2013. június 25., kedd

A Szűzanyánk 2013. június 25-ei üzenete Medjugorjéből

Medjugorje, 2013. június 25. a jelenések 32. évfordulója
„Drága gyermekek! Örömteli szívvel szeretlek mindnyájatokat és arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek Szeplőtelen Szívemhez, hogy még közelebb tudjalak vinni benneteket Fiamhoz, Jézushoz, és Ő békéjét és szeretetét adja nektek, amely mindnyájatok eledele. Nyíljatok meg gyermekeim az imádságra, nyíljatok meg szeretetemre. Édesanyátok vagyok, és nem hagyhatlak magatokra benneteket a tévelygésben és a bűnben. Ti arra vagytok meghívva gyermekek, hogy gyermekeim legyetek, az én szeretett gyermekeim, hogy mindnyájatokat bemutathassalak Fiamnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”Drága Imacsalád!
A béke és a szeretet mindannyiunk számára táplálék. Szükségünk van erre a kegyelmi táplálékra,
Isten ajándékára. Az ember gyakran vétkezik, amikor azt gondolja, hogy saját erővel elérheti a szeretetet és a békét. A Szűzanya kihangsúlyozza, hogy ezek Isten adományai, az embernek meg kell nyílnia és előkészülnie. Alázatossággal megnyílni, és felelősséggel fogadni, mint adományt és kegyelmet.
A Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez közeledni meghívás az alázatos engedelmességre, melyet az Úr Jézus is megélt. Mikor visszatért velük Jeruzsálemből Názáretbe, engedelmes volt. Növekedett kegyelemben és bölcsességben Isten és emberek előtt, – tanúsítja Szent Lukács evangélista.
A Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez közeledni azt jelenti, hogy elfogadjuk Isten akaratát, Isten tervét életünkre nézve, tudván, hogy az nem értelmetlen. Ez a világ, amelyben több milliárd ember él, minden teremtménnyel együtt, a Teremtő és a Megváltó Istené. A bűn és a tévedések okozzák azt, amit e világ kínál nekünk, hogy úgy éljünk, mintha nem lenne Isten, mintha nem létezne a bűn és a tévedések. A Szűzanya, mint Anya - nem teheti, sem nem akarja – ezt a nemzedéket mellékúton eltévedve magára hagyni. Arra vagyunk meghívva, hogy gyermekek legyünk, Isten és a Szűzanya szeretett gyermekei. Ez az igazság kegyelem, amelyért felelősek vagyunk
A Szűzanya Szeplőtelen Szívének szentelni magunkat, meghívás az apostolkodásra, hasonlóképpen, mint a Szűzanya, útra kelt oda, ahol szükség volt rá, a bűnösök és szegények közé. Erzsébet a találkozáskor a Szűzanyával megérintette a Megtestesülés igazságát, és a titkos Istenanyaságot, új megtapasztalásban telve békével és szeretettel új életet kezd Ain Karimban.
Ez az élet fontos minden hitbeli generáció számára, akik megnyílnak az Evangéliumnak, és a Boldogságos Szűznek, az Örömhír hordozójának. A Szűzanya összegyűjti minden gyermekét és bemutatja Fiának őket – és ez Krisztus Titokzatos Testének titka – az Egyház. És ez a bátorítás, és válasz kérdésünkre –ma mit tehetünk másokért, hogyan s milyen módon segítsünk a rászorulókon?
Marad az alapigazság az emberről, függetlenül kultúrától, műveltségtől, vallástól, és mástól. Az ember értelmes lény, aki vágyódik a szeretetre és a békére. Isten képmására teremtett lénynek megvan a képessége a megkülönböztetésre, és ezzel az emberek közötti közeledésre, és Isten akaratának a megtevésére . A Béke és a Szeretet, a Béke és a Jóság létrehozóivá válni a legalapvetőbb apostolkodás.
A Szűzanya Szeplőtelen Szívének szentelni magunkat elkötelezettséget jelent, igyekezni elérni azt a kegyelmi ajándékot, melyet minden ember magában hordoz. A mi halaszthatatlan feladatunk, melyet Jézus adott Egyházának, aki üdvösségünkért, az emberekért küldetett, és felelős önmagában hordja az Igazságot:
„Ti vagytok a világ világossága…
„Ti vagytok a Föld sója…
„Ti vagytok a hegyre épült város…
„Ti vagytok a bölcs szüzek…
„Ti vagytok a szőlőskert hűséges megművelői…
„Akinek sok adatott, attól sokat fognak követelni.”
Ezekben a napokban hálával ünnepeltük a Béke Királynője jelenéseinek a 32. Évfordulóját.
Áttekinthetetlen sokaság minden nemzetből, nyelvből, kultúrából keresi a békét és a szeretetet.
Hozzá akarnak járulni áldozatukkal, imáikkal a békéért és a szeretetért a világban minden ember számára. Minden zarándok áldozatával és imájával, felajánlásával és megtérésével hozzájárul a világ megtéréséhez és megszenteléséhez. Termékeny zarándoklatával emeli a jóság, szeretet, béke szintjét a világban. Ha úgy tűnik, hogy a rossz sivatagja és a bűn növekszik, annál inkább terjed a kegyelem oázisa és a keresztény élet az egész világban. Az Anya meghív minket arra, hogy ne tévelyegjünk, hanem az egyetlen biztos úton haladjunk.: az Evangélium, Egyházunk, keresztény hitünk útján. S újra felhívja figyelmünket az imára, melynek ereje van visszatéríteni az eltévelyedettet, Világosságot ad azoknak, akiket a sötétség hatalma uralt.
Imacsaládunk meghívása kezdettől fogva világos – élni a Szűzanya üzeneteit! Nagy lánggal, s lelkesedéssel fogadjuk és éljük ezt az üzenetet is.
Ebben a hónapban a következő szándékokra fogunk imádkozni:
1. Minden bűnös megtéréséért és visszatéréséért az igazság és üdvösség útjára.
Mindazokért, akiknek a bűne a narkó, alkohol, erkölcstelenség, lelki képtelenség megmaradni a Jézushoz vezető úton.
2. A papokért, szerzetesekért, lelki hivatásokért, hogy a Szűzanya Szeplőtelen Szíve közbenjárására az Úr adjon új apostolokat és jó pásztorokat.
3. Minden zarándokért, hogy a HIT évében Medjugorje-ban megújuljon hitük és szeretetük
Jézus, a Szűzanya és az Egyház iránt.
A szenvedőkért, nehéz keresztet viselőkért, hogy vigasztalást és békét találjanak.
Hogy újra a mi jelenünkben láthassuk Szűz Mária jelenlétének gyümölcseit.
Drága Testvéreim,
Ez az ez évi megújulás ideje, de a kegyelem ideje is. Imádkozzunk, hogy Horvátország ne kerüljön a szegény országokhoz erkölcstelen, könnyelmű, a múló haszon miatt, hogy felismerjék a keresztény hűség és kultúra erős védőfalát.

Jozo Zovko


Ivanka éves jelenése
Június 25-én volt, mint minden évben, Ivanka Ivanković Elez látnoknak az éves jelenése. Ivanka utolsó mindennapos jelenésén, 1985. május 7-én, a Szűzanya, miután átadta neki a 10. titkot, azt mondta, hogy ezentúl Ivanka élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján, június 25-én. Ez így is történik azóta.
Az idei jelenés Ivanka családi házában volt. Csak a családja volt jelen. A jelenés után a következőket mondta Ivanka:
A Szűzanya nem adott üzenetet.
Megáldott bennünket anyai áldásávalBöjte Csaba megrázó írása barátjának


Ajánlom e gondolatokat egy barátomnak, aki sok pofont kapott mostanában, s azt hiszi, hogy összedőlt a világ. Pánikba esett, menekülne bárhova, ki ebből a romlott világból. Ahogy ő mondja, Nicaraguába. Megvilágosodni bárhol lehet!
A hegyekben, hol sok a fa, és jó a levegő. De semmiképpen sem eldugott tiroli villában, színes televízióval s szaunával. Van itt egy elhagyott bánya Kismuncselen, Dévától huszonnyolc kilométerre. Négyszáz bányász dolgozott ebben az ón- és rézérc bányában, fent a hegyek tetején. Két éve bezárták, s aki tehette, otthagyta a náddal és kátránypapírral födött barakkokat. Sok az összedőlt üres barakk, de vannak még vagy harmincan-negyvenen, akik ott laknak. Egyfelől a csodaszép természet, másfelől a feltépett föld, elvérzett családokkal, emberekkel. Ott megtalálhatod Nicaraguát.
Helyetted lemosnék magamról minden festéket, felöltöznék nagyon egyszerűen, és egy hálózsákkal, négy vekni kenyérrel kimennék oda, ahol megállt az élet. Az idióta kisgyermekekkel elmennék málnát szedni, gombászni. Megtanulnék kosarat-, seprűt kötni Mariska nénitől, aki pont olyan fehér ember, mint mi, csak nincs senkije, és havi 160 ezer lej segélyből kellene megélnie. De ez lehetetlen: ő tudatosan készül az éhhalálra. Elbeszélgetnék szomszédasszonyával, akinek a rák az orrát teljesen leette. Ő nem tesz semmit, – szokja a halált. Megismerkednék Annamáriával, akinek nincs se apja, se anyja. Testvére nevelte fel, 15 évesen szülte első gyermekét egy részeges bányásznak, akivel olyan viskóban lakott évekig, amelybe esténként beengedték az állatokat is. Most sok az üres lakás, és máshol laknak, de férje ugyanúgy veri őt is az ostorral, akár az állatokat. Elbeszélgethettek arról, hogy anyósa hogyan őrült meg, és futott meztelenül a földeken, míg meg nem halt. De azt is megbeszélheted vele, hogy valóban medve ette-e meg a négyéves kisfiút az erdőben, vagy talán a kutyák? Ő még nincs húszéves, de két gyermekével már olyan sokat élt, mint más száz év alatt. Szintén itt lakik egy vénséges nagymamával négy idióta gyermek, egy kimondhatatlanul koszos házban. Fogyatékosok, de sokat tudnak mesélni az élet titkairól. Hosszan nézték, ahogy a nagyapjuk a fájdalomba beleőrült és belehalt.
Kezdetben csak egy seb volt a lábán, amely üszkösödni kezdett, s ahogy teltek a hetek, a férfinak fekete lett térdtől lefelé a lába, és nagyon büdös. Lábát lógatva feküdt, és üvöltött – akkor már nem nézett vissza senki a szeméből. Másnap belehalt abba a karcolásba, amelyet felétek egy kis sebfőző vízzel és ragtapasszal elintéznek. De szóba állhatsz egy tizenhárom gyerekes anyával, aki most veszítette el legnagyobb fiát, az egyetlent, aki munkába állt és dolgozott. Férjénél van a bánya kulcsa, ott tartják a kredencben egy cukros dobozban. Elkérheted, és lemehetsz az aknához. Minden ott van, a csillék, bennük az érc, a munkavédelmi sisakok, minden, mintha csak most hagyták volna félbe a hajtást a bányászok. Csak a hozzáértő szemek látják, hogy itt meghalt minden.
Először mellbe fog vágni mindaz, amit látsz, hallasz. Lehet, hogy sírni fogsz, és átkozni ezt a világot, amelyben jól fésült alakok háromszáz eurót adnak egy kutyáért, de egy nyomorult gyermek meg kell hogy éljen havi tíz eurónyi segélyből. Nem érted, hogy lehet az, hogy ezeket az embereket a társadalom kivitte a hegyekbe kommunizmust építeni, s most annyi pénzt sem ad, hogy napi fél kenyérre jusson, nem beszélve húsról, buszjegyről, villanyszámláról, orvosságról. Egy őrült eszme felsodorta őket a hegy tetejére, s mint az elhaló hullám, lerakta, otthagyta őket. Már nem fegyveres őrök, hanem a mérhetetlen szegénység, a nyomor s ennek gyermeke, a fogyatékosság meg az emberek közönye tartja fogva őket. Nagyon furcsa ötleteid lesznek. Lefekvés előtt azon fogsz gondolkodni, hogy rablóbandává kellene átszervezni ezeket az embereket. Magad is csodálod, hogyan önt el a gyűlölet, és lassan felfedezed magadban az anarchistát. Hangosan kimondod, hogy nem érdemli meg az életet az a társadalom, melyben a kutya több húst eszik meg egyszerre, mint egy gyermek egész hónapban.
Félelmetes erők szabadulhatnak fel benned, de ne siess, ne kapkodj, és ne dönts, próbálj meg nagyon nyitott lenni. Másnap sétálj egy nagyot a természetben, nézd a fákat, a felhőket, a madarakat. Közben sírhatsz, káromkodhatsz, imádkozhatsz. A fontos az, hogy dőljenek le falaid. Omolj össze. Engedd be életedbe mindazt, mi körülvesz. Ne te légy, aki belép hozzájuk. Ne csinálj semmit. Ne szervezd ezt a világot. Nicaraguában nem formálunk, hanem formálódunk, nem tanítunk, hanem tanulunk. Nem adunk, hanem kapunk. Neked előbb meg kell világosodnod, hogy magad is árasztani tudd a fényt.
Alulról nem látod a perzsaszőnyeg mintáit. Emelkedj fel, a nagy egészt nézd. Vedd észre, hogy a sötétet nem lehet ütni, vágni, törni. A sötét egyszerűen a fény hiánya. Nem kell harcolni a sötétség ellen, nem lehet erővel összetörni és kilapátolni. Csodálkozz rá a napra, amely megjelenik, és körülötted minden formát, életet kap. Mindez egyszerű, de át kell élned. Dél felé edd meg száraz kenyered. Lassan, komótosan harapj, ügyelj, hogy egyetlen morzsa se hulljon a földre. Tudd, hogy a napfénynek és a sárnak gyermekét, a kenyeret eszed. Csodálkozz el azon, hogyan tud ilyen finom lenni az üres kenyér. Keress egy forrást, de ne siess! Add meg a módját: ereszkedj térdre, érintsd szádat a forrás vizéhez, mintha csókolóznál, és csak aztán igyál. Érezd, hogy átjár a kristálytiszta hegyi forrás vize. Eggyé válsz a földdel, beléd hatol az élet.
Nézd a forrást, nézd a sarat a forrás fenekén, lásd, fogd meg a kezeddel. Hunyd be a szemed, és érezd a fényt, a meleget, mely kenyeret, vizet fakaszt. Menj tovább. Talán megérted, hogy te is ez vagy: marék por csupán. Ha valahonnan fentről rád hull a végtelenül tiszta és szent fény, te is képes leszel néhány magot befogadni, és kenyeret adni, forrássá válni. Mindez végtelenül tiszta és egyszerű: láss, higgy, szeress. Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az ünnepi ebédhez a szakácsnő sok-sok mindent belevág egy nagy fazékba, ezért te is fogadj be mindent Nicaraguában. Hordozd saját magad és mások fájdalmát, a titkokat, melyek körülvesznek. Ne siess! Az eszmélés lassan, de biztosan, végtelen csendben, derűsen történik… Környezeted megzavarhatja, de meg nem szakíthatja mindezt. Lassan lehiggadsz, megnyugszol. Kitisztulnak gondolataid, vágyaid, hatalmas béke önt el. Megvilágosodsz.
Minden nagyon egyszerűvé, áttetszővé válik. Felsejlik Isten végtelen nyugodt keze vonása a Világon. Mint felhővé szelídült tajték, onnan fentről mindent sokkal tisztábban fogsz látni. Források fakadnak fel benned. Érezni fogod magadban az erőt, amely most már nem magadért: értük, a Világért fakad. Már nem harcolni akarsz, hanem teremteni. Nem gyűlölsz senkit és semmit, nem pusztítani akarsz, hanem segíteni, alkotni, életet adni, a beléd áramló fényt továbbengedni, -árasztani. Hiszed, hogy nemcsak része vagy a világnak, hanem partnere a mindenséget szeretetből szakadatlanul tovább teremtő Istennek. Szelíden belesimulsz az Úr kezébe, a Jó Pásztor lábához kuporodsz. Érzed, hiszed, ha szólít, erőd lesz vezetni a nyájat. Minden a helyére kerül, és már nem zavar semmi. Érzed a hegyeket mozgató erőket magadban, tudod, hogy emberek fognak születni, talpra állni, gyógyulni szavadra.
De még ez sem fontos. Semmi sem fontos, csak az a kapcsolat, mely, mint a nap, lassan felkel, és beragyogja világodat. Istennek társa vagy, megvilágosodtál, ott vagy Nicaraguában !

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten Anyja: Hűek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő olyan volt mindenben, mint ti, kivéve a bűnt

2013. június 24. 14:18
Én vagyok a ti szeretett Édesanyátok, az Angyalok Királynője, Isten Anyja. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Gyermekeim, nem tudjátok, hogy Fiam mindnyájatokat vezeti ebben az időben, mindazokat, akik nyitott szívvel jönnek Színe elé?
Annak érdekében, hogy az Úristennek tanúságot tegyetek az Ő egyetlen Fia által, hűek kell maradnotok Tanításaihoz. Ezeket kőbe vésték, és mint ilyen, sohasem változhatnak meg. Az Igazság sohasem tud megváltozni. Az Igazság Isten minden gyermekének megadatott, de nem mindenki fogadta el azt, hogy Ki volt Ő és hogy honnan jött. Azoknak, akik nem fogadják el az emberiségnek, szeretett Fiam, Jézus Krisztus Keresztre feszítése által adott Igazságot, sohasem szabad elfelejteniük, amit mondott.
Ő mindent elmagyarázott nektek. Semmi sem változott. Nektek mindenkor ébernek kell maradnotok, mert már félre vagytok vezetve és hamarosan sokan fognak közületek hibába esni.
A bűn, az bűn. Nem tetszik Istennek, de megbocsátásra kerül, ha bűnbánatot mutattok, és ha a megváltást kéritek. Az Örök Élet Kegyelemei Isten minden gyermekét illetik, azokat, akik kérik azt. Fiam Irgalmassága által Isten minden gyermekének idő lesz adva és aztán egy nagy Ajándék is, hogy emlékeztesse őket az Igazságra. Így a világ lakosságának legnagyobb része meg fog és meg tud menekülni, és aztán megkapják az Élet Ajándékát az Új Paradicsomban.
Mint bűnösök, nektek továbbra is Fiamhoz kell folyamodnotok a megbocsátásért, hogy a Kegyelem Állapotában maradjatok. Nem lehet megbocsátani bűneiteket, amíg a Kiengesztelődés Ajándékát nem kéritek Fiamtól.
Hűek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő olyan volt mindenben, mint ti, kivéve a bűnt. Isten Mindenható. Isten a Szeretet. Isten Tökéletes. Isten tökéletes – az Ő Fiában –, így sohasem lehet kísértésbe hozni, hogy vétkezzen.
Menjetek békében drága gyermekek, és ha továbbra is határozottak és hűségesek maradtok az Igazsághoz, mely egyedül csak Istentől jöhet, akkor egy teljes és dicsőséges életet fogtok élni testben és lélekben, tökéletes harmóniában Fiammal.
Édesanyátok Az Üdvösség Anyja