hitetlenségükkel szemben! A Szeretet mindazokhoz eljön az ő tökéletességében, akik elhatározzák, hogy követik törvényemet, és nekik nem kell félniük az ítélet napján. Azért írtam ezeket az üzeneteket kezed által, hogy e tanúságtétel közelebb vonja hozzám azokat, akik olvassák. E tanúságtétel az Örök Életbe vezet benneteket. Éljetek igaz életet bennem, a ti Istenetekben! Én, Jézus Krisztus, emlékeztetlek benneteket, hogy enyém lesz a végső győzelem. Leányom béke, a Szeretet szeret téged! IC 

[2] Krisztus azokra a lelkekre gondol, akik el voltak veszve, de az IÉI üzenetek által rátaláltak Jézusra, aki életet adott nekik, miután bűnbánatot tartottak, ami átalakította életüket.
http://ichtys.hu/index.php/108-2015-november-28

Engem úgy ismernek, mint az emberiség Tanítóját
2015.  november 30.
 
Uram! Te vagy lelkünk öröme,
szellemünk boldogsága,
testünk lámpása.
Dicsőség Neked Istenem, mindnyájunk Atyjának! 
 
Ó jöjj! Ne félj, szavaid megörvendeztettek engem. Bár természeted gyenge és tartózkodó, Szívem örvend.  Örömét leli szegénységedben, Vassulám. Minden látomás, melyet neked adtam, minden kinyilatkoztatás, melyet beléd leheltem, Bölcsességemtől származott. Nem bölcsektől vagy értelmes emberek okosságából, hanem az én Szentlelkemtől. 
Csak múljék el ez az év, és meglátod, micsoda nyögést és jajgatást fog learatni ez a nemzedék, és mekkora pánik lesz! Nemzedéked olyan terveket hajt végre, melyek nem az enyémek, ezek bűnt bűnre halmoznak, halálos bűnöket. Írd: 
Ma is leszállok hozzátok, mint Noé napjaiban, hogy figyelmeztessem nemzedéketeket. Amikor a rájuk váró áradásra figyelmeztettem őket, nem hittek nekem. Ma, Vassula, úgy megrendítem a mennyet, mint még soha eddig a történelem folyamán, hogy bűnbánatra figyelmeztessem a nemzeteket, de ez a nemzedék elnyomók fiaitól származik, azoktól, akik elnyomták Figyelmeztetéseimet. Elfolytották Szavaimat, hogy ne tudjanak elterjedni, és ne hallja meg őket senki. A gonoszság zsarnokai! 
Leányom! Mekkora szenvedést okoz nekem azt látni, hogy még milyen sokan mély álmukat alusszák! Kezdettől fogva, a neked adott kinyilatkoztatásom hajnalától, mindenkit arra kértem, hogy forduljon vissza hozzám, és éljen szent életet! Szent életet éljen, szeressen engem, és szeressék egymást. Ez volt az alap üzenetem e nemzedék számára, kezdettől fogva azt hallottad, hogy szeretnetek kell egymást. 
Bizony mondom nektek, ha nem sarjad ki szívetekben a szeretet, élő holttestek vagytok! 
És most Vassula, pihentesd meg fejedet Szívemen, és ne feledd Szavaimat, hogy én, Jézus, aki egykor elhívott téged, most újra hív… újra igent mond neked! Feltétel nélküli szeretettel szeretlek téged. Atyám és én téged választottunk. Eljöttünk hozzád, hogy megmentsünk, és áldásainkkal borítsunk be téged, hogy az erények ösvényére lépj, és otthonra találj bennünk, és mi tebenned. Nézz csak magadba, vesd egybe mindazt a tudást, amit belőlünk merített a lelked, hogy felismerd mindazt a kegyelmet, melyet azért kaptál, mert elfogadtad hívásunkat, és megörökölted Királyságunkat. Egy megtört és gyenge szívre volt szükségünk csupán, hogy beletöltsük útmutatásainkat, és egybekeljünk vele bensőségességünkben… 
Atyám és én a te személyes Tanítód lettünk. Engem úgy ismernek, mint az emberiség Tanítóját.[1] Légy áldott hát, amiért megtanítottam neked a Törvényemet, és amiért átadtam neked a Békénket, ezért ne érezd magad soha elhagyottnak! Szeretetünkben felkentünk téged. Te a mi gyermekünk vagy, aki bennünk növekedett. Megerősítettünk, és örömünket leltük semmiségedben. 
Énekem a jóságról és az igazságról szól. Énekem mindenkié, melyet az örökkévalóságig kell énekelnetek. Mindig örömteli dalokkal jöjj jelenlétembe! Szeretettel koronázz engem, és ne engedd, hogy az ellenség gyökerestől kitépje a belém vetett alapodat! Mindig válaszolok imáidra, és megadom, ami a legjobb neked. Mindig több táplálékot küldök neked, mint amennyit el tudsz fogyasztani! Hívj, amikor csak akarsz, Vassulám! Harminc éve tartó fáradozásodat megjutalmazom majd, és azokét is, akik ugyanezen Igazság ügyén munkálkodtak. A menny nem felejt. Minden számít, amit érdekemben szeretettel tesztek. Nem vagytok egyedül! A Szeretet mindig közel van hozzád… IC

[1] Utána hallottam: par excellence, aminek jelentése – mindenekfelett való
http://ichtys.hu/index.php/109-2015-november-30