2010. november 12., péntek

NOVEMBER 21. VASÁRNAP. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE!

KILENCED JÉZUS, AZ IGAZ KIRÁLY TISZTELETÉRE
  Ez az egyszerű kilenced a legnagyobb ajándék Urunktól, Jézustól,
melyhez ezeket a rendkívüli ígéreteket tette:
  ,,Megígérem, hogy minden alkalommal, mikor ezt a kilencedet
imádkozzátok, megtérítek tíz bűnöst, és tíz lelket az egyetlen hitre
vezetek, tíz lelket szabadon bocsátok a tisztítótűzbôl, s köztük sok
papi lelket, és ítéletem kevésbé lesz szigorú.''
  A kilenced, napi egyszeri imádságot jelent 9 napon át, a következô
imákkal:
  1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsôség , valamint:
  ,,Ó, Uram, Jézus, mi Istenünk, te Egyetlen, Legszentebb Királya és
Uralkodója az összes népnek! Hozzád imádkozunk nagy reménységben, ó,
Isteni Király, irgalmadért, békéért, igazságért, és minden jóért.
Védelmezd meg, Urunk, Királyunk családunkat és szülôföldünket! Ôrizz
meg minket, Legszentebb Urunk! Védj meg minket az ellenségtôl, és a Te
igazságos Ítéletedtôl!
  Bocsásd meg ellened elkövetett bűneinket, ó, Hatalmas Király!
Megérdemeljük igazságos ítéletedet, mégis irgalmazz nekünk, és bocsásd
meg vétkeinket! Bízunk nagy irgalmasságodban, ó, Félelmetes Király,
meghajlunk Elôtted, és imádkozunk Hozzád: tedd Királyságodat
megismerhetôvé a földön! Ámen.''

SZENTÁLDOZÁS KILENCED
Jézus kérése:
  ,,Azt kívánom, hogy a hűséges lelkek, akik elvégzik ezt az
ájtatosságot Nekem, végezzenek szentáldozás kilencedet. Ajánlják fel
kilenc egymást követô szentáldozásukat Nekem, mint Minden Népek
Királyának, és lehetôleg járuljanak szentgyónáshoz a kilenced ideje
alatt.''
  E kilenced hatalmas erejét Jézus megmutatta a látnoknak: Jézus az
égre tekintett és kilencszer adott parancsot angyalok földre
szállására. Majd elmagyarázta:
  ,,Leányom, azon lelkek számára, akik ezt az áhítatot elvégzik, egy-
egy angyalt küldök mind a kilenc karból, hogy földi életükben vezessék,
és ôrizzék ôket.''
  Jézus azt kívánja, hogy ezt a kilencedet másokért is ajánljuk fel.
  ,,Ez a kilenced elvégezhetô más lelkekért is, akik ugyanabban az
angyali védelemben részesülnek ígéretek szerint. Mintha maguk végezték
volna el. Arra buzdítom a hűséges lelkeket, hozzák meg ezt az áldozatot
másokért is, akik önmagukért nem teszik meg. Ezekben az utolsó idôkben
az ellenség hatalma nagymértékben megnôtt. Nagy szüksége van
gyermekeimnek erre a védelemre Bármit kértek is e kilenced alatt, ha
az egyezik Akaratommal, biztosan teljesülni fog. Kérjetek tehát bátran,
bármit.''

KÜLÖNLEGES ÁLDÁS
  Jézus Minden Népek Királya különleges áldását Miasszonyunk
nyilatkoztatta ki. A különleges áldást bárki átadhatja másoknak
személyesen vagy távolról -- imában. Ha személyesen adjuk, helyezzük
kezünket annak a fejére, akinek az áldást adjuk úgy, hogy hüvelykujjunk
az illetô homlokán legyen. Ha távolba küldjük az áldást, tartsuk fel
kezeinket, vagy fordítsuk a távol lévô személy vagy csoport irányába,
és imádkozzuk:
  Jézusnak, Minden Népek Királyának uralma valósuljon meg a szívedben,
  Jézusnak, Minden Népek Királyának uralma éljen a te szívedben,
  Jézusnak, Minden Népek Királyának uralma kerüljön átadásra a te
szívedben, az egész világon!
  Kérem, hogy e különleges áldás, a Szűzanyán, Minden Népek Királynôjén
és Édesanyján keresztül szerezze meg mindezt számodra, mint az Isten
Fia Szent Szívének Különleges kegyelmét, az Atya, Fiú, és a Szentlélek
Nevében. Ámen.
  Ha elmondjuk ezt az imát, rajzoljuk a kereszt jelét az illetô
irányába. A különleges áldás gyógyulást is ad, valamint a Jézus
Testével való egységbe kerülést. Adjátok hát ezen áldást mindazokra,
akiknek szűksége van Isten kegyelmeire

2010.11.11.

2010. november 11. Csütörtök
Ma úgy, mint más napokon, többször láttam az Úrjézust az órákon. Úgy érzem, az Úrjézus jelenlétében nem követhetek el semmi rosszat, bűnt, mert most már látom Őt és tudom, hogy figyel engem.
Jézus: Drága gyermekem! Érzed a változást a lelkedben? Az Én valóságos és szeretetteljes jelenlétem alakítja szépen a te kis szívedet és lelkedet. Minél jobban megszeretsz engem, annál jobban kerülni fogod a bűnt, hogy ne okozz nekem fájdalmat. Ez így helyes gyermekem! Hidd el, ha továbbra is törekszel a tisztaságra, egyre jobban át fogod tudni adni magad nekem és én nagy szeretetemben olyanná formálom lelkedet, amilyennek látni szeretném. Csak így tovább, drága kis gyermekem!
Tegnap este a Bibliából olvastam fel a többieknek. Azt a részt olvastam, hogy készüljünk fel, mert nem tudhatjuk, melyik órában jön el az Emberfia. Jézus: Drága gyermekem, tegnap láttál engem a kápolnában és hidd el, nagy örömmel hallgattam, ahogyan olvasod szavaimat. Nektek, választottaim, az Evangélium szerint kell élnetek, ezért felkészülten és örömmel várjátok Megváltótok eljövetelét, hogy részesíthesselek benneteket az Örök Élet ajándékában. Örültem neki gyermekem, hogy ezzel az evangéliumi résszel figyelmezteted társaidat az eljövetelemre! Látod gyermekem? Te is egy eszköz vagy az én kezemben, mint minden más választottam.
Láttam a Szűzanyát, ahogy rám mosolygott. Szűzanya: Drága gyermekem, valóban úgy láttál engem, mint a medjugorjei Szűzanyát. Ott a „Béke Királynőjeként” mutatkoztam be. Neked , gyermekem, úgy mutatkozom be, mint SZÍVETEK KIRÁLYNŐJE. Szent Fiam és Én legyünk szívetekben az elsők, mert általunk kerülhettek be a mennyek országába.
Ma újból mutatta Jézus, hogy velem sétál a templomba és mellettem ül.
Szentgyónás előtt Jézus: Ne félj Tőlem!
Amikor gyóntam, látomásban a gyóntatószékben Jézus ült, és neki gyóntam. Feloldozásnál az Úrjézus két kezét kitárva, feltekintett az égre, kérte az Atyától, hogy bocsásson meg nekem. Jézus: Drága gyermekem, légy boldog, mert kevés választottamnak mutatom meg ezeket a látomásokat, melyeket a gyónásnál láttál.
Szentmise elején az Úrjézust láttam, mellette volt a Szűzanya, mögöttük a Mennyei Atya, fölötte pedig a Szentlélek galamb alakban. Jézus: Drága gyermekem, ezzel a látomással azt mutatom neked, hogy mi, a Szentháromság és Édesanyám mindig jelen vagyunk a szentmisében.
Evangéliumkor azt láttam, hogy az Úrjézus fehér ruhában felolvasta nekünk az evangéliumot. A szószék mindkét oldalán egy-egy angyal térdelt kezét összetéve. Jézus: Drága gyermekeim! Nektek is az angyalokhoz hasonlóan kell szívetekbe fogadni az evangéliumot.
Prédikáció alatt látomásban egy fénylő helyen voltam és egy sárga, aranyszínű úton haladtam, melynek végén az Úrjézus állt. Amikor odaértem hozzá, sírva leborultam és megcsókoltam a lábait. Ő felemelte arcomat, kezében egy szentostya volt. Megáldoztatott, a homlokomra adott egy szeretetcsókot, majd megsimogatta az arcomat. Jézus: Drága gyermekem, megáldalak a mély szeretet és hűség lelkületével az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Megmutattam neked látomásban, milyen egy igazi lelki áldozás. Légy boldog gyermekem, mert nagy szeretetemben nagyon szép kegyelemmel ajándékoztalak meg.
Az áldozati liturgia előtt az Úrjézust láttam kijönni a tabernákulumból és kitárt karokkal ajánlott fel mindent az Atyának. Közben a Szűzanya térdelt és mély alázattal értünk imádkozott az oltárnál. Amikor Jézus a magasba emelte a kelyhet, a szentostya kiemelkedett a kehelyből. A Mennyei Atya tárt karokkal fogadta és megáldotta az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amikor újból felemelte a kelyhet, a szentostyában a torinói lepel szomorú Jézus arcát láttam. Jézus: Drága gyermekem, mikor a Mennyei Atya megáldja az ostyát, akkor ez a kis ostya valóságosan átváltozik az én szent Testemmé és megszentelődik. Gyermekeim, azért volt szomorú az arcom, mert sokat szenvedek a ti bűneitek miatt.
A Szent vagy alatt látomásban az Úrjézus egy gyönyörűen aranyozott kereszten feküdt és testén már nem voltak sebek. Az angyalok ezrei körbevették Jézust, mint bárányt és térdre borulva imádták őt. Jézus: Drága Gyermekem, ebben a látomásban láttál engem dicsőséges keresztemen meghalni. Mindig légy hálás irántam, gyermekem, mert sokat szenvedtem értetek, hogy meg tudjalak váltani benneteket.
Az Isten Báránya alatt az Irgalmas Jézust láttam felénk jönni és a szívéből áradó piros sugár mindannyiunkat elárasztott. Jézus: Drága gyermekem, irgalmammal és Szent Véremmel átöleltelek benneteket és megtisztítottalak, hogy szeretettel és bűnbánattal járuljatok a szentáldozáshoz.
A szentáldozás alattújból megmutatta Jézus, hogy Ő áldoztat meg minket. Amikor valaki kézben áldozott, szomorúan adta neki Szent Testét. Jézus: Drága gyermekeim, a pap kezei fel vannak szentelve, de a ti kezeitek nincsenek. Ezért méltatlanul áldoztok, ha kézbe áldoztok!
Amikor mentem áldozni, nagy különbséget éreztem, aközött amikor Jézus vagy a pap áldoztatott. Az Úrjézus mindig nagy szeretettel és békével adja nekünk Szent Testét. Jézus: Drága gyermekem! Imádkozz a papokért, hogy mindnyájan átalakuljanak belém.
A szentmise végén az Úrjézust láttam, mellette állt a Mennyei Atya fehér ruhában. Mindketten megáldottak minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Este a szobámban imádkoztam, és többször láttam az Úrjézust mellettem ülni vagy állni. Amikor a kápolnában voltam, láttam a Szűzanyát fehér ruhában, fehér fátyollal felénk jönni, és azt mondta: „Jöjjetek gyermekeim, karjaimba!”. Lefekvésnél így szóltam Jézushoz: Jóéjszakát drága Jézusom! Ő látomásban lehajolt hozzám, adott egy szeretetcsókot a homlokomra, megsimogatta arcomat és azt mondta: Jó éjszakát drága gyermekem!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Az emberiség a végleges tisztulás előtt áll

2010. november 11. csütörtök; 12:20 óra
Igen, szeretett leányom, Én vagyok az. Te és én együttesen fogjuk felkészíteni a világot azokra az időkre, amelyek az emberiségre várnak, amikor a föld szembe néz a végleges megtisztulással.
Nagyon fontos, hogy erre a tisztulásra sor kerüljön, különben gyermekeimnek nem lenne örök életük. Szorongattatások lesznek, amelyekkel minden gyermekemnek, de különösképpen követőimnek kell  szembe nézniük, mert ez annak a harcnak lesz  a része, amelyet a lelkek megmentése érdekében kell megvívniuk.
Lazíts. Engedd leányom, hogy Szeretetem eltöltse a szívedet. Fogadd el, ez az Én ajándékom. Lehet, hogy meglepő számodra, de Én vagyok a te családod. Te az Én Királyságomban otthonra találsz. Most kaptál egy feladatot, amelyet véghez kell vinned. Fogd a kezem, s Én vezetni fogom elmédet, hogy gyermekeim visszataláljanak Szent Szívemhez. Most pihenj gyermekem.
Szerető Jézus Krisztusotok. Szerető Megváltótok.


Szűz Mária második üzenete

2010. november 11. csütörtök; 00:20 óra
Te erős vagy gyermekem, és nagyon rendkívüli. Mindig dolgozni fogok veled, mivel te már láttad itt a Földön az élet mindkét oldalát. Gyermekem, te felismerted Isten munkálkodásának lényegét. Légy áldott szeretett gyermekem, köszönöm neked.
Igen, édes gyermekem, a kegyelmeket a munkád elvégzéséhez kaptad. Abban a pillanatban, amikor a Szentlélek belépett a szívedbe, készen álltál a munkára.
Irántad való feltétlen szeretetem erősebbé tesz majd téged, mint amilyen az elmúlt napokban voltál. Kérlek, ne aggodalmaskodj, mert az aggodalom egy negatív érzés, és csak visszatart téged. Minden nap imádkozz Hozzám, a te Örök Anyádhoz. Sohasem hagylak el, és a munkádban sem hagylak cserben. Egy egészen különleges ajándékot kaptál édes gyermekem, használd ki úgy, ahogyan csak tudod. Igen gyermekem, megértem, hogy ez nagyon félelemkeltő most számodra. Mindig legyél biztos abban, hogy utad minden lépésénél veled vagyok. Béke veled.
Mindig a szívedben fogok lakni. Megáldalak gyermekem, és köszönöm, hogy válaszoltál.
A Béke és Remény Anyja, Mária