2009. szeptember 4., péntek

Nagyfalui üzenet, 2009. szeptember

“…Én látom azt, hogy jelenleg nehéz nektek az engesztelés: a Gonosz rendkívüli támadásai, a bűnös világ lehúzó ereje és a gyengeségeitek miatt. Most újra bátorítalak benneteket, rövidesen eljön az idő, amikor boldogan fogjátok szemlélni engesztelésetek
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –SZEPTEMBER
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
60. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mt. 7,31-37; Mk. 8,17-35; 9,30-48).
Havi mottó:„Együtt erősek vagyunk! Egyenetlenkedve tönkre megyünk!
Havi imaszándék: az ötödik évfordulón hálát adunk: a Szentháromság hegyért, lelki vezetőinkért és a megalakult engesztelő közösségeinkért!
Konkrét feladatunk: Bocsánatot kérünk a Szentháromságtól: bűneinkért, hibáinkért, mulasztásainkért, amelyeket az engesztelő utunkon elkövettünk!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 szeptemberében
            „Szeretteim! Most megköszönöm nektek az Atyával és a Fiúval együtt: az imáitokat, böjtjeiteket, jócselekedeteiteket, szenvedéseiteket, felajánlott életeteket,… mindazt az áldozatot, amit vállaltatok a Szentháromság hegyén a lelkek megmentéséért. Én látom azt, hogy jelenleg nehéz nektek az engesztelés: a Gonosz rendkívüli támadásai, a bűnös világ lehúzó ereje és a gyengeségeitek miatt. Most újra bátorítalak benneteket, rövidesen eljön az idő, amikor boldogan fogjátok szemlélni engesztelésetek gyümölcseit: a bűn, a szenvedés és a halál megszűnését és az Új Jeruzsálem leereszkedését az Égből a Földre.
            Kijelentem nektek, amit eddig kértetek Tőlem, ami a javatokra vált megadtam és ezután is meg fogom adni nektek. Ezen az örömünnepen lelki életetek növekedése és a lelkek megmentése érdekében néhány dologra még szeretném felhívni a figyelmeteket!
Legyen minden igazi engesztelő szívében: a múltra nézve bűnbánat, a jelenben hála és a jövőre nézve kérés! Eleséseitekkor mondjátok alázatos lelkülettel: bocsáss meg nekem Uram! A legkisebb ajándékot kapva mondjátok örömmel: köszönöm Neked Uram! Ha valamire szükségetek van, gyermeki lelkülettel kérjétek: segíts meg engem, Uram! Vegyétek végre tudomásul, a bűnös élet, még ha könnyű is, szomorúvá tesz; és az erényes élet akkor is, ha áldozatokkal jár, örömtelivé tesz benneteket! Vigyázzatok, mert a Gonosz az ellenkezőjét súgja nektek! Sajnos, még az utolsó időben is nagyon sokan hallgatnak rá, mert nincs meg bennük a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka!
Számíthattok arra, a közösségi élet, előbb vagy utóbb, felhozza a szívetekből, ami ott van, a jót is és a rosszat is egyaránt! Ebben az esetben, a ti feladatotok az, hogy a jóért, ami az Égiektől van, hálálkodjatok és a rosszért ne másokat hibáztassatok, hanem alázatos lelkülettel tegyétek azt Jézus Irgalmas Szívébe.
Úgy látom szomorúan, egyesek olyanok köztetek, mint egy márvány-tömb, kemények, gőgösen ellenálnak a kegyelem átalakító vésőjének. Ezeknek azt mondom: ’ma, ha Isten szavát meghalljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket’! Mások, olyanok, mint a középkori szobrok, csak ott vannak kifaragva, ahol látják őket az emberek. Akik az emberek tetszését keresik, nem lehetnek az Én tetszésemre. Örömmel látom azt is, hogy vannak olyan igazi engesztelők közöttetek, akik tökéletes alkotások minden szempontból. Ezek a gyermekeim felajánlották magukat és engedik, hogy tetszésem szerint alakítsam őket. Most arra hívlak meg titeket, hogy tökéletes alkotássá váljatok, úgy, hogy magatokat teljesen kiszolgáltatjátok Nekem.
Ne féljetek a szenvedések és megpróbáltatások vésőitől! A véső nyele mindig az Én kezemben van! Higgyétek el Nélkülünk befejezetlen alkotás lenne belőletek. Ha a lelki életben növekedni akartok, tanuljatok meg: ülni, állni és járni. Ebben a sorrendben!Máriaként szeressetek – időt áldozva ülni Jézus lábainál: az engesztelő imában, a Szentmisében, a szentségimádásban, a Szentírás olvasásban, a Szentek életének a tanulmányozásában. Mondjátok Sámuel prófétával: ’Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!’ Szeressetek állni, mint a katona a tisztje előtt. Legyen készség bennetek a tanítások megtételére, mondva: ’Ime, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem’! Szeressetek járni a lélki életben, azaz tegyétek meg és adjátok tovább az égi tanításokat. Mondjátok a választott néppel: ’Megtesszük mindazt, amit az Úr kér tőlünk’!
Kérlek titeket necsak beszéljetek az egységről, hanem éljétek is azt. Nem éli az egységet az az engesztelő, aki nem teszi közösbe a meglátásait; aki nem akarja elveszíteni az elképzeléseit; aki nem szolgálni, hanem uralkodni akar a testvérein. Azok az engesztelők élik az egységet, akik mindent közösbe tesznek; a jót képesek elveszíteni egy jobbért, akik Jézus lábmosó lelkületével, szeretettel szolgálják lelki testvéreiket. Ugye tapasztaljátok, ahol együtt, szeretetben engeszteltek, ott jelek, gyógyulások, szabadulások, megtérések,… történnek. Arra kérlek titeket, a nehézségek ellenére maradjatok állhatatosak mindvégig.
Ajánlom nektek, ezután is minden reggel ½ 7 és 7 óra között, lélekben összekapcsolódva engesztelő testvéreitekkel, kérjétek az Égiek áldását, védelmét, tisztítását: a házatokra, családotokra, kocsitokra, vizetekre, ételeitekre, gyógyszeretekre, minden utatokra, mindazokra, akikkel aznap találkoztok és az egész emberiségre. Aki minden nap áldást kér másokra, annak az élete Előttem áldottá válik. Még ajánlom nektek, minden este 9 és ½ 10 óra között, lélekben együtt végezzetek szabadító és gyógyító imát önmagatokért, szeretteitekért és mindazokért, akik belekapcsolódnak az imádságba! Bűnbánatot tartva, bátran végezhetitek a szabadító imát. Közös imáitok eredményét meg fogjátok tapasztalni.
Befejezésül, arra kérlek titeket, hogy felelősséget vállalva menjetek zarándokhelyekre. Tudnotok kell, ha a hallott tanításokat nem teszitek meg, azok az ítéletetekre fognak válni. Ha komoly engesztelőként megteszitek az Égiek üzeneteit, azok az üdvösségetekre és az egész emberiség javára fognak válni.      
Megáldalak titeket az igazi egység lelkületével!!!”
                                             


Tanúságtételek

Rottensteiner Enikő a nevem. Szüleimért, Béla testvéremért és Réka sógornőmért hálás vagyok az Úrnak. Nagyváradon lakom és dolgozom, mint aszisztensnő egy fogászati rendelőben. 10 éve vagyok az engesztelő közösség tagja. Katolikus családban születtem, voltam elsőáldozó és bérmálkozó. Sajnos ezek után következett az életemben egy időszak, amikor elhagytam a templomba járást. Hála Istennek egyszer a kezembe került egy újság, amelyikben azt olvastam, hogy Nagyváradon, a Bazilikában elsőpéntekenként szentségimádást tartanak. Ott, megragadott a fiatalok szép éneke és a természetfeletti légkör. Ezután szinte az egész család elkezdtünk rendszeresen járni a szentmisére és a szentségimádásra. A lelki vezetőink szeretete, kedvessége, családiassága segített minket, hogy döntsünk az engesztelő közösség mellett. Nagyvárad után, hét éven át következtek a csodálatos, érsemjéni elsőszombati engesztelések. Az engesztelő közösségben elindultam az újjászületés útján. Megtanultam türelmes lenni, kerestem és tettem Isten rám vonatkozó Akaratát. Tudom, hogy ebben a közösségben van a helyem, azért, mert Isten itt akar látni engem. Örömmel tölt el az a tudat, hogy már nem tudok és nem is akarok Isten nélkül élni!!!
        Tudom azt, hogy a rendszeres templomba járással és a közösségi életemmel megörvendeztetem az Égieket. Mindenkinek ajánlom, hogy kapcsolódjon be egy lelki közösségbe, mert az nagy segítség, fény, biztonság a számunkra. Minden nap hála van a szívemben a lelki vezetőimért, a lelki családomért, minden segítségükért.
       Isten dicsőségére, Szűz Mária örömére, a lelkem és a lelkek java miatt mindvégig ki akarok tartani engesztelő hivatásomban.
       Jelmondatom: Mennyei Atyám! Segíts úgy élnem, hogy egész életemben elmondhasd rólam: „örülök, hogy megteremtettelek téged!!!”


Rottensteiner Réka a nevem. 1982 dec. 25-én születtem Kökényesden (Szatmár megye),  a férjem Béla. Az Úr Jézus már gyermekkoromban jelen volt az életemben, amelyet az édesanyámnak, és a nagymamámnak köszönhetek. Már elsőáldozás előtt tudtam, hogy Isten létezik, szeret engem és javamat akarja. Serdülőként, vasárnaponként ugyan eljártam a templomba, imádkozgattam, mégis a világias fiatalok példáját követtem. Ezáltal lassacskán letértem a keskeny útról. 1999-ben, édesanyám elvitt Medjugorjébe, ahol megszerettem a Szűzanyát és általa a rózsafűzért.
Nagyváradon, az egyetemi évek alatt sajnos újra langyossá vált a lelki életem. Azután édesanyám elvitt az érsemjéni engesztelő imatalálkozóra. Ott elhatároztam, hogy komolyan veszem a lelki életet, elköteleztem magam a közösség mellett és elkezdtem énekelni a fiatalokkal az engesztelésen. Megtapasztaltam mekkora megtartó ereje van a lelki közösségnek, a közös imának és egymásra figyelésnek. 7 éve vagyok tagja az engesztelő közösségnek. Nagyfaluban a sok kegyelem, szeretet és jóság mellett egy férjjel is megajándékozott a Jó Isten. Megköszönöm a Szentháromságnak, hogy az engesztelő közösségben, az égi üzenetek által, meghív a teljes megtérésre, a missziós lelkületre. Jézus az Oltáriszentségben fényt és erőt ad nekem. Fényt kapok mit is kell tennem az utolsó időben és erőt a felismert kihívások megtételére. Jézus az Oltáriszentségben számomra a központ. Ő segít az alázatra, a bűnbánatra, a szentségre törekvésben, a mindvégig való kitartásban.
Mint az örökmécses a templomban, úgy ég a szívemben a hála a lelki vezetőinkért, lelki tesvéreinkért, férjemért és konkrétan azokért az áldott személyekért, akik a keskeny útra visszatérítettek és ott megtartottak engem.
            Jelmondatom: Istenem! Köszönöm, hogy megbocsátottál nekem és határtalanul szeretesz engem!

Házi feladat szeptemberre:
„URAM SEGITS, HOGY A LELKI KÖZÖSSÉGBEN NE URALKODJAK, HANEM SZERETETTEL SZOLGÁLJAK!

Előretekintés 2009 októberére:
Közös imaszándék lesz: ki-ki könyörögjön a nemzete szentté válásáért és a nemzetek közötti megbékélésért!
Konkrét feladatunk lesz: akarom a másik nemzetét úgy szeretni, mint a saját nemzetemet!
N.B. Októberben a Csíksomlyó-i zarándokhelyet fogjuk alaposabban megismerni!