2013. november 30., szombat

„Magát a problémát – eretnek-e a pápa vagy sem – nem lehet nemlétezőnek beállítani

C8 bíboros a Hittani Kongregáció döntése ellen
(forrás: www.kath.net )
Mára már mindenki tud arról a kérdőívről, melyet a Vatikán küldött a püspököknek, ők viszont tovább adták a „népnek”. [Lásd ezzel kapcsolatban Marian T. Horvat írását]
Mielőtt közlöm három hír magyar fordítását. Emlékeztetőül álljanak itt Dr. Klaus Obenauer Evangélium-hű vagy ‘papa haereticus’ című dolgozatának legfontosabb megállapításai.
»Ami az érvényesen megkötött és elhált házasság abszolút felbonthatatlanságát illeti, erről a Szentírás (Mk 10,2-12; Ef 5,31) és az Egyház kétezer éves gyakorlata alapján ki kell jelenteni, hogy ez a felbonthatatlanság az isteni és katolikus hit szerint szilárd, azaz dogma, melynek tagadása eretnekség, és ezért magával hozza az egyházi tagság elvesztését. – Ha tehát mindkét állítás dogma – a házasság felbonthatatlan, és a súlyos bűn állapotában nem lehet áldozni –, akkor ez azt jelenti, hogy az a kijelentés, miszerint azok, akik vétenek az újraházasodás tiltása ellen nem áldozhatnak, a Kinyilatkoztatás hivatalos része, s mint ilyen az Egyház tudatában szilárdan rögzült. Tehát ennek tagadása eretnekséget jelent. – az egymás iránti igaz megértés és az igazi irgalmasság soha nem szakítható el az igazságtól. – Az a szentencia, miszerint az újraházasodott elváltak nem járulhatnak a szentségekhez, megdönthetetlenül biztos tan, melyben nem lehet kételkedni, vagy amit nem lehet relativizálni, anélkül, hogy magát a hitet ne érintsék. Azzal ugyanis, hogy áldozni engedik őket, egyúttal azt a tant is érintik, mely korábban megtiltotta ezt. Ha a jövőben az újraházasodtak tényleg áldozhatnak, mégpedig pápai jóváhagyással, akkor ezzel egyúttal a korábban ezt tiltó tantételt is relativizálják. – Akkor viszont hogyan állunk egy ilyen pápával, aki ezt megteszi? Ezt a problémát nem lehet megkerülni. Az a pápa, aki a hitszabályt relativizálja, eretnekké válik. Hiszen azáltal válik valaki eretnekké, hogy az Egyház tanítását a saját hite számára nem fogadja el szabályként, oly módon, hogy ezt kifelé is megvallja. – Akkor is, ha a pápa belemegy abba, hogy az újraházasodott elváltak – mégha bizonyos feltételek mellett is – áldozáshoz járulhatnak, nem muszáj a pápát eretneknek tartani, de, és ez a döntő, magát a problémát – eretnek-e a pápa vagy sem – nem lehet nemlétezőnek beállítani. És ez már önmagában véve elég és tragikus. Masszív alkotmányos és bizalmi válság állna elő egyházunkban! – Csakhogy: nem jelentéktelen faktorok alapján az az aggasztó benyomás állt elő, mely igenis megengedi a gyanakvást, hogy olyan folyamatok indultak el, melyek – ha nem állítják le őket – egészen súlyos drámai helyzettel szembesítenek minket. Súlyos elhajlások az egyházi élet számára, mely az igehirdetés és a szentségi gyakorlat integritását érintenék, de a jogszerű vezetése feletti bizonyosságot is.«
Ezután következzenek a hírek. Az mindenesetre feltűnő, hogy Müller érsek, a Hittani Kongregáció prefektusa, aki eddig nem hithűségéről volt híres, ebben a kérdésben az illetékesek között szinte egyetlen főpapként az Egyház igaz tanítását képviseli.A Hittani Kongregáció prefektusa követeli az újraházasodott elváltak számára kiadott „segítség” visszavonását
(forrás: www.kath.net – 2013. november 11.)
A Hittani Kongregáció arra utasította a freiburgi egyházmegye illetékeseit, hogy vonják vissza az újraházasodott elváltak számára most megjelentetett „lelkipásztori segítség” nevű dokumentumukat. [A dokumentum hivatalos címe: „Segítség a különélésben, válásban és polgári újraházasodás után élők lelkipásztori kíséretében”]
     Gerhard Ludwig Müller érsek, a kongregáció prefektusa levélben szólította fel a freiburgi egyházmegye volt érsekét, Rober Zöllitsch érseket [aki elérte 75. életévét, beadta lemondását, amit Ferenc elfogadott, de az új püspök kinevezéséig továbbra is ő vezeti az egyházmegyét], hogy vonja vissza a kérdéses iratot és dolgozza át. Megokolása így hangzik: a lelkipásztori „segítség” „terminológiájában nem világos, és két pontban is eltér a katolikus tanítástól”.
Müller különösen azt kifogásolja, hogy a dokumentumban az érintettek „felelősen meghozott lelkiismereti döntésre” juthatnak, és a szentségekhez járulhatnak. „E véleménnyel ellentétben az Egyház Tanítóhivatala hangsúlyozza, hogy a pásztoroknak a különböző helyzeteket jól meg kell tudni különböztetni és az érintett hívőket az egyház életében való részvételre meg kell hívni, megerősíti azonban azt a Szentíráson alapuló gyakorlatot, hogy az újraházasodott elváltak nem áldozhatnak”, hangsúlyozta a prefektus, és óv „a hívek összezavarásától az egyháznak a házasság felbonthatatlanságáról szóló tanítását illetően”.
Róma azt is határozottan megtiltja, hogy azok számára, akik újraházasodnak „ima-ünnepet” rendezzenek. „Az ilyen típusú ünnepeket II. János Pál és XVI. Benedek pápák határozottan megtiltottak”, szögezi le Müller, aki levelében azt is közölte, hogy intézkedéséről informálta Ferenc pápát [?[, és a L’Osservatore Romano”-ban cikket írt „az Egyház kötelező érvényű tanításáról ebben a kérdésben”.Nyílt konfliktus a Hittani Kongregáció prefektusa és Freiburg érsekség között?

(forrás: www.kath.net – 2013. november 13.))
Freiburg érsekség Ferencre való rövid hivatkozással válaszolt a Hittani Kongregáció prefektusának, Müller érseknek. Az evangélikus sajtószolgálat, epd kérdésére, hogy Freiburg érsekség és Zöllitsch érsek hogyan fognak reagálni a prefektus utasítására, az érsekség szóvivője, Robert Eberle ezt válaszolta:
     „Freiburg érsekségben az emberek bíznak Ferenc pápában [?], aki arra buzdított, hogy új utakat járjunk.”
Hogy Zöllitsch érsek, aki még mindig a német püspöki konferencia elnöke, mit tesz Müller érsek levelével, majd kiderül, mondta Eberle.Marx bíboros a Hittani Kongergáció prefektusa ellen?
(forrás: www.kath.net – 2013. november 7.)
München-Freising érseke, Reinhard Marx bíboros-érsek véleménye szerint az újraházasodott elváltakkal való bánásmódról szóló vita teljesen nyitva van. „A Hittani Kongregáció prefektusa nem fejezheti be a vitát”, mondta Marx. „Meg fogjuk élni, hogy ez teljes szélességében meg lesz vitatva, hogy milyen eredménnyel, azt nem tudom”, mondta Marx.
A bíboros hangsúlyozta, hogy ez a téma a 2014. októberi különleges szinódus, valamint az azt követő szinódus témája lesz. Az a döntő, hogy a realitást érzékelni kell. Ezt Ferenc pápának [?] is megmondta, mondta Marx. A kérdőív hozzájárulhat ehhez. Ezt ugyan nem kell egészében minden hívőnek szétosztani [mint tudjuk, ez azóta mégis megtörtént, ha olykor kerülőutakon is], de a bázis véleményét tükröznie kell. [Mennyire katolikus egyház az, amelyik tanítását a „bázis” véleménye és nem Isten törvényei alapján alakítja?] Rómának az a határozott kívánsága: „Nézzétek meg, mit gondolnak a híveitek”, mondta Marx.
A saját érsekségében zajló dialógus folyamat és jövő-fórum tapasztalataira alapozva ő úgy gondolja, hogy van néhány kérdés, melyben a katolikus többségnek, éppen a gyakorló katolikusok többségének véleménye egyértelmű, folytatta Marx tovább. Példának az újraházasodott elváltakkal való bánásmódot említette. A hívek nagy száma nem tudja egészen megérteni, „hogy egy második kapcsolatot az egyház nem fogad el”. Leegyszerűsítik a problémát, ha a válással kapcsolatban mindig csak „erkölcsi romlásról” beszélnek. Ugyanakkor Marx óvott attól, hogy a kérdést egyedül erre a problémára redukálják.
A bíboros bejelentette, hogy a bajor püspökök ezt a témát a grémiumokkal és szövetségekkel meg fogja tanácskozni. Az eljárást azonban a következő tanácskozásnál a német főpapok fogják meghatározni. Mégiscsak nagy „haladás”, hogy a kérdőív már az interneten is olvasható.
[Marx bíboros-érsek kijelentései annyira elképesztők, hogy még kommentálni sem lehet. Egyszerűen a legádázabb hittagadás, megátalkodott szentségtörés, Isten-tagadás szavai. Ha ehhez még hozzávesszük az Erdingben tartott előadásán elmondottakat – és tudjuk, hogy ez az ember Ferenc egyik fő tanácsadója, akkor … ez valóban a Sátán teljes diadala, a katolikus Egyház vége, ahogy Dr. Klaus Obenauer dolgozatában erre világosan rámutatott.]

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Karácsonyi forgatag
Kedveseim, a lemondás útján járjatok! Amennyire le tudtok mondani e világ javairól, olyan mértékben tudtok határozottabban járni az üdvösségre vezető úton. Hagyjatok el mindent, ami nem válik lelketek javára! Hozzatok áldozatokat, mondjatok le minden olyanról, ami nem érlel számotokra jó gyümölcsöt. Különösen a karácsonyi nagy forgatag nem használ lelketeknek. Ne hagyjátok magatokat elcsábítani! Hozzatok apró kis önmegtagadásokat azokért is, akik gátlástalanul költekeznek. A gonosz lélek legfőbb célja ebben a most kezdődő (adventi) időben, hogy elérje azt, hogy ne figyeljetek belső összeszedettségben a Szentlélek hangjára. Ezt igyekszik egyre jobban elnyomni. Álljatok ellen kísértő csábításainak!
2013.11. 29. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-01-09-47-11

Az Amerikai Humanista Szövetség beperelte a tanárt, mert imádkozott egy beteg diákért

Az Amerikai Humanista Szövetség (AHA) legújabb bírósági ügye nemcsak megdöbbentő, de egyenesen botrányos.
A szervezet által november 20-án beadott panasz szerint a Missouri állambeli egyik iskola tanárát azzal vádolják, hogy imádkozott az egyik beteg diákért, projektet szervezett az éhező gyermekek megsegítésére és (kapaszkodjatok meg) együttműködött egy metodistával.
„A tanárok egyszerűen nem imádkozhatnak a diákokkal az iskolában és semmilyen egyéb módon nem népszerűsíthetik vallásos hitüket irányukba,” áll a szervezet nyilatkozatában.
A humanisták elvileg két diák nevében indítottak eljárást a szövetségi bíróságon, azzal vádolva Gwen Pope tanárt és a Fayette R-III iskolakerületet, hogy megsértették az alkotmányt, mivel megengedték a keresztény klubnak, hogy reggel, iskolakezdés előtt összejöjjenek. Az iskola korábbi igazgatója is a per egyik vádlottja.
Mrs. Pope, aki már nem tanít az iskolában, a Keresztény Diákok Szövetségének szponzora volt a Fayette gimnáziumban. A diákok 2010 óta jöttek össze reggelente, hogy együtt imádkozzanak és olvassanak a Bibliából az egyik osztályteremben.
Az Amerikai Humanista Szövetség szerint a két sértettnek néhány „kellemetlen esete volt a teremben tartott imatalálkozókkal összefüggésben”.
Az érintett terem az iskola bejáratának közelében helyezkedik el és a jelek szerint a nem hívő diákok láthatták társaikat vallásos elfoglaltság közben.
Azt állítják, hogy látták a tanárt és a diákokat a Bibliát olvasni és (ismét kapaszkodjatok) imádkozni.
„Amikor egy diák megbetegedett vagy megsérült, Pope gyakran kérte a résztvevő diákokat, hogy imádkozzanak érte, amit meg is tettek együtt, lehajtott fejjel, csukott szemmel, Ámennel fejezve be,” áll szó szerint a vádiratban.
A Humanista Szövetség által szponzorált hirdetés: „Valószínűleg nincs Isten, szóval hagyd abba az aggodalmaskodást és élvezd az életet.”
Jézus válasza: „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” – János 10:10
Az ügyben egy konkrét eset is megnevezésre került a 2010/2011-es tanévből, amikor egy diák térdműtéten esett át. Mrs. Pope állítólag bátorította a diákokat, hogy imádkozzanak a fiatalemberért.
„A tanár lehajtotta a fejét és becsukta a szemét,” áll a dokumentumban. „Az ima végén Pope és a diákok hangosan azt mondták, hogy Ámen.”
Hihetetlen mi meg nem történhet manapság egy iskolában!
Vajon mit várnak tőlük? Gyűjtsék be a Bibliákat és tartsanak könyvégetést?
A „metodistával való szövetkezés” vádpontról kiderült, hogy Mrs. Pope férje a helyi metodista gyülekezetben volt ifi pásztor és időnként meghívták a klub imatalálkozóira.
Az Amerikai Humanista Szövetség célja, hogy a bíróság vessen véget minden vallásos tevékenységnek az iskolában és kötelezze a vádlottakat, hogy anyagilag kárpótolják a „sértetteket”.

Forrás: foxnews.com

Írországban sem jobb a helyzet az ateista gyülekezet, bevezetné a hittan órák mellett az ateizmust, mint tantárgyat be is fogják. “A diákoknak meg kell ismerniük más vallásokat is” mondták. “Meg kell tanulniuk, hogy minden embernek más a mentalitása, véleménye és nem mindig a konzervatív a helyes nyitottnak kell lenni” És ez még csak “jobb” lesz!

http://idokjelei.hu/2013/11/az-amerikai-humanista-szovetseg-beperelte-a-tanart-mert-imadkozott-egy-beteg-diakert/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten választott lelkeinek mindig fájdalom, üldöztetés, szenvedés, gúnyolódás és csúfolódás a sorsa

2013. november 29. péntek, 16:45
Drága szeretett leányom, amikor azt kérdezed, hogy Én, Jézus Krisztus, miért engedem meg a szenvedést a világban, akkor meg kell értened Isten Akaratát. Sok ember szenved a világon, és ez mindig is így volt. A szenvedést az a tény okozza, hogy a bűn megosztottságot kelt az emberek között. A bűn elszakítja az embert Istentől, és mint ilyen, ember ember ellen fog vétkezni. Én azért engedem meg a szenvedést- melyet az ilyen lelkek elviselnek -, mert az közelebb hozza Hozzám a lelkeket, mégpedig a megtisztulás által. Én nem gyönyörködöm a szenvedésben. Ehelyett jelen vagyok minden egyes olyan lélekben, akinek fájdalmat és gyötrelmet kell elviselnie. Isten Akarata az, hogy bizonyos lelkek többet szenvedjenek, mint mások, mert az ilyen áldozatok által más lelkek is megmenekülhetnek, akik egyébként kevésbé érdemlik ki Irgalmasságomat.
A Passióm ideje alatt Én önként szenvedtem, de a Szenvedésem és az Alázatom a Sátán erejének jelentős (nagy) részét megsemmisítette. A Sátán soha nem képes megalázni önmagát, mert ez lehetetlen. És így az alázat által, mely a szenvedés fájdalmából ered, a lelkek enyhíteni tudják az ő (Sátán) mások fölött gyakorolt hatalmát. Isten választott lelkeinek mindig fájdalom, üldöztetés, szenvedés, gúnyolódás és csúfolódás a sorsa. Ezek a lelkek állnak a legközelebb Hozzám, és áldozataikat arra fogom felhasználni, hogy az üdvösség menedékébe vonzzam azokat a lelkeket, akiknek a legnagyobb szükségük van Irgalmamra.
Ez a lecke, amely talán igazságtalannak tűnhet, nagyon nehéz mindazok számára közületek, akik szeretnek Engem. De tudnotok kell, hogy a szenvedés még közelebb hoz Hozzám benneteket, és meghozza számotokra a Velem való Örök Életet, a Paradicsomban. Soha ne hibáztassátok Istent a világban lévő szenvedésért, mert azt elsősorban az emberi nem bukása okozta, amikor Isten gyermekei engedtek a kevélység bűnének.
A kevélység minden bűnnek a gyökere, és ez az oka a legtöbb szenvedésnek is a világon. A büszkeség vezet minden más bűnhöz, s aztán ez megosztottságot okoz a világban, és az Igazságosság hiányát. Biztosak lehettek abban, hogy a világ végre nagyon hamar meg fogja érteni Isten Akaratának valódi értelmét. Akkorra az ember akarata is tisztelettel meg fog hajolni Atyám Szent Akarata előtt. Addig a napig, amíg az ember meg nem szabadítja magát a büszkeségtől és meg nem alázza magát az Úristen, a Legmagasságosabb előtt, nem lehet vége a szenvedésnek.
Amikor a világ végül elfogadja az Igazságot, a nektek tett Ígéretem, hogy újra eljövök, minden könnyet le fogok törölni a szemetekről. Én dicsőségben fölemelem majd az élőket és a holtakat, és ők nagy pompával fognak uralkodni az Új Égen és az Új Földön, amikor mindkettő eggyé válik Bennem. Amikor szenvedtek, legyetek békében, mert hamarosan vége lesz.
Jézusotok

Fél körrel le vagyunk maradva!!!

Miért választottam ezt a címet? Mert ezzel is utalni akarok a „mi” – tágabb értelemben a  magyarság -sajátságos helyzetünkre, állapotunkra, csökönyösségünkre. A kedvező időket, jeleket, alkalmakat, rendkívüli kegyelmi felhívásokat nem használjuk ki, elszalasztjuk, veszni hagyjuk, kicsinyhitűségből, okoskodás miatt, vagy netalán gőgből, gáncsoskodás miatt stb. – a lényeg, hogy nem vesszük komolyan, nem váltjuk tetté, életté!!! A kiválasztott személyeket – látnokokat – misztikusokat – üzenetközvetítőket gáncsoljuk, lejáratjuk, mellőzük, esetenként megvádoljuk, sőt el is ítéljük.
 Miért ? Mert néha nagyon elevenünkbe vágó a feltétel – a magyar Egyház ossza szét vagyonát a szegények között! – mert ha nem, úgyis el fogják venni, és titeket marha vagonokban fognak elhurcolni! Épüljön fel a Normafánál, a Szent Anna réten a „KÁPOLNA”!!! Csak az alapkőletételéig jutnak el, mert már a II. Világháború kitörése meghiusítja az építkezés folytatását. Kiket terhel ez a mulasztás? Az akkori egyházi vezetőket és elöljárókat, elsősorban, utána a híveket, majd a világi elöljárókat és minden jó szándékú embert. Nagyon hálásak lennénk, ha mindazok akik NATÁLIA nővér lelki-örökségének  birtokosai, nyomdokain járnak, hallatnák hangjukat, egyháziak és laikusok egyaránt, tegyék azt amit még  meg lehet és kellene tenni, amíg nem késő!!!    
Ugyanez érvényes a „Szeretetláng”-gal kapcsolatosan is. Azzal, hogy most már elismerte az illetékes magyar Egyház, csak egy akadály hárult el. Egyes külföldi országokban nem várták a „hivatalos” elismerést, elkezdtek élni a Szeretetlág lelkületében és csodálatos változásokat tapasztaltak meg önmagukban és ez kihatott környezetükre is Tudomásom szerint tizenkét pap a híveket előkészítve különböző helyiségekben egyazon időben  kellett volna szentmise keretében elindítsa a mozgalmat, meggyújtsa a „lángot”. Véleményem szerint azzal, hogy a rózsafüzérben betoldjuk a kéréstáraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre – nem sokat érünk el, csupán önámítást. Ne feledjük, a ledarált rózsafüzér – csak imamalom – olyan mint a test lélek nélkül – halott! A figyelmesen, összeszedetten, áhítatosan, elmélkedve és a Szűzanyával együtt végzett rózsafüzér ima a leghatékonyabb. Nagyon hálásak lennénk, ha mindazok akik Erzsébet asszony „Szeretetláng” lelki-örökségének követői, megélői a „Napló” tartalmának fontosságára is nyomatékosan kitérnének, ezáltal elősegítve a belső lelki átalakulást is minél több testvérünk számára. Egy ideje már a Mária Rádióban is felolvasnak a Naplóból, majd el is imádkozzák a Szeretetláng rózsafüzért, de nagy lelki segítséget jelentene, ha egy pár mondatban az elhangzott részt meg is magyaráznák. Mert sajnos nagyon kevesen értik meg, hogy a lelki növekedéshez mindannyiunknak - lelkiségtől függetlenül - önmagunkon is dolgoznunk kell, nemcsak a „szenteknek”. Minden karismára, lelki adományra nem térek ki, ki-ki végezze el a saját háza táján az önvizsgálatot, a kiértékelést. Az alábbiakban a mi lelkiségünkön belül próbálok röviden visszatekinteni a megtett útra, majd a következtetéseket levonva, az előttünk álló feladatokra, kihívásokra összpontosítani, lehetőségeink szerint talentumainkat kamatoztatni, Isten nagyobb dicsőségére, amely a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívének Diadalában éri el csúcspontját, egybeesik az Úr Jézus Második eljövetelével. (Dicsőségben).

Visszatekintés a megtett útra.
Stefano Gobbi milánói atya részt vesz egy Fatimai zarándoklaton, a Jelenések kápolnájában elmélyülten imádkozik, 1972. május 8-án, amikor erős belső sugallatot, „lokucio” ajándékát megkapja a Szűzanyától, majd jelet is kér amit meg is kap, így indul utjára a Máriás Papi Mozgalom. Pár idézettel folytatom, az első üzeneten kezdve.
1973. július 7. „Újítsd meg Szeplőtelen Szívemnek tett (ön)felajánlásodat. Enyém vagy, az Én tulajdonom vagy. Légy olyan minden időben, amilyennek Én szeretnélek, tégy annyit minden időben, amennyit majd tőled kérek .Ne félj! Mindig közeledben leszek. Nagy dolgokra készítelek fel téged, de csak lassanként, ahogy az édesanya teszi gyermekével”.
Július 8. „Ne figyelj az újságokra, sem a televízióra, maradj mindenkor Szívemben imádkozva! Semmi más iránt ne érdeklődj, semmit ne tart fontosnak, csak azt, hogy velem élj, és É;tem élj”.
Július 9. „Küldetésed kirajzolódik! Igyekezz, hogy teljesen átengedd magadat nekem, hogy mindazt, amit megteszel, Én vigyem végbe általad! ( mert ) Én általad szeretnék cselekedni! Szenvedned (is) kell majd, de légy bátor! Mindig veled leszek”!
Július 13. „Könnyeim oka Az Édesanya könnyeit, az a sok fiam fakasztja, aki Istenről megfeledkezve él. Vesztükbe rohannak, (a Pokolba) amelyből nem lesz menekülés! Főleg a papok miatt sírok! Látod, hogy már alig szeretnek? Hogy többé már nem óhajtanak? Látod, mennyire nem hallgatnak Fiam szavára? Milyen gyakran elárulják Őt? Gyakran megbántják Őt szentségtörésekkel, könnyelmű hanyagsággal. Te felajánlottad Nekem Papi Mozgalmamat: Szívembe fogadom és megáldom őket! Az Én papom lesz az, aki felajánlja magát nekem és mindazt megteszi, amit majd meghagyok neki!!! Jelenleg fejlődniük kell nagy alázatban és kívánságom szerint. Szeretniük kell a pápát és az Egyházat, maradjanak velük közösségbe! Az Evangélium szerint kell élniük, és csak arról prédikálniuk”!
Július 16. „Én magam leszek Vezéretek! Téged választottalak fiam, mert te vagy a legkevésbé alkalmas eszköz erre, így senki sem mondja majd, hogy ez a te MŰVED! A Máriás Papi Mozgalom egyedül az Én Művem! Gyengeséged által nyilvánítom ki erőmet, semmiséged által hatalmamat. Én magam leszek a Sereg Vezére, amely most csendben és elrejtőzve fejlődik segítségemmel, ahogy Jézus fejlődött méhemben kilenc hónap alatt. Majd sok éven át neveltem csendben és elrejtve, nap mint nap!
Én magam választom ki és nevelem a Mozgalom papjait (tagjait) Szeplőtelen Szívem terve szerint! Én magam táplálom és nevelem őket. Felkészítem őket az Isten országáért megvívandó közeli ütközetekre. Köztetek ne legyen vezető. Én magam leszek Vezéretek! Egy a fontos: engedjétek, hogy Én neveljelek benneteket .Bízzátok magatokat teljesen énreám, ahogy Jézus is teljesen reámbízta magát. A többi az Én gondom. Az Evangélium melletti hősies tanúságtételre készítelek fel benneteket, egyeseket vérük ontásáig. Ha itt az idő, a Mozgalom kilép rejtettségéből. Nyíltan szembeszáll az ördög seregével, amelyet örök Ellenfelem  a  (liberális, modernkedő) papokból (püspökökből, bíborosokból, híres teológusokból, élükön a Hamis Prófétával = egyházi szabadkőművességalakít”.
Augusztus 29. Minden papfiam számára! Amit veled közlök, nemcsak neked szól, hanem minden kedves papfiamnak. Mindenekelőtt a Máriás Papi Mozgalom papjainak szánom, akiket alakítani és kézen fogva vezetni akarok, hogy felkészítsem őket nagy missziójukra .Azért gyűjtsd össze füzetbe amit neked mondok! Ezt a füzetet minél gyorsabban terjesszék (elsősorban) a papok között: eszköz lesz, amellyel mindenhonnan összegyűjtöm a papokat (akik elfogadják a meghívást, és készek az üzenetek szerint átrendezni az életüket, ez ilyen egyszerű – és a híveket = laikusokat) és legyőzhetetlen seregemmé alakítom őket”
.
Magyarországon a MPM első országos Felelőse Dr. Erdős Mátyás atya volt, megbízatását  Gobbi atyától kapta, Altöttingben 1984. augusztus 30-án, a MPM Cönákulum formájában megtartott lelkigyakorlaton. Az ottan elhangzott üzenetből két mondatot idézek: „Mennyire örülök e lelkigyakorlatos napoknak, amelyeket velem végeztek folytonos Cenákulumban Németországból, Svájcból, Ausztriából és Magyarországról jövő szeretett fiaim! Veletek együtt megáldom a szomszédos országok papfiait, és híveit, akik különösen szenvednek és közeli szabadulásuk reményében imádkoznak!”
Öt évvel a „rendszerváltás” előtt a prófécia elhangzik. „Matyi bácsi” visszavonul, majd hazahívja az Úr, helyét átveszi Gyulai Oszkár atya, és mint vidéki felelős Katona Farkas atya besegít neki. A Mozgalom elég jól fejlődik, a Mária kora folyóirat negyedévenkénti számai hatékonyan besegítenek a lelkiség megismertetésében, annak ellenére, hogy zömében szlovák de színvonalas tartalommal rendelkezik, de persze magyarul. Oszkár atyát is hazahívta az Úr, helyét átvette Kovács Zoltán atya, és  ő megpróbált a Tengernek Csillagában pár oldalon hazai ízet is beleadni a Mozgalom áramlatába, de sajnos nagyon elfoglalt volt, kérte Gobbi atyát mentse fel. Mivel nem került egy megfelelő személy, aki felvállalhatta volna a Mozgalom további ügyeit, Farkas atya is nagyon idős, így Gobbi atya a Vajdasági Felelőst Sóti János SJ atyát bízta meg, hogy Magyarországot is vegye továbbra is szárnyai alá, és indirekt, Erdélyt is. Mert nekünk sincs „emberünk” papunk, aki a MPM ügyét szívügyének tekintené. Birmán atya elvállalta de belefáradt, nyugállományba vonult, de addig is jobban vonzódott a „karizmatikusokhoz” és Szilágynagyfaluhoz, saját tanúságtétele alapján.
Vagyunk, de csak félgázzal haladunk! Milyen jó volna ha lenne egy-egy „Páter Petrus Pavlicek OFM lelkületű „emberűnk”, remélem Ausztria nem feledkezett meg róla. A továbbiakban fontosabb részleteket, tartalmat közlök a Vajdaságban megjelenő HAJNALCSILLAGUNK, Máriás Papi Mozgalom levele. Belső használatra. 2013. őszi számából. Beszámoló a Collevalenza-i MPM lelkigyakorlatáról és fontosabb eseményekről. Aktuálisan a Gobbi atya második utódjának újévi körlevelét illett volna leközöljem, a fél kör, azaz fél év lemaradást remélem sikerül lassan behozni. Testvéri szeretettel Imre.

ÚJRA COLLEVALENZA-ban

János atya leírja, hogy repülővel utazott Budapestről Rómáig. Ottan összetalálkozott régi ismerősökkel akik szintén a Mozgalom nemzetközi nagy találkozójára érkeztek. „A viszontlátás örömével szálltunk fel a buszra, mely direkt Collevalenza-ba vitt bennünket”. A lelkigyakorlatos ház portáján bejelentkeztek, majd elfoglalták a kijelölt szobát. Neki „egy afrikai atya lett a szobatársa.” „Megdöbbenve láttam, hogy most már nem a fiatalabbak közé tartozom,...Pedig 1987-ben, amikor először vettem részt ezen a nemzetközi lelkigyakorlaton (Cönákulum formájában, még San Marino-ban), akkor a második legfiatalabb tag voltam!
„Jó 250-en lehettünk papok, és kb. 20 püspök! Ezt a nagytalálkozót papok, püspökök számára szervezték. Laikusok (hívek) közül csak azokat hívták meg, akik fontos feladatot töltenek be a Mozgalmunkba.” „Gábrieli atya, Gobbi atya utóda a bevezetésében, mindjárt az üdvözlés után komolyan hangsúlyozta, azt, amit Gobbi atya is oly sokszor elmondott: hogy Szűzanya Szeplőtelen Szívének diadala elérkezik! Hasonlóan mint a „bírák korában” Gedeon is több tízezer emberrel akarta az ellenséget legyőzni. De az Úr azt mondta: Túl sokan vagytok! Még azzal kérkednétek, hogy a saját erőtökkel győzitek le a midianitákat. Küld haza azokat, akik félnek. Sőt, még azok közül is, akik nem féltek, a többség elment. Végül csak 300-an maradtak!!! És azzal a kis csapattal aratta Gedeon fényes győzelmét az ellenség felett. Szűzanya is akár egy kis csapattal képes a mai időkben diadalt aratni!!!”  (v.ö. Bír 7, 1-8)

KÉSZÜL MOZGALMUNK SZABÁLYZATA

„Gobbi atya meghalt. Eddig nem készült a Mozgalmunk számára szabályzat. De most már nagyon időszerű ennek az elkészítése, mert ez szükséges ahhoz, hogy a Szentszék hivatalosan is elismerjen bennünket, vagyis, hogy egy bejegyzett Mozgalom legyünk. Nem arról van szó, hogy a Vatikánban eddig nem tudtak volna rólunk. Pl. II. János Pál pápával Gobbi atya minden évben találkozott. Szentatya személyesen is ismerte és bátorította őt. Többek között azt is mondta Gobbi atyának: „A te plébániád az egész világ”, vagyis, hogy az ő működési területe az egész világ, ahová a Mária tiszteletet, Mozgalmunkat el kell vinnie. XVI. Benedek pápa is ismerte a Mozgalmunkat. Ő még mint a Hitvédelmi Kongregáció prefektusa olvasta a kék könyvünket és engedélyezte azt.  Magától értetődő, hogy Ferenc pápa előtt is ismeretes a MPM.
Arról van szó, hogy amíg az alapító élt, ő volt az élő karizma. Ő nevezett ki vagy váltott le felelősöket, rendelkezett stb. Meghalt az alapító. Azért, hogy elkerüljük a félreértéseket és egyéb nehézségeket, mind inkább szükségessé válik írásban rögzíteni a „karizmáinkat” és a legmagasabb fórumon azt elismertetni.
Már előre elkészítették a szabályzatot, mely megvitatásra került a nagytalálkozó alatt. Mindenki elolvashatta és javaslatokat tehetett. Amit többen meg is tettek. De az eredeti szöveg nagyon is a Mozgalmunk lelkületében lett szerkesztve! A javaslatok is nem arról szóltak, hogy rossz az elénk terjesztett szöveg. Inkább arról, hogy jobban pontosítsunk. Vagyis több szem, többet lát. A szövegen így lényeges változás nem történt. Csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy ennek a szövegnek a megírásával Gobbi atya is foglalkozott. Annyit elmondhatok, hogy a szabályzat szövege nagyon hasonló ahhoz, amit Gobbi atya szokott mondani, amikor  a Mozgalmunkat ismertette. Ezt próbáltam én is leírni a Mozgalmunk kis ismertető füzetében: „Máriával az ezredforduló hajnalán”. Csak abban rejlik a különbség, hogy ebbe a szabályzatba az egyházjogi nyelvezetet is bele kellett vinni. Nagyon egyszerűen, de velősen le van írva a Mozgalmunk lelkisége, lelkülete, a három féle kötelezettség stb. De az is benne van, mert bele kellett tenni, hogyan nevezik ki a felelősöket. Mik a hatáskörük, és meddig tart a hivataluk stb. A meglévő olasz eredeti szöveget nem fordítottuk le, mert az egyelőre még tervezet. Mikor elfogadja és jóváhagyja a Szentszék, akkor hamarosan fordításra kerül”.

ÚJ NEMZETKÖZI FELELŐSÜNK VAN  

 „Két  évvel ezelőtt, a 2011-es Collevalenza-i nemzetközi találkozón (Gobbi atya halálakor) egyhangú vélemény alakult ki, hogy (titkára) Gabrielli atya vegye át ideiglenesen Gobbi atya helyét, amíg a Szűzanya másként nem akarja. Tavaly is a túlnyomó többség ezt a véleményt osztotta. De az idén történt valami. Gabrielli atya bejelentette, hogy komoly betegség miatt nem bírja folytatni ezt a feladatot. Látszott rajta, hogy igen súlyos beteg, de eljött és befejezte küldetését. A szabályzat előre látott tervezete szerint kérte, hogy válasszunk új nemzetközi felelőst, aki el tudja látni ezt a feladatot, képes utazgatni, nyelveket beszél.
Összeállították a választási bizottságot. Azok kerültek be (jelöltnek), akiket még Gobbi atya nevezett ki, elsősorban az országos felelősök. Imádkoztunk erre a szándékra. Végül elvonultunk egy terembe és ott titkos szavazással megválasztottuk Mozgalmunk Új nemzetközi felelősét: Larroque Lourent (olvasd: Larok Loren) atyát, az addigi franciaországi felelőst. Ő ötven éves. Imádkozzunk érte, hogy alkalmas eszköz legyen a Szűzanya kezében, hasonlóan, mint Gobbi atya, hogy eleget tudjon tenni a rá bízott feladatoknak.
Larroque atya egy plébánián dolgozott idáig. Engedélyt kellett kérnie, mert mint nemzetközi felelős, az eddigi munkát nem tudja ellátni. Végül meg is kapta az engedélyt az elöljárójától”.

EGYÉB „Természetesen az idén is sok szép előadást hallottunk. Újra bátorítottuk egymást. Többször elhangzott, hogy miért féljünk ezekben a zűrzavaros időkben? Szűzanya éppen ezekre az időkre alapította a Mozgalmunkat. A feladatunk, hogy mindenki maradjon a neki kijelölt helyen, és ott végezze el az ő (saját) feladatát, amelyet Szűzanyától kapott!
Ajánlom mindenkinek, olvassa el a legutolsó üzenetet, az 1997. december 31-eit, melynek címe: Minden fel lett fedve előttetek!!! Mozgalmunknak volt „lassú előkészülete”, „fájdalmas fejlődése”, (most kerül „mérlegre”, bevetésre az ütközetbe), és majd jön a (küldetésének) „csodálatos és gyors beteljesedése”.
Végül Mária Szeplőtelen Szíve fog diadalmaskodni!!! (Szent Fiának Dicsőséges  eljövetelekor). Ne lepődjünk meg, hogy ezért a „diadalért nekünk is, neked is szenvedni kell. Ki ne vállalná a szenvedést, (még a vértanúságot is!), ha tudja, hogy ez az ára annak, hogy szeretteink és a mai világ megtérjen és megmeneküljön? (átalakulva, elragadtatunk és belépve az Új Paradicsom kapuin, elkezdődjék az ezeréves béke és szeretet Eucharisztikus Uralma! Hisz a második Advent kapujánál vagyunk, a Második eljövetel nemzedéke.) (János atya).   

A LEGHATALMASABB FEGYVER

Részlet Iván Pojavnik atya előadásából, melyet Collevalenza-ba tartott 2013. 6. 27-én
„Sohasem hagyjátok el a szent rózsafüzér imádkozását (...) Amikor a rózsafüzért mondjátok, meghívtok engem, hogy veletek imádkozzam, és valóban egyesülök imátokkal. Így ti vagytok azok a kis gyermekek, akik együtt imádkoznak az égi Édesanyával. Ezáltal válik a rózsafüzér a leghatásosabb fegyver a rettenetes küzdelemben, amelyet hivatottak vagytok megvívni a Sátán és a gonoszság egész serege ellen”. (1978. 2. 11.)
Az Egyházban a lelkiélet szintje leesett az utolsó századokban, amely annak a következménye, hogy a „Pünkösd alappillérei” leértékelődtek, és ez összeköttetésben áll a Rózsafüzér imájának a meggyengülésével! (és a helyes, hiteles Mária tisztelet elhalványulásával). A katolikus nép visszahátrált, hogy a Napba öltözött Asszony útján járjon és ez egy csökkenést idézett elő az Úr hegyére való felmenetel általános szintjén. Másrészt ez azt jelenti, hogy a népnek nem volt a Szentlélektől elegendő ereje, hogy megállítsa a Sátán és az ő gonosz seregének az előnyomulását, hogy hatásosan tudjon ellenállni a gonoszság misztériumának, globális elmélyülésének és a modern Babilon város növekedésének.
Maga az Istenanya lépett közbe az Égből a XIX. És a XX. Században különösen Lourdes-ban (1958) és Fatimában (1917), hogy megállítsa ezt a végzetes folyamatot az Egyházban, (és a világban) mindenkit a szentolvasó végzésére buzdítva. Fatimában is úgy nyilatkoztatta ki magát, mint a rózsafüzér Asszonya, és kérte a rózsafüzér napi elimádkozását, mivel ez szükséges az Egyház győzelméért a sötétség apokaliptikus erői ellen...
„Aki megtalál Engem, az inkább megtalálja ma az életet, mint valaha, és elnyeri az Úrtól az üdvösséget. Egyedül ettől fél Ellenfelem!!! Minden erejét összeszedi, hogy még inkább eltávolítson engem híveim szívéből, hogy még inkább elhomályosítsa tiszteletemet az Egyházban. A legnagyobb harcát, a végsőt vívja most velem!!! , amelyből egyikünk mindörökre legyőzve távozik!!! Most úgy tűnik sok mindenből, hogy ellenfelem lesz a győztes, pedig közel van nagy visszatérésem és teljes győzelmem, ideje”. (1973. 11. 1.)
„Habár a rózsafüzér máriás arculata jellemzi, a krisztológiai szív imája. A Rózsafüzér elemeinek az egyszerűségében összpontosul a teljes evangéliumi misztérium, amelynek majdnem az összefoglalása”.  (II. János Pál, RVM, 1. szám).
Boldog XXIII. János pápa, aki a II. Vatikán-i Zsinat lelki atyja, úgy akarta, hogy a Zsinat olyan legyen, mint egy Cönákulum, mely imában egyesül Jézus Anyjával különösen a  szent Rózsafüzér végzésében (Lk. 5,4) így válva az új evangelizáció alapjává. De a Zsinat után az apokaliptikus Sárkány az Egyház életében rendkívüli módon támadta főleg a napba öltözött Asszonyt: Mária tiszteletét és a Rózsafüzér imáját. Az Egyház első Csillaga leáldozott a gyakorlatban  (nem elméletileg) a teológia racionalista (liberális) áramlatának a horizontján. „A felületesség  kultúrája”...,háttérbe  szorította és helyettesítette a Rózsafüzér szemlélődő imáját... és lefegyverezte a papság, a szerzetesrendek tagjait, ugyancsak számtalan hívő laikust. (hogyan? – eszköze által – az egyházi szabadkőművesség alattomos aknamunkájával). Ennek a következménye lett a nagy lelki összeomlás az Egyház jelentős részénél. Más részről pedig felgyorsított módon haladt előre a gonoszság és az ellen-evangelizáció misztériumának általános elmélyülésének a folyamata, tehát Babilon városának a növekedése.
A Zsinat első Csillaga felemelkedik, és mind jobban fénylik a teológia kiemelkedő áramlatának a horizontján. VI. Pál pápa... megvédte és előmozdította a Rózsafüzér imáját az egész Egyházban. Ugyanezt tette II. János Pál is a személyes példamutatásával és a „Szűz Mária Rózsafüzére” című apostoli levelében (2002). Ez az apostoli levél valódi gyöngyszem, amelyben összefoglaltatik... ezt az imát illetőleg tapasztalat. A történelemben első alkalommal a Szűzanya maga a „Kék könyv” (A papokhoz Szűzanyánk szeretett fiaihoz) különböző üzeneteiben csodálatos módon vázolja fel a Rózsafüzér ima természetét, működését, hatását és célját. Ő, úgy mondva, lejött a Mennyből, hogy megtanítson minket arra, hogy jól imádkozzuk a Rózsafüzért és hogy velünk együtt imádkozzon minden Cönákulumban”.

Azért választottalak téged, mert te vagy a legalkalmatlanabb!
Így vigasztalta Gobbi atyát a Szűzanya, amikor arra  kérte fel, hogy adja át üzenetét a világnak, hogy szóljon bele a világba, amely már-már saját maga alá gyűri tökéletlenségével önmagát. A hit éve van. Álljunk meg egy pár percre és gondolkodjunk el, mi is történik körülöttünk és mi is történhetett volna, ha a Szűzanya nem vesz oltalmába bennünket, MPM-es, gyámoltalan kis gyermekeit, akik a világ szemében mind alkalmatlanok vagyunk. Igen, Mária Műve ez! Mindezt a Mozgalomban Vele való elmondott IMÁT arra használja, hogy az emberiség megtérjen Jézuson keresztül, Jézussal vissza az ő Urához, Istenéhez.
Újra itt az ősz. Hamarosan újból elmúlik egy év, és nem mindegy, hogyan múlott el: imával vagy ima nélkül. Húsz éve járjuk ezt az utat, és tudom, hogy a végelszámolásnál igénybe veszik az Égiek: szerettük-e, követtük-e, hallgattunk-e a Szűzanyára, hisz Ő mégis Jézus Édesanyja, aki minket nagyon szeret. Arra kérjük, fogadjon el minket olyannak (alkalmatlannak), amilyenek vagyunk, de imáinkkal, böjtjeinkkel, mások megsegítésével, tegyen minket olyanná, amilyenné Ő és drága Fia, Jézus szeretné.
Köszönjük ezt a szép évet is, drága Szűzanyánk, soha ne hagyj bennünket magunkra”. Szeretettel Kiss Erzsi, Óbecse.

 Mi hálásan  köszönjük S. János SJ. atya, törökkanizsai plébánosnak, hogy nekünk is juttatott a Collevalenza-i lelkigyakorlatmorzsáiból”, Isten áldja és a Szűzanya oltalmazza meg, hogy továbbra is hűséggel, kitartással tudja megbízatását teljesíteni. Napi imáinkban foglalva, Őt, és az új nemzetközi felelőst: Larroque Louren atyát is, valamint Mozgalmunkat is, mert nagyon nehéz és zavaros időszak következik, valóságos „szakító-próba” a MPM számára! A sorok között olvasva, a lelkigyakorlaton papokon, püspökökön kívül  csak azon laikusokat hívtak meg, akik fontos feladatot töltenek be a Mozgalmunkba. És ez teljesen normális is, akik nem képesek felismerni az  - erdőt a fától, - az „Igazságot” a gazságtól, - a harcra kész, bátor katonát, a gyáva-áruló bajtárstól, az menjen haza és várja meg az ütközet végét. A Bír. 7 rész  nagyon aktuális a jelen korban és körülmények között. Ne feledjük, maga a Szűzanya kihangsúlyozta a „Kék könyv” üzeneteiben: „nem szükséges, hogy sokan legyetek”!
Iván Pojavnik atya előadása elégé rávilágít a lényegre, - „a teológia racionalista (liberális) áramlatának a horizontján ... a „Felületesség kultúrája” csúcsán ott tündököl a Hamis Próféta, és nagy lendülettel munkához látott, csak azok nem látják, akik nem akarják meglátni, vagy nem tudják meglátni, mert már megalkudtak a „világ szellemével” szolgálatába szegődtek, vesztükre, bárcsak felébrednének, amíg nem késő. De vigyázzunk, mert „nekünk imádkoznunk, és komoly áldozatokat kell hozzunk értük”, erre szólít fel az Úr „Az Igazság könyvén” keresztül is. Mi nem ítélkezünk, az Úrra tartozik, de a gazságot, hazugságot és megtévesztést az Igazság fegyverével leleplezzük. A népi közmondás a modern XXI. században is érvényes: „Nincs olyan titok, amit a tyúk ki ne vakarna”! Ez alól nem kivétel a „szabadkőművesség” semmilyen formája sem!

Mozgalmunk Szabályzatával kapcsolatosan  (MPM), idézek részleteket a föntiek tükrében: „James Fannen atya hozzászólása a Kongregáció nyilatkozataihoz” című írásából. (Ő volt Vassula Ryden első kelkivezetője).
Itt Vassula írásaira koncentrálok, de úgy gondolom, Gobbi atya írásait is meg kell említeni ebben az összefüggésben. Így hát valaki megkérdezhetné: - a Vassula elleni konspiráció nem nyilvánult egyben Gobbi atya ellen is? De igen! Azonban az akció sokkal óvatosabb és körültekintőbb volt. Talán mert a MPM már nagyon erős alapokkal rendelkezett a papság körében  (sajnos, nálunk nem), több mint százezer tag, köztük számos püspök!
Mint a MPM tagja, meg tudtam figyelni ezeket a cserkésző hadmozdulatokat Gobbi atya ellen! , olyan eseményeken, ahol részt vett, vagy a San-Marinó-i találkozókon. (kezdetben ottan tartották az évenkénti lelkigyakorlatot, utóbb került át Collevalenzába). Az első jele annak, hogy mi megy végbe néhány lélekben a Hittani Kongregációban, az a könyv címének a (meg)változtatása volt, amelyhez (Ők) ragaszkodtak. Gobbi atya elfogadta ezt az engedelmesség okán! Az eredeti cím így szólt: „Szűzanyánk szól az Ő szeretett papjaihoz!” Gobbi atyának meghagyták, hogy cserélje le a címet a következőre: „A papoknak, Szűzanyánk szeretett fiainak!” Végül is nyilvánvaló lett, hogy Gobbi atya és a Hittani Kongregáció menetiránya nem azonos! Ugyanaz a stratégia és ugyanaz a kifejezés – meditáció – lokució – helyett.
A következő lépés már elő volt készítve a rendszeres évi találkozó előtt, amely 1998 júniusában volt. (itten idézek pár mondatot az 1997. 12. 31. üzenetből. „Minden fel lett fedve előttetek. Az emberiség a Sátán dajkaságába, nagy hatalmába került a sátáni és szabadkőműves erők vezénylete alatt; Egyházamat elsötétítette a beleáramló füst. Így ezen az éjszakán befejeződnek a nyilvános üzenetek, amelyeket huszonöt éven át adtam számotokra: most át kell elmélkednetek, szerintük kell élnetek és meg kell valósítanotok az üzeneteket! Éljétek meg e Második Advent félelmetes óráit! Legyetek e végső idők apostolai! Elérkezett a pillanat, hogy kilépjetek rejtettségetekből és elmenvén bevilágítsátok a Földet! Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!)   A Vatikán egy megbízottat küldött, hogy informáljon minket ezekről az új változtatásokról, amelyhez ragaszkodnak! Kb. 25 püspök és 300 pap volt jelen, amikor igényeikkel előálltak. Az összes javaslatuk mintha direkt szembehelyezkedett volna a pápa (II. János Pál), kívánságaival, amikor először iditványozta, hogy a MPM részesüljön az Egyház hivatalos elismerésében!!! Úgy tűnt, mintha a Hittani Kongregáció elhatározta volna, hogy lerombolja a Mozgalom legbelső lényegét!
Az összegyűlt delegációk, püspökök és papok reakciója olyan ingerült volt, hogy a Vatikán képviselője értésünkre adta, hogy az egész ügy nem tárgyalható újra!  (egyelőre, de majd eljön az Ők napjuk, és eljött).Ezen a ponton általános volt az egyetértés, hogy kerül amibe kerül, folytatnunk kell a régi engedély alapján és a régi bevezetéssel, a változtatások nélkül! Sok delegáció számára nyilvánvaló volt, hogy szabadkőműves cselszövéssel állunk szemben, amelyet most Szűzanyánk felfedett a Kúriában, azaz az Egyház legmagasabb köreiben!!! Nincs bizonyíték arra, hogy Ratzinger bíboros figyelemmel követte egyáltalán az ügyet.
Ez a szembenállás Gobbi atyával és Vassulával  a Vatikánon kívülről eredetezhető. Írásaikban a szabadkőművesek mindkettőt gyakran bélyegezték csalóknak!” Azok, akik felléptek ellenük a Hittani Kongregációban, csak eszközök voltak, a Vatikánon kívüli ellenséges erők kezében”. (vagyis az egyházi szabadkőművesség). A teljes cikk megtekinthető a : http://www.tlig.org/hu/jamesb.html  linkre kattintva.

  A témával összefügg és még jobban megvilágítja: - a Stefano Maria Paci interjúja Don Gabriele Amorth ördögűző pappal, megjelent  A „30 Tage” 2001. júniusi számában közölt német szövegből fordította: Sztrilich Ágnes SSS, a címe: „A Sátán füstje az Úr házában” , megtekinthető a: http://www.tlig.org/hu/amort.html   linken.
„A Sátán füstje az Úr házában” az Igaz Élet Istenben üzenetek szerint, megtekinthető a: http://www.tlig.org/hu/fust.html  linken.
Befejezésül nagyon ajánlom James Fannen atya tanúságtételét, hogyan kell és lehet saját előítéleteink és beidegződéseink béklyóit - korlátit átlépni a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatosan: http://www.tlig.org/hu/james2.html
Mindent összevetve a véleményem, a MPM és a MM egységét is nagy veszély fenyegeti, az igazi megmérettetésre hamarosan sor kerül, és akik félnek, vagy felületesen kezelték a „Kék könyv” üzeneteinek tartalmát, be fognak dőlni a Hamis Próféta megtévesztésének, amelyek az elkövetkezendő hónapokban, években ki fognak bontakozni. A fentiek tükrében, még határozottabban kijelentjük, a Vatikánban a legtökéletesebb puccsot hajtották végre XVI. Benedek pápánk lemondatásával. Bergoglio bíborosnak nem volt elégé meggyőző a Buenos Aires-i  Eucharisztikus csoda, hogy észhez térjen, miként Júdásnak sem vált javára a „tanítványság”, mivel már átlépték azt a határt, ahonnan nincs visszaút. Készüljünk fel arra az orkánra amely hamarosan az Egyházra és a modern világra fog zúdulni, az utolsó igaz pápa életében már elkezdődött, a Fatimai harmadik titok beteljesedéseként. Nem ajánlatos megvárni az Antikrisztus fellépésének idejét, sokak számára végzetesé válhatik a megtérés halogatása.  Ébredjünk fel már, és vegyük tudomásul az Igazságot, Az egyházi szabadkőművesség átvette az Egyház vezetését.  De ez nem jelenti az Egyház halálát, sőt ellenkezőleg, egy új kezdet hajnalát. A Második Templom lerombolása kr. u. 70-ben megpecsételte az Ó-szövetséget, hogy hitelesítődjön az Új Szövetség.  „A kisded nyáj” a „maradék”- on a Pokol erői nem tudnak felülkerekedni, hogy sokakat megölnek közülünk, ez meg van írva a Szentírásban. A Fatimai 3. titokban is, de a vértanúk vérével az angyalok meghintik az Istenhez közeledni akarókat,  így elhárulnak előlük is az akadályaik, és megmenekülnek, vagyis üdvözülni fognak. Elragadtatunk, elváltozunk, fájdalommentesen, az utolsó harsonaszóra, erre a Második Adventre jól készüljünk  fel,  aki le tudja vonni a tanulságot az első eljövetel tényéből, azt nem fogja  meglepetésként érni sem az Antikrisztus fellépése, sem a Nagyfigyelmeztetés, sem az üldöztetések! Ezeknek mind meg kell történniük.   Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!

http://www.uzenetek.eu/news/fel-korrel-le-vagyunk-maradva-/

Tizenegy bölcs idézet Tendzin Gjacotól

Dalai_Lama
1.A legfontosabb dolog az életben az emberek egymás iránt megmutatkozó szeretete. E nélkül senki nem érheti el a valódi boldogságot. És ha boldogabb életet akarunk, boldogabb családot, boldogabb szomszédokat és boldogabb országot, akkor elég az embert leginkább jellemző képességre, a szeretetre figyelni.
Ha a földön élő hatmilliárd ember mind milliomossá válna, belső értékeik fejlesztése nélkül akkor sem élnének tartós boldogságban, békében. Ahhoz szeretetre van szükség, s a szeretet érzése fejleszthető.
2.Rosszul teszed, ha megsértődsz, amikor megtudod, hogy a hátad mögött becsmérelnek. Ha negatívan fogadsz bármi effélét, te magad rombolod le a lelki békédet. Az ember maga felel magáért, a fájdalmaiért. A sértéseket úgy kell tudomásul venni, mint a szellőt, amely elleng mögöttünk. Másképpen szólva, félre kell söpörni az emberek durvaságait. Hogy érzünk-e fájdalmat, szenvedést bizonyos helyzetekben, ez leginkább attól függ, miképpen viszonyulunk az adott körülményekhez. Sokat számít, hogy nem vagyunk-e túl érzékenyek, nem vesszük-e túl komolyan a dolgokat.
3.Azokban a családokban, ahol szeretet és együttérzés fűzi össze az embereket, a gyerekek sokkal sikeresebbek és boldogabbak. Ha ettől a környezettől megfosztják a gyereket, azzal az egész életét, jövőjét tönkretehetik. A gyereknevelésben a szeretet a leghatékonyabb eszköz.
4.Ha képesek vagyunk megfelelően átformálni gondolatainkat, érzelmeinket s magatartásunkat, akkor nemcsak hogy könnyebben megbirkózunk a szenvedéssel, hanem eleve sokkal kevesebb szenvedés vár ránk.
5.A boldogság mindig az alkotó tevékenység eredménye, a szenvedés pedig mindig a negatív gondolkodásé, a negatív tevékenységé.
6.A tibeti nyelvben az “áldás” szó átváltozást jelent valamilyen fenség, magasztosság vagy erő segítségével. Egyszerűen szólva az áldás olyan élménynek, tapasztalatnak az eredménye, amely jobbá teszi az elmét, szellemi emelkedést idéz elő.
7.Egyre sürgetőbb, hogy felismerjük a szellemi élet fontosságát, mert csakis a szellemi, a lelki élet adhatja meg a békesség és az igazi boldogulás szilárd alapját.
8.Ha meg akarod változtatni a világot, először próbálj valamit jobbá tenni, megváltoztatni magadon. Ez segít megváltoztatni a családodat, a barátaidat, aztán így kell folytatni egyre nagyobb és nagyobb körben. Minden, amit teszünk, hatással lesz valamire és valakire.
9.Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent, az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és aztán úgy hal meg, hogy sohasem élt igazán.
10.Amikor meghalunk, semmit sem viszünk magunkkal. Csak életünk tetteinek gyümölcseit és szellemi minőségünket.
11.Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy.

http://tudnodkell.info/tizenegy-bolcs-idezet-tendzin-gjacotol

2013. november 29., péntek

Tíz téveszme és azok cáfolata az amerikai A Family Research Council (FRC – Családvédelmi Tanács) összeállítása alapján:

1. Vannak, akik homoszexuálisnak születnek.
- A tudományos kutatások nem támasztják alá, hogy bárki homoszexuálisnak születne. Peter Bearman és Hannah Brückner, a Columbia és Yale Egyetemek kutatói kimutatták, hogy az egypetéjű ikreknek csupán 6,7 százalékánál fordul elő a homoszexualitás mindkét testvérnél. A homoszexualitás kialakulásában sokkal nagyobb szerepe van a gyermekkori szocializációnak – állítják a kutatók. 
 
2. Az ember szexuális orientációját nem lehet megváltoztatni.
- Férfiak és nők ezrei számoltak már be arról, hogy megváltozott a szexuális orientációjuk homoszexuálisról heteroszexuálisra. A felmérések alapján van, amikor spontán módon, és van, amikor szakszerű terápia eredményeképpen történik meg a változás. Dr. Robert L. Spitzernek 200 kísérleti alany számolt be arról, hogy nemi orientációjuk homoszexuálisról heteroszexuálisra váltzott.” (Szexuális Viselkedés Archívuma 32/5 – 2003 október.)

3. Káros és etikátlan, amikor egy homoszexuális embert megpróbálunk heteroszexuálissá változtatni.
- Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a változtatást célzó törekvések nagyobb kárt okoznának, mint maga a homoszexuális életmód. Egy 800 személyen elvégzett felmérés résztvevői közül csupán 7,1 százalék állította azt, hogy a reorientációs terápiát követően legalább 3 negatív következményt tapasztaltak (összesen 70 potenciálisan negatív következmény volt felsorolva).

 4. A lakosság 10 százaléka homoszexuális.
- Az amerikai lakosságnak kevesebb, mint a 3 százaléka határozza meg magát homoszexuálisnak vagy biszexuálisnak. A Nemzeti Egészségügyi és Társadalmi Élet Felmérés (National Health and Social Life Survey) szerint a férfiaknak a 2,8 százaléka, a nőknek 1,4 százaléka határozta meg magát homoszexuálisnak, leszbikusnak vagy biszexuálisnak.

5. A homoszexuálisoknak nincs több pszichológiai problémájuk, mint a heteroszexuálisoknak.
- A homoszexuálisok körében sokkal nagyobb arányban fordul elő az idegbetegség és a kábítószerezés, mint a heteroszexuálisok körében. 2008-ban egy kutatócsoport 13 ezer szakmai publikáció és 28 felmérés adatait összevetve a következő megállapításra jutott: „A leszbikus, a homoszexuális és a biszexuális emberek esetében nagyobb a rizikója az idegbetegségnek, az öngyilkossági gondolatoknak, a kábítószer-fogyasztásnak és a szándékos önpusztításnak, mint a heteroszexuálisoknál.”
 
6. A homoszexuálitás nem káros az egészségre.
- A homoszexuálisok körében elterjedt promiszkuitás és egyes szexuális gyakorlatok miatt a homoszexuális emberek jobban ki vannak téve a nemi és ehhez kapcsolódó más betegségeknek, illetve fizikai sérüléseknek. Az Egyesült Államokban az AIDS áldozatainak 68 százaléka homoszexuális férfi volt.
 
7. A homoszexuálisok által nevelt gyermekek nem különböznek a heteroszexuálisok által nevelt gyermekektől, és nem is válnak sérültekké.
- Tudományos kutatások tömkelege támasztja alá azt, hogy azok a gyermekek kerülnek a legelőnyösebb helyzetbe, akiket a saját anyjuk és apjuk nevel fel, és ahol a szülők egy életen keresztül elkötelezett házassági kapcsolatban maradnak egymással.

8. A homoszexuálisok nem hajlamosabbak a gyermekek molesztálására, mint a heteroszexuálisok.
- A Szexuális Kutatás Folyóirat (Journal of Sex Research) egy 1989-ben megjelent felmérése szerint a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések egyharmadát homoszexuális pedofilok követik el. Mivel a homoszexuálisok aránya a társadalomban kevesebb, mint 3 százalék, ebből az következik, hogy a homoszexuálisok tízszer annyi pedofil cselekményt követnek el, mint a heteroszexuálisok.

9. A homoszexuálisok nagyon hátrányos helyzetben vannak a társadalomban a diszkrimináció miatt.
- A felmérések alapján a homoszexuálisok az átlagnál magasabb iskolai végzettséget tudnak megszerezni. (Robert Michael, John Gagnon, Edward Lauman, Gina Kolata: Sex in America: A Definitive Survey, 1994).

10. A homoszexuális kapcsolatok ugyanolyanok,  mint a heteroszexuális kapcsolatok, azzal a kivétellel, hogy a partnerek azonos neműek.
- A homoszexuálisok ritkábban lépnek be egy elkötelezett kapcsolatba, kevésbé hűségesek a partnereikhez, és kevésbé valószínű, hogy egy életen keresztül elkötelezettek maradnak a partnerük mellett, mint a heteroszexuálisok. A homoszexuálisok körében nagyobb mértéket ölt a családon belüli erőszak is. Egy holland felmérés szerint a „stabil partnerrel” rendelkező homoszexuálisok évente átlagosan nyolc partnerrel létesítenek szexuális kapcsolatot. (Peter Sprigg – Family Research Council)

A Jezsuita program - A teljes világuralom megszerzése

A jezsuiták programja, hogy beszivárogjanak a Keleti Szövetség ügynökei közé, és eltérítsék az új pénzügyi rendszer létrehozásának folyamatát. Szükségtelen mondani, hogy a Keleti Szövetség felső emberei tisztában vannak ezzel, és nem hagyják, hogy ez megtörténjen. A Fehér Sárkány Társaság felső tagjai is megtanulták a leckét, miután elődeiket évtizedekkel ezelőtt megtévesztették, amikor átadták a sok-sok aranyukat a Jezsuita ügynököknek értéktelen papírdarabokért (amerikai államkötvények). A Fehér Sárkány Társaság most sokkal óvatosabb, különösen azért, mert a jezsuiták megpróbálnak a Te-Wu-n, a kínai titkos hírszerző ügynökségen keresztül beszivárogni.

A jezsuita terv az, hogy hagyják a Fény erőinek megtisztítani az Illumináci frakciót (Rockefeller, Bush, Kissinger, Cheney és társaik), majd titokban összeállnak a Rothschildokkal, hogy átvegyék az új pénzügyi rendszer létrehozásának folyamatát. Ügynökeik jelen vannak az összeesküvés lemondásáról szóló végtelen tárgyalásokon, és próbálják a megállapodásokat a jezsuita tervekhez közelebb hozni. Ez a forrása azoknak a javaslatoknak, hogy a pápát tegyék meg az új M1-nek (monetáris irányító). Ez az oka, hogy az új jezsuita pápa támogatja a központi világbank elképzelését. Ők is fontolgatják azt az ötletet, amely lehetővé tenné a globális adósság elengedést, mely úgy állítaná be őket, mint az emberiség megváltóit, a "jóindulatú" Katolikus Egyház szárnyai alatt. Majd úgy állítanák be a Katolikus kultuszt, mint ami megújult, és sokkal nyilvánosabb, és tennék ezt vonzó módon, majd fokozatosan felszívnának más vallásokat (kezdve a Buddhizmussal), amíg el nem érik egy globális vallási, tudatprogramozási kultusz céljait, ugyanakkor a Katolikus Egyház korábbi attrocitásait továbbra is a szőnyeg alá söpörve tartanák.
2.bp.blogspot.com/-i_1I13zzd6k/UpjREt3jP8I/AAAAAAAAM84/DZmTyYYhC2g/s1600/jezsuita+hatalom+p%C3%A1pa+arkh%C3%B3n+cia+nsa+f%C3%B6ld%C3%B6nk%C3%ADv%C3%BCliek+idegenek+ufo+fema+r%C3%A9gi%C3%B3+ferenc+p%C3%A1pa+2013-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg


Speciális CIA programokon keresztül beszivárogtak a különféle mozgalmakba olyan mértékig, hogy az alternatív média hírszerzési információinak 70 százaléka dezinformáció, mely közvetlenül vagy közvetve jezsuita forrásokból származik. Van egy lista emberekről és csoportokról ezen felszabadító mozgalmakon belül, amelyek vagy közvetlen jezsuita irányítás alatt állnak, vagy a jezsuiták manipulálják őket, mely lehet, hogy a közeljövőben nyilvánosságra kerül.

A jezsuiták az Arkhónok irányítása alatt dolgoznak, hogy fenntartsák a Föld karantén állapotát. Nem árt tudni, hogy a jezsuita szervezet a Farnese család 16. századi alkotása, amely az egyik legerősebb Fekete Nemesi család Olaszországban.

Az egyik oka, amiért a jezsuiták létrehozták a 2. Világháborút, hogy hangszereljék az arany világszintű megszerzését, hogy finanszírozni tudják a fekete költségvetési programokat, hogy fenntarthassák bolygónk karantén helyzetét (titkos űrprogram, mély földalatti katonai bázisok). Az Arany Liliom egy jezsuita művelet volt, és Yamashita tábornok egy báb volt a jezsuiták kezében

https://s3.amazonaws.com/khudes/A-100-030-Q-001%3DHISTORY+REVISITED+%281%29.pdf

Itt kell megemlíteni a Pozitív Templomosok szerepét a jezsuiták bukásában. Egy stratégiailag zseniális lépéssel átmenetileg a főellenség Rothschildok mellé álltak, és együtt indították el az 1848-as és 1849-es Márciusi forradalmat, a Memphis-Misraim egyiptomi szabadkőműves csoportokon kersztül Olaszországban, Franciaországban és Magyarországon. Ezek voltak az egyetlen fontosabb szabadkőműves csoportok, melyekbe akkorra még a jezsuiták nem szivárogtak be.

A Márciusi forradalom Európában jelentősen csökkentette a jezsuiták hatalmát, mely csökkentette a Fekete Nemesség befolyását, felszámolva a feudalizmust, és felgyorsítva ezáltal a rabszolgaság eltörlésének folyamatát világszerte. Sok ember életkörülményei kezdtek javulni. Az emberiség fókusza is elkezdett áttérni az érzelmi alapú jezsuita vallási kontrolltól az elme irányítása felé, melyet még jobban népszerűsített a tudomány és az általános oktatás.

Szükségtelen mondani, hogy a Pozitív Templomosok és a Rothschildok közötti ideiglenes szövetség a márciusi forradalommal együtt véget ért.

Érdekes megjegyezni, hogy a Márciusi forradalmat nemesfémmel finanszírozták, ami most nagyjából 10 millió dollárnak felelne meg. Egy drasztikus változás megszervezése a világban nem is olyan drága.

Jelenleg a Pozitív Templomosok egy sokkal erősebb szövetséget kötöttek másokkal, egy sokkal pozitívabb csoporttal, és együtt fogják megszüntetni a jezsuita hatalmat a bolygó felszínén örökre.

Ebben a pillanatban a jezsuiták az Arkhónok fő operatív munkacsoportja, azzal a céllal, hogy továbbra is fenntartsák a földi vesztegzárat.

A korábbi legfőbb tábornokuk Hans Peter Kolvenbach hathatósan tartja fenn a félelem rezgéseket az emberiség között a bolygó felszínén. Ő az irányító elme 911 (ikertornyok) és a 311 (Fukushima) áltámadások mögött, és a fő tervező a szíriai konfliktusban. Ő kényelmesen él Libanonban, közel a szíriai határhoz.

A pápai tanácsadó Heinz (Henry) Kissinger hozta létre a PI-40-et, egy titkos csoportot, amely most a legfontosabb jezsuita-vezérelt erő, hogy megakadályozzák a pozitív Földönkívüli kapcsolatot:

http://www.bibliotecapleyades.net/exopolitica/esp_exopolitics_F_2.htm#the_prominence

Az igazi ok, amiért a jezsuiták létrehozták a CIA-t, az NSA-t, az NRO-t és az NGA-t az volt, hogy figyelemmel kísérjék és értékeljék azt a veszélyt, melyet a pozitív Földönkívüli fajok jelentenek a birodalmukra.

A CIA fő célja, hogy jezsuita-barát politikai rendszereket telepítsenek az egész bolygón, különösen azért, hogy a pozitív Földönkívüliekre vonatkozó politikát diktálják. A jezsuiták fő programozási központja a Georgetown Egyetem Washingtonban:

http://en.wikiped...University

Talán érdemes megjegyezni, hogy számos CIA igazgató esett át jezsuita programozáson ezen a helyen. George Tenet, aki a CIA igazgatója volt a 911-es esemény idején, a Georgetown Egyetemen végzett. David Petraues, aki CIA igazgató volt néhány évvel ezelőtt, katonai ösztöndíjjal végzett a Georgetown Egyetemen. A korábbi CIA helyettes igazgató Michael Morell a Georgetown posztgraduális hallgatója volt. A jelenlegi CIA igazgató John O. Brennan bölcsész szakon végzett a Fordham Egyetemen, ami egy másik nagy jezsuita programozási központ.

A védelmi miniszterek is elég sokszor szerették meglátogatni a Georgetownt. Donald Rumsfeld, aki védelmi miniszter volt a 911-es támadás alatt, a Gerogetownra járt (bár nem volt jó az iskolában). Robert Gates, aki 2006 és 2011 között volt védelmi miniszter, doktori fokozatot ért el a Georgetownon. Chuck Hagel jelenlegi védelmi miniszter a Georgetown professzora volt. A védelmi miniszterek szerepe az, hogy erősítsék a negatív hadsereget a jezsuiták ellenőrzése alatt. 2004-ig az volt a szerepük, hogy felügyeljék a mély földalatti bázisok létrehozásának folyamatát. 2004 után az összes ilyen bázist az Ellenállás megtisztította.
1.bp.blogspot.com/-NZJ_I41XggQ/UpjULjbN1HI/AAAAAAAAM9E/JSnl_2qdZTs/s1600/jezsuita+hatalom+p%C3%A1pa+arkh%C3%B3n+cia+nsa+f%C3%B6ld%C3%B6nk%C3%ADv%C3%BCliek+idegenek+ufo+fema+r%C3%A9gi%C3%B3+ferenc+p%C3%A1pa+titkos+katonai+f%C3%B6ldalatti+b%C3%A1zis+2013-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg


Az NSA fő célja, hogy nyomon kövessék az összes elektronikus hírközlést a bolygón kivétel nélkül, és lehallgassák, elemezzék és értékeljék az összes üzenetet, amely kapcsolatot jelez a jóindulatú Földönkívüli intelligenciával vagy az Ellenállással, mely kapcsolatnak minden nyoma érzékelhető fenyegetést jelentene a jezsuita birodalomra.

Az NRO fő célja az, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje bolygónk felszínén és környékén a pozitív földönkívüli kapcsolat bármely nyomát. Ha bármiféle ilyen kapcsolat történik, az NRO értesíti a negatív katonaságot, mely eltávolítja a pozitív Földönkívüli kapcsolatot így vagy úgy, mert tudják, hogy a jezsuita hatalomra veszélyt jelentenek.

Az NGA célja, hogy a bolygó teljes felszínét részletesen feltérképezze, mely a teljes irányítást szolgálja.

A jezsuiták hatalmi struktúrája az Egyesült Államokban így néz ki:

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1800251/pg1

A fenti embereken kívül megemlítendő Leon Panetta, aki védelmi minszter és a CIA igazgatója is volt, és akit a Santa Clara jezsuita egyetemen programoztak.

Janet Napolitano, aki egészen a közelmúltig a Belbiztonsági Minisztérium feje volt, diplomáját ugyanezen jezsuita egyetemen szerezte.

Az Egyesült Államokban található 10 FEMA régió térképe:
3.bp.blogspot.com/-LyhN8u9UUX4/UpjQWBeoi1I/AAAAAAAAM8s/gMyNsfwLog0/s1600/jezsuita+hatalom+p%C3%A1pa+arkh%C3%B3n+cia+nsa+f%C3%B6ld%C3%B6nk%C3%ADv%C3%BCliek+idegenek+ufo+fema+r%C3%A9gi%C3%B3+2013-%C3%BAj+vil%C3%A1gtudat.jpg


Összehasonlítható az Egyesült Államok 10 jezsuita tartományával:
1.bp.blogspot.com/-7c2AX0PDCe8/UpjQV0jFPVI/AAAAAAAAM8w/ix1SkQN7lR4/s1600/jezsuita+hatalom+p%25C3%25A1pa+arkh%25C3%25B3n+cia+nsa+f%25C3%25B6ld%25C3%25B6nk%25C3%25ADv%25C3%25BCliek+idegenek+ufo+fema+jezsuita+r%25C3%25A9gi%25C3%25B3+2013-%25C3%25BAj+vil%25C3%25A1gtudat.jpg


Hogy tiszta legyen, nem azért lett bemutatva a jezsuita program, hogy félelmet keltsen, hanem hogy tájékoztasson, hogy tudatában legyünk a helyzetnek. Vannak működésben lévő Fény erők, és NEM lesz megengedve, hogy a jezsuiták terve sikeres legyen.

A Fény győzelme közel van!

Kobra
http://2012portal.blogspot.hu/
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/11/a-jezsuita-program-teljes-vilaguralom.html

2013. november 28., csütörtök

Várjuk az Úr érkezését


Idén december 1-jén veszi kezdetét az advent, amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapot felölelő időszaka. A Jézus születésének ünnepére való várakozást a böjt, a bűnbánat és a tettekben megnyilvánuló jócselekedetek mellett a kifejezetten csak erre az időre jellemző katolikus szertartások és szokások is segítik.
Az adventi készület hagyománya a 4. századból ered, amikor a vízkeresztkor tartott keresztelések előtt háromhetes előkészületi időt tartottak. A következő században ez a várakozás átalakult: már a karácsonyra, Krisztus megszületésének ünnepére készültek lelkileg a keresztények az ünnepet megelőző hat héten keresztül, ebből rövidült le a négy vasárnapot átívelő adventi időszak.
A három lila és egy rózsaszín gyertyával feldíszített adventi koszorú hagyománya a közös karácsonyvárást segíti, egyre inkább nemcsak a templomban, hanem a családokban és más közösségekben is. A gyertyák színei szimbolikus jelentőséggel is bírnak: a lila a bűnbánatra, a rózsaszín az örömre utal.
A legjellegzetesebb adventi liturgia a napfelkelte előtt tartott hajnali „angyali mise”, a roráté – ez a Szűzanyával való várakozás népi megnyilvánulása. Az adventi időszakban a templomi oltárokat nem díszítik virággal, az orgona csak az énekek kíséretére szorítkozik, a miséző pap violaszínű miseruhát ölt.
Az advent egyik kedvelt szokása még a keresztény családok közös Szent Család-járása. Ennek során egy kisebb közösség tagjai vagy több család gyűlnek össze hétről hétre más-más otthonban a Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló kép előtt, hogy együtt imádkozzanak. A régen inkább vidéken elterjedt hagyományt egyre több városi plébánia honosítja meg, ezzel is a közösségteremtést támogatva.
Az adventi előkészület során a keresztények nemcsak Krisztus gyermekként való eljövetelének ünnepét várják. Jézus emellett még három másik formában is eljön az emberek közé: akkor, amikor a szívbe száll és az embert megérinti; akkor, amikor a halála óráján találkozik az emberrel; s akkor, amikor eljön az utolsó ítéletre.

A francia keresztény vezetők továbbra is egyeztetnek a Miatyánk szövegéről

A francia nyelvű Miatyánk szövegének módosításáról szóló bejelentést követően kialakuló vitára reagálva a Franciaországi Keresztény Egyházak Tanácsa (CECEF) egy november 26-án kiadott közleményben kívánt néhány pontosítást tenni a kérdéssel kapcsolatban – tudósít a La Croix.
A francia katolikus egyház októberben jelentette be hivatalosan, hogy módosulni fog a Miatyánk francia változatának egyik sora, nevezetesen az imádság hatodik kérése. Ennek értelmében az „és ne vígy minket kísértésbe” sor helyett „és ne engedd, hogy kísértésbe essünk” fog szerepelni. A módosítás oka, hogy a jelenlegi (1966-os) változat azt sugallja, hogy Isten visz minket a kísértésbe, azaz miatta esünk bűnbe, és ez az értelmezési lehetőség teológiai szempontból kifogásolható. A bejelentést a francia anyanyelvű hívek körében mégis vita követte, a CECEF így néhány pontosítást tartott szükségesnek a kérdést illetően.
„A hívek által elmondott Miatyánk nem azonos azzal, amit a Bibliából felolvasunk, amikor Máté evangéliumának ezt az imádságot tartalmazó része (Mt 6, 9-13) képezi a liturgia egyik olvasmányát” – hangsúlyozza François Clavairoly lelkész (Franciaországi Protestáns Szövetség), Emmanuel metropolita (Franciaországi Ortodox Püspökök Tanácsa) és Georges Pontier érsek (Francia Katolikus Püspöki Konferencia), akik lényegesnek tartják felhívni a figyelmet, hogy a Máté evangéliumában szereplő ima nem azonos a Miatyánk ökumenikus változatával.
„Ez a különbség soha nem okozott problémát” – fejtik ki a keresztény egyházi vezetők, hozzátéve, hogy ez az eltérés korábban is megfigyelhető volt a Biblia különböző, használatban lévő változatainál (Jeruzsálemi Biblia, a Louis Segond féle francia nyelvű Biblia, ökumenikus fordítású Biblia, stb.).
A Miatyánk új változata a frissen elkészült, új, francia nyelvű, liturgikus Bibliafordítás részeként született meg, és ez a verzió kerül át „abba a két olvasmányos könyvbe, mely 2014-ben, advent első vasárnapján, azaz a katolikus liturgikus év kezdetén lép életbe” – írja a CECEF, melynek tagjai szerint „ez a fordításbeli változás, mely a szentmise során elhangzó bibliai szöveget érint, nem vet fel különösebb ökumenikus problémát”.
A Miatyánk új változata a misekönyvekben is megjelenik majd, melynek új kiadását a frankofón püspöki konferenciáknak 2015-ben még meg kell szavazniuk. Amennyiben a szavazás eredménye pozitív, az új misekönyv 2016 adventjének kezdetétől kerülhet használatba a templomokban.
Az új szöveg el fog tehát térni a jelenleg érvényben lévő, ökumenikus verziótól, a francia katolikus püspökök azonban rendszeresen tájékoztatták a folyamat állásáról a többi keresztény felekezet képviselőit, és kikérték a véleményüket a változtatásról. A CECEF tagjai ezen kívül arról is biztosították a híveket, hogy „a Miatyánk szövegével kapcsolatos ökumenikus egyeztetés továbbra is folytatódni fog”.
Magyar Kurír

A dogma rabjai

Vannak olyan politikai csoportosulások hazánkban, melyek azt hirdetik magukról, hogy ideológiával rendelkeznek. Ez feltételez egy eszmei iránymutatást, melyben megjelenik az elérendő cél és az ahhoz vezető út is. Sok esetben a meghatározott eszmeiséget nem útként, hanem sajnos inkább állomásként értelmezik annak önkényes hordozói. Hiányzik belőlük a szemlélődő nyíltsága és kreativitása ahhoz, hogy erről a biztonságosnak tűnő gondolati állomásról kimozduljanak és kitartó küzdelemmel az úton továbbhaladjanak. A szellemi állóvíz előbb-utóbb elkezd poshadni, majd ideológiai mocsárként funkcionál a továbbiakban. A gondolat rányomja a bélyegét az adott politikai csoportosulás valóságban elkövetett tetteire is. Unalmas ismétlések, az eredetiség teljes hiánya, indulatos, gyermeki szinten lévő reakciók, botránykeltés, belső vita, széthúzás üti fel a fejét.
A szellemi mocsárban immáron elapadtak a friss gondolatokat adó források, csak a posvány van. Ilyen környezetben a működő ideológia helyét átveszi a dogma. Ez védelmet nyújt a szerény intellektuális képességekkel bíró követőknek ideig-óráig. Azt is mondhatnánk, hogy a dogma az ostobák rogyadozó mentsvára az élő ideológiákkal szemben. Képtelenek az önvizsgálatból fakadó megismerésre, majd pedig a cél eléréséhez szükséges korrekcióra. Az íráshoz ragaszkodnak és nem a gondolathoz. Az írás maga pedig egy tetszhalott gondolat. Az értelmezve olvasó feladata, hogy azt életre keltse. Amennyiben ez elmarad, akkor csupán betűk halmaza marad, melyet lehet őrizni, gyűjtögetni, mutogatni, de többre nem alkalmas. Ezért hiába van több tétel, ami dogmaként megkövült, ezek már a mai világban gyakorlatban alkalmazhatatlanok.
Az ilyen csoportoknak megvannak a természetes ellenségeik. Ezek a dogmák teljes ismeretében sikerrel veszik fel velük a harcot és megfelelő lejáratásban részesítik az ellenfelet, hogy az a célját ne tudja elérni. Ismerik már minden lépésüket előre, kidolgozott játszmák sora várja újabb próbálkozásaikat. Így a politikai és vele együtt a háttérben megjelenő szellemi életben történő folyamatos csalódás az adott csoportosulásnak a saját belső világába való bezárkózását valósítja meg. Innen pedig már nincs kiút. Marad az ideológia hattyúhalála a mocsárból, a dogma rabjainak előadásában.
Budai Vendel

"Úgy érzem, hogy beborít a mocsok"


Vajon mit érez egy gyerek, akit megerőszakoltak? Átérezni valószínűleg nem tudja, aki nem élte át, de szakemberek beszámolói és egy magát tragikusan fiatalon felakasztó férfi búcsúlevele alapján megpróbáljuk megérteni, mi történhet a molesztálás áldozataival.
Milyen hatása lehet a gyerekek elleni szexuális erőszaknak? Csak az esetek töredéke kerül nyilvánosságra, pedig szakemberek szerint meglepően sokszor fordul elő, ha pedig előfordult, mindenképpen szükség van segítségre. Az áldozatok maguk is titkolják, min mentek keresztül, mert sokan magukat hibáztatják, és nagyon szégyellik, ami történt. Arról, hogy családtagok vagy idegenek molesztálnak-e gyakrabban, megoszlanak a vélemények.
Hova fordulhatok?
Ha ön vagy a környezetében más erőszak, molesztálás vagy zaklatás áldozata, forduljon segítségért a Kék Vonal Alapítványhoz, ingyenes, éjjel-nappal hívható lelkisegély-vonaluk telefonszáma 116-111.
Milyen lenne kapcsolódni
Bill Zeller programozó, a Graph Your Inbox és a MyTunes alkalmazás szerzője 2011-ben lett öngyilkos, búcsúlevelében hozta először nyilvánosságra, hogy gyerekkorában megerőszakolták. Zeller ekkor a Princeton doktorandusza volt, a levélből kiderül, hogy a férfi egész életét meghatározta a molesztálás. Programozni is azért kezdett el, mert az erős koncentráció segített ideiglenesen elfelejteni, mi történt. Az őt ért erőszakról senkivel nem tudott beszélni, végül emiatt döntött úgy, hogy felakasztja magát.
”Először nem akartam megírni, mert nagyon személyes, de szeretem lezárni a dolgaimat, és nem szeretném, ha találgatnák, miért teszem ezt.
Első gyerekkori emlékeim arról szólnak, hogy többször megerőszakolnak. Ez a sötétség, amire nincs más szavam, ködként követett mindig, néha pedig felerősödve legyűrt. Az óvodában nem tudtam vécézni, kővé meredtem, ahányszor csak kellett volna, később megmagyarázhatatlanul kínosan viselkedtem társaságban. Amit tettek velem, máig ellehetetleníti, hogy normálisan használjam a vécét, de ez ma már nem fizikai gátlás, inkább egy mindennapi emlékeztető, hogy mi történt velem.
Az erős koncentrációt igénylő dolgokkal pár órára el tudtam hessegetni a sötétséget, de mindig visszatért. Ezért lettem programozó: sosem érdekelt különösebben a számítógép vagy a matematika, de az ideiglenes nyugalom, amit nyújtott, olyan volt, mint egy drog. A sötétség persze mindig visszatért, a programozás egyre kevesebb menekülést nyújtott.
Velem van szinte mindig, amikor felébredek. Úgy érzem, hogy beborít a mocsok, hogy be vagyok zárva egy tisztíthatatlanul bemocskolt testbe. Amikor csak arra gondolok, hogy mi történt, nyugtalan vagyok és őrjöngök, és semmi másra nem tudok figyelni. A nap minden órájában kimerült vagyok ettől az érzéstől.
Hetente három-négyszer rémálmaim vannak róla. Nem tudok aludni és állandóan fáradt vagyok, csatakosan és dühösen ébredek.
Sosem tudtam nem erre gondolni: sokszor voltam dühös vagy mélyedtem a gondolataimba, amikor valaki rám köszönt vagy bájcsevegni kezdett, és nem értették, miért vagyok hideg és távolságtartó. A világot egy messze a szemem mögötti távoli pontról néztem, és azon gondolkoztam folyton, vajon milyen lenne kapcsolódni más emberekhez, ha nem történt volna meg.
Az alkohol ideiglenesen segített elmenekülni, sosem szerettem, de jobb volt, mint őszintén szembesülni a valósággal. Most már hét hónapja nem nyúltam alkoholhoz vagy droghoz, tehát képes vagyok őszintén és világosan értékelni az életemet: nincs jövőm, a sötétség mindig velem lesz.
Régebben reméltem, hogy majd ha valamilyen célt elérek, eltűnik a sötétség, de hiába kerültem be jó egyetemekre, edzettem, írtam milliók által használt programokat, jelentek meg tanulmányaim, egy fikarcnyit sem változott semmi.
Régen azt hittem, hogy talán a kapcsolataim képesek lesznek megmenteni, de rájöttem, hogy ez sem lehetséges. Menekülés helyett a kapcsolataim csak felerősítették a sötétséget. Csak egy megtört, szánalmas váz vagyok. Az, hogy molesztáltak, teljesen meghatározta az életemet, egy szörnnyé változtatott, és nincs menekvés. Nem tudom, milyen érzés enélkül élni. Lenézem magam, egy embertestbe került állatnak érzem magam, aki megpróbálja megérteni a világot maga körül, olyan lények között, akiket nem ért és akikhez nem tud kapcsolódni.
Nincs értelme megmondani, ki molesztált, nem is teszem meg. Amúgy sem sokat számítana egy halott szava egy olyan ügyben, ami több mint 20 éve történt.
Azt mondják, az öngyilkosság önző megoldás, szerintem az önzőség, ha azt várjuk, hogy az emberek folytassák fájdalmas és szánalmas életüket, hogy ne kelljen egy-két hétig szomorkodni miattuk. Egyszerűen nem bírom tovább ezt a fájdalmat, sajnálom, hogy nem tudtam kivárni, amíg a családom és ismerőseim mind meghalnak, hogy ne fájjon senkinek. Évekig arra vártam, hogy üssön el egy busz, vagy fulladjak vízbe, miközben kimentek egy kisbabát, de sosem volt ilyen szerencsém."
Zeller a problémájával sosem fordult szakemberhez, senkinek nem akart vagy mert róla beszélni.
Minél korábbi, annál súlyosabb
Pedig a bántalmazottaknak nagyon is szüksége van szakmai segítségre: Nagy Péter, a Vadaskert Kórház és Szakambulancia igazgatója szerint a szexuálisan bántalmazott gyerekek súlyos traumán esnek át, ez a későbbi életüket jelentősen befolyásolja.
Az, hogy mennyiben érinti a bántalmazás a későbbi kapcsolataikat, hangulatukat, érzéseiket, nagyban függ attól, hogy milyen életkorban élik át a bántalmazást. Minden trauma annál súlyosabb következményekkel jár, minél korábban kezdődik, és minél tovább tart. A súlyos következmények ebben az esetben többek között a másokkal szembeni bizalmatlanságot, a tartós, kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakításának nehézségeit, a saját testtel való elégedetlenséget, önértékelési zavarokat és más problémákat jelentenek.
Ezek súlyossága a trauma mértékén, idején és időtartamán túl a későbbi élményeken is múlik – a későbbi szeretetteljes, elfogadást és biztonságot nyújtó kapcsolatok jelentősen enyhíthetik a trauma hatásait. A feldolgozást segítő pszichoterápia is részben az ilyen kapcsolat biztosításával gyógyít, emellett pedig segít a trauma átdolgozásában, a traumatikus emlékek integrálásában, az önértékelési problémák enyhítésében.
Boldizsár Ildikó, a paloznaki Meseterápia központ vezetője például sok bántalmazott gyermekkel is foglalkozik. Szerinte ezeknek a gyerekeknek jobb agyféltekés terápiára van szüksége, tehát nem verbálisan átbeszélve, hanem játékkal, mesével dolgoznak velük. Az áldozatok nagyon titkolják, hogy min mentek keresztül, ezért sokszor soha vagy nagyon sokára derül ki, hogy mi történt. A gyerekek azért sem merik elmondani, mert félnek a bántalmazótól, de tánc vagy játék közben, megihletett pillanatban néha kibuknak ezek a dolgok. Boldizsár praxisában volt, aki hosszú ismeretség, a harmadik 10 napos foglalkozás végén mondta el, mi történt vele.
Mindenki gyűlölne érte
Szakértők szerint sokkal több gyereket molesztálnak, mint gondolnánk, és mint ahány eset valaha eljut a rendőrség nyilvántartásába. Magyarországon becslések szerint harminchatszoros is lehet a látencia, több becslés átlagát véve egy tanulmány szerint 24 esetből egy derülhet csak ki.
Susan Forward, a Mérgező szülők című könyv szerzője szerint a gyerekek egyrészt attól félnek, hogy sérülni fognak, ha elmondják mi történt, közben sokszor saját magukat érzik bűnösnek, egyedül érzik magukat és erős szégyenérzetük is van.
„Tíz éves voltam, de úgy éreztem magam, mint egy utolsó ribanc. El szerettem volna mondani, mit tett velem a nevelőapám, de féltem, hogy mindenki gyűlölne érte, az anyám is. Tudtam, hogy mindenki engem hibáztatna, ezért elnyomtam magamban” – idézi Forward egyik kliensét.
Mi számít szexuális erőszaknak?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) definíciója szerint a gyerek elleni szexuális abúzus a gyermeknek bármely szexuális tevékenységbe való bevonása,
amit a gyermek nem, vagy nem teljesen tud felfogni
amihez nem tudja „tájékozott beleegyezését” adni
amihez fejlődéslélektanilag vagy fizikailag nem felkészült
ami ellentétben áll az adott társadalom szokásaival vagy jogszabályaival.

Töredékét ismerjük
Gyermekek szexuális bántalmazása címmel 2011-ben készített átfogó tanulmányt a magyarországi helyzetről a Pandora szelencéje nemzetközi projekt részeként a NANE egyesület és a budapesti gyermekvédelmi szakszolgálata. Ebben csak azokat az eseteket tudták összesíteni, amelyek egyáltalán a rendőrség látóterébe kerülnek – tehát az összes töredékét.
2006 és 2010 között az áldozatok kevesebb, mint 20 százaléka fiú, 82 százalékuk lány volt. A gyerekek 41 százaléka 12 éven aluli, szakértők szerint az öt év alattiak ellen elkövetett esetek a legkevésbé felderítettek, mert erre az időszakra nem lát rá annyira az ellátórendszer.
A regisztrált bűncselekmények 84 százalékát családon kívül követték el, bár a családon belüli esetek aránya emelkedett, 7,2 százalékról 25 százalékra:
Az elkövetők az esetek több mint 90 százalékában férfiak, ez az arány nem változott az évek során. Nők mindössze az összes regisztrált eset körülbelül 5 százalékában elkövetők:
Gyermekek elleni szexuális bűncselekmények elkövetői
Évek:              2006 2007 2008 2009 2010
Nők száma:        19   18     19     17    28
Férfiak száma:  319  308   425   361  438
A regisztrált esetek nagy részét alacsony iskolázottságú felnőttek követik el, a kimutatások szerint a legtöbbjüknek általános iskolai a legmagasabb végzettsége. Nagy Péter szerint más pszichiátriai zavarok is gyakoribbak alacsonyabb státuszú embereknél, a Pandora-jelentés szakértői szerint viszont ez a statisztika félrevezető, és valójában a szexuális erőszak előfordulása sokkal egyenletesebb a társadalmi osztályok között.
A szerzők szerint azért vannak túlreprezentálva a kimutatásokban az alacsonyan képzettek, mert szorosabb kapcsolatban vannak a szociális ellátórendszerrel: többször találkoznak például a családsegítő munkatársaival vagy rendőrökkel, és inkább számíthatnak felelősségre vonásra, mint a magasabb státuszúak, akik hatékonyabban tudják képviselni az érdekeiket, jobbak a kapcsolataik és az anyagi helyzetük. „Ugyanúgy előfordulhat a te családodban, mint egy hegyvidéki eldugott tanyán” – írja Susan Forward.
Családtag vagy idegen?
A legnagyobb ellentmondás a statisztikák és a szakemberek tapasztalata között abban a kérdésben van, hogy családtag vagy idegen-e a gyerekek elleni szexuális erőszak tipikus elkövetője. Szakemberek szerint a statisztikákhoz képest sokkal többször közeli hozzátartozók, illetve olyan ismerősök az elkövetők, akikben a gyerek megbízik.
A rendőrségi adatbázis ugyanis torzít, amikor sok ismerőst (családi barátot, szomszédot, a gyereket nem tanító tanárt) idegennek kategorizál, és azt is figyelembe kell venni, hogy a családon belül elkövetett bűncselekmények ritkábban derülnek ki, tehát a statisztikákba kevésbé kerülnek be. Sokszor a nevelőapa, a nagyszülő, a nagybácsi, a féltestvér, unokatestvér az elkövető. Az ismerősök közül az iskolatársak és a nevelőotthoni nevelők tűnnek fel gyakran.
Forward szerint az sem szükségszerű, hogy az elkövetők szexuálisan depriváltak, vagyis nincs normális szexuális életük a molesztálás mellett. Előfordulhat, hogy a gyerekekhez a hatalom iránti igény vonzza őket. Bár sokan a gyerekeket is hibáztatják („biztos ő is akarta”), a pszichológus emlékeztet: a normális fejlődés része, ha kihívóan viselkednek például a kamaszok, de ez nem jogosít fel senkit arra, hogy szexuálisan kihasználja őket.
Nincs tipikus profil
Nagy Péter szerint tipikus elkövetői profil nem állítható fel, de valószínűsíthető, hogy egy olyan ember, aki gyerekeknek tartósan, ismételten súlyos szenvedést képes és akar okozni, az rendelkezik egy olyan fajta érzéketlenséggel, kegyetlenséggel, ami a legtöbbünkben szerencsére nincs meg. Önmagában a mások érzéseinek, fájdalmának átérzésére való képtelenség nem jelenti azt, hogy az illető gyerekeket szexuálisan bántalmazó bűnöző lesz, de ismert az az összefüggés, hogy a gyerekeket bántalmazó felnőttek sok esetben saját maguk is bántalmazott gyerekek voltak.
A Kék Vonal tapasztalatai szerint nehézséget okoz, hogy sok fiatal, mivel ebben nőtt fel, normálisnak érzékeli az egyenlőtlen párkapcsolatot, amiben él, és a szexuális visszaéléseket, melyeknek ki van téve. A legnehezebb helyzetben több szakember szerint azok a gyerekek vannak, akik a családjukban vagy valamilyen intézményben válnak szexuális erőszak vagy kizsákmányolás, prostitúció áldozatává: az ő védelmüket sokszor senki sem tudja garantálni.
(Halmos Máté, index)