2018. november 30., péntek

Új német templom: Kiállították az ürességet és kétségbeesettséget

Stuttgart-Rottenburg püspöke, Gebhard Fürst december 9-én fogja felszentelni a stuttgarti Szent Péter templomot.

A "templom" belseje szinte teljesen üres, csak egy fekete oltár és egy fekete pulpitus - ez pedig az üresség és rondaság szimbóluma, amelyek jelképezik a hitehagyott német egyházat, ami egy spirituális sivatagban él.

Nem lesznek páholyok, helyette 150 mozgatható szék.


https://gloria.tv/article/SZh8tbxF2D162LfpxrDHHNjjK

2018. november 28., szerda

A II. vatikáni zsinat hatása: 341 vallásos helyet zártak be Spanyolországban 18 hónap alatt

341 kolostort zártak be Spanyolországban 2015 január és 2016 július között - írja Giuseppe Mineo a RedesCristianas.net oldalon.

A bezárt kolostorokból 270 tartozott női, míg 71 férfi szerzetes rendekhez.

Ezek közül a Szent Vince Szeretet Leányai Társulat rendtől 23 épületet, míg a domonkos szerzetes rendtől pedig 14 női és 14 férfi épületet zártak be.

Az elhagyott házak elhagyatottak is maradnak, mivel eddig senki nem akarta se megvenni, se kibérelni.

https://gloria.tv/article/vyEQXtRqxH6i2t4cgi3sgV6ERAz Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2018. november 3. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté 24, 21-22)
Jézus folytatta: „Drága gyermekeim! Ez az idő már itt van. Készüljetek! Olyan nagy szorongatás lesz, amilyen még nem volt, amióta ez a világ fennáll. Hamarosan ki fog törni a 3. világháború. Már minden elő van készítve. Ez egy nukleáris háború lesz. Beteljesül a Szentírás szava: „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.” (2 Péter 3, 9-13)
Gyermekeim! Készüljetek fel a halálra, ami ugyan csak a test halála. Valójában személyetek számadása ítélőszékem előtt. Az idő itt van. Én beszélek hozzátok. Készüljetek! Éljetek halálra készen! Azokat, akik törvényeim szerint élnek, ölelő karomba várom. Akik viszont bűnben vannak, térjenek meg még ma, mert ha ebben az állapotban találja őket a halál, örökre el fognak veszni. Megáldalak benneteket Szívem végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 24, 4: „Jézus válaszolta”


2018. november 6. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek szeretett megváltottjai! Az idő elszáll, de ezek a pillanatok megmaradnak. Örüljetek és ujjongjatok, mert szent cselekményeiteket magatokkal hozzátok az örök hazába. Lelketekben jobban fogok ragyogni örökkön-örökké, mint a Nap az égen, mert minden Szentáldozást magatokkal hoztok. Én leszek a ti Kincsetek. Ezek a Szentáldozások örökre megmaradnak, mint örömötök forrása. Örökkön-örökké hálát fogtok adni Nekem azért, hogy itt maradtam köztetek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben Azért pedig különösen is, hogy megkaptátok azt a nagy kegyelmet, hogy az Általam alapított Egyház tagjai lehettek. Atyám vonzott titeket Hozzám, Aki öröktől fogva arra rendelt benneteket, amit most megéltek és tesztek.
Drága kislányom, téged arra választottalak ki öröktől fogva, hogy csak az Enyém légy, osztatlan szívvel Engem szolgálj és imádj. Halló szívet és értelmet adtam neked, hogy meghalld szavaimat, és közvetítsd a világ felé, hogy lelkeket mentsek általad.
Szavaim és üzeneteim olyanok az emberek számára, mint az eső, amely lehull az égből, és megtermékenyíti a földet. Üzeneteim nagyon sok lelket termékenyítenek meg, amikor a magok, amelyeket elhintek, a tanítást, kikelnek bennük, és bő termést hoznak. Az az Én akaratom, hogy mindaz, aki hallja igémet, tettekre váltsa, és hirdesse, mint az általános királyi papság része, ahová minden megkeresztelt ember tartozik.
Drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy minél több ember megnyissa lelkét tanításom előtt, hogy a fény, melyet igém áraszt, bevilágítsa elméjüket, szívüket, lelküket, és mint az eső, megtermékenyítse életüket, hogy sokszoros termést hozzanak Atyám mind nagyobb dicsőségére, és a lelkek javára.
Drága gyermekeim! Én nem vagyok személyválogató. Előttem csak az számít, hogy teljesítitek-e a főparancsot, Atyám törvényeit, és megvalósítjátok-e rátok vonatkozó örök, szent tervemet, amelyet minden ember lelkébe beírok, hogy fölismerje, hogy hol a helye. Ti valamennyien csak akkor lesztek boldogok, és csak akkor ver gyökeret szívetekbe az Én békém, ha megtaláltátok és elfoglaltátok azt a helyet, amelyet öröktől fogva nektek szántam ezen a földön. Ez alatt azt értem, hogy fölismertetem minden egyes emberrel, hogy milyen hivatást szántam neki: legyen az egyházi, vagy világi pálya – ő csak ott tud kiteljesedni, célba érni és eredményeket elérni. Minden más út csak hiábavaló erőfeszítés kínlódás, ami nem vezet sehova. Az illető boldogtalan és levert lesz tőle. Keresi az örömöket, de rossz helyen, mivel nem engedelmeskedett indításomnak, ezért kerül Engem, mert lelke mélyén tudja, hogy meg kellene változtatnia életét ahhoz, hogy akaratomat teljesítse. Mivel ragaszkodik bűnös szokásaihoz, ezért a bűnben keresi a boldogságát, ahol soha nem találja meg.
Ti, kicsi gyermekeim, maradjatok meg ott, ahová állítottalak benneteket. Szolgáljatok Engem a felebarátban ott, ahová elhívtalak titeket. Lelketeket bejárja a derű, mint a fény, életetek célt és értelmet nyer. Boldogságotok már itt a Földön és örökkön-örökké Én vagyok. Én, az élő Isten, a Második Isteni Személy, Aki megváltottalak, elhívtalak, és kézen fogva vezetlek és kísérlek az üdvösség szűk ösvényén, és befogadlak Atyám Országába.
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó, végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: 1 Pét 4, 11: „aki beszél, az Isten szavait közvetítse”

2018. november 13. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: Márk 13, 5. 12. 19-20: „Jézus válaszolt” „Halálra adja majd testvér a testvért, apa a gyermekét, a gyerekek meg szüleikre támadnak, és a vesztüket okozzák. Mert olyan szorongatott napok jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten alkotta világon a kezdet óta, és nem is lesznek. Ha Isten nem rövidítené meg ezeket a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem. De a választottak kedvéért, akiket ő választott ki, megrövidíti ezeket a napokat.”
Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Nem véletlen, hogy már hónapok óta ugyanarra a szövegrészre nyílik ki a Szentírás, ahova ma is. Oly’ nagy lesz a szorongatás, amilyen még nem volt a világ kezdetétől. Ha az Úr meg nem rövidítené a napokat, egyetlen lélek sem menekülne meg.
Drága gyermekeim! Ez a szorongatás nem csak fizikai értelemben értelmezendő, hanem lelki értelemben még inkább. A démonoktól feketéllik az ég. Ha láthatóak lennének, fényes nappal, délben is koromsötét volna. Minden módon igyekeznek megkaparintani a lelkeket, és a kárhozatba taszítani. Rengeteg hiedelem és tévtanítás van ma a világban. A ti keresztény országotokban, Mindenszentek ünnepén, a kivilágított tökök virítanak a házak udvarain. Az ártatlan gyermekeket pogány butaságokkal fertőzik meg. Az Egyház ezt némán tűri, látszólag megmaradva a templom falai között. Néha egy-egy rádiós hír elhangzik, hogy helyére tegye az igazságot. De széltére-hosszára árulják a tököket, és a sok buta reklám uralja a világot. Emellett az önmegvalósítás, a paráznaság, a szemérmetlen divat: mind-mind a lelkek pusztítására van.
Nem marad el a fizikai megsemmisítésre irányuló terv sem. Sok országban folyik a vér, mert háborúznak. Mindezt a nagyhatalmak idézik elő, hogy eladják fegyvereiket, leteszteljék őket, és majd az újjáépítés miatt is nagy hasznot zsebeljenek be. Mondom nektek: ezek az emberek soha nem fogják meglátni dicsőséges Arcomat, és azt a csodálatos Országot, amelyet Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.
Gyermekeim! Készüljetek föl egy hatalmas, átfogó pusztításra, keresztényüldözésre, mert a sátán ki akar irtani Engem az emberek szívéből, és még az emlékemet is a Föld színéről. Tudja, hogy kevés ideje van hátra, ezért minden praktikát bevet, hogy minél több lelket kaparintson meg, és taszítson az örök tűzre. Emellett a harmadik világháború sok nemzetet el fog söpörni a Föld színéről. Nyomában csak kietlen pusztaság, sivárság lesz. Azok, akik mégis megmaradnak egy-egy eldugott zugban, hatalmas nyomorúságban, kínokban és fájdalmakban fognak gyötrődni. De igazságosságom ugyanezt adja vissza mindazoknak, akik ezt előidézik és kirobbantják: örökkön-örökké égni fognak a pokol tüzében, a kén szagú bűzben, és a férgek fogják rágni őket, amelyről ezt mondtam: a tűz ki nem alszik, a féreg el nem pusztul.
Gyermekeim! Rettenetes a pokol! A világ összes kincse és anyagi haszna nem éri meg, hogy bárki is oda kerüljön. Értsétek meg: csupaszon jöttetek világra anyátok méhéből, és üres kézzel távoztok valamennyien erről a Földről. Senki sem kivétel: mindnyájatoknak ítélőszékem elé kell állni, és számot adni minden percről, amit kaptatok, minden gondolatotokról, szavatokról, cselekedetetekről. Az életet Istentől kaptátok. Neki kell számot adni arról, hogy hogyan gazdálkodtatok vele. Erről szól a példabeszéd, amikor a király elment, és mindenkinek talentumot adott. A talentum=a képességek és azok a lelki kincsek, amelyeket a magvető hint az útra, az emberszívekbe, az Isten tanítását, hogy ki-ki kamatoztassa tudását, megosztva mindazokkal, akiket elé hozok, és akik a lelki ínségben szenvednek.
Gyermekeim! Erről fogtok Előttem számot adni. Hiába töritek magatokat az anyagi haszonért: mindent itt kell hagynotok. Ha pedig a lelketekkel nem törődtök: üres kézzel fogtok Előttem megállni. Értsétek meg: életeteket, az időt és a tanítást arra kaptátok, hogy eljussatok az örök boldogságra, és másokat is Hozzám vezessetek. Egyedül ez az értelme minden ember életének. Csak Isten szolgálata ad értelmet és célt az emberi létnek. Én irányítok mindent. A tudást, a lehetőséget, az időt, az egészséget, vagy a betegséget – kinek-kinek a szükséglete szerint.
Szükség van a keresztre, hogy megmentsem a lelket, szükség van az áldozatra, hogy a megmentett lélek mások bűneiért vezekeljen, engeszteljen, hogy ezzel lelkeket mentsen. Ez az értelme a szenvedéseknek és a betegségeknek.
Akiket tanítókká rendeltem, rengeteg magot adtam, hogy hintsék az emberszívekbe: ők erről adnak számot. Mert minden az Enyém. Minden kegyelem. Ti magatok semmik vagytok: por és hamu – semmi más. Én ruháztalak föl titeket tudással, erővel, hatalommal. Én adtam az időt, az életeteket, az alkalmakat, a lehetőségeket, Én hoztam elétek a különböző személyeket. Az utolsó ítéletkor erről fogtok számot adni: mindenről, minden pillanatról, minden kiejtett szavatokról, gondolatotokról, cselekedetekről, minden mulasztásról, vagy jótettről. Nektek is azt fogom mondani, amit a példabeszédben: amit a kicsinyek közül eggyel nem tettetek, azt Velem nem tettétek – mert Én azonosulok minden rászorulóval, szegénnyel, szomjazóval, és itt elsősorban a tudásra való szomjat jelölöm meg.
A másik csoportnak pedig majd ezt mondom: amit a kicsinyek közül eggyel is tettetek, azt Velem tettétek. Dániel prófétánál ezt olvashatjátok: akik sokakat tanítottak az igazságra, ragyogni fognak Isten Országában, mint a Nap. Vegyétek nagy kegyelemnek, hogy ma is adok nektek tanítókat, akik szavaimat közvetítik, akikről Én Magam gondoskodom, hogy idejüket és erejüket a szolgálatomba állítsák, hogy tanítsák a tudatlanokat, és vezessék Hozzám a szomjazókat, a keresőket. Tiszteljétek és segítsétek az ilyen embereket, akiket arra rendeltem, hogy az Én Nevemben tanítsanak benneteket. Ők az Én igémet hirdetik, és Engem képviselnek köztetek.
Drága gyermekeim! Adjatok hálát Nekem minden kegyelemért, hogy gondotokat viselem, hogy küldök számotokra tanítókat, akik szavaimat közvetítik. Váltsátok tettekre üzeneteimet, szívleljétek meg tanításomat, óvakodjatok minden tévtanítótól és eretnekségtől! Csak tiszta forrásból igyatok, az Evangéliumot olvassátok, és azt váltsátok tettekre. Lelketeket tartsátok szüntelen készenlétben: úgy éljetek, mintha bármelyik pillanatban meg kellene állnotok Isteni ítélőszékem előtt. Váltsátok tettekre tanításomat, tegyetek jót mindenkivel, még ellenségeitekkel is. Szeressetek tettetés nélkül, viszonzást nem várva. Énértem segítségek a rászorulót. Értem bocsássatok meg minden ellenségeteknek. Mondom nektek: minden bűnösnek ki kell inni Isten haragjának serlegét. Fenékig ki kell üríteni azt. Ez pedig azt jelenti, hogy minden bűnért kegyetlenül meg kell lakolni minden bűnösnek.
Drága gyermekeim! Féltő szeretettel tanítalak benneteket, hogy megóvjalak ennek a világnak a gonosz szellemétől, és az üdvösségre vezesselek benneteket. Fogadjátok szeretetet teljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

2018. november 21-én, Szűz Mária bemutatása ünnepén az Úr Jézus ezeket mondta:

„Máriában helyreállt a teremtés. Neki azért kellett szeplőtelenül fogantatni, hogy az angyal szavai által úgy foganjon Engem a Szentlélektől, ahogy azt Atyám öröktől fogva akarta. Ezért nem szenvedett az Én megszületésemkor, mert a szenvedés a büntetés miatt ér minden asszonyt. „Fájdalommal szülöd gyermekedet.” Mária egy új teremtés, a megváltás hajnala. Benne fogant meg a Megváltó, az új Ádám, Aki engedelmességével megváltotta a világot.”
A papról az Úr Jézus ezt mondta: „Én a pap imájára a Szentlélek közreműködése által leszek jelen az oltáron. Papjaim által akarom Magamat adni híveimnek. Papjaim nagyobbak, mint a szent angyalok a Mennyben. Angyalaim imádnak és szolgálnak. De papjaim működése magasabb a szent angyalokénál, mert Engem, az Üdvözítőt adnak az embereknek. Ezért papjaimnak makulátlanul tisztáknak kell lenniük. Szenteknek és tökéleteseknek, mert csak így méltóak Hozzám.”
Szentírási megerősítés: Máté 12, 13. „Jézus szólt.”

2018. november 21.

Valakitől ezt a tanácsot kaptam: „Kérje a jelenést, amikor szól, hogy mondja azt, hogy „Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Szűz Mária neve mindörökké”.
Megkértem. Ekkor a Szentlélek nagy méltósággal és nyomatékossággal mondta: „Dicsértessék és áldassék a Legméltóságosabb Oltáriszentség! Dicsértessék a Jézus Krisztus és Szűz Mária áldott szent neve most és mindörökké!”
Még ilyen méltóságteljesen és nagy nyomatékossággal soha senkitől sem hallottam dicsőítést. Csak úgy zengett a Szentlélek Isten hangja a lelkemben. Megköszöntem a jó tanácsot. Igazán nagy élmény volt ezt Magától, a Szentlélek Istentől hallani. Megsemmisülve adtam hálát érte.
Szentírási megerősítés: Ef 1, 13-14: „…megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét, aki foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen meg nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására.”

2018. november 27-én hajnalban ezt álmodtam…

Egy főpap áldoztatott meg. Az ostya akkora volt, mint amit a monstranciába szoktak helyezni. Amikor megáldoztatott, ezt mondta: „Tíz óra van.” Ekkor ránéztem az ostyára, ami olyan volt, mint egy óra, melynek mutatói 10 órát mutattak. Tudtam, hogy éjjel 10 óra van. Ezt válaszoltam: ámen. Ezután ezt gondoltam: Miért nem azt mondta, hogy Krisztus Teste. Több ember is volt ott. Tőlük is érdeklődtem, hogy miért volt ez. Ők azt mondták, hogy kérdezzem meg az áldoztató paptól. Kerestem a papot. Majd megtaláltam. Ezt mondtam neki: 35 éve napi áldozó vagyok. Eddig még sohasem hallottam, hogy ne azt mondták volna, hogy Krisztus Teste. A főpap ezt válaszolta: „Azért, mert már nincs Krisztus Teste az ostyában. Korábban benne volt, de már nincs. Ha nem tetszik, áldozzak másnál.” Figyelemre méltó az álom ideje, ami Krisztus Király Főünnepe után két nappal volt. Pár nap múlva belépünk az új egyházi évbe.
Ma a kegyelem órájában az Úr Jézus ezt mondta: „Az álmod ezt jelenti: hamarosan kilopnak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségből. Az éjjel 10 óra azt jelenti, hogy közel az éjfél, amikor beáll a teljes sötétség. Akkor már nem fogják elmondani az átváltoztatás szavait. Innentől megszűnik a Szentmise, ami fenntartja az egész világot. Amikor ez megtörténik, a Földön elszabadul a pokol. Fellép az antikrisztus, aki megtéveszti az egész világot. Még a választottakat is, ha lehetne. Ezért rövidítem meg az időt. Imádkozzatok, amíg még köztetek vagyok! Jöjjetek Hozzám, amíg még lehet! Hamarosan beáll az éj, a teljes sötétség, amikor elvesznek Engem tőletek, Aki a világ Világossága vagyok. Akkor majd vak vezet világtalant, és mindketten gödörbe esnek. Ez a kárhozat. Ellenfelemnek épp ez a célja, hogy minél több lelket taszítson a pokolba.
Gyermekem! Neked megadatott a kegyelem, hogy világíts. Hirdesd az igaz tanítást, a jövőt, aminek csakhamar be kell teljesülni. Semmi újat nem mondok neked. Ezek mind meg vannak írva a Szentírásban. Légy bátor és ne félj! Én mindig veled vagyok. Megáldalak téged Szívem igaz szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Máté 18, 3, 6-7: „Jézus mondta” „De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék. Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz!”

2018. november 27., kedd

Tematikus összefoglalónk az interkommúnió egyházbeli megvalósulásáról

Az alábbiakban tematikus összefoglalót közlünk a katolikus egyházon belül a közös katolikus-protestáns szentáldozás (interkommúnió v. intercommunio) megvalósulásának eddigi lépéseiről.
A témában összesen 53 cikkünket ajánljuk, résztémák szerint csoportosítva, többé-kevésbé időrendi sorrendet követve (a cikkeink megjelenési dátumai a címek után, zárójelben láthatók).
A listánkban 11 cikket pirosbetűs kiemeléssel láttuk el; különböző elemeik miatt ezeket tartjuk a témában a legfontosabbaknak. Aki tehát a részletek nélkül a lényegre szeretne fókuszálni, annak érdemes sorrendben ezt a 11 cikket elolvasnia.

fotolia_164074803_eucharistie_1_1.jpgElső jelek (5 cikk):


A német püspöki konferencia interkommúnió-tervezete (1 cikk):


Reakciók a német püspöki konferencia interkommúnió-tervezetére (5 cikk):


Hét német püspök panaszt emel a szentszéknél az interkommúnió-tervezet miatt (1 cikk):


Első hírek a német interkommúnió-tervezet elutasításáról (3 cikk):


Ferenc pápa Rómába hív tárgyalni német püspököket (3 cikk):


Reakciók a interkommúnió-tervezet római tárgyalására (6 cikk):


Újabb egyeztetés Róma és a német püspökök között (2 cikk):


Róma elutasítja a német interkommúnió-tervezetet (2 cikk):


Reakciók az interkommúnió-tervezet elutasítására (5 cikk):


Ferenc pápa mégis zöld utat ad a német püspököknek az interkommúnió bevezetésére (2 cikk):


A német püspöki kar mégis kiadja az interkommúnió-tervezetét (3 cikk):


A német püspökök bevezetik a protestáns házastársak áldoztatását (9 cikk):

- Meg is van az első német püspök, aki engedélyezi az interkommúniót (2018. július 1.)
- Zöld út: újabb három német püspök engedélyezi a protestáns házastársak áldoztatását (2018. július 3.)
- Würzburg püspöke közös áldozásra hívja a házassági évfordulót ünneplő vegyes felekezetű házaspárokat (2018. július 5.)
- Még két német egyházmegye engedélyezi a protestáns házastársak szentáldozását (2018. július 5.)
- Nyolcra nőtt a protestáns házastársak áldoztatását engedélyező német egyházmegyék száma (2018. július 6.)
- Speyer püspöke is bevezeti az interkommúniót (2018. július 9.)
- A Rottenburg-Stuttgarti egyházmegyében is áldozhatnak a protestáns házastársak (2018. július 12.)
- Münster püspöke: "A lelkipásztoroknak nincs joga engedélyezni vagy megtagadni a hozzáférést az Oltáriszentséghez!" (2018. november 26.)
- Infografika a német interkommúnió-botrányhoz (FRISSÍTVE) (2018. november 26.)


Reakciók az interkommúnió németországi bevezetésére (6 cikk):


A teljes (kronologikus) cikklistánk az interkommúnió-botrányról IDE KATTINTVA elérhető.
https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/11/27/tematikus_osszefoglalonk_az_interkommunio_egyhazbeli_megvalosulasarol

2018. november 26., hétfő

Isten szemével

2018.11.04.
1.
Azon gondolkodtam, hogy Isten minden gyermekét szereti és védelmezi, még az ellenséget is.
Kép: Egy nagy ajak előttem, amely mond valamit.
Jézus: A nagy ajak a Mennyei Atya volt, Aki szavaival ellenségszeretetre buzdított téged. Neki minden gyermeke kedves, még az is, akit ellenségednek érzel.
2.
Kisgyermekek hangjait hallottam beszélni.
Hang: Gyerünk erről beszélgetni.
Jézus: A kisgyermekek a fejletlenebb lelkű felebarátaid szimbólumai, akik csicseregnek, csevegnek felesleges dolgokról. Nem erről kellene nekik beszélgetni, hanem lelki dolgokról.
3.
Kép: Egy kádból kinyúlik egy kéz, majd egy másik kézzel van összekulcsolva, és megrázzák egymást.
Jézus: A kád az engesztelők szoros együvé tartozását fejezi ki. A kéz pedig az ő egységüket és elválaszthatatlanságukat.
4.
Kép: Egy hatalmas talp előttem.
Kép: Jézus bal lába a Szent sebbel.
Jézus: Azt mutattam neked, hogy beteljesítettem Atyám akaratát, mozdulatlanul, halottan fekszem Szent sebemmel a lábamon.
5.
Kép: Egy sorban asztalok állnak egymás közelében, legalább három, én a középsőt meghajolva megcsókoltam.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: A jövőben, a rejtekben, például pincékben, lakásokon nem lesz oltár.  Asztalok fogják helyettesíteni. Te megcsókoltad az egyiket mutatván, hogy ez egy Szent bútordarab.
6.
Szentségimádás egy templom altemplomában két égő gyertya mellett a sötétben, a Szentségimádáson 5-7-en lehettünk:
Érzés: Mintha katakombában lennénk bujdokolva.
Kép: Sokan vagyunk bujdokolva a Föld felszínéről, dicsőítjük az Urat, és segítséget kérünk tőle
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés után kényszerültök majd a rejtekhelyekre. Azért lesztek többen, mert rengeteg új megtérő lesz.
7.
Hang: Fájdalmas javulás.
Hang: Semmi több… szeretsz.
Kép: Egy sírkövön emberek fekszenek egymás mellett, legalább négyen vannak. A ruhájukon virágok.
Jézus: A tisztítóhelyi vezeklés halottjaitoknak bizony nagyon fájdalmas. Lassan javulnak, de ha többet segítenétek nekik, felgyorsulna ez a folyamat. Halottak napján mindenki megy a temetőbe, és elhalmozza halottai sírját gyönyörű virágokkal. Ők szomorúan kérdik a tisztítótűzből: „Ennyi az egész? Semmi több? Szeretsz-e egyáltalán engem? Mikor imádkozol már értem, mikor ajánlasz fel egy szentmisét?” Így szólnak szegény tisztuló lelkek otthagyott szeretteikhez.
8.
Kép: Egy püspök, püspöki süveggel a fején sírok között tevékenykedik. A sírok a föld felszínétől alacsonyabban helyezkednek el, egy mélyedésben, mintha árok vette volna körül a sírokat. A mélyedés szélén, a föld felszínén emberek állnak, és nézik a püspököt.
Kép: Kék fény.
Jézus: Azt akarom mutatni neked a mélyedéssel, hogy ezek a halottak öngyilkosok voltak, és a püspök áldásával és felszentelésével segíteni akar a lelkükön. A Szűzanya, mint Édesanya ott van, és szeretettel szemléli mindezt.
9.
Arról volt szó, hogy az ember sokat szeret össze-vissza fecsegni.
Kép: Egy sírkövön ül valaki, a fejét fogja, az arcát mindkét kezével betemeti. A kép szürke színű.
Jézus: Ez a szomorú gyermekem egész életében rossz értékrendet követett. Elfordult tőlem, nem gyakorolta a vallását, és nagyon szeretett fecsegni, szomszédolni, felesleges dolgokról beszélni. Ha Istenről és a túlvilágról hallott, befogta a fülét. Most ezért vezekel a tisztítóhelyen.
10.
Arról volt szó, hogy mit imádkozzunk, vagy hogyan elmélkedjünk a Szentségimádáson.
Jézus: Szeretem, ha a Szentségimádáson közvetítő nélkül, csak Velem foglalkozol. Erre mindig figyelj, hogy a Szentségimádáson bensőséges beszélgetést folytass velem. Nem elég ismert, vagy betanult imákat mondanod.
11.
Kép: Sok könyv egymás tetején szinte tornyot alkotva.
Jézus: A sok földi tudomány ott Nálam a Mennyben már elveszíti értékét. Helyette a bölcsesség jelent Nálam nagy előrehaladást.
12.
Hang: Nem kell külön fizetni erre.
Hang: Evangélium.
Jézus: Az Evangélium minden gyermekem számára ingyenes ajándék. Sajnos a legtöbben semmibe veszik.
13.
Maria Valtorta írásából: Mannaen, Heródes király tejtestvére Jézus társaságában volt, amikor meghozták Keresztelő Szent János halálhírét. Mannaen nagyon szerette a Keresztelőt, és gondolta, ha ő akkor a palotában lett volna, biztosan nem vették volna el Keresztelő Szent János életét. Jézus erre azt mondta: „Semmin sem változtatott volna. Elérkezett a számára rendelt óra”.
Gondolat: Teljesen mindegy, hogy milyen életkörülmények között van az ember, ha az Úr hívja, akkor távoznia kell a Földi életből, ha az ember bármit is tesz ez ellen, nem használ.
Jézus: Ti engesztelők tisztában vagytok azzal, hogy Mennyei Atyátok élet és halál Ura. Ő határozza meg, hogy ki mikor születik, és mikor hal meg. Ő rendeli el a halál idejét. Tehát, véletlenül nem hal meg senki, még akkor sem, ha váratlan esemény folytán áll be a halál. Mindenkinek akkor kell menni, amikor elérkezik az ideje. Így volt ez Keresztelő Szent Jánossal is.
14.
Kép: Egy folyó folyik felém, egy téglatest alakú tárgy úszik a vízen, azon pedig még valami.
Jézus: A folyó az élet jelképe, a földi életé, és az úszó tárgy az ember, ki arra úszik, amerre viszi élete folyama. Isten nem engedi, hogy tehetetlenül hányódjon élete vizén, hanem segíti őt a haladásban.
15.
Kép: Barna földkupacok, melyek dombokat, hegyeket alkotnak, a kupacok között víz van.
Jézus: A barna kupacok a bűnökben elmerült emberek lelke. A víz az Én kegyelmem, amely próbálja tisztára mosni őket.
16.
Hang: Forradalom… forradalom lesz.
Jézus: A migráció rossz kezelése egyre jobban felbőszíti a népeket. Az lesz a vége, hogy a vezető politikusok ellen fordulnak.
17.
Hang: Kölcsönbe kaptátok ezt.
Jézus: Kölcsönbe kaptátok Tőlem a szeretetet, és ezért viszonzást várok.
18.
Hang: Egy percig sem lehet tovább engedned ezt gyűrűzni benned.
Jézus: A kísértést azonnal le kell győznöd, egy percig sem gyűrűzhet benned. Mert különben bűn lesz belőle.
19.
Kép: Egy fekete arcú kisgyermek, vagy sáros, vagy megégett.
Jézus: A sáros arcú gyermekkel azt mutatom neked, hogy ma még a gyermekek sem ártatlanok.
20.
Kép: Egy hatalmas égő gyertya kötelekkel van kikötve. A gyertya közelében emberek vannak, kik piciknek néznek ki a gyertyához képest. Az emberek huzigálják és ráncigálják a köteleket.
Jézus: Az engesztelésnek sok támadója van.
21.
Kép: Egy asztalon egy néhány eszköz, melyek különböznek egymástól. Az egyik mérlegre emlékeztetett, a másik tárgyak valami másra.
Jézus: Drága kislányom, kiválasztottak vagytok ezek az eszközök. Mindegyiketeket másra használlak.
2018.11.18.
1.
Szabadtéri oltárt terveznek elhelyezni Budapesten a Normafánál, a Szent Anna réten. Ezzel kapcsolatban különböző üzenetek láttak napvilágot, és nagyon különbözőek a vélemények ezzel kapcsolatban, mely újra megosztja az engesztelő közösségeket. Az üzenetek egyike szerint a Szűzanya sír a szabadtéri oltár miatt, mert ez nem az, amit kért, hogy felépüljön a Világ Győzelmes Királynője kápolna, a másik üzenet szerint pedig Szűzanya nagyon örül neki, mert ez kezdete valaminek.
Kértem a Szűzanyát, ültesse belém az Ő érzéseit ezzel kapcsolatban.
Érzés: Semmi negatív érzésem nem volt a szabadtéri oltárral  kapcsolatban.
Olvastam: Medjugorjéban történhetett, hogy egy jelenés alkalmával többen voltak jelen, és különböző tárgyakat nyújtottak a Szűzanya felé, hogy áldja meg őket. A Szűzanya egy kis dobozkát csókolt meg lehajolva. Azt mondta, azért tette, mert egy alkalommal az Oltáriszentséget vitték benne egy beteghez.
Gondolat: Ha egy dobozkának ekkora értéke van, melyben egy alkalommal vittek Oltáriszentséget, akkor milyen nagy egy oltár értéke, még ha szabadtéri oltár is, amelyet felszentelnek, és rendszeres Szentmise áldozatot mutatnak be, ahol maga az Úr Jézus jelenik meg az átváltoztatás folyamán. Ezek szerint egy szabadtéri oltár felállítása csakis örömet szerezhet Szűzanyának, és nem szomorúságot.
Arra gondoltam, hogy mi a különbség akkor, amikor felállítják a szabadtéri oltárt  Szent Anna réten, és amikor nem:
Kép: Amikor a szabadtéri oltár a Szent Anna réten van, dupla erősségű aranyfény sugárzik az Égből.
Egyeseknek az jutott eszébe, mi lenne, ha a Szent Anna réten kezdenének ásni, hogy felépíthessék a kápolnát.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Hang: Nem kell bohócot csinálni magadból.
Jézus: Az Anna rét a sok bemutatott szentmise által és engesztelés által már eleve megszentelődött hely. Azzal, hogy egy szabadtéri oltárt fognak odaépíteni a Szűzanya tiszteletére, nagy örömöt fognak kelteni az Égiekben. Látom, hogy egyesek siettetni akarják a várva-várt kápolna felépülését, és engedetlen terveket táplálnak a szívükben. Nem kell feltűnősködni, bohócot csinálni magatokból, mert ezzel csak rontanátok a helyzeten. Egyházi engedély nélkül nem szabad semmiféle lépést kezdeni ebben az ügyben.
2.
Egy ismerősöm erősen gondolkodott azon, hogy kire hagyja a házát, mert már idősebb korban van, de a családtagjaival nincs jó viszonyban, így nem akarja a gyermekeire hagyni az örökséget. Különben nagyon szereti a Szűzanyát. Azt tanácsoltam neki, hogy bízzuk a Szűzanyára az örökséget, amibe ő beleegyezett.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: Szűzanya mosolygott.
Érzés: Mintha tetszett volna az Égieknek az ötlet.
Jézus: Kislányom, a legjobban válaszoltál erre az örökségi gondra, mert Édesanyám majd kezébe veszi az ügyet, és úgy rendezi el, ahogy a legjobb lesz. Az Égiek annak örülnének a legjobban, ha a családtagok kiengesztelődnének egymással.
3.
Egy alkalommal, mikor Szentségimádásra mentem, egy Szentmise kezdődött, de csak egy hölgy vett részt a Szentmisén, így úgy döntöttem, hogy inkább a Szentmisén veszek részt.
Jézus: Minden esetben a Szentmise első helyen áll. Még akkor is, ha választanod kell a Szentségimádás és a Szentmise között.
4.
Olvastam egy üzenetben, hogy az Úr Jézus arra emlékeztetett, hogy mi emberek nem vagyunk más, mint por és hamu.
Hang: Alázat.
Hang: A dicsőség foka nő benned.
Hang: Kamatoztatni benned ezt
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Abban az üzenetben azért jegyeztem meg, hogy ti emberek nem vagytok más, mint por és hamu, mert az alázatotokat akartam ezzel a mondattal növelni. Az alázat rendkívül fontos erény. Az alázat egyre jobban növeli majd benned a Mennyben dicsőséged fokát. Attól függ, hogy mekkora dicsőségben lesz ott részed, hogy mennyire kamatoztattad magadban a Földön az alázatot.
5.
Az áldozathozatalról volt szó.
Kép: Egy oltárnál sok pap van egymás mellett, és szinte egymásba folynak. Ünnepi miseruhában vannak, és a kezüket felfelé emelve felajánlanak valamit.
Értelmembe ültetett gondolat: Bárha a papok mindenüket felajánlanának. Ha tudnának, hogy mekkora értéke van ennek, nem késlekednének.
Jézus: A képen azokat a felszentelt szolgáimat mutattam, akik szívüket-lelküket egészen Nekem szentelik. Fájó szívvel tekintek azokra a pap fiaimra, akik serénykednek, fejlesztik az Egyházközösségüket ugyan, de a hívek lelkével és saját lelkükkel nem sokat törődnek. A Szentmiséket, a gyóntatásokat, és a többi szentség kiszolgáltatását elvégzik, de lelkesedés, lángolás és szív nélkül.
6.
Egy távoli rokonom jutott eszembe, ki már korábban meghalt. Kértem az Urat, hogy merítse őt és családtagjait Irgalma óceánjába.
Kép: A kép szürke színű, egy Mennyei kéz közülük mindenkit belemerít az óceánba.
Jézus: Csak kérj minél többet gyermekem. Minden szavadat meghallgatom, és ami Atyám és az Én akaratommal megegyezik, azt teljesítem. Látod, a kért lelkeket kérésedre azonnal irgalmammal borítottam be.
7.
Az Úr egy választottján keresztül kérte, hogy Magyarország határainak védelme érdekében lehetőleg a papok szervezzenek meg saját körükben Szentségimádásokat, mert az ellenség meghatványozta erejét és sokszoros erővel támadja Magyarország déli határát.
Olvastam Kapisztrán Szent Jánosról: „Kapisztrán a Jézus-monogramot ráfestette azokra a zászlókra, melyek alatt Nándorfehérvárnál (1456) a török ellen harcoltak. Az egykorú leírások szerint a Hunyadi és Kapisztrán vezérelte sereg ajkán Jézus nevével győzte le a törököket.”
Assisi Szent Kláráról olvastam: „1240-ben, amikor II. Frigyes szaracén katonái átvonultak Umbrián, veszedelem fenyegette a kolostort is. A katonák úgy vélték, könnyű zsákmány lesz a város falai előtt védtelenül álló kis kolostor. Mikor feltűntek a környéken, az apácák megrémültek, csak Klára anya nem veszítette el a bátorságát. Imádságban így könyörgött: ,,Uram, óvd meg a te szolgálóidat, akik magukat nem tudják megvédeni ebben a veszedelemben!'” Akkor egy fiú hangja szólalt meg: „Mindig megőrizlek titeket!” Klára megparancsolta a nővéreknek, hogy tovább már ne féljenek. Betegágyát a kolostor kapujához vitette, és megkérte a kolostor papját, hogy hozza ki az Oltáriszentséget a támadók ellen. A szaracénok pedig, akik már fenn voltak a falakon, ebben a pillanatban rémülten meghátráltak. Néhány évvel később, amikor Aversai Vitalis állt seregével Assisi előtt, ugyancsak Klára imádsága fordította el a veszedelmet”.
Jézus: Az Oltáriszentségnek akkora ereje van, hogy bármekkora tömeget képes megállítani a határoknál. Ezért lenne jó, ha minden pap fiam e felszólítást elfogadná, és kérésemet teljesítené.
8.
Fehér képsorozat: Egy kereszten az Úr Jézus, majd átalakul egy karddá, melynek hegye lefelé néz. Ezek után egy fehér vékony alakú egyén jelenik meg.
Kép: A kardot, melynek a hegye lefelé nézett, megfordítják, úgy, hogy a hegye az Ég felé nézzen.
Jézus: Emberré váltam, majd kereszthalállal meghaltam értetek. Azért jöttem, hogy kardot hozzak nektek a világra. Ez a kard azt jelenti, hogy megjelenésemtől fogva keresztemmel kettéválasztottalak titeket embereket. Az egyik oldalon állnak, akik hisznek Bennem és szeretnek Engem, szembe velük a másik oldalon, akik nem fogadnak el, és egyenesen gyűlölnek Engem. Az utolsó napig folyik a harc e két oldal között. Ezt a harcot, a kardot Én hoztam a világra. Ezért látod, hogy a kard a végén „mintha befejezné a harcot“, megfordul, a hegyén áll, és az Én dicsőséges fehér alakom bontakozik ki belőle.
9.
Kép: A sötétben hajótöröttek vannak a tengerben, egy kövérebb ember nekitámaszkodott egy úszó tárgynak, egy világító lámpást tartott a bal kezében, és ordított a fájdalomtól.
Kép: Fény.
Jézus: A hajótöröttek az antikrisztus uralma alatt megtévedt felebarátaitok, akik lelküket és testüket elvesztették. De az engesztelők imái fényt árasztanak rájuk, aminek a hatására sokan megtérnek, és irgalomért kiáltozva Istenhez fordulnak.
10.
Hang: Szívcsere.
Jézus: Képzed bele magad a hozzád forduló felebarát helyzetébe, élj vele egy kicsit, mintha ő te lennél. Meglátod, sokkal jobban meg fogod érteni őt.
11.
Hang: Ha nem haragszol.
Hang: Szív... szívemre hallgatsz.
Hang: Én mindig azt fogom tudni.
Jézus: Csak akkor tudsz szeretetet adni, ha nem haragszol a megbántódra. De ez egyedül nem megy. Csak akkor tudod megoldani, ha a te kis szíved az Én megbocsátó szeretetemre hallgat. Én mindig tudni fogom a te nagy erőfeszítéseidet, amikor legyőzöd a haragot, és belőlem merítesz szeretetet.
12.
Azért imádkoztam, hogy mielőbb minél több zsidó ismerje el Jézus, mint Megváltót, még a Nagyfigyelmeztetés előtt.
Hang: Megtisztelsz ezzel.
Kép: Irgalmas Jézus.
Kép: Mennyei Atya képe.
Jézus: Hogy az Én választott népem nem fogad el, és nem ismer el Engem, az nagy fájdalom a Szívemnek. Ezt a fájdalmamat enyhíted, mikor imádkozol megtérésükért. Ők öltek meg, mégis boldogan leszek irgalmas velük. Atyám is várja a Felé fordulásukat.
13.
Egy üzenetben olvasták, hogy a vad hajtásokat le fogják vágni.
Kép: Gyökerestül ásnak ki és tépnek ki növényeket, fákat.
Arról beszélt valaki, hogy köveket fognak felforgatni.
Kép: Köveket forgatnak meg, melyek alján rengeteg féreg mászik egymás hegyén-hátán. Az, ami eddig el volt takarva, a napvilágra jön, felfedik a titkokat, ami eddig rejtekben volt.
Jézus: Nagyon bűnös ez a világ. Gyermekeim elvadultak, Atyám parancsait lábbal tapossák, és nem akarnak megtérni. Azt, aki még élete utolsó pillanatában sem gyakorol bűnbánatot, tövestül fogom kitépni a Szívemből, és a tűzre vetem, az örök tűzre. Nyüzsgő férgek a szememben ők, akik bárhogy is rejtőzködtek, most végül felszínre kerültek.
2018.11.25.
1.
Világméretű Szentségimádás volt Krisztus Király előestéjén. Lehetőleg regisztráltatni kellett magunkat az interneten, ahol nyomon lehetett követni, hogy az egész világon hányan vesznek részt a Szentségimádáson. A templomok helyét, ahol Szentségimádás volt, fénylő ponttal jelezték a térképen. Magyarország csupa fényben úszott az Európai országokhoz és a világ más országaihoz képest.
Érzés: Főleg Magyarország imái és hitélete éltetik és tartják fenn az egész világot szellemi szinten.
Jézus: Drága kislányom, a világtérképen látottakból megtudhattad, hogy hazátok élen jár a vallásgyakorlatokban. Pedig itt is gyermekeimnek csak néhány százaléka jár Szentmisére, és még sokkal kevesebb Szentségimádásra. Hogy mégis vezettek ezen a téren, az annak köszönhető, hogy Édesanyám választott országa vagytok, Szent István felajánlotta Neki Magyarországot. Szomorú a lelkem, hogy az egész világon oly kevesen gyakorolják vallásukat gyermekeim. Titeket, drága kis magyarjaim kérlek fel, hogy egyre többet imádkozzatok a hitetlen és közömbös világ megtéréséért. Én mindenkit meg akarok váltani, és ebben számítok a ti segítségetekre.
2.
Hang: Miért nem jöttök el?
Jézus: Az elmúlt évezredek alatt szebbnél-szebb, többnél-több templomot építettek tiszteletünkre, de ezek szinte konganak az ürességtől. A városokban megtelnek a padok, de a kisebb helységekben alig látok Szentmisére járókat. Folynak az engesztelések házaknál itt is, ott is, de általában a templomba nem engedik be az engesztelőket. Bezárva, magányosan, szomorú Szívvel várok rátok a tabernákulumban. Gyűjtögetem, tervezgetem a kegyelmeket, amit ki akarok osztani, de a templomok zárva vannak, és ti az otthonaitokban tartózkodtok. Miért van ez? Azért, mert ahogy az évszázadokkal távolodtok az Én tartózkodásomtól, szenvedéseimtől és feltámadásomtól, úgy hidegül el egyre jobban a szívetek Tőlem. Már nem tartjátok bűnnek a hűtlenséget és hálátlanságot, és a tízparancsolat ellen elkövetett többi bűnt. A különböző Istenellenes ateista elméletek szintén hozzájárultak ahhoz, hogy elszakadjatok Tőlem és Atyámtól. Engesztelőim, mutassatok példát arra nézve, hogyan kell újra Felénk fordulni.
3.
Hang: Így óvom meg az igaz otthonotokat.
Jézus: Azokra az otthonokra, ahol béke, szeretet, Istenszeretet, és közös családi imádkozás van, a keresztényüldözések idején különös gondot fordítok, láthatatlanná teszem ezeket az ellenségek előtt.
4.
Hang: Ez mindent megér.
Jézus: Ha az életedben jó értékrendet állítasz föl, az mindent megér. Első helyen álljon Isten és a lelked, második helyen a család és a felebarátok, harmadik helyen a munka, és a negyedik helyen a pihenés, szórakozás.
5.
A villamoson utazva láttam egy béna fiút kerekes székben.
Hang: Engesztelő társam vagy.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: A kerekes székben ülő béna fiú a szenvedésével engesztel a saját és a világ bűneiért, te pedig az imáiddal.
6.
Kép: Valaki lábán barna csizma, majd leveti a csizmát.
Jézus: A kép azt a gyermekemet ábrázolja, aki elhatározza, hogy vállalja a lelki fejlődés nehéz útját, de aztán nincs lelki ereje hozzá, meggondolja magát.
7.
Kép: Egy nagyon vastag, piros fedelű, kisebb méretű könyv. A könyvet a hátsó fedele és az utolsó lap között nyitották ki, ahol egy vékonyabb füzet volt található, melyen a saját kézírásomat ismertem fel.
Jézus: Drága kislányom, a te írásaid és a Szentírás, mind a kettő az Én Igém.
8.
Kép: Nagy sárga csillagok.
Kép: Egy pápa, pápai tiara a fején, régebbi korokból való.
Kép: Egy pápa pápai trónon ül jobbra fordulva, aranyszínű pápai tiara a fején, fehér kesztyű a kezén, arany gyűrű a jobb gyűrűsujján. Úgy tűnt, mintha ez a pápa jó régen élt volna.
Jézus: A régi pápák a maitól eltérő, díszes öltözékben és trónon jelentek meg, amivel nem saját gazdagságukat, hatalmukat fitogtatták, hanem mint az Én utódaim, az Én Főpapi nagyságomat, az Irántam való mélységes tiszteletet, a külső tiszteletet fejezték ki. Ma ez megváltozott.
9.
Arról volt szó, hogy az ember olykor magatehetetlennek érzi magát.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: Fény.
Jézus: Mindenkinek vannak nehéz lelki pillanatai, amikor letörtnek érzi magát. Kövess Engem, olvashatod a Szent könyvekben, hogy mennyi ellenségem volt, és mennyi megaláztatás, sikertelenség vett körül. Meríts erőt Belőlem.
10.
Hang: A dolgok sűrűjében találod magadat.
Kép: Nagyméretű alakok vesznek körül, emberek és Angyalok egyaránt.
Jézus: Amikor úgy érzed, hogy el vagy halmozva munkával, gondokkal, problémákkal, és alig tudsz helyt állni, akkor nem vagy egyedül. Az Égből küldöm neked a segítséget, Angyalaimat és Szentjeimet.
11.
Kép: Egy személy egy sötét színű, nagyon bő csuhában balra fordulva, kapucnival a fején. Az emberből semmi nem látszik, csak a bő ruha.
Jézus: A kép ijesztőnek tűnik, mert a halált ábrázolja. De a haláltól ne féljetek, mert átlépés e fejletlen földi világról a túlvilágra. Azért mutatom neked, mert a Nagyfigyelmeztetéskor rengeteg embert el fog vinni. Imádkozz azokért, akik majd akkor meghalnak, hogy el ne kárhozzanak. Hiszen akikért imádkozol, az el fogja kerülni a poklot.
12.
Hang: Felszínre kerülnek a dolgok.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: A külön ítéleten és a végítéleten a legelrejtettebb dolgok is kiderülnek. De csak azok a bűnök, amelyeket nem bántak és nem gyóntak meg. Ez nagy vigasztalás nektek. Szent Szívem irgalma ezen a téren is végtelen.
13.
Hang: Hogy fejlődhet… hogy mit mond ez a világ.
Kép: Egy számomra ismeretlen, gyűrű alakú eszköz, amelyet űrkutatáshoz használtak.
Kép: Egy villám.
Jézus: Atyám nektek adta a Földet és az egész világmindenséget, hogy ismerjétek meg. De ti túlzásba estetek, és túl akarjátok szárnyalni a teremtést. Nehogy azt higgyétek, hogy a végtelenségig engedjük a tudomány merész lépéseit. Gondoljatok a lombik bébikre és a klónokra, amivel utánozni akarják Istent, pedig Ő az élet és a halál Ura. Ha nem hagyják abba ezeket a kísérletezéseket, Atyám haragja lesújt rájuk.
14.
Hang: Győzelemre hívlak meg benneteket.
Jézus: Engesztelőim, hozzátok szólok. Kardot adok kezetekbe, a rózsafüzért és a böjtöt, az önmegtagadásokat és áldozatokat, ezekkel győzzétek le a körülöttetek rajzó kísértéseket. Naponta imádkozzátok azt a Szent Mihály imát, amely 50 000 lelket taszít a mélybe.
15.
Hang: Itt van mindjárt.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Az Én második dicsőséges eljövetelem hamarosan bekövetkezik. Nem is sejtitek, milyen rohamszerűen követik majd egymást a nagy események, amelyek megelőzik. Le fogom rövidíteni a szenvedések, megpróbáltatások idejét.
16.
Hang: Hogyhogy nem tudod?
Kép: Egy fiú balra néz, a fején, a bal füle felett van egy négyzet alakú tárgy, valami lehallgató, mely arra való, hogy őt hallgassák le, vagy manipulálják, vagy ő hallgasson le másokat.
Jézus: Ha még nem tudod, elmondom neked, hogy ezután nagyon óvatosnak kell lenned, mert vannak kijelölt emberek, akiknek az a feladatuk, hogy lehallgassák a telefonkészülékeket, és ellenőrizzék az internetre feltett titkos közlendőket.
17.
Kép: Egy nagyméretű valaki, kinek szíve helyén egy feketeség van, két karjában tart egy erőtlen embert.
Jézus: Ellenségem azokat a haldoklókat szedi össze, akik még az utolsó pillanatban is elutasítanak Engem, és nincs bennük bűnbánat.
18.
Hang: Forr a világ.
Jézus: Nézz körül kislányom, akármerre nézel, tele van a világ tüntetésekkel, sztrájkokkal, robbantásokkal, gyilkosságokkal, és a migránsok betódulásával, most már nemcsak Európába, hanem a többi kontinensbe is. Növekszik a gyűlölet, a harag, az ellenségeskedés, a terror, az emberek, és a nemzetek szívében. Ezek mind a Nagyfigyelmeztetés előjelei.
19.
Hang: Plusz 2 darab doboz van.
Kép: Egy férfi egy asztalnál áll velem szemben, egy dobozra mutat.
Jézus: A három legfőbb Keresztény erényt mutatom neked. Az ember a hit dobozára mutat. A sziklaszilárd hit van benne. De az örök élethez ez nem elég, ott van még a remény és a szeretet doboza.
20.
Kép: Egy felhő felett egy csillag, majd a csillag helyett a fatimai Szűzanya jelent meg.
Jézus: Ne csak Rólam beszélj, és ne csak Hozzám irányítsd gyermekeimet, hanem Mennyei Édesanyádhoz is, Aki tárt karokkal várja őket, és közben akar járni értük.
21.
Hang: Nincs menekvés… háború.
Kép: Egy leány ment át egy úton lévő zebrán, majd az édesanyjával találkozott, elbúcsúzott tőle, a karjait is lengette, majd visszafordult, átment újra a zebrán, és arra ment, amerről jött.
Jézus: Sok gyermek elbúcsúzik a szüleitől, mert külföldre költözik. De azért időnként haza jön látogatóba, majd újra elhagyja otthonát. Drága magyarjaim legjobb, ha hazátokban maradtok, mert ez a legbiztonságosabb hely.
22.
Hang: Olvasottak… tragédiák.
Jézus: Sok természeti katasztrófáról, terrortámadásokról, belharcokról hallhattok és olvashattok. Ezek tragédiába fordulnak. Sok-sok család gyászol. Imádkozz a halottakért és hozzátartozóikért.
23.
Hang: Hogy ne büntessünk.
Jézus: A büntetésnek mindenképpen meg kell történnie, de Atyámmal és a Szentlélekkel arra törekszünk, hogy minél több ember megtérjen, és ezáltal enyhíthessük a büntetést.
24.
Hang: Mindezt muszáj megértened.
Hang: Mindez azért van, hogy megértsétek.
Jézus: A szenvedés misztériumát, bármilyen nehéz, meg kell értened. Azért adom a szenvedést, hogy megértsétek, hogy azzal rendkívüli nagy érdemeket lehet szerezni. Saját lelkednek, és másoknak egyaránt.
25.
Kép: Egy háromszög, melynek körvonalát emberek alkotják.
Jézus: Mindnyájan ti emberek Istenben, tehát a Szentháromságban éltek és léteztek.
26.
Hang: A várakozási idő lejárt.
Jézus: Meghosszabbítottuk a várakozást sok-sok évvel, évtizeddel, de most már eljött az idő. Sok millió ember megtért azóta, és Atyám küldi Szentlelkét, hogy végre leszálljon a Földre, és rendet csináljon.
27.
Hang: Nem megszüntetni jöttem a világot.
Jézus: Azért váltam emberré, hogy megmentsem az emberiséget a kárhozattól. Nem megszüntetni akarom a világot, hanem második eljövetelemmel újjá teremteni.
29.
Olvastam: Pio atyához egy pap ment gyónni, ki azt gyónta meg, hogy előfordul, hogy nem imádkozza el a breviáriumot, a zsolozsmát. Pio atya erre megpofozta a papot, és mondta neki, hogy azáltal, hogy nem imádkozza el, meglopja az Egyházat.
Érzés: Hívőként, ha nem is imádkozok el mindent, amit terveztem, mégis megajándékozom vele az Urat.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A papok mulasztásait más mértékkel mérjük. Te, ha az idő rövidsége miatt el is hagysz valami imát, az elmondottakkal megajándékozod az Egyházat és Engem.