2019. október 30., szerda

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

Alacoque Szent Margit Mária

"Nem tudtok előrehaladni az imádkozásban? Akkor elég nektek, hogy felajánljátok Istennek mindazt a közbenjáró imádságot, amit a mi Megváltónk végez értünk az Oltáriszentségben, és hogy felajánljátok az ő lángoló buzgóságát a ti hanyagságtok engesztelésére. Bármit tesztek, így imádkozzatok: „Én Istenem, most megteszem ezt, illetve elszenvedem ezt Fiad Szívében és az ő akarata szerint, ezt ajánlom fel neked engesztelésül cselekedeteim hibáiért és tökéletlenségeiért.” Ugyanígy imádkozzatok az élet minden körülményei között! Valahányszor pedig bármi büntetés, nyugtalanság vagy jogtalanság ér benneteket, mindig ezt mondjátok magatoknak: „Fogadd el ezt, mert Jézus Krisztus szentséges Szíve azért bocsátotta rád, hogy ezzel is magához fűzzön téged.” (Az imaórák liturgiája - Alacoque Szent Margit Mária szűz levelezéséből)Gecemáni órák

Gyermekeim! Oly sokszor megmutattam nektek az olajfák hegyi vérrel verejtékező Szent Arcom gyötrődését, és azt is, hogy mit jelentett nekem az Atya akaratában megmaradni. Mégis kevesen akarjátok elfogadni saját megpróbáltatásotok keresztjét. Pedig mindig ott vagyok mellettetek, amikor nehézségek gyötörnek benneteket. Ha igazán rám bíznátok magatokat, akkor elfogadnátok, ami veletek történik. Ha megengeditek, hogy átformáljam életeteket, akkor azt úgy teszem, hogy minden helyzet lelketek javát szolgálja. Ehhez azonban át kell adnotok magatokat, nekem!  Nem elég kimondani a szót, hogy átadom magam neked Uram, hanem szíveddel is követned kell, amit mondtál! Ezt megtenni nagyon nehéz annak, aki a világ szerint gondolkodik, de aki mindenét rám bízza, annak egyre könnyebben fog sikerülni. Aki kéri tőlem, megadom neki, a teljes elfogadás kegyelmét!  Odaállítom az én fájdalmas keresztemet az övé mellé, és akkor már nem fogja olyan elfogadhatatlannak tartani a sajátját. Amikor meglátjátok, mennyit szenvedem értetek, akkor fogjátok megérteni megváltásom misztériumát. Jézus


Szent Lukács Evangélista


Testvéreim! A rólam elnevezett evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteit írtam meg alapos részletességgel. Eredeti foglalkozásom orvos volt. Pálnak és Barnabásnak voltam a tanítványa. Rajtuk keresztül ismerhettem meg Jézus életét. Később Pálhoz csatlakoztam, és vele maradtam. Műveimben magamról semmit sem írtam, mert számomra az volt a fontos, hogy minél hitelesebb jelentést adjak az eseményekről. A Szentlélektől vezérelve útra keltem, hogy utána járjak mindannak, amit Krisztusról hallottam. Felkerestem a Szűzanyát, és néhány egykori tanítványt is. Meghallgattam olyanoknak a tanúságtételét is, akiket egykor Jézus meggyógyított. Orvosként fontosnak tartottam a a gyógyulásuk komoly és részletes feltárását. Az eseményeket igyekeztem pontos részletességgel leírni, amit a többi evangélium másként jegyzett le. Ilyenek például az Angyali Üdvözlet, Máriának Erzsébettel való találkozása, a gyermek Jézus története, és sok más eseményt, amit feljegyeztem. Az Evangéliumban úgy mutattam be az Emberfiát, mint a betegek gyógyítóját, aki a sebeket azáltal gyógyítja, hogy a megtört szívűeknek hirdeti a megváltás örömhírét.
Szent Lukács Evangélista

Gyermekeim! „Mindaz, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt.” (Lk 12, 8 – 12). Megvallani a hitet, nagyon komoly dolog! A szent angyalok szüntelenül szemlélik Atyám arcát, ők közvetítik felétek Szent Akaratát. Nektek mindenkor Isten ügyét kell képviselnetek az emberek előtt, és megvallani előttük elkötelezettségeteket a Szentháromság mellett. Aki ellenem fordult, de megbánja bűneit és bocsánatot kér tőlem, annak megbocsátok. „De, aki a Szentlélek ellen káromkodik, az nem nyer bocsánatot.” Vagyis, aki a Szentlélek ellen tusakodik, és az ő indításait semmibe veszi, megátalkodik viselkedésében, az nem nyer bocsánatot. Mivel nem tart bűnbánatot útja a kárhozat felé tart. Arra is szeretném felhívni figyelmeteket, hogy mindig nagyon figyeljetek a Szentlélek indításaira, mert ellenkező esetben, dolgavégezetlenül tér vissza, mert nem tud beteljesedni küldetése. Ilyenkor súlyos mulasztást végez, aki elhanyagolja megtenni, amit a Lélek mond neki. A Szentlélek indítása egyértelmű utasításokat ad a lélek számára. Az erős készetetést érez arra, hogy elinduljon ezen az úton. Amikor felerősödik benne a Lélek hangja, akkor valósul meg a terv, amire meghívást kapott.
JézusGyermekeim! Az igazságtalan bíróról szóló példabeszédben (Lk 18, 1-8 )  egy olyan történetet állítottam elétek, amelyben kiderült, hogy a gonosz bíró miért szolgáltatott igazságot a panaszosnak. Ez az özvegyasszony állandó könyörgések között zaklatta a bírót, hogy tegyen igazságot ügyében. Mivel állhatatos volt, kénytelen volt meghallgatni őt a bíró, és igazságot szolgáltatott neki. Szerettem volna kihangsúlyozni hallgatóságom előtt, hogy mennyivel többet az, ha gyermekeim állhatatosan könyörögnek mennyei Atyámhoz, kérésük meghallgatására, mint az, ahogyan a világ fiai teszik. A szüntelen imádság nemcsak a szóban kimondott imákra vonatkozik, hanem a gondolataitokra, a megnyilvánuló tetteitekre, és az egész életetekre is, amely Istenre irányul. Akik az állapotbeli kötelességüket végzik, azok képtelenek annyit imádkozni, mint akiket erre felszabadítottam. De megtehetik, hogy munkakezdés előtt nekem ajánlják magukat és feladataikat, és igyekeznek mindenben akaratomat követni! A munka befejeztével pedig adjanak hálát kegyelmeimért, és kérjenek bocsánatot tőlem, ha valami nem úgy sikerült! Cselekedeteitekkel tudjátok legjobban kifejezni irántam való szereteteteket! Jézus


Gyermekeim! Ebben a példabeszédben (Lk 12, 13-21) felhívom a figyelmeteket arra, mi lesz a sorsa annak, akit megfertőz a kapzsiság bűne.  Azért őrizzétek magatokat minden kapzsiságtól, mert „nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” A gazdagság nagyon könnyen megkötözi az embert, és képtelenné teszi őt az adakozásra. A legtöbb vagyonos ember arra törekszik, hogy még többet gyűjtsön, ezért nem gondol arra, hogy vagyonát nem viheti magával a sírba. Én nem akartam beleavatkozni a kialakult örökösödési jogi rendbe, hanem arra irányítottam a körülöttem állók figyelmét, hogy elsősorban a mennyei kincsek után vágyakozzanak, és azokat gyűjtsék össze.  Olyan erények megszerzésére törekedjetek, amelyek az Istenben való gazdagodáshoz vezetnek el benneteket. Senki sem ismeri előre élete utolsó napjait, ezért fontosnak, hogy így imádkozzatok: „Uram, Jézus Krisztus, neked ajánlom egész életemet, és add nekem kegyelmedet, hogy elégedett legyek mindazzal, amit nekem megengedtél! Segíts meg, hogy az erényes élet kincseit összegyűjtsem! Táplálj engem, szereteted mannájával, az Oltáriszentséggel, hogy eljuthassak a Szentháromság dicsőségébe! A Szűzanya oltalma védelmezzen engem, és mindazokat, akiket nekem adtál, hogy együtt imádkozva hozzád vezessük a lelkeket.”

Jézus
Szent II. János Pál pápa


Gyermekeim!. Egy olyan pápát választottak az ő személyében, akire nagyon is illik a mai evangélium (Lk 12, 35 -38) szövege. Ő volt, az az ember, akire jellemző az éber szolga kifejezés. A felövezett ruha a szolgálatkészséget, az égő gyertya pedig az állandó éberséget jelenti. Alázattal és Isten akarataként elfogadta a pápai hivatalba való helyezését. Állandó imádságban töltötte napjait, hogy mindazt, amire meghívást kapott, az én kezembe tegye le. Tanulmányait a krakkói Jagelló Egyetemen kezdte, de hamar bezárták a szemináriumot. Egy nehéz időszak várt rá. A náci megszállás alatt kemény fizikai munkára kényszerítették, ezért csak zugban folytathatta tanulmányait. Pappá szentelése után is komoly megpróbáltatásokon ment keresztül, mégis boldog volt, mert teljesen rám bízta életét. Fáradhatatlan módon látta el a péteri szolgálatot, melyet missziós lelkülettel végzett. Amikor ránehezedett a testi szenvedés megpróbáltatása, alázattal viselte keresztjét. Boldogan várt rám, és készen állt a velem való találkozásra, amikor megérkeztem hozzá. Legyen példaként előttetek élete, és kérjétek tőle, a segítséget.

Jézus


Gecemáni órák


Gyermekeim! „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha már fellobbanna!” (Lk 12, 49 53) Üdvözítő szeretetem jele a tűz, melyet a Szentlélek lobbant lángra a világban. Kérjétek szeretetének lángját, gyulladjon fel szívetekben, hogy igazi tanúim lehessetek, az emberek előtt!  Megváltásom és az evangéliumi élet követése azonban szembe állítja egymással a hívő, és a hitetlen embereket. Nem azt kérem tőletek, hogy határolódjatok el a hitetlenektől, mert akkor nem fogtok tanúságot tenni rólam előttük. Hanem, azt kérem tőletek, hogy vegyétek föl mindennap keresztjeiteket, és úgy kövessetek, engem! Jó életpéldátokon keresztül, amit állhatatos imádság kísér, szeretteitek is eljutnak követésemre! De nem akkor, amikor ti gondoljátok, hanem amikor elérkezik annak ideje, amikor mindnyájatok lelke javára válik. Soha ne adjátok fel a harcot, hanem küzdjetek, és mindent ajánljatok fel nekem! Amikor a békétlenség, és szeretetlenség eluralkodik a szívekben, akkor fog eldőlni, mennyire tudtok kitartóan küzdeni a hitetlenek megtéréséért! Hívjátok segítségül Édesanyámat, és Angyalaimat, Szent Mihállyal az élen, hogy velük együtt harcoljatok a lelkek megmentéséért!

JézusSzent Simon és Júdás Tádé Apostolok


Gyermekeim! Mielőtt kiválasztottam a tizenkettőt (Lk 6, 12-19), fölmentem egy hegyre, hogy imádkozzam.  Atyámmal voltam, és imádásban töltöttem az egész éjszakát. Nem azért beszélgettem vele, mert kérni akartam, hogy segítsen a jó döntésben, hanem mert meg akartam őt dicsőíteni, amiért kiválasztotta és nekem adta tanítványaimat. Folyamatos imádásban töltöttem az időt, és teljesen átadtam magamat neki, legyen meg az Ő szent akarata.  Akiket nekem adott, mindenkit elvezettem hozzá, csak a kárhozat fiát nem, aki elárult engem. Szent Simon, akit buzgónak neveztek és Júdás Tádét, Jakab testvérét, akikre ma emlékezünk. Nagy szeretettel hallgatták tanításomat, és követtek engem mindenhová.  Akiket kiválasztottam, hogy tanítványaim legyenek, azokat meghívtam az életszentségre. Atyám akarata, hogy mindnyájan egyek legyetek, és úgy kövessetek engem!  „Én vagyok az Út,” amelyen járnotok kell az Igazság, amely felszabadít benneteket, és az Élet, melyen keresztül eljuttok, az örök életre! Nektek küldtem el az Igazság Lelkét, „aki mindörökké veletek marad, ismeritek Őt, nálatok marad, és bennetek lesz”(Jn 14, 17). A világ azért nem kapja meg a Lelket, mert nem ismeri! Legyetek hálásak a Szentlélek Istennek, mert mutatja nektek, mit tegyetek! Dicsőítsétek meg a harmadik isteni személyt, akit azért adtam nektek, hogy vezessen benneteket!

JézusGyermekeim! Isten Országát két kicsi dologhoz hasonlítottam, a mustármaghoz és a kovászhoz (Lk l3, 18-21). Akartam, hogy lássátok, mennyire nem szembetűnő módon fog elérkezni hozzátok, országom!  A pici mag, ha földbe kerül, felnő és olyan fává terebélyesedik, hogy ágai között befészkelnek a madarak. Ugyanígy a jelentéktelennek tűnő kovász is képes megnövelni a tészta tömegét, ha azt belevegyítjük a lisztbe. Isten országa úgy van bennetek, mint egy mustármag, mely ugyan a legkisebb mag, de terebélyes fává tud felnőni, ha minden feltétel biztosítva van. Megadok minden lehetőséget arra, hogy a kegyelem csírái kibontakozzanak bennetek! Most rajtatok a sor, hogy megtegyétek, amit kérek tőletek! Parancsaim nem nehezek azoknak, akik hűségesen követnek engem! Aki a kegyelem állapotában van, az jár az én utamon, megáldom, hogy még több kegyelmet kapjon, és mindvégig kitartson! De ajándékaimmal jól sáfárkodjatok, nehogy elvegyem tőletek azt, amitek van! Úgy kamatoztassátok, hogy a szeretet parancsa legyen mindig szemetek előtt! Mindent, amit adtam nektek, adjátok vissza nekem, mert engem illet a dicsőség! Ha megtesztek mindent, akkor is csak haszontalan szolgák vagytok!

JézusGyermekeim! Tanítottam a városokban, és a falvakban, mindenhol, ahol keresztül mentünk (Lk 13, 22-31). Ti is megkérdezhetitek tőlem, „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?”  Nektek is ugyanazt válaszolom, mint azoknak. „Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.” Mit akarok mondani nektek ezzel a szűk kapuval? Sokan járnak a megtévesztés útján, és nem gondolják, milyen veszélyeknek vannak kitéve. Különösen azokhoz szól kijelentésem, akik saját fejük után mennek, és eltévelyegnek. Minél nagyobb kegyelmeket kap tőlem egy lélek, annál nehezebb lesz neki követni engem. Azért, mert a sátán mindent elkövet, hogy magának megkaparintsa, és letérjen az általam kijelölt útról. A megkísértett ember könnyen elveszíti a józan önkontrollját, és rossz cselekedeteket hajt végre. Megfelelő lelki vezető hiányában óriási veszélynek teszi ki magát. Az alázatban való növekedés segítheti az embert, hogy elfogadja mindazt, amit megengedek neki. Nagy fellelőség hárul azokra a testvérekre, akik ugyan észreveszik a másikban, hogy rossz úton járnak, de nem figyelmeztetik őket.  A testvéri szeretet megkívánja, hogy megtegyük a kellő figyelmeztetést, akik erre rászorulnak.

JézusGecemáni órák


Gyermekeim! „Hányszor akartam egybe gyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok” (Lk 13, 31-35). Azért jöttem, hogy Atyámtól kapott feladatot elvégezzem, de a zsidók nem fogadták be tanításomat. Ezért fordultam a pogányokhoz, mert ők sok hitetlen és gőgös zsidó helyét foglalják majd el a mennyek országában. Heródes életemre akart törni, de én tudtam, hogy még nem jött el még az időm. Nekem még el kell végeznem azt a feladatot, amit Atyám rám bízott: hogy gyógyítsam meg a betegeket, űzzem ki az ördögöket a megszállottakból, és hirdessem, hogy elközelgett Isten Országa! Csak miután elvégeztem feladatomat, azután szenvedtem el a próféták által előre megjövendölt szörnyű kereszthalálomat. Ti miért gondoljátok, hogy amiért meg vagytok keresztelve, már nincs szükségetek megigazulásra? Mindenkinek követnie kell engem, ha Atyámhoz akar eljutni!  Senki sem kerülheti ki ezt az utat! Csak aki irántam való szeretetből önként lemond saját akaratáról, és úgy követ engem, csak annak van megígérve az örök élet! Keressétek, és akarjátok megvalósítani akaratomat, hogy örömmel fogadjak titeket a mennybe!

Jézus

Edson Glauber a szinódusi tudósításról


Edson Glauber
Itapiranga
Település, Brazília

Ed.G. a szinódusi tudósításáról. (Leírtam, ha valaki nem tudná megnyitni)

Edson Glauber (Brazília). A szinódusról ( a sátán támadásáról).
Leírtam a videón hallottakat, hogy aki nem tudja megnyitni az is tudjon róla.
" Ma kora hajnalban, szeptember 2.-án, alvás közben megtámadott a sátán. Mostanában egy szobában alszom a szüleimmel, mivel édesanyám beteg, és olykor éjjel is rászorul a segítségemre.
Ma  hajnalban egy hangra lettem figyelmes, egy személyre, aki nekem esett és fojtogatni kezdett, s közben ordítozva ezeket mondta: " Fejezd be az írásaidat, és ne oszd meg azt másokkal, mert ezáltal nagyban akadályozod a munkámat! Mindaz amit akarok: hogy ne folytasd ezeket az írásokat!"
Ezeket hallván, eszembe jutott, hogy az októberben sorra kerülő amazóniai szinódussal kapcsolatban közöltem néhány írást, melyekben kritizáltam a püspököket és papokat és más személyeket, akik eretnekségeket tanítanak: én ezeket az írásokat a facebook-on, és néhány blogon osztottam meg.
Ezt válaszoltam az ördögnek:" Nem hagyom abba!" De ő tovább fojtogatott és üvöltötte: " Be kell fejezned ezeket az írásokat, mert nem hagyhatom, hogy a már megszerzett lelkeket kitépd a karmaim közül!
-"Nem, nem hagyom abba!"- mondtam neki.
-" De igenis abba kell hagynod!"- ordítozta, s közben egyre erősebben fojtogatott.
Én eközben a szüleimet néztem, akik mélyen aludtak, miközben engem a sátán egyre csak fojtogatott. Ami nagyon meglepett, hogy a sátán, Ferenc pápa hangján szólt hozzám. Ezután megragadtam a nyakláncomat, amelyen Szent Mihály érmét is viselem, és a segítségét kérvén, az érmet csókolgatni kezdtem. "Szent Mihály Főangyal! Kérlek segíts rajtam!" Miközben így imádkoztam, az ördög hirtelen eltűnt. Reggel, miután felkeltem és elindultam hogy a reggelihez szükséges dolgokat megvásároljam, hirtelen arra lettem figyelmes, hogy a házi oltáromnál a falon függő Szentcsalád kép
a földön hevert. Számomra ez is egy újabb jele volt annak, hogy a sátán itt járt, aki-hogy bosszúságot okozzon nekem- a földre dobta a Szentcsaládot ábrázoló  szentképet. A bevásárlást követően, hazafelé jövet a szomszédunk elkezdett velem üvöltözni amikor arra kértem, hogy vigye egy kicsit arrébb a kocsiját, hogy be tudjunk állni a házunk elé a saját parkolónkba, és  így könnyebben kipakolhassam az árút, amit  vásároltam. Ekkor dühödt, vörös szemekkel ordítozni kezdett, és támadta az imacsoport tagjait, akikkel rendszeresen imádkozni szoktunk a lakásomban. Sértegetett és nagyon sok valótlansággal vádolt engem, s közben fenyegetőzött, hogy hívja a rendőröket.
-" Hívjad csak nyugodtan őket!"- mondtam neki... Végül is nem hívta a rendőröket, valószínű, mert tudta, hogy nincs igaza, hanem mérgesen beült az autójába, és félre állt vele. Én illedelmesen megköszöntem, hogy félre állt, beálltam a házunk elé, és kipakoltam a kocsimat. Ez is a sátán egyfajta támadása volt, ami úgy gondolom, hogy még nem ért véget, mert mielőtt még abba hagyta volna a fojtogatásomat, üvöltözve így fenyegetőzött:" Ezért még meg fogsz lakolni!"
Így tehát a jövőben még számolnom kell a támadásaival.
Ismétlem: ami nagyon meglepett,hogy az ördög mindannyiszor Ferenc pápa hangján szólt hozzám, erre határozottan emlékszem. Igen, a sátán, Ferenc pápa hangján beszélt, és mindannyiszor ezt ordítozta: " Hagyd abba az írásaidat, és ne közölj többé cikkeket az amazóniai szinódus ellen!" Így akart megfélemlíteni, hogy írásaimmal ne gátoljam a munkáját, mert ő - amint azt elmondta-, egyetlen megszerzett lelket sem szeretne elveszíteni. A lelkemben erősen éreztem, hogy mindezt meg kell osztanom veletek.

2019. október 29., kedd

Az Evangélium Heroldjai

Katolikus tanítás szerint Isten soha nem hagyja népét próféták vagy apostolok nélkül. B. Z. írta életrajzában, hogy azért nem lett sokkal korábban szedesvakantista, mert sokáig úgy hitte, hogy Isten a mai világban sem hagyja próféta nélkül gyermekeit, és ez a próféta csakis Lefebvre lehetett. Aztán rájött, hogy Lefebvre nemhogy nem próféta, de sokkal inkább kárára volt a katolicizmusnak, és a mostani próféta-nélküliség, együtt a pápa-nélküliséggel, Isten jogos büntetése.
Ez mind igaz és logikus megfontolás, de azt nem zárja ki, hogy Isten, ha nem is prófétákat, nem is pápát, de nagyonis észlelhető jeleket ma is küld választottjainak. Egy ilyen jelre hívta fel tegnap reggel figyelmemet egy levélíró: „A Simon és Júdás Tádé vigíliájának introitusa, pont vasárnap, ha nem Krisztus Király lett volna: "Isten, pogányok szállták meg örökségedet, megfertőzték szentséges templomodat…" (Zsolt 78,1) – Isten tényleg mindent elénk tesz, csak látni kellene. Persze, ha rossz a szemüveg…” – Nem egyértelmű jel ez? Nem világosan azt írja le, ami Rómában mostanában zajlik?
Isten egy másik, szinte harsogó, jelére a katholisches.info-n 2019. október 22-én megjelent cikk – „Az Evangélium Heroldjai nem ismerik el a római biztost” –figyelmeztet. A hír előzményei a következők:
Egy brazil fiatalember, az 1939-ben született Joao Scognamiglio Clá Dias, gimnáziumi évei alatt belépett Sao Paulo-ban a Mária Kongregációba, majd 1956-ban tagja lett a szigorú szabályú karmeliták harmadrendjének. Először jogtudományokat, majd filozófiát, teológiát és egyházjogot tanult. Egyetemi évei alatt a baloldali 68-as diákmozgalommal szemben megalakult katolikus diákifjúság vezetője lett.
Joao Scognamiglio Clá Dias és néhány társa ezt követően egy katolikus közösséget is alapított azzal a céllal, hogy együtt imádkozzanak, lelkileg fejlődjenek és megvitassák a világ és az egyház aktuális helyzetét. Céljuk a misszionálás és az Evangélium terjesztése volt. A 70-es években ez a kis csoport egy elhagyott bencés kolostorba vonult vissza, hogy ott csöndben és imában elmélyítsék lelki életüket. Először Máriának ajánlották fel magukat, majd közös zsolozsmázásba kezdtek, végül vezetőjük kidolgozta a kis közösség első szabályzatát. Ebből alakult ki lassan az Evangélium Heroldjai – Arautos do Evangelho (Evangelii Praecones) – nevet viselő laikus közösség, előbb csak férfi, majd 1996-tól a női ága. A közösség jogi státusza „hívek nemzetközi privát közössége”.
A laikus közösségben idővel papi hivatások is születtek, első papjaikat 2005-ben szentelték fel, köztük alapítójukat, az ekkor már 64 éves Joao Scognamiglio Clá Dias-t. A közösségből két rend is alakult, a férfiak számára a Societas Clericalis Vitae Apostolicae Iuris Pontificii Virgo Flos Carmeli, és a nők számára a Societas Vitae Apostolicae Iuris Pontificii Regina Virginum, melyeket egyházjogilag 2009-ben ismerték el.
Az Evangélium Heroldjai közösség korunkban mintegy 80 országban működik, és körülbelül 40 ezer tagot számlál. 120 papjuk és 20 diakónusuk van (ezek 2017-es adatok). A két egyházjogilag is elismert szerzetesrendnek 4 ezer tagja van, kétharmaduk férfi, egyharmaduk nő. Joao Scognamiglio Clá Dias mind a laikus közösség, mind a két szerzetesrend általános főnöke.
Joao Scognamiglio Clá Dias sok évig együtt dolgozott az 1995-ben elhunyt Plinio Correa de Oliveira-val [róla lásd a honlap következő cikkét], aki Brazíliában a katolikus tradíció vezető egyénisége volt. Ő alapította az ú. n. TFP közösséget a hagyomány, család és magántulajdon védelmére. Correa de Oliveira kezdeményezésére alakult meg az Evangélium Lovagjai nevű közösség, melynek vezetését Oliveira halála után, 1995-től Clá Dias vette át, de azt a társadalom-politikai harc helyett, a vallási élet elmélyítése felé vezette. Joao Scognamiglio Clá Dias a mai napig Oliveira-t tartja szellemi vezérének (ez onnan is kiderül, hogy a közösség honlapján külön oldal foglalkozik az Correa de Oliveira személyével és munkásságával).
A közösség főleg fiatalokból áll, akik első látásra fegyelmezettségükkel tűnnek fel (különösen a mai teljesen elvadult világban). A szerzetesrend tagjai ugyan nem tesznek ünnepélyes fogadalmat, de kötelezik magukat a cölibátusra, és egész életüket az apostolkodásnak szentelik. Bár sok helyen misszionálnak (az utcán, öregotthonokban, nyomortelepeken, börtönökben, lásd a videójukat stb.), de a hangsúlyt a fiatalok nevelésére helyezik. Fegyelmezettségük mellett rendi ruhájuk a legfeltűnőbb, melyeket a középkori heroldok ruhái alapján készítenek.
Életükről sok videót készítenek, például ezt:
, és a leánynevelő intézetükről ezt:
Anyaházuk központi épülete a Rózsafüzér Királynője Templom. Honlapjuk: https://www.arautos.org


A római beavatkozás első felvonása
2017. szeptember 8-án röppent fel a hír, hogy Bergoglio „apostoli biztos” vezetése alá akarja helyezni a rendet, mert túlságosan jámbornak tartja őket. A katholisches.info egy 2019. szeptember 30-án megjelent cikkében azt írta, hogy Bergoglio figyelmét egy rejtett kamerával készített videó fordította a brazil közösség felé, melyen egy exorcizmusról szóló beszámolót olvasnak fel. Idézik a démon szavait, miszerint a Gonosznak ma a Vatikánban a legmagasabb poszton van befolyása. E szavak alatt a videó megmutatta Joao Scognamiglio Clá Dias arcát, melyen jól látható, hogy a rendfőnök egy cseppet sincs meglepve, sőt maga is így ítéli meg a helyzetet. [Hogy ez a történet igaz-e vagy sem, valójában nem játszik szerepet: Bergoglio mást sem csinál, mint mindent tönkretesz, ami a katolicizmusnak a legkisebb maradványát is bírja még.] A videót Rómában – a cikk szerint – felségárulásként minősítették, ami bizonyos köröknek lehetővé tette, hogy Bergogliot a túlságosan gyorsan fejlődő közösség elleni fellépésre rávegyék. [A dolog pikantériája, hogy Bergoglio 2019. szeptember közepén az embereket arra kérte, hogy imádkozzanak érte, mert „erős démoni befolyásoltság alatt áll”, és szüksége van az ez alól való megszabadulásra. (Németül: Bergoglio azt mondta, hogy ő „umsessen”, ami a démonológiában a súlyos démoni ostromlást és zaklatást jelenti.) Ennél magasabb stádium csak egy van, a legsúlyosabb, azaz a megszállottság.]
Joao Scognamiglio Clá Dias felismerte a veszélyt, és azonnal lemondott főnöki tisztségeiről, abban a reményben, hogy ezzel közösségét megőrzi a római romboló beavatkozástól (lásd az „Immaculata Ferencesei” közösség kálváriáját). De tévedett, alig két héttel lemondása után Róma vizitátort küldött a közösséghez. Az apostoli vizitáció okait nem közölték a közösséggel. Braz de Aviz a szerzetesrendek kongregációjának prefektusa olyasmit mondott, hogy „figyelő tekintetet kell vetni az új egyházi realitásokra”. Arra a kérdésre, hogy erre miért van szükség, Aviz azt felelte, hogy azért, mert az alapítók olykor „alkalmatlannak” bizonyulnak arra, hogy a sok hivatást megfelelően módon kezeljék.


A római beavatkozás második felvonása
2019. szeptember 30-án a katholisches.info már azt jelentette, hogy a Vatikán napilapja arról tudósított, hogy „a 2017-ben megkezdett apostoli vizitáció után az Evangélium Heroldjai nemzetközi közösség, férfi és női szerzetesrendjükkel együtt, a pápa beleegyezésével biztosi felügyelet alá lett helyezve”.
A biztost, Raymundo Damasceni Assis „bíborost”, Aparecida volt „érsekét”, a Joao Braz de Aviz vezette római kongregáció küldte ki. A biztos két segítőt kapott, egy brazil „segédpüspököt”, és egy apácarend rendfőnöknőjét. A biztos kiküldésének okát, „a vezetői stílus hiányaiban” jelölték meg. A „hiányokat” fel is sorolták: „a vezetői tagok élete, a hivatás pasztorizációja, a képzés, a munkák igazgatása és kezelése, és a források előteremtése”.
A katolikus blogok újságírói úgy kommentálták az eseményeket, hogy nem nehéz párhuzamokat találni azon közösségek között, melyeket Bergoglio biztos alá helyez, hogy azok működését ily módon gyakorlatilag szétverje. Ezen társulások közös vonásai a következők: feltűnően sok hivatás, fegyelem, a hagyomány tisztelete, különösen erős Mária-tisztelet, és nem utolsósorban igen jelentős anyagi eszközök, azaz nagyvonalú gazdag támogatók, s ily módon jelentős ingatlan-vagyon.
Ezen kívül az Evangélium Heroldjai körében tapasztalható, az alapító által bevezetett rendkívüli fegyelem a brazil és a vatikáni „egyházi” körökben különösen nagy ellenszenvet kelt. [Vagyis ott, ahol a káosz a legnagyobb, az ebben élők nem képesek a rendnek, a fegyelemnek még a látását sem elviselni; mint a démonokat a Szentlélek, úgy égeti, taszítja őket a rend.]
Brazíliában a római döntést az Amazonos-szinódussal hozzák kapcsolatba. A brazil püspöki kar évtizedek óta a felszabadulás-teológia híve, a Heroldok ennek pont az ellenkezőjét képviselik. Ily módon Róma országon belüli konfliktust is előidézett eljárásával.


Az Evangélium Heroldjainak válasza Rómának
Miként a beszámoló elején közöltem, a katholisches.info-n 2019. október 22-én megjelent cikke ezt a címet viseli: „Az Evangélium Heroldjai nem ismerik el a római biztost”. Ugyanis a közösség sajtófelelőse nyilatkozatban jelentette ki, hogy a Heroldok ellenszegülnek a római biztos-rendeletnek. Ők privát közösség, ezért a Vatikánnak nincs jogi alapja, hogy biztost nevezzen ki számukra. Ezért nem ismerik el a hozzájuk delegált apostoli biztost.
„A hívek Evangélium Heroldjai nevű privát közösségének a biztosi adminisztrációról szóló” sajtóközleményében az áll, hogy a közösség új vezetője, Felipe Eugenio Lecaros Concha október 17-én összeült a főtanáccsal, hogy megtárgyalják a további lépéseket. Az is kiderült, hogy a biztos kiküldéséről először a sajtóból értesültek, Róma dekrétuma csak ezt kővetően ért el hozzájuk.
A tanácskozáson megállapították, hogy a „dekrétum abszolút érvénytelen és tökéletesen jogtalan, mert alapvető hibát tartalmaz”.
Az elöljáró másnap találkozott a Rómából érkezett küldöttekkel, akikkel közölte a főtanács határozatát. „Ki kell jelentenünk, hogy az eminenciás urakat az Evangélium Heroldjai privát közösség biztosaiként nem ismerjük el.”
A dekrétum formális hibája abból áll, közölték Bergoglio küldötteivel, hogy az egy nyilvános közösségnek szól, míg ők egy privát közösséget alkotnak. Privát közösségekre nem terjed ki Róma joghatósága. A szerzetesrendek kongregációja nem rendelkezik hatáskörrel a hívek privát közösségei felett, függetlenül attól, hogy azok tagjai laikusok-e vagy klerikusok. Az egyházi auktoritásnak ezért nincs lehetősége arra, hogy egy egyesület saját alapszabályzatának megfelelő, szabályszerű választással kinevezett elöljáróját és egyesületi vezetését lecserélje (Ius Canonicum, XXVI, Nr. 51, 1986, S. 173).
Ezen kívül utaltak arra, hogy civil ügyekben rájuk a Tribunal de Relación de Coimbra, Portugal 2011. május 17-i ítélete érvényes, ami egyhangúan megállapította, hogy „a hívek privát közösségei az illetékes egyházi intézmények felügyelete alá tartoznak, de ez saját "éberségi kötelességére" hivatkozva sem nevezhet ki biztosokat a közösségek képviselőivé”. Portugália és a Szentszék közötti kapcsolatokat konkordátum szabályozza, ami ma is érvényben van. [Brazília a portugáloké volt, mielőtt önálló állammá vált.]
„Amennyiben a laikusok, a családok és az élet dikasztériuma nem avatkozik be, az Evangélium Heroldjai számára az ügy ezzel le van zárva, ezt közöltem a római küldöttekkel”, áll a nyilatkozatban. (Egy korábbi hasonló esetben, 2016. március 15-én, ez a dikasztérium már semmisnek nyilvánított egy ugyanilyen dekrétumot, amikor Bergoglio a brazil Palabra Viva hívek privát közösségét akarta biztos alá helyezni.)
Assis és Aparecido tudomásul vették a Heroldok határozatát, az utóbbi, aki egyházjogász is, kijelentette, hogy a Szentszékkel közölni fogja, hogy a dekrétummal szemben „valóban megengedett ellenvetés áll fenn”.
Sajtónyilatkozatukban a Heroldok elöljárója a római intézkedés lehetséges okaira is kitért. „Megoldhatatlan titok” számukra, hogy mit vet Róma a szemükre. A dekrétumban megnevezett okok annyira általánosak, és olyan „gyanús ellentmondásosságokat” tartalmaznak, hogy egyetlen következményként csak zűrzavart képesek előidézni. Majd így folytatta: „Tudjuk, hogy az Evangélium Heroldjai semmilyen vétket nem követtek el, és mindig megőrizték a hit és a szokások integritását. Az apostoli vizitáció, mely az egyházi egyetértés légkörében folyt le, és mindent átvilágított, bármilyen problémás, nem is beszélve súlyos, kérdés nélkül fejeződött be. Ennek ismeretében még érthetetlenebb ez a római dekrétum.”
„Ezért, és mivel egy felettünk nem illetékes hatóság kezdeményezéséről van szó, a kongregáció vezetőjét, Braz de Aviz prefektust tisztelettel megkérjük, hogy adjon választ a következő kérdésre: Ha valamit helytelenül csináltunk, akkor mondja meg nekünk világosan, hogy mi az. Ha azonban nincs ilyen, akkor adjon választ arra a kérdésre, hogy miért próbál meg bennünket mindenáron megbüntetni?”
A két római prelátussal való találkozás alkalmával a Heroldok vezetője szóba hozta azt az „erkölcsi meglincselést” is, melynek az Evangélium Heroldjai a római biztos-kinevezés óta a vallásellenes média részéről áldozatul estek. Ez a kampány „jóvátehetetlen erkölcsi kárt okozott”, és ezért a közösség felelős vezetőségének „a szükséges eszközökkel reagálnia kell”, jogi természetű eszközökkel is.
A nyilatkozat e szavakkal ér véget: Tekintetünket a jóságos és hatalmas Szűz Máriára vetjük, akinek feltétlen segítségében biztosak vagyunk. Neki ajánljuk fel újfent magunkat és az Evangélium Heroldjainak apostolkodását, melyek már úgyis az övéi, mindezt Isten nagyobb dicsőségére.
Sao Paulo, 2019. október 19.
Brébeuf Szent János (1593-1649) francia jezsuita és társai, köztük Jogues Szent Izsák (1607-1646) vértanúk (mindannyiukat az irokéz indiánok ölték meg Kanadában), valamint Keresztes Szent Pál (1694-1775) (a passzionista rend alapítója) emlékére [a NOM szerint nekik mind október 19-én, azaz a nyilatkozat megjelenésének napján van az ünnepük].
[A Szentek élete című könyv „Kanadai vértanúk; Brébeuf Szent János és társai” címszó alatt számol be a nyolc jezsuita vértanú életéről és haláláról. Egyikük Daniel Antal (1601-1648) atya volt. Az ő halálával kapcsolatban ezt írja a szerző: „1638-ban visszatért a misszióba, előbb Ossossanéba, majd egy másik faluba. Itt érte az irokézek támadása 1648. július 4-én. Éppen befejezte a szentmisét, mikor megkezdődött a harc és az öldöklés. Az öregek, az asszonyok és a gyermekek a kápolnába menekültek. Antal atya elfutott a betegek sátrába, s ott megkeresztelte a katechumenokat, majd visszasietett a kápolnába, általános feloldozást adott, és fegyvertelenül a támadók elé ment. Azok egyetlen csapással megölték, majd az utolsó szál emberig mindenkit elpusztítottak. Antal testét a lángok közé vetették.” – Vagyis 1648-ban egy egyszerű jezsuita még tudta, hogy nincs olyan, hogy „vágykeresztség”, sőt még „vérkeresztség” sem, és ezért azt tartotta a legfontosabbnak, hogy megkeresztelje azokat a katechumenokat, akikre a biztos halál várt!]
Aki megnézi a brazil heroldok e két videóját (a sok közül) https://youtu.be/iCnQg7Kjd6k, valamint
https://www.youtube.com/watch?v=BjNKGQBgL6s, az megérti, hogy miért fordítottam le a róluk német nyelven megjelent cikkeket, és miért érzem úgy, mintha általuk Isten küldött volna jelt nekünk. A képeket nézve az embernek önkéntelenül a Jelenések Könyve jut az eszébe, abból is elsősorban Szent János apostolnak a Bárány és követőiről leírt látomása: „Ezután nagy sereget láték, melyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből és néptörzsből és népből és nyelvből, a trón előtt és a Bárány színe előtt állni, hosszú fehér ruhákba öltözve és kezükben pálmaág. És nagy szóval kiáltának, mondván: Üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!” (Jel 7,9-11) – És a Biblia ezen mondata: Mt 3,9: „Tud az Isten ezekből a kövekből is Ábrahámnak fiakat támasztani.”
Az Evangélium Heroldjai a világnak ugyanazon táján élnek és munkálkodnak, mint azok, akik és akikért – állítólag – a bálványimádó szinódus ülésezett. Míg az előbbiek Szűz Mária szobrát és képét viszik a bennszülöttek közé, osztják szét közöttük, addig az utóbbiak, a „hivatalosak” pogány bálványokat visznek Isten templomaiba. Míg az előbbiek rendben, fegyelemben, imával apostolkodnak, élnek, addig az utóbbiak, a „hivatalosak” egyre nagyobb káoszban, bénító zűrzavarban ámítják a világot.
A brazil heroldok a világ több táján tartottak már körmenetet a Fatimai Boldogasszony szobrával (lásd a videót). A Fatimai Szűzanya nagyon fontos szerepet tölt be életükben. Mária Fatimában többek között azt is mondta Luciának, hogy Portugáliában mindig meg fogják őrizni a dogmákat. Nos, a mostani Portugália még a liberálisok között is az egyik legliberálisabb ország és ez egyházára is érvényes, rájuk tehát nem illenek Mária szavai. Az Evangélium Heroldjai portugálul beszélnek, főleg volt portugál területeken misszionálnak; az embernek már-már az az érzése, hogy a Luciának adott üzenet rájuk vonatkozik, bennük valósul meg.
A brazil közösségről nem tudni, hogy a katolikus misét mutatják-e be, vagy csak a NOM-t. De ha kitartóan imádkoznak, akkor Isten talán megkönyörül rajtuk, hogy elvezeti őket a teljes igazságra. Talán mindaz, amit Róma most velük tett, a segítségükre lesz, hogy szemeik felnyíljanak, és helyes döntést hozzanak.

http://katolikus-honlap.hu/1901/brazil.htm

2019. október 27., vasárnap

„Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra” (Jn 18,37)

Az Úristen rendelése (de legalábbis engedélye) szerint Bergoglio és tsa. legújabb összejövetelének záróaktusa, egy újabb égbekiáltó bűntett, pogány bálványimádó szertartása idén egybeesik Krisztus királyságának ünnepével. Tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, következésképpen ennek a megrázó egybeesésnek is kell valami oka és célja legyen, mégpedig olyan, amit az Úristen minden bizonnyal a lelkek javára enged meg és arra használ fel.
E tényeket tudva az is megfejthető, hogy mi lehet ez az ok: Isten e két egymással diametrálisan szembenálló, egymást tökéletesen kizáró esemény egy napon való megülésével azokat akarja megszólítani, azoknak akar még egy utolsó esélyt adni a megtérésre, akikben a katolicizmusnak legalább parányi szikrája még megmaradt.
A két esemény ünnepének szövegei, mondanivalója olyannyira kizárják egymást, hogy az ember azt gondolná, aki valaha is hallott valamit a katolikus Egyház tanításáról, a Biblia üzenetéről, az azonnal észreveszi ezt az ordító ellentétet. Az azonban titok marad, hogy az emberek csaknem egésze ennek ellenére mégsem veszi ezt észre, hiszen még az ismert okok (1.: mára már szinte mindenki aposztata lett, mégha nem is tud róla; 2.: senki nem akar „kegyvesztett”, „kitaszított” lenni, elveszteni pozícióját, netán megélhetését, vagy pusztán „ismertségét”)   sem képesek választ adni arra a nagyfokú árulásra, a valósággal szembeni ilyen tökéletes vakságra és süketségre, ami ma az egykor katolikusnak számító embereket béklyóban, az ördög fogságában tartja.
A honlapon külön oldalon találhatók a kifejezetten Krisztus királyságáról szóló írások, köztük a mai napra rendelt liturgikus szövegek. Következzen most itt ezek kiegészítéséül a németnyelvű Schott misszálé ünnepmagyarázata:
XI. Pius pápa az 1925-ös jubileumi évet egy Krisztus királyságának tiszteletére hozott új ünnep bevezetésével akarta ünnepélyesen bezárni. Az ünnep feladata és célja egyfelől az, hogy a világot állandóan azon elidegeníthetetlen királyi jogokra emlékeztesse, melyek az Üdvözítőt illetik meg, mint Isten Fiát és Megváltót; másfelől, hogy elősegítse, hogy az államok és minden egyes ember alávesse magát Urunk szelíd uralkodói jogarának. Krisztusnak egyre inkább uralkodnia kell az emberek lelkében és szellemében a hit által; akaratában az Isten és az Egyház parancsaival szembeni engedelmes alávetettség által; szívében a szeretet által, és testében is, hiszen annak Isten templomának kell lennie.
Krisztus az egész világegyetem uralkodója. Az ünnep szentleckéjében Szent Pál magyarázza el azon mély okokat, melyek miatt Krisztust királyunkként kell tisztelnünk: „Ő a láthatatlan Istennek képmása, elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden az égben és a földön, minden őáltala és őérette teremtetett. Benne van a megváltásunk a vére által és a bűnök bocsánata. Ő előbb van mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy az övé legyen az elsőség mindenben, mert, úgy tetszett az Atyának, hogy őbenne lakozzék minden teljesség, és hogy őáltala megengeszteljen magával mindent, hogy békességet szerezzen keresztjének vérével mindennek, ami akár a földön, akár a mennyben vagyon.” – Az Evangéliumban Krisztus, legmélyebb megaláztatása közepette, a római császár képviselője előtt ünnepélyesen kinyilvánítja és megerősíti királyi méltóságát: „Felelé Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.”
A titok evilági megfejtése Jézus ezen utolsó mondatában van: „Aki az igazságból való, hallgat az én szómra.” Ami egyúttal azt is bizonyítja, hogy ma is azok nem hallgatnak Rá, akik nem az igazságból valók, akik a hazugságot többre becsülik, mint az igazságot, a meséket többre tartják, mint a valóságot, a káoszt jobban szeretik, mint a rendet.
Emlékeztetőül még egyszer a magyar misszálé ünnepi magyarázata:
E liturgikus ünnep tárgya Krisztus legfőbb uralma minden teremtmény felett. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Krisztus uralmát ismét be kell vezetni az állami és társadalmi életbe. Ezt a célt szolgálja ez az esztendőnkint visszatérő ünnepnap, amely mind a feljebbvalóknak, mind az alattvalóknak hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok felett való fölséges és föltétlen uralmát.
Ezt az ünnepet XI. Pius pápa rendelte el 1925-ben a kegyelemteljes jubileumi év végén, és minden évben a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap Krisztusnak való felajánlással kell az egész Egyházban megünnepelni, ezzel is kinyilvánítva, hogy Jézus Krisztus hatalma nem csak a túlvilágon abszolút, hanem földi életünknek is ő az egyetlen uralkodója. Ezért ünnepeljük Krisztus királyságát nem az egyházi év utolsó vasárnapján, hanem még a Mindenszentek előtti vasárnapon. Ezzel a pompás liturgiával koronázzuk meg Krisztus élete titkának egyházi ünnepeit és mielőtt az Egyház Mindenszentek megdicsőítését ünnepli, annak a tiszteletét és dicsőségét magasztalja, aki diadalt ül minden szentekben és kiválasztottakban.
Még az 1933-as kiadású Katolikus Lexikon is ismerte ezeket az igazságokat; egy jezsuita, dr. Csávossy Elemér annak idején még így írta le ezen ünnep jelentőségét:
Krisztus királysága, a legújabb katolikus hitélet egyik mozgató eszméje, melyet főleg a modern társadalmi téveszmék ellensúlyozására XI. Pius 1925-i körlevele (Quas primas) hangsúlyozott, s melynek új ünnepet rendelt el (október utolsó vasárnapja) annak kifejezéséül, hogy Krisztus nemcsak az egyes embernek, hanem a társadalomnak is királya.
A királyság Krisztus hármas hivatalának (főpap, király, próféta) egyike, melyet már az Ószövetség hangsúlyoz, mikor a Messiást, mint hatalmas uralkodót, világhódítót mutatja be, akinek igazságos jogara alatt felvirágoznak a nemzetek (Zsolt 2, 44, 71, 88, 109; Dán. 3 stb.). Az Újszövetségben is Krisztus kezdettől fogva királyként lép fel (Lk 1,32k), s önmagát királynak nevezi (Jn 18,37). Szent Péter, majd Pál dominus-nak nevezi őt; holott egyébként ez a cím akkoriban egyedül a római császárt illette (ApCsel 25,26). A szentatyák közül főleg Szent Ágoston (De civitate Dei) írt róla, Szent Ignác híres elmélkedése (De regna Christi) is ebből az eszméből fakadt, azonfelül a középkori német-római császárság; a pápaság mint lelki szuverenitás szintén Krisztus királyi méltóságán alapszik.
Dogmatikailag e cím abban gyökerezik, hogy Krisztus Istenember s a világ Megváltója. Krisztus királysága azonban nemcsak eszményi, átvitt értelemben való (pl. úgy mint ezek a szólamok: Vörösmarty a "költők királya", a szeretet az "erények királynője"), vagy merőben másvilági királyság, hanem a földi életben is érvényesítendő jogokat, az egyén és társadalom részéről pedig szorosan vett kötelességeket jelent. Krisztust legfőbb törvényhozói, bírói és kormányzói hatalmánál fogva ugyanazok a jogok illetik meg a lelkiekben, melyekkel az államhatalom fel van ruházva a földiekben. Az ember nemcsak belső életében, hanem családi s nyilvános életében is, annak minden politikai, kulturális és gazdasági vonatkozásában köteles Krisztus jogait elismerni s törvényeit megtartani.
Ez a tan szemben áll a liberalizmussal és a szociál-demokráciával, melyek a vallást magánügynek bélyegzik és a közéletet Krisztus törvényei alól mentesíteni igyekeznek; szemben a 'cezaropapizmussal', 'gallikanizmussal' és a 'jozefinizmussal' s ezek függvényeivel, az állami mindenhatósággal (a világi hatalom beavatkozása az Egyház kormányzatába, vagyonkezelésébe, iskoláiba s egyesületeibe, a házasságügybe stb.).
Krisztus királysága ugyan a szó világi értelmében nem földi királyság, hanem lelki (Jn 18,36), vagyis nem terjed ki közvetlenül a merőben földi dolgokra, mégis a földön kell élnie s mindabban érvényesülnie, amiben világi dolgok a vallás és az erkölcs világát érintik. Krisztus királysága ugyan nem teljesen azonos az Egyház lelki szuverenitásával (az Egyház hatalma csak a földre s csak a keresztényekre vonatkozik s véget ér a világ végével, míg Krisztus királysága végtelen s örök), de itt a földön leginkább az Egyházban s az Egyház által érvényesíti törvényhozói, bírói s kormányzói jogait.
Krisztus királysága eszméjéből következik, hogy 1. az államhatalom (ez vonatkozik a nemzetközi egyezségekre is) köteles Krisztus és az általa alapított lelki birodalom, az Egyház szuverén jogait lelki téren elismerni, s e jogoknak szabad gyakorlását semmiféle beleavatkozással nem szabad korlátoznia; 2. az államhatalom köteles saját törvényeiben és intézkedéseiben Krisztus törvényeit zsinórmértékül elfogadni; semmiféle rendelkezése jogos nem lehet, mely a krisztusi hittel, vagy erkölccsel ellenkezik; 3. az államhatalom köteles megvédeni és a rendelkezésére álló eszközökkel pozitív irányban is támogatni az Egyházat és visszaszorítani a nyilvánosan fellépő hitetlenséget, igazságtalanságot és erkölcstelenséget; 4. ugyanerre köteles a tudomány, művészet, gazdasági élet is a maga terén s a maga eszközeivel. (dr. Csávossy Elemér S. J.) Ennek az ünnepnek már a története is bizonyság az ember-csinálta-egyház aposztáziája mellett: Mivel eltörölni mégsem merték, az egyházi év végére tették, jelezve ezzel, hogy az ember-csinálta-szekta véleménye szerint Jézus majd csak a másvilágon fog uralkodni a világ felett.

http://katolikus-honlap.hu/1901/unnep.htm

Krisztus a király

A Cefalu katedrálisának apszisában látható mozaik felirata a világ Urának kormányzó programját és ennek megokolását írja le: „Factus Homo Factor Hominis Factique Redemptor + Iudico Corporeus Corpora Corda Deus + – Én, a megtestesült Isten és az emberek Teremtője és Megváltója adom a törvényt és ítélkezek test és lélek felett.”
A kinyitott könyv görög és latin nyelven idézi Jézus szavait János Evangéliumából: „Ego sum lux mundi qui sequitur me non ambulabit in tenebris sed habebit lucem vitae. – Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)
Amikor XI. Pius pápa 1925-ben bevezette „Domini nostri Jesu Christi Regis“ ünnepét, ez az ünnep égető aktualitású politikai üzenetet hordozott. Alig 120 év alatt az egykori keresztény Európa népei, melyeket addig legalább névleg „Isten kegyelméből” és isteni törvények szerint kormányoztak, magukat kiáltották ki a legfelsőbb hatalomnak és törvényhozónak. Nekik szólt az ünnep üzenete: Akkor is, ha megfosztjátok trónjától, Krisztus marad a király; a népek és parlamentjeik Krisztus, mint a tulajdonképpeni uralkodó törvényeinek vannak továbbra is alávetve.
Ezt a világos üzenetet első ízben akkor gyengítették meg, amikor a NOM-os kalendárium az ünnepet az egyházi év utolsó vasárnapjára tette át, és ezáltal az ünnepnek egyértelműen csupán eszkatologikus értelmezést adott: eszerint a világ végén tényleg Krisztus lesz a király, de addig mi szabályozzuk a dolgainkat úgy, ahogy azokat helyesnek tartjuk, mindenki a maga saját lelkiismerete, mint legmagasabb és döntő mérce szerint.
Bergoglio alatt Krisztus királyságának gondolata már a felismerhetetlenségig eldeformálódott. Az ember-csinálta-egyház nem más, mint egy világhoz forduló ál-kereszténység Krisztus, a világ világossága és minden teremtett dolog egyetlen szuverén uralkodója nélkül.

(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2019. október 27.)
http://katolikus-honlap.hu/1901/cefalu.htm

2019. október 26., szombat

Pán-amazóniai szinódus zárószavazás: nős papok, női diakónusok

Szűz Mária szavai Szent Brigittához:
"Tudjad ezt is: ha egy pápa megengedi a papoknak, hogy testi házasságot kössenek, Isten súlyos büntetést fog kiszabni, spirituális úton, mint amilyen súlyos testi büntetést szab ki a törvény az olyan emberre, aki olyan súlyos bűnt követett el, hogy azért kivájják a szemét, levágják a nyelvét és az ajkait, orrát és fülét, amputálják a kezét és a lábát, folyjon ki összes vére úgy, hogy a teste kihűljön; és végezetül a kivérzett holttestet dobják a kutyák és más vadállatok elé. Ehhez hasonló dolog történik spirituálisan azzal a pápával, aki szembe megy a fent említett rendelkezéssel és Isten akaratával, és megengedi a papoknak, hogy házasságot kössenek.
Emiatt az ilyen pápától Isten teljesen elveszi a spirituális látás és hallás képességét, a spirituális szavakat és tetteket. Spirituális bölcsessége teljesen kihűl; és végezetül a halála utána a lelkét a pokolba vetik örök szenvedésre oly módon, hogy a démonok tápláléka lesz örökké, vég nélkül.”
A pán-amazóniai szinódus záródokumentumába a szavazati joggal rendelkező püspök résztvevők támogatásával bekerült egy javaslat a diakonátus nők számára történő megnyitására is. A szavazásra a mai napon, október 26-án, szombaton délután került sor.
Ferenc pápa az eredmény hatására máris bejelentette, hogy újra összehívja a női diakonátust vizsgáló, 2016-ban létrehozott pápai bizottságot, és további tagokkal bővíti ki azt. A bizottság tavaly lezárt munkája nem volt konklúzív, mivel a tagok nem tudtak megegyezésre jutni abban, hogy a női diakonátus létezett-e valaha is az Egyházban felszentelt szolgálatként [Gerhard Müller bíboros, a téma szakértője és a Hittani Kongregáció előző prefektusa szerint nem, nők diakónussá felszentelése pedig még pápai engedély esetén is érvénytelen lenne - KV szerk.]. A bizottság zárójelentését Ferenc pápa mostanáig még nem adta ki.
A záródokumentum szavazásán 181 szavazójoggal rendelkező személy vett részt. A záródokumentum pontjainak elfogadásához e személyek legalább kétharmadának, vagyis 120 fő "igen" szavazatára volt szükség. A szavazók a záródokumentum valamennyi pontját elfogadták.
A házas férfiak pappá szentelhetőségét az amazóniai térségre javasló pont elfogadására 128 "igen" és 41 "nem" szavazat érkezett. A női diakonátust tárgyaló pont 137 "igen" és 30 "nem" szavazatot kapott.
A záródokumentum csak olyan nős férfiak pappá szentelésére tesz javaslatot az amazóniai régión belül, akik előtte már állandó diakónusoknak felszentelve "gyümölcsözően" szolgáltak. - adja hírül a Rome Reports.


Az október 6-a és 27-e között Rómában tartott pán-amazóniai szinódus alatt többségében azoktól a latin-amerikai püspököktől érkezett ellenállás az innovációkkal szemben, akiket még II. János Pál és XVI. Benedek pápák szenteltek püspökökké.

Ezt Paolo Suess atya (eredeti nevén: Paul Günther Süss), a szinódus résztvevője és a pán-amazóniai szinódus munkadokumentumának egyik szerzője jelentette ki a német Katholischen Nachrichten-Agentur hírügynökségnek.
A hírügynökség szerdán, még a szinódusi záródokumentum szombati elfogadása előtt készített interjút a németországi Kölnből származó, de 1966 óta Brazíliában szolgáló teológus pappal.
Ők nem hajlandók tárgyalni arról, amit egy hosszú életen át magukban rögzítettek és megerősítettek.
- tette hozzá Suess.
A pap ennek kontextusában beszélt arról is, hogy míg az előző két pápa alatt hosszas vita folyt a felszabadítási teológia helyénvalóságáról, addig Ferenc pápa ezt az irányzatot teljesen rehabilitálta.
"És akkor mi van?" - válaszolta a Vatican News-nak október 17-én Paolo Suess atya azokra a hangokra, amelyek kifogásolták, hogy a pán-amazóniai szinódus Szent Péter Bazilikában tartott nyitóünnepségén egy pogány szertartásra is sor került.
"Még ha pogány szertartás is, attól még ugyanúgy istentisztelet. Egy szertartás mindig a hódolatról szól. A pogányságot nem lehet csak úgy lesöpörni. Mi pogányság? Mi a városainkban nem kevésbé vagyunk pogányok, mint ők [ti. a bennszülöttek - KV szerk.] a dzsungelben. Ezt gondolják végig." - tette hozzá Suess atya.
(Forrás: Vatican News)

2019. október 25., péntek

Égi Édesanyánk üzenete 2019. október 25-én Medjugorjéból

Medjugorjei üzenet 2019 október 25.
Drága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket.  Legyen az ima gyógyír lelketekre, mert az ima gyümölcse az öröm, az ajándékozás, az életetekkel való tanúságtétel Istenről mások számára. Gyermekeim, az Istennek való teljes önátadás által Ő maga fog gondoskodni mindnyájatokról, megáld benneteket és áldozataitok értelmet nyernek. Veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2019. október 24., csütörtök

KOMOLY IMÁRA HÍVÁS!!!, ... a vatikáni „pogány” rituáléról..,Kockán forog minden az amazóniai szinóduson,Kritikai értékelések a pán-amazóniai szinódusról..

Mottó:
Sajnos ide jutottunk, hogy papoknak, egyszerű hívőknek kell védeni az egyház hitét éppen a pápával szemben...
Komoly imára hívás

Mi marad egy cunami után?
A 2019-es évben egy reform cunami  fog végigsöpörni a katolikus Egyházon. Ezt  Reinhald Marx bíboros, a német katolikus Egyház püspöki konferenciájának elnöke nyilatkozta néhány hónappal ezelőtt.
...
Kedves katolikus Testvérek! Ez a most még álló magyar Katolikus Egyház nagy veszélyben van. A cunami elsöpörni készül magyar Egyházunkat is. Mindazok segítségére, akik ezt a veszélyt megértették, látják, és súlyosságát felismerték, szüksége van katolikus Egyházunknak. Egyként kell most felállnunk és megvédenünk magyar Katolikus Egyházunkat. Meg kell védenünk azokat, akik a pusztulás közeledtéről mit sem tudnak. Támogatnunk kell azokat, akik egyházunkat vezetik: püspökeinket, papjainkat. Mi a Szűzanya országa vagyunk! Ha most egyként egyesülve kérjük mennyei Édesanyánk oltalmát és segítségét, megmenekülhetünk.
...
http://petersziklaja.hu/mi-marad-egy-cunami-utan/
Buzdítjuk olvasóinkat, hogy vegyék komolyan ezt az imafelhívást.
Sokszorozzuk meg imáinkat, böjtjeinket, mert valóban nagy a veszély! A lelki pusztítás előjelei egyértelműen látszanak!


Súlyos szavakat fogalmazott meg a készülő pán-amazóniai szinódusról Antonio Rossi Keller, a brazíliai Frederico Westphalen püspöke. A közösségi oldalain közzétéve ezt írta:
Nehéz idők ezek Krisztus Egy, Szent, Katolikus és Apostoli Egyházának. Az árulás és elpártolás idői ezek, különösen sok olyan ember részéről, akiknek a Hit Tanítóinak kellene lenniük, az igaz Hité, de akik inkább a leghitványabb és leginkább leküzdendő eretnekségek szószólóivá váltak....
dom-antonio-carlos-rossi-keller-1280x720.jpg
(de még álcázva van)
...Imádkozzunk és haladjunk előbbre a megtérés útján, és a szakadáshoz vezető, lényegében lelkileg már az egyházszakadást végbevivő követeléseknek éppen az ellenkezőjét mélyítsük el magunkban, és azt hirdessük!       Fr. Barsi Balázs OFM
maxresdefault_7.jpg
https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/09/25/barsi_balazs_ofm_a_szakadas_sajnos_mar_vegbement
AZ ANTIKRISZTUS ELJÖVETELE? - Bádog - Bayer Zsolt blogja
Bayer Zsolt 2019.08.01.
FELADJÁK AZ UTOLSÓ KENETET? - KRISZTUSI HELYETT ÖKOEGYHÁZAT AKAR A PÜSPÖKI SZINÓDUS
...Úgy tűnik az őszi pánamerikai szinódus munkadokumentuma az egész Katolikus Egyház gyökeres átalakításának "salátatörvénye" lehet, amelyben a napjainkban sokat hallott liberális jelszavak, mint klímavédelem, egyenjogúság, tolerancia mögé bújtatva szeretnék keresztre feszíteni Krisztus Egyházát. Ezzel a kereszténység elleni harc új fejezetéhez érkezett. Eddig is nyilvánvaló volt, hogy kívülről komoly erőket mozgósítottak a keresztény vallás felszámolásáért, de úgy tűnik az ellenség már a falakon belül van...
Fotó: ANSA
Új ideológiát és vallást akarnak rászabadítani Európára? Merkel sötét terve megvalósulni látszik
Európa jövőjét elvennék: óriási szektává alakíthatják a kontinens lakosságát. “Aki nem áll be a sorba, az nem tartozik közénk, ne járjon se támogatás, se EU-s jogok”2019-07-26
https://avilagtitkai.com/…/uj-ideologiat-es-vallast-akarnak…

Több vallást egyesítő bizottság terjeszti Ferenc pápa azon állítását, mely szerint „a vallások
sokfélesége Isten akarata”
HÍREK KATOLIKUS EGYHÁZ 2019. augusztus 22., csütörtök - 16:28 EST - Több vallást egyesítő bizottság terjeszti Ferenc pápa azon ...
... A kritikusok szerint ez azt jelenti, hogy a katolikus hit és a kinyilatkoztatás Istenének imádása olyan vallásokkal kerül azonos szintre, amelyek nem imádják az igaz Istent és szándékosan elutasítják Őt. Ez ellentmond annak a tanításnak is, amely szerint a katolikus egyházon kívül nincs üdvösség („Extra Ecclesiam nulla salus”)....Az egész dokumentumot átitatja a „tolerancia” és a „testvériség” szabadkőműves szókincse, amely azon az elven alapul, hogy a „dogma” vagy a transzcendens igazság minden formáját el kell utasítani, míg a vallások elfogadják, hogy engedelmeskedjenek a megvilágosodás gondolatának, amely a legjobb esetben lehetővé teszi a globális „spiritualitás” megerősítését, amely a hiedelmek és hagyományok sokaságán keresztül nyilvánul meg.
Kiemelt kép
Raymond Burke bíboros és Athanasius Schneider püspök egy (újabb) nyolc oldalas nyilatkozatot adtak ki az amazonasi szinódus munkadokumentumában szereplő "komoly teológiai hibák és eretnekségek" miatt....
Ex-sámán unokája a vatikáni „pogány” rituáléról: „Nem hittem a szememnek”
2019. október 15.
...„Később megtudtam, hogy egy amazóniai törzs vezetője megerősítette, hogy tisztán pogány szertartás volt. Azok a katolikusok, akik részt vettek és támogattak egy ilyen ocsmány dolgot, nem tudták, hogy ez pogány dolog?”... amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek. Én pedig nem akarom, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.” (1Kor 10,18-20).
Képtalálat a következőre: „Ex-sámán unokája a vatikáni „pogány” rituáléról: „Nem hittem a szememnek””

Brandmüller bíboros: Kockán forog minden az amazóniai szinóduson
(LifeSiteNews) - A jelenleg Rómában folyó pánamazóniai szinódusról szóló új nyilatkozatában Walter Brandmüller bíboros - elismert egyháztörténész és a két még élő dubia bíboros egyike – arra figyelmeztet, hogy a katolikus hitet helyettesítik „az ember panteista természeti vallásával”.
Kritikai értékelések a pán-amazóniai szinódusról

Azok számára, akik nem elégszenek meg a hivatalos magyar egyházi sajtóban megjelent értékelésekkel, és kevés idejük van az alaposabb utánanézésre, de szeretnének mégis képben lenni arról, hogy mi zajlik a szinóduson: http://petersziklaja.hu/kritikai-ertekelesek-a-pan-amazoniai-szinodusrol/Az őszi szinódus munkadokumentuma "eretnekséget" képvisel. Meghúzta a vészharangot a Hittani Kongregáció előző prefektusa.
"A pán-amazóniáról szóló szinódus az Egyház megváltoztatását készíti elő, az a tény pedig, hogy Rómában rendezik meg, annak hangsúlyozására szolgál, hogy egy 'új Egyház' veszi kezdetét." - jelentette ki Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusa az olasz La Nuova Bussola Quotidiana katolikus híroldalnak nyilatkozva.
A híroldal július 11-én jelentetett meg interjút a bíborossal arról, milyen súlyos problémákat lát ő az októberben rendezendő szinódus munkadokumentumában ("Instrumentum Laboris"). A bíboros ennek kapcsán hangsúlyozta: "Ez csupán egy munkadokumentum, ami nem bír tanítóhivatali tekintéllyel. Ezért csak a tudatlanok mondhatják azt, hogy akik ezt kritizálják, azok a pápa ellenségei. Sajnos ezzel a trükkel bújnak ki minden párbeszéd alól. Ha ellenvetést teszel, rögtön a pápa ellenségének bélyegeznek."
Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a La Nuova Bussola Quotidiana Gerhard Müller bíborossal készített interjúját. Az eddig megjelent cikkeink a pán-amazóniáról szóló püspöki szinódusról ide kattintva érhetők el.
***

cardinal_muller_0.jpg
Eminenciás úr, ön azt állítja, hogy "meg akarják változtatni az Egyházat". De mik ennek a szándéknak a világos jelei?
2019. június 27. írta: Katolikus Válasz

cardinal_walter_brandmuller_810_500_75_s_c1.jpg
Súlyos kritikát fogalmazott meg a készülő pán-amazóniai szinódus munkadokumentumával szemben Walter Brandmüller bíboros. Az egyháztörténész bíboros szerint a dokumentum "eretnekséget" és "aposztáziát" képvisel az isteni kinyilatkoztatással szemben. A bíboros arra kéri az egyházi vezetőket, hogy "a leghatározottabb döntéssel utasítsák el".
Nyomatékosan ki kell jelentenünk, hogy az Instrumentum Laboris meghatározó pontokban ellentmond az Egyház kötelező tanításának, és ezért eretneknek kell azt minősítenünk. Mivel azonban itt még az Isteni Kinyilatkoztatás tényét is megkérdőjelezik vagy félreértik, így emellett kénytelenek vagyunk aposztáziáról is beszélni.
Videó: Amely a Biblia Jelenések könyve alapján, a történelmet vizsgálva, a Katolikus Egyház Katekizmusával alátámasztva, a Máriás Papi Mozgalom Szűzanya által adott üzenetei által, a Szűzanya jelenések és az Igazság Könyve alapján felfedi az igazságot. AZ EGYHÁZ ÉS A ZÖLD ELHITETÉS. 55:05 perc Színtiszta igazság.

Krisztusban Szeretett Testvéreim!

Ez a videó tökéletes tükörképe a világban és az Egyházban zajló eseményeknek. Ezért ne sajnáljátok az időt, hogy ezt a filmet meg nézzétek... A TISZTÁNLÁTÁS ÉRDEKÉBEN!!!
A videó végén Walter Brandmüller bíboros, egyháztörténész ezt mondja:"
"Nyomatékosan ki kell jelentenünk, hogy az Instrumentum Laboris meghatározó pontokban ellentmond az Egyház kötelező tanításának, és ezért eretneknek kell azt minősítenünk. Mivel azonban itt még az Isteni Kinyilatkoztatás tényét is megkérdőjelezik vagy félreértik, így emellett kénytelenek vagyunk aposztáziáról is beszélni. A XX .század eleji klasszikus modernizmus egy új formájának lehetünk tanúi, amely élesen szembe száll a valódi katolikus felfogással.
A pán-amazóniai szinódus Instrumentum Laboris-ában folytatódnak a támadások a hit alapjai ellen, méghozzá oly módon, amit ezidáig elképzelhetetlennek tartottunk. Ezt a leghatározottabban el kell utasítanunk.
https://indavideo.hu/video/Az_Egyhaz_es_a_zold_elhitetes?fbclid=IwAR2sepFCrKOpLjBQfE6yTtiyihmwgesHQR9z_yRQSf7Px7kAViH4xrDLzwk
Fundamentalista, maradi, konzervatív, egyházellenes, keresztényietlen… etc… mondják azokra, akik egyszerű hívő emberekként, de bibliaismerettel rendelkezvén és hitükben erősként is úgy gondolják, hogy Róma püspökének bizonyos kijelentései, szembemennek a krisztusi tanítással. Még furcsább dolgokat mondanak azokról, akik a vatikáni politikában felfedezni vélnek olyan részleteket, amelyek veszélyeztetni látszanak a keresztény világot, politikai érdekből egyes országokat vagy népcsoportokat következetesen háttérbe szorítanak, vagy tudomást sem vesznek azok olyan jogos igényeiről, amelyekről évtizedek óta tud a Vatikáni vezetés.
A katolikus egyház állandó bírálatok kereszttüzében áll, és állt amióta csak létezik. Azonban a mai állapot ennél a megszokott, és állandó helyzetnél sokkal bonyolultabb, hiszen a külső támadások mellett a hívő embereknek azt kell látniuk, hogy maga a pápa és az Őt körülvevő adminisztráció furcsa, megosztó hitbéli és politikai irányultságúvá változott.
Nem az evangelizáció, nem Krisztus tanításának hirdetése és nem a hit Szent Titka – az Eucharisztia –, és nem minden nép tanítvánnyá tétele tűnik a Vatikán legfőbb, legértékesebb és legfontosabb céljának, hanem valami egészen más, valami olyasmi, amellyel a hívő nép, azaz az Egyház számos tekintetben nem érthet egyet. Ez megosztottságot idéz elő. Nagy a veszélye annak, hogy a felületesen hívő emberek közül csalódnak és elhagyják a templomot, a hitet, mert mást tapasztalnak, mint amit eddig jelentett a számukra az Egyház fogalma.
Az is sajnálatos ebben a zűrzavaros helyzetben, hogy amíg tudós teológusok, bíborosok is hangot adnak egyes pápai kijelentések helytelenségének, addig sok pap a pápához való hűséget összemossa az Egyházhoz, vagyis a Krisztushoz való hűséggel.
A keresztény embernek alapvetően kötelessége a pápa iránti hűség és engedelmesség, ám az egyháztörténelemben nem először fordul elő, hogy tévtanítások, átgondolatlan vagy éppen jól átgondolt eretnekségek mételyezik a keresztény világot. Az Egyház azonban túlélte ezeket az időszakokat, nem gyengült meg, mert voltak – mint ma is vannak – olyan egyházi személyiségek, bíborosoktól a plébánosokig, akik segítették ezt a túlélést. Ma kissé más a helyzet, mert a média nagyban rásegít a tévtanok elfogadtatására és arra a botorságra, miszerint a pápa bírálata az Egyház bírálatával, az Egyház iránti hűség megtagadásával, az egyházellenességgel azonos.
Celeb papok adnak lépten-nyomon interjúkat a pápaimádatukról, belekeverve mindent, ami szent, hogy elfogadtassák olykor átlátszó, ostoba téziseiket. Az egyházi sajtó is a pápa iránti hűséget preferálja, és keveset vagy semmit nem szól azokról a drámai problémákról, amelyek ugyan nem törik meg az Egyházat, de a félrevezetett lelkekre nézve súlyos következményeket idézhetnek elő.
A keresztény embernek van szabad akarata, esze és logikája. Túl ezen ismernie kellene a Szentírást is, s ha ezek a feltételek adottak, akkor világosan kell látnia, hogy egyes vatikáni megnyilvánulások, u.n. „tanítások” miben és hol térnek el, és eltérnek-e Jézus Krisztus Szentírásba foglalt parancsaitól? A keresztény embernek még akkor is Krisztust kell követnie, ha ez a Krisztushoz való hűség bizonyos liberális, modernista papok véleményétől különbözik, vagy ha az Egyházon belül többségnek látszik az ellenvéleményen lévők száma.
A katolikus sajtó is megosztott bizonyos tekintetben, hiszen a, jozefinista teológiai és a liberális katolikus egyetemi nevelés (mint manapság minden egyetemi nevelés) eleve a liberális modernizációt plántálja a hivatást érző fiatalok lelkébe és fejébe, nem beszélve a mai hitoktatóképzés súlyos hiányosságairól. (Súlyosbítja a helyzetet, hogy kötelező a hittan vagy erkölcstan, de 1-12 osztályos hittankönyv, tematika és tanterv máig nincs!)
A hivatalos egyházi sajtó tehát – hivatalból – nem bírálhatja a felmerülő tévtanokat, sőt, sok esetben az egyetértést akarja kikényszeríteni az olvasókból, ami önmagában is távol áll a keresztényi magatartástól, hiszen Jézus minden kérdésre tiszta, félreérthetetlen, egyenes választ adott, és meghagyta: Legyen a ti beszédetek: Igenigen, nem nem, ami pedig ezeken felül van, az a gonosztól van.” . (Mt. 5. 37. )
A fősodratú egyházi sajtó, a világos és egyértelmű iránymutatást tehát ilyen-olyan magyarázatokkal ködösítésre, a Jézus központúságot pápaközpontúságra cserélte, annak ellenére, hogy lehetne önálló véleménye és joga a tiszta válaszok közzétételére. Hiszen, ha bíborosok, egyháztanítók és tudósok állnak a kérdéses kijelentések és tévtanok korrigálása mellett, mi több, a pápát bizonyos kijelentései alapján biblikusok és főpapok is eretnekséggel vádolják, akkor valami alapja és oka de facto van eme évszázadok óta nem tapasztalt kaotikus állapotnak.
Mit tehet ebben a helyzetben a hívő katolikus keresztény ember?
A legbölcsebb dolog, ha Krisztus tanításán keresztül Isten felé fordulunk. Nem trágárkodva és a pápát gyalázva kell egyes közösségi oldalakon véleményt nyilvánítani, hanem Isten segítségét kell kérni ennek a helyzetnek a feloldásához.
Nem az Egyházat, nem a templomot kell elhagyni, hiszen a szentmiseáldozat, a Krisztussal való egyesülés a szentáldozásban ma is ugyanaz, mint ama bizonyos estén, amelyet Nagycsütörtökön ünnepelünk... Aki tehát, hite és világos látása okán nem ért egyet számos olyan kijelentéssel, tettel, amelyeket a pápa mond, tesz vagy tanít, az legjobban teszi, ha hitében megerősödik, imádkozik és Krisztust hívja a szentmisében segítségül. Hiszen az ő szava világos, félreérthetetlen és mindenki számára végtelenül egyszerű. Soha nem ad okot a kesergésre, a hitevesztettségre, a bizonytalanságra. Mert a bizonytalanság terjesztése a Sátáni fegyvere a hívő nép, azaz, az Egyház ellen.
Aki viszont bizonytalanságot érez, s ezért megfosztja magát a legbiztosabb támponttól, a templomtól, a szentmisétől, elhagyja hitét – mert ma egy olyan pápa átmeneti pontifikátusát éljük, aki sajátos kommunista, liberális és jezsuita téveszméit akarja rákényszeríteni a keresztény világra –, az többet árt az Egyháznak és önmagának, mint Ferenc pápa és az Őt követő papok összes tévtana és zavarkeltése. Ugyanis saját lelkét hagyja szomjan halni.
Meg kell érteni, hogy a hit nem függ a Vatikán egyes vezetőitől, és bár Péter volt az Egyház feje, bizony lehetnek arra alkalmatlan, politikai befolyás alatt lévő rossz pápautódok. Ám, ez nem a mi dolgunk. A mi dolgunk hinni, és követni Krisztust, amit egyedül a szentmisén való részvétellel, és a szentségek vételében valósíthatunk meg a legtökéletesebben.
Krisztus és az Ő tanítása örök. Az élő Egyházat – azaz a hívő keresztény népet – viszont a Szentlélek irányítja. És kell-e ennél tökéletesebb és biztonságot adó tény? Ferenc pápa pontifikátusa – mint minden földi hatalom – pedig véges.
VI. Sándort (1431-1503), a reneszánsz kor hírhedt pápáját így örökítette meg a történelem: „A hitnek és a becsületességnek még csak a szikrája sem volt benne. (…) Nem törődött az igazsággal, így az ő idejében Róma a tolvajok és gyilkosok fészkévé vált.” – (Francesco Guicciardini, olasz jogtudós, történetíró. szül: Firenze, 1483.. március 6.  – megh: Arcetri  1540.május 23.)
Az Egyház azonban 1503. óta is él, és minden ellenkező híreszteléssel szemben – Krisztus ígérete szerint –, Ferenc pápa után is megmarad… Stoffán György: Egyházellenesség-e bírálni a pápát? Hungary First
Ajánlott írások:
Az Egyház püspökeinek írt nyílt levélben érvel 19 katolikus pap, teológus, és akadémikus Ferenc pápa eretneksége mellett.
Tizenkilenc katolikus pap, teológus, és akadémikus fordult nyílt levélben az Egyház püspökeihez, amelyben amellett érvelnek, hogy Ferenc pápa immár az eretnekség kánonjogi vétségével vádolható. A levél írói arra kérik a püspököket, hogy "tegyék meg az eretnek pápa súlyos helyzete által megkívánt lépéseket".
A levelet a szerzők még április 30-án tették közzé, azóta a nemzetközi katolikus sajtó széles körben foglalkozott vele, és a témában az Egyház több prominens személyisége, köztük maga Ferenc pápa is megszólalt.
A május 28-ai televíziós interjújában a kérdésre, hogy hogyan fogadta az eretnekség vádját, a pápa így válaszolt"Humorérzékkel. Imádkozok is értük, mert tévednek, és mert szerencsétlen emberek, akik közül egyeseket manipuláltak. És akik aláírták... Nem, tényleg, humorérzékkel, és azt mondanám, visszafogottsággal, atyai visszafogottsággal. Vagyis egyáltalán nem zavar."
Az alábbiakban a nyílt levél első néhány bekezdését közöljük, majd a szövegrészlet végén linket adunk a levél teljes magyar nyelvű fordítására.

Kapcsolódó cikkeink:
Athanasius Schneider püspök: Az eretnek pápa kérdéséről
Miért nem eretnek a pápa?


Korrekciók eddig
Mint emlékezetes, Ferenc pápa tanításainak első (ún. "filiális") korrekcióját még 2017. szeptemberében közölte 62 katolikus pap és tudós. Az akkori szerzők Ferenc pápát még nem állították eretneknek, helyette azt állították róla, hogy a tanításával "eretnekségek terjedését segíti elő".
Ferenc pápa tanításának második, immár püspöki szintű korrekciója 2017. december 31-én történt. Ebben a püspökök Ferenc pápa Amoris Laetitia buzdításának "a katolikus hittől idegen" értelmezései (köztük a pápa saját értelmezése) ellen érveltek egy hitvallás formájában, tartózkodva a Ferenc pápával szembeni vádaktól.
Az idén április 30-ai nyílt levél az első olyan korrekció, amely már nyíltan eretnekséggel is megvádolja Ferenc pápát.
Egy újabb, püspöki és bíborosi szintű korrekciót június 10-én adott ki az Egyház több főpapja, Ferenc pápával szembeni vádak nélkül, kizárólag az általa keltett tanításbeli zavar tisztázó korrigálásával. Ez a "deklaráció", úgy tűnik, hogy a lényegében maga a Raymond Burke bíboros által évek óta lebegtetett formális korrekció.

***

Nyílt levél a katolikus egyház püspökeihez.

2019. húsvét hetében
Eminenciás és Főtisztelendő Bíboros Urak! Őboldogsága! Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Urak!

Két okból fordulunk Önökhöz. Egyrészt az eretnekség kánonjogi vétségével vádoljuk Ferenc pápát, másrészt felkérjük Önöket, hogy tegyék meg az eretnek pápa súlyos helyzete által megkívánt lépéseket.
Végső megoldásként folyamodunk ehhez az eszközhöz, hogy orvosoljuk mindazt a bajt, amelyet Ferenc pápa szavai és tettei – a katolikus egyház történetének egyik legsúlyosabb válságát előidézve – az évek során okoztak.
Az eretnekség kánonjogi vétségével vádoljuk Ferenc pápát. Az eretnekség kánonjogi vétségéről két feltétel teljesülése esetén beszélhetünk: az illető nyilvánosság előtt mondott szavai és/vagy nyilvános tettei megkérdőjelezik, illetve tagadják a katolikus hit Isten által kinyilatkoztatott valamely olyan igazságát, amelyet az isteni és katolikus hit beleegyezésével kell hinnünk, és ennek a megkérdőjelezésnek, illetve tagadásnak makacs természetűnek kell lennie, vagyis annak tudatában kell történnie, hogy a megkérdőjelezett, illetve tagadott igazságot a katolikus egyház olyan, Isten által kinyilatkoztatott igazságként tanítja, amelyet a hit beleegyezésével kell hinnünk, továbbá a kételynek, illetve a tagadásnak állandónak kell lennie.
A pápa eretnekséggel való megvádolása természetesen rendkívüli lépés, melynek biztos alapokon kell állnia, Ferenc pápa ugyanakkor mindkét fenti feltételt egyértelműen teljesítette. Nem azzal vádoljuk, hogy minden olyan esetben az eretnekség vétségét követte el, amikor nyilvánosan ellentmondott a hit valamely igazságának. Csak azokban az esetekben vádoljuk eretnekséggel, amikor nyilvánosan tagadta a hit valamely igazságát, majd pedig következetesen úgy járt el, hogy azzal azt bizonyította, hogy nem hisz ezekben az igazságokban, melyeket nyilvánosan tagadott. Nem azt állítjuk, hogy olyan megnyilatkozásokban tagadta a hit valamely igazságait, amelyek eleget tesznek a tévedhetetlen pápai tanítás feltételeinek. Ez nem is lenne lehetséges, hiszen ellentmondana azon hitbéli meggyőződésünknek, hogy az Egyházat a Szentlélek vezeti. Tagadjuk, hogy a bármely józan szemlélő számára erről az esetről lenne szó, hiszen Ferenc pápa soha nem nyilatkozott oly módon, amely megfelelne a tévedhetetlenség feltételeinek.
Azzal vádoljuk Ferenc pápát, hogy szavaival és tetteivel nyilvánosan és makacsul tanúsítja, hogy hisz a következő állításokban, amelyek ellentmondanak az Isten által kinyilatkoztatott igazságnak. (Valamennyi állítás esetében feltüntetjük a Szentírás és a Tanítóhivatal tanítását, amely ezen állításokat az isteni kinyilatkoztatással ellentétesnek minősíti, és ezért elítéli. E hivatkozások bizonyító erejűek, ugyanakkor nem tartanak igényt a teljességre.)
A folytatás és teljes nyílt levél IDE KATTINTVA elérhető.

Ferenc pápa önkényesen átíratta a Miatyánk szövegét: óriási a felháborodás a hívek körében
“Megdöbbentett a hír és fel is háborított. Ez az Úr imádsága. Sosem volt a pápa imádsága és soha nem is lesz az. Ezek Jézus szavai az Újszövetségben. Ez teljesen hihetetlen”
Ferenc pápa önkényes lépése megint felborzolta világszerte a kedélyeket, talán nem is véletlenül.
Egyszerűen fogta magát, és megváltoztatta a Miatyánk imádság szövegét.
Már eddig is rengeteg különféle jogosnak tűnő kritika érte a pápát, mivel az előző pápákhoz képest több érdekes, sokat támadható kinyilatkoztatást tett.
Nemrégiben azt mondta egy misén, hogy szerinte a Jézussal való kapcsolat veszélyes és kerülendő.
Emellett gyakran éri az a vád, hogy mivel nem rendelkezik európai gyökerekkel, nem is viseli a szívén a kontinens sorsát, ezért ő az első olyan pápa, aki nem is az európai kereszténység oldalán áll.
Máskor is számos olyan kijelentést tett, melyek teljesen szembementek a Jézusi tanítással és a Bibliával.
Egy ízben például azt is kijelentette, hogy szerinte nincs bizonyos értelemben pokol, amire az egyház maga is hevesen reagált.
Most úgy néz ki, hogy újra nagy port kavaró lépést tett az Antikrisztusi úton. Önkényesen megváltoztatta, átíratta a Miatyánk szövegét.
Mohler Albert, a Déli Baptista Teológiai Szeminárium elnöke szerint a változtatás “mélyen problematikus”.
“Megdöbbentett a hír és fel is háborított. Ez az Úr imádsága. Sosem volt a pápa imádsága és soha nem is lesz az. Ezek Jézus szavai az Újszövetségben. Ez teljesen hihetetlen”
Philip Lawler, a Catholic World News szerkesztője szerint Ferenc pápának a szokásává vált, hogy olyan dolgokat mondjon, amelyekkel felháborítja az embereket. Ez az intézkedése is ilyen.
“Azon gondolkodom, mikor lesz ennek vége, és mit tartogat még.”
“Ez olyan, mintha a Függetlenségi Nyilatkozatot változtatnák meg”
– írta egy felhasználó.
“Nem változtathatod meg csak úgy a Miatyánkot. Ezt csak az Úr teheti meg”
– véli egy másik hívő.
Nektek mi a véleményetek, álláspontotok? Megteheti, vagy ehhez csak Istennek lenne joga?
https://vilagfigyelo.com/ferenc-papa-onkenyesen-atiratta-a-miatyank-szoveget-oriasi-a-felhaborodas-a-hivek-koreben/?fbclid=IwAR2kcGyu187MFogGs3VYic6mz1WTZdhhN_0t0yy51GBMpzrat54nTDsfKjU