2019. október 30., szerda

Hamis béke grafikusan - október

A fiatalok szinódusáról már döntöttek, mielőtt elkezdődött volna

arra kér, hogy "nyíltan és bátran beszéljünk"

A jó vagy rossz nem számít: Követjük vezetőnket!

Oullet bíboros "istenkáromlással" vádolja Viganòt

Anne Catherine Emmerich látta, hogy a katolikus vallás a dekadenciába zuhan

A Szovjetunió visszatért: A hívő szeminaristáknak elmegyógyintézetben van a helyük

A párbeszéd rossz

Sok püspök a pokolba halad

döntése

felfedezi az új, ronda isteneket

Egy üres házasság

Hamispróféta útban az "új egyháza" felé

Miasszonyunk Quitóban: Amikor úgy látszik, minden elveszett...

Az embereket befolyásoló "szivárgásokat" úgy hívják, hogy "ballon tárgyalás"

Földanya víz alatt

A bálványimádat iróniája

hitéért harcol

A boldoggá avatott Maria Serafina Micheli apáca látomása

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

Alacoque Szent Margit Mária

"Nem tudtok előrehaladni az imádkozásban? Akkor elég nektek, hogy felajánljátok Istennek mindazt a közbenjáró imádságot, amit a mi Megváltónk végez értünk az Oltáriszentségben, és hogy felajánljátok az ő lángoló buzgóságát a ti hanyagságtok engesztelésére. Bármit tesztek, így imádkozzatok: „Én Istenem, most megteszem ezt, illetve elszenvedem ezt Fiad Szívében és az ő akarata szerint, ezt ajánlom fel neked engesztelésül cselekedeteim hibáiért és tökéletlenségeiért.” Ugyanígy imádkozzatok az élet minden körülményei között! Valahányszor pedig bármi büntetés, nyugtalanság vagy jogtalanság ér benneteket, mindig ezt mondjátok magatoknak: „Fogadd el ezt, mert Jézus Krisztus szentséges Szíve azért bocsátotta rád, hogy ezzel is magához fűzzön téged.” (Az imaórák liturgiája - Alacoque Szent Margit Mária szűz levelezéséből)Gecemáni órák

Gyermekeim! Oly sokszor megmutattam nektek az olajfák hegyi vérrel verejtékező Szent Arcom gyötrődését, és azt is, hogy mit jelentett nekem az Atya akaratában megmaradni. Mégis kevesen akarjátok elfogadni saját megpróbáltatásotok keresztjét. Pedig mindig ott vagyok mellettetek, amikor nehézségek gyötörnek benneteket. Ha igazán rám bíznátok magatokat, akkor elfogadnátok, ami veletek történik. Ha megengeditek, hogy átformáljam életeteket, akkor azt úgy teszem, hogy minden helyzet lelketek javát szolgálja. Ehhez azonban át kell adnotok magatokat, nekem!  Nem elég kimondani a szót, hogy átadom magam neked Uram, hanem szíveddel is követned kell, amit mondtál! Ezt megtenni nagyon nehéz annak, aki a világ szerint gondolkodik, de aki mindenét rám bízza, annak egyre könnyebben fog sikerülni. Aki kéri tőlem, megadom neki, a teljes elfogadás kegyelmét!  Odaállítom az én fájdalmas keresztemet az övé mellé, és akkor már nem fogja olyan elfogadhatatlannak tartani a sajátját. Amikor meglátjátok, mennyit szenvedem értetek, akkor fogjátok megérteni megváltásom misztériumát. Jézus


Szent Lukács Evangélista


Testvéreim! A rólam elnevezett evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteit írtam meg alapos részletességgel. Eredeti foglalkozásom orvos volt. Pálnak és Barnabásnak voltam a tanítványa. Rajtuk keresztül ismerhettem meg Jézus életét. Később Pálhoz csatlakoztam, és vele maradtam. Műveimben magamról semmit sem írtam, mert számomra az volt a fontos, hogy minél hitelesebb jelentést adjak az eseményekről. A Szentlélektől vezérelve útra keltem, hogy utána járjak mindannak, amit Krisztusról hallottam. Felkerestem a Szűzanyát, és néhány egykori tanítványt is. Meghallgattam olyanoknak a tanúságtételét is, akiket egykor Jézus meggyógyított. Orvosként fontosnak tartottam a a gyógyulásuk komoly és részletes feltárását. Az eseményeket igyekeztem pontos részletességgel leírni, amit a többi evangélium másként jegyzett le. Ilyenek például az Angyali Üdvözlet, Máriának Erzsébettel való találkozása, a gyermek Jézus története, és sok más eseményt, amit feljegyeztem. Az Evangéliumban úgy mutattam be az Emberfiát, mint a betegek gyógyítóját, aki a sebeket azáltal gyógyítja, hogy a megtört szívűeknek hirdeti a megváltás örömhírét.
Szent Lukács Evangélista

Gyermekeim! „Mindaz, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt.” (Lk 12, 8 – 12). Megvallani a hitet, nagyon komoly dolog! A szent angyalok szüntelenül szemlélik Atyám arcát, ők közvetítik felétek Szent Akaratát. Nektek mindenkor Isten ügyét kell képviselnetek az emberek előtt, és megvallani előttük elkötelezettségeteket a Szentháromság mellett. Aki ellenem fordult, de megbánja bűneit és bocsánatot kér tőlem, annak megbocsátok. „De, aki a Szentlélek ellen káromkodik, az nem nyer bocsánatot.” Vagyis, aki a Szentlélek ellen tusakodik, és az ő indításait semmibe veszi, megátalkodik viselkedésében, az nem nyer bocsánatot. Mivel nem tart bűnbánatot útja a kárhozat felé tart. Arra is szeretném felhívni figyelmeteket, hogy mindig nagyon figyeljetek a Szentlélek indításaira, mert ellenkező esetben, dolgavégezetlenül tér vissza, mert nem tud beteljesedni küldetése. Ilyenkor súlyos mulasztást végez, aki elhanyagolja megtenni, amit a Lélek mond neki. A Szentlélek indítása egyértelmű utasításokat ad a lélek számára. Az erős készetetést érez arra, hogy elinduljon ezen az úton. Amikor felerősödik benne a Lélek hangja, akkor valósul meg a terv, amire meghívást kapott.
JézusGyermekeim! Az igazságtalan bíróról szóló példabeszédben (Lk 18, 1-8 )  egy olyan történetet állítottam elétek, amelyben kiderült, hogy a gonosz bíró miért szolgáltatott igazságot a panaszosnak. Ez az özvegyasszony állandó könyörgések között zaklatta a bírót, hogy tegyen igazságot ügyében. Mivel állhatatos volt, kénytelen volt meghallgatni őt a bíró, és igazságot szolgáltatott neki. Szerettem volna kihangsúlyozni hallgatóságom előtt, hogy mennyivel többet az, ha gyermekeim állhatatosan könyörögnek mennyei Atyámhoz, kérésük meghallgatására, mint az, ahogyan a világ fiai teszik. A szüntelen imádság nemcsak a szóban kimondott imákra vonatkozik, hanem a gondolataitokra, a megnyilvánuló tetteitekre, és az egész életetekre is, amely Istenre irányul. Akik az állapotbeli kötelességüket végzik, azok képtelenek annyit imádkozni, mint akiket erre felszabadítottam. De megtehetik, hogy munkakezdés előtt nekem ajánlják magukat és feladataikat, és igyekeznek mindenben akaratomat követni! A munka befejeztével pedig adjanak hálát kegyelmeimért, és kérjenek bocsánatot tőlem, ha valami nem úgy sikerült! Cselekedeteitekkel tudjátok legjobban kifejezni irántam való szereteteteket! Jézus


Gyermekeim! Ebben a példabeszédben (Lk 12, 13-21) felhívom a figyelmeteket arra, mi lesz a sorsa annak, akit megfertőz a kapzsiság bűne.  Azért őrizzétek magatokat minden kapzsiságtól, mert „nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” A gazdagság nagyon könnyen megkötözi az embert, és képtelenné teszi őt az adakozásra. A legtöbb vagyonos ember arra törekszik, hogy még többet gyűjtsön, ezért nem gondol arra, hogy vagyonát nem viheti magával a sírba. Én nem akartam beleavatkozni a kialakult örökösödési jogi rendbe, hanem arra irányítottam a körülöttem állók figyelmét, hogy elsősorban a mennyei kincsek után vágyakozzanak, és azokat gyűjtsék össze.  Olyan erények megszerzésére törekedjetek, amelyek az Istenben való gazdagodáshoz vezetnek el benneteket. Senki sem ismeri előre élete utolsó napjait, ezért fontosnak, hogy így imádkozzatok: „Uram, Jézus Krisztus, neked ajánlom egész életemet, és add nekem kegyelmedet, hogy elégedett legyek mindazzal, amit nekem megengedtél! Segíts meg, hogy az erényes élet kincseit összegyűjtsem! Táplálj engem, szereteted mannájával, az Oltáriszentséggel, hogy eljuthassak a Szentháromság dicsőségébe! A Szűzanya oltalma védelmezzen engem, és mindazokat, akiket nekem adtál, hogy együtt imádkozva hozzád vezessük a lelkeket.”

Jézus
Szent II. János Pál pápa


Gyermekeim!. Egy olyan pápát választottak az ő személyében, akire nagyon is illik a mai evangélium (Lk 12, 35 -38) szövege. Ő volt, az az ember, akire jellemző az éber szolga kifejezés. A felövezett ruha a szolgálatkészséget, az égő gyertya pedig az állandó éberséget jelenti. Alázattal és Isten akarataként elfogadta a pápai hivatalba való helyezését. Állandó imádságban töltötte napjait, hogy mindazt, amire meghívást kapott, az én kezembe tegye le. Tanulmányait a krakkói Jagelló Egyetemen kezdte, de hamar bezárták a szemináriumot. Egy nehéz időszak várt rá. A náci megszállás alatt kemény fizikai munkára kényszerítették, ezért csak zugban folytathatta tanulmányait. Pappá szentelése után is komoly megpróbáltatásokon ment keresztül, mégis boldog volt, mert teljesen rám bízta életét. Fáradhatatlan módon látta el a péteri szolgálatot, melyet missziós lelkülettel végzett. Amikor ránehezedett a testi szenvedés megpróbáltatása, alázattal viselte keresztjét. Boldogan várt rám, és készen állt a velem való találkozásra, amikor megérkeztem hozzá. Legyen példaként előttetek élete, és kérjétek tőle, a segítséget.

Jézus


Gecemáni órák


Gyermekeim! „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha már fellobbanna!” (Lk 12, 49 53) Üdvözítő szeretetem jele a tűz, melyet a Szentlélek lobbant lángra a világban. Kérjétek szeretetének lángját, gyulladjon fel szívetekben, hogy igazi tanúim lehessetek, az emberek előtt!  Megváltásom és az evangéliumi élet követése azonban szembe állítja egymással a hívő, és a hitetlen embereket. Nem azt kérem tőletek, hogy határolódjatok el a hitetlenektől, mert akkor nem fogtok tanúságot tenni rólam előttük. Hanem, azt kérem tőletek, hogy vegyétek föl mindennap keresztjeiteket, és úgy kövessetek, engem! Jó életpéldátokon keresztül, amit állhatatos imádság kísér, szeretteitek is eljutnak követésemre! De nem akkor, amikor ti gondoljátok, hanem amikor elérkezik annak ideje, amikor mindnyájatok lelke javára válik. Soha ne adjátok fel a harcot, hanem küzdjetek, és mindent ajánljatok fel nekem! Amikor a békétlenség, és szeretetlenség eluralkodik a szívekben, akkor fog eldőlni, mennyire tudtok kitartóan küzdeni a hitetlenek megtéréséért! Hívjátok segítségül Édesanyámat, és Angyalaimat, Szent Mihállyal az élen, hogy velük együtt harcoljatok a lelkek megmentéséért!

JézusSzent Simon és Júdás Tádé Apostolok


Gyermekeim! Mielőtt kiválasztottam a tizenkettőt (Lk 6, 12-19), fölmentem egy hegyre, hogy imádkozzam.  Atyámmal voltam, és imádásban töltöttem az egész éjszakát. Nem azért beszélgettem vele, mert kérni akartam, hogy segítsen a jó döntésben, hanem mert meg akartam őt dicsőíteni, amiért kiválasztotta és nekem adta tanítványaimat. Folyamatos imádásban töltöttem az időt, és teljesen átadtam magamat neki, legyen meg az Ő szent akarata.  Akiket nekem adott, mindenkit elvezettem hozzá, csak a kárhozat fiát nem, aki elárult engem. Szent Simon, akit buzgónak neveztek és Júdás Tádét, Jakab testvérét, akikre ma emlékezünk. Nagy szeretettel hallgatták tanításomat, és követtek engem mindenhová.  Akiket kiválasztottam, hogy tanítványaim legyenek, azokat meghívtam az életszentségre. Atyám akarata, hogy mindnyájan egyek legyetek, és úgy kövessetek engem!  „Én vagyok az Út,” amelyen járnotok kell az Igazság, amely felszabadít benneteket, és az Élet, melyen keresztül eljuttok, az örök életre! Nektek küldtem el az Igazság Lelkét, „aki mindörökké veletek marad, ismeritek Őt, nálatok marad, és bennetek lesz”(Jn 14, 17). A világ azért nem kapja meg a Lelket, mert nem ismeri! Legyetek hálásak a Szentlélek Istennek, mert mutatja nektek, mit tegyetek! Dicsőítsétek meg a harmadik isteni személyt, akit azért adtam nektek, hogy vezessen benneteket!

JézusGyermekeim! Isten Országát két kicsi dologhoz hasonlítottam, a mustármaghoz és a kovászhoz (Lk l3, 18-21). Akartam, hogy lássátok, mennyire nem szembetűnő módon fog elérkezni hozzátok, országom!  A pici mag, ha földbe kerül, felnő és olyan fává terebélyesedik, hogy ágai között befészkelnek a madarak. Ugyanígy a jelentéktelennek tűnő kovász is képes megnövelni a tészta tömegét, ha azt belevegyítjük a lisztbe. Isten országa úgy van bennetek, mint egy mustármag, mely ugyan a legkisebb mag, de terebélyes fává tud felnőni, ha minden feltétel biztosítva van. Megadok minden lehetőséget arra, hogy a kegyelem csírái kibontakozzanak bennetek! Most rajtatok a sor, hogy megtegyétek, amit kérek tőletek! Parancsaim nem nehezek azoknak, akik hűségesen követnek engem! Aki a kegyelem állapotában van, az jár az én utamon, megáldom, hogy még több kegyelmet kapjon, és mindvégig kitartson! De ajándékaimmal jól sáfárkodjatok, nehogy elvegyem tőletek azt, amitek van! Úgy kamatoztassátok, hogy a szeretet parancsa legyen mindig szemetek előtt! Mindent, amit adtam nektek, adjátok vissza nekem, mert engem illet a dicsőség! Ha megtesztek mindent, akkor is csak haszontalan szolgák vagytok!

JézusGyermekeim! Tanítottam a városokban, és a falvakban, mindenhol, ahol keresztül mentünk (Lk 13, 22-31). Ti is megkérdezhetitek tőlem, „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?”  Nektek is ugyanazt válaszolom, mint azoknak. „Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.” Mit akarok mondani nektek ezzel a szűk kapuval? Sokan járnak a megtévesztés útján, és nem gondolják, milyen veszélyeknek vannak kitéve. Különösen azokhoz szól kijelentésem, akik saját fejük után mennek, és eltévelyegnek. Minél nagyobb kegyelmeket kap tőlem egy lélek, annál nehezebb lesz neki követni engem. Azért, mert a sátán mindent elkövet, hogy magának megkaparintsa, és letérjen az általam kijelölt útról. A megkísértett ember könnyen elveszíti a józan önkontrollját, és rossz cselekedeteket hajt végre. Megfelelő lelki vezető hiányában óriási veszélynek teszi ki magát. Az alázatban való növekedés segítheti az embert, hogy elfogadja mindazt, amit megengedek neki. Nagy fellelőség hárul azokra a testvérekre, akik ugyan észreveszik a másikban, hogy rossz úton járnak, de nem figyelmeztetik őket.  A testvéri szeretet megkívánja, hogy megtegyük a kellő figyelmeztetést, akik erre rászorulnak.

JézusGecemáni órák


Gyermekeim! „Hányszor akartam egybe gyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok” (Lk 13, 31-35). Azért jöttem, hogy Atyámtól kapott feladatot elvégezzem, de a zsidók nem fogadták be tanításomat. Ezért fordultam a pogányokhoz, mert ők sok hitetlen és gőgös zsidó helyét foglalják majd el a mennyek országában. Heródes életemre akart törni, de én tudtam, hogy még nem jött el még az időm. Nekem még el kell végeznem azt a feladatot, amit Atyám rám bízott: hogy gyógyítsam meg a betegeket, űzzem ki az ördögöket a megszállottakból, és hirdessem, hogy elközelgett Isten Országa! Csak miután elvégeztem feladatomat, azután szenvedtem el a próféták által előre megjövendölt szörnyű kereszthalálomat. Ti miért gondoljátok, hogy amiért meg vagytok keresztelve, már nincs szükségetek megigazulásra? Mindenkinek követnie kell engem, ha Atyámhoz akar eljutni!  Senki sem kerülheti ki ezt az utat! Csak aki irántam való szeretetből önként lemond saját akaratáról, és úgy követ engem, csak annak van megígérve az örök élet! Keressétek, és akarjátok megvalósítani akaratomat, hogy örömmel fogadjak titeket a mennybe!

Jézus

Edson Glauber a szinódusi tudósításról


Edson Glauber
Itapiranga
Település, Brazília

Ed.G. a szinódusi tudósításáról. (Leírtam, ha valaki nem tudná megnyitni)

Edson Glauber (Brazília). A szinódusról ( a sátán támadásáról).
Leírtam a videón hallottakat, hogy aki nem tudja megnyitni az is tudjon róla.
" Ma kora hajnalban, szeptember 2.-án, alvás közben megtámadott a sátán. Mostanában egy szobában alszom a szüleimmel, mivel édesanyám beteg, és olykor éjjel is rászorul a segítségemre.
Ma  hajnalban egy hangra lettem figyelmes, egy személyre, aki nekem esett és fojtogatni kezdett, s közben ordítozva ezeket mondta: " Fejezd be az írásaidat, és ne oszd meg azt másokkal, mert ezáltal nagyban akadályozod a munkámat! Mindaz amit akarok: hogy ne folytasd ezeket az írásokat!"
Ezeket hallván, eszembe jutott, hogy az októberben sorra kerülő amazóniai szinódussal kapcsolatban közöltem néhány írást, melyekben kritizáltam a püspököket és papokat és más személyeket, akik eretnekségeket tanítanak: én ezeket az írásokat a facebook-on, és néhány blogon osztottam meg.
Ezt válaszoltam az ördögnek:" Nem hagyom abba!" De ő tovább fojtogatott és üvöltötte: " Be kell fejezned ezeket az írásokat, mert nem hagyhatom, hogy a már megszerzett lelkeket kitépd a karmaim közül!
-"Nem, nem hagyom abba!"- mondtam neki.
-" De igenis abba kell hagynod!"- ordítozta, s közben egyre erősebben fojtogatott.
Én eközben a szüleimet néztem, akik mélyen aludtak, miközben engem a sátán egyre csak fojtogatott. Ami nagyon meglepett, hogy a sátán, Ferenc pápa hangján szólt hozzám. Ezután megragadtam a nyakláncomat, amelyen Szent Mihály érmét is viselem, és a segítségét kérvén, az érmet csókolgatni kezdtem. "Szent Mihály Főangyal! Kérlek segíts rajtam!" Miközben így imádkoztam, az ördög hirtelen eltűnt. Reggel, miután felkeltem és elindultam hogy a reggelihez szükséges dolgokat megvásároljam, hirtelen arra lettem figyelmes, hogy a házi oltáromnál a falon függő Szentcsalád kép
a földön hevert. Számomra ez is egy újabb jele volt annak, hogy a sátán itt járt, aki-hogy bosszúságot okozzon nekem- a földre dobta a Szentcsaládot ábrázoló  szentképet. A bevásárlást követően, hazafelé jövet a szomszédunk elkezdett velem üvöltözni amikor arra kértem, hogy vigye egy kicsit arrébb a kocsiját, hogy be tudjunk állni a házunk elé a saját parkolónkba, és  így könnyebben kipakolhassam az árút, amit  vásároltam. Ekkor dühödt, vörös szemekkel ordítozni kezdett, és támadta az imacsoport tagjait, akikkel rendszeresen imádkozni szoktunk a lakásomban. Sértegetett és nagyon sok valótlansággal vádolt engem, s közben fenyegetőzött, hogy hívja a rendőröket.
-" Hívjad csak nyugodtan őket!"- mondtam neki... Végül is nem hívta a rendőröket, valószínű, mert tudta, hogy nincs igaza, hanem mérgesen beült az autójába, és félre állt vele. Én illedelmesen megköszöntem, hogy félre állt, beálltam a házunk elé, és kipakoltam a kocsimat. Ez is a sátán egyfajta támadása volt, ami úgy gondolom, hogy még nem ért véget, mert mielőtt még abba hagyta volna a fojtogatásomat, üvöltözve így fenyegetőzött:" Ezért még meg fogsz lakolni!"
Így tehát a jövőben még számolnom kell a támadásaival.
Ismétlem: ami nagyon meglepett,hogy az ördög mindannyiszor Ferenc pápa hangján szólt hozzám, erre határozottan emlékszem. Igen, a sátán, Ferenc pápa hangján beszélt, és mindannyiszor ezt ordítozta: " Hagyd abba az írásaidat, és ne közölj többé cikkeket az amazóniai szinódus ellen!" Így akart megfélemlíteni, hogy írásaimmal ne gátoljam a munkáját, mert ő - amint azt elmondta-, egyetlen megszerzett lelket sem szeretne elveszíteni. A lelkemben erősen éreztem, hogy mindezt meg kell osztanom veletek.

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. október 16. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Hozzátok szólok, akik figyeltek Rám. Rendszeresen elolvassátok üzeneteimet, és tettekre váltjátok azokat.
Kedves gyermekeim! Elérkezett a ti órátok. Üldözni fognak titeket. Miattam sokakat meg fognak ölni. De ti ne féljetek! Örüljetek, ha mindezek bekövetkeznek. Én ezt tanítottam: „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.” (Mt 5, 10-12)
Gyermekeim! Most jött el az óra, amikor mindezek bekövetkeznek. Tartsatok ki mindhalálig! Valljatok meg Engem az emberek előtt! Akkor Én is megvallak titeket Atyám és szent angyalai előtt. A Mennyben olyan boldogok lesztek, amit el sem tudtok képzelni. Bízzatok Bennem! Helyet készítettem nektek Atyám Országában. Ott olyan boldogok lesztek, amilyenek soha nem voltatok ezen a Földön. Azért, mert színről színre fogjátok látni a Legszentebb Szentháromságot, Akinek a puszta látása kimondhatatlan gyönyörűség és öröm. Várjátok kitörő örömmel azt a napot, amikor lehullik szemetekről a lepel, ez a porsátor test, és a megdicsőültek kimondhatatlan örömével fogtok dicsőíteni, magasztalni és imádni Engem, Üdvözítő Isteneteket.
Már most zengjetek Nekem dicsőséget mindenért! Jóért és rosszért egyaránt! Mondjátok el minden nap a Te Deumot! Higgyétek, hogy Én a rosszból is jót hozok ki. Mindazt megadom nektek, amire vágytok. Sőt, a legmerészebb vágyaitokat is milliószorosan felülmúlja az a dicsőség, amiben részesítelek majd benneteket. Azért, mert hűségesen szolgáltatok Engem. Úgy növeltétek dicsőségemet, hogy lelkek özönét mentettétek meg önfelajánlásotokkal, áldozataitokkal és szenvedéseitek türelmes elviselésével. Mindezekben hasonlókká lettetek Hozzám, Üdvözítő Istenetekhez. Atyám úgy tekint rátok, mint Rám, mert Én élek és működöm bennetek, általatok. Folytassátok továbbra is engesztelő életeteket! Maradjatok meg szeretetemben! Akkor Rám fognak ismerni bennetek az emberek, és sokan meg fognak térni. A Mennyben ezeknek a megtérő bűnösöknek fogtok örülni a legjobban. Fogadjátok áldásomat, melyet minden emberi elképzelést felülmúló örök szeretetemmel adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Tim 6, 3: „Jézus Krisztus üdvös szavai”

2019. október 20. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő eljött. Most teljesülnek a próféta szavai: „megszünteti a véres­ és ételáldozatot. A templom szárnyán vészt hozó undokság lesz, egészen végig, míg a kiszabott büntetés rá nem zúdul a pusztítóra.” (Dán 9, 27)A vészt hozó undokság már jelen van. Helyettem bálványt imádnak. Hamarosan eltüntetnek Engem az oltárról. A bálványt állítják a helyemre, és azt fogják imádni.Olvassátok el a Szentírást! Amikor az ószövetségi nép a bálványt imádta, akkor mindig kegyetlenül megbüntettem. Most is ez vár erre a világra. Éljetek szüntelen készenlétben, mert akkor jövök, amikor nem várjátok! Boldogok azok, akik szüntelen virrasztanak, és mécsesük tele van olajjal. Amikor megérkezem, bejönnek Velem a menyegzőre. De jaj azoknak, akiket nem talál készenlétben érkezésem. Ők kinn maradnak, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz.Nem arra kaptátok rövid földi életeteket, hogy itt rendezkedjetek be, hanem arra, hogy igyekezzetek bejönni a szűk kapun, és elnyerjétek az örök életet.Sokan úgy élnek, mint saját maguk ellenségei.  A testüket bálványozzák. Csak azzal törődnek, ami elporlad, halhatatlan lelkükkel nem foglalkoznak. Nem ismerik tanításomat. Nem kellenek a szentségek. Helyette hiábavalóságokkal töltik az időt. Aztán eljön az óra, amikor kiszáll a lélek e porsátor testből, és meg kell állni Szent Színem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Megfizetek mindenkinek tettei szerint. A szeretetet adtam főparancsba. Aki szeretetben él, az már átment az ítéleten. De aki vét a szeretet ellen, kegyetlenül meglakol érte.Ti egymásnak nem bírái, hanem testvérei vagytok. „Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.” (Róm 12, 19-21)Egyedül Én ismerem, mi lakik a lélekben. Az Én igazságom makulátlan. Nem elfogult, nem részre hajló. Ti igyekezzetek mindenkivel szeretetben élni! Ha valaki vétkezik, imádkozzatok érte! Ezzel szeretetet gyakoroltok vele.Ismerjétek meg a Szentírást, és váltsátok tettekre a benne foglaltakat! Ha így éltek, boldogok lesztek, mert a Mennyország a lelketekben, és köztetek van. Én a szívek és a vesék vizsgálója vagyok. Előttem nincs titok.  Ne legyetek képmutatók, mert azok nem örökölhetik Isten országát. Atyám azt azoknak készítette, akik Őt szeretik. Szeressétek egymást úgy, ahogy Én szeretlek titeket. Tegyetek jót! Minden rossztól határolódjatok el! Erre áldalak meg benneteket Szívem végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


Mt 27, 11: „Jézus felelte”

2019. október 24. Az Úr Jézus…

Nyisd ki a szentírást! ” Máté 21, 13: „Meg van írva – mondta –, hogy az én házamat az imádság házának fogják nevezni, ti pedig rablók barlangjává teszitek.”

„Drága gyermekeim! Egyházamat ma is rablók barlangjává teszik. Olyan mélyre süllyedtek, hogy be merészelték vinni a bálványistenek szobrait a Nekem szentelt templomba. Ezek a faragott bálványok valójában, bármit is ábrázolnak, démonok, ördögök. Ezek előtt hajbókolnak, ezeket imádják Énhelyettem, az élő Isten, a Megváltó helyett. Meg is kapják büntetésüket. Örökkön-örökké azokkal lesznek, akik előtt hajbókolnak. Meg lesznek fosztva Tőlem, Szent Színem látásától, a boldog, örök élettől mindörökké.

Gyermekeim! Ti ne kövessétek példájukat! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, még akkor is, ha ez az életetekbe kerül. Nézzetek Rám, a keresztre: Én is az életemet adtam értetek. Megerősítelek titeket minden üldözésben. Olyan nagy kegyelmet adok, hogy vágyni fogtok arra, hogy az életeteket adjátok Értem, még véretek kiontása árán is.

Gyermekeim! Az idő rövid. Hamarosan olyan nagy üldözés jön Európára, amilyen még nem volt. Mindezt azért engedem meg, hogy különválasszam a juhokat a kosoktól, hogy a képmutatók ismertté legyenek mindenki számára; az igazaknak pedig megadom a lehetőséget, hogy vérük kiontásával tegyenek tanúságot Rólam. Mindig a rosszból hozom ki a jót. A képmutatók ezentúl nem fognak tudni titeket félrevezetni, mert lelepleződnek. Az igazak pedig, akik az életüket adják Értem, haláluk pillanatában bevonulnak dicsőséges Országomba, ahol vég nélkül fognak örvendezni, dicsőíteni Engem, és hálát adni Nekem. Akik pedig itt maradnak, hűségben és engedelmességben fognak szolgálni Engem a megújult, igaz Egyházban.

Gyermekeim! Most szellemi téren nagyobb dolgok történnek, mint ha a Föld megremegne és kifordulna sarkából. Most a sátán az utolsókat rúgja, és az Általam alapított Világegyházat próbálja kimozdítani alapjaiból. De mivel Belém gyökerezett [t.i. az Egyház], ezért nem fog elbírni vele. Péternek, az első pápának ezt ígértem: „Te Péter vagy, azaz kőszikla, rád építem Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” Az ígéret ma is áll. Bármit próbálnak tenni, Egyházam örök marad. Most megtisztítom, utána felvirágoztatom, megújítom, és annyi lélek fog imádni Engem az Oltáriszentségben, mint a tenger fövenye. A megújult világban megsokasítom Egyházam tagjait. Egy csodálatos béke birodalmát fogom létrehozni, amikor megújítom a Föld színét. A sátánt megkötözöm ezer évre, a pokol fenekére taszítom, ahonnét nem jöhet ki, és nem tudja kísérteni gyermekeimet. Várjátok ezt a kort, és imádkozzatok érte, hogy mielőbb visszajöjjek dicsőségemben, és szám leheletével elsöpörjem a gonoszt.

Ezt ígértem: az Én békémet adom nektek, amit a világ nem adhat. Aki Engem keres, és Engem imád, az olyan békére talál, amit sehol másutt nem tapasztal meg. Ezt kínálom föl minden Szentségimádás alkalmával, és ezzel jutalmazom mindazokat, akik időt szakítanak Rám. Ha nem is tudnak az Oltáriszentség előtt imádni Engem, a szívük mélyén ezt megtehetik. Amikor ezt tanítottam, hogy „zárkózz be szobádba, mert Atyád a rejtekben is lát téged”, ezt így is lehet értelmezni: zárkózz be lelked hetedik szobájába, ahol Én trónolok, ahol édes kettesben lehetsz Velem, imádhatsz, beszélhetsz Hozzám, és meghallod szavamat. Ez sokszor nem emberi szó formájában történik, hanem egy-egy gondolat, egy-egy jó ötlet, vagy a béke kiáradása a lelketekben, ami mind Tőlem származik.

Gyermekeim! Szomjazom az ilyen lelkekre, akik elzárkózva a világ zajától, Engem keresnek, és Velem akarnak társalogni. Én mindig készenlétben állok. Engem bármikor el lehet érni, éjjel-nappal. Vágyva vágyom rá, hogy közeledjetek Hozzám, és szóba álljatok Velem! Így készüljetek föl az örökkévalóságra! A Mennyben Velem fogtok társalogni örökkön-örökké. Szemlélni fogjátok dicsőséges Arcomat, csodálatos ragyogásomat, tündöklésemet. Az egész örökkévalóság kevés lesz rá, hogy megismerjetek és hálát adjatok Nekem mindazért a sok jóért, amit majd csak a Mennyországban fogtok megérteni, hogy mennyi kegyelmet adtam Nektek a Földön. Mert Nálam nélkül semmit sem tehettek, és kegyelmeim híján soha nem üdvözülnétek. Az örökkévalóság kevés lesz rá, hogy méltóképpen dicsőítsétek, imádjátok és dicsérjétek Atyámat, Engem és a Szentlelket. Szent Anyám kimondhatatlanul boldog: jóllehet, kétezer éve már Velem együtt van a Mennyben, mégis, úgy tűnik neki, mintha csak egy pillanat lenne az ottléte.

Gyermekeim! Itt, a Földön, ahol az idő és a tér korlátai közé vagytok zárva, el nem tudjátok képzelni, milyen nagy béke és nyugalom az örök élet, ahol nincs idő. Nem kell versenyt futni a percekkel. Minden pontosan akkor történik, amikor azt Én öröktől fogva elhatároztam. Vágyakozzatok nagyon Szent Színem látására! 

Drága gyermekeim! Tartsatok ki mindhalálig! Az üldözés rövid ideig fog tartani.

Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem csodálatos, minden emberi elképzelést felülmúló, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Máté 24, 9-13: „Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.” 21-22: „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” 30: „Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel.”

Az Úr Jézus: „Mindez már itt van”.

2019. október 27. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Azt akarom, hogy hívjatok Engem segítségül minden szorongatásotokban! Kizárólag Engem hívjatok! Ne forduljatok máshoz, mert ezt mondtam: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Továbbá ezt: Veletek maradok minden nap, a világ végezetéig.

Amikor Engem hívtok, tanúságot tesztek arról, hogy hisztek Bennem. Elfogadtok Engem Isteneteknek és Megváltótoknak. Már pusztán ezért különös kegyelmemmel halmozlak el benneteket. Tudjátok meg: sokszor azért engedem meg, hogy szenvedjetek, mert eltávolodtatok Tőlem, és azt akarom, hogy visszatérjetek Hozzám, Engem keressetek, és Bennem bízzatok. Tudjátok meg, hogy csak a kereszt visz benneteket az üdvösségre. Ezen váltottalak meg benneteket. Ahhoz, hogy ti is ott legyetek, ahol Én, mármint a Mennyben, akkor nektek is osztoznotok kell sorsomban. Milyen volt az Én életem? Szolgálat, engesztelés és szenvedés. Tanításommal és csodáimmal szolgáltam mindazokat, akik szomjaztak a tudásra, Atyám Igéjére. Csodáim által meggyógyítottam sokakat azért, mert ezzel jutalmaztam és erősítettem meg Belém vetett hitüket.

Én ma is ugyanaz az Isten vagyok, mint amikor a földön éltem. Ma is tudok segíteni minden bajban lévő emberen. Én Mindenható vagyok. Ha csak mustármagnyi hitetek lenne, csodákat tapasztalnátok meg. De ti határt szabtok Nekem. Földi dolgokat kértek, és ha mást kaptok, akkor nem akarjátok felismerni, hogy gondotokat viselem. Pedig Én sokkal nagyobbat adok, mint amit ti kértek. Fel sem tudjátok fogni azokat a lelki kincseket, amelyeket tartogatok számotokra. Mindezeket csak akkor kaphatjátok meg, ha megnyitjátok Előttem szíveteket, és Engem kerestek, nem a földi élvezeteket. Ezt tanítottam: keressétek a Mennyek országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik nektek. Mennyei Atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van.

Gyermekeim! El nem tudjátok képzelni, mi vár rátok a Mennyben. A legmerészebb álmaitokat is felülmúlja, amit készítettem nektek. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.

Gyermekeim! Istent szeretni a legnagyobb boldogság itt a Földön és a Mennyben. Azért, mert Ő előbb szeretett titeket. Atyám szeretetéből lettetek. Ő teremtett meg titeket azért, mert már a létezésetek előtt kimondhatatlanul szeretett. Ezt a csodálatos földgolyót azért teremtette, hogy nektek ajándékozza. Ráhelyezte az embert és minden jóval betöltötte. Ez ma is így lenne, ha szeretetben élnétek, és megtartanátok parancsait.

Szentírási megerősítés: Máté 22, 29: „Jézus válaszolt”

2019. október 29-én délelőtt az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Elérkeztetek az idők végére, amikor beteljesedik mindaz a sok rossz, amire a sátán kezdettől fogva készült.
Jól vigyázzatok, nehogy beleessetek ellenfelem csapdájába! Ő mindenki elé csapdát állít, hogy elejtse őket gyenge pontjaik által.
A sátán nagyon ravasz. Ha az egyik eszközzel nem ér el eredményt, próbálkozik újjal. Minden kornak megvan a maga bűne, amellyel kísérti a sátán. A fiatal korosztályt a test vágyaival, az idősebbeket a hiú dicsőségvággyal, a bírvággyal, a gőggel, az uralkodással.
Drága gyermekeim! Imádkozzatok papjaimért, és minden Nekem szentelt gyermekemért, mert ők adnak számot a legtöbbről. Az élet rövid. Az örökkévalósághoz képest csak egy pillanat. Ha egész életeteket önmegtagadásban és kereszthordozásban töltitek, a legnagyobb dicsőséget szerzitek meg Nekem, amit visszahullatok rátok. De ha egy szolgám, megvonja Tőlem ezt a dicsőséget az által, hogy engedetlen, és bűnt követ el (nem él önmegtagadásban, nem hordozza keresztjét), akkor egy örökkévalóságra kihatnak tettei, saját magát fosztja meg a legnagyobb jótól. (Itt az Úr akár az örök üdvösségre is gondol, vagy arra, hogy a tisztítótűzben kell leszenvedni a bűnét, és ez által kisebb mértékben lesz része az örök boldogságban.)  
Drága gyermekeim! Ti, akik jó úton jártok, maradjatok meg a szűk ösvényen, soha el ne bízzátok magatokat! El ne felejtsétek: engedelmességetekre kapjátok Tőlem örök jutalmatokat. Az igazi engedelmesség alapja az alázat és a lángoló Istenszeretet. Ezen a két pilléren nyugszik az engedelmesség, amely által, mint egy hídon át, biztos léptekkel megérkezhettek Hozzám. Mindig Engem, a Keresztrefeszítettet lássátok magatok előtt. Különösen akkor, ha úgy érzitek, hogy nagy a kísértés, és nehezetekre esik az önmegtagadás. Ilyenkor Velem együtt ismételgessétek azt az imát, amit a Getszemáni-kertben mondtam Atyámnak: „Ne az legyen, amit Én akarok, hanem amit Te.” Ha teljes szívetekből ki tudjátok mondani ezt a rövid fohászt, akkor Én azonnal megédesítem és megkönnyítem terheteket. Ezzel a fohásszal az Én igámat veszitek magatokra. Akkor Én járom veletek együtt a keresztutat, Én vezetlek benneteket az örök hazába.
Drága kicsinyeim! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Egyházamnak ugyanazt a kálváriát kell bejárni, amit Nekem. Az igazak követni fognak Engem a Golgota csúcsára és a keresztre. Igaz Egyházamat halálra ítélik, megkorbácsolják, tövissel koronázzák és keresztre feszítik. Egyházam most járja a keresztútját. Igazságban és engedelmességben követ Engem, vértől ázott Messiásukat, Aki vérző vállán hatalmas keresztjét cipeli fel a Golgotára. Olyan édességet és kegyelmet adok az Engem követőknek, hogy bár rengeteget szenvednek, mégsem cserélnének senkivel, mert a lelkük tele van békével, örömmel, megnyugvással, és azzal a boldog tudattal, hogy ők a jó úton, a szűk ösvényen járnak, aminek a végén, a szűk kapun át bejönnek Atyám dicsőségébe. Míg amazok, akik megtagadnak, kigúnyolnak és keresztre feszítenek, a széles úton menetelnek, a kárhozat bűzébe, tüzébe.  Örökkön-örökké a démonok fogják kínozni őket, és gúny-tárgyak lesznek, akik hatalmuknál, felszentelésüknél fogva uralkodtak a szentségek által a sátánon, de miután elbuktatta őket és kárhozatra jutottak, örökké a démonok fognak uralkodni felettük.
Gyermekeim! Soha ne tévesszétek szem elől: igazságosságom épp olyan mély és tökéletes, mint irgalmas szeretetem. Örökké irgalmas vagyok azokhoz, akik követnek és szeretnek Engem, de megfizetek mindazoknak, akik megvetnek, gyűlölnek és elhagytak.
Drága gyermekeim! Most érkeztetek el ahhoz a ponthoz, amiről korábban azt mondtam: akkor hozom el a Nagy Figyelmeztetést, amikor a legnagyobb lesz a baj.
Még sokan visszatérhetnek Hozzám. De ha megátalkodottságukban találná őket a halál, örökre viselniük kell döntésük következményét.
Ami most zajlik, úgy tekintsétek, mintha már el is múlt volna. Hamarosan visszatérek, és szám leheletével elsöprök minden gonoszt. Olthatatlan tűzbe dobom bálványisteneiket, amelyek nem mások, mint maguk a démonok: ők pedig követni fogják azokat, akik előtt hajlongnak, akiket imádtak. Újra mondom: soha ne kövessétek példájukat!
Megáldalak benneteket Szívem minden emberi elképzelést felülmúló, örök, végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
[Nagyon szomorú volt az Úr, de végig benne volt a beszédében, hogy ennek be kell következnie. A sátán elejétől fogva erre készült, mióta le lett taszítva.]
Szentírási megerősítések: Márk 1, 8: „Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.” Az Úr mondja: „Most árasztom ki rátok Szentlelkemet, Aki megadja nektek a tisztánlátást, hogy meglássátok lelketek állapotát. Fölismerjétek, hogy cselekedeteitekkel mit érdemeltetek ki.”
11: „Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” A Mennyei Atya mondja: „Vegyétek nagy kegyelemnek, hogy Szent Fiamat elküldtem, hogy veletek maradt mindennap a világ végéig, és hogy szól hozzátok, megadva nektek a tisztánlátást.”

2019. október 29-én délután az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ami most zajlik, az próbatétel: egy szűrő. A sátán is Engem szolgál, jóllehet, akarata ellenére. Azért engedem meg ezeket a dolgokat, hogy világossá tegyem mindenki számára, hogy ki hol foglal helyet. Hogy különválasszam a férgeset a hibátlantól, az ehetetlent a táplálótól.

Gyermekeim! Ti mindig csak a szépre és a jóra gondoljatok! Röpítsétek fel pici lelketeket, Hozzám! Ott körözzetek körülöttem, hisz a lelketekben lakom. Az égi dolgokkal, a magasabb rendűekkel, az isteniekkel törődjetek, amely üdvözít benneteket! Mindig csak tiszta forrásból igyatok! A Legszentebb Eucharisztiából, amellyel táplállak, és az Én igémmel, amely igazság és élet. Csak ezekre gondoljatok! Imádkozzatok azért, hogy mielőbb jöjjek vissza erre a világra! Gyújtsak fényt az elmékbe, jöjjön el az Én Országom, legyen meg az Én akaratom! Ígérem nektek, hogy minden imátokat meghallgatom, és amit kértek, megadom, mert ez az Én akaratom. A Szentírásban benne áll, és be kell teljesednie.

Dicsőséges visszajövetelem már nagyon közel van. Minden szem meg fog látni Engem. Azok is, akik gyűlölnek, és azok is, akik imádnak és várva várnak. Készüljetek! Ez lesz a ti legboldogabb napotok. Véget vetek minden zsarnokságnak, hazugságnak, egyenetlenségnek. Feltámasztom Egyházamat, megújítom a világot. Csodálatos, szép jövő tárulkozik föl előttetek. Csak erre gondoljatok, higgyetek, reméljetek és bízzatok Bennem!

Ha fel tudnátok fogni, mennyire szeretlek benneteket, belehalnátok a boldogságba, és a viszont-szeretetbe. Gyönge testetek nem bírná ki azt a szeretet-lángot, tüzet, amely a Szívemben ég minden gyermekem iránt, akik követnek Engem és életszentségben igyekeznek élni. Szeretetem azok iránt is lángol, akik örökre elvesznek: vérkönnyeket sírok miattuk. Végtelenül sajnálom őket, hogy drága, szent Vérem hiába omlott miattuk, hiábavalóvá vált számukra kínszenvedésem és kereszthalálom.

Minden Szentmisét, amelyeken részt vesztek vagy hallgattok, ajánljátok fel a világ végezetéig élő összes papomért! Kérjétek, hogy szeressenek Engem, és hűségesek maradjanak Hozzám mindhalálig! Imáitokra rengeteg pap tér vissza Hozzám, és ki fognak tartani Mellettem.

A Szentmise a legnagyobb ima, amely fenntartja az eget és a földet. Atyám előtt olyan, mintha akkor, abban a pillanatban újra meghalnék a keresztfán, újraáldoznám Testemet és Véremet az Egyházért.

Drága gyermekeim! Ne keseregjetek, ne szomorkodjatok! Már pirkad a hajnal, hamarosan felvirrad az Örök Nap. A béke korszaka már a küszöbön van, amely Édesanyám Szeplőtelen Szíve Diadalát jelenti. Ha tudnátok, mennyit imádkozik értetek, ezért a Földért és minden gyermekéért: egyfolytában hálálkodnátok Neki. Nagy kegyelmeket esd le minden papfia számára, és mindazoknak, akik Hozzá folyamodnak.

Drága gyermekeim! Haladjatok az egyenes úton, amely Hozzám vezet, a szűk ösvényen, amely célba juttat, hogy örökkön-örökké Velem maradjatok, és elnyerjétek az örök élet boldogságát.

Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó, végtelen, örök, minden emberi értelmet meghaladó szeretetemmel adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 2Kor 6, 16: „Isten mondja”

2019. október 29., kedd

Az Evangélium Heroldjai

Katolikus tanítás szerint Isten soha nem hagyja népét próféták vagy apostolok nélkül. B. Z. írta életrajzában, hogy azért nem lett sokkal korábban szedesvakantista, mert sokáig úgy hitte, hogy Isten a mai világban sem hagyja próféta nélkül gyermekeit, és ez a próféta csakis Lefebvre lehetett. Aztán rájött, hogy Lefebvre nemhogy nem próféta, de sokkal inkább kárára volt a katolicizmusnak, és a mostani próféta-nélküliség, együtt a pápa-nélküliséggel, Isten jogos büntetése.
Ez mind igaz és logikus megfontolás, de azt nem zárja ki, hogy Isten, ha nem is prófétákat, nem is pápát, de nagyonis észlelhető jeleket ma is küld választottjainak. Egy ilyen jelre hívta fel tegnap reggel figyelmemet egy levélíró: „A Simon és Júdás Tádé vigíliájának introitusa, pont vasárnap, ha nem Krisztus Király lett volna: "Isten, pogányok szállták meg örökségedet, megfertőzték szentséges templomodat…" (Zsolt 78,1) – Isten tényleg mindent elénk tesz, csak látni kellene. Persze, ha rossz a szemüveg…” – Nem egyértelmű jel ez? Nem világosan azt írja le, ami Rómában mostanában zajlik?
Isten egy másik, szinte harsogó, jelére a katholisches.info-n 2019. október 22-én megjelent cikk – „Az Evangélium Heroldjai nem ismerik el a római biztost” –figyelmeztet. A hír előzményei a következők:
Egy brazil fiatalember, az 1939-ben született Joao Scognamiglio Clá Dias, gimnáziumi évei alatt belépett Sao Paulo-ban a Mária Kongregációba, majd 1956-ban tagja lett a szigorú szabályú karmeliták harmadrendjének. Először jogtudományokat, majd filozófiát, teológiát és egyházjogot tanult. Egyetemi évei alatt a baloldali 68-as diákmozgalommal szemben megalakult katolikus diákifjúság vezetője lett.
Joao Scognamiglio Clá Dias és néhány társa ezt követően egy katolikus közösséget is alapított azzal a céllal, hogy együtt imádkozzanak, lelkileg fejlődjenek és megvitassák a világ és az egyház aktuális helyzetét. Céljuk a misszionálás és az Evangélium terjesztése volt. A 70-es években ez a kis csoport egy elhagyott bencés kolostorba vonult vissza, hogy ott csöndben és imában elmélyítsék lelki életüket. Először Máriának ajánlották fel magukat, majd közös zsolozsmázásba kezdtek, végül vezetőjük kidolgozta a kis közösség első szabályzatát. Ebből alakult ki lassan az Evangélium Heroldjai – Arautos do Evangelho (Evangelii Praecones) – nevet viselő laikus közösség, előbb csak férfi, majd 1996-tól a női ága. A közösség jogi státusza „hívek nemzetközi privát közössége”.
A laikus közösségben idővel papi hivatások is születtek, első papjaikat 2005-ben szentelték fel, köztük alapítójukat, az ekkor már 64 éves Joao Scognamiglio Clá Dias-t. A közösségből két rend is alakult, a férfiak számára a Societas Clericalis Vitae Apostolicae Iuris Pontificii Virgo Flos Carmeli, és a nők számára a Societas Vitae Apostolicae Iuris Pontificii Regina Virginum, melyeket egyházjogilag 2009-ben ismerték el.
Az Evangélium Heroldjai közösség korunkban mintegy 80 országban működik, és körülbelül 40 ezer tagot számlál. 120 papjuk és 20 diakónusuk van (ezek 2017-es adatok). A két egyházjogilag is elismert szerzetesrendnek 4 ezer tagja van, kétharmaduk férfi, egyharmaduk nő. Joao Scognamiglio Clá Dias mind a laikus közösség, mind a két szerzetesrend általános főnöke.
Joao Scognamiglio Clá Dias sok évig együtt dolgozott az 1995-ben elhunyt Plinio Correa de Oliveira-val [róla lásd a honlap következő cikkét], aki Brazíliában a katolikus tradíció vezető egyénisége volt. Ő alapította az ú. n. TFP közösséget a hagyomány, család és magántulajdon védelmére. Correa de Oliveira kezdeményezésére alakult meg az Evangélium Lovagjai nevű közösség, melynek vezetését Oliveira halála után, 1995-től Clá Dias vette át, de azt a társadalom-politikai harc helyett, a vallási élet elmélyítése felé vezette. Joao Scognamiglio Clá Dias a mai napig Oliveira-t tartja szellemi vezérének (ez onnan is kiderül, hogy a közösség honlapján külön oldal foglalkozik az Correa de Oliveira személyével és munkásságával).
A közösség főleg fiatalokból áll, akik első látásra fegyelmezettségükkel tűnnek fel (különösen a mai teljesen elvadult világban). A szerzetesrend tagjai ugyan nem tesznek ünnepélyes fogadalmat, de kötelezik magukat a cölibátusra, és egész életüket az apostolkodásnak szentelik. Bár sok helyen misszionálnak (az utcán, öregotthonokban, nyomortelepeken, börtönökben, lásd a videójukat stb.), de a hangsúlyt a fiatalok nevelésére helyezik. Fegyelmezettségük mellett rendi ruhájuk a legfeltűnőbb, melyeket a középkori heroldok ruhái alapján készítenek.
Életükről sok videót készítenek, például ezt:
, és a leánynevelő intézetükről ezt:
Anyaházuk központi épülete a Rózsafüzér Királynője Templom. Honlapjuk: https://www.arautos.org


A római beavatkozás első felvonása
2017. szeptember 8-án röppent fel a hír, hogy Bergoglio „apostoli biztos” vezetése alá akarja helyezni a rendet, mert túlságosan jámbornak tartja őket. A katholisches.info egy 2019. szeptember 30-án megjelent cikkében azt írta, hogy Bergoglio figyelmét egy rejtett kamerával készített videó fordította a brazil közösség felé, melyen egy exorcizmusról szóló beszámolót olvasnak fel. Idézik a démon szavait, miszerint a Gonosznak ma a Vatikánban a legmagasabb poszton van befolyása. E szavak alatt a videó megmutatta Joao Scognamiglio Clá Dias arcát, melyen jól látható, hogy a rendfőnök egy cseppet sincs meglepve, sőt maga is így ítéli meg a helyzetet. [Hogy ez a történet igaz-e vagy sem, valójában nem játszik szerepet: Bergoglio mást sem csinál, mint mindent tönkretesz, ami a katolicizmusnak a legkisebb maradványát is bírja még.] A videót Rómában – a cikk szerint – felségárulásként minősítették, ami bizonyos köröknek lehetővé tette, hogy Bergogliot a túlságosan gyorsan fejlődő közösség elleni fellépésre rávegyék. [A dolog pikantériája, hogy Bergoglio 2019. szeptember közepén az embereket arra kérte, hogy imádkozzanak érte, mert „erős démoni befolyásoltság alatt áll”, és szüksége van az ez alól való megszabadulásra. (Németül: Bergoglio azt mondta, hogy ő „umsessen”, ami a démonológiában a súlyos démoni ostromlást és zaklatást jelenti.) Ennél magasabb stádium csak egy van, a legsúlyosabb, azaz a megszállottság.]
Joao Scognamiglio Clá Dias felismerte a veszélyt, és azonnal lemondott főnöki tisztségeiről, abban a reményben, hogy ezzel közösségét megőrzi a római romboló beavatkozástól (lásd az „Immaculata Ferencesei” közösség kálváriáját). De tévedett, alig két héttel lemondása után Róma vizitátort küldött a közösséghez. Az apostoli vizitáció okait nem közölték a közösséggel. Braz de Aviz a szerzetesrendek kongregációjának prefektusa olyasmit mondott, hogy „figyelő tekintetet kell vetni az új egyházi realitásokra”. Arra a kérdésre, hogy erre miért van szükség, Aviz azt felelte, hogy azért, mert az alapítók olykor „alkalmatlannak” bizonyulnak arra, hogy a sok hivatást megfelelően módon kezeljék.


A római beavatkozás második felvonása
2019. szeptember 30-án a katholisches.info már azt jelentette, hogy a Vatikán napilapja arról tudósított, hogy „a 2017-ben megkezdett apostoli vizitáció után az Evangélium Heroldjai nemzetközi közösség, férfi és női szerzetesrendjükkel együtt, a pápa beleegyezésével biztosi felügyelet alá lett helyezve”.
A biztost, Raymundo Damasceni Assis „bíborost”, Aparecida volt „érsekét”, a Joao Braz de Aviz vezette római kongregáció küldte ki. A biztos két segítőt kapott, egy brazil „segédpüspököt”, és egy apácarend rendfőnöknőjét. A biztos kiküldésének okát, „a vezetői stílus hiányaiban” jelölték meg. A „hiányokat” fel is sorolták: „a vezetői tagok élete, a hivatás pasztorizációja, a képzés, a munkák igazgatása és kezelése, és a források előteremtése”.
A katolikus blogok újságírói úgy kommentálták az eseményeket, hogy nem nehéz párhuzamokat találni azon közösségek között, melyeket Bergoglio biztos alá helyez, hogy azok működését ily módon gyakorlatilag szétverje. Ezen társulások közös vonásai a következők: feltűnően sok hivatás, fegyelem, a hagyomány tisztelete, különösen erős Mária-tisztelet, és nem utolsósorban igen jelentős anyagi eszközök, azaz nagyvonalú gazdag támogatók, s ily módon jelentős ingatlan-vagyon.
Ezen kívül az Evangélium Heroldjai körében tapasztalható, az alapító által bevezetett rendkívüli fegyelem a brazil és a vatikáni „egyházi” körökben különösen nagy ellenszenvet kelt. [Vagyis ott, ahol a káosz a legnagyobb, az ebben élők nem képesek a rendnek, a fegyelemnek még a látását sem elviselni; mint a démonokat a Szentlélek, úgy égeti, taszítja őket a rend.]
Brazíliában a római döntést az Amazonos-szinódussal hozzák kapcsolatba. A brazil püspöki kar évtizedek óta a felszabadulás-teológia híve, a Heroldok ennek pont az ellenkezőjét képviselik. Ily módon Róma országon belüli konfliktust is előidézett eljárásával.


Az Evangélium Heroldjainak válasza Rómának
Miként a beszámoló elején közöltem, a katholisches.info-n 2019. október 22-én megjelent cikke ezt a címet viseli: „Az Evangélium Heroldjai nem ismerik el a római biztost”. Ugyanis a közösség sajtófelelőse nyilatkozatban jelentette ki, hogy a Heroldok ellenszegülnek a római biztos-rendeletnek. Ők privát közösség, ezért a Vatikánnak nincs jogi alapja, hogy biztost nevezzen ki számukra. Ezért nem ismerik el a hozzájuk delegált apostoli biztost.
„A hívek Evangélium Heroldjai nevű privát közösségének a biztosi adminisztrációról szóló” sajtóközleményében az áll, hogy a közösség új vezetője, Felipe Eugenio Lecaros Concha október 17-én összeült a főtanáccsal, hogy megtárgyalják a további lépéseket. Az is kiderült, hogy a biztos kiküldéséről először a sajtóból értesültek, Róma dekrétuma csak ezt kővetően ért el hozzájuk.
A tanácskozáson megállapították, hogy a „dekrétum abszolút érvénytelen és tökéletesen jogtalan, mert alapvető hibát tartalmaz”.
Az elöljáró másnap találkozott a Rómából érkezett küldöttekkel, akikkel közölte a főtanács határozatát. „Ki kell jelentenünk, hogy az eminenciás urakat az Evangélium Heroldjai privát közösség biztosaiként nem ismerjük el.”
A dekrétum formális hibája abból áll, közölték Bergoglio küldötteivel, hogy az egy nyilvános közösségnek szól, míg ők egy privát közösséget alkotnak. Privát közösségekre nem terjed ki Róma joghatósága. A szerzetesrendek kongregációja nem rendelkezik hatáskörrel a hívek privát közösségei felett, függetlenül attól, hogy azok tagjai laikusok-e vagy klerikusok. Az egyházi auktoritásnak ezért nincs lehetősége arra, hogy egy egyesület saját alapszabályzatának megfelelő, szabályszerű választással kinevezett elöljáróját és egyesületi vezetését lecserélje (Ius Canonicum, XXVI, Nr. 51, 1986, S. 173).
Ezen kívül utaltak arra, hogy civil ügyekben rájuk a Tribunal de Relación de Coimbra, Portugal 2011. május 17-i ítélete érvényes, ami egyhangúan megállapította, hogy „a hívek privát közösségei az illetékes egyházi intézmények felügyelete alá tartoznak, de ez saját "éberségi kötelességére" hivatkozva sem nevezhet ki biztosokat a közösségek képviselőivé”. Portugália és a Szentszék közötti kapcsolatokat konkordátum szabályozza, ami ma is érvényben van. [Brazília a portugáloké volt, mielőtt önálló állammá vált.]
„Amennyiben a laikusok, a családok és az élet dikasztériuma nem avatkozik be, az Evangélium Heroldjai számára az ügy ezzel le van zárva, ezt közöltem a római küldöttekkel”, áll a nyilatkozatban. (Egy korábbi hasonló esetben, 2016. március 15-én, ez a dikasztérium már semmisnek nyilvánított egy ugyanilyen dekrétumot, amikor Bergoglio a brazil Palabra Viva hívek privát közösségét akarta biztos alá helyezni.)
Assis és Aparecido tudomásul vették a Heroldok határozatát, az utóbbi, aki egyházjogász is, kijelentette, hogy a Szentszékkel közölni fogja, hogy a dekrétummal szemben „valóban megengedett ellenvetés áll fenn”.
Sajtónyilatkozatukban a Heroldok elöljárója a római intézkedés lehetséges okaira is kitért. „Megoldhatatlan titok” számukra, hogy mit vet Róma a szemükre. A dekrétumban megnevezett okok annyira általánosak, és olyan „gyanús ellentmondásosságokat” tartalmaznak, hogy egyetlen következményként csak zűrzavart képesek előidézni. Majd így folytatta: „Tudjuk, hogy az Evangélium Heroldjai semmilyen vétket nem követtek el, és mindig megőrizték a hit és a szokások integritását. Az apostoli vizitáció, mely az egyházi egyetértés légkörében folyt le, és mindent átvilágított, bármilyen problémás, nem is beszélve súlyos, kérdés nélkül fejeződött be. Ennek ismeretében még érthetetlenebb ez a római dekrétum.”
„Ezért, és mivel egy felettünk nem illetékes hatóság kezdeményezéséről van szó, a kongregáció vezetőjét, Braz de Aviz prefektust tisztelettel megkérjük, hogy adjon választ a következő kérdésre: Ha valamit helytelenül csináltunk, akkor mondja meg nekünk világosan, hogy mi az. Ha azonban nincs ilyen, akkor adjon választ arra a kérdésre, hogy miért próbál meg bennünket mindenáron megbüntetni?”
A két római prelátussal való találkozás alkalmával a Heroldok vezetője szóba hozta azt az „erkölcsi meglincselést” is, melynek az Evangélium Heroldjai a római biztos-kinevezés óta a vallásellenes média részéről áldozatul estek. Ez a kampány „jóvátehetetlen erkölcsi kárt okozott”, és ezért a közösség felelős vezetőségének „a szükséges eszközökkel reagálnia kell”, jogi természetű eszközökkel is.
A nyilatkozat e szavakkal ér véget: Tekintetünket a jóságos és hatalmas Szűz Máriára vetjük, akinek feltétlen segítségében biztosak vagyunk. Neki ajánljuk fel újfent magunkat és az Evangélium Heroldjainak apostolkodását, melyek már úgyis az övéi, mindezt Isten nagyobb dicsőségére.
Sao Paulo, 2019. október 19.
Brébeuf Szent János (1593-1649) francia jezsuita és társai, köztük Jogues Szent Izsák (1607-1646) vértanúk (mindannyiukat az irokéz indiánok ölték meg Kanadában), valamint Keresztes Szent Pál (1694-1775) (a passzionista rend alapítója) emlékére [a NOM szerint nekik mind október 19-én, azaz a nyilatkozat megjelenésének napján van az ünnepük].
[A Szentek élete című könyv „Kanadai vértanúk; Brébeuf Szent János és társai” címszó alatt számol be a nyolc jezsuita vértanú életéről és haláláról. Egyikük Daniel Antal (1601-1648) atya volt. Az ő halálával kapcsolatban ezt írja a szerző: „1638-ban visszatért a misszióba, előbb Ossossanéba, majd egy másik faluba. Itt érte az irokézek támadása 1648. július 4-én. Éppen befejezte a szentmisét, mikor megkezdődött a harc és az öldöklés. Az öregek, az asszonyok és a gyermekek a kápolnába menekültek. Antal atya elfutott a betegek sátrába, s ott megkeresztelte a katechumenokat, majd visszasietett a kápolnába, általános feloldozást adott, és fegyvertelenül a támadók elé ment. Azok egyetlen csapással megölték, majd az utolsó szál emberig mindenkit elpusztítottak. Antal testét a lángok közé vetették.” – Vagyis 1648-ban egy egyszerű jezsuita még tudta, hogy nincs olyan, hogy „vágykeresztség”, sőt még „vérkeresztség” sem, és ezért azt tartotta a legfontosabbnak, hogy megkeresztelje azokat a katechumenokat, akikre a biztos halál várt!]
Aki megnézi a brazil heroldok e két videóját (a sok közül) https://youtu.be/iCnQg7Kjd6k, valamint
https://www.youtube.com/watch?v=BjNKGQBgL6s, az megérti, hogy miért fordítottam le a róluk német nyelven megjelent cikkeket, és miért érzem úgy, mintha általuk Isten küldött volna jelt nekünk. A képeket nézve az embernek önkéntelenül a Jelenések Könyve jut az eszébe, abból is elsősorban Szent János apostolnak a Bárány és követőiről leírt látomása: „Ezután nagy sereget láték, melyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből és néptörzsből és népből és nyelvből, a trón előtt és a Bárány színe előtt állni, hosszú fehér ruhákba öltözve és kezükben pálmaág. És nagy szóval kiáltának, mondván: Üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!” (Jel 7,9-11) – És a Biblia ezen mondata: Mt 3,9: „Tud az Isten ezekből a kövekből is Ábrahámnak fiakat támasztani.”
Az Evangélium Heroldjai a világnak ugyanazon táján élnek és munkálkodnak, mint azok, akik és akikért – állítólag – a bálványimádó szinódus ülésezett. Míg az előbbiek Szűz Mária szobrát és képét viszik a bennszülöttek közé, osztják szét közöttük, addig az utóbbiak, a „hivatalosak” pogány bálványokat visznek Isten templomaiba. Míg az előbbiek rendben, fegyelemben, imával apostolkodnak, élnek, addig az utóbbiak, a „hivatalosak” egyre nagyobb káoszban, bénító zűrzavarban ámítják a világot.
A brazil heroldok a világ több táján tartottak már körmenetet a Fatimai Boldogasszony szobrával (lásd a videót). A Fatimai Szűzanya nagyon fontos szerepet tölt be életükben. Mária Fatimában többek között azt is mondta Luciának, hogy Portugáliában mindig meg fogják őrizni a dogmákat. Nos, a mostani Portugália még a liberálisok között is az egyik legliberálisabb ország és ez egyházára is érvényes, rájuk tehát nem illenek Mária szavai. Az Evangélium Heroldjai portugálul beszélnek, főleg volt portugál területeken misszionálnak; az embernek már-már az az érzése, hogy a Luciának adott üzenet rájuk vonatkozik, bennük valósul meg.
A brazil közösségről nem tudni, hogy a katolikus misét mutatják-e be, vagy csak a NOM-t. De ha kitartóan imádkoznak, akkor Isten talán megkönyörül rajtuk, hogy elvezeti őket a teljes igazságra. Talán mindaz, amit Róma most velük tett, a segítségükre lesz, hogy szemeik felnyíljanak, és helyes döntést hozzanak.

http://katolikus-honlap.hu/1901/brazil.htm

2019. október 28., hétfő

Isten szemével

2019.10.13.
1.
A világ és az Egyház újításairól volt szó, a modern nézetekről. Arról beszéltek nekem, hogy vannak női prédikátorok a Szentmise keretén belül Németországban. Említést tettek a házas papokról, cölibátus eltörléséről.
Érzés: A szívem összeszorul, ha mindezt összehasonlítom az Úr Jézus által alapított Egyházzal, rendelkezéseivel, a Mennyei Atya terveivel, tisztaságával.
Helmut Lungenschmid az előadásában arról beszélt, amikor német ajkú nyelvterületen tartotta az előadását, és megemlítette a poklot, egy hitoktató házaspár odament hozzá, és ki akarták őt javítani, hogy pokol nem létezik, és ők is ezt tanítják a gyerekeknek.
Helmut Lungenschmid arról is tett említést, hogy német ajkú nyelvterületen történt, hogy egy csoport kezdte mondani a rózsafüzért, de amikor a fatimai imához jutottak: „Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől…”, egy hölgy felállt, és csitította őket, hogy ezt nem fogják mondani többet. Kiderült, egy néhány ehhez hozzáértő ember korábban összejött, megbeszélték maguk között, hogy ki miben hisz, hiszik-e, hogy a pokol létezik. Arra a megállapításra jutottak, nincs pokol, így bűn sincs, akkor nem kell ezt az imát imádkozni.
Képeken láttam, hogy a pán-amazóniai szinódus előtt a vatikáni kertben volt egy összejövetel, amazóniaiak a pápa és egyes bíborosok társaságában. Egy takarót terítettek le a fűre, rá helyeztek két női szobrot egymás felé fordítva, köréjük tettek mindenféle olyan eszközt, ami számomra ismeretlen volt. A szobrok két állapotos, ruhátlan nőt ábrázoltak. Egy rituáléban körbevették a takarót, és leborultak a szobrok előtt, még Ferences ruhában lévő is.
Gondolat: Eszembe jutott, hogy a József című filmben József nem volt hajlandó leborulni senki előtt, csak a saját Istene előtt.
Jézus: Kislányom, nagyon szomorú vagyok, hogy a reformok kezdenek valóra válni. Azt az eretnek tanítást, amit már itt-ott hallani lehet, hogy nincs pokol, és hogy a bűnt elbagatellizálják, kezdik mindenfelé elterjeszteni. Arról nem is beszélve, hogy a Vatikánban az indiánok ősi bálványimádó rituáléját próbálgatják. Ennek az lesz a vége, hogy egy teljesen új, keverék vallás születik majd. Az őskeresztény vallás, amit Én alapítottam, úgy tűnik, kezd veszendőbe menni. Ne félj gyermekem, az engesztelő közösségekben bátor papok vezetésével tovább él az igaz Egyházam.
2.
A pán-amazóniai szinódusért imádkoztam a 33 invokációs imákat. Kértem az Urat, ha az imák lepattannak onnan, védje ez által a magyarokat, a magyar papokat, híveket.
Kép: Nyugat felől arany sugarak érkeznek Magyarországra.
Kép: Vatikán egy aranybúra alatt, de alatta feketeség, romlottság, férgek.
Kép: A magyarok tömege balra fordulva pajzzsal a kezükben, és védőfelszereléssel .
Érzés: A magyar papok többsége nem fogadja el az Egyház pogány újításait.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Meghallgattam a magyarokért végzett imádat. Képben mutatom, hogy pajzsokkal védekeznek az amazóniai eretnekségekkel szemben. Jól érzed, hogy honfitársaid többsége, miután látja ezeket a kereszténységnek ártó újításokat, nem fogadja majd el. Megható, hogy a 33-as invokációs imákat ezek ellen a reformok ellen beveted, és ha Nyugat-Európát nem is tudod megvédeni, mert a kép is mutatja, hogy arany búra alatt hemzsegnek a bűn férgei azon a tájon, de hazádat igenis imád megőrzi kereszténynek. Mutatom neked, hogy jönnek majd az angyalok, először a határokra, azután hazátok egész területe fölött szellemi testükkel kupolát képeznek, és így védik meg kereszténységeteket.
3.
Olvastam: Emmerich Katalin az Oltáriszentség alapításról: Jézus a kelyhet arca elé emelte, és beléje mondta az alapítás szavait. Közben egészen átszellemült, átlátszó volt, mint egy világító árnyék. Valósággal átment abba, amit adott. De ezt így az apostolok nem látták a saját szemükkel.
Helmut Lungenschmid az előadásában mesélte: A pápa engedélyt adott arra, hogy az átváltoztatás szavaira a szentmisében mondjanak azt, amit akarnak. Így, egy német ajkú pap azt mondta, hogy: Ommm, Ommm. Ezt természetesen a hívek észrevették, és szóvá is tették.
Jézus: Az Én kedves választottamnak, Emmerich Katalinnak látomásban érzékeltettem az átváltoztatás lényegét. Természetesen apostolaim így nem láthatták az átlényegülést, de olyan gyermeki és erős hitük volt, hogy minden további nélkül elhitték, hogy valóban a kenyér és a bor az Én Szent Testemmé és Véremmé változott. Nagy veszélyben van ezekben az időkben az átváltoztatás cselekménye. A püspökök engedélyt kaptak, hogy olyan szavakkal kísérjék az ostya és a bor felemelését, amilyenekkel csak akarják. Helmut erre mondott egy példát előadásában. Drága kislányom, ha ilyesmi történik Magyarországon, többé nem szabad betenni a lábatokat olyan templomba, ahol nem az Én szavaim hangzanak el. Ugyanis, az már nem Isten háza.
4.
A magyar Egyházról, a Normafai kápolnáról gondolkodtam.
a)
Kép: A Normafai kápolna az utolsó pillanatban fog megépülni. Nagy káoszt, kapkodást, sürgős pillanatokat mutat a kép.
Hang: Sürgős pillanatok ezek.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Sajnos, halogatják az engedélyt a Szent Anna-réti kápolna felépítéséhez, de az Én segítségemmel mégis állni fog, és komoly nagy kegyhely lesz belőle, az engesztelés központja.
b)
Érzés: Eljön a pillanat, amikor a magyar papok érzik, fele sem tréfa, ami Vatikánból jön.
Kép: az egyházfő arca .
Jézus: Jól érzed gyermekem, hogy felszentelt gyermekeim látják a bajokat, és eljön az idő, amikor már nem tudják tétlenül nézni. Ez bizony nem tetszik az egyházvezetésnek. Lesznek bíborosok, papok, püspökök, kik minden rosszal szembe szállnak, és vagy vértanúkká válnak, vagy rejtekbe vezetik a híveket.
5.
Hang: Magyarország legyen a magyaroké.
Jézus: Kislányom, Magyarországnak szüksége van a külföldi országokkal való intenzív kapcsolatára. Különben nem tudna ilyen jó gazdasági felemelkedést elérni. A hangot nem tőlem kaptad, hanem ellenségemtől.
6.
A papokról és a méltóságukról volt szó.
a)
Avilai Szent Teréz ünnepén papok és kísérőjük vonultak a misére.
Érzés: Nagy méltóságot adott a papoknak az Úr.
A modern papokra gondoltam:
Érzés: Ők elfuserálják, elvesztegetik ezt az ajándékot.
Kép: Jézus alakja mellkasig, arca olyan, mint a torinoi lepelről, fehér ruhában volt.
Jézus: Azokban a felszentelt gyermekeimben, akik elfogadják a reformokat, valahogy nincs áhítat, és nincs papi méltóság. Úgy tartják a misét, mintha a munkájukat kellene elvégezni minél előbb. Mozdulataikból és szavaikból nem árad Felém az öröm és szeretet. Imádkozzatok jó papokért.
b)
Reggeli imánál felajánlottam a papokat az Úrnak.
Kép: Egy szem magasan az Égen, mely lefelé néz. Egyszer csak szétnyílt, és ömlött belőle valami.
Jézus: Amikor ezt tetted kislányom, akkor egy látomásban láthattad Mennyei Atyám szemét, ahogy nézte ezeket az örömtelen, unott miséket, és szétnyílt szeméből könny áradt a Földre. Régen nem így tartották a szentmiséket.
7.
Szentmisén, Szentáldozás után közvetlenül:
Érzés: Isten hatalmas méltóságát éreztem magamban, és éreztette velem, engem is ilyenné tesz.
Jézus: Ennél a szentáldozásnál éreztettem veled, hogy nemcsak végtelen szeretetemmel borítalak be, hanem az Én Isteni nagyságommal, méltóságommal. Közben engedtem érezni, hogy te részesülsz ebben az Isteni méltóságomban.
8.
Emmerich Katali könyvét olvastam az Oltáriszentség alapításról. Arról volt szó, hogy nem angyalok, hanem emberek, papok kapták az Úrtól az Oltáriszentséget, hogy áldoztassanak.
Jézus: Azért nem az angyaloknak, hanem a papoknak adtam az áldoztatás hatalmát, mert teremtményeim, az emberek a papokkal vannak szoros, közvetlen, látható kapcsolatban, hiszen azok is bűnös emberek, mint ők. Az emberiség, az Egyház tagjai, csak így maradhatnak fenn, hogy a papok felszentelt kezei adják át neki az Én átváltoztatott Testemet és Véremet. Az Angyalok képtelenek lennének erre, mert test nélküli, láthatatlan lelkek.
9.
Hang: Összemossátok ezt Véremmel.
Jézus: Amikor Atyámnak felajánljátok saját szenvedéseteket, összemossátok azt az Én kiontott Véremmel. Ettől aztán értékesebbé válik.
10.
Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Amíg az ember nincsen az Igazságban, valójában nem tapasztalja meg az igazi szabadságot. Ti gyermekeim, kik kívül vagytok az igazi törvényen, melynek megtartására teremtettem mindenkit, azt csak képzelitek, hogy örömben és békében éltek. Szívetek mélyén azonban érzitek, hogy eddig még nem az igazi béke és öröm uralkodott bennetek”.
Kép + Érzés: Az Igazság és a szabadság egymásban van, kéz a kézben jár.
Kép: A gonosz a bűn által megláncol.
Kép: Ha Igazságban járunk, arany fonalak kötnek az Úrhoz.
Kép: Mennyei Atya képe.
Jézus: Aki nem törődik Isten törvényeivel, az ha úgy is érzi, hogy békéje van, nem ismeri meg az igazi szabadságot. Ugyanis a bűnök megláncolják. Minden embernek van lelkiismerete, és a bűnös érzi, hogy nem jól cselekszik. Ez zavarja, és nem boldog. Nem szabad. Csak az igaz ember tud szabaddá válni. Ő Istenhez tartozik, és nem a világ dolgai fontosak számára, hanem Istenbe vetett hite, és ezért, mivel a bűn nem kötözi meg, tisztának és szabadnak érzi magát. Érzi azt, amit neked a képen mutatok, arany fonalak kötözik oda Istenhez. Így van, ahogy érzed, hogy az igazság és a szabadság elszakíthatatlan egymástól.
11.
Arról volt szó, hogy az emberi lélek, amely a pokolba került, ki akar-e onnan jönni, vagy nem.
Jézus: Amikor egy nagyon bűnös ember meghal, és lelke odaáll Elém, annyira gyűlöl, hogy nem fogad el Engem. Inkább tudatlanságában, elvakultságában a poklot választja. Ott aztán rádöbben, milyen helytelenül cselekedett, és a pokol mélyén ordítozik, könyörög, és bizony ki akar jönni. De onnan már nincs szabadulás. Tele vannak gyűlölettel, káromolnak Engem, de nincs bennük egy fikarcnyi bűnbánat sem. Ezért nem jöhetnek ki.
12.
Assisi Szent Ferencet idézték: Csak nyugodtan csapkodják az ördögök a testét, hiszen a test az ő ellensége.
Gondolat: De mégis ő a legjobb barátom, ha elvisz Szentmisére, Szentségimádásra, ha a lábaim oda visznek, ahol jót tehetek, ha kezeimet is jóra hasznosíthatom, stb.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Szent Ferenc azért tartotta testét legnagyobb ellenségének, mert nagyon félt a test bűneitől. Így próbálta a tisztátalan démonokat elűzni magától. Te, mivel nem vagy ilyen veszélyben, mint Ferenc volt, barátodnak nevezed a testedet, mert ha egészséges, segít neked elvégezni az Általam kapott feladataidat, segít szentségimádásra járni, engesztelni és zarándokolni. Tehát, mind a kettőtöknek igaza van.


2019.10.20.
1.
Kép: Egy nagy szív, rajta két emberi kar keresztezi egymást.
Jézus: Drága gyermekem, óvakodjatok a szabadkőművesektől, nehogy a szívetekre véssék a jelüket.
2.
Magyarország helyzetéről volt szó, és Európáról.
Kép: Magyarországon nyugalom, zöld füves terület, de Nyugat-Európában minden letarolva, bomba robban.
Kép: A magyar miniszterelnök, politikusai, támogatói sorfalat állnak Nyugat felé fordulva, sisak a fejükön, pajzs a kezükben védekezésre emelve.
Kép: A gazdaság, mint egy motor dolgozik, gyarapodás történik.
Jézus: Láthatod kislányom, hogy Édesanyám, a ti Pátrónátok mennyire vigyáz rátok. Hazátokban békésen folynak a választások, és utána is nyugalom van. Bezzeg Nyugaton a népek tüntetnek, nyugtalankodnak, elégedetlenkednek, rombolnak. Ez a nagy felfordulás kikerüli hazátokat. Magyarországot a gazdasági összeomlás is kikerüli, gyarapodik az ország. Ez azért lehetséges, mert Keresztény vezetés alatt álltok.
3.
Németországról volt szó.
Kép: Egy nagyváros, mintha München lenne, a Katedrális összedől, mint a kártyavár, lángok csapnak föl, robbanás, a házak körülötte ugyanúgy romba dőlnek.
Hang: Nagy pusztítás lesz.
Kép: Németországban nemcsak egy városban, hanem sokban, szinte sorozatban egymás után vagy egyszerre történik a romba dőlés. Egy repülő repül Németország felett Dél-Kelet irányból Észak-Nyugat felé, de minden tiszta rom, por és hamu utána.
Kép: Egy bunker belseje.
Jézus: Németországban nagyon meggyengült a hit. Az ottani egyházvezetők a reformokat követve kivívják Atyám haragját. Kelet felől érkezik a háború, és a német városok egymás után vesznek el. Emberek bunkerba menekülnek.
4.
Leoplod Mandić atyáról (magyarul Lipót atya) olvastam: A szentmisét mindig nagy áhítattal mutatta be Jézus áldozatával egyesülve. Tudta, hogy a szentmise érdemének a lelkekre való alkalmazása jórészt a szolga, azaz a pap életszentségétől függ.
Kép: Lipót atya idős arca, Dél-Kelet felé néz.
Jézus: Bárcsak minden felszentelt gyermekem olyan odaadóan és áhítattal misézne, mint annak idején Leó atya. Csak így lehet a lelkeket mélyen megérinteni. A képen azért mutatom neked, hogy Dél-Kelet felé nézett, mert ő előre látta Szentlelkem kegyelméből, hogy Keletről jön majd a jövőben a nagy támadás.
5.
Olvastam: Leopold Mandić atya (magyarul Lipót atya) az Egyház egységéért ajánlotta fel az életét. Azt szerette volna, hogy „egy akol, egy pásztor” legyen, hogy a Keleti Keresztények egyesüljenek a Nyugatiakkal.
Hang: De tudnod kell ezt.
Jézus: Míg Leopold atya a keleti és nyugati Kereszténységet akarta egyesíteni, hogy „egy akol, egy pásztor” legyen a pápa zászlaja alatt, addig az igazi egyesítés, amely az Én második dicsőséges eljövetelem után lesz, mindenféle vallást, amely a világon van, egyesíteni fogja a pápa zászlaja alá.
6.
Olvastam: Egy alkalommal Leopold Mandić atyát (magyarul Lipót atya) egy haldoklóhoz hívták, kinek hírneve volt. Mivel nem volt egy buzgó keresztény, ezért a haldokló családtagjai az atyát arra kérték, áldja meg a haldokló embert a csukott ajtók mögül, és semmi szín alatt nem engedték be a szobába az atyát a haldoklóhoz. Lipót atya válasza ez volt: „Mi nem komédiázunk, Istennel nem lehet tréfálni”.
Olvastam: Lipót atyához egy olyan gyónó jött, ki nem akarta beismerni súlyos bűnét. Lipót atya felállt a székéből, és az ajtóra mutatott.
Hang: Az üdvösséggel nem lehet játszani.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Lipót atya nagyon határozott és őszinte egyéniség volt. Nem lehetett rávenni a gyóntatással kapcsolatban semmiféle turpisságra. Ő az egyenes utat választotta, ami az üdvösséghez vezet. Ma is vannak a gyónók között olyanok, akik nem mernek őszintén gyónni, megszokott életüket meg ne zavarják. Én átlátok az ilyeneken, és csak akkor bocsátok meg nekik, ha őszinte bűnbánattal mennek be a gyóntatószékbe.
7.
Hang: Minden visszájára fog állni.
Jézus: Itt arra gondoltam, hogy ami eddig a hagyományos liturgiák szerint történt, misekönyv, szentmisék, a templomok berendezése, ezek mind visszájára fognak állni.
8.
Szüleimmel teljesen egyedül voltunk egy vízparton. Körülöttünk nem volt ember, csak a természet.
Hang: Betölteni téged.
Érzés: Átérzem a teljes szabadságot, Isten végtelen szeretetét. Nem ugyanolyan érzés, amikor az év más időszakaiban tele a vízpart emberekkel, akik mindenféléről beszélgetnek, és akiket különböző démonok kísérnek.
Érzés: Ilyen, örömmel teljes lesz az Új Világ, az emberek teljesen szeretettel telve egymás iránt.
Jézus: Azért érezted így magad, mert a parton körbe ölelt téged az Én végtelenségem. Elképzelted az Én teremtő erőmet, a nyugalmat, ami Belőlem árad, a hatalmas szeretetemet és örömömet, hogy nektek teremtményeimnek adtam az egész univerzumot. Semmi nem zavart ott a parton, nem hemzsegtek az emberek, nem kísértett a gonosz. Eszedbe jutott az Új Világ, ami még ennél is sokkal szebb lesz. Azzal a különbséggel, hogy nem egyedül élvezed, hanem sok szerető, boldog ember között.
9.
Helmut Lungenschmid az előadásában az Új Világról, az első és második feltámadásról is szót ejtett, amit a Szentírás is tartalmaz
Drága kislányom, Helmut pontosan úgy beszél a végső időkről, mint ahogyan történni fog. Amikor megteremtjük az Új Világot, a Krisztusban elhunytak feltámadnak, egyesül Szent lelkük az új, csodálatos testükkel. Ez lesz az első feltámadás. A tisztítótűz megszűnik, mert nem lesz bűn, és nem lesz rá szükség. Az ott lévő lelkek, bármelyik fokozatban vannak, oly erős és tisztító szenvedésben részesülnek, hogy kiszabadulnak onnan. A Szűzanya fogja felhozni őket Hozzám egy nagy felhőre. A Szentek, akikről beszéltem, hogy feltámadtak, szintén Körém jönnek. Az angyalok seregei is kísérnek Engem. A mártírok lelke szintén feltámadt testet kap, és ők is Körém jönnek. A felhővel leszállunk a magasságból a frissen teremtett Új Világba. Ott laknak majd együtt a vértanúk, a Szentek, az elragadottak, és a tisztuló lelkekből Szentekké váltak, és utoljára az átváltozott szent maradék. És ezután megindul az Új Világban az Én Királyságom alatt 1000 évig a tökéletesedés. Az egyik ember hamarabb, a másik később éri el az életszentséget.
10.
Arra gondoltam, hogy vannak dolgok az életben, amelyek csak egy pillanatig tartanak .
Kép: Jézus Dél-Nyugat felé néz, lefelé.
Hang: Nagy nyomot hagynak benned.
Jézus: Az életünkben folyó események odafelé hosszúnak tűnnek. De visszatekintve sokkal rövidebbnek látjuk őket. Hát még milyen rövid pillanatok ezek, ha az Örökkévalósághoz hasonlítjuk őket. De Földi életedben vannak olyan epizódok, melyeket soha nem tudsz elfelejteni. Sorsdöntő pillanatok voltak ezek. Pl: egy rossz döntés, amely hosszú évekre kihat. Vagy egy teljes tökéletes megtérés, amely megpecsételi az életedet halálodig. Megmaradhat benned 1-1 súlyos bűn, vagy pedig valami különleges nagy kegyelem. Ezek a dolgok akkora nyomot hagynak benned, hogy még a Mennyben is visszagondolsz rájuk.
11.
Helmut Lungenschmid az előadásában mondta: Azokat az embereket az Úr elhívta volna már a túlvilágra, akiknek életét mesterségesen fenntartják lélegeztetőgépek segítségével.
Gondolat: Vannak esetek, amikor embereket hónapokig, vagy évekig tartanak lélegeztetőgépeken, de mégsem térnek magukhoz.
Jézus: Ha a lélegeztetőgéppel aránylag rövid idő alatt vissza lehet hozni az életbe, akkor ez a módszer megfelelő. De ha a géppel a lélegeztetés soká tart, és nem indul be a vérkeringés, akkor a lélegeztetőgépet ki kell kapcsolni, mert Isten akarata ellen van.2019.10.27.
1.
Németország lerombolásáról volt szó.
Kép: Mennyei Atya képe.
Hang: Meneküljetek emberek.
Jézus: Drága gyermekem, a nyugat-európai és észak-európai országok nagyon eltávolodtak a hittől. E viselkedés, a bűnben elmerülés nem maradhat büntetés nélkül. Az ilyen országokra, így Németországra is Atyám ökle hamarosan lesújt.
2.
Hang: Halott leszek.
Kép: Egy pici fehér kard, a hegyével az Ég felé áll.
Jézus: Az antikrisztus uralma alatt gyermekeim közül életüket adják Keresztény hitükért. Ők, mint vértanúk hófehér lélekkel szállnak az Égbe. A fehér kard az ő harcuknak a tisztaságát jelképezi.
3.
Álom: Egy távolabbi családtag jelent meg előttem, azt arcáról látszott, hogy történt vele valami, vagy beteg, vagy más.
Érzés: Mivel e családnak a tagjaival voltak negatív tapasztalataim is, így a lelkem visszahúzódik, nem kívánva e pillanatban e család társaságát.
Kép: Egy nagy szem, mely félig volt nyitva, felülről nézett rám.
Jézus: Nem győzöm hangoztatni nektek gyermekeim, hogy első és legfontosabb a szeretet. Ezt a családot is zárd a szívedbe. Lelkük rászorul a te szeretetedre. Az Én szememet láttad, ahogy felülről rád tekintek, és ezt a szeretetet küldöm feléd.
4.
Az Új Világról gondolkodtam, ahol mindenki mindenkivel találkozhat majd, pl az elhunytjaival, a mostani élő társaival, kedvenc szentjeivel, kivéve azokkal, akik elkárhoztak.
Kép: Jézus arca és alakja, áldásra tette a kezét.
Jézus: Az Új Világ az Engem szerető gyermekeim boldog találkozása lesz. Én titeket, örvendező teremtményeimet szeretettel meg foglak áldani.
5.
Egy ismerősöm nagynénje öregotthonban van, ahol nagyon nem érzi jól magát. A családtagjai külföldön vannak, így egyedül érzi magát.
Jézus: Drága kislányom, ismerősöd nagynénje a hálátlanság miatt szenved az öregotthonban. Ismerősöd nagynénje csak akkor fogja megérteni, hogy ez az élethelyzet érdemszerző ajándék, ha majd Atyám magához szólítja. Éhezik a szeretetre, önmagát sajnálja, és sajnos nem jut eszébe, hogy imádkozzon szeretteiért. Ez a szenvedés abban is segít majd neki, hogy levezekelje a bűnei utáni tartozását.
6.
Arra a tudásra gondoltam, ami a Földi dolgokra, Földi tudományokra irányul.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Érzés: Túl sok értelme nincsen csak azért, hogy teletömjük a fejünket üres dolgokkal, pl: vannak olyanok, kik sok sportesemény eredményét tudják felsorolni.
Kép: Egy férfi, ki szaladgál ide-oda, ilyen-olyan tevékenységben van része, majd az interneten néz ezt-azt, ami nem Istennel kapcsolatos.
Hang: Üres lapok ezek.
Jézus: Jól érzed kislányom, hogy nem arra kell törekedni, hogy minél tájékozottabb légy a világi dolgokban, hogy olyannal foglalkozz és töltsd az időt, ami a lelked szempontjából felesleges, hanem minden percedet okosan kell beosztani. Mert ha lekötnének a világi dolgok, a külön ítéletnél lelked üres lap lenne.
7.
A szeretetgyakorlásról volt szó.
Hang: Hogy rajtam ne múljon.
Kép: Egy valaki egy szeretetcselekedetet hajt végre.
Hang: Megjutalmazlak téged ezért.
Kép: Az Úr egy kisgyermeket tart a karján balra fordulva, és az előtte lévő tömegnek beszél a gyermekről.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Még a legkisebb szeretetcselekedetet is értékelni tudom nálatok. Ha egy pohár vizet adtok valakinek, vagy megvigasztaljátok, mert szomorú, vagy segítetek neki, mert gyenge, vagy imádkoztok érte, olyan, mintha Velem tettétek volna. Hidd el, bármily jót teszel, vagy itt a Földön, vagy a Mennyben megjutalmazlak érte. A képen azt mutatom neked, hogy engedelmes gyermekemet, aki sok szeretetet nyújt másoknak, elétek állítom, és mondom a tömegnek: „Míg nem lesztek olyanok, mint e gyermek, nem juthattok be a Mennyek országába”.
8.
Hang: Bátorságodért ez.
Hang: Ravaszságodért ez.
Jézus: Gazdagon meg foglak jutalmazni a bátorságodért, amit ellenségeiddel szemben tanúsítasz. A rátok váró nehéz időkben a ravaszságra is szükség lesz. Sok mindent el kell rejteni a rosszakaróitok szeme elől. Nem szabad bárkinek elmondani terveidet. Nem tudhatod, ki árul el. Légy óvatos kicsim.
9.
Hang: Világításban, nagy megvilágításban lesz részed.
Jézus: Amikor majd elbizonytalanodsz, Szentlelkem sugallataival megvilágosít téged. Még azt is meg fogja mondani, hogy rosszakaróiddal, ha beszélsz, hogy formáld a szavaidat. Meg fogja mutatni neked, melyik az a felszentelt gyermekem, akihez fordulhatsz.
10.
Hang: Lángoló szívek ezek.
Jézus: Az Istenszeretet, az Oltáriszentség imádása, a felebaráti szeretet, együttérzés szenvedéseim iránt és mások fájdalmai iránt, ezek mind 1-1 lángoló szerető szív a szememben.
11.
Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Arról volt szó, hogy az egész emberi történelem arról szól, hogy a világosság és a sötétség között szüntelen háború zajlik. A Keresztény ember elsődleges feladata ez a harc kell, hogy legyen, a többi dolognak csak olyan mértékben van értéke, amennyiben életül céljának elérésére szolgál. Isten Őrangyalt állított az ember mellé, mert különben e harc egyenlőtlen lenne. Az ember hitetlensége miatt az Őrangyal sokszor szinte teljes tétlenségre kényszerül. A gonosz mindig újabb és újabb dolgokat helyez az ember szeme elé, hogy az ember tekintetét elcsalja, és elfordítsa Istentől, az emberbe pedig az újdonság utáni égető szomjúságot ülteti.
Gondolat: Sokaktól hallottam, hogy a csend unalmas, eseménytelen, nem történik semmi.
Érzés: Pedig a csendben az Úr jobban és jobban tárja fel Magát előttünk, jobban és jobban elmerülünk és elmélyülünk tanításaiban, ha Vele foglalkozunk.
Hang: Elmélyítem benned ezt.
Hang: Annál mélyebben szeretsz Engem.
Jézus: Ellenségem célja, hogy magához ragadja teremtményeimet. De nem sikerül neki, mert az Angyalok segítik az embereket. Nélkülük elvesznétek. A sátán a reformok embere. Mindig újításokat hoz abban a reményben, hogy tönkreteszi a megváltás művét. Próbálja a bűnt takargatni, elbagatellizálni, és azt sugallja, hogy nincs pokol, nincs sátán, nincs ördögi megszállottság és zaklatás. Felfokozza az élet zaját; a szórakozásokra, a fesztiválokra bújtatja fel a népet; pénzhajhászásra, rohanó munkára biztat, nehogy már elcsendesüljetek. Pedig minél jobban elmerültök Bennem, annál jobban megszerettek Engem. Csak a csendben tudtok Rám találni.
12.
Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Arról volt szó, hogy az Utolsó Ítélet a keserves sírás napja lesz. A bűnöst maga Isten fogja vádolni az egész emberiség előtt, mint egy könyörtelen Ítélőbíró, és a megbántottak is. Pl az abortuszt szenvedett magzatok közvetlenül a Mennyei Atyához fordulnak igazságszolgáltatásért fizikai és erkölcsi hóhérjaikkal szemben.
Gondolat: A megbánt és meggyónt, levezekelt bűnök nem kerülnek napvilágra, hiszen Jézus a Szent Vérével eltörölte őket. Így csak azokról a bűnökről lesz szó, amelyeket nem bántak meg, és nem gyóntak meg.
Gondolat: Igyekezni kell, ha lehet, hogy mindenkivel békét kössünk, tisztázzuk nézeteltéréseinket még ebben a Földi életben.
Jézus: Az Utolsó Ítélet az emberiség történetében az igazságtétel napja. Mindenre fény derül akkor. A meg nem bánt, meg nem gyónt bűnök láthatóvá válnak minden résztvevő szemében. Ádám-Évától kezdve azon napig bezárólag minden ember jelen lesz, jók és rosszak egyaránt. Én nem mint szelíd Bárány, és irgalmat árasztó üdvözítő fogok állni előttetek, hanem mint Ég és Föld igazságos Bírája. Minden megbántott ember elégtételt kap igazságszolgáltatásom által. Látni fogja, hogy milyen büntetésben részesül, aki neki lelki sebeket okozott. Az abortált magzatok vádolni fogják szüleiket és az orvosokat, hogy nem születhettek a világra, és hogy lelkük nem élvezhette Isten jelenlétét. Rettenetes nap lesz az. De ti, akik Engem szerettek, betartottátok Törvényeimet, megbántátok bűneiteket, meggyóntátok és levezekeltétek azokat, az Én végtelen Irgalmammal találkoztok. Nektek nem kell félni az Utolsó Ítélettől. A jobb oldalamon fogtok állni, és Angyalaitok vezetésével elfoglalhatjátok hajlékotokat, amelyet Atyám már rég elkészített nektek. Ti bűnösök, akik nem bántok meg semmit és gonosszá tettétek a világot, átkozottak lesztek, és a pokol feneketlen mélységébe, az örök tűzbe hullotok.
13.
Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: A könyvben egy Ottavio nevű Szent szólal meg, ki római vértanú volt, ő a Szentek közösségéről ejtett szót. Arról beszélt, hogy a Mennyországban a Szentek ugyan teljes életet élnek, de az az óhajuk, hogy a Mennyországban lévő Szentek és a Földi emberek egy közösséget alkossanak, hiszen egyetlen a Test, egyetlen annak a Feje, és a tevékenységek is. A Mennyországban élő Szentek olyan mértékben élik meg a szentek közösségét, amilyen mértékben a földiek engedik meg. Mivel a szeretet a tökéletes egységre törekszik, nem valósítható meg, ha a szeretet egyoldalú.
Gondolat: Valóban, nagyon sokszor megfeledkezünk a szentekről, és nem is kérjük közbenjárásukat, pedig sokat tudnának segíteni.
Jézus: Ez a szent, aki megszólal a könyvben, a Mi Isteni tudásunkból nagyon sokat kapott, sokkal többet, mint ti földi emberek. Ezért tökéletesen látja, hogy az egység a küzdő Egyház és a győzedelmes Egyház között még nem tud teljesen megvalósulni. Ennek az az oka, hogy az emberek nagy része még nagyon fejletlen lelkiállapotban él. Nem hisz eléggé Bennünk és a túlvilágban, nincs benne az igazi szeretet, és nem tartja a kapcsolatot az Én szentjeimmel. Rájuk se gondol, nem kéri közbenjárásukat. Ez az egység csak akkor valósul meg, ha az emberiséget megtisztítottuk. Tehát, ne várjátok előbb, mint az Én második eljövetelemkor.
14.
Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Jézus: „A sátán sötét légiói Istent a teremtményeiben ostromolja. Jól tudja, hogy közvetlenül nem támadhatja Istent, így burkoltan támadja az emberi nemben”.
Gondolat: Amikor a gonosz engem is kísértett hosszú ideig folyamatosan, csak akkor hagyta abba a támadást, amikor felszólítottam őt, hogy Istent ne bántsa.
Jézus: A sátán jól tudja, hogy Isten végtelenül szeret titeket, és azzal is tisztában van, hogy ha titeket kísért, bűnre csábít, Istennek fájdalmat okoz. Hiszen úgy van, ahogy ebben a könyvben olvashatjátok, hogy nem közvetlenül támad Bennünket, a Szentháromságot, hanem rajtatok keresztül. Csak úgy tudtok ti emberek szembeszállni a kísértésével, ha Minket hívtok segítségül. A Mi nevünkre megtörik az ereje. Te is megtapasztalhattad ezt, csak kimondtad a Nevemet, és abbahagyta a kísértést. Ti gyengébbek vagytok a sátánnál, de Velem együtt sokkal erősebbek.
15.
Hang: Az ősi hagyományokból ez.
Jézus: A Szentírás, a szentmise és a szentségek az Én megjelenésemmel ősi hagyományokat élnek a Kereszténységben. Kötelességetek ezeket a hagyományokat megőrizni és megvédeni.
16.
Hang: Ugyanazzal a mértékkel szabad neked ezt.
Jézus: Minden bűntől ugyanazzal a mértékkel kell tartózkodnod.