2020. február 1., szombat

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által


2020 Év

2020. 01. 01, Szerda (Hajnali 0:30)
Ismét egy újévbe léptünk. Amikor imádkoztam, az Úr megjelent váratlanul előttem és megmutatta nekem, hogy ez az év mit fog jelenteni számunkra. Láttam, ahogyan a Nap lassan lenyugodott (a naplementéhez hasonlóan) és hirtelen felváltotta a Hold, amely magával hozta az éjszakát. Miközben ezt szemléltem Jézus így szólt:
„Ebben az évben a fény és a sötétség közötti harc még élesebben meg fog mutatkozni előttetek. Minden gyermekemet arra intem, hogy tartson még alaposabb lelkiismeretvizsgálatot és gyakoroljon őszinte, mély bűnbánatot! Sok bűnötök van, amit nem vesztek észre magatokban. Sokan hagyjátok elaludni a lelkiismereteteket, melynek hangja ott él bennetek. Szent Törvényeimet még nem írtátok egészen a szívetekbe! Ne sajnáljatok az időt sohasem arra, hogy önmagatokba forduljatok és keressétek a helyes utat az imádság segítségével! Ez az év olyan eseményeket hoz magával, amelyet csak éber lélekkel lehet átvészelni. Ha nem törekedtek az éberségre, akkor könnyen el fogtok bukni. A szellemi háború most veszi igazán kezdetét. Amit eddig láttatok, az semmi volt ahhoz képest, ami most fog következni. Bizony mondom nektek, hogy kevesen lesznek azok, akik igazán ki fognak tartani Mellettem. A végső események már a beteljesedés felé haladnak. Egyes eseményeket már megtapasztaltatok, míg másokat még nem. Ettől ne rendüljön meg a hitetek, hanem ellenkezőleg, még jobban készüljetek! Az állandó készenlét fogja megadni nektek a lelki békét és a kegyelmet, hogy a megpróbáltatások nem fognak megtörni titeket. Ne kutassátok az időpontokat és az eseményeket! Aki ezt teszi, feleslegesen töri a fejét. A titok a beteljesedésig titok marad. Még választottjaim előtt sem fedem fel ezeket a titkokat, mert tőlük is azt várom el, mint mindenkitől, hogy éberen virrasszanak.”
A magyar népnek is üzent az Úr:
„Édesanyám népe vagytok, de nem tértetek meg. A számtalan szenvedés még nem volt elég nektek ahhoz, hogy szíveteket Felém fordítsátok? Országotokban sok Júdás él, akik hazátokat ellenségetek kezére adják! Magyarországnak tisztulnia kell háromszorosan is, mert bár kiválasztottak vagytok Édesanyám által, mégis bűneitek az égbe kiáltanak! Ha vezetőitek elfordítják tekintetüket Rólam, akkor küldetésükben elbuknak. Én azt akarom, hogy ez az ország az egész emberiségért engeszteljen! Oly kevesen vannak, akik hirdetni merik az igazságot. A Sátán mélyen befészkelte magát mindenhova, nehogy e nép le tudja őt győzni. Bizony mondom nektek, hogy a kommunizmus ismét megerősödött hazátokban. Imádkozzatok, nehogy a történelem újra megismételje magát! Az Eucharisztikus Kongresszus alatt Atyám tekintete rajta lesz egész Magyarországon, mint ahogyan a világ figyelme is. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék.  (1 Kor 10, 12) Gyakoroljatok alázatot, és térjetek vissza az istenfélelem útjára!”

Mária Magdolna
A Sátán kettős célja

2020. 01. 02, Csütörtök
Jézus egy templomba vezetett engem, ahol éppen az Úrfelmutatás volt. A Sátán, mint bukott angyal, egyszer csak megjelent és közel merészkedett az oltárhoz. Mély gyűlölettel nézte az Eucharisztiát, melyben jelen van Krisztus. Olyan gyűlölettel tekintett Jézusra, miként az Ő kereszthalála előtt is tette. Az Úr így szólt hozzám:
„A Sátán szellemi lény, egy angyal, akinek nincs anyagi teste. A világban bolyong mindenütt, hogy az embereket a bűnre kísértse. Mivel ő szellemi lény, így fizikai cselekedetekre képtelen. A legfőbb tevékenysége a sugallat, mellyel az emberek értelmét célozza meg. Minden szent angyal a tudás teljességét birtokolja. Mielőtt fellázadt Ellenem, a teljes tudás birtokában volt. Lázadása után ez a tudás átfordult a gonoszságba. A bűn megfertőzte akaratát, így minden erejét és tudását arra fordította, hogy kidolgozza a gonoszság minden tudományát és művészetét. Tudta, hogy Isten az embert szereti legjobban az összes teremtménye közül. Tudta, hogy Istennek a legnagyobb fájdalmat csak az emberen keresztül okozhatja. Gyermekem, a Sátán tehetetlen anyagi test nélkül! Az embernek megadatott, hogy keze és lába legyen, és ami a legfontosabb, az hogy gondolkodó lény. Az ember képes cselekedni, vagyis gondolatait, szavait tettekre tudja váltani. Érted, hogy a Sátánnak miért olyan fontos az ember? Általa képes a gonoszságát véghezvinni. A Sátánnak nemcsak az emberek lelke kell, hanem eszközként is akarja őket használni. A Sátánnak két célja van: az első a lelkek megszerzése, a második Isten megsemmisítése. A Sátán tudja, hogy Isten örökké él, hisz Ő a mindenség Teremtője. Ám tudatában van annak, hogy az Eucharisztia, amelyet egy kis Ostya alkot, azt meg tudja semmisíteni, mivel anyagból van. Ha ezt eléri, akkor a híd megszűnhet az ég és a föld között, amely az üdvösséghez vezet. Gyermekem, a Sátán mindezt megvalósítja, de csak egy bizonyos határig, amelyet Atyám szab ki neki. Én nem hagylak el titeket sohasem, hiszen csak Általam juthattok be a Mennyországba. Közel van az idő! Egyházam ismét meg fogja tapasztalni azt, amit az apostolok is megtapasztaltak halálom után, akik három napig nélkülöztek Engem. Feltámadásom azonban nagy erőt, hitet és vigaszt nyújtott nekik. Én veletek maradok a világ végezetéig. Ezt sose felejtsétek el!”

Mária Magdolna

A Sátán szarvai letörtek

2020. 01. 03, Péntek
Nagy belső küzdelem során (ami a szívemben zajlott) váratlanul ez a látomás tárult elém: Láttam a drága Jézust: ruhája fényesebb volt a Napnál és előtte a Sátán kényszeredetten meghajolt. Urunk dicsősége egyre csak növekedett olyannyira, hogy végül a Sátán szarvai letörtek. A Sátán elbukott és megsemmisülve ment el. Ekkor megértettem, hogy mit kell tennem. Az Úr így magyarázta el nekem a látomást:
„A Sátán, mint a hazugság atyja végül elbukik, mert az Igazság Atyja győzedelmeskedik felette. A Sátán a hazugságait csak egy ideig tudja leplezni, látszólagos eredményeket produkál, amik mögött nincsenek valódi jó gyümölcsök. Az igazság mindig igazság marad! Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.”


Mária MagdolnaA kereszt üdvözít

2020. 01. 08, Szerda
Láttam, hogy minden beteg ember egy kereszten fekszik, amelyre rá van szegezve a kezük és a lábuk. A mi Urunk így szólt:
„Leányom, amikor keresztre feszítettek Engem, akkor még inkább ki voltam szolgáltatva a hóhéroknak. Mozdulatlan voltam a kereszten. Ellenségeim bármit meg tehettek Velem. Mindent elfogadtam és felajánlottam. Azok a betegek, akik folyamatosan vádaskodnak, olyanok a szememben, mint a bal lator. Ám, akik csendben viselik a szenvedést és nem panaszkodnak, közelebb állnak Hozzám, mert a jobb latorra emlékeztetnek Engem. Azt kérdezted Tőlem, hogy milyen célom van velük? Hát nem tudod kislányom, hogy Én a szenvedő embereken keresztül hívom fel a világ figyelmét Önmagamra?” Azért kapják a keresztet, hogy általa üdvözüljenek.
Mária MagdolnaA szenvedés kegyelem és nem büntetés

2020. 01. 10, Péntek
Gyakran tapasztalom, hogy az embereknek milyen hosszú időbe telik elfogadni a szenvedést. Vannak, akik nem tudják elfogadni az állapotukat és nem kérnek segítséget. A szenvedés során mutatkozik meg igazán az ember valódi természete. Miközben elmélkedtem, az Úr a következőt mondta nekem:
„Gyermekem, a szenvedés képes formálni, javítani az ember természetét. Van, akinek hosszú idő szükséges, míg másnak rövid idő is elég. Ez attól függ, hogy ki mennyire ragaszkodik a saját akaratához. Aki erősnek látja magát, és úgy gondolja, hogy ő jobban tudja, mire van szüksége, ott a gőg még igencsak jelen van. Ám aki engedi, hogy az Úr segítsen neki, ott a lélek lassan megtanulja az alázatot és a teljes ráhagyatkozást. Ilyenkor az emberi természet is megszelídül. Láthatod gyermekem, hogy mi a különbség az egészséges és a beteg ember között. Bizony mondom neked, hogy senki sem tudhatja előre, hogy az emberi élet milyen fordulathoz vezethet egy hirtelen baleset miatt. Bárkivel bármi megtörténhet és ez független a kortól, az egészséges életmódtól. Mindennap úgy éljetek, mintha az lenne életetek utolsó napja. A szenvedés sokak számára ijesztő tény. Viszont azok az emberek, akik saját akaratukat belesimítják az Én akaratomba, rádöbbennek egy idő után, hogy a szenvedés kegyelem és nem pedig büntetés.”
Mária Magdolna

A szeretet az egyetlen járható út

2020. 01. 18, Szombat
Vannak, akik hűségesen járnak a templomba. Áldoznak és gyónnak, mégis a szívük távol van Istentől.
Jézus: „Leányom, Előttem egyedül csakis a szív számít. Sok gyermekem van, akik igaznak mondják magukat, mégis hiányzik belőlük a valódi alázat. Az igazán alázatos ember bűnösnek tartja magát, sőt a kisebb bűnöket is nagyobb bűnöknek éli meg. Én mindig Szentséges Szívemre mutatok, hiszen a szívben dől el minden a szándéktól kezdve a tettekig. A szeretet az egyetlen járható út, amely Hozzám vezet. Aki szeret, az képes érezni. Bizony mondom neked, hogy Engem úgy tudsz igazán megismerni, ha engeded, hogy éreztessem veled a szeretetemet.”

Mária Magdolna


A boldogság utáni vágy

2020. 01. 22, Szerda
Jézus: Számtalan gazdag ember nem Belém veti a bizalmát, hanem a vagyonukba, ezért ők a világ legszegényebb emberei.  Ez érvényes mindazokra is, akik nem adnak Nekem helyet a szívükben. A boldogság nem abban rejlik, hogy az ember mindent megengedhet magának. Emlékezzetek, hogy mit tanítottam nektek: Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? (Mk 8, 36) Vakságban szenvednek mindazok, akik a világban keresik örömük forrását. Bizony mondom nektek, hogy a csillapíthatatlan vágy lesz az ő büntetésük. A világot azok akarják uralni, akiknek semmi sem elég. Ó, ha tudnátok, hogy a bűn milyen mélyre tudja rántani az embert, akkor ezerszer meggondolnátok, hogy melyik utat választjátok! A szeretet mindig győzni fog, mert a szeretet az egyetlen üdvösségre vezető út. Nagy kegyelemben részesülnek azok, akik a lelki szemeikkel tudják szemlélni a világot. Ők meglátják az élet valódi értelmét és célját. Ők még a kevésnek is tudnak örülni. Imádkozzatok, hogy a lelki szemeitekkel lássátok a világot és ne csak a fizikai szemeitekkel! A farizeusok nem voltak képesek megnyitni szívüket Előttem, mert önmagukban bíztak. A Törvényt csak külsőleg élték meg, miközben szívük sötétségben volt. Nálam jobban senki sem ismeri az emberek szívét. Mindennap emeljétek fel Hozzám a szíveteket, hogy Én rendelkezhessek felette. A szív a ti lelketek szimbóluma. A szívetekben van a szabad akaratotok forrása.”

Mária MagdolnaZűrzavar, káosz

2020. 01. 24, Péntek
Imádság közben a következőt láttam: Apa fia ellen, a lány anyja ellen, a szülők egymás ellen, a papok és a püspökök, valamint a politikai vezetők is egymás ellen harcoltak. Még az ég és a föld is egymás ellen voltak. Egy hatalmas küzdelmet láttam, ahol mindenki kardot ragadott a másik ellen. Hatalmas zűrzavar, káosz uralkodott a harc során. De láttam egy reménysugarat. A nagy tömegben egy-egy ember térdre borult, letette a kardját és azt mondta: „Elég volt! Én Isten akaratát akarom követni és nem a saját akaratomat. Egyedül Istenben bízom. Legyen minden az Ő akarata szerint!” Ezek a lelkek igazi alázatot mutattak, és Isten fényével körülvette őket. Közben a többiek a saját vesztükbe rohantak.
Jézus: „Leányom, ekkora káoszt, zűrzavart még nem látott az emberiség. Amint láttad, még a természeti erők is egymás ellen lázadnak. Mindennek oka nem más, mint az, hogy a bűn sokasága az egekig emelkedik. Én nem békét hoztam nektek, hanem kardot. Sokan félreértik szavaimat. A kard titka a szeretet. Akik a saját igazukat akarják igazolni elbuknak, mert csak egy igazság van, ami egyenlő az Én személyemmel. Akik kardot ragadnak kard által vesznek el. Akik megadják akaratukat az Én akaratomnak, azokat Magamhoz emelem. Gyermekem, mindig voltak nagy ellentétek a történelemben. De most ez az állapot a tetőfokára jutott. Hamarosan ennek véget vetek, különben nem maradna meg egy hűséges követőm sem. Csak egyedül Hozzám ragaszkodjatok, mert akkor nem fogtok csalódni.”
Mária MagdolnaAz Én igám a SZERETET

2020. 01. 26, Vasárnap
A szentek gyönyörű ruhát viseltek, fejükön ott ékeskedett a glória és lábuk alatt rózsaszirmok hevertek. Az egyik kezükben a Szentírást tartották, míg a másikban az életük könyvét. Láttam egy utat, amely rózsaszirmokkal volt beborítva. Láttam a mi feltámadt Urunkat, ahogyan az úton haladt felém. Az Úr vállán ott volt a világ keresztje. Magamban azt kérdeztem: Hogyan lehetséges az, hogy Jézus nem roskad össze a kereszt alatt? Ő kedvesen ezt válaszolta:
„Leányom, a szeretet járja át lelkem és testem minden részét. A szeretet ad igazi erőt Nekem. Emlékezz arra, hogy mit mondtam:

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű (Mt 11, 28-30).

Leányom, az Én igám a SZERETET, ezért mondtam, hogy édes és könnyű a terhem. A bűnt csak a szeretet képes legyőzni. Bizony mondom neked, hogy az igaz szeretet természetfeletti ajándék. Erre a szeretetre eljutni csak a kegyelmem által lehetséges. Azt kérdezted, hogy miért nem roskadok össze a kereszt alatt? Kicsim, feltámadásom által legyőztem a bűnt és a halált, ezért nem a kereszt súlya kerekedik felül rajtam (amikor háromszor is elesett a keresztúton a bűn súlya miatt), hanem Én emelkedek a kereszt fölé a szeretetem által. Lelketek békéjét csak Bennem találhatjátok meg. Gyermekem, aki igazi életszentségben akar élni, az a szentek példáján keresztül tud a leghamarabb megszentelődni. A szentek életében megnyilvánult kegyelmem ereje. Ha az ő életüket olvasod, akkor láthatod a példájuk alapján, hogy hogyan tudták az evangéliumot megvalósítani a tetteikben. A szenteknek is volt élő példaképük, akiket hűen követtek. A mostani korszakban a legtöbben azért járnak széles úton, mert nincs igazi példaképük, tehát nincs, akire felnézhetnének. Sokszor felteszed Nekem a kérdést, hogy vannak-e a 21. században is akkora szentek, mint az előző évszázadokban? És hogy hol vannak ezek a szentek, miért nem lehet hallani róluk? Leányom, ez a kor más, mint a többi. Mindenkit elhallgattatnak kivétel nélkül. Az igazi szentek most rejtekben vannak, még a közvetlen környezetük számára sem nyilvánvaló, hogy ők mély életszentségben élnek. Mivel nem ismeritek őket, így a legtöbb ember figyelme a látnokokra, prófétákra irányul. Igen, ők is az Én választott gyermekeim. Ám, akik ki vannak választva arra a nagy feladatra, hogy továbbítsák üzeneteimet az emberek felé, igen alázatosnak kell lenniük, hogy el ne bukjanak. Csak az igazi alázat mentheti meg őket az ördög csapdájától, aki azon munkálkodik szüntelenül, hogy hogyan buktassa el és szégyenítse meg őket. Vannak, akik már elbuktak. Csak a gőg nem engedi felismerni bennük a bukásuk tényét. Gyermekem, a szentek az Egyház oszlopai voltak. Nevük örökre fel lett vésve a Mennyben és a földön is. Minél jobban elmélyülsz a szentek életének olvasásában, annál jobban megismersz Engem.”
Mária MagdolnaA koronavírus

2020. 01. 30, Csütörtök
Láttam a koronavírus áldozatait. Kínában az utcákon rengeteg halott test feküdt. Láttam, hogy a vírus olyan erős, mint annak idején a pestis vagy a kolera járvány volt. A Szűzanya könnyes szemekkel hajolt le a halottakhoz, és közben így szólt:
„Gyermekem, ezt a vírust mesterségesen hozták létre. Kína nagy ellenfelet jelent egyes országoknak, ezért ezt a fegyvert vetették be ellene. Sok ártatlan áldozata van a vírusnak és bizony mondom, hogy ez a vírus el fog terjedni Európában is. A vírusnak egyelőre nincs ellenszere. Lesznek olyan emberek, akik feltalálják a vírus ellenszerét, de már késő lesz. Imádkozzatok, mert ez csak a kezdet!”

A Szűzanya elvitt egy olyan helyre, ahol különböző növényeket láttam. Erre ő így szólt:
„Leányom, amit itt látsz, az mind gyógynövény. Elérkezett az idő! Minden gyermekemet felszólítom arra, hogy gyűjtsenek otthonukba gyógynövényeket, amelyekből teát is készíthetnek. Annak idején mindent lediktáltam nektek (más választottjaimon keresztül), csak utána kell nézzetek. A gyógynövények lesznek a ti igazi ellenszeretek a járványok, vírusok ellen. Mennyei Atyátok tudta előre, hogy melyik növénynek milyen szerepe lesz a ti életetek védelmében.”
Mária Magdolna
Távozzatok Tőlem

2020. 01. 31, Péntek
Ma ezt az evangéliumi részt olvastam. Sokszor nem értettem, hogy Jézus mire értette ezeket a mondatokat:
„Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ki démonokat, és nem a te nevedben tettünk sok csodát? De akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! (Mt 7, 22-23)
Az Úr váratlanul megjelent előttem és mielőtt felelt a kérdésemre, különböző helyekre vitt el engem. A következő szektákba volt betekintésem: jehova tanúi, baptisták, adventisták, pünkösdisták, hit gyülekezete, szcientológia, new age, metodisták stb... Láttam, hogy a vezetők kezükben tartották a Szentírást, majd különböző karizmákat gyakoroltak a híveik felett. Mögöttük egy piros függöny volt, egy színpad, amely tele volt ördögökkel. Láttam, hogy a bukott angyalok mozgatták a szálakat észrevétlenül. Jézus így szólt:
„Bizony mondom neked, hogy ők nem a Mennyei Atyám akaratát cselekszik. A Szentírásból olyan mondatokat emelnek ki és magyaráznak félre, amelyek az emberek füleit csiklandozzák. Ha megnézed a gyülekezetek pásztorait, akkor láthatod, hogy a legtöbben nem élnek életszentségben. Természetesen vannak kivételek, akik valóban életszentségre törekszenek. Minden ilyen vallás mögött a Mammon rejtőzik. Számtalan szekta erőszakosan próbálja téríteni az embereket, mert szándékai mögött érdekek vannak. Az ördögök karizmákkal ruháznak fel egyes embereket, hogy a híveiket meggyőzzék vallásuk hitelességéről. Álcsodák történnek ezeken a helyeken, ahol az emberekre nem valódi szabadulás vár, hanem még több lánc. Ő reájuk mondom, hogy nem ismertelek titeket, hiszen ők Egyházamat megvetik. Tanításaimat pedig félre dobják kedvük szerint. A szenvedést elutasítják, és közben csak a dicsőségre vágynak. Ám nem tudják, hogy a dicsőség helyett a kárhozat tüze vár rájuk.”

Mária Magdolna