2011. június 30., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

 Gyónjátok meg bűneiteket most – ne féljetek

 2011. június 29. szerda; 19:00 
Drága, szeretett leányom, a segítség, melyet neked küldtem, most gyorsan fogja terjeszteni Szavaimat (Üzenetemet) az egész világon, a modern kommunikáció eszközeit használva. Szívem lángol a szeretettől rendkívüli gyermekeim iránt, akik válaszoltak Hívásomra, mert ők alkotják a hadsereget, amely Gyermekeimet vezetni fogja. Minden Áldásom beborítja azokat, akik segítenek vinni Keresztem az emberiség érdekében. A Szentlélek tölti el őket, hogy ezeket az üzeneteket gyorsan és valóban hatékonyan terjesszék.
Gyermekeim és minden Követőm, csak egyetlen dologra emlékezzetek, melyre összpontosítanotok kell. Figyelmeztessétek a többieket, hogy keressenek bűnbocsánatot a Nagyfigyelmeztetés előtt.  Meg kell gyónniuk bűneiket most, és nem szabad félniük. Ehelyett örülniük kell. Csupán pár hónap van hátra Irgalmasságom ezen Nagyszerű Ajándékáig. Ne vesztegessétek az időt. Menjetek szeretetben és békében. Ne hátráljatok meg ebben a munkában. Ez valamennyi Gyermekem érdekében történik.  Mindannyian, akik Igazságom terjesztésén munkálkodnak, meg lesznek jutalmazva odaadásukért és hitükért. Áldásom meg fogja védeni mindannyiukat és családjaikat.
Örvendjetek most, hogy elérkezett az idő, hogy a világ végre oly módon hallja Hangom, ahogyan azt kell.

Szeretett Megmentőtök
Megváltótok és az egész emberiség Királya
Jézus Krisztus

Calcuttai Boldog Teréz anya idézetek

2011. április 01.
Vegyétek a fáradtságot, hogy állhatatosak legyetek az apró dolgokban! Ahhoz, hogy legyőzzük az ördögöt, a világot és a testet, szükséges a bűnbánat és az elégtétel. Így mondta Jézus. Krisztus szenvedése meg kell, hogy változtasson bennünket. Ez a változás Isten kegyelmének segítségével történik úgy, hogy igazán lemondunk saját énünkről. Tartós, nehéz áldozat kell ehhez. Ki kell magunkat üresíteni.
2011. április 02.
Elmélkedjünk nagy odaadással Urunk szenvedésén és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy megláthassuk, mi okozta Jézus szenvedését! Ezen elmélkedtem ma reggel. Ki fogom javítani hibáimat, és hogy jobban részesülhessek Jézus szenvedésében, elégtételre szánt cselekedeteimet megkétszerezem. Szigorú ellenőre leszek szememnek. Csak tiszta gondolatokat fogadok szellemembe, nagy figyelemmel tartom meg a szív csendjét, hogy abban meghallhassam Isten erősítő szavait, és teljes szívemből erőt meríthessek, hogy megvigasztalhassam a szegények szenvedéseiben rejtőzködő Jézust.
2011. április 03.
A feltámadott Jézus örömtő sugárzik – kívánom nektek az Ő örömét! Áldozat nélkül nem lesz örömötök. Azért előzi meg a Nagypéntek a Húsvétot. A kölcsönös szeretet boldogság: „Onnan tudják majd, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.” (Jn 13,35) Örömöt szeretnék szerezni felebarátomnak.
2011. április 04.
Jézus nélkül életünk értelmetlen lenne, föl sem tudnánk fogni. Jézus életünk magyarázata. Szívünk békéje érdekében megpróbálunk többet beszélni Vele, és kevesebbet az emberekkel.
2011. április 05.
A feltámadott Krisztus legyen örömötök és békétek! Föltámadott Urunk öröme adjon nektek erőt a munkában! Ez legyen az Atyához vezető út, a világító Fény, az Élet Kenyere.
2011. április 06.
Emlékezzetek rá: a tiszta szív meglátja Istent. Kérem az Urat, hogy mindnyájan emlékezzetek erre, és meggyőződéssel gyakoroljátok minden nap, hogy semmi se szakíthasson el benneteket Krisztus szeretetétől. Ez a meggyőződés bizonnyal nagy szentséghez vezet. És ha szentek lesztek, imává alakíthatjátok munkátokat. A szentség gyümölcse, hogy – bár a világban élünk – meg tudunk maradni szemlélődőnek.
2011. április 07.
Jézus úgy kívánja, hogy szeressük egymást, ahogyan az Atya Őt szerette. Jól megértettük ezt? A szeretet helyett annyi durvaság van a világon, a kedvesség helyett annyi keserűség, a csend helyett annyi viszálykodás. Elfeledjük, hogy Isten épp a szív csendjében szólal meg, és a mi hangunk is szívünk teljességéből szól.
2011. április 08.
Fiatalok, mélyen szeressétek és tiszteljétek az idősebbeket; idősebbek, mély szeretettel és tisztelettel övezzétek a fiatalabbakat, mert ők ugyanúgy Jézushoz tartoznak, mint ti. Ő mindannyiunkat kiválasztott magának, hogy világosságként ragyogjunk és szeretve szeressünk a világban. Ahhoz, hogy az Ő lámpásává váljunk, gyöngédnek, szeretetteljesnek, odaadónak, őszintének kell lennünk, egymás iránt. Ez a legegyszerűbb út. „Erről ismerik majd meg, hogy tanítványaim vagytok.” (Jn 13,35)
2011. április 09.
A családban rendszeresen kell imádkoznunk. Elegendő időt kell biztosítanunk az imádságra. Gyakran sietve, az utolsó pillanatban, minden összeszedettség nélkül imádkozunk. Remélem, és kérem Isten segítségét, hogy átszellemültebbé, csendesebbé, szeretetteljesebbé váljunk.
2011. április 10.
Ma alaposan vizsgáljátok meg, mennyire vagytok tiszták. A tisztasággal nem tréfálhatunk. Vigyétek elmélkedéseteket Jézus elé. Nyissátok meg magatokat Jézus előtt. Ne járjatok magatokban – járjatok Jézussal együtt! Ajánljátok föl Neki magatokat egész életre szóló szeretettel.
2011. április 11.
A szegénység öröm: meg kell elégednetek azzal, amitek van, és azzal is, amitek nincsen. Sokan jönnek Kaluttába a Szeplőtelen Szív leprásokat gondozó kórházába, hogy dolgozzanak, és azt mondják: „Most nemcsak nézek, hanem látok is. Otthon csupán nézem, de nem láttam. Most, hogy hazamegyek meg fogom látni a szegényeket.
2011. április 12.
Isten ajándékokkal halmozott el mindannyiunkat. Kérjünk a Szűzanyától egy utolsó ajándékot: tegye szívünket olyan szelíddé és alázatossá, mint amilyen Fiáé volt. Jézus tőle kapta szívét, benne formálódott.
2011. április 13.
Betlehemben „örömöt” hirdettek az angyalok. Jézus örömét még életében meg akarta osztani az apostolaival. „Az én örömöm legyen bennetek” (Jn 15,11). Az öröm volt az őskeresztények legelső szava. Hányszor ismétli Szent Pál is: „Örvendezzetek mindig az Úrban, ismétlem Nektek: örvendezzetek” (Fil 4,4). A keresztség hatalmas kegyelmére válaszul örömmel szolgáljátok az Egyházat. Az öröm nem vérmérséklet kérdése
2011. április 14.
Nehéz nekünk megérteni Jézust, mert Ő Isten. Mária viszont egy közülünk: Mária szeretett, átadta magát egészen, kiüresítette magát. Isten sem töltheti meg azt, ami már teli van. Ki kell üresíteni magunkat ahhoz, hogy Isten betölthessen minket.
2011. április 15.
Minden hibánk ellenére Isten szeret minket, mindig szolgálatotokra és szolgálatomra siet, hogy a világban fölgyújtsa a szeretet és együttérzés fényét. Szívből jövő köszönettel és derűs tekintettel feleljetek hát Jézusnak.
2011. április 16.
„Ha valaki szeret engem, megtartja tanításomat (Jn 14,23). „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket (Jn 13,34). „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14,23) Szeretetteljes munkában, szeretve egymást, kegyelmet sugározunk és növekszünk, erősítjük az isteni szeretet. Attól pillanattó fogva, hogy Jézusban szeretjük egymást, úgy tudunk majd szeretni, ahogyan Ő, és általunk Ő jelenik majd meg minden személynek és az egész világnak. Ebből a kölcsönös szeretetből pedig az emberek fölismerik, hogy az Ő tanítványai vagyunk.
2011. április 17.
„Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad” (Fil 4,13). Az, amit Teréz anya mond, lehet, hogy nem mindig érdekel titeket. De Jézusmindig és mindenben szólhat hozzátok. Nincs magyarázat, meg kell róla győznötök magatokat. Így is, ilyen gyengén is? Belsőleg ilyen erőtlenül? Igen, mert megszabadulhatok gyöngeségeimtől – az Ő segítségével.
2011. április 18.
Íme a buzgóság jelei: - határtalan és féktelen munkakedv; - minden alkalom megragadása a lelki segítségnyújtáshoz; - az Ige állandó, szakadatlan tanítása; - minden egyes léleknek a legmagasabb értékkel való felruházása, hiszen Üdvözítőnk azt állította: „Az Evangélium a szegényeknek hirdettetik” (Mt 11,5).
2011. április 19.
Ma az Egyházban és azon kívül látható sok-sok szenvedés kizárólag a rosszul értelmezett szabadságból és modernségből ered. Nem lehetünk szabadok, ha akaratunkat nem vagyunk képesek szabadon alárendelni Isten akaratának. Sokat beszélnek a párbeszéd szükségességéről, a személyes szabadságról, mintha csak ezek hiányoznának az engedelmes életből. Beszélnek arról, hogy milyen nagy szükség van a közösségi életre, de közösségi élet felelősség nélkül nem lehetséges. És ez automatikusan vezet az engedelmességhez.
2011. április 20.
A Szűzanya iránti szeretetet csak imádkozva tanulhatjuk meg. De mindenekelőtt való az öröm, amelyet megpróbáltunk szétárasztani az egész világon. Szeretve, ahogyan Jézus szeretett mindannyiunkat, ahogyan szerette Édesanyját és a mi Édesanyánkat, ahogyan bennünket szeretett és szegényeit. A Szűzanya az Egyház anyja és édesanyánk: tisztasága, szegénysége, engedelmessége. Próbáljátok teljes egészében befogadni a Szűzanyát életetekbe és otthonotokba.
2011. április 21.
Emlékezzetek az Evangélium ama jelenetére… Nagyon sok ember volt az esküvőn… Mégis csak a Szűzanya vette észre, hogy fogyóban van a bor. Rosszul érezte magát z ifjú pár miatt, és meg akarta menteni őket a megaláztatástól, hogy nincs elég boruk a vendégek számára. És mit tett akkor? Nem csapott zajt, nyugodtan elhagyta a szobát (mert zsidó ünnepeken férfiak és nők külön voltak), odament Jézushoz, és egyszerűen azt mondta neki: Nincs több boruk” (Jn 2,3) Lássátok Mária szeretetét, ahogyan figyeli, mire van szüksége másnak, és amilyen gyöngéden szólt Jézushoz: védtelenül állt ott a válaszra várva.
2011. április 22.
Jézus negyven napot töltött imádságban, mielőtt nyilvános életét megkezdte volna. Gyakran visszavonult: egész éjszakákat töltött egyedül a hegyekben, csöndben, imádságban. A csönd gyümölcse az ima. Az ima gyümölcse a hit. A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. Biztosítsuk egymásnak a béke és nyugalom légkörét, amely elősegíti az imádságot, a munkát, a tanulást és a pihenést.
2011. április 23.
A tiszta szív szabad, és a szabad szív képes a szeretetre. Köszönöm, Mária. Segíts nekünk, hogy megvédjük tisztaságunkat, akár életünk árán is. Emberi lény ne tudja megrontani Istennek ezt az ajándékát személyünk ellen irányuló támadással. Mindent Jézusért, általad, Jézus anyja, Édesanyám.
2011.április 24.
Látjátok, én nem törődöm a ruházatommal. Mindig megkérdezem: „Kérem szépen, kaphatok egy…?” Ha pénz érkezik hozzám, minden jogom meglenne rá, hogy megtartsam és elköltsem. De nem teszem. Szükségem van egy táskára? „Kérem szépen, kaphatok egy…?”
2011. április 25.
Legyünk szőlővesszők a Jézus-szőlőtőn! Így szilárd elhatározással, nagyobb szeretettel és alázattal fogjuk szeretni és szolgálni egymást, és valami szépet adunk Istennek. Biztos vagyok benne, hogy összetartozó szeretetteljes szív vagytok, és így teljesítitek Teréz Anya kívánságát és betöltitek reménykedését, hogy együtt növekedjetek a szentségben, egymás és a szegények iránti szeretetben.
2011. április 26.
Isten minden egyes gyermekét néven szólította. „Te enyém leszel, és víz el nem sodorhat, sem tűz meg nem égethet.” A mindenható Isten beszél a lélekhez. Ő magadért választott téged. Te szent vagy. Kisgyerek korunktól tanították nekünk, hogy ha egy szerzetes jött, bármit is csináltunk, félbe kellett hagynunk a dolgunkat és meg kellett hajolnunk, mert a fölkentség szentségével találkoztunk: valami különös dologgal.
2011. április 27.
„Legyenek egyek, Atyám, ahogyan Te bennem és én Tebenned” (Jn 17,11). Mindannyian egyetlen családot alkotunk. Mindannyiunk kötelessége és kiváltságai azonosak. Ugyanazért a célért dolgozunk. Ahogyan isteni Tanítónk imádkozott tanítványaiért, Szent Pál is ugyanarra irányítja az első keresztényeket. „Adja nektek a türelem és a vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértők legyetek” (Róm 15,5)
2011. április 28.
Ha igazán megértjük a csend értékét, akkor értjük majd meg az imádságot. „Jézus Szívének csendje, szólj hozzám!” Ha igazán és csak Jézussal akarunk lenni, meg kell tudnunk őrizni a csendet. Figyelnünk kell a csendre, hogy szellemünk összeszedett, összpontosított maradjon. A csend csodálatos: belső életünk védelmezője.
2011. április 29.
Emlékszem, hogy egyszer egy szeméttelepen szedtem össze egy nőt. Láttam, hogy haldoklik. Elvittem onnan, haza magammal, ő meg csak egyre ezt ismételgette: „A fiam tette ezt velem.” Többször mondta, egymás után: „Éhes vagyok, meghalok, szenvedek.” És egyre csak azt ismételgette: „A fiam tette ezt velem.” Sok idő kellett hozzá, hogy ki tudja mondani halála előtt: „Megbocsátok a fiamnak.”
2011. április 30.
Mi a Szentáldozásból merítjük erőnket. Áldozzatok, hogy szelíd és alázatos szívűek legyetek. Mondjuk gyakran: „Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint.” Ez is az alázat apró cselekedete. Tegyük meg, hogy jobbak lehessünk.
2011. május 01.
SZENT JÓZSEF, A MUNKÁS. A Szent Család Jézusból, Máriából és Józsefből áll. Jézus nem volt egyedül. Ahhoz, hogy a család teljes legyen, Jézus hatalmasságán és Mária szeplőtelenségén túl szükség volt Józsefre, az ácsra is.
2011. május 02.
Jézus szeretetért átdöfött szíve emlékeztet bennünket arra a hatalmas kegyelemre, hogy az Oltáriszentségben az Ő Testében és az Ő drága Vérében részesülhetünk. Nagyon hiányzik a szeretet. Jézus szíve ezért van átdöfve. Amikor a szeretet ellen vétünk, az Ő szívét döfjük át. Emlékezzünk arra, amit Urunk Alacoque Szent Margitnak mondott: a legnagyobb fájdalmat választottainak gondatlansága, mulasztása okozza.
2011. május 03.
Nincs szeretet imádság nélkül. Ha nincs szeretet otthonainkban, vizsgáljuk meg imaéletünket: hűséges, hiteles, állandó, teljes-e, átjárja-e úgy mindennapjainkat, hogy szívünk csendjében megszülethessen Isten igéje? Ha jól ismernénk a csend művészetét, örömét, gyümölcseit, Isten szeretete ragyogna otthonainkban és az irányítaná minden cselekedetünket.
2011. május 04.
Nagyobb szeretettel és nagyobb hűséggel végezzük engesztelő munkánkat! Teljes egészében adjunk tovább minden kapott szeretetet! Azért engesztelünk, hogy kegyelmet és örömet szerezzünk magunknak és az egész világnak. Azoknak is, akik elhagyták vagy megpróbálták elhagyni a vallást.
2011. május 05.
Nagyon fontos, hogy megtanuljatok imádkozni. Úgy imádkozni, hogy valóban szeretni tudjátok a körülöttetek lévőket. Az imádságot mindenek elé helyezem. Az imádságon keresztül jut belénk a táplálék. Ahogy járom a házakat, mintha kevesebb szeretetre és több panaszkodásra, veszekedésre lelnék. Miért van ez? Mert hiányzik két dolog: az ima szelleme és a csend.
2011. május 06.
Elsősorban akkor leszünk szentek, ha megszabadítjuk szívünket a tisztátalanságtól és önzéstől. Így leszünk képesek arra, hogy szeressük Jézust, és hogy jelenlétét megéljük életünkben. Másodsorban minden hamisságtól, veszélyes olvasmánytól meg kell szabadítani szellemünket – még ha csak kíváncsiságból is vennénk kézbe. Óvakodnunk kell a meggondolatlan ítéletektől. Így megengedjük Jézusnak, hogy közöttünk lakozzék. Végül harmadsorban, sohasem támadhatunk magunk és mások ellen: sohasem lehetünk tisztátalanok testben és lélekben.
2011. május 07.
Úgy látom, nem örülünk már annyira annak, hogy a szegények kenyerét ehetjük. Ugyanazt a kenyeret, amit ők esznek. Néhányan azért nem eszik, mert nem ízlik nekik ez az étel, vagy mert túl meleg vagy épp túl hideg, otthagyják a húst, vagy épp válogatnak. Azért jöttünk, hogy Krisztus szegénységének szegényei lehessünk. Ő gazdag volt. És szegénnyé tette magát értünk.
2011. május 08.
Vizsgáljátok meg, mennyire vagytok engedelmesek, és meglátjátok majd, milyen kapcsolatban áll ez tisztaságotokkal. Belső tapasztalatot kell szereznetek, de csak akkor lesztek képesek erre, ha imában és imával éltek. Ha nem imádkoztok, nem engedelmeskedtek. Ha imában és imával éltek, az imádság gyümölcsként meghozza majd az engedelmességet; az engedelmesség gyümölcse pedig a tisztaság.
2011. május 09.
Próbáljátok megtalálni azt, ami minden emberben szép. Le kellene térdelnem Jézus előtt, aki az emberek szívében lakozik. Mélyítsétek el szereteteteket egymás iránt. Tanuljatok Máriától, aki bízott Szent Józsefben. Mária ott volt mindenütt. Látta a megalázott, tövisekkel koronázott, megostorozott Jézust… Nem szégyellte megvallani, hogy Jézus az ő fia.
2011. május 10.
Amikor Krisztus szívetekben dobog – mert részesültetek az Élet Kenyeréből – emlékezzetek arra, mit érzett a Szűzanya, amikor a Szentlélek kegyelemmel töltötte el. És Ő méhében érezte Krisztus testét. A szellemi és lelki élet olyan erős volt benne, hogy tüstént fölkelt és szolgálatra indult. Minden szentáldozásnak ilyen hatást kellene kiváltania belőlünk, hiszen Jézust vesszük magunkhoz; ugyanazt a Jézust, aki Máriában megfogant. Jézus életének örömhírét nekünk is közölnünk kell másokkal úgy, ahogyan Mária tette.
2011. május 11.
A kegyelem gyümölcse az alázat. A kevélység gyümölcse gyűlölet és keserűség. Ha részesülünk abban az áldásban, hogy Krisztus megjelenik nekünk az Oltáriszentségben, és a szentáldozásban magunkhoz vehetjük Testét és Vérét, akkor miért nem vagyunk szentek?
2011. május 12.
Felnőttek! Tanuljatok, imádkozzatok és Krisztus tündöklő fényével világítsatok a fiatalabbaknak!Lássák meg, hogy teljes egészében Isten kezébe helyeztétek magatokat, tehát elfogadtátok mindazt, amit Ő nektek adhat, és megadjátok Neki, amit kér tőletek. Tanulják meg tőletek a készséges, egyszerű és vidám engedelmességet. Értsék meg általatok, hogy mit is jelent a szerelmetes bizalom. Mosolyotok és örömötök mutassa meg nekik, hogy mennyire boldogok vagytok, és hálásak Istennek azért, hogy kiválasztott benneteket, szolgálni Őt az emberek között.
2011. május 13.
A Szűzanya megtanít majd bennünket az Ő alázatára. Ahogyan Ő tette, nekünk is nagyobb és odaadóbb szeretettel kell gondoznunk a leprásokat, haldoklókat, a magányosokat, a nem kívántakat, hiszen hatalmasok azok a kegyelmek is, amelyeket mi kaptunk.
2011. május 14.
Feltétel nélkül szeressétek a Szűzanyát, és teljes szívvel bízzatok benne. Királynőnk és Anyánk Szeplőtelen Szíve, Te légy mindig Jézushoz vezető utunk! Jézus világossága és Jézus élete legyen mindannyiunkban! Ha elfogadjuk ezt az ajándékot, egyre több alkalmunk nyílik arra, hogy örüljünk egymásnak és békét vigyünk mindenhova.
2011. május 15.
Úgy beszéljetek Jézussal, ahogyan a gyermek beszél édesanyjával, ahogyan a szerelmes feleség az ő urával.
2011. május 16.
Egyszer egy jezsuita elmesélt nekem egy történetet. Másik rendházba helyezték, és vonaton ment az új helyére. Egész napos utazás után megérkezett az állomásra, ahol egy távirat várt rá: „Ülj vonatra és menj egy másik helyre!” – Mire gondolt? ”Ez a távirat bizonnyal Isten akarata.” És nem akadékoskodott. Ilyen teljes a mi engedelmességünk is? Nem kell többé megmagyarázni, mi is az engedelmesség.
2011. május 17.
Bízzatok Istenben, aki szeret titeket, aki szeret minket, aki gondoskodik rólunk, aki mindent lát, mindent ismer, mindent megtehet az én javamra és a lelkek javára. Ha minden a visszájára fordul is, ha hajótörést szenvedek, akkor is teljesen át kell adnom magam Neki. Isten munkáját nekem nem kell ellenőriznem. Nem kell számolnom, hány kilométert tettem már meg, akkor sem, ha kedvemre való lenne. Nem kell kívánnom, hogy haladásom világosan lássam, vagy hogy pontosan ismerjem, hol is állok a tökéletesedés útján.
2011. május 18.
Jézus visszafoghatta ugyan az emberekkel való együttérzését, de amikor látta, hogy éhesek és fáradtak, akkor csillapította éhségüket. Könnyű beszélni a szegényekről, a szegénységről, de milyen kevéssé is ismerjük azt valójában! Hiszen mindenünk megvan, amit csak, kívánunk. Így sohasem fogunk nagy dolgokra hívatni.
2011. május 19.
Egész létünk szent, mert Ő név szerint kiválasztott bennünket. Ruhánk is jele annak, hogy Hozzá tartozunk. Ő név szerint meghívott engem. Én számára drága kincs vagyok. Hogyan? Tenyerestalpas nővér is? Igen, Tenyerestalpas nővér is! A kicsiny Goretti Mária! Bernadett. Jácintka. Mindannyian becsesek és drágák Őelőtte.
2011. május 20.
Jaj nektek, ha nem emlékeztek arra, hogy Ő név szerint hív titeket. Övéi vagytok, becsesek, drágák az Ő számára, Ő szeret titeket. Imádkozom mindannyiótokért, hogy Krisztushoz hasonlóvá növekedjetek, a kölcsönös és szegényeket szolgáló szeretetben.
2011. május 21.
Mit jelent nektek a keresztény élet, bármi legyen is az? Szeretitek? Megbecsülitek? Szerelemmel éltek-e benne? Életetek, örömmel, várakozással, Isten iránti mély hálával teljes azért, amit Ő nektek adott? Valóban boldogok vagytok?
2011. május 22.
Higgyetek nekem: ha a hozzátok legközelebb állót nem szolgáljátok szabadon és teljes szeretettel, akkor semmit sem adhattok a szegényeknek. Egy napon, amikor Új-Delhiben voltam, autón utaztam egy széles úton. Egyszer csak megláttam egy embert, aki félig az úton, félig a járdán feküdt. Az autók elmentek mellette és senki sem állt meg, hogy megnézze, mi baja lehet. Megállítottam a kocsinkat, és az embert magunkkal vittük. A nővérek meglepődtek és megkérdezték tőlem: „Anyám, hogyan látta meg? Senki sem vette észre, még nővéreink sem.” Ha szívünk megszabadul a bűntől, akkor meg fogjuk látni Istent.
2011. május 23.
Szükségünk van az alázatra, hogy megóvjuk magunkat a veszélytől, a bukásoktól, hogy szeretetszolgálatunk valóban gyümölcsöt teremjen. Jó és szép látni Krisztus alázatát. Krisztusét, aki „Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez.” (Fil 2,6-7)
2011. május 24.
A szülői szeretet szép és igen értékes, de Isten kérhet mást is. Emlékszem, amikor azt mondtam anyámnak, hogy el akarok utazni, bezárkózott szobájába, imádkozott, hogy segítséget leljen. Levelet kaptam egy lánytól: „Tudom, hogy hivatásom van, de anyámnak kell döntenie.” Az anyja pedig odaírta: „Ha Jézus, az, aki akarja.”
2011. május 25.
Nem lehetünk alázatosak, ha nem imádkozunk. Jézustól kell kérnünk az alázat ajándékát, hogy imáink gyümölcseként megkapjuk tőle. Imádkozzunk, hogy mindannyian jobban megérthessük Őt.
2011. május 26.
Elfogadni mindazt, amit Ő küld – és odaadni mindazt, amit kér. Derűsen mondani igent Jézusnak akkor is, ha kérése nem kedvedre való. Lehet szó lényegtelen dolgokról, de Isten számára semmi sem lényegtelen: minél kisebb dologról an szó, annál nagyobb legyen a szeretet.
2011. május 27.
Ne beszéljetek! Ne beszéljetek az embereknek életetek nehézségeiről. Egyszerűen csak legyetek boldogok, hogy Krisztus tud azokról.
2011. május 28.
Derűtök, örömötök árama eljut hozzám. Jó szolgálatra vezető lépéseitek visszhangja édes zenét jelent Jézusnak. Jézus forró szomjúságát tartsátok mindig szívetekben. Fiatal diákok! Az alázat igazság, és ti most a keresés időszakában vagytok. Krisztus világosságát tartsátok élőn magatok között.
2011. május 29.
A csend: sokszor meglenne a kész válaszom, mégsem felelek. Várok, és mindig hálás vagyok Istennek, mert megadja nekem ezt a lehetőséget. Mária megmondhatta volna Józsefnek, hogy a benne lévő gyermek Isten fia. Keresztelő János, aki még meg sem született, fölismerte, hogy a Megváltó jött el, de Józsefnek, bár Máriával együtt élt, nem volt erről tudomása. És Mária tudta, hogy József el akart menni. Vegyünk példát erről a csodálatos elhatározásról: fékezzük meg nyelvünket, hogy be ne szennyeződjék.
2011. május 30.
Amikor gyermekek voltunk, anyánk azt mondta, hogy ha hazugságot szólunk, megfeketedik a nyelvünk. Egy napon hazudtam valamit és rögtön befutottam a tükörhöz, hogy megnézzem a nyelvemet… Vigyáznom kell, hogy nyelvem be ne szennyeződjön, mert Jézusnak kell lakoznia ott, ugyanúgy, ahogyan Mária méhében lakozott. Ahhoz, hogy tiszta szívem legyen, szeretnem kell Jézust, és szolgálnom Őt a szegények között is legszegényebbekben. Szeretnem kell felebarátomat, ahogyan Ő szeret engem.
2011. május 31.
Szeressük a Szűzanyát minden munkánk által, amelyet Jézusért, Jézussal végzünk s Jézusnak szentelünk! Kérjük Jézust, hogy segítsen elmélyíteni Mária iránti szeretetünket, és hogy szeretetünk mind személyesebb és bensőségesebb legyen. Szeressétek a Szűzanyát úgy, ahogyan Ő szerette, hogy örömöt szerezzetek Neki. Úgy, ahogy Ő szerzett neki örömöt.
2011. június 01.
Június havában vagyunk és már több mint háromszáz esztendeje annak, hogy a Szent Szív még egyszer föltárult a világnak, hogy fölismerhessük és szerethessük. Ezért, gyermekeim életünk legyen Jézus folyamatos befogadása és átadása. Ugyanennek a szeretetnek kell a szegények felé fordulnia. Hogyan szolgáljuk őket? Mi a szegényeknek köszönhetően létezünk. Ők kenyérre és szeretetre éheznek; vízre és gyöngédségre szomjaznak; megbetegedtek a kóroktól és az elhagyatottságtól; hajléktalanok, mert nincsen házuk és mert nem kívánatosak; négy fal közé vannak bebörtönözve és tudatlansággal befedve.
2011. június 02.
Június havában vegyük a fáradtságot, hogy a szeretet élő példái legyünk. Egyesüljünk mindannyian, hogy megszabaduljunk minden szeretetlenségből fakadó kritikától, gondolattól, vagy cselekedettől, hogy Jézus Szent Szíve vigaszra és elégtételre leljen bennünk.
2011. június 03.
Ne áltassuk magunkat: ami a szívünkben van, az minősíti cselekedeteinket . „A szív bőségéből szól a száj” (Lk 6,45). A tisztaságnak nem kell magába zárkóznia. Az osztatlan szeretetnek meg kell mutatnia magát. Ahhoz hogy igaz lehessen, a szeretetnek vállalnia kell, hogy rosszat is okozhat.
2011. június 04.
Meg fogjuk próbálni, és az imádságban kérni fogjuk, hogy megértsük, szeressük és megéljük az anyagi javak elvetéséből eredő szabadságot. Miért utasították vissza az emberek Krisztust? Isten nem akarja, hogy az emberek szabadságunk miatt visszautasítsanak bennünket.
2011. június 05.
Minden emberi lény vágyódik Isten után. „ Lelkem szomjazik Istenre” (Zsolt 42,3). A keresztények tovább mennek: ők nemcsak vágyódnak Isten után, hanem állandó jelenlétének kincse is ott van közöttük. Mi, keresztények nem szorítkozhatunk arra, hogy azt mondjuk: szeretjük Jézust Oltáriszentségben. Szeretetünket cselekedeteinkbe kívánjuk átültetni. Nem választhatjuk külön egymástól az Oltáriszentséget és a szegények valóságát.
2011.június 06.
Tegyetek úgy, hogy családotokba megérkezhessen a mi Urunk, és veletek együtt lélegezhessen. Jézus megígérte, hogy szívébe vési azok nevét, akik Szent Szívének tiszteletét terjesztik a világon. Jézus nem csap be bennünket: nevünk be van írva az Ő szívébe.
2011.június 07.
Jézus nem használt sok szót ahhoz, hogy megértesse velünk, hogyan kell szeretni felebarátainkat. Annyit mondott: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket”(Jn 15,12).
Gyakran meg tudunk győzni idegen embereket, de nem mindig jut időnk arra, hogy otthon derűt sugározzunk a mellettünk élőknek.
2011.június 08.
Ő az ige, akit ki kell jelentenünk. Ő a fény, amit meg kell gyújtanunk. Ő az út, amelyen végig kell mennünk. Ő az élet, amelyet meg kell élnünk. Ő a szeretet, amelyet szeretnünk kell. Ezért úgy cselekedjünk, hogy életünk Jézus befogadása és átadása legyen.
2011.június 09.
Mi nem megtartjuk az engedelmességet, mint Isten ajándékát. Isten nem azért adja ezt nekünk, hogy háborgasson bennünket, hanem hogy nyissa meg szívünket az Ő igéinek, amelyeket a teremtmények által küld, hogy gyengéd szeretetben egyesülhessünk. Krisztus azért hív minket, hogy akaratunkat szeretetéhez kössük. Ezért, ha engedelmeskedsz, nem vagy egyedül. Ha arra figyelsz, aki parancsol neked, csak azt fogod látni. De ha magasabbra tekintesz, Őt látod majd.
2011.június 10.
Megint elismétlem: cselekedjetek úgy, hogy otthonotok mindinkább a szeretet és a béke háza legyen! Ne hagyjátok, hogy az ördög ravasz cselfogásaival rászedjen benneteket és durvaság és keménység lakozzon közöttetek! Legyetek egymás iránt mindig szeretettel!
Nagy figyelemmel legyetek egymás iránt, és ez nagy szeretethez és egységhez vezet majd benneteket.
2011.június 11.
Megvan bennetek az ellenszolgáltatást nem váró adakozás forró buzgalma? Segítetek a viskókban és a nyomornegyedekben élő gyermekeknek (akár a házi feladatuk megoldásában is)? Ég-e bennetek a vágy, hogy fölleljétek a nagyobbacskákat és fölkészítsétek őket az elsőáldozásra? Kívánjátok-e, hogy együtt legyetek a gyermekekkel a vasárnapi misén? Akartok-e minél több családot a Szent Szívnek szentelni ebben a hónapban? Örültök-e, hogy a legnehezebb munkákat kell elvégeznetek?
2011.június 12.
Jézus Szent Szíve elénk tárja az együttérző és kegyelemteljes szeretet mélységét, magasságát és tágasságát, amelyet Isten sugároz mindannyiunkra.
Isten jelenlétének tudatában töltsük ezt a hónapot. Isten bennünk lakozik és segít minket, hogy fölfedezzük szeretetének ajándékait itt és most, mai világunkban is.
2011. június 13.
Jó szeretnék lenni, de van valami (ha csak piciny dolog is), ami nem engedi, hogy egészen eggyé legyek Jézussal. Kérjetek Tőle erőt a változáshoz. „Aki nyelvével nem üt sebet, már igaz úton jár.”
2011. június 14.
Jézussal való egyesülésünk gyümölcse tisztaságunk lesz. Épp úgy, ahogyan a gyermek gyümölcse a házasság szentségének. Szeretnünk kell, hogy tiszták lehessünk. Minden eszközt föl kell használnunk ahhoz, hogy tiszták legyünk; testben és lélekben egyaránt.
2011. június 15.
Csak egy kegyelmet kértem számotokra: azt, hogy fölfoghassátok Jézus szavait: „Szeressétek egymást.”Egyre inkább értem, megértem: ha nincs meg közöttünk ez a szeretet, akkor agyondolgozhatjuk ugyan magunkat, ám a munka mindig csak munka marad, és nem szeretet. A szeretet nélkül végzett munka rabszolgaság.
2011. június 16.
Mi abban az örömben is részesülünk, hogy közelebb kerülhetünk Hozzá, magunkhoz véve Őt a szentáldozásban. De Jézus nem elégszik meg azzal, hogy az Élet Kenyere legyen számunkra; szegények szenvedő testében rejtőzve éhezővé változtatja magát.
2011. június 17.
Hitelesen, alázatos az, aki lemond mások megítéléséről, és aki mindig gyöngéd érzéseket és gondolatokat táplál irántuk, aki örül mások javának, aki megbocsátja hiányosságaikat, aki boldog és mindig vidám a szegények, betegek és haldoklók között. Ha nem ellenkeztek elöljáróitokkal, ha derűsen viselitek a megaláztatásokat és figyelmesek vagytok társaitokhoz, akkor valóban alázatosak vagytok.
2011. június 18.
Életünk az Isteni Gondviseléstől függ. Így kell lennie. Ingyen kaptatok, ingyen is adjatok. Nem kell kiiktatnunk ezt a fogalmat: „ingyen”. – Inkább ki kell állnunk mellette. Nem engedhetjük meg, hogy az emberek kiüresítsék a jelentését. . Egyszerűen és mindig ingyen kell tennünk mindent. Maradjatok meg egyszerűeknek; ne keressetek soha felesleges és szükségtelen dolgokat.
2011. június 19.
Amikor valamely helytelen viselkedésünket szüleinknek kell kijavítaniuk, őszinte szívvel mondják meg nekünk az igazságot. Természetes és gyermeki bizalommal próbáljuk megkönnyíteni a feladatukat, Isten akaratának tekintve mindazt, amit tesznek és mondanak.
2011. június 20.
„De hát egyedül nekem kell megcsinálnom ezt? Megint csak nekem kell elvégeznem ezt a megalázó munkát?” – Megeshet. Annak ellenére, hogy akarnátok, mégis megtörténhet. Nem megtagadnotok kell érzelmeiteket, hanem fölajánlani azokat. Ebben áll az áldozat. Ez a kereszt, amelyet át kell ölelnünk.
2011. június 21.
„Az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem lakik és én őbenne.” (Jn 6,55-57) Többet már nem tehetett Jézus értem, minthogy testét ételként adta nekem. Nem, még Isten sem tehet ennél többet, nem nyilváníthat ki ennél nagyobb szeretetet.
2011. június 22.
Ne féljetek; szükség van a Keresztre, szükség van a szenvedésre. Ez annak a jele, hogy közel vagytok Jézushoz.
2011. június 23.
Legyetek gyöngédek azok iránt, akik felelősek valamiért. Tegyetek velük úgy, ahogyan ti cselekednétek az ő helyükben. Amikor Krisztus együtt élt apostolaival, mindig szeretetre méltó volt. Bízott mindannyiukban, személyre szóló szeretettel szerette mindannyiukat.
2011. június 24.
Igazi csend kell, hogy egyedül maradhassunk Istennel. Szükségünk van az áldozat szellemére, ez szítja bennünk a szeretet tüzét. Megtanultuk már a csend művészetét? Ha a csendet nem ismerjük, én mondom nektek, akkor nem imádkoztok, mert a csend gyümölcse az imádság. Szükségünk van a csendre, hogy megláthassuk van-e a szívünkben valami más is Jézuson kívül.
2011. június 25.
Hűségesek legyetek az apró dolgokban, mert ebben lakozik a ti erőtök. Istenünk előtt semmi sem kicsiny, mert Ő olyan nagy, és mi olyan kicsinyek vagyunk. Éppen ezért bízza ránk ezeket az apró dolgokat, hogy megmutathassuk iránta érzett szeretetünket. Általa minden naggyá válik. Ő kicsiny dolgot nem cselekedhet. Isten dolgai mindig határtalanok. Igen. Hűségesen végezzétek a szeretet apró gyakorlatait, amelyek életszentséggé épülnek bennetek, és Krisztushoz tesznek titeket hasonlatossá.
2011. június 26.
Kedves Testvéreim! – ismerjétek meg az Igét, - szeressétek az Igét, - éljétek az Igét, - adjátok tovább az Igét, - és igazságban éltek majd. „És az igazság szabaddá tesz majd titeket” (Jn 8,32).
2011. június 27.
Amikor nem tartunk bűnbánatot, nagyon gyorsan belénk lopódzik a vágy a gazdagságra, és kitalálunk mindenféle mentséget, csakhogy igazolhassuk magunkat. A bűnbánat szellemének gyengülése lelkünk kárára való. Bűnbánattal és elégtétellel engeszteljük ki bűneinket, testünket megzabolázzuk, és így kegyelmek bőségében részesülünk. Nem rendkívüli elégtételeket kell tennünk, csupán apró dolgokról van szó, melyek lelkünket Istenhez és Istent lelkünkhöz közelítik.
2011. június 28.
Munkánkat meg kell próbálnunk nagyobb figyelemmel, odaadással és engedelmességgel végezni. Jó hatással lesz lelkünkre.
2011. június 29.
Hálás vagyok mindannyiótoknak, akik lángoló örömmel terjesztitek a családokban a Szent Szív szeretetét.
2011. június 30.
Ha igazán fölfogtuk a csöndet, akkor megértettük az imádságot. Az együtt imádkozó család együtt is marad. Az imádság a mi alapunk; ahhoz, hogy elérkezzünk az imádsághoz, le kell mondanunk minden egyébről.

2011. június 29., szerda

„Ez a Názáreti Jézus, pénz és fegyverek nélkül, több embert hódított meg, mint Nagy Sándor, Cézár és Napóleon. Tudomány és földi műveltség nélkül több fényt derített az emberi és mennyei dolgokra, mint az összes filozófus és tudós együttvéve. Nem az emberek, hanem az Élet Szavait szólta úgy, mint ahogy annak előtte és azóta senki sem, melynek hatása meghalad mindent, amit egy szónok vagy költő elérhet. Anélkül, hogy egyetlen sort leírt volna, több tollat ihletett mozgásra, és több szentbeszédhez, szónoklathoz,  vitához, tudományos műhöz, művészi alkotáshoz és dicsérő énekhez szolgáltatott témát, mint egy egész seregnyi nagy ember a régi vagy modern időkben.“ – Phillip Schaff, neves történész.


Végig megálld a nagy tusát, Erőt Urad, a Krisztus ád.
Nyerd el, neked mit félretett, a koronát, az életet.
A célra fuss, hogy mennybe juss, Ott vár reád az égi juss.
Krisztus a cél és Ő az út, Ki véle jár, az mennybe jut.
Ne csüggedezz, Ő elfedez, Ő enned ád, ölébe vesz.
Ha gondodat mind ráveted, Krisztus lesz majd az életed.
Bízzál, ne félj, a Krisztus él. Ő megsegít, Ő benned él.
Csak higgy, Urad és Mestered Lesz mindenekben mindened.
Vannak börtönök, melyeket mi magunk építünk magunk köré. Amikor a hívő azt imádkozza, hogy hozz ki a börtönből, nemcsak a kőből és vasrácsból való börtönről beszél, hanem a szabad szemmel nem látható, de embereket megnyomorító lelki börtönökről is. Az emberek azért követnek el bűnt, mert nem elég szabadok a jóra. Ezt a szabadságot hozta el nekünk Jézus. (Réz-Nagy Zoltán)
Fr. Tommy Lane tanúságtétele Bill atya lelkigyakorlatairól

Abban a kegyelemben részesültem, hogy 1999-ben Maynoot-ban, 2000-ben pedig Knock-ban részt vehettem a Joseph Bill atya, indiai lazarista szerzetes által vezetett lelkigyakorlatokon. Bill atya akkor 73 éves volt, lélekben viszont nagyon fiatalos, és jó a humorérzéke. Ez azt eredményezte, hogy előadásai igen könnyen érthetők és érdekesek voltak. Az első lelkigyakorlat olyan nagy hatással volt rám, hogy elhatároztam, a következő évben ismét részt veszek rajta. Végül is a második lelkigyakorlaton még mélyebbre hatolt belém az evangélium üzenete.

Bill atya lelkigyakorlatai vasárnap este kezdődnek és a következő vasárnap délelőtjén fejeződnek be. A lelkigyakorlatokon, melyeken résztvettem, a résztvevők többségét laikusok alkották. Csupán néhány szerzetesnővér vett rajtuk részt, és még 2 pap rajtam kívül.

A lelkigyakorlatok folyamán Bill atya felteszi a kérdést: ,,Boldogok vagytok? Ha nem vagytok boldogok, ez azért van, mert eltávolodtatok Istentől, vagy pedig azért, mert nem ismeritek Istent. Ha Isten valóban és igazán részese lenne életünknek, akkor boldogok lennénk. Mi azt hisszük, a pénz tesz minket boldoggá, azt hisszük a házunk tesz  majd boldoggá, vagy az alkohol. Viszont ezek közül egyik sem fog boldoggá tenni. Egyedül csak Isten tehet bennünket boldoggá.”

Manapság sokmindenről értesülünk a médiákból, negatívan hatnak ránk az egyes hírek. Bill atya minden egyes napon számos, szórakoztató jellegű beszédet mond azért, hogy a világias gondolkodásmódból kigyógyítson bennünket. A lelki gyógyulások a leggyakrabban az ő prédikációja alatt következnek be. Bill atyának páratlan képessége van ahhoz, hogy a mély bibliai igazságokat is olyan egyszerűen magyarázza, így ezek mindenki számára első hallásra érthetőek. A lekigyakorlat számos résztvevője elmondta, hogy a biblia egyes részei úgy tárultak fel előttük, mint azelőtt sosem. Bill atya arra buzdítja az embereket, hogy naponta olvassák a szentírást. Isten szavának gyakori tanulmányozása ugyanis igen fontos életünkben. Ezáltal egyre hasonlóbbá válhatunk Istenhez. Bill atya megkért bennünket, hogy a lelkigyakorlat idején csak a szentírást olvassuk. Életünkre igen gyakran jellemző, hogy hiszünk Istenben, viszont olyan életvitelt folytatunk, mintha Ő nem létezne.

Bill atya gyakran hangoztatta, hogy az egész egyháznak és mindannyiunknak szüksége van a Szentlélekben való újjászületésre. A lelkigyakorlat utolsó napján, a szentmise folyamán, a Szentlélek segítségét kértük életünk megújulásához. Ez volt a lelkigyakorlat tetőpontja.                  El kellett csendesednünk, és imádsággal várakoztunk a Szentlélek kiáradására. Hasonlóan várták Őt az apostolok is Máriával együtt pünkösdkor.  A záró szentmise előtt, 5 napon keresztül különös hangsúlyt  fektettünk a csendre, és csak az esti szentmise után beszélgethettünk. Bill atya a lelkigyakorlatot nem nevezi karizmatikusnak, ugyanis nem a lélek ajándékaival hanem a lélek gyümölcseivel foglalkozik. Ezek a gyümölcsök a szeretet, öröm, békesség, stb. (Kol 5,22-23), és mind nagyon fontosak.

A lelkigyakorlat nagyszerű segítséget nyújt a megtéréshez. A lelkigyakorlatos hét közepén Bill atya bebocsát minket - ahogy Ő nevezi -,,Jézus Krisztus korházába”. Az egész embert Jézus gyógyító terápiájának veti alá. (1 Tesz 5,23)

A lelkigyakorlat alatt Bill atya egy egész napot szentel a lélek jólétének és gyógyításának, mely magába foglalja a kiengesztelődés szentségét és a kölcsönös megbocsátást. Ezenkívül egy napot szentel az értelem jolétének, mely a fájdalmas emlékekből való gyógyulást segíti elő. Végezetül pedig, a záró szentmisén a test gyógyulásáért imádkozunk. Ebből azt láthatjuk, hogy Bill atya egyforma jelentőséget tulajdonít úgy a test, mint a lélek gyógyulásának. Kihangsúlyozza viszont azt is, hogy nem várhatunk testi gyógyulást azelőtt, hogy lelkünk meggyógyulna. Ezért van az, hogy Bill atya olyan sok időt szán a lélek és a szellem gyógyításának. A testi gyógyulást kérő imák csupán a záró szentmisén hangoznak el. Azt hiszem, hogy Bill atya lelkigyakorlatai éppen azért olyan eredményesek és népszerűek, mert helyesen közelíti meg és alkalmazza a gyógyulás módszereit.

A tisztesség azt kívánja, hogy elmondjam, a lelkigyakorlatok alatt sok csoda történik. Ez viszont nem jelenti azt, hogy minden esetben újra járni kezd a béna ember. Ezeken a  lelkigyakorlatokon elsősorban bensőleg gyógyulnak meg az emberek. A 2000-es Knock- i lelkigyakorlaton sokan számoltak be arról, hogy az 1999-es Maynooth-i lelkigyakorlat óta gyógyultnak érzik magukat. Ezek az egyhetes rendezvények nagyszerű lelki segítséget jelentettek valamennyiük számára. Ez egy valódi tanúságtétel.

Csupán Tőled függ, hogyan viszonyulsz a lelkigyakorlathoz. Természetesen, számos kifogást lehet felhozni: „Egy hétre nem vonulhatok el.” Ha viszont kórházba kéne menned, akkor minden ügyed folytatódna úgy otthon, mint munkahelyeden, vagy pedig más elfoglaltságoddal kapcsolatosan. Ez ugyanúgy lenne akkor, ha résztvennél a  lelkigyakorlaton.

Ráadásul ezt az egy hetet Jézus Krisztus „kórházában” töltenéd.


http://ignisoz.webnode.sk/news/fr-tommy-lane-tanusagtetele-bill-atya-lelkigyakorlatairol/
Felejtsd el a Kanári-szigeteket!

Joseph K. Bill atya gyógyító lelkigyakorlatáról

A nevem Maura. 22 éves vagyok, és jelenleg a Galway-i NUI (Írország) egyetemen tanulok. Vallásom római katolikus. Serdülő koromban kiábrándultam a katolikus egyházból, mivel úgy éreztem, nem akar haladni az idővel. Úgy véltem, a katolikus egyház régimódi, korszerűtlen. Semmiképpen sem igyekszik megérteni azokat a problémákat, melyekkel a fiatalok néznek szembe. Olyan következtetésre jutottam, hogy a katolikus egyház a bűnön, bűntudaton és a félelmen alapszik.

Természetes, a gyónás gondolata egyáltalán nem  tetszett nekem. Nem hittem, miért kéne megvallanom, hogy valamiben hibát követtem el. Gyakran tettem fel magamban olyan kérdéseket, mint: „Miért halnak meg fiatal emberek?” „Miért van oly sok szenvedés, ha van Isten?”
Ez azonban nem jelentette azt, hogy nem hittem Istenben. Igenis hittem Benne, de a magam, sajátosan újkori módján és az általam meghatározott feltételekkel. Ha hű is akartam volna maradni a katolikus egyházhoz, ez nagyon is a kedvem ellen volt. A hűséghez túlságosan „öntudatos” és hiú voltam.

1999 augusztusában édesanyám elhatározta, hogy részt vesz a Bill atya által vezetett lelkigyakorlaton. Engem ez nem zavart, mivel így elmehettem Slanébe, Robin Williams előadására. (megjegy.: Robin Williams amerikai filmsztár)

Édesanyám a lelkigyakorlat után nagyon megváltozott. Rendkívül boldog volt, állandóan mosolygott, és Istent dicsérte. Otthonunkban Bill atya neve gyakran emlegetett fogalommá vált. Ez felkeltette iránta tanusított érdeklődésemet. Amikor az atya ismét Írországba jött, hogy Knock-ban vezessen lelkigyakorlatot, elhatároztam, hogy felkeresem.

Az egyhetes lelkigyakorlat drámai változást hozott az életembe. A mai napig a hatása alatt vagyok, s remélem, ez a hatás sosem múlik el. Mindaz, amit bizonysággal elmondhatok: megtaláltam Istent, vagy inkább Ő talált meg engem. Rám talált temérdek bűnöm ellenére. Bill atya, aki saját magát  csupán „Jézus szamarának” nevezi, a Szentlélek erejét közvetítette nekem. Ledőltek a falak, melyeket azért emeltem magam köré, hogy Krisztust kizárjam az életemből. Megengedtem, hogy szeressen az Úr. Micsoda öröm? Sohasem gondoltam, hogy az élet ilyen békességes és boldog lehet. Megtapasztaltam lelkem gyógyulását, mely a szeretet éhségétől haldoklott. Annyira elárasztott a szívemet megérintő gyöngédség és szeretet, hogy örömömben sírtam.

A legfájdalmasabb a gyógyulás volt, mégis, szívesen fogadtam ezt a lelki élményt. Ahogy tekintetemet a feszületre szegeztem, tudatosítottam magamban, én is hozzájárultam Jézus szenvedéséhez. Erősen hiszem, Jézus nem csak létezett, de Ő ma is itt él, és egyformán szeret minden embert.

Társadalmi életem ma már nem abból áll, hogy elmegyek egy kávéházba vagy éjszakai mulatóba. Inkább imatalálkozókon és szentmisén veszek részt. Talán ez unalmasnak tűnik, de ennek ellenére életemben még soha sem voltam boldogabb, mint ma. Isten kegyelmével ezután is ezt az életmódot szeretném folytatni. Azt hiszem, ez a remény üzenete azon emberek számára, akik azt gondolják, az egyház halott. Ezt akarja ugyanis elhitetni velünk a társadalom nagy része, különösen pedig a médiák.

Sohasem feledd, az Úr mindig irányít, és sohasem hagy árván. Ez tanusítja örökké a szívembe és emlékezetembe vésett lelkigyakorlat emléke.

Felejtsd el a Kanári-szigeteket! Az a szabadság csak néhány napig tart.

http://ignisoz.webnode.sk/news/maura-tanusagtetele-irorszag/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Folytasd üzeneteim terjesztését – sok önkéntest küldök neked

2011. június 28. kedd; 19:30
Szeretett leányom, amikor értem szenvedsz,  akkor azok a gátak, amelyeket át kell ugranod egyre magasabbak lesznek. Sohasem voltak a csaló kísértései olyan nagyok, mint most, amikor el akar vonni téged ettől a munkától. Maradj erős és álld ki ezeket a támadásokat. Tudnod kell, hogy a csaló, sohasem fog téged Tőlem elvenni, mégis próbálkozik, és továbbra  is próbálkozni fog.
Ez küldetésednek a legnehezebb fázisa, mert nagyon magányos,  nehéz és mély testi és lelki fájdalmat okoz neked. Bíznod kell Bennem, hogy segíthessek neked ezekben a támadásokban, hogy  azokat, a valóságnak megfelelően tudd felismerni.
Leányom, hallgass most Rám. Üzeneteim terjesztését most minél gyorsabban folytatnod kell  az egész világon, és használj fel minden segítséget, amit küldenek neked. Én sok önkéntest küldök neked, akiknek munkája már gyümölcsöt terem.
Minden, amit tenned kell, az, hogy Üzeneteimet továbbra is ismertesd,  a lelkek megmentéséért. Sohase add fel. Tudom, hogy ez kísértés számodra, és az is nehezedre esik, hogy a gyalázásoknak ellen tudj állni. Engedd,  hogy szorosan foghassam kezedet, és hogy elvezesselek arra az erőre, amit most elvárnak tőled.
Köréd szórtam áldásomat  fegyverzeted erősítéséül, azért,  hogy semmi se állhasson utadba, és így  a világ biztosan meghallhassa Hangomat.
Szerető Megváltód,
Jézus Krisztus
Tévedett-e Nostradamus?

Az egyetlen hiteles hazai Nostradamus- kutató, a sárvári Fekete Sándor Pál 90 éves. Ma is éberen figyeli a világot, könyvet ír.
- Még a második világháború alatt, diákként találkoztam először Nostradamus nevével. Az egyik újság azt írta a Nostradamus-jóslatok „alapján”, hogy a németek nyerik meg a háborút, a másik azt, hogy az angolok. Kíváncsi lettem. Göbbels hamisíttatta meg a próféciát - meséli Fekete Sándor Pál, aki Sárváron, az otthonában fogad minket.
- Születésnap? - kérdez vissza, amikor szóba hozzuk az életkorát.
- Honnan tudják? Majd csak július 28-án töltöm be a 90. évemet.
- 1945. áprilisában olvastam először az Ószövetségről szóló szentírást, a Próféták könyveit. Felmerült bennem a kérdés, hogy ha akkor a próféták figyelmeztetni tudták a népet az elkövetkezendő eseményekre, vajon most van-e ilyen. Amikor ezen gondolkodtam, Amos prófétánál volt nyitva a könyv: „Nem tesz semmit az Úr, amit ki ne jelentene a prófétái által.” Belém nyilallt, hogy akkor ez most is így van. Akkor kezdtem el foglalkozni a prófétálásokkal. Nostradamussal kezdtem, könyve akkor tiltott volt. Egy 1683-as kölni kiadású kötetet tudtam szerezni francia nyelven. Ezt előbb le kellett fordítanom magyarra.
Fekete Sándor Pál megküzdött a rejtélyes szöveggel, 1991-ben megjelent könyve ismerteti a Nostradamus verseket. A kötet átdolgozásával most végzett, tett néhány kiegészítést.
- Nostradamus prófétai történetírása 1555-től a világ végéig szól. Elragadtatásokban, látomásokban látta a jövőt. Homályosan fogalmazott, összekeverte a verseket, nem időrendben vannak. Hogy a mai időkre mi vonatkozik? Különleges vers a következő: „Kos vezetője a Jupiter és a Szaturnusz... Örök Isten! Milyen változások! Miután hosszú század rossz ideje megfordult...”

Fekete Sándor Pál és felesége sárvári otthonukban. A szerző 1991-ben, épp húsz évvel ezelőtt publikálta a„Nostredamus titkozatos könyve: A próféciák című kötetét -  Fotó: Benkő Sándor
Fekete Sándor Pál és felesége sárvári otthonukban. A szerző 1991-ben, épp húsz évvel ezelőtt publikálta a„Nostredamus titokzatos könyve: A próféciák című kötetét - Fotó: Benkő Sándor
Nostradamus 2000-re jelzett óriási fordulatot, ami nem következett be. Vajon miért? Tévedett-e Nostradamus?
- Nem volt téves az előrejelzés, csak az emberiség haladékot kapott, hogy észhez térjen, megtérjen ebből a lehetetlen helyzetből, ami most van, mert ez a katasztrófa felé visz. De ez a haladék lejár. Ezzel a címmel külön könyvet írtam 2005-ben, két kiadása volt, elkapkodták. Különleges események történnek, tanítások jönnek, amikor ezek befejeződnek, akkor jár le a haladék - mondja Fekete Sándor Pál, aki a mostani válság természetfeletti vetületéről is könyvet ír.
- Ezt a kort, ami most van Isten nem tűrheti el, katasztrófákon keresztül megváltozik a világ, erre céloz a 251. vers. Vissza kellene térni az isteni törvényhez, a szeretethez, a háborúságok helyett a békéhez, a vetélkedés helyett az egymás segítéséhez. Ezzel elkerülhetnénk a „világvégét”, ennek a mostani világnak a végét. Utána békésebb kor következik, de az egy rövid, heves háború után jön el. Földrengések, árvizek, emberi katasztrófák lesznek, túlélési esélye annak van, aki képes visszatérni a szeretet törvényéhez. Annak nagyobb isteni segítség van ígérve.
(vasnepe.hu)
Vajon Isten igazsága milyen: objektív vagy szubjektív? Egyik sem. Ha szubjektív volna, akkor a legnagyobb zsarnok lenne, ha pedig objektív lenne, nekünk semmi esélyünk sem lenne az életre. Isten igazsága személyes: “Jézus így szólt: “Én vagyok az út, az igazság és az élet…” (János 14:6) Személyes, mert Jézus Krisztusban összpontosul, és személyes mert célja a mi megmentésünk. Isten vágya, hogy régi terveit megvalósíthassa az emberiség és személyes életünkben. Hogy ismét visszaadhassa az örök élet minden szépségét és boldogságát: “Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az ÚR letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. – Ezt ígérte az ÚR!” (7-8. versek) Isten ma ennek a csodának a valóra váltásán munkálkodik életünkben. Nekünk mi a célunk?

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által


Legyetek minden nap állhatatosak és kitartóak a küzdelemben! Ne lázadjatok fel semmi ellen, mert minden az én megengedésemmel történik! Osszátok meg magatokat velem, hogy a közösségben feloldhassam bennetek a reátok rakódott kötelékeket. Egyedül csak én oldom meg a nehézségeiteket. Reám számíthattok. Menybemenetelem dicsőséges visszatérésem az Atyához. Ha hozzám jöttök, én felemellek magamhoz és átadlak titeket az Atyának. Példát adtam nektek arra, hogy szüntelenül vágyakozzatok a mennyei hazába. Atyám vár benneteket, hiszen Ő a ti Teremtőtök, az Ő elgondolásából lettetek. Dicsőítsétek meg a teljes Szentháromságot, mert az Atya, kérésemre elküldte nektek a Vigasztaló Szentlelket. Ő minden megértést megad, ami szükséges a felismeréshez. Hozzátok fordulok most, drága engesztelő gyermekeim. Emeljétek fel fejeteket, és ne szomorkodjatok, mert a Vigasztaló Szentlélek mindenben társatok. Ezért nagy bizalommal hívjátok: Jöjj, Szentlélek, jöjj, és ne késlekedj, mert vágyva vágyunk egyesülni Veled, vigaszt nyújtani a Te vigasztalásoddal, erőt meríteni a Te erőddel, és másoknak segítségre sietni. Amen.
                                                                         Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/profecia/oldal-866666666667

A Szentháromság gyermekeiként bátran küzdjetek

Vigyázzatok, ne veszítsétek el éberségeteket, hogy az ellenséget azonnal el tudjátok hárítani! Ne álljatok vele szóba, csak Jézus szavait használjátok ellene! A Szentháromság gyermekeiként bátran küzdjetek, mert erős védelem alatt álltok! Az Úr igéje legyen ajkatokon, és kétélű kardként használjátok. Amikor Jézus nevét rendíthetetlen hittel ki tudjátok mondani, a gonosz ellenség megfutamodik előletek, mert Jézus nevére meghajol minden térd a Mennyben, a földön és az alvilágban. Higgyetek és küzdjetek! Az ellenséges erők felsorakoztak országotok felett, de harcos angyalaitok mellettetek állnak. Halljátok, a harsonát már megfújták! Figyeljetek, és úgy küzdjetek, hogy győztesen kerüljetek ki, mert a Szentháromság veletek van!
2011.06.18.                                                                 Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/a-szentharomsag-gyermekei

A Szentháromság szavai az engesztelőkhöz

Drága gyermekeim, ti, akik a Szentháromság gyermekei vagytok és nevünkben engeszteltek, hétről-hétre virrasztva imádkoztok, ne feledjétek, hogy készséges segítségetek által rengeteg lélek menekül meg az örök kárhozattól. Ne feledjétek, soha nem lehet eleget engesztelni, mert a bűn elhatalmasodott a világban, és egyre több az égbekiáltó cselekedet! Ti, akik fogjátok egymás kezét, megtapasztalhatjátok, hogy szoros egységbe vontunk benneteket. Ne lazítsátok meg hálóitok szálait a megfertőzött világ láttán! Ne lankadjatok, hiszen tüzes lelkületet kaptatok a szüntelen kitartó áldozathozatalaitok felajánlása által. Szeretetáramunk ölelése megtart benneteket, csak bátran hagyatkozzatok ránk, és soha egy percre se akarjatok kiszakadni kötelékünkből! Szüntelen tekintsetek ránk, hogy fényünk elárasszon benneteket és beborítson védelmi gyűrűnk. Égi édesanyátok palástja, a harcos angyalok védelmi bástyája és minden szentek buzgó imája kísérjen küzdelmeitekben titeket! Legyetek állhatatosak, és tegyetek meg mindent, amire csak buzdítunk! Megáldunk mindnyájatokat Mi, a Szentháromság személyei: végtelen atyai szeretettel, fiúi megszabadító erővel és a Szentlélek tüzes lelkületével. Amen.

Szentháromság Vasárnapja                                     Anna Terézia
http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/a-szentharomsag-szavai-az-engesztelkhoez


Keresztjeink

Szenvedélyesen szeressétek keresztjeiteket, amelyeket hordoztok, és soha ne akarjatok megszabadulni tőlük, mert a ti üdvösségetekre rendelte az Úr! A kereszt mindig a közelünkben van, amely bár lesújt, mégis csiszol és felemel embertársaitokhoz. Megkínoz, de a fájdalmakat okozó kínok elvezetnek az életszentség magaslataira. Ezért soha ne tegyétek le, amit testre szabva kaptatok! Ugyanakkor ne is kívánjátok mások keresztjét magatokra vállalni, mert az nem a tiétek! Úgy hordozzátok saját keresztjeiteket, hogy mindig szem előtt tartjátok testvéreitekét is! Látván mások gyötrődéseit, a magatokét már nem fogjátok oly egyedülállóan hatalmasnak tartani. Ez azért van, hogy senki ne kívánja el a másét. Így haladjatok felajánlva mindennapi áldozataitokat!

2011.06.28.                                                                               Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/keresztjeink

Antalóczi Lajos: Vassula Ryden kritikus szemmel

Vassula Ryden és a nevével fémjelzett terjedelmes írás (Igaz élet Istenben), amibõl eddig három kötet jelent meg Magyarországon, egyre szélesebb körben válik ismertté. Sokan személyesen is megismerhették Vassulát budapesti látogatása alkalmával. Nemcsak könyvek, újságok foglalkoznak személyével, de videoszalagon is látható budapesti szereplése.
Vassula írása külsõ megjelenésre ígéretesnek tûnik, különösen, ha a bevezetõben papok, köztük a neves RENÉ LAURENTIN atya szavait is olvashatjuk. Vassula könyve azonban már néhány oldal tanulmányozása után megosztja az érdeklõdõket, mert az írás gyakran vegyes érzéseket támaszt. Nehéz megfogalmazni ezeket az érzéseket, kifogásokat, sokan nem is vállalkoznak erre. Legtöbben csupán megjegyzik: valami nincs rendben ezzel az írással. Szép számmal vannak mégis olyanok, akik lelkesedéssel forgatják a lapokat.
Isten dolgaiban csak felelõsséggel szabad szólni és eljárni. Amikor szóvá tesszük kételyeinket, s megfogalmazzuk aggályainkat Vassula mûvével kapcsolatban, nem feledjük ezt. Úgy gondolom, René Laurentin álláspontja a követendõ. Bevezetõjét így kezdi: "Nem vagyok jogosult arra, hogy ítéletet mondjak az üzenetekrõl. Csupán arra törekedtem, hogy jól átgondolt kérdéseket tegyek  fel, és a válaszokat pontosan rögzítsem. Ítéljék meg az olvasók." Talán merésznek tûnik az álláspont közzététele (sokáig vártam is a beküldéssel), de lelkiismereti indításra teszem, és segítõ szándékkal ajánlom azoknak, akik kérdéssel fordultak hozzám az ügyben.
Megítélésem szerint Vassula Ryden írómédium. Áldozat, akit félrevezetnek, s akinek jószándékát és adottságait igénybe veszik. Nem világos, milyen erõk használják õt írásra, de tartok attól, hogy a megtévesztõ szellem (1 Tim 4,1) mûködésérõl van szó. Erre utal az íráskényszer (van olyan nap, hogy kilenc órát is kell írnia), ami teljesen szokatlan a misztikus irodalomban. Amíg a misztikusok - legtöbbször feletteseik parancsára engedelmességbõl írják le élményeiket, addig Vassula - saját bevallása szerint - egyszerûen nem tud nem írni, amikor írnia kell. Olyannyira használják a kezét, hogy tollából teljesen idegen, más személyiségi vonásokról árulkodó (s ez grafológiailag is bizonyított) írás származik. Az íráskényszer az akarat szabadságának megbéklyózására utal, amit Isten soha nem tesz meg teremtményeivel, de a spiritiszták esetében ez természetes. Idézzünk József, a spiritiszta médium írásából: "...kétségtelenül és biztosan rajtam kívül álló, a saját akaratomtól teljesen független, idegen intelligenciának kezelése alatt állok." (GRÜNHUT ADOLF: Tanulmányok a spiritizmus körébõl 2. köt. 598.) A spiritiszta médiumok bár a megtévesztõ szellem irányítása alatt munkálkodnak, mégis megvallják hitüket, sõt, tanítást is adnak (ld. még: Eszter, Piroska, Antal stb. nevû médiumok írásait), de azt a hitet, s azt a tanítást, amit a hazugság atyjától tanulnak. Az iménti médium is vall hitérõl: "Hiszek Istenben, az õ mindenhatóságában..., az õ legfõbb szeretetében; hiszek Jézus Krisztusban, Isten fiában s az õ megváltó munkájában; ...; hiszek a spiritiszta tan igazságában és tisztító erkölcsi hatásában. Óh, Istenem, adj nekem erõt, hogy ezen hitem szerint élhessek, s annak szellemében végezhessem földi feladatomat." (Uo. 604.) Hízelgõ és megtévesztõ szavak.
Megértem a tiltakozókat, a rajongókat, hiszen van ebben a könyvben minden, ami szép, és a léleknek kívánatos. Szó van ebben bûnbánatról, megtérésrõl, békérõl, imádságról, találkozhatunk imákkal, szívekkel, aláhúzásokkal meg minden egyébbel. Legtöbb szó persze a szeretetrõl esik. (A fõvárosi kiadvány, a Vassula Budapesten c. füzet ráadásul láthatóan jól szerkesztett, majdnem kifogástalan, népszerûsítésre kiválóan alkalmas összefoglaló.) Mindez azonban álcázás és reklám a javából.
Sajnos a könyv "szerzõje", a megtévesztõ szellem, "felkészültségrõl" tanúskodik, és az álcázásnak (a hazugságnak) páratlan mûvésze. (A hosszadalmas beszéd is álca.) Oly megtévesztõen és kívánatosan tudja csomagolni kínálatát, hogy sok jószándékú ember áldozatául esik. A tetszetõs csomagolásból azonban a féligazságok mérge sugárzik, ami hazugság, s ezt kevesen érzékelik.
Addig nem is volna probléma, amíg a jóhiszemû olvasó (a potenciális terjesztõ) szíve felmelegszik íly "nagyszerû" írásra. Azzal sincs baj, ha valaki megtér, jobban szeret, többet imádkozik, engesztelõvé formálódik stb. az írás hatására. Ebben az esetben akár áldás forrása is lehetne a könyv, de kérdés, hogy a kiadványnak vannak-e ilyen gyümölcsei? Féltem inkább azokat, akik nem hívõk, vagy akik - s mily sokan vannak ilyenek! - csupán hallomásból ismerik a kinyilatkoztatást. Nos, ha ezek a testvéreink kézbe veszik Vassula könyveit, hamis fogalmat kapnak Istenrõl, vagy - kritikusabb olvasók esetén - soha nem fogják az igaz hitet keresni, mert nevetséges az a hit, amit bemutatnak ezek az oldalak.
A Bibliát is felülmúló terjedelmû írás ellen az elsõ, s legsúlyosabb kifogás: megváltoztatja a bibliai krisztusképet. Sok olvasó számára éppen ez az új krisztuskép okoz problémát.
A nehézség abból adódik, hogy az érzelgõs, a már-már enyelgõ írás émelyítõ stílusa zavarja az olvasót. Jézus olyan szavakat mond ki Vassula írásaiban (szerelmem, kedvesem, szeretlek virágom), amelyek tõle teljesen szokatlanok, s amelyek egyszer sem fordulnak elõ az Újszövetségben. A szavak pedig minõsítenek. Itt nem az a Jézus szólal meg, aki meghalt értünk a kereszten, s akit a Bibliából megismerhetünk. Ha lélekkel olvassuk a Szentírást, Jézus szavaiból méltóságot, bizonyos távolságtartást és tartózkodást érezhetünk ki. Bár látjuk õt sírni, de nevetni nem, látjuk szelídnek, határozottnak, béketûrõnek, meghal értünk, jár az elveszett bárány után, de soha nem érzelgõs. Vassula írása tehát teljesen elüt a Szentírástól, s nem hasonlítható a misztikusok írásaihoz sem - ide értve BOSSIS GABRIELLA könyvét is. Az írás szokatlansága, stílusa, érzelgõssége sok olvasót taszít. Többen felpanaszolták, hogy ezért nem tudják olvasni.
Az írás egyes részletei olyan dolgokat sugalmaznak, amelyek kifejezetten tévútra vezetnek, ill. megtartják a tévúton a járatlanokat. Vassula bár lépten-nyomon hangsúlyozza Isten szeretetét (amit valóban nem lehet eléggé tenni), a megtérést, az engesztelést stb. a könyv egyes részletei mégis szinte csábítanak a bûnre. Vegyünk két idézetet:
1. "Mindenkit szeretek, aki, miután elesett, hozzám jön, és bocsánatot kér. Még jobban szeretem õket. Akkor sem utasítom õket vissza, ha akár milliószor vétkeznek. Ott leszek, hogy megbocsássak nekik, és lemossam Véremmel bûneiket. Sohasem fáradok bele a megbocsátásba..." (1. köt. 71.) Ez bizony burkolt biztatás a megalkuvó életre.
2. "Van valami - mondja Vassula az "Úrnak" -, ami kellemetlenül érint. Valaki azt mondta, hogy én állandó bûnben élek, mivel elváltam és újból házasságot kötöttem. Azt mondta, hogy az én állandó bûnöm kizárja annak lehetõségét, hogy Te adod ezt a kinyilatkoztatást Istenem." Erre Jézus ezt válaszolja: "Mutatkozzék az az ember, aki bûn nélkül van! Jöjjön elém, és mutassa meg nekem arcát." Vassula: "Igen Uram, segíts nekem! Nem tudom, mit feleljek ezekre a vádakra." Jézus: "Ne válaszolj, jöjj gyorsan hozzám! Atyád vigyáz rád." (2. köt. 238.) Nesze neked kinyilatkoztatás, házasság felbonthatatlansága, egyházi gyakorlat! Ez a kijelentés annyit tesz, mintha Jézus ezt válaszolta volna a házasságtörõ asszonynak: "Csak így tovább, én azért vagyok, hogy megbocsássak." (A párbeszéd 1988. szeptember 24-én hangzott el. Ebben az idézetben nem játszik szerepet az, hogy Vassula jóval késõbb, 1990. október 31-én végülis rendezte házasságát.) Eme párbeszéd olvastán az emberben élesen felvetõdik a gyanú: ha az Újszövetség igaz, akkor Vassula beszélõ partnere nem a mi Urunk Jézus Krisztus, aki világos tanítást adott a házasságtörésrõl.
További probléma: a könyvben nem egyszer nyílt és burkolt fenyegetés és minõsítés (káinok stb.) hangzik el azok ellen, akik nem fogadják el a mû tartalmát, vagy bírálatára vállalkoznak. Vassula egyik helyen ezt írja: "Jézus, kezdem megérteni, hogy a Te igazi tanítványaid..., örülnek majd a kinyilatkoztatásnak, de sokan, akik hûtlenek hozzád, nem fogják kedvelni ezt a kinyilatkoztatást." Az "Úr" válasza: "Igen Vassula, most már tudod." (2. köt. 94.) Mint említettem, a kiadvány "szerzõje" újra és újra felemlegeti a szeretetet, a bûnbánatot, a megtérést, (ebben a tekintetben kompilációnak is nevezhetjük az írást), néha az engesztelést, a böjt, az áldozat azonban már hiányzik szótárából. Az "Úr" ismételten felrója Garabandál helyzetét (sajnos ezzel gyanússá is teszi), s kéri a Szentszéket a jelenések elismerésére.
Az üzenet többször felszólít az egyházak közötti egység létrehozására is. A cél - a jelek szerint - a New Age által hirdetett szinkretista világvallás, amiben a tanításnak nem nagy szerepe jut: "Bármikor eljöhetsz hozzám, és bármelyik templomba. Ne tégy különbséget, mint a többiek! Mindegyik hozzám tartozik." (2. köt. 204.)
(A Szent Szûz soha nem tesz ilyent. Jelenései alkalmával mindig a megtérést kéri. Õ nem szól bele egyházkormányzati ügyekbe s kérései között mindig megfelelõ hangsúlyt kap az áldozat, elsõsorban a böjt.)
A könyv "szerzõje" láthatóan arra törekszik elsõdlegesen, hogy mûvét elfogadtassa a világgal és az egyházzal. Az "Úr" igen nagy fontosságot tulajdonít az írásnak. Mintegy a Szentírás mellé állítja azt, s úgy jelöli meg, mint valami új hitforrást. Amikor Vassula a kíváncsiskodókat említi, az "Úr" így válaszol: "Rátalálhatnak a válaszra a Szentírásban és ebben az üzenetben." (2. köt. 305.)
Az ügyben még Péter is személyes üzenetet kap ismételten, s nem is akármilyent. "Ne utasíts vissza Péter, szeretlek, hallgass meg, halld meg hangomat, ismerd fel hangomat... Ez a kinyilatkoztatás az én hangom..." (2. köt. 95.) Egy másik helyen: "Ó Péter, Péterem! Te, akit Lelkem szeret, vezesd vissza nyájamat a tisztasághoz! Péter! Nézz rám! Kedves, nézz Arcomra, tisztelj engem, Uradat! ... Dicsõíts engem Péter! Dicsõíts kedvesem!"(2. köt. 119.) Ezek a szavak már lejáratnak.
Az ilyen, és ehhez hasonló kijelentések elrejtése a regiment (több mint kétezer oldal) írásban megzavarja híveinket, s feltétlenül kárt okoz sok ember hitében, s veszélyezteti örök sorsának alakulását. Nem félek kimondani véleményemet: az idézetek mögött a világosság angyalának öltözött megtévesztõ szellem húzódik meg, aki félre vezeti a nemzeteket. A sok enyelgés, a szeretet egyoldalú hagsúlyozása pedig a méz, amelyben a mérget kívánja beadni.
Vassula, s környezetében némely egyházi személy olykor él a gyanúperrel: nincs valami rendjén ebben a szóözönben. Vassula gyakran biztatásra és erõsítésre is szorul. Egyik lelkipásztor pedig (2. köt. 289.) meg is fogalmazta Vassulának, hogy az írás spiritizmusra utal. A válaszban az "Úr" emlékeztet Mt. 7,17-re, ("A jó fa jó gyümölcsöt terem."), s Mt. 12,26-ra ("Szembefordulhat-e önmagával a Sátán? Ha szembefordul önmagával, hogyan állhat fenn országa?").
Vessük fel mi is a kérdést: milyen "gyümölcsök" teremnek Vassula könyvébõl, s valóban szembefordul-e a Sátán önmagával?
Tapasztalataim szerint az alábbiakban foglalható össze a Vassula-könyv hatása:
1. Inkább fokozott kíváncsiság, nagyfokú publicitás, mint maradandó evangéliumi gyümölcs tapasztalható az ügy kapcsán.
2. Megosztja a jószándékú olvasókat, s ez vitát, békétlenséget, szeretetlenséget szül.
3. Megtéveszti, félrevezeti a hitben kevésbé jártasokat, mert hamis képet fest Jézusról.
4. Lejáratja a Szent Szûzet, mert kiváltani igyekszik a jelenéseket, s összeollózza, összekeveri a jelenések egyes üzeneteit, s mint sajátját adja tovább.
5. Lejáratja az egyház tekintélyét, mert inkább önmaga mellé kívánja állítani az embereket, amikor elítéli és fenyegeti azokat, akik mégis ellene mondanak a leírtaknak. Nem hagyja meg az egyháznak a végsõ szót.
6. S mindezt immár huszonnyolc nyelven teszi. Szó sincs tehát arról, hogy a Sátán szembefordult volna önmagával! Aknamunka folyik itt, amely a lelkek megosztását, és vesztét akarja.
Mit kezdjünk tehát Vassulával és mûvével? Csak egyet ajánlhatunk jó szívvel: felejtsük el szép csendben, könyveit rejtsük el mélyen, ne terjesszük, más kezébe ne adjuk, ne beszéljünk és ne írjunk róla! Térjünk vissza a tiszta forrásokhoz! Elsõsorban a Szentíráshoz, az egyházi tanításhoz. Olvassuk és terjesszük bátran a Szent Szûznek - az egyház által elismert üzeneteit. Õrizzük meg hitünk tisztaságát, az egységet és a szeretetet. Vassula miatt kár lenne ezen evangéliumi értékekben kárt okozni és kárt szenvedni.
Végül pedig önként adódik a kérdés: ki, vagy mi tanúskodik Vassula szavai mellett? A tények szerint mindössze az íráskényszer és az ebbõl adódó betûforma. Ezek a jelek azonban nem Istenre, hanem sátáni befolyásra uta1nak.
Az IGEN c. újság 1995-ben közreadott írása

2011. június 28., kedd

Összeütközik két üstökös, a vörös égbolton megjelenik Keresztem (2011. június 5.) ?

Egyedülálló jelenséget kapott lencsevégre a Hubble

Két galaxis ütközött: csillagközi porvihar

Lenyűgöző eseményt sikerült lencsevégre kapnia Hubble-űrtávcsőnek. Ilyen, amikor két galaxis összeütközik.
Olyan erővel ütközött neki az egyik galaxis a másiknak, hogy sűrű porfelhőbe burkolóztak a csillagvárosban található égitestek.

A tudósok szerint a Hubble- távcső által lefotózott esemény egyedülálló, hiszen a Centaurus- A (NGC 5128) galaxisban történt ütközés révén jobban tanulmányozhatók a galaxisbéli- felhők. A Centaurus- A 11 millió fényévnyire van a Földtől. A galaxis közepén egy korong alakú objektum található, amely körül sűrű porfelhők figyelhetők meg.
A Hubble- űrtávcső érzékelő detektorai az optikai mellett az ultraibolya és az infravörös tartományokat is pásztázzák, ezért a porfelhők által sűrűn takart területekről is tudott adatokat küldeni a tudósoknak.

Barsi Balázs: A Szentlélek és a feltámadás

A szadduceusoknak, akik azért tévedtek, mert nem hittek a feltámadásban, ugyanis nem jól ismerték az Írást, Jézus ezt mondja: Nem az a baj, hogy nem ismeritek az Isten hatalmát, a Szentlelket? Az Írás szerint Isten felvéve a kapcsolatot Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, kinyilatkoztatta nekik szeretetét, intimitásába vonta őket. Milyen szeretet lenne Isten részéről, ha hagyná elpusztulni, megsemmisülni barátait, amikor megteheti, hogy örökké éljenek?
Isten teremtő Isten, aki a nemlétből hozta elő a létezőket  -  szabad elhatározásából, szeretetből. Ha erre képes, akkor megteheti azt is, hogy fölkelti a porból Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, és mindazokat, akiket szeret. A szeretet ugyanis nem engedhet meg olyan világot, ahol nincs ott az, akit szeret.
Jézus saját benső világából veszi az érvet a szadduceusok ellen. Nem azért lesz feltámadás, mert van bennünk valami romolhatatlan szellemi rész  -  az egyébként is csak a lélek továbbélése lenne  - , hanem kizárólag azért, mert Isten mindenható és egyedül jó. Az apostoli hitvallásban kétszer szerepel az omnipotens jelző. Mindjárt az elején: "Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében"; és ott, ahol Krisztus feltámadásáról, megdicsőítéséről van szó: "Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyának jobbján".
Isten mindenhatósága tehát nem azt jelenti elsősorban, hogy bármit megtehet, amit akar, ez nem biblikus kifejezés, hanem mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy a semmiből teremt, és feltámaszt a halálból.
Jézus olyan emberi életet élt, amelyet a legteljesebb mértékben rábízott a teremtő Szeretetre. Elkövetkezendő halálunk megkerülhetetlen ténye megköveteli tőlünk is, hogy Istent vagy teremtő és feltámasztó Istennek valljuk, azaz Mindenhatónak, és akkor ráépítsük egész egzisztenciánkat, vagy pedig, ha nem tudunk hinni az ő feltámasztó erejében, ne is törődjünk vele: enélkül hinni értelmetlen.

Isten erősebb a halálnál

Sajnos sok magyar katolikus hívő egyszerűen nem ismeri az Isten hatalmát, nem hisz a feltámadásban, nem várja a holtak feltámadását. Istent csak az evilági dolgok zökkenő mentességét biztosító és hiánypótló automatájának tartja. Logikusan végiggondolva: mindaz, aki Istenről nem feltételezi, hogy erősebb a halálnál, igazából a halált isteníti, hiszen ezt tartja az élet végső, kikerülhetetlen és megfellebbezhetetlen tényezőjének, ennek tulajdonítja az utolsó szót. Ezért épül ma körülöttünk a halál-isten civilizációja. E bálvány mögött persze a sátán bújik meg, aki kezdettől fogva gyilkos, és a hazugság atyja.

Isten az élet

Szent Pál a damaszkuszi úton látta a feltámadt Urat. Szent Pál, akiben Isten kinyilatkoztatta Fiát, így kiált fel egy nap: Halál, hol a te győzelmed? Az Élet elnyelte a halált! (1Kor 15,55) Isten maga az Élet és az Élet Szerzője. A megdöbbent kiáltás: "Jézus feltámadt!" felhangzik Húsvét hajnalán Mária Magdolna, a szent asszonyok, majd az apostolok ajkán, és egyre erősödik a századok boltozatai alatt minden nyelven, az utolsó napig. Jézus feltámadásában megnyilatkozott az isteni hatalom. Hiszen gyöngeségében ugyan megfeszítették, de Isten erejéből, vagyis hatalmából él, és ő az, akit feltámadása óta Isten hatalmas Fiául rendelt (vö. Róm 1,4). A görög eredetiben a hangsúly az erőn, a hatalmon van.
Ez cseng vissza a Máté evangéliumban Krisztus szájából: Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön (Mt 28,18). Az Efezusi levélben pedig Szent Pál az összes lehetséges szinonimát felhasználja az isteni hatalom jelzésére, amikor a megdicsőült Krisztusról ír. Isten a maga istenségének legteljesebb erejét vetette be a názáreti Jézus feltámasztásának műve során. Jézus feltámasztása a teremtéshez hasonló isteni mű, az isteni Mindenhatóság legnagyobb műve ebben a világban és a történelemben. (A teremtés még nem ebben a világban és nem ebben a történelemben ment végbe, hiszen épp az volt a történelem és a világ kezdete.) A történelemben még az utolsó nap, a világ átalakulása sem lesz annyira az isteni hatalom megjelenése, mint a názáreti Jézus feltámasztása.
Ha mindezt kicsit közelebbről megvizsgáljuk, kiderül ennek a hatalomnak igazi természete: a Szentlélek Isten személyes mindenhatósága nyilvánul meg itt, mint erő, ő viszi végbe Krisztus feltámasztását. A legősibb és legpontosabb megfogalmazása Krisztus feltámadásának, hogy az Atya támasztotta fel a Szentlélekkel. A mindenható erő tehát nem valami energia, hanem Isten személyes mindenhatósága, maga a harmadik isteni személy.

"Isten erejéből élünk"

A Szentírás tanít csalatkozhatatlanul erre, csak talán nem figyeltünk fel rá eléggé. Szent Pál így ír: Ha bennetek van annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust halottaiból, ő, aki Krisztus Jézust halottaiból feltámasztotta, életre kelti a ti halandó testeteket is, bennetek lakó Lelke által (2Kor 4,14). A Lelke által és hatalmával, ezek szinonim kifejezések. Ezért az Írás felváltva szól Isten erejéről, hatalmáról, illetve a Szentlélekről, ugyanabban az értelemben.
Szent Pál a korintusiaknak például így ír: Gyöngeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de Isten erejéből élünk (2Kor 13,4). Szent Péter pedig ugyanerről: Krisztust test szerint megölték ugyan, de a Lélek szerint életre kelt (1Pét 3,19). A Szentlélek Isten cselekvése a maga mindenhatóságában. Ezért hívja az Anyaszentegyház nagy események előtt: "Teremtő Lélek, jöjj közénk!" Mindig teremtő, nem alakító, nem díszítgető, nem a problémákat elfedő. Ahol a szent liturgia említi az Isten Lelkét, ott a Teremtéshez hasonló isteni erő árad: a konszekrációban, a transzszubsztanciációban, amikor a kenyér és a bor színe alatt a feltámadt Krisztus megjelenik, lényegében ugyanaz történhet, mint amikor feltámadt Jézus. A Szentlélek megteszi, hogy millió és millió helyen találkozzon híveivel, immár a hit sötétjében. A feloldozásban is ilyen erő árad: megsemmisül a múlt. Ezért Szent Lukács evangéliuma az angyal szavát idézve, mintegy párhuzamos kifejezésként ugyanazt ismételi, amikor így szól Máriához: A Szentlélek száll tereád, a Magasságbeli ereje borít el téged (Lk 1,35). Ez zsidós beszéd, gondolatismétlés, vagyis a Szentlélek maga a Magasságbeli ereje.

Isten Lelke

A Szentlélek, tehát a magasságbeli Isten hatalma teszi képessé Máriát, hogy Isten Fiának anyjává legyen, és így bizonyítja, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Isten mindenhatóságának műveiben jelen van a Szentlélek, kezdve a teremtéssel, amelyről ezt olvassuk: Isten Lelke ott lebegett a vizek felett (Ter 1,2), a megtestesülésben, ahogy az imént láttuk, valamint Jézus feltámasztásában és a mi feltámasztásunkban az utolsó napon.
Az Úr Jézus működése az evangéliumi hagyomány szerint a Lélek erejében bontakozik ki. A szentírók hol erőről beszélnek, amely kiárad, hol Szentlélekről, hol pedig  -  nagyon érdekes módon  -  a Lélek erejéről. Ez ahhoz hasonló kifejezés, mint a "Róma városa", ahol a város maga Róma. A Lélek ereje az az erő, amely maga a Szentlélek Úristen.
Igen, csak azért jött el Krisztus, hogy megadja a Szentlelket, aki által fiak leszünk és így kiáltunk Istennek: Abba, Atya! Ezért a három éves előkészület sorrendje: a Fiú, a Szentlélek és az Atya éve.

A Lélek fölkentje

Jézusról megjegyzi Szent Lukács, hogy erő áradt ki belőle. Ez az erő a Szentlélekkel van kapcsolatban, hiszen Jézus működése kezdetén a názáreti zsinagógában egész eljövendő működését Izajás könyvéből idézi: Az Úr Lelke rajtam. Ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket (vö. Iz 61,1-2). Mennybemenetele előtt utolsó szavai Lukács evangéliuma szerint az Atya ajándékáról szólnak, a magasságból jövő erőről, aki maga a Szentlélek: Én elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el a magasságból titeket (Lk 24,49). Az Apostolok Cselekedetei kezdetén, Szent Lukács nem hagy kétséget afelől, hogy ez az erő a harmadik isteni személy, mert ott ezt mondja maga az Úr Jézus: Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök (ApCsel 1,8). Pünkösdkor született meg ugyanis Krisztus titokzatos teste, s amint Jézus Krisztus emberségét az Atya erővel, azaz Szentlélekkel kente fel, ugyanúgy titokzatos testét, az egyházat is a Szentlélek erejével hozza létre.
Az egyházban nagyon sok rossz van általunk. Aki a botrányt keresi, az megtalálja benne, a papok és hívek életében egyaránt. Ugyanakkor jelen van az egyházban a Szentlélek, a hatalmas, feltámasztó, isteni erő is. Ezért érdemes az egyházba belépni és benne maradni. Rajta kívül ezt a Lelket nem lehet ismerni, csak mint személytelen erőt fogják fel, de mit segíthet rajtunk egy személytelen erő, amelyet nem lehet megszólítani?

A sátán hatalmának megtörője

Jézus nyilvános működése során Isten erejével megtöri a sátán hatalmát: a Lukács evangéliumban így olvassuk "Isten ujjával". Ez a sátán hatalmát megtörő Isten ujja maga a Szentlélek, ahogy Krisztus világosan állítja: Ha én a Szentlélekkel űzök ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa (Lk 11,20), vagyis végleges uralma. Isten ereje, jobbja, ujja  -  ezek a kifejezések mind a Szentlelket jelentik. Előzménye már Ezekiel prófétánál felvázolódik: Az Úr keze fölöttem volt és Lelke által az Úr kivezérelt és a völgybe vitt, amely tele volt csontokkal (Ez 37,1). Éppen azért vitte oda az Úr jobb keze, vagyis a Szentlélek, hogy meglássa Isten hatalmát, amelyet Isten éltető lehelete, vagyis ugyancsak a Szentlélek visz végbe, amikor a száraz csontokat életre támasztja.
Az ősegyház állandóan tapasztalta ezt az erőt, a Szentlélek személyes jelenlétét. Ezt írja Szent Pál a tesszaloniki híveknek: Evangéliumunk ugyanis nem csak szóval jutott el hozzátok, hanem erővel, a Szentlélek kiárasztásával (1Tessz 1,5), mert Isten a gyöngét használja föl arra, hogy megmutassa erejét, és sokan csak ekkor döbbennek rá, hogy kizárólag azért keresztények, mert az őket feltámasztó Szentlélek Isten bennük van.
A korintusiaknak hasonló szavakkal üzeni Szent Pál: Tanításom és igehirdetésem nem emberi bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a Lélek és erő bizonyításából, hogy hitetek ne emberi bölcsességen, hanem Isten erején alapuljon (1Kor 2,5).
István diakónust, az első vértanút is kegyelem és erő töltötte el (ApCsel 6,8), vagyis a Szentlélek (6,10).

A Szentlélek: erő és hatalom

A Szentlélek tehát erő és hatalom, Isten személyes mindenhatósága, személyes cselekvése. A Szentháromságban ott van, ahol az Atya öröktől fogva szüli a Fiút. Bármit tesz ugyanis az Atya a világgal és a világban, ott működik ez a hatalom és erő, s Pünkösd óta tudjuk, hogy ez az erő Személy.
Ez a végtelen isteni hatalom gyökeresen különbözik mindattól, amit mi a hatalomról elképzelünk. Ezért van az, hogy Isten ereje, hatalma mint gyöngeség mutatkozik meg a világban, ahogy az Apostol mondja: Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, Aki Isten ereje (1Kor 1,23). Jézus életének kezdetén ez a végtelen teremtő erő, a teremtő Lélek az Úr alázatos szolgáló leányához társulva mutatkozik, mint Isten alázata. Jézus földi életének végén viszont a katona lándzsája által megnyitott szívéből kifolyó vízzel, azaz mint Isten irgalma és áldozata nyilvánul meg.
Az isteni kinyilatkoztatás az emberi szellemtől kettős mozgást követel. Előbb azt hallja az ószövetségi ember, hogy az Isten erősebb az embernél, majd azt, hogy végtelenül erős. Utána Isten új tartalommal kezdi megtölteni ezt a kijelentést, megkülönböztetve saját erejét minden más erőtől. Ez az erő nem képes odavágni, csak szeretni tud végtelenül.

Isten szeretete és mindenhatósága

Igen, mert Isten szeretete azonos mindenhatóságával. Ez már itt-ott az Ószövetségben is megmutatkozik. Csak egyetlen jelenetre hívom fel a figyelmet: Illés Isten erejének megszállottja volt, lehívta a tüzes villámot az égből, hogy így bizonyítsa a pogányok előtt: az Úr erősebb, hatalmasabb, mint Baál (vö. 1Kir 18,36-40). Hogy ez istenkísértés volt, még ha a próféta szavára lejött is, hogy megmutassa erejét, mutatja, hogy Illésnek hamarosan nagy tisztuláson kell átmennie. Először is csalódnia kell az erős Istenben. Beersebába menekül, majd a pusztában a halálát kívánja (vö. 1Kir 19,4). Majd a tökéletes összeomlás után Isten elvezeti Hóreb hegyéhez és ott sorra megmutatja neki hatalmának jeleit: a szélvészt, a földrengést és a tüzet, de maga az Úr egyikben sincs benne, hanem csak az enyhe szellő suttogásában (19,11-13). Amikor tehát a világba lép ez a hatalom és erő, mint ahogy a legteljesebb módon Isten egyszülött Fiának megtestesülésével a világba lépett, és összeütközésbe kerül az evilági erőkkel és hatalmakkal, akkor gyöngének tűnik, és látszólag veszíteni kényszerül. Isten a világban gyönge, a világ vad erőivel szemben elbukni látszik, mert az ő mindenhatósága maga a szeretet. De ez a világ az ő teremtő szeretetétől függ létezésének gyökereiben: itt az ő hatalma. A világ erőinek gyöngesége éppen abban áll, hogy rombolni és pusztítani tudnak, de teremteni és feltámasztani nem, büntetni és bosszút állni tudnak, de megbocsátani és irgalmazni nem, önmaguk akaratának akár a másik megsemmisítése árán is érvényt szerezni tudnak, de mások létének éltető forrásai lenni képtelenek.
A vigasztaló Szentléleknek tehát három nagy vigasztalása van a számunkra: először is, hogy ő teremtő Lélek, akinek erejében az Isten létezésünket a semmiből hívta elő és fenn is tartja örökké. A második, hogy újjáteremtő Lélek: megsemmisíti, eltörli a bűnt, új életet ad nekünk, ezt azonban el is kell fogadnunk és fel kell használnunk. Harmadik vigasztalása, hogy megelevenítő Lélek, erről tanúskodik Húsvét örömhíre is: feltámasztotta Jézust a halottak közül, s benne a mi emberségünket is.
Az emberi történelem egy hatalmas csontmező. A világ hatalmasainak csontjai is mind ott fehérlenek a síkon, koponyáik mint kiszáradt dinnyehéjak hevernek a földön. Valamikor százezrek tapsoltak nekik, most mégis egyedül Isten szele, éltető lehelete képes megeleveníteni őket. Íme, az Isten gyöngesége és hatalma, íme az ő állandó vigasztalása ebben a halálra szánt, mulandó világban.
Barsi Balázs

Elhunyt a szőkefalvi látnok

2011. június 27-én elhunyt Marián Rózsika, a szőkefalvi állítólagos Mária-jelenések látnoka. A dicsőszentmártoni származású szőkefalvi asszony az utóbbi években súlyos betegségeket viselt, kétnaponta járt dialízisre Marosvásárhelyre, míg június 27-én, reggel 7 óra után  tíz perccel szíve felmondta a szolgálatot, a helyszínre érkező roham mentők nem tudtak már segíteni rajta – közölte lapunkkal György István szőkefalvi plébános.
Marián Rózsika földi maradványait a templomban ravatalozták fel, a temetés napjáig minden este fél 8-tól rózsafüzért imádkoznak a hívek, nyolc órától pedig szentmisét végeznek az elhunytért.
Az állítólagos jelenések látnokának temetése június 30-án, csütörtökön, a du. 1 órától kezdődő szentmise után lesz, testét – végakarata szerint – a templom kertjében helyezik nyugalomra. A szertartásra, amelyet dr. Jakubinyi György érsek vezet, több papot és hívőt is várnak más helységekből.
A szőkefalvi jelenésekkel kapcsolatban hivatalosan nem nyilatkozott még az egyház, ez általában hosszabb ideig tartó vizsgálat eredménye szokott lenni. Jelenleg a hat éve lezárult jelenések ügye egyházi megfigyelés alatt áll, egy jövőbeni hivatalos megnyilatkozás közzétételéig az „állítólagos szőkefalvi jelenések” megnevezést alkalmazzuk.
Szőcs Csaba, Vasárnap


SZŰZANYA JELENÉSEI, ÜZENETEI SZŐKEFALVÁN 1998-2005 között

    1998. november 4.
     1. Este 11 órakor Rózsika családi házában veszi kezdetét a jelenés nyilvánossága. A családon kívül néhány szomszéd és barát is jelen volt. - A Szűzanya azt kéri, hogy Rózsika a dicsőszentmártoni középiskola tanulói számára beszéljen egy konferencia keretében a hitről. Ez meg is történik.
     1999. március 21.
     2. A Szűzanya Rózsika otthonában este 11 órakor kéri, hogy alakítsanak egy római katolikusokból álló héttagú engesztelő közösséget, valamint egy ugyancsak héttagú ortodox román nyelvű imacsoportot. Mindkét imádkozó közösségben szent-olvasóval imádkozzanak - Isten irgalmát kérve - egy falut veszélyeztető katasztrófa elhárításáért.
     (Május végén példátlan jégverés tönkretette Szőkefalva kivételével a környék minden faluját. A termés elpusztult és legtöbb helyen a házak ablakait is bezúzta a jég. Gálfalva, Mikefalva, Sátoros, Dicsőszentmárton, Domó, Ádámos., Botorka, Királyfa és Bogács 100 %-os károsodást szenvedtek. Szőkefalván viszont nemcsak, hogy minden kártól mentesek maradtak, hanem a termés gazdagabb volt, mint valaha. A nagy részben még 2001-ben is hitetlenkedő szőkefalvaiak úgy emlegetik ezt az eseményt, hogy kell lennie valaminek ebben a Mária jelenésben, mert a láthatatlan természtfeletti világ keze mutatkozott meg ebben a természeti katasztrófában.)
     1999. június 17.
     3. Ne féljetek gyermekeim, nehéz idők jönnek, legyetek felkészülve imával, böjttel kenyéren és vízen. Imádkozzátok a Rózsafűzért és a Keresztúti ájtatosságot. Legyetek felkészülve ezekben a hónapokban. Ne féljetek drága gyermekeim, mert Én veletek vagyok minden nap és minden percben. Jól készüljetek fel, gyónjatok és áldozzatok, imádkozzatok gyakrabban, olvassatok minden nap egy részt a Szentírásból és aznap próbáljatok aszerint élni! én betakarom őket a Védő, Szent palástommal. Legyetek felkészülve szentelt vízzel, szentelt gyertyákkal és tömjénnel. Egy égi ajándékot adok neked, mos-tantól fogva lelki betegeket fogsz gyógyítani, de ajándékba kaptad és ajándékba add. Légy figyelmes, mert a sátán nagyon haragszik rád és félre akar vezetni ebből az erős hitedből. Virrasszál! Imádkozz naponta három Rózsafűzért és a Keresztúti ájtatosságot. Elfogadtam az imacsoport imáit, gyűljetek össze szerdán és pénteken, és imádkozzátok a Rózsafűzért és a Keresztutat. Áldásomat adom a falura és a városra, ahova kérted. De tudd meg, ahol te laksz, sok kemény szívű ember van, ami nagyon bánt és fáj Nekem. Megáldom a kutat és bárki inni kér belőle, adj neki Jézus nevében.
     ... Nem azért jöttem, hogy megijesszem a népet, hanem, hogy megtérjenek és felkészítsem őket. Abban az időben mindenki maradjon a házba és imádkozzon. Mostantól kezdve te is megáldhatsz akit akarsz és aki kéri.
     1999. november 4.
     4. A mai napon kérem tőletek, hogy szívetek legyen nyitva Isten előtt, és imádkozzatok a szívetekkel. Közeledik az ADVENT, legyetek irgalmasok, áradjon belőletek a szeretet, mert a nehéz idők közel vannak, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az adventi időben legyetek felkészülve imával, gyónással, áldozással, böjttel szerdán és pénteken (kenyéren és vízen) és így várjátok a KARÁCSONYT, hogy tudjátok elfogadni szeretettel és örömmel a SZENT FIAM SZÜLETÉSE ÜNNEPÉT. Mindegyik ember, aki most itt jelen van, a KARÁCSONY estéjén is legyen jelen a templomban. Aki megtartja az Én üzeneteimet az ne féljen a nehéz időktől, mert nem fog elveszni, mert én betakarom a Védő palástommal. Azt kérem, hogy ez a hely (Szőkefalvi Római Katolikus templom) egy imaközpont legyen.
     2000. március 8.
     5. Következik a Nagyböjt, legyen szívetek nyitva! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Tartsatok böjtöt ke-nyéren és vízen, hétfőn, szerdán és pénteken. Imádkozzatok naponta három Rózsafűzért és a Keresztutat; gyónjatok és áldozzatok minél gyakrabban, és olvassatok mindennap egy részt a Szentírásból és próbáljatok aznap aszerint élni. És így várjátok a Szent Fiam feltámadását. Imádkozzatok egy Rózsafűzért a Szentatyáért, mert nagy szüksége van rá. Ne féljetek a nehéz időktől, amelyek jönni fognak, mert Én veletek vagyok. S aki elfogad engem Anyának, Én azt segíteni fogom. Legyetek felkészülve, mert kezdődnek a figyelmeztetések. Ne féljetek, mert Én fogom a kezeteket, hogy ne essetek a szakadékba.
     2000. június 17.
     6. Most ebben a percben nyissátok ki szíveteket, ne tartsátok összeszorítva, megkövesedve szíveteket! Hagyjátok, hogy hatoljon be a szívetekbe a Szeretetnek a Fénysugara. Ne féljetek ezektől az időktől, mert Én veletek vagyok, nem hagylak el titeket. Betakarlak a szent palástommal. Nem azért jöttem, hogy megijesszem a népet, hanem azért, hogy vezessem lépteiteket a Szent Fiamhoz. Imát kérek tőletek, és áldozatokat, és böjtöt. Töltsétek meg a templomokat, ne hagyjátok Jézust egyedül. És Ő segít titeket minden nehézségben, minden betegségben és problémáitokban.
     2000. október 21.
     7. Kérem, hogy imádkozzatok! Kérem, hogy imádkozzatok! Kérem, hogy imádkozzatok! Keressétek! Keressétek! Keressétek! Minél gyakrabban az Én Szent Fiamat! Kérem, hogy végezzetek kilencedeket és imádkozzatok az Én szándékomra! Kérem a böjtöt tőletek, drága Gyermekeim! Gyónjatok és áldozzatok! Legyetek türelmesek, mert közeledik a nagy figyelmeztetés. Ne féljetek, mert én veletek vagyok! Figyeljétek meg jól nagyon ezt az üzenetet és őrizzétek meg, mert rövid az idő. Ne legyetek szomorúak, mert közeledik az Én Szeplőtelen Szívem győzelme!
     2001. február 11.
     8. Közeledik a Nagyböjt. Kérem, hogy ebben a Nagyböjtben tisztítsátok meg lelketeket. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Böjtöljetek kenyéren és vízen: hétfőn, szerdán és pénteken. Gyónjatok és áldozzatok minél gyakrabban! Legye-tek irgalmasak! Kérem, hogy szeressétek egymást Drága Gyermekeim! De olyan szeretettel, amit meg kell élni nap mint nap. Így várjátok az Én Szent Fiam nagy ünnepét! Kérem, hogy a ti lelketek is támadjon fel a bűn fekete mélységéből. Nehéz idők jönnek. De ne féljetek, mert a Szent Fiam és Én veletek vagyunk. Az Én Szent Fiammal együtt azt kérjük tőletek, hogy imádkozzatok és elmélkedjetek legalább egy negyedórát mindennap.
     2001. június 17.
     9. Kérem, hogy imádkozzatok minél többet. Nagy szükség van, főleg a Rózsafüzér imára. Ezzel az imával fogom megkötözni a sátánt. Nagy szükség van az imára, az Én Szent Fiam is kéri. Mindnyájatokat szeretlek és az Én védő palástom alá akarlak gyűjteni. Az Én Szent Fiam kevés időt adott, hogy még hozzátok eljöjjek. Tartsátok meg üzeneteimet és ne félje-tek! Imádkozzatok, amíg örömmé válik számotokra az ima.
     2001. szeptember 22.
     10. Kérünk benneteket, a Szent Fiam és Én, hogy ne lankadjatok az imában. Még többet imádkozzatok, mert nehéz idők várnak rátok. Drága gyermekeim, a Szent Fiam kéri, hogy vegyetek részt a szentmiséken, látogassátok Őt minél gyakrabban az Oltáriszentségben, és még kéri az Én Szent Fiam, hogy szeressétek egymást, úgy, ahogy Ő szeret titeket. Imádkozza-tok és teljesítsétek amit Szent Fiam kér és a Mennyei Atya.
     2001. december 2.
     11. Beléptetek az adventi időbe. Az én Szent Fiam kéri, hogy imádkozzatok még többet, böjtöljetek és legyetek irgalma-sok. Tisztítsátok meg szíveteket, lelketeket szent gyónással. Legyetek a Szeretet eszközei, a Béke eszközei. Karácsony szombatján nyissátok meg megkeményedett szíveteket, hogy meg tudjon születni az Én Szent Fiam és meleg lakhelyre találjon a Ti szívetekben. Ne feledkezzetek meg szeretni, szeressétek egymást igazi Szeretettel.
     2002. március 15.
     12. Egyesek beléptek, mások most lépnek be a Nagyböjtbe. Kérlek titeket, hogy tartsatok bűnbánatot. Arra van szüksége az Én Szent Fiamnak, hogy tartsatok bűnbánatot. Imádkozzátok a rózsafűzért és a keresztutat naponta. Böjtöljetek úgy, ahogyan már kértem: Hétfőn, Szerdán és Pénteken, kenyéren és vízen. Tisztítsátok meg lelketeket a szentgyónásban, hogy tiszta legyen. Ahogyan a virág kinyílik május hónapjában, úgy nyíljon ki a ti szívetek is a bűn fekete felhőjéből. Szeretlek mindnyájatokat. Éljetek békében, testvériségben és szeretetben. Mindnyájatokat az Én palástom alá akarlak helyezni, azokat is, akik nem akarnak engem. Kedves fiatal gyermekeim, szeretném, hogy május 17-én Szőkefalvára jöjjetek Szentségimádásra. Ti vagytok a jövő alapjai. Jöjjetek, hív az Én Szent Fiam.
     2002. június 17.
     13. Drága gyermekeim, kérlek titeket úgy, mint más alkalommal, hogy imádkozzatok, imádkozzátok a rózsafűzért, böjtöljetek kenyéren és vízen, gyónjatok és áldozzatok. Nehéz idők várnak rátok, de ne féljetek, mert Én veletek vagyok. Ha nem tartjátok meg üzeneteimet, el fogtok veszni. én segíteni akarlak titeket, azért küldött engem az Én Szent Fiam. Ne hagyjátok egyedül az Én Szent Fiamat az Oltáriszentségben. Mindnyájatokat szeretlek, és betakarlak védő palástommal. Szeressé-tek és ne gyűlöljétek egymást. Jöjjetek erre a helyre, ahol sok kegyelem árad reátok. Hívjátok segítségül a Szentháromságot. Sose hanyagoljátok el azt, hogy kérjétek a Szentlélek segítségét.
     2002. október 12.
     14. Kegyelmi időben éltek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Nagy szükség van a ti imátokra. Az Én Szent Fiam kéri, hogy szeressétek egymást. Kérem, hogy kérjétek a Szentlélek segítségét, hogy a Szentlélek szálljon le reátok a hét ajándékával, mert nagyon kevesen tették meg ezt.
     2003. február 22.
     15. Kérlek, könyörgök hozzátok, hogy imádkozzatok a békéért. Nagy veszélyben van a béke. Segítsetek engem és Szent Fiamat, a böjtötökkel, imáitokkal és áldozat vállalásaitokkal. Nagy figyelmeztetések várnak rátok. Ne féljetek, Én veletek vagyok és mindnyájótokat betakarlak védő palástommal. De tartsátok meg üzeneteimet. Keressétek az Én Szent Fiamat az Oltáriszentségben. Eljött az az idő, amikor éjjel-nappal kell imádkozni. Jöjjetek drága gyermekeim e helyre, ahol sok kegyelmet kaptok. Ne féljetek semmitől, mert a sátán nem tud ártani, ha föl vagytok fegyverezve az imádság fegyverével.
     2003. június 17.
     16. Nehéz idők várnak rátok. Nemsokára. Tartsátok meg (éljétek meg) üzeneteimet és megtaláljátok az utat Szent Fiam felé. Drága gyermekeim, meghívlak benneteket újra az imára és a böjtre, mert böjttel és imával állíthatjátok meg a természeti katasztrófákat. Az Én Szent Fiam mondta: ahogy a virágnak szüksége van a vízre, úgy nektek is szükségetek van az imádságra és a szeretetre. Szeressétek, szeressétek egymást drága gyermekeim, ne gyűlölködjetek. Ne Féljetek. Én veletek vagyok, legyetek készen. Mindnyájatokat védő palástom alá helyezlek. Már sokszor megígértem nektek. Ne féljetek.
     2003. október 2.
     17. Kérem, hogy imádkozzatok. Az Én Szent Fiam is kéri, hogy imádkozzatok sokat, míg az imádság örömmé válik számotokra. Imádkozzatok a családban és a csoportokban. Imádkozzatok az én szeretett fiamért, a pápáért. Nagy szüksége van a ti imáitokra. Ne féljetek, én veletek vagyok. Szeretlek titeket. Szeressétek egymást, ahogy az én Szent Fiam szeret titeket. A szeretet mindenek fölött van, szeressétek egymást! A szeretettel lefegyverzitek a Sátánt. Az ég tele van szeretettel, szeretetből van alkotva.
     2004. február 26.
     18. Most beléptetek a nagyböjti szent időbe. Imádkozzatok, imádkozzatok minél többet, mert nagy szükség van a ti imáitokra. Már mondtam, és most újra mondom, hogy imádkozzatok! Ajánljátok fel magatokat az én Szent Fiam legszentebb Szívének, és az én Szeplőtelen Szívemnek. Szeretlek mindnyájatokat és betakarlak védő palástommal, és nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek, de csak akkor, ha ti is akarjátok. Szeressetek! Ebben a Nagyböjtben imádkozzatok és szeressetek! Szeresse egyik a másikat, és ne gyűlölje! A szeretet mindenek fölött áll. Ne felejtsétek el ezt!
     2004. június 17.
     19. Imádkozzatok és legyetek a Szeretet és a Béke hordozói. Törekedjetek arra, hogy a Szentség útján járjatok. Elkövetkezett az az idő, amikor meg kell találjátok azt az Utat, amely az én Fiamhoz vezet. Az én Fiam Szent Szíve mindig nyitva áll és vár titeket. De csak a Szentség által tudtok eljutni Hozzá. Többször mondtam már nektek, hogy ne féljetek, bármi is jönne rátok. Én veletek vagyok. Többször megígértem nektek, legyetek nyugodtak, Én veletek vagyok, és mindnyájatokat szeretlek.
     2004. szeptember 4.
     20. Újra kérem tőletek az imát, minél több imát, mert nagy szükség van az imára. Kérem, hogy térjetek meg. Kevés idő van még. Kérem, hogy mindnyájan térjetek meg. Most kezdjétek, ettől a perctől! Most jött el ez a pillanat. Én a ti Égi Édesanyátok kérem, hogy imádkozzatok. De imádkozzatok szívből és szívvel.
     2004. december 11.
     21. Drága gyermekeim, már többször kértem, hogy imádkozzatok. Most is kérem tőletek, hogy imádkozzatok. Imádkozzatok az Én szándékomra. Kérem, és az én Szent Fiam is kéri tőletek, hogy imádkozzatok, virrasszatok, gyakoroljátok a szeretetet. Szeressétek egymást drága gyermekeim! Eljöttem hozzátok, hogy elvezesselek titeket az én Szent Fiamhoz, de ezt csak szeretettel lehet. Drága gyermekeim, az adventi időben minél jobban gyakoroljátok a szere-tetet, a megbocsátást és szeressétek ellenségeiteket. Szeressetek és bocsássatok meg!
     2005. március 10.
     22. Drága gyermekeim! Az Ég kéri tőletek és én is, kérem, hogy nyissátok meg szíveteket az imára. Imádkozzatok minél többet, imádkozzatok. És mostan is ebben az időben imádkozzatok minél többet, mert nagy szükség van. A Sátán ordítva körüljár, hogy minél több lelket elnyeljen. De ti imáitokkal és böjtötökkel segíteni tudtok. Drága gyermekeim! Annyira szeretlek titeket, ne féljetek. Legyetek nyitott szívűek, én veletek vagyok. Betakarlak titeket, és nem hagylak elveszni, ha megtartjátok üzeneteimet. Nehéz idők várnak reátok. Ne gondolkozzatok, nagyon közel van az idő. Kezdjetek el imádkozni szívből és szívvel.
     2005. június 17.
     23. "Imádkozzatok mindennap velem 5 percet délután 5 órakor. Ez a hely zarándok hely marad. Minden év június hónapjában (június 17.) kegyelmeket árasztok ki itt."
     Drága gyermekeim, köszönöm, hogy elfogadtátok hívásomat ezen a leányomon keresztül. Drága gyermekeim, ne felejtsétek el, amire tanítottalak eddig titeket, és amit mondtam eddig nektek. Az én Szent Fiam kéri tőletek, hogy cselekedjetek! Szeressétek felebarátotokat, mint önmagatokat. Drága gyermekeim, imádkozzatok, mert imáitokkal sok örömet szereztek nekem. Ne feledkezzetek meg imádkozni, böjtölni és töltsétek meg a templomokat. Mindezt már mondtam nektek, de kevés lélek hallotta meg ezt az üzenetet, mert sok üres templomra találtam. Drága gyermekeim, többször mondtam nektek, hogy ne féljetek semmitől, mert én veletek vagyok, és mindnyájatokat betakarlak védő palástommal. Mindnyájatokat szeretlek!
A nevem itt, ezen a helyen "A FÉNY KIRÁLYNŐJE".