1999. május 24., hétfő

1999. május 13. - A Két Szent Szív Jelenése

Pirkadatkor egy fénygömb erős ragyogása ébreszt fel hirtelen, de nagyon finoman. Abban a kegyelemben van részem, hogy a Két Szentséges Szív48 látogat meg: kéz a kézben közelednek felém.
Ó, micsoda vigaszt képesek nyújtani békés mosolyuk­kal! Bár számtalan szenvedés veszi körül Szívüket, nem hagyják ki az alkalmat, hogy szeretetüket, gyengédségü­ket megosszák velünk! Íme, a mi valódi Szüleink, akikről példát kell vennünk, mert ők tökéletesek.
Egészen közel jönnek hozzám, úgy fél méterre állnak meg tőlem, és Szent Anyukám kezd el beszélni:
M. „Béke lakozzon szívedben!
Leányom, dicsőítsd az Urat, amiért téged választott, i hogy magasba emeld Kelyhét49 a Föld szívén! Ez a „kehely": Jézus Győzelme, mely az Oltáriszentségben jelen Irán. Most csodáld meg a Drága Fiú szépségét... (Ekkor Mária balra fordul, és Jézusra mutat, aki eközben sem veszi le rólam a szemét)... mely szavakba nem önthető, de te tudod azt is, hogy ez a szépség semmit nem csök­ken, midőn a kenyér és a bor valódi Testté és Vérré lesz, és egybeolvad a Lélekkel és az Istenséggel.
Ezért jöttem hozzád, hogy köszönetet mondjak mind­azoknak, akik úgy döntöttek, hogy közös imádságra gyűlve imádják, és vezekelnek a Szentháromságért, a Második Személyen keresztül, aki az Eukarisztia misztikus leple alatt jelen van e világban.
J.  Amikor lélekben felkészülve keresztet vettek, eljövök hozzátok, és veletek maradok, hogy egyedülálló imát ajánljak az Égnek. Biztosak lehettek hát benne, hogy én, a ti Édesanyátok közöttetek járok, és Palástommal védel­mezlek benneteket!
Az Olajfaligetemben pedig már mondtam, hogy éjjel-nappal jelen vagyok, ezért minden fohásznak, mely Házam Tűzhelyéből felszáll, számotokra fel­foghatatlan ereje van. Bízzatok a lelkek üdvösségé­ért felajánlott virrasztások erejében: sokat meggyó­gyítok majd közülük!"
D. „Egység áldott Anyja, mit kívánsz még?"
M. „Arra kérlek titeket, hogy ne vonjátok ki maga­tokat az ima ideje alól: az imádság nagyon fontos a lelki fejlődésetek miatt, és nem is sejtitek, hány te­remtmény várja, hogy dicsőítő ének szálljon az Égbe erről a helyről, melyet annyira szeretek. Maradjatok meg az alázatban, legyetek ti azok a kicsinyek, akik a végső ütközetben velem együtt harcolnak majd!"
(Ekkor a Mester szólal meg:)
J. „Hallottad?"
D: „Igen, Uram!"
J: „Tégy bizonyságot e szavakról, vidd hírül Anyám örömteli üzenetét!
A Szentségimádás Szent Órája lerövidíti majd a szenvedések idejét, és enyhíti a büntetéseket, ame­lyeket magatokra vontatok. Te már érted, hogy azért szálltunk le hozzád, hogy zarándokutad az Oltári-szentséget dicsőítő himnusszá váljon; viseld gondját ennek a magnak, hadd növekedjék erdővé! „Az en­gesztelő Szolgák Mozgalmának" az egész világon kell, hogy legyenek „Tanúságtevői"!
Ezt a szellemiséget várom tőletek!"
D. „Imádni fogunk, Jézus, és mindig megpihenhetsz szívünkben!"
J. „Mint szemeim pupilláit, úgy őrizlek majd téged Én, a Szent Társ Szent Anyukád Szívében!"
(Ezután eltávolodnak.)


48 Jézus és Mária
49 elégtételként Krisztus Testéért

1999. május 23. – Pünkösd


Ma borult idő van, de tele spirituális töltettel.
Tegnap óta a világ és Olaszország minden tájáról érkezett emberek négy nyelven imádkoznak a Szűzanyához.
Én reggel óta próbálom ellátni a zarándokokat tanácsaimmal és mindazzal, amit Isten akaratából adhatok nekik, hogy lelküket újra fény, erő és bátorság töltse be. De ahogy visszatérek ennek a napnak a kegyelmektől izzó légköréhez, valami óriási hatást gyakorol rám: a világból egyre több és lelkesebb hívőt vonz ez a hely!
Az emberek felváltva mondták el, milyen kegyelmekben részesültek a szent tárgyak vagy a Szűzanyát jelenés közben ábrázoló képek által. A legmeghatóbb történet mesélőjét nemzeti zászlójukat lengető csoport veszi körül.
A Jelenés előtt a jelenlévő összes pap megáldja Mária, az Eukarisztia Szüze 90 cm magas szobrát, melyet saját kívánságára Japánba küldünk, hogy találkozhasson a családokkal.
A Szűzanya ugyanis néhány nappal ezelőtt56 így szólt hozzám
Japánba akarok menni, a mártírok földjére, felkeresni a családokat, megerősíteni őket Szívemben, a Szent Olaj Forrásában és örökre megkenni őket, mert önfeláldozásuk sok elveszett lelket ad majd vissza Istennek! Tiszteletem által közöttük is felerősödik majd az Én57 Fehér Helytartóm iránti bizalmuk és Szeretetük.”
A Szépséges Úrnő a Könnyei tiszteletére mondott imádság alatt jelenik meg. Mosolyog, de mosolyában halvány szomorúság rejlik. Fehér ruha és aranyszínű palást van rajta, melyet vállán egy vékony pánt tart.
Dícsértessék a Jézus Krisztus!
Pünkösd napján veletek örvendezek, gyermekeim, mert úgy döntöttetek, hogy üzeneteim hordozói lesztek a világban! Azt kívánom, hogy ajándékozzátok maga­tokat nekem, egyszerűen, de szívből!
Hét éve részesültök abban a kegyelemben, hogy vezetlek és védelmezlek titeket. Ez idő alatt végig arra tanítottalak benneteket, hogy Jézus a követen­dő Út és az Igazság, amelyet meg kell ismernetek. Többször kértelek benneteket, hogy szeressétek Drága Fiamat, különösen Szentségi Jelenlétében, melyben a legtöbb sértést és gyalázatot kell elvisel­nie.
Azt szeretném, ha napról napra jobban megértenétek ennek a jelentőségét és ezáltal békében, boldogan élhet­nétek, megvalósíthatnátok hivatásotokat!
Sokan nem veszik komolyan a szavaimat, ezért, drága gyermekeim, a bűn felülkerekedik szívükön. Én, mint Is­ten Anyja és a ti Anyukátok, arra hívlak titeket, hogy győz­zétek le a bűnt, amit a Sátán minden lépésem mögött el­hint, hogy megakadályozza terveimet.
Kedves kicsikéim, ti jól tudjátok, hogy itt megjelenek. Ezért szeressétek azokat is és bocsássatok meg azoknak is, akik nem fogadják el mindazt, amit a Nevemben tesz­tek! Ne feledkezzetek meg a türelemről, amelyben Isten mindannyiótokat részesít, akkor sem, amikor a legnagyobb árulást kell elviselnetek!
A Szentségi Jézussal a szívemen közbenjárok értetek! Megérthetitek-e, mennyit imádkozom értetek, ha nem vagytok hajlandók meghallgatni azt, amit minden hónap­ban mondok nektek?
Imádkozzatok többet és jobban, ajánljátok ne­kem a Szent Rózsafüzért és a Könnyfüzér imádságát, könnyeim tiszteletére:
- hogy mielőbb elfogadják jelenlétemet ezen a helyen;
- hogy a népek megismerhessenek és olyan ne­veken dicsérhessenek, amelyeken itt megjelenek;
- hogy az egyház kegyelmet és vigaszt merítsen ebből a Jelenésből, melynek jelentős szerepe van az eljövendő üdvözítő tervben.
Az Örökkévaló Engem küld, hogy megmutassa nektek szeretetét. Ti pedig, gyermekeim, adjatok bizonyságot környezetetekben erről az örömről!
Ismétlem: terjesszétek képmásomat!
Papjaimat különleges áldással áldom meg.
Drágáim, visszajövök, az Égben pedig imádkozni fogok, hogy közbelépésem győzedelmes legyen!
Hamarosan találkozunk.”


(56) 1999. május 20-án
(57) az összetartozásukat fejezi ki