2012. november 2., péntek

A Szűzanyánk 2012. november 2-ai üzenete Medjugorjéból

Medjugorje, 2012. november 2.
"Drága gyermekek! Édesanyaként arra kérlek benneteket, hogy tartsatok ki,  mint az én apostolaim. Kérem Fiamat, hogy ajándékozzon nektek Isteni  bölcsességet és erőt. Kérem, hogy környezetetekben mindent Isten igazsága  szerint ítéljetek meg és erősen álljatok ellen mindannak, ami el akar  távolítani titeket Fiamtól. Kérlek benneteket, hogy Fiam által tegyetek  tanúságot a Mennyei Atya szeretetéről. Drága gyermekeim, nagy kegyelmet  kaptatok azért, hogy Isten szeretetének tanúi legyetek. Ne vegyétek  könnyelműen a kapott felelősséget. Ne szomorítsátok meg anyai szívemet.  Édesanyaként szeretnék bízni gyermekeimben, apostolaimban. A böjt és az  imádság által utat nyittok nekem, hogy kérjem Fiamat, legyen mellettetek,  hogy általatok szenteltessék meg az Ő neve. Imádkozzatok pásztoraitokért,  mert nélkülük ebből  semmi sem lehetséges. Köszönöm nektek."
--
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Fegyverzetet kaptatok. Használjátok azokat.

2012. november 1. csütörtök, 18:00
Drága szeretett leányom, most fel kell állnotok, és a szeretetben egyesülve kell összegyűlnötök, hogy felkészüljetek az előtettek álló nehéz időkre.
Ti, erős hadseregem, áldottak vagytok és védelemben részesültök Atyám Pecsétje, az Élő Isten Pecsétje által.
Mindenekelőtt, szórjanak rátok bármit is, minden oldalról, ne feledjétek, hogy Én veletek vagyok.
A sok esemény, beleértve az ökológiai megrázkódtatásokat, a háborúkat, az egyházszakadást földi Egyházamon belül, minden egyes nemzetetek diktatúráját, melyek magjukban egybe vannak kötve, minden, egyazon időben fog beteljesülni.
Az oly sok szakadás sok könnyet és fogcsikorgatást fog okozni, de egy dolog sértetlen marad: ez Isten Hatalma és Szeretete minden gyermeke iránt.
Ez a csata ki fog bontakozni a világ előtt, és ti, Hadseregem, ne remegjetek a félelemtől. Minden rendben van Királyságomban, és ott a ti helyetek biztosítva van. A többiek azok, akikkel most törődnötök kell.
Fegyverzetet kaptatok. Használjátok azokat. Imáim, a Keresztes Imahadjárat imái segíteni fognak sok rémület enyhítésében, melyeket az emberiség bűnei okoztak. Kérlek benneteket, imádkozzátok ezt az imát a büntetések enyhítésére.
A Keresztes Imahadjárat 83. imája: Ima a büntetések enyhítésére
„Ó, drága Atyánk, Legmagasságosabb Isten, mi, a Te szegény gyermekeid Mennyei Trónod elé vetjük magunkat.
Könyörgünk Hozzád, szabadítsd meg a világot a gonosztól.
Irgalmasságodért esedezünk azon lelkek számára, akik rettenetes nehézségeket okoznak gyermekeidnek a Földön.
Kérünk Téged, bocsáss meg nekik.
Kérünk Téged, távolítsd el az Antikrisztust, amint ismertté tette magát.
Kérünk Téged drága Urunk, enyhítsd büntetésed Kezét.
Kérünk Téged, helyette fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, hogy könnyítse gyermekeid szenvedéseit ebben az időben.
Bízzunk benned.
Tisztelünk Téged.
Köszönjük azt a nagy áldozatot Neked, amelyet akkor hoztál, amikor elküldted egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson minket a gonosztól.
Ismét köszöntjük Fiadat, mint az Emberiség Üdvözítőjét.
Kérünk Téged, védj meg minket. Tarts távol minket a bajtól. Segítsd családunkat. Légy Irgalmas hozzánk. Ámen.”
Ti, hadseregem, mindenképp legyetek felkészülve. Minden, amit tennetek kell, hogy bízzatok Bennem. Ha teljesen megbíztok Bennem, akkor képesek lesztek átadni minden szereteteteket, szenvedéseteket és fájdalmatokat Nekem, Jézusotoknak.
Amikor ez megtörtént, akkor nektek Minden Szentemre és a Könyörületesség Kezeire kell hagyatkoznotok.
Köszönöm, hogy válaszoltok Hívásomra.

Jézusotok

Lelkiismeretünk megvizsgálása és javulásunk megragadása - Kempis Tamás szerint

1. Mindenekelőtt a szívnek legnagyobb alázatosságával, legmélyebb tisztelettel, teljes hittel és Isten dicsőségét kereső jámbor szándékkal kell a Szentség vételéhez fogni.
Gondosan vizsgáld meg lelkiismeretedet, s amennyire tőled telik, igaz töredelemmel s alázatos gyónással tisztítsd meg azt; úgyhogy tudtod szerint semmi súlyos bűn ne terheljen, ami lelkiismeretedet mardosná, s az Oltáriszentséghez való szabad járulásodat meggátolná.
Általában minden bűnödtől fordulj el; de azonfelül a mindennapi vétségek fölött különösen is bánkódjál és siránkozzál. S ha az idő engedi, szívednek rejtekében Istennek tárd föl szenvedélyeidnek minden nyomorúságát.
2. Sóhajtozzál és bánkódjál, hogy még mindig oly világias és testi ember vagy; hogy szenvedélyeid oly féktelenek, s oly tele vagy rosszindulatokkal s kívánságokkal. Hogy oly kevéssé fékezed külső érzékeidet, s hogy oly sokszor foglalkozol hiú képzelődésekkel.
Hogy oly hajlandó vagy a külső dolgokra, s oly hanyag a lelkiekben.
Hogy oly könnyen nevetsz és féktelenkedel, s oly nehezen szánod magad a sírásra és a töredelmességre. Hogy oly készséges vagy a fegyelem mellőzésére, s a testi előnyök keresésére, s oly hanyag a szigorúság és a buzgalom követésére. Hogy oly kíváncsi vagy újdonságok hallására, s valami szép dolog látására, s oly tartózkodó az alárendelt s nem kedvelt foglalkozás gyakorlására.
Hogy annyira vágyakozol a vagyon után, s oly szűkmarkú vagy az adakozásban és zsugori a vagyon megtartásában.
Hogy oly meggondolatlan vagy a beszédben, s oly megbízhatatlan a szótartásban. Hogy oly rendetlen vagy szokásaidban, s oly megfontolatlan tetteidben. Hogy oly mohó vagy az evésben, s oly siket Isten igéjének meghallásában. Hogy oly gyors vagy a lenyugvásban, s oly késlekedő a munkában.
Hogy oly éber vagy a fecsegéseknél, s oly aluszékony az éjjeli szent virrasztásoknál. Hogy oly sietve várod minden áhítatos foglalkozásnak a végét, s oly tétovázó vagy a figyelésben. Hogy oly hanyag vagy az imák végzésében, és száraz szívű a szent áldozásban. Hogy oly gyorsan elszórakozol, s oly ritkán szállsz egészen magadba.
Hogy oly hirtelen lobbansz haragra, s oly könnyen neheztelsz meg másokra. Hogy oly gyors vagy az ítélkezésben és szigorú a gáncsolódásban. Hogy oly vidám vagy a szerencsében, s oly kislelkű a szerencsétlenségben. Hogy oly sokféle a szándékod, s oly kevés az, amit valóban meg is cselekszel.
3. Ezen s egyéb hibáidat bánattal és gyarlóságaid fölött érzett nagy fájdalommal meggyónván, megsiratván, erősen tedd föl magadban, hogy életedet megjavítod s a jóban mindegyre haladni törekszel.
Azután teljes önmegtagadással s egész akarattal ajánld föl magad szíved oltárán Krisztus dicsőségére örök áldozatul, bizalommal reá hagyván testedet s lelkedet, hogy így üdvösségesen vehessed magadhoz Krisztus testének szentségét.
4. Mert nincs méltóbb áldozat és nagyobb elégtétel a bűnök eltörlésére, mint hogyha az áldozásban magadat egészen és tisztán Istennek fölajánlod.
Ha valaki megteszi azt, ami rajta áll, s valóban bűnbánatot tart: ahányszor csak Krisztushoz fordul bocsánatért és kegyelemért: „Élek én – úgymond az Úristen – nem akarom az istentelen halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Semmi gonoszságáról, melyeket cselekedett, nem emlékezem meg, hanem mindent megbocsátok neki.” (Ez 18,22;33,11)
(Részlet Kempis Tamás Krisztus követése c. könyvéből, 4. rész 7. fejezet)