2011. április 30., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Az alázatosság nagyon fontos, hogy bejuthassunk a Mennyországba

2011. április 29. péntek, 15.15
Szeretett leányom, az alázatosság egy olyan lecke, amit meg kell tanuljanak mindazok, akik Birodalmamba be akarnak jutni.
Az alázatosság kicsinységeteket mutatja meg szemeim előtt, ami által ti, Engem, Megváltótokat, az Isten emberré vált Fiát tiszteltek. Az alázatosság nélkül, útjaitokat a büszkeség keresztezné. Semmit sem ér az, hogyha azt állítjátok magatokról, hogy alkalmasak vagytok Királyságomra.
A mai világban, az alázatosságot már nem tartják elfogadhatónak, abban a világban, ahol az érvényesülés képességét és azt az óhajt, hogy egyre jobbakká váljanak (a munkában) és másokkal szemben minél több sikert érjenek el, csodálatos tulajdonságnak tartják. A mai világban ignorálják mindazokat, akik nem emelik ki önmagukat, vagy akik nem önbizalommal és arroganciával törtetnek előre. Az alázatosság és a nagyvonalúság tulajdonságát úgy tekintik, mintha gyengeség lenne – nem tartják őket arra érdemesnek, hogy saját társaságaikba befogadják őket. Pedig, az erény a kulcs a Mennyország kapuinak átlépéséhez, és ez nem más, mint a büszkeség ellentéte. Tehát, ami ebben az életben a sikert jelenti, ami a jólét és a gazdagság kulcsa, az egyenlő avval a formulával, ami benneteket halálotok után a sötétségbe vezet.
Az alázatosság, valójában a legfontosabb erény, ami által elfogadjátok, hogy mindenekelőtt Teremtőtöknek kell szolgáljatok. Azáltal, hogy jelentéktelenségeteket kinyilvánítjátok, meghirdetitek Isten dicsőségét.
Az alázatosság egy olyan erény, ami nemcsak Szemeim előtt értékes, hanem a lelketek fejlődésének egyik fontos alapvető része. Ez azt jelenti, hogy önmagatokkal szemben másokat kell előnybe részesítsetek, Isten dicsőségére. Mégis olyan könnyen és gyorsan lehet a büszkeség állapotába kerülni.
Figyelmeztetés a kiválasztott lelkek számára
Kísérjétek figyelemmel azokat, akik keményen dolgoztak lelki életük fejlődésén, hogy örömet okozzanak Nekem. Aztán szemléljétek meg azokat a szerencsés lelkeket is, akik világszerte adományokban részesültek, hogy a Szentlélek ereje által, mint látnokok működhessenek. Azután, hogy ezeket az adományokat megkapták, legtöbbször észrevétlenül működnek, anélkül, hogy kiemelkednének testvéreik közül. Majd dicsekszenek ezekkel az ajándékokkal. Aztán kiválasztják azt a módot, ahogyan, ezeket az adományokat továbbítani akarják. Öndicséretük befolyásolja őket az igazság továbbításában. Amit elfelejtettek az, hogy minden adottságot Tőlem kaptak. Mindannyiukat szeretem. Azért kapták ezeket az adományokat, hogy továbbítsák azokat. Ugyanúgy, ahogy ezeket az ajándékokat adtam, el is vehetem tőlük.
Az öndicséret visszatart benneteket attól, hogy valóban az Én lépéseimet kövessétek. Tanuljatok meg alázatosak, türelmesek lenni, büszkeség nélkül. Ha az alázatosságra törekedtek, akkor Szívemben különleges helyet tartok fenn számotokra. Bár egyes embereket kiválasztottam (kiválasztott lelkek), azonban ők ezt ajándéknak kell, hogy tekintsék. Nem szabad azt higgyék, hogy ők fontosabbak számomra, mert Én mindannyiatokat szeretem. Azonban, a jó munkát megjutalmazom, amint Velem szemben és testvéreitekkel szemben alázatot mutattok.
A ti szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Én támasztom fel a szeleket és én kavarom fel a tengereket
2011. április 14.  
Ha az Úr nem építi újjá a Házát,
hiába fáradoznak az építők?
Én azonban bízom Ígéretedben,
és minden elszenvedett nehézségünk
szolgálja a Te dicsőségedet!
Vassulám, kedvesem, ajkam az Igazságot, csakis az Igazságot hirdeti. Amikor erre a munkára jelöltelek, nem töltöttem-e meg a szádat felkenő olajjal? Nem töltöttem-e meg a világot gyümölccsel?  Nem támasztottam fel a halottat?
Azt mondtam: „Feltámasztom a holttesteket és a kísértetek földje új életre kel bennem. Ne törődj vele, hogy dühödten és igazságtalanul rontanak rád. Szétesőben van már a föld és a föld valamennyi lakója drágán megfizet majd bűneiért.  A szenvedés és nyomorúság, ami a keletre vár, fel fogja emészteni büszkeségüket és bűneiket. Egy hurrikán erejű heves szélroham el fogja égetni ezeket. Meg fognak lakolni minden egyes bűnükért és megtanulnak egységben élni.
Én támasztom fel a szeleket és én kavarom fel a tengereket úgy, hogy vizük hatalmas morajló hullámokat verjen. Vassula, hadd mondjak neked valamit: Te az én gyönyörűségem és áldozatom vagy, mert kiszolgáltattalak azoknak, akik nagy hangon beszélnek ugyan a doxológiákról, de ezeket nem veszik komolyan. Palotáikból, ahol élnek, könyörtelen ítélet hallatszott, nem ragyog az igazság fénye sem a szemükben, sem a szívükben. De eljön az a nap, amikor olyan bűntudat fogja gyötörni őket, amilyet születésüktől fogva nem tapasztaltak még.
Azt hiszed, gyermekem, nem voltam ott, amikor határtalan gőggel és ijesztően szikrázó szemekkel lerombolták bő gyümölcstermést hozó szőlőmet? És az ajándékomat, melyet én magam formáltam és bíztam meg? Önteltség! Romlott és haragba belebetegetett nemzedék! Milyen találóan beszélt a Szentlélek, amikor Izaiás által azt mondta:
 „Menj, és mondd ennek a népnek ’Hallván halljatok, de ne értsetek, és látván lássatok, de ne ismerjetek! Tedd hájassá e nép szívét, fülét tedd süketté, és szemét ragaszd le, hogy ne lásson szemével, és szívével ne értsen, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon!’”
Értsd meg hát, hogy a megváltás, mely tőlem származik, az egyszerű szívűekre, a nyomorultakra, a társadalom által megvetettekre, az alázatosakra árad ki, hogy megbüntessem a hatalmasokat és a büszkéket. A te vádlóid az én vádlóim! A te támadóid az én támadóim!
Törd hát meg a csendet és siess segítségemre, dönts mellettem és ne hagyd, hogy kárörvendezzenek rajtam!
Vassiliki, ne nyugtalankodj magad miatt. Szent Édesanyád ma jobban melletted van, mint valaha! Szedd össze a bátorságodat, mert boldog ember az, aki elveszíti életét miattam! Boldog vagy te kedves lélek, mert megízlelted kínszenvedésemet, töviseimet, szögeimet és főleg a lándzsát! A gonosz munkások, akik el akarnak űzni téged, szenvedni fognak, amikor felismerik, kit vettek üldözőbe, és reszketni fognak azon a napon! Folyamként ontják ők a véremet.
Maradj elkötelezett, Vassula! Ékesítsd Fejemet a szeretet és a hódolat díszeivel, és nyugtasd meg a kételkedőket! Én vagyok az Úr, aki meg fogja büntetni vádlóidat. Mi ketten? ic
(később)
Én vagyok. Minden, ami nagy, és ami kicsi, az Én Hatalmam és uralmam alatt áll. Ezért hát, gyermek, sohase félj, mert én mindig melletted vagyok! Szeress engem! Én, Jézus, megáldalak. Én vagyok.
Source: http://ichtys.hu/index.php/96-2011-04-14-en-tamasztom-fel-aÉn valóban uralmam alatt tartok minden helyzetet
2011. április 27.
Az Én békémet adom neked.
Emlékezz Szavaimra: Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.
Tudtam, hogy mindig meg fogsz hallani engem, amikor hívlak, és hogy kegyelmem által dicsőíteni fogsz, miképpen Atyámat is dicsőíteni fogod. Ma ismét üldözőbe veszik1 az Utat, még akkor is, amikor hátrahagyom illatomat ott, ahol vannak. Farkasokként szaggatják Testemet. A nevemben tett csodák már nem számítanak nekik. Semmibe veszik őket. De mondom neked Vassula: ne bátortalanodj el, mert a neked adományozott ajándéknak mindig is meg volt és meg is lesz a célja és eredménye. Maradj hűséges, és emlékeztesd a világot arra, hogy mindenkinek joga és lehetősége van, hogy ha akarja, közel legyen a Szívemhez, élvezze barátságomat, bizalmas kapcsolatban éljen velem.
Te, akinek kedveztem, megismerted a bensőségesség értékét. Szívem belsejébe 2 vontalak, megízlelted édességemet és valamennyi lélek iránt érzett mámorosító és kimondhatatlan szeretetemet. Egy tőlem kapott látomásban 3 láttad, miként választott ki téged sokak közül Szentlelkem, hogy visszhangom és Egyházam építője legyél.
Mindez idő alatt 4 a közeledben voltam. Másképpen hogyan is tudtad volna hordozni Keresztemet? Bensőséges bizalommal ruháztalak fel, amely nélkül összetört volna az Egységkeresztem súlya és elbátortalanított volna a folytatástól! Érted, galambom? Folyamatosan kiáradt rád az isteni kegyelem, hogy megerősítsen a folytatáshoz a sok szembenállás ellenére.
Örvendezett a Szívem, amikor azt mondtad: „Isten mindent uralma alatt tart, ne essetek hát kétségbe!” Én valóban uralmam alatt tartok minden helyzetet. Egyes lelkek azonban ezt nem így gondolják, amikor ellenük fordulnak a körülmények, mert oktalanul a saját erejükben és a saját győzelmükben bíznak. Előbb-utóbb azonban hervadni kezd a gyümölcsük és egyre jobban elhalványul bennük az összes természetfölötti fény. Az irántam érzett szeretetük is alábbhagy mértékben és értékben. A bűnös hajlamok kezdenek növekedni, a tőlem kapott energiák viszont kezdenek veszedelmesen csökkeni bennük. Már nem olyan elmélyültek, mint azelőtt voltak. Kezdi legyőzni őket a test, és a világ befolyása alatt álló lelkük egyre jobban visszahúzza őket régi szenvedélyeikhez.  
Ha azonban bennem marad egy lélek, és nem hanyagolja el a lelki és szentségi életet és mindazt, amit a Lélek tanított neki, és aki megengedi Lelkemnek, hogy birtokba vegye üldözés idején és nehéz helyzetekben, az a lélek rám hagyatkozik és bizalommal mondja:       „ Az Úr velünk, ki lehet ellenünk?” Sohase mondjátok, hogy „elhagyott minket az Úr…” vagy „elfelejtett engem az Úr.”
Leányom, add nekem az idődet és én örülni fogok, ne tagadd meg tőlem a társaságodat! Béke legyen veled. Mi ketten? Szeretlek! ic


1 a hierarchia és a hitetlen laikusok
2 egyidejűleg a ’kamra’ szót is hallottam
3 1989. január 29-én kapott látomás
4 a hallgatás időtartama
Source: http://ichtys.hu/index.php/94-2011-aprilis-27
Feltártam előtted Egyházam állapotát
2011. április 29.
Semmi sem ér fel a Te nagyszerűségeddel, Istenem!
Én Vagyok. Figyelj rám, egyik kegyeltje Egyházam helyreállításáért fáradozó sokaknak, ne nézz hátra! A Lelkem táplálja benned a csillapíthatatlan szomjúságot, hogy Velem légy. Ne állj hát ellen Szeretetemnek!
Hozzád simul a lelkem…
Igen! Ennek így kell lennie. Én vagyok a te erődöd. Add át nekem irántam érzett szeretetedet és én megóvlak a kísértésektől. Jöjj, ne félj…, pihenj meg bennem, Szívemben menedékre találsz .  Folytasd mindazt, amire tanítottalak, de soha ne hanyagold el a házad népét sem.
Gyenge és megvetett vagyok saját Egyházam vezetőinek szemében, mint tudod.
Fel tudod fogni irántad érzett szeretem nagyságát, lélek? Ha szükséges lenne, bármely pillanatban újra lemondanék az életemről egyedül csak teérted, drága lélek! Emészt a Házamért való buzgóság, ezért kész voltam és ma is kész vagyok népem legkisebbjeit áldozatként kiküldeni a világba. Atyám és én kezdettől fogva kiválasztottunk téged, hogy Jelenlétünkben élj, és Mennyei Udvarainkban megtanítsuk neked a Bölcsesség szavait.  Tudtuk, és meg is mondtuk neked, hogy a sátáni hatalom üldözni fog, hogy elbátortalanítson, lerombolja azt, amit felépítettünk, hogy zűrzavart keltsen körülötted. Elnyomókat támasztott, akik irgalmatlanul gyaláznak téged. De megígértem neked, hogy Oltalmazód, Pajzsod leszek, és még akkor sem fogsz meginogni vagy elesni, sem meggyengülni, amikor az ördög és a gonosz emberek rád köpik mérgüket, mert megtart téged az én Erőm. Én, az Úr, ünnepélyesen megesküdtem, hogy megóvlak, felnevellek1, formállak2 hogy velem járj és előrehaladj. Feltártam előtted Egyházam állapotát, megértettem veled, hogy elvesztette ragyogását, és meg kell szilárdítani!
Ezért saját céljaimra elhívtalak téged, nem mintha alkalmas lennél a feladatra, dehát a tanítványaim sem voltak azok, amikor elhívtam őket. Ilyenek az én módszereim. Magasan felette állok bármely hatalomnak, felségjognak, tekintélynek, kiválóságnak vagy bármely más névnek. Elég vagyok önmagamnak. Most téged is elhívtalak, és gyönyörűségemre hittél….
Azzal a kifejezett céllal küldelek a világ minden részére, hogy erősítsd meg Egyházamat és egyesítsd… folytasd ezt a munkát! Elvettem félénkségedet, helyette az Állhatatosság Lelkét adtam neked, bátorságot és buzgóságot Házamért.
Vassula, ünnepélyesen kijelentem neked, hogy aki méltatlanul bánik veled, az velem bánik méltatlanul. Aki távol tart téged Házamtól, hogy tanúságot tegyél, az a neked adott Szavamat tartja távol. Te az én szolgálatomra állsz, és aki könyörtelenül megaláz téged, az ugyanazokat fogja elszenvedni, mit azok, akik eltorlaszolják Szavaimat, melyeket át kellene adni a hívőknek.  Nem karddal jövök, hanem gyöngédséggel, hogy békés eszközökkel egyesítsek, felajánlva nekik a Szívemet. Te nyitott könyv lettél, melyet Szentlelkem sugalmaz. Amikor vádlóid igazságtalanul vádolnak, ez azért van, mert nem ismernek engem, és nem is elmélkednek rólam.
Felajánlottam nekik a Szívemet, de ők más úton keresik azt. Mennyire és meddig kell még elviselnem, hogy pásztoraim meggondolatlanul és elhamarkodottan ítélkeznek Művemről? Betegség, a hitehagyás betegsége az, ami visszatartja őket.
Uram, amikor arról beszélek nekik, hogy én az Istennel beszélgetek, olyan ez, mintha azt mondanám nekik, hogy szárnyakkal repülök a holdra!
Csillapítsd Atyám haragját és imádkozz értük! Légy olyan, mint a zsoltáros és kérd Őt, adjon még időt az égnek, hogy ne nyissa meg még a kapuit a tűznek! Adjon még időt a szeleknek és a tengereknek, hogy még ne tomboljanak és áradjanak szét egész országokat elnyelve. Termések és mezők mennek majd veszendőbe, papok esnek le magas trónokról, megsokszorozódnak a temetők, megnyílnak a sírok, elszaporodnak a legyek nagy pusztító betegségeket kirobbantva, és nagy szomorúság éri ezt a nemzedéket. Az Egyház hivatalnokai verni fogják a mellüket, amikor felismerik, hogy igaznak bizonyultam. Meg fog nyílni a föld és élve nyeli el őket. Atyám haraggal látja, hogy elfelejtették a Fiának Vérét és Áldozatát, rajta taposnak. Hidd el nekem, e generáció büszkesége meghaladja azokét, akik a Bábel tornyát építették. Mennyire és meddig fogják még a gúnyolódók mulatozva kicsúfolni Áldozatomat? Ezek az emberek tehetetlenül állnak majd, amikor lángoló tűzzel eljön az én Napom.
Te pedig maradj közel hozzám, maradj bennem és ragyogj lámpásként a sötétben! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou! 3   Fogadd békémet! Jöjj, imádj engem és légy balzsamom!
Én, Jézus, szeretlek, drága lélek. ic

1 örökbe fogadni engem
2 nevelni és tanítani engem
3 görögül: ne félj senkitől! Veled vagyok!
Source: http://ichtys.hu/index.php/80-2011-aprilis-29

Egy este II. János Pállal 2011. április 30.

Az est helyszínei
Ön is szívesen szervezne programot a saját településén? Jelentkezzen bátran - segítünk az előkészítésben!
Település Helyszín Program Kezdés Szervező
Acsalag
filmvetítés
virrasztás
18.00 Szent Lőrinc
Egyesület
Badacsonytomaj* Római katolikus templom szentmise,
utána énekek, ima
19.00 Badacsonytomaji
Egyházközség
Balatonkeresztúr** Szent István Ház
II. János Pál Terem
kiállítás,
filmvetítés,
közös imádság
05. 01.
16.00
Balatonkeresztúri
Egyházközség
Békéscsaba-
Erzsébethely
Jézus Szíve templom szentmise,
filmvetítés
17.00 Legyen Hited
Alapítvány
Budakalász-
Szentistvántelep
Szent István templom szentmise,
gitáros imaóra
18.00
19.00
R. K.
Egyházközség
Budapest VIII. Szent Rita templom rövid előadás,
Liszt: Koronázási mise
17.45 Szent Rita
Kórus
Budapest IX. Örökimádás templom
Üllői út (Klinikák)
Találkozó
II. János Pál pápával
14.00 Nyolc Boldogság
Közösség
Budapest XI. Ciszterci Szent Imre
Gimnázium
szentmise
"Ne féljetek!" műsor
18.00 II. János Pál pápa osztály
Budapest XIII. Szent Margit templom
Lehel tér
szentmise,
zenés elmélkedés,
képmeditáció
18.00
23h-ig
imperfectum
együttes

és a plébánia
Budapest XIV. Rózsafüzér Királynéja
Plébánia
filmvetítés,
beszélgetés,
közös ima
17.00
Budapest-Rákoshegy Római katolikus templom
és templomtér
szentmise, utána
gitáros énekek
a téren, a pápa
szobránál,
elmélkedés a
templomban
18.00 Rákoshegyi R. K. Plébánia
Budapest-Újpest Szent József templom

Szent József Plébánia
Csíksomlyó Kegytemplom szentmise
megemlékezés
19.00 Ferences plébánia
Celldömölk*** Kiscelli Szűzanya
kegytemploma
képes elmélkedés,
rózsafüzér,
szentmise
17.30 Kiscelli Szűzanya
Plébánia
Dány Szent Jakab
templom
szentmise,
Világosság
rózsafüzér,
videóvetítés,
közös ima
04.29.
18.00
Dányi
egyházközség
Debrecen Szent László
templom és
plébánia
szentmise,
filmvetítés,
irodalmi műsor,
virrasztás
18.00 II. János Pál
Intézet
Érsekvadkert Szent András templom Irgalmasság Olvasója,
szentmise,
zenés elmélkedés,
filmvetítés
18.30
Fertőd Szent Kereszt templom szentmise,
imaóra
17.00 Misericordias
Énekkar és Zenekar
Fót Szeplőtelen
Fogantatás
templom
vetélkedő,
filmvetítés,
szentségimádás
15.00
17.00
21.00
Hitéleti munkacsoport
Gyömrő Jézus Szíve
templom
imaóra 20.00 Gyömrői egyházközség
Győr-Gyárváros R.k. Plébánia közös ima,
beszélgetés,
filmvetítés
17.00 Kolpingos Fiatalok
Győr Szent Anna templom zenés elmélkedés,
szentmise
17.00 Szent Anna
Énekkar
Győr Szentlélek templom képes-zenés
elmélkedés,
szentmise
18.00
Hajdúszoboszló Szent László templom énekes áhítat,
elmélkedés, ima
18.00 Hajdúszoboszlói
egyházközség
Hargitafürdő Szent István király
kápolna
szentmise
képes elmélkedés
18.00 Táborhegy,
Szent István
közössége
Hetényegyháza
imádság,
zenés felolvasóest


Kolozsvár
zenés-képes
megemlékezés
17.00
Komló Szent Borbála
Plébánia
megemlékezés 05. 01.
15.00
Komlói
egyházközség
Máriagyűd Sarlós
Boldogasszony
Kegytemplom
szentmise,
szentségimádás,
virrasztás
19.00
Mende Loyolai Szent Ignác
templom
virrasztás
a másnapi
miséig (11.00)
20.00 Római Katolikus
Egyházközség
Nagybárkány Szent Márton Plébánia és közösségi ház kiállítás
filmvetítés
imaest
08.30 Nagybárkányi
egyházközség
Nyíregyháza Magyarok
Nagyasszonya
társszékesegyház
szentmise,
filmvetítés
a pápa életéről
18.00 Magyarok
Nagyasszonya
Plébánia
Olaszfa Szent Miklós
templom
szentolvasó,
képes elmélkedés,
litánia,
szentségimádás,
közös beszélgetés
18.00 Olaszfai
egyházközség
Perkáta Kisboldogasszony
templom
imaóra
Rózsafüzér
Társulat
Pécs Urunk színeváltozása
templom
szentmise,
zenés imaóra
17.00
Piliscsév Kisboldogasszony
templom
szentmise,
énekes imaóra
19.00 Piliscsévi
egyházközség
Sárospatak Szeplőtelen Fogantatás
templom
szentmise,
virrasztás,
zenés-képes
elmélkedés
18.00 Sárospataki Bazilika
Szombathely**** Szent Márton templom
szentmise,
szentségimádás
04. 16.
19.00
20.00
II. János Pál pápa
Ifjúsági Közösség
Vállaj Szentlélek
templom
imaest
elmélkedés
18.00 Vállaji
egyházközség
Vecsés
Világosság
rózsafüzér


* A Badacsony hegyen található II. János Pál emlékhelyen május 1-jén 15 órakor kezdődően közös ünneplés lesz - az esemény során részletek hangzanak el a Szentatya életéből, szavaiból is.
** A balatonkeresztúri egyházközség közösségi házának (Szent István Ház) dísztermében (mely 2009 óta II. János Pál Terem nevet viseli) du. 4 órától este 8-ig "A béke pápája" című 2 részes filmet vetítik és imával emlékeznek II. János Pálra. Ugyanekkor kiállítás nyílik a pápa magyar nyelven megjelent könyveiből.
*** Celldömölkön április 26-29. között a kiscelli Szűzanya kegytemplomának sekrestyéje melletti teremben 19 órai kezdettel levetítik "Az ember, aki pápa lett" és "A pápa, aki ember maradt" című, összesen 4 részből álló filmet.
**** A szombathelyi II. János Pál pápa Ifjúsági Közösség további programokat is szervez (filmvetítés, kiállítás, rózsafüzér).

További bekapcsolódott helyszínek:
- Dunabogdány
- Győrszemere
- Körmend
- Miskolc
- Szatmárnémeti
- Szigetszentmiklós

http://www.eletjel.hu/helyszin.php

IMÁDSÁG KEGYELMEK ELNYERÉSÉÉRT ISTEN SZOLGÁJA, II. JÁNOS PÁL PÁPA KÖZBENJÁRÁSÁRA

Szentháromság Egyisten, hálát adunk neked, amiért az Egyházat megajándékoztad II. János Pál pápával, és benne felragyogtattad atyai gyöngédségedet, Krisztus keresztjének dicsőségét és a Szeretet Lelkének ragyogását. Ő teljesen a te végtelen irgalmadra és Mária anyai közbenjárására hagyatkozva Jézusnak, a Jó Pásztornak élő képét mutatta nekünk, és a mindennapi keresztény élet magas mércéjéül az életszentséget állította elénk, amely által a veled való örök közösségre juthatunk. Az ő közbenjárására add meg nekünk akaratod szerint a kegyelmeket, amelyekért esdeklünk, abban a reményben, hogy hamarosan szentjeid körében üdvözölhetjük. Amen.

Egyházi engedéllyel CAMILLO RUINI Bíboros Őszentsége Általános Helynöke a Római Főegyházmegyében

© Libreria Editrice Vaticana


♥ ♥ ♥


Boldog János Pál, a mennyek ablakából add ránk áldásodat! Áldd meg az egyházat, amelyet annyira szerettél, amelyet szolgáltál és vezettél. Bátran ösztönözted, hogy haladjon előbbre a világ útjain, hogy elvigye Jézust mindenkihez és mindenkit elvezessen Jézushoz. Áldd meg a fiatalokat, akiket szenvedélyesen szerettél. Eszközöld ki, hogy ismét álmodjanak, hogy ismét feltekintsenek az égre, hogy megtalálják a fényt, amely megvilágítja itt lent az élet ösvényeit.

Áldd meg a családokat, áldj meg minden családot! Te megérezted a sátán támadását ez ellen az értékes és nélkülözhetetlen égi szikra ellen, amelyet Isten gyújtott meg a földön. János Pál, imáiddal oltalmazd a családot!

Imádkozz az egész világért, amelyet még mindig feszültségek, háborúk és igazságtalanságok sújtanak. Te küzdöttél a háború ellen, szorgalmaztad a párbeszédet és elhintetted a szeretet magvait: imádkozz értünk, hogy mi is fáradhatatlanul a béke munkásai lehessünk.

Boldog János Pál, a mennyek ablakából áraszd ránk, mindnyájunkra Isten áldását. Ámen.

Angelo Comastri bíboros
a pápa vatikánvárosi helynöke

zarandok.hu

2011. április 29., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Az emberek szégyellnek megkérni Engem, hogy bocsássam meg bűneiket

 
2011. április 28., csütörtök, 23:30
Drága szeretett leányom, ez egy nagyon különleges utazás volt számodra, egy ilyen rövid idő alatt. Tudom, hogy most fáradt vagy. Azonban a sebesség, amellyel te ezeket az üzeneteket elfogadtad, és hogy ez olyan gyorsan, már oly sok nyelven megjelent, mutatja annak sürgősségét, amelyet képvisel. Ez is az Isteni vezetésre utal, aki a legtökéletesebb formában munkálkodik.
Ezek az üzenetek, bár tele vannak Tanításaimmal, valóban azért adatnak, hogy megmagyarázzák mennyire fontos felkészítenetek a lelketeket, amíg csak tehetitek. Sok ember, különösen azok, akiknek kevés az Istenbe, az Örök Atyába vetett hitük, amikor ezeket az üzeneteket olvassák, akkor ezek felkavarják őket. Sokan meg fognak térni. Egyesek félni fognak e földi jövőjük miatt, és félteni fogják családjaikat és barátaikat. Kérlek, mondd meg nekik, hogy Szeretem őket.
Csak akkor lesznek készen a második szakaszra, ha először is megnyitják az elméjüket az előtt a tény előtt, hogy Isten valóban létezik. Ilyenkor elkezdenek csodálkozni, hogy egyáltalán miért is történik a kommunikáció. Miért tenne Jézus Krisztus, az Örök Atya egyszülött Fia, ilyen rendkívüli lépést. És akkor elérkeznek a magától értődő következtetéshez: Ez azért van, mert Én egyenként mindenkit szeretek közületek, hogy ismét meg akarlak benneteket menteni. Én mindnyájatokat dédelgetni akarlak, és a végsőkig el fogok menni, hogy közelebb hozzalak benneteket Szívemhez.
Én úgy akarom a szíveteket megérinteni, hogy a fény lángra gerjedjen a szívetekben. Ha teljesen meg fogtok bízni bennem, akkor nincs mitől félnetek ebben a világban. Nekem csodálatos terveim vannak mindnyájatok számára, akik közelebb jönnek Szentséges Szívemhez. A legértékesebb ajándék vár rátok. Ne féljetek a világ nyugtalanságától. Mert Én megvédem majd mindazokat, akik hisznek Bennem, és gondoskodni fogok a test szükségleteiről is. Bízzatok Bennem, az emberiség Urában, aki még egyszer azért lett elküldve, hogy az örök sötétségtől megmentsen benneteket.
Úgy forduljatok Hozzám, amint azt az ártatlan gyermekek tennék. Nem szükséges, hogy imákat tanuljatok, ha tudatlanok vagytok. Igen, ezek nagyon hatékonyak és erőteljesek, de minden, amit kérek tőletek az, hogy olyan módon beszéljetek, ahogyan azt egy baráttal tennétek. Lazítsatok. Bízzatok meg Bennem. Kérjétek a segítségemet. Irgalmasságom csordultig van tele, csak arra vár, hogy kiáradjon rátok.
Bárcsak ismernétek azt az együttérzést, amelyet mindenki iránt tartogatok a Földön, minden bűnös iránt. Látjátok gyermekeim, még azok is a gyermekeim, akiknek a bűn foltot ejt a lelkükön. Utálom a bűnt, de a személyt szeretem. Oly sokan félnek közületek, hogy rendszeresen a bocsánatért könyörögjenek. De nektek sohasem kell aggódnotok. Soha. Ha valóban megbánjátok, meg lesz bocsátva nektek.
A bűn, gyermekeim, állandó probléma lesz az életetekben. Még a leghűségesebb követőim is vétkeznek és vétkeznek, újra és újra. Ez tény. Miután a sátán elszabadult a világban, a bűn elterjedt. Sokan nagyon szégyellik, hogy Hozzám forduljanak. Ők lehajtják a fejüket és szemet hunynak, ha rosszul viselkednek. Túl büszkén és összezavarodottan folytatják útjukat, mintha a bűn el lenne már felejtve. Amit ők nem vesznek észre az az, hogy a sötétség vonzza a sötétséget. Így tehát, ha vétkeztek, sokkal könnyebb újra vétkeznetek. Azáltal, hogy elkábítjátok a lelkiismereteteket, ez a ciklus körbe és körbe forog majd. Aztán a bűnösnek minden ürügyre szüksége lesz, hogy a rossz cselekedetet figyelmen kívül hagyja. Ők ebben a csigavonalban egyre jobban lefelé tekerednek. Ez azért van, mert nem tudják, hogyan kérjenek bocsánatot. Azért, mert nem értették meg az alázat fontosságát, lehetetlennek fogják találni, hogy Hozzám forduljanak, megkérjenek, hogy bocsássak meg nekik.
Nem bonyolult dolog, tudjátok, bocsánatot kérni Tőlem. Sohase féljetek Tőlem. Mindenkitől elvárom közületek – akinek van elég bátorsága -, hogy ítélje el saját bűneit. Ha ezt szokássá teszitek, akkor rendkívüli ajándékok adatnak majd nektek. Bűneitek meggyónása után a kegyelem állapotában lesztek. Amikor pedig megkapjátok a Szent Eukarisztiát, egy áradó energiát fogtok érezni, amely meglep majd benneteket. Akkor és csakis akkor fogtok igaz békére találni.
Semmi sem fog nyugtalanítani benneteket. Erősek lesztek majd, nemcsak a lelketekben. Elmétek nyugodtabb és megfontoltabb lesz. Ti más, pozitív beállítottsággal találkoztok majd az élettel. Ki nem szeretne egy ilyen életet?
Gyertek vissza Hozzám gyerekek, a világ szomorúságának ezen idejében. Hadd mutassam meg nektek az örömet, amely a tietek lesz, ha Hozzám fordultok. Emlékezzetek, hogy egyszer már az életemet adtam értetek. Szeretetem nem ismer határt. Válaszolni fogok hívásotokra. Mindössze annyit kell tennetek, hogy kérjetek.
A ti drága szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus

2011. április 28., csütörtök

Huansan szédítő ösvényein

Szerző:
Huashan

+ Lélegzetelállító videó – kézi kamerával -

Huashan, a Kínában található öt szent hegy egyike.

A hegy tetejére vezető út miatt vált híressé, sőt hírhedté régóta, – mert ezen az ösvényen évente többen lelik halálukat. – Aki megnézi az alábbi videót, már tudni fogja, hogy miért.
Ám mégis sokan megpróbálkoznak ezen a lélegzetelállító ösvényen végigmenni, s felkapaszkodni a sziklafal oldalában a hegy tetejére, – nem is elsősorban az extrémitása miatt, – hanem azért, mert a Huansan egy szent hegy.
Huayin városa fölé magasodik. Ez a hely a 3000 éves kínai kultúra bölcsője. Itt találták meg a Terrakotta Hadsereget is.
A Huansant régóta “legveszélyesebb és legcsodálatosabb hegységként” emlegetik. A hegységben a változékony az éghajlat, gyakran felhőkbe burkolódzik az öt csúcsból több is, melyek mindegyikén korábban egy-egy templom, vagy szentély állt. Ezek közül mára csak néhány maradt fent.
A hegyen az i.e. 2. században alapították a taoista-templomot. A hegy és környéke azóta zarándokok, szerzetesek és apácák lakhelye. A szentélyek öt hegycsúcsra épültek, melyek virág alakzatban helyezkednek el.. A csúcsokat veszélyes és meredek pályák kötik össze. Ezek egyike a déli csúcsra épült teaház.
Huashan valaha olyan hely volt, melyet csak kitartó, szívós remeték, buddhista szerzetesek voltak képesek megmászni. Az 1980-as években különösen a kínai diákok körében vált népszerűvé, a 90-es évekre pedig egyes helyein felvonók és mesterséges ösvények tették lehetővé, hogy egyre több ember ismerje meg a vidék szépségét.
Ám a keskeny, veszélyes utakkal, párkányokkal szegélyezett hegy gyorsan hírhedtté vált. 2160 méteres magasságával Huashanben fekvő Déli csúcs, Kína öt szent hegyének legmagasabbika. Veszélyessége ellenére ez a csúcs a hegyi túrázók és a hegymászók legkedveltebb csúcsa. Legveszélyesebb szakasza a “Changkong Zhandao”, ami egy függőleges sziklafal mentén egy 33 cm széles, ácskapcsokkal összefogott pallókból felépített út, amely alatt feneketlen mélység tátong, és ahonnan a leesés egyenlő a halállal…
Az ösvény végén pedig egy taoista szentély található, ahol egy kis teaházban jutalomként, édes, forró kínai teát lehet fogyasztani… : )
huashan-teahouse-9-a-teahaz
SzRTI
Források: Fio Fromage – Vilagutazo.hu – Szeretlek Magyarország

2011. április 27., szerda

GONDOLATOK A PÉNZRŐL

A bankjegyhamisítást a törvény bünteti! Ez a felírat olvasható a még éppen hogy érvényben lévő magyarországi (de nem magyar!) fizető eszköz, a forint papírcímletein. …De vajon, tényleg bünteti? … Igen is, meg nem is! Bünteti, ha olyas valaki követi el, aki nem tartozik a pénzkibocsátók jól körülhatárolt kasztjába! Ebben az esetben, - és csakis ekkor - a jog lesújt! Ezzel szemben nem bünteti, hanem ellenkezőleg: védi azokat, akik a pénzkibocsátás jogát kizárólagos privilégiumukká tették.
Akinek van esze, az láthatja, hogy a legnagyobb hamísítók maguk a pénzkibocsátók, a bankok! A hamisítás technikája nem bonyolult, tekintsük át röviden!

A bankok részei annak a halmaznak, amely az eddigi (előző) rendszer elemeiből áll össze. Ez egy egységes rendszer, melynek MINDEN ELEME a létre hozók szándékát támogatja! Mi ebből most a pénzkibocsátásra koncentrálunk, de meg kell említsük a rendszer legfőbb alkotórészeit, így az államformát, a pártrendszert, a jogcsűrést, a „szentesítő” egyházakat, a rablógazdálkodást, környezetszennyezést, a háborúkat, az intézményesített emberirtást, és a „gömböc” végcélját: a globalizmusnak álcázott rabszolgatartó világrendszert.
Azt nem mondhatjuk, hogy ebben jó úton haladnak a megvalósítás felé, mert nyilvánvalóan ez az út ránk nézve meglehetősen végzetesnek ígérkezik! Meg kell állapítanunk, hogy mindeddig semmit sem tettünk a kényszerű menetelés (terelés) megszüntetésére, ezzel szemben a „tömeg - vesztőhely” már látótávolságban van.
A fentebb említett halmaz urai a farkasokra jellemző kitartással terelik az emberiséget kitűzött céljuk irányába. Nem mostanában kezdték áldásosnak nem nevezhető tevékenységüket. Az áttekintés miatt legalább az ókorba kell visszapillantanunk! Először háborúkat robbantottak ki a kamat bevezetésére, elfogadottá tételére. Ennek döntő ütközete a trójai háború volt. Trója ugyanis az ősi parancshoz ragaszkodott, és a beszivárgó „pénzváltók” sehogy se tudták elérni a kamat törvényesítését. Trója erős volt, ostrommal nem lehetett bevenni! Félő azonban hogy a „trójai faló” nem a görögök által került a kapukon belülre, hanem ott lapult az már jó ideje a befogadottak személyében!
Egy másik „Trója,” egy nagyobb, és erősebb még a középkorban is kézlevágással igyekezett elvenni a kamatszedők meg-megújuló kedvét egyetlen foglalatosságuktól, ismételt félrelépés esetén (ilyen lehet az olthatatlan vágy!) pedig a delikvens fejét! Ez a középkori nagyhatalom a Magyar Királyság volt! A kamatszedést még a II. András által kibocsátott Aranybulla is büntette, de a métely már „dolgozott” és ez a „Trója” is elesett hamar, s jöhetett a kamat!
Nem kis eredmény volt ez egy csoportnak, amely az Egyiptom körüli sivatagból elindulva eddig csak irigyelte az úrnépek gazdagságát.
A kamat ugyan gazdaggá tette kiagyalóit, de az úrnépek szorgalma ezt még ellensúlyozta. A kamatszedők nagyon lassan haladtak abbéli tervük realizálásában, melyet talmudjukban fogalmaztak meg, mi szerint mindennek (ők csak anyagiakban tudnak gondolkodni) az ő birtokukba kell kerülnie! (Aki nem hiszi, olvassa el!)
Egyikük, egy rothchild ki is mondta: „Adjátok a kezembe egy ország pénzkibocsátásának jogát, és engem nem érdekel, hogy kik hozzák a törvényeket!”
Vesztünkre a kezébe adták! Titkos hálózatok egyszerre gyilkoltak régi tipusú uralkodókat, ugrasztottak egymásnak népeket, aratták le a háborúkból (melyben okosan nem vettek részt) a hatalmas hasznokat. Átgázoltak rajtunk, mit sem törődve halottaink 100 milliós lélekszámával! Bezzeg az övék!
Az igazi áttörést 1913-ban érték el. Egy gyenge identitású mesterséges képződményben amely ennek ellenére, (éppen e célból) kontinensnyi méretű, tehát az USA-ban egy gyenge pillanatban megszületett az a pénztipus, amely sokkal hatékonyabban csoportosította át az úrnépek javait az ószövetségiekébe, mint korábban évszázadokon keresztül a kamat! A Közép-Európán végig söprő „rendszerváltások” célja is ide mutat: elfogadtatni és üzemeltetni a mit sem sejtő társadalmakkal a „világvalutává” váló dollárt. Megszületett a levegő-pénz fogalma!
(Valójában rossz a hasonlat, mert a levegő nagyon is jó valamire, ez a pénz azonban tényleg nem!)
A „levegő”- pénz mögött nincsen fedezet, sem anyagi, sem szellemi teljesítmény! A semmiből hozzák létre a bankok. Mégpedig 1913 Karácsonya óta magánbankok! Mára a világban az nemzetállamok irányítását pÁRTok végzik. E miatt lehetséges, hogy egységesen minden országban kizárólag a (magán)bankok és a mögöttük felsorakozó szélhámosok érdekei érvényesülnek. Az államok ennek értelmében saját kötelességüket tagadják meg, mivel kibocsáthatnának 100 % fedezettel rendelkező közpénzt mindenféle teher nélkül. Márpedig az ábra az, hogy ettől a kötelességüktől szabadultak meg elsőként! Emlékezzünk csak: a rádióban azzal a pofátlansággal hülyítettek, hogy „függetlenítik” a Nemzeti Bankot! Kitől? A magyar néptől!!Ettől kezdve ez a CSAK NEVÉBEN (!) Nemzeti Bank nem számol be a Parlamentnek, és a Számvevőszék sem jut messzebb a titkárnőnél. Tévedünk azonban ha azt gondoljuk, hogy ez az intézmény teljesen önállósodott! Azt azért nem! Csak tőlünk! Van olyan irány, amely felé önzetlenül feltárulkozik, és ezt az irányt a Közel-Kelet tájékán kell keresnünk. Egy magánbank formájában. Más szóval: a magyar nép nem rendelkezik saját fizető eszközzel, (csak látszólag!) amellett teljesen elveszítette ellenőrzését és még inkább szuverenitását a pénzpolitikában. Hiszen miért ne nevezhetnénk politikának azt, hogy egy országban mire jusson pénz, mire ne, hogyan adósodjon el mesterségesen (mondhatjuk virtuálisnak is!), stb. Ennél azonban többet is meg kell állapítanunk! Történetesen azt, hogy a magyar(országi) pénzkibocsátás a rothhcildi deklarációnak megfelelően éppen azok kezébe került –köszönjük meg pÁRTjainknak! Mindnek!- akik ellenállás nélkül olyan messzire hatoltak a monetáris gyarmatosítás eszközével előre hazánkban, hogy örömmámorukban már titkolni sem tudják felvásárlási céljaik sikereit! Márpedig ez leplezetlen ellenséges szándék! Felér egy hadüzenettel!


A fedezettel rendelkező „kemény” pénz tehát a kibocsátott pénzmennyiségnek 1/20-a körül mozog. A bankoknak ugyan előírják, hogy ebből a pénztipusból tartalékoljanak, de ennek aránya az előbb említett 5-7 %. A többi pénz a bank hitelnyújtása során képződik a hitelfelvevő tartozás-elismerő nyilatkozatával egy időben! Tévednénk azonban, ha azt gondolnánk, hogy visszafelé is a semmit fizetjük!
Egyáltalán nem! A kibocsátó bank ugyanis viszonzásul nem fogadja el a semmit, hanem nagyon is anyagi biztosítékhoz ragaszkodik, és azok közül is a nehezen elidegeníthető ingatlanhoz! A legtöbb esetben ugyanis a hitelfelvevő saját hajlékát teszi zálogba, amelyben benne lakik.
Ez az a folyamat, amelynek során az úrnépek által megteremtett anyagi javak a pénzkibocsátókhoz csoportosulnak át anélkül, hogy azok akár csak a kezüket bepiszkítanák! Nem is a munkától piszkosak azok!
Nem véletlen tehát a pénzhatalom azon törekvése, hogy a pénzkibocsátás forrásait a lehető legmesszebbre vigye a nemzetektől. Nemzetállamok a pénzhatalomhoz való teljes igazodásuk miatt ugyanis már NEM LÉTEZNEK! ELLENZÉK SEM!

A mi környezetünkben a tervezett világhatalom kontinensnyi tartománya, az eu. (Nem tudom nagybetűvel írni!) Szabadkőműves jelképekben bővelkedő valutája az euro. A helytartó hatalom arról hadovál, hogy ekkor és ekkor majd bevezetik hazánkban is. Nos, ez sem igaz! Már bevezették!
Alig van akadálya az euróval történő fizetésnek, tehát használatban van. Inkább a Forintról kellene elmondaniuk, hogy azt viszont „kivezetni”, megszüntetni készülnek!
Lehet, hogy a „magyar” valuta tartós zuhanásba kényszerítése ennek a merényletnek az előszele!? Merénylet ez, még akkor is, ha tudjuk, hogy a Forint már csak nevében magyar, és tulajdonképpen mindegy, hogy egy másik, nevében sem magyar fizető eszköz lép a helyébe! A lényeg, hogy egyik esetben sem érvényesülhet saját érdekű pénzpolitika! Csak a másét használhatjuk, arra, amire ő mondja, és annyit, amennyit engedélyez belőle! Miközben tudván tudjuk, hogy ez a más, vagy ahogy maga szokta mondani: „másság” tönkre akar tenni minket, hogy felvásárolhasson egy egész országot!

Most térjünk vissza a „rotchildi” aranyköpésre! Fordítsuk meg! Így hangzik: „Azonnal vegyük vissza nemzeti, (ha ez nem megy egyelőre) akkor kisebb magyar közösségeink kezébe a pénzkibocsátás gyakorlását, és ne érdekeljen bennünket az, hogyan szeretnék felvásárolni hazánkat a rothchildok magyarországi helytartóságuk asszisztálásával! (Itt sem tudok nagybetűt használni!)

Budapest 2009 február 12. D. J.A forint 1990 februárja óta valutakosárhoz rögzítetten lebeg egy változó szélességű ingadozási sávban. (A forint ingadozási sávjának szélessége 2001 óta 30%.) A valutakosár 2000. január 1-je óta egyetlen valutát tartalmaz, az eurót, azaz a forint sávja az euróhoz van rögzítve. Az euróhoz rögzítés azzal a szándékkal történt, hogy a forint árfolyamrendszere közelítsen az euróhoz, amelyet az Európai Unió tagjaként Magyarországnak kötelezően be kell vezetnie a jövőben. A valutakosár összetétele bevezetése után hétszer változott, a folyamat végére jelentősen leegyszerűsödve. 1991. december 9-éig a kosár szerkezetét az export-import forgalom devizaösszetétele határozta meg. Ekkor változtattak a módszeren, hiszen a dollár relatív súlya túl nagy lett, holott a magyar gazdaságpolitika elsődleges célja a fejlett európai országokkal való teljes gazdasági összefonódás erősítése. Miért is? Mert a Magyarországon 1973-tól, vagyis az „olajválságtól” kezdve fokozatosan meghatározó politikai helyzetbe került a pénzügyi rendszert uraló réteg. Ennek a rétegnek az érdeke ugyan az, mint 160-évvel korábbi elődeinek érdeke: Magyarország nyersanyag-készleteinek, energiaforrásainak, adóbevételeinek, termelésének és kereskedelmének teljes ellenőrzése. 1973-1989 között egymilliárd dollár IMF hitel érkezett be Magyarországra, amelynek törlesztésére 1973-1989 között az akkori kormányok kifizetettek tizenegy milliárd dollár kamatot, de még így is maradt huszonkét milliárd dollár adóság! Ennek az összegnek nagysága jelentette közvetlenül azt a politikai változtatást, amelyet létrehozói „rendszerváltozásnak” neveztek. Az 1989-ben megalakuló Antall- kormány a IMF kölcsön kamatainak és törzstőkéjének visszafizetését becsületbeli ügyként kezelte. (…„Az adóságot vissza kell fizetni!”„Ez becsületbeli ügy!...”) és a törlesztés érdekében áron alul áruba bocsátotta a meglévő állami vagyont. Ezt nevezték „privatizációnak”. A „privatizáció” során az állam vagyonának 95%-a magánkézbe került, így a Magyar Állam elveszítette bevételeinek jelentős részét, ezért 1989-2010 között felvett újabb 50 milliárd dollárt. Ezzel szemben 1989-2010 között kifizetett 150 milliárd dollár kamatot, mégis 2010-ben Magyarország tartozása 132 milliárd dollár, és annak kamatai, miközben az állami költségvetés bevétele évente 13 ezer milliárd forint, azaz 52 milliárd dollár. Ehhez jön még a vállalkozások és magánszemélyek további 200 milliárd dollár adóssága, amelynek visszafizetése a jelenlegi gazdasági paraméterek alapján lehetetlen. Magyarország mind állami mind lakossági szinten a lehető legteljesebb mértékben el van adósodva, az állam működése csak külső pénzügyi segítséggel tartható fenn, vagyis államcsőd van. Az állam jelenleg olyan mértékben kiszolgáltatott a külső hatalmi rendszereknek, nem tudja képviselni a lakosság érdekeit, mert hatalmának fenntartását nem a nép, hanem a külső gazdasági környezet, és az ahhoz kötődő politikai csoportok biztosítsák. Robbanásveszélyes helyzet alakult ki, mert a felhalmozódó gazdasági és szociális feszültségeket az állam már nem képes saját erejéből kezelni, zsarolható, vagyis mesterségesen szított polgárháborús feszültséget alakíthatnak ki azok, akiknek politikai és gazdasági hatalmuk birtokában Magyarország teljes bekebelezése a célja. Az elsődleges cél tehát nem lehet más, mint Magyarország pénzügyi önrendelkezésének visszaállítása!

Tatár József
Rendszerváltó Fórum

Az életben mi az, ami a tiéd?

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Az arab felkelés világméretű nyugtalanságot kelt – Olaszország összeomlást fog előidézni

2011. április 26. kedd; 20:10
Szeretett leányom, könnyeim hullatása soha véget nem ér, mindazon szeretett, bántalmazott Gyermekeimért a világban, akik az erőszak és a visszaélések áldozatai. Az Én szegény, drága gyermekeim az egész világon szenvednek, de különösképpen az Arab világban. Mennyire gyötrődöm szenvedéseik miatt. Azok a szegény, tehetetlen lelkek. Kérlek, imádkozz értük leányom, felajánlva saját szenvedésed értük.
A zavargások az Arab világban sajnos folytatódni fognak, mivel egyre több arab nemzet zavarodik össze a konfliktusok sorozatában. Közeleg az első gyilkosság ideje, melyről februárban beszéltem nektek. Az Arab Világ felkelése nyugtalanságot fog kelteni közvetve a világ minden szegletében.
Jelentős szerepe lesz Olaszországnak az összeomlásban, mely a nagyhatalmak háborúban való részvételét fogja előidézni – mindezen események elkerülhetetlenek, de az ima enyhítheti a szenvedést. Imádkozz leányom, hogy az emberek Hozzám forduljanak segítségért és vezetésért ezekben a vészterhes időkben.
Nem akarom Gyermekeimet szenvedni látni. De sajnos szenvedni fognak, míg az igazság napvilágra nem kerül a Nagyfigyelmeztetés alatt. Imádkozzatok most azokért a félrevezetett diktátorokért, akik ártatlan lelkeket gyilkolnak meg.
Felszentelt szolgáimhoz szólok az egész világon, hogy fogadják el, a Jelenések Könyvében megjövendölt próféciák most beteljesednek. Terjesszétek Tanításaim igazságát és mentsétek nyájaitokat, mielőtt az idő elfogy. Menjetek most. Teljesítsétek kötelességeteket Velem szemben.  Azokhoz szólok, akik felhígítják Tanításaimat: Hagyjátok ezt abba! Nézzetek a szívetekbe, és mondjátok el az igazságot Népemnek: Hogy őket nem lehet megmenteni, és nem is fognak megmenekülni, míg ők maguk megbocsájtást nem kérnek bűneikért.
Nektek, felszentelt Szolgáim, most azt a szerepet kell játszanotok, melyre ki lettetek választva. Legyetek bátrak. Prédikáljátok az igazságot.
Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus
Kalkuttai Teréz anya " 8 parancsolata"
1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet.
Ne törődj vele! Te csak építs.

2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.
Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!

3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe.
Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!

4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz.
Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte!

6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és önző.
Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!

7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek.
Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!

Jézus üzenete a magyarokhoz

Ezt az üzenet és az „új rózsafüzéreket” is, amelyeket ezen a honlapon közlünk, egy 18 éves lányon keresztül kaptuk, aki a múlt év szeptembere óta kap folyamatosan az égiektől üzeneteket, beszélget a Mennyei Atyával, Jézussal, a Szentlélekkel, a Szűzanyával, és szentekkel. Ezeket a beszélgetésit, amelyeket egy idő óta látomások is kísérnek, naplójában le kell írnia. Egyelőre rejtekben kell maradnia, de azt kérték az égiek, hogy ezek a beszélgetések, ill. látomások minél előbb kerüljenek nyilvánosságra. Naplójának ezt a címet adták: Égi kegyelmek zápora. Folyamatban van ezeknek az üzeneteknek a számítógépbe vitele és átvizsgálása. Időrendben tervezzük közreadni ezt a naplót. Néhány fontosabb üzenetet azonban már előre közlünk. Közéjük tartozik ez a Húsvéti Vigília szentmiséjén elhangzott üzenet is.
2011.04.23. Nagyszombat
Szentmisén látomásban a Szűzanya elvitt a Mennyországba, ahol a szentek és az angyalok mind letérdeltek és egy égő gyertyát tartottak a kezükben. Középen egy hosszú aranyszőnyeg vezetett egészen a Szentháromsághoz. Láttam a Mennyei Atyát fehér ruhában a magyar szent koronával a fején, fehéren csillogó hosszú fehér köpenyben és övvel a derekán. Majd így szólt Szent Fiához, aki előtte térdelt koronával a fején, hosszú arany köpenyben, fehér ruhában és arany övvel a derekán:
„Szent Fiam! Eljött a Te órád. Menj és vidd hírül gyermekeimnek, hogy van feltámadás! Mert megváltásod által lehetőségük van arra, hogy megleljék boldogságukat, mely az örök életben nyilvánul meg igazán.”
Ezután Jézus ünnepélyes ruhájában és arany pásztorbottal a kezében így szólt hozzánk szeretettel:
„Drága magyar gyermekeim! Ne féljetek Tőlem! Mert Én vagyok a ti Megváltótok. Atyámmal együtt figyelemmel kísérjük országotok sorsát. Édesanyám szüntelenül közbenjár értetek, hogy amikor eljön a Szentlélek, ne elkárhozzatok, hanem újból feltámadjatok arra az életre, ahol nincs többé bűn, csak szeretet. Akik Engem követnek, azok világosságban élnek. Akik pedig a sátánt követik, azok sötétségben élnek. Én végtelenül szeretlek mindnyájatokat! Ezért is figyelmeztetlek titeket arra, hogy térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Vizsgáljátok meg lelketeket, kit is szolgáltok azzal, hogy vétkeztek. Bizony, bizony mondom nektek gyermekeim: Nem szolgálhattok két úrnak egyszerre! Döntésetek a ti kezetekben van, melyet mi tiszteletben tartunk. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/jezus-magyaroknak-szolo-uzenete

2011. április 26., kedd

Boros Gábor: Minden napom szentmise

Napi felajánlásom: mindent felajánlok…
Mennyei Atyám, a kehely tányérjára helyezem magamat, mindazzal, ami vagyok, lelkemmel, testemmel, értelmemmel és akaratommal, mert felajánlok Neked mindent, ami vagyok, és amim van.
    Erre a tányérra helyezem minden örömömet és bánatomat, a napi munkámat fáradságával együtt, keresztjeimet, a keserűségekkel együtt.
    A paténára helyezem mindazokat is, akiket szeretek, akik jót tesznek velem, vagy jók voltak hozzám a múltban, és akik imáimba ajánlották magukat. Fogadd irgalmasan azokat is, akik megbántottak, vagy romlásomra törtek. 
   Mária Szeplőtelen Szíve által 
Egyesítem mindezt Jézus felajánlásával a szeretet égő áldozataként a papi és a szerzetesi lelkek, valamint azon hívő lelkek üdvösségéért és megszentelődéséért, akik Egyházadat szolgálják, és hogy én is növekedhessek szentségben.
   Egyesülve Krisztussal: 
Istenem, engedd, hogy ezzel az engem jelképező vízcseppel, Jézus Krisztussal egyesülve a kehelybe öntsem életem minden pillanatát, hogy minden szentté  váljék, természetfelettivé legyen Krisztus Vérében, és általa eljusson az imádandó Szentháromsághoz.  A kehelybe öntöm és felajánlom Neked azok életét és szenvedéseit is, akik nem ajánlják fel azokat, hogy életük és szenvedéseik egyesüljenek Krisztuséval, Aki úgy szenvedett, mint ők, és meghalt értük. 
  Minden Misében 
Jézusom, egyesülök minden misével, amelyet ma az egész világon be fognak mutatni, egyesülve Szent Szíved szándékaival. Jézusom, kérlek, tarts meg számomra minden miséből egy cseppet drágalátos Véredből, bűneim kiengesztelésére. Jézus isteni Szíve, adj a világnak sok szent papot, hogy folytassák Megváltásod munkáját és  áldozatát. 
Cum permissu Ordinarii

Fénykereszt a templomkertben

Húsvéthétfőn délben – amikor az új alkotmányt ünnepélyesen aláírta a köztársasági elnök – megáldották a veszprémi Feltámadt Üdvözítő templom kertjében azt a nagypénteken felállított fénykeresztet, mely éjszakai fényével hirdeti ezentúl Krisztus győzelmét a halál felett, s egyúttal emlékeztet Szent István király és Boldog Gizella királyné magyar kereszténységet meglapozó tevékenységére, a keresztény értékrend meghonosítására hazánkban.
A kék-fehér színű hét és fél méter magas kereszt egy nemzetközi keresztállítási lánchoz is kapcsolódik egyúttal. Ez 1996 július 16-án Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén indult el a franciaországi Grenoble mellől, ahol egy édesanya látomásában kapta azt az üzenetet, hogy állítson keresztet a Szűzanya tiszteletére, aki jelképesen minden kereszt ott áll majd, mint a golgotai halál órájában. A kereszt jel lehet és kapaszkodó mindazoknak is, akik a szomszédos kórház épületében gyógyulásukért, életük megmentéséért küzdenek, s minden arra járónak, aki lelki támaszt keres az élet küzdelmei során, mondta Nagy Károly, a templom plébánosa a szertartás során.
Toldi Éva/Magyar Kurír

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. április 25.

„Drága gyermekek! Ahogyan a természet az év legszebb színeit adja, úgy hívlak én is benneteket, hogy életetekkel tegyetek tanúságot és segítsetek másokat közeledni Szeplőtelen Szívemhez, hogy a Magasságbeli iránti szeretet lángja fakadjon szívükben. Veletek vagyok, és szüntelenül imádkozom értetek, hogy életetek a mennyország visszfénye legyen itt a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2011. április 25., hétfő

Milosevics halála - Gotovina 24 éve

A hágai törvényszéket felesleges minősíteni, megtette ezt saját maga. Milosevicset - aki jogászként és emberként is keményen tartotta magát - meghalasztotta valami a fogságában még az ítélet előtt, Gotovina, a horvátok nemzeti hőse pedig 24 évet kapott. Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy miért. Háborús bűncselekményekért, etnikai tisztogatásokért, népirtásokért. Az elmúlt húsz év háborúiban talán a szerb-horvát háború követelte a legkevesebb áldozatot, a valóban végrehajtott etnikai tisztogatások ellenére. Az afrikai törzsi háborúkban, igazi etnikai alapú tömeggyilkosságokban milliók vesztették az életüket, Palesztinában az arabok elleni etnikai háborúban az izraeliek tízezreket öltek meg, Irakban az USA etnikai alapú rablóháborúban legalább kétmillió irakit ölt meg és Afganisztánban szintén százezrek haltak csak azért, mert afgánok voltak. A nyugatiak gátlástalanul gyilkolják az embereket etnikai alapon a világ minden pontján, nincs olyan emberiség ellenes bűncselekmény, amit sorozatosan el ne követtek volna. Ennek ellenére ezekben a bűncselekményekben nem csak ítélet nincs Hágában, de még vizsgálat sem. Ez tény, köztudott és nyilvánvaló. Már csak az a kérdés, hogy miért bűn az Európa közepén, ami sehol máshol nem. Mert ha bűn lenne ez Európán kívül is, ki kellene vizsgálni és ítéletet kellene hozni.
Ennek nagyon is érthetőek az okai. Valójában a hágai törvényszéket nem érdeklik sem a bűnök, sem az igazság. Tesznek az egészre. Az ítéleteknek semmi köze az igazságszolgáltatáshoz, annak ellenére, hogy valóban megtörténtek a bűncselekmények. Ezek a bűnök csak alibiként szolgálják a nyugati érdekeket, mert lehet rájuk hivatkozni. Jugoszlávia esetében már ez is hamis hivatkozási alap, mert hiányzanak a vádlottak közül azok az USA bűnözők, akik lebombázták Szerbiát (jogalap nélkül), és így okozták halálát sok ezer embernek. Tehát nem a szerb-horvát háború bűnösei felett ítélkeznek, hanem elrettentő ítéleteket hoznak valami ki nem mondott, homályos, de azért felismerhető cél érdekében.
A kiemelkedő, vezető szerepet játszó nagy egyéniségeket likvidálják jogi úton, sorozatban. Az átlagnál jobb képességű, a folyamatokat befolyásolni képes személyeket bűnösöknek nyilvánítva. Ezeknek az ítéleteknek van egy ki nem mondott üzenete minden szabadságharcos lelkületű európai ember számára. MI ez az üzenet?
Mielőtt erre a kérdésre megfogalmaznánk az egyetlen logikus választ, meg kell ismernünk a hágai törvényszék vezérlő elvét, mely nem más, mint a cselekedni kész, nagyformátumú európai emberek elrettentése, megfélemlítése. Ezek a törvényszék valódi vezérelvei. Ebből adódóan fel kell tenni a következő kérdést: miért kell ezt megtenni? Önvédelemből! A mai európai vezető réteg önvédelmi műveletei ezek az ítéletek.
Az EU összeomlása az egész polgári-demokratikus képletével egyetemben elkerülhetetlen. A vezető réteg ezt már tudja, és azt is, hogy nincs semmi esélye ezt a folyamatot megakadályozni. Nem egy gyors folyamat ez, de gyorsuló. Az is nyilvánvaló, hogy holmi fülkeforradalmakkal, vértelen átalakulásokkal, új társadalmi szerződésekkel nem lehet megúszni ezt a változást. Borzalmas időszaknak nézünk elébe. Ha az 1789-es francia forradalmat vesszük alapul, vagy az oroszországi forradalmat, embertelenségek, kegyetlenségek folyamát láthatjuk. Gyilkosságok, kínzások, éhhalál, erőszak. És ezt olyan országok lakói követték el, ahol mindenki megtanult imádkozni, hittanra jártak, a vallás meghatározó erejű volt. És mégis bekövetkeztek a borzalmak. A mai Európában nincs vallásosság, erkölcsiség, szeretet, még az iskolákban sem esik szó ilyesmikről. De van helyette erőszak-oktatás a TV-műsorokban, számítógépes játékokban és a mindennapi életben. Most jelent meg az a nemzedék, melynek nincsenek erkölcsi gátlásai, és ezért minden vonatkozásban túl fogja teljesíteni azokat a szörnyűségeket, mely az eddigi forrongásokat jellemezte. Ez az a tényező, mely meghatározza a hágai törvényszék ítéleteit. Így akarják a jövő gyilkosait figyelmeztetni arra, hogy fékezzék indulataikat. Ezért ítélnek el akár egy nemzeti hőst is, hogy lássa mindenki, nincs kivétel. Azért csak Európára vonatkoztatva ítélkeznek, mert itt kellene az érdekeiket valahogy megvédeni.
Minden logikusan gondolkodó ember előtt nyilvánvaló, hogy ez a megelőzési igyekezet teljesen hiábavaló. Senkit nem fog megakadályozni a cselekvésében. Csak arra jó, hogy a forradalmakban, háborúkban törvényszerűen bekövetkező embertelen tettek elkövetőit a végsőkig feltüzelje. Már nem csak az lesz a céljuk, hogy az ellenséggel végezzenek, hanem mindenkivel, aki a későbbiek során ellenük felléphet. "Minét többet megölünk a számunkra veszélyessé válhatóak közül, annál kisebb a valószínűsége, hogy felelősségre vonhatnak." - elv fog érvényesülni. (Ez már ma is működik, ezért lövik ki a mesterlövészek a kamerásokat mindenhol.) A veszélyt csak növeli az, hogy ez a művelet tömegméretekben fog jelentkezni. Aki részt vett, vagy csak ott volt akkor, amikor az ÁVH-s pribékeket akasztották, taposták, lőtték, kínozták 1956-ban, annak nem kell erről többet mondani, aki meg ezt az érzést nem tapasztalta, még megismerheti. Egy pillanat alatt lekopik a civilizációs vékony máz a cselekvőkről, és az ősi ösztönök diktálnak. Ha erős volt az erkölcsi nevelés és jó a tanítás, valami visszamarad, és fékezi az indulatokat.
Ennek bekövetkeztét az általános elbirkásítással, megfélemlítéssel, fenyegető ítéletekkel akarja a törvényszék megakadályozni. Hiábavaló igyekezet, mert csak erkölcsi neveléssel, erős vallásossággal, istenfélelemmel és igazságossággal lehetne elejét venni mindennek, de ezek a fogalmak manapság ismeretlenek a tömegember vonatkozásában. A pillanat lehetősége háttérbe szorít minden fontolgatást, és ha elfogynak a valóban nagyformátumú emberek, akkor a törpék fogják elvégezni azt a feladatot, amit a sors kiosztott nekik - mert nem voltak mások. A törpék viszont a lehető legrosszabb módon, és a lehető legtöbb szenvedéssel, és rosszul fogják ezt megtenni. És ez nem a törpék hibája lesz, hanem a hágai törvényszéké.
Kassai Ferenc

Az Úr Jézus legfrissebb üzenete


Mária Julianna által
2011. április 22. Nagycsütörtök éjjel Szentségimádáson Jézus: "Az idő rövid. Most jön a nagy figyelmeztetés. Mindenki meglátja lelke állapotát, és nagy lesz a zűrzavar. Sokan keresnek majd papot, aki meggyóntatja őket, és kiszolgáltatja a szentségeket nekik. Akik életszentségben élnek, mint te is, azok nagyon boldogok lesznek. Ott folytatják tevékenységüket, ahol abba hagyták a tevékeny szeretetet. Mi ketten örökre egyek vagyunk. Ezt soha ne felejtsd el! Átadtad Nekem az életedet, és Én elfogadtam. Én élek, és Én cselekszem általad. Imádj Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Itt vagyok a szívedben, és itt vagyok melletted a tabernákulumban. Kedves Előttem minden szavad. Én gyújtottam lángra lelkedet, és ezt minden szentáldozáskor megújítom, hogy imádj Engem, szeress Engem, és lángolj értem! Mert csak így van értéke Előttem minden áldozatodnak. Szenvedéseidet és áldozataidat ajánld fel Nekem az Én kínszenvedéseimmel, értetek kiontott drága Szent Véremmel, és kereszthalálommal egyesítve égi Édesanyád hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által. Rengeteg lélek lesz a jutalma. Az Én békémet adom neked, és az Én szeretetemet adom a szívedbe, hogy közvetítsd mindazok felé, akikkel találkozol. Én vagyok tisztaságos kicsi szíved Őrzője és boldog Királya. Megáldalak téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

 Minden lehetőséget ragadjatok meg mások megtérítésére

2011. április 24. Húsvét Vasárnap; 20:30
Szeretett, drága leányom, ez egy jelentőségteljes nap, mivel halottaimból való Feltámadásom által beteljesedett az embereknek tett ígéretem. Feltámadásommal mindannyiatoknak segíteni fogok a Mennyország fényességébe emelkedni. Keljetek fel most mindannyian, járuljatok Elém és saját megváltásotok elé.
Gyermekeim, minden lehetőséget meg kell ragadnotok mások megtérítésére. Minél többet magyaráztok, és minél több szeretetet mutattok szívetekben a gyenge lelkek felé, annál inkább lesz ennek a végeredménye az, hogy a másik lélek megtér. Én el foglak halmozni benneteket különleges kegyelmekkel. Ez egy nagyon különleges ajándék Tőlem, ugyanakkor nagyszerű irgalmassági cselekedetet jelent a részetekről.
A megtérés, Gyermekeim, lelkeket fog menteni. Amikor megtérés történik, az átterjed annak barátaira és ismerőseire, aki megtért. A megtérés megtérést hoz. Nem számít, hogy kinevetnek, vagy úgy kezelnek, mint aki ostobaságokat beszél.  Ez sok bátorságot követel tőletek, Én szeretett, hű követőim. De minden egyes alkalommal, amikor kiálltok, és Tanításaimat magyarázzátok másoknak, az emberek figyelni fognak. Míg egyesek talán megmosolyognak, és úgy tűnnek, hogy nem vesznek benneteket komolyan, mélyen legbelül sokan fogják meghallgatni, amit el kell mondanotok.
Amikor a Szentlélek működik általatok, miközben dolgoztok, a fogadó felek szívükben vonzást fognak érezni. De nem fogják tudni, miért. Akkor fogjátok őket közelebb vonni.
Néhányan lassan fognak reagálni. De legyetek türelmesek.  Fokozatosan elkezdik átadni magukat. Először egy kérdést tesznek fel nektek. Ez általában arra fog vonatkozni, hogy valami jó vagy rossz. Ez fogja azt jelenteni, hogy a megtérés gyökeret vert. Soha ne adjátok fel Tanításom igazságának terjesztését. Ezt nem kell úgy tennetek, mintha prédikáció lenne, inkább legyen nagyon érthető.  Térítsetek meg másokat a mindennapi életetekben átlagos beszélgetések során. Ily módon az emberek sokkal elfogadóbbak lesznek.
Gyermekeim, sokkolni fog benneteket mások reakciója, különösen azoké, akik tagadásban és sötétségben élnek. Az ő válaszuk agresszív és gúnyos hangvételű lesz. Meg fogják kérdezni, hogy valóban hisztek-e ilyen ostobaságokban. Szidalmazni és sértegetni fognak benneteket. Intelligenciátokat megkérdőjelezik. Azzal vádolnak majd, hogy személyes nehézségeitek miatt fordultok a valláshoz. Időnként zavarban lesztek, és talán nehezen tudjátok magatokat megvédeni. Maradjatok csendben az ilyen helyzetekben. Majd egyszerűen tegyetek fel kérdéseket időről-időre.
Kérdezzétek meg az ilyen lelkektől: „miért érzel így”? Minél több kérdést tesztek fel nekik, annál inkább elkezdik mérlegelni saját válaszaikat ezek az emberek. Nem fogtok mindenkit meggyőzni az igazságról. De minden egyes próbálkozással nőni fogtok Szememben.
Menjetek most Gyermekeim. Térítsetek az Én nevemben, és sok-sok kegyelemben fogtok részesülni.
Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus

2011. április 24., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

 Ajánljátok fel hűségeteket Isteni Irgalmasságom iránt

2011. április 23. Nagyszombat, 16:40
Szeretett leányom, boldogsággal tölt el, hogy most Gyermekeim Feltámadásom megemlékezésén örvendeznek. Ez az év fontos, mert ez jelöli a felvilágosodás új korszakának kezdetét, mely hamarosan elkezdődik a földön.
Irgalmasságom nagyszerű ajándéka óriási megkönnyebbülést hoz a hívőknek, és óriási eufória érzést kelt azon nem-hívők körében, akik megtérnek. Mikor felismerik az igazságot, szívük megkönnyebbül, és eltelnek Isten, az Örök Atya iránti, és az Irántam, Irgalmas Megváltótok iránti szeretettel. Még a nem – keresztények is meg fogják érteni Létezésem igazságát. Végül, ez az öröm és a szeretet nagyszerű érzésével tölti el a földet.
A Nagyfigyelmeztetést imának kell kísérnie
Fontos azonban egy nagyon lényeges tanításra emlékeznetek a Nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatban. Ezt a nagyszerű eseményt imának kell kísérnie, amikor nemcsak, hogy mindannyian látni fogjátok bűneiteket, ahogyan Én látom azokat, de meg is fogjátok érteni az igazságot az elkövetkezendő életről.
Sajnos sokan fognak visszaesni a bűnbe ezt követően. Most itt az idő, hogy ezt megelőzzétek az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének imádkozásával, életetek minden napján. Ha hozzászoktok ennek a mindenható imának az imádkozásához, akkor a megtérés és hit olyan szintjét éritek el, mely végigsöpör majd az egész földön.
Örüljetek, imádkozzatok és mondjatok köszönetet Isteni Megváltótoknak, Nekem, ezért a nagy irgalmasságért. Hajtsatok térdet és dicsőítsétek Istent, az Atyát, Kereszthalálom ajándékáért. Az ima segíteni fog meggyengíteni az Új Világ globális szövetség általi üldöztetés hatását, mely ezután fog következni. Ha elegen maradtok hűek Hozzám és Tanításaimhoz, és folytatjátok az imádkozást, csakúgy, mint a szentségek magatokhoz vételét, akkor meg tudjátok változtatni az elkövetkezendő események sorát.
Milyen hatalmas Isteni Irgalmasságom. Sokan közületek még mindig nem értik ennek jelentőségét.  Sokan, sajnos, még csak nem is hallottak erről korábban.
Azokhoz közületek, akik hűségesek vagytok Hozzám, most egy nagyon különleges kérést kell intéznem. Egyetlen Gyermekemet sem akarom megsemmisültnek látni. Ezért kapjátok a Nagyfigyelmeztetést. Ez fogja mindannyiatoknak megmutatni, beleértve a közöttetek lévő szkeptikusokat (hitetleneket), hogy pontosan mi fog történni a Végső Ítéletnél. Ezért tehát, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket megmenteni, azt akarom, hogy saját ajándékotokként ígérjétek meg, hogy segíteni fogtok Nekem a lelkek megmentésében.
Alakítsatok Isteni Irgalmasság imacsoportokat az egész világon, és mondjátok ezt az imádságot mindazokért a személyekért, akiket ismertek, és akik talán halálukon vannak, és ha ezt megteszitek, biztosítalak benneteket az ő megmentésükről. Most gyűljetek egybe, Gyermekeim. Kövessétek Megváltótokat. Imádkozzatok úgy, mint még sosem azelőtt, és ezzel még több lélek menekül meg. Akkor mindannyian részévé váltok az új földnek, melyet megígértem nektek, mikor Föld és Ég eggyé válik. Ez a csodálatos jövő mindannyiatoké. Ahelyett, hogy féltek ettől a nagyszerű változástól, nyissátok meg elméteket, szíveteket és lelketeket az előttetek álló örömre. Óriási változásokat hoztok minden egyes országban, minden családban, minden templomban és minden közösségben, azáltal, hogy az egész világon egyetlen erőteljes csoporttá egyesültök.
Imáitok sokat fognak segíteni a megjövendölt, elkövetkező üldöztetés megelőzésében. Irántam, Szerető Megváltótok iránti tiszteletadásból, kövessetek most engem.
Mindannyiatokban Én élek. Tudom, mit rejt szívetek és lelketek. Azáltal, hogy az Irgalmasság ígéretét adjátok Nekem testvéreitekért, különleges kegyelmekben fogtok részesülni.
A Ti Isteni Irgalmasság Királyotok és Igazságos Bírótok
Jézus Krisztus

Mária Julianna szemelvényezése

Indulj el leányom, és hirdesd minél hamarabb mindazt, amit mondtam neked. 


Erre már csak heteid vannak hátra.  ( erről beszéltünk ) megj.


Használj ki minden lehetőséget, ami rendelkezésedre áll. Légy bátor. Tégy meg minden lehetőt, hogy gyermekeim világszerte megértsék, ennek a különleges ajándéknak az értékét, vagyis azt, hogy azért nyújtom ki karjaimat a Mennyből, hogy megmentsem a lelkeket.

Azok, akik most még nem akarnak megtérni, majd az üldöztetés előtt fogják megtenni. Akkor egyre több és több gyermekem fog visszatérni Hozzám. Ez az időszak mindenki számára nagyon nehéz lesz. De legyetek türelmesek, mert ezután egy szép időszak következik, amikor a Földre visszatér béke. Gyermekeim a Nagy figyelmeztetéskor azt a szeretetet fogják megtapasztalni, amit már előkészítettem számukra és visszatérnek karjaimba. Amikor ez megtörténik, két karommal felépítem királyságomat, hogy a csaló ellen megvédjen benneteket, akinek uralma csak nagyon rövid ideig fog tartani.

Készüljetek a Figyelmeztetésre – A lélek megvilágosítása

Üzenet (2011, jan. 28. 0:15 – 1:00)

A mai éjszakán, kedves leányom, kegyelmem által megerősítettelek, hogy ezt a szent munkát folytatni tudjad. Az én szeretett és nagyra értékelt híveim imái által, hamarosan be fogod tudni fejezni az Igazság Könyvét. Tudom, hogy elvonják figyelmedet, és hogy neked milyen nehéz ezt a feladatot teljesíteni. Ezért boldog vagyok, hogy megteszed, de sok időnk már nincs.

Szeretett leányom, továbbra is az az akaratom, hogy minél előbb továbbítsd ezt az üzenetet. Már említettem neked, hogy gyermekeimet, az üzenetek, a lehető legrövidebb időn belül kell, elérjék. A Vatikánban is lesz egy esemény, miközben a figyelmeztetés bekövetkezik. Kérj fel mindenkit, hogy imádkozzanak az én szeretett, szent életű helytartómért Benedek pápáért, mert őt Örök Atyám ellenségei veszik körül. Imádkozzatok azokért a papokért, akiknek sem Bennem, sem az Örök Atyában nem inogott meg hitük.

Gondoljátok át azokat a tanításokat, amelyeket ebben az üzenetben adtam nektek, és gondoljátok át a Szentírás tanításait, és tudni fogjátok, hogy milyen életet kellene élnetek. Nagyon közel az idő, amikor leleplezem irgalmasságom által mindazokat, akik nem tartották be tanításaimat, és feltárom előttük azokat a bűnöket, amelyeket életük során elkövettek.

Ez nem az ítélet lesz, csak ízelítő abból, ami körülbelül történi fog

Mindaz, ami meg fog történi, irgalmasságom következménye lesz. Bűneiteket fogjátok látni, úgy ahogyan azt én látom. Rögtön meg fogjátok érteni, hogy miért voltak azok helytelenek és sértőek számomra. Gyermekeim, itt lesz az alkalom, hogy megbánjátok azokat. Ez nem ítélet lesz, hanem ízelítő abból, ami meg fog történni.


Gyermekeim, ti mindig a bűn csábításainak lesztek kitéve. A lélek tökéletességét nagyon nehéz elérni, mert ez részetekről roppant nagy fegyelmet és elhatározást követel. Abban az esetben, ha az ördög csábítása miatt mégis bűnbe estek, akkor rögtön imádkozzatok és kérjetek bocsánatot.

A rendszeres szentgyónás, egy olyan Szentség, amelyet sokan félreértenek, mert csak akkor őrözhetitek meg lelketek kegyelmi állapotát, ha a gyóntatószéket gyakran felkeresitek. A csalót csak úgy tudjátok a sarokba szorítani, ha a szentgyónás és a naponkénti ima által lelketek megszentelődik.A pokol létezése

Abban az esetben, ha a csalók hazugságait választjátok, – ami lényegében abban áll, hogy tagadják az Örök Atya létezését - el fogtok veszni. Akkor fogtok igazán rádöbbeni, hogy valójában mit is tettetek, amikor átlépitek a pokol kapuját. Higgyétek el gyermekeim, hogyha előre látnátok azt a sokkot, azt a borzalmas érzést, amelyet a lelkek átélnek, mikor haláluk után a végső valóság feltárul előttük, abból a kínszenvedésből még egy percet sem lennétek képesek elviselni. Ha most csak egyetlen futólagos pillantást vethetnétek erre a helyre (pokol), amelyben mindenkinek része lesz, aki a bűn útját választja, a nagy félelemtől holtan esnétek össze.

A pokolhoz vezető út, először szépnek tűnik, kellemesnek, csalogatónak, tele csodákkal, de a félúton mindez megváltozik, innen már lefelé haladtok. Amikor elértetek már a félútig, a változások hatására, szemetek előtt már megjelennek a elégtelenségek. Ez a különlegesen üres és csalódottságot keltő érzelem, végigkísér benneteket az út hátra levő részében. Megérteni nem tudjátok, hogy miért van ez az érzés bennetek. Elvárásaitokkal ellentétben a külső élményeitek tele nyugtalansággal, kellemetlen érzéssel töltenek el benneteket, amelyhez a harag, a frusztráció, a magány és a félelem keveredik. Amikor az út végére értek és találkoztok a bálvánnyal, akit eddig követtetek, és annak leereszkedő, cinikus szemébe néztek, akkor a rémülettől rekedtségig fogtok ordítani. Ebben az utolsó pillanatban a segítségemért fogtok kiáltani. De akkor már késő lesz. Ebből a stádiumból már nincs visszaút. Most, és még ebben az életben kell választanotok. Minden egyes elveszett lélekért, mérhetetlen fájdalmamban, a legkeservesebb könnyeket fogom sírni, de abban az időpontban mégsem menthetlek már meg benneteket. Szabad akaratotok, amellyel saját sorsotokat határozzátok meg, elveszi minden hatalmamat.Imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáit

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok (főleg most), az Isteni Irgalmasság imáit, a saját lelketekért és a hitetlenek lelkéért. Az imacsoportok segíteni fognak nektek az Igazság terjesztésében és azokat is hitre segíthetik, akik azt sem tudják, hogy honnan jöttek és hová mennek. Mindez elősegíti azt, hogy az evangéliumi felvilágosítás elterjedhessen, ami máris érezhető a világ minden táján.

Az eddigi üzenetek próféciái már beteljesedésben vannak és az események sorban bekövetkeznek és második eljövetelem is egyre közeledik.Azok is alkalmat kell kapjanak az Igazság olvasásához, akik nem hisznek Bennem. Amikor az emberiséghez eljutnak ezek az üzenetek, nemsokára a Nagy figyelmeztetés is bekövetkezik. (Megj. még nincs minden üzenet közzé téve)

Akkor felismerik az üzenetek valódiságát, amelyeket te leányom, most a világba helyezel, hogy megmeneküljön az emberiség.

Misztikus élményben lesz részük mindazoknak, akik 7 évnél idősebbek

Ha az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket, ne érezd magad megsértve. Légy hálás, hogy ezt az ajándékot átadhatod. Ezen jövendölések igazságait akkor fogják megérteni, amikor ez a misztikus esemény bekövetkezik, és amelyet világszerte minden 7 évnél idősebb gyermek is át fog élni. Mindazok, akik ezt az eseményt átélik, óvatosabban fogják megítélni ennek a könyvnek a tartalmát. Nehezen fogják tudni ignorálni, még akkor sem, ha hitük túl gyenge lenne. Emlékeztessétek ennek a könyvnek a tartalmára mindazokat, akik most nem akarják az Igazságot megismerni.A hamis próféta felemelkedése

Ezek a papok imádkozzanak áhítatosan, mert nagy kihatással lesz rájuk az a támadás, amelyet szent helytartóm ellen követnek el, és amelynek tanúi lesznek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy felismerjétek, hogy a hamis próféta valóban ki az. Figyeljetek viselkedésére, és hogy mennyire törekszik majd arra, hogy mindenütt szerepeljen. Majd figyeljétek meg, hogy félrevezetett szent szolgáim hogyan vetik magukat lábai elé. Azt, amit mondani fog hallgassátok meg figyelmesen. Az ő alázata hamis lesz, szándékai rosszindulatúak lesznek, és az a szeretet, amelyet magából sugároz, csak őt fogja körülölelni. Újító szelleműnek, dinamikusnak fogják tartani és friss széllökésnek. Motivált lesz és tettre kész, de ereje nem az Istentől, nem a Mennyei Atyától, való lesz. Ez az erő, a sátántól, az ördögtől való.Az arab világ felkelése – három vezető politikust megölnek

Üzenet (2011, Febr. 17. 23:45 óra)

Szeretett leányom, boldog vagyok, hogy az emberiség számára egyre többen továbbítjátok ezeket a fontos üzeneteket. Nemsokára megállapíthatod, hogy ezek az üzenetek minden országba eljutottak. Gyermekem, ne aggódj biztonságod felől, mert Téged és családodat mindenkor megvédelek. Tele vagyok szeretettel irántad gyermekem, most mégis megszakad a Szívem a fájdalomtól, amikor azt látom, hogy alattomos szövetségek alakulnak, akik összeesküvés formájában, az egyes országok fölött a hatalmat meg akarják kaparintani. Ezt úgy fogják megtenni, hogy ravasz módon eltávolítják vezetőiket. Akkor felajánlják segítségüket, majd újabb kormányok barátságát veszik meg, végül ezeket is uralmuk alá helyezik. Ez az ellenőrzés sokkal rosszabb lesz, mint az a hataloméhes diktátorok idejében volt, akiket a béke nevében megbuktattak.

Figyeld meg leányom azt a sebességet, amivel az arab világ országai egyesülni fognak zsidó népem ellen. Figyeld majd meg, amint szövetségeseiktől elpártolnak és védelem nélkül hagyják őket.

Leányom, az emberek készségesebben fognak figyelni Szavamra akkor, amikor a Nagy figyelmeztetés után bekövetkezik megtérésük. Ez az az időszak lesz, amikor híveim a diktátor hatalma ellen egyesülnek, ami a nyugati országokban, különösen Európában fog megnyilvánulni. Harcoljatok az imádkozás jogáért! Ha nem teszitek, akkor nem vallási, hanem népirtó háború fog bekövetkezni.

Rövidesen megölnek három vezető politikust, az egyiket a másik után. Ezek mindegyikét, a gonosz egy összeesküdött csoportja fogja megölni. Ezek a szervezetek, minden nemzet országában megtalálhatóak, kultúra-ellenesek, de annyira gyávák, hogy háttérből uralkodnak, ezért ti most nem látjátok őket. Azonban nem sokáig fognak rejtekben maradni. Amikor a hatalmat megkaparintják, arra fognak törekedni, hogy figyelmeteket megnyerjék, és tiszteleteteket kiköveteljék.

A Nagy figyelmeztetés nagy segítség lesz gyermekim megtérésében szerte a világon. A megtérés, ajándékom számotokra, de ezt az ajándékot azok is megkapják, akik összeesküdnek és terveket szőnek, hogy elnyerhessék Isten uralmát a Földön. Abbahagynák ezt a harcot, ha megértenék, hogy ez a hatalom sohasem lehet az övék. De ők vakok.


A földi élet csak az idő átutazása

A ti földi életetek nem más, mint az idők átutazása, amely szeretetet, örömöt, fájdalmat, elutasítást, félelmet, bosszúságot, kétségbeesést, frusztrációt és szomorúságot tartalmazhat. Ha felém fordultok, enyhülni fog fájdalmatok. Áldottak mindazok, aki szenvednek, különösen, akik az ÉN Nevemért szenvednek, mert ők megdicsőülnek Atyám Országában. De áldottak azok is, akik megtérnek, akkor a Mennyországban nagy lesz az öröm.

Az új Paradicsomban, ami az én birodalmam, szeretettel fogadnak majd benneteket. Már most imádkozzatok lelketekért és családtagjaitok lelkéért. A Nagy figyelmeztetés nagyon közel van. Akkor majd megismeritek az igazságot és alkalmat kaptok a megváltozásra. Szeretlek mindőtöket. Boldog vagyok, mert tudom, hogy sok gyermekem fog megtérni Hozzám és a Mennyei Atyához, hiszen a végidő sürget. Legyetek készen.
A ti szerető Megváltótok Jézus Krisztus


A túlvilági lelkek vágyakoznak mindazokért, akik elhagyták hitüket

Ha tudnátok, hogy a túlvilági lelkek mennyire vágyakoznak azokért, akik elhagyták hitüket! Azok a hozzátartozóitok, akik Atyám békés birodalmát élvezik, állandóan imádkoznak és közbenjárnak értetek. Amit nem tudtok, az a következő: ha időt szántok arra, hogy elbeszélgessetek Velem – saját szavaitokkal – és arra kértek, hogy vezesselek benneteket, válaszolni fogok még akkor is, ha hítetek langyos.. Ti pedig tudni fogjátok, hogy Én válaszoltam. Gyermekeim, forduljatok most felém, és saját szavaitokkal kérjétek, hogy erősítsem meg hiteteket.

Gondoljátok át azokat a tanításokat, amelyeket ebben az üzenetben adtam nektek, és gondoljátok át a Szentírás tanításait, és tudni fogjátok, hogy milyen életet kellene élnetek. Nagyon közel az idő, amikor leleplezem irgalmasságom által mindazokat, akik nem tartották be tanításaimat, és feltárom előttük azokat a bűnöket, amelyeket életük során elkövettek.

Ez nem az ítélet lesz, csak ízelítő abból, ami körülbelül történi fog

Mindaz, ami meg fog történi, irgalmasságom következménye lesz. Bűneiteket fogjátok látni, úgy ahogyan azt én látom. Rögtön meg fogjátok érteni, hogy miért voltak azok helytelenek és sértőek számomra. Gyermekeim, itt lesz az alkalom, hogy megbánjátok azokat. Ez nem ítélet lesz, hanem ízelítő abból, ami meg fog történniAmikor a hiteteket véditek meg, ne veszítsétek el a türelmeteket

Ha alázatosak akartok lenni, akkor, fogadjátok el az eseményeket, amelyek környezetetekben történnek, még akkor is, ha azok túl fájdalmasak számotokra. Mutassatok mindenkor méltóságot, még akkor is, ha jelenlétetekben a Nevemet gyalázzák. Mindenképpen védekezzetek, ha úgy akarjátok, akkor lehet védekezéstek akár szenvedélyes is, de sohase hagyjátok, hogy a tettes megalázva távozzon.

Türelemmel magyarázzátok el tanításom igazságait. Ne veszítsétek el önuralmaitokat és ne mutassatok félelmet velük szemben. Legyetek kitartóak. Védjétek meg magatokat, de azt csak tanításaim alkalmazásával tegyétek. Ne féljétek az igazságot kimondani. Ne cseréljétek fel az alázatot a gyávasággal. Vannak olyan követőim, akik felfogták az alázat igazi értelmét, de amikor a Nevemet gyalázzák, hallgatásba merülnek. Igen, magát a személyt, sohase ítéljétek el, azt aki Engem gúnyol, vagy az Atyát gúnyolja, vagy szeretett Anyámat, de ne vonjátok ki magatokat a hít megvédése alól.Figyeljetek a következőkre:

Ti és a társaitok, és a testvéreitek most abban a világban éltek, amelyet az utolsó fatimai titokban megjövendölt imacsoportok határoznak meg. Mivel nem voltatok teljesen beavatva ebbe a titokba, figyeljetek a következőkre:

Pénznemetek értéktelen lesz és egyedüli fizetőeszköz az arany és az ezüst lesz. Imacsoportokban fogtok imádkozni és olyan szent papot kell keresnetek, aki elég bátor lesz ahhoz, hogy kitartson az üldözés idején. Olyan helységet kell keresnetek, ahol majd imádkozni tudtok, mert templomaitok közül sokat el fognak adni, vagy be fognak zárni. Vigyázzatok a Szentírásra, lehet, hogy van olyan köztetek, aki még nem olvasta. Mert abban biztosak lehettek, hogy a jövőben nem lehet majd vásárolni belőle. Szervezzetek imacsoportokat, imádkozzatok az emberiség gyógyulásáért, három év múlva tudni fogjátok, hogy miért volt ez olyan fontos

A médiumok cenzúrázása

A médiumoknak (TV, Rádió, Újságok stb.) a következő a mondanivalóm: mint a világ kommunikációs segítői tudnotok kell, hogy mindaz a gőg, ami most napirenden van nálatok, elkeseredettséggé fog változni, mert mondanivalóitokra már nem fognak hallgatni. Nemsokára ti is felismeritek az ima fontosságát, mert az emberiség hátat fordít az igazságnak. A fontos igazságokat, ma még függetlenül közvetíthetitek, de ezt az ajándékot most el fogják venni tőletek. Az emberiség előtt titokban fog maradni az igazság, ami egy diktatúra következménye lesz, ennek a szorongattatás idején ti is tanúi lesztek. Akkor majd szavaitokat elutasítják, ugyanúgy ahogyan az én szavaimat is elutasították.Volt egy időszak, amikor Anyám, az isteni kinyilatkoztatások által, fel akarta ébreszteni az emberek figyelmét. Sajnos a Fatimai és a Garabandáli jelenések óta már nagyon kevés lett azon szent szolgáimnak (papok) a száma, akik komolyan veszik a jelenéseket. Még a látnokokat, azokat a kevés kiválasztottakat sem veszik komolyan. Most, a 2011 – es évben nagyon sok változás lesz a világban. Gyermekeim, az a világ, amelyet ismertek, teljesen megváltozik.


Elérkezett az idő a pecsét (Jel 6,1) feltörésére

Gyermekeim, elérkezett az az előre jelzett idő, amikor a pecsét feltörésre kerül és a harsona szavára megkezdődnek a változások. Isten, aki az egész emberiség megteremtője nem azért fogja mindezt jóvá hagyni, hogy a világ hasznot húzzon belőle. Függetlenül attól, hogy maga a sátán, milyen messzire jutott el gonosz tetteiben és hogy hívei üres ígéreteinek mennyire tettek eleget, egyetlen követője sem lesz megkímélve, ha az emberek meg nem bánják gonosz tetteiket.

Kedves gyermekeim, legyetek az Én követőim és az Örök Atya követői és nyissátok meg szíveteket. A sátán ugyanis már kinyilatkoztatta magát, hatalma oly sok gyermekemet fertőzte meg, hogy már nem hisznek az erényekben sem, az olyanokban mint: a becsületesség, a jó tett, és a családokért, vagy az egymásért való élet. Testvér, a testvér ellen fordul, szomszéd, szomszéd ellen, a papok a feletteseik ellen, sok püspök pedig a Szentírás tanításai ellen.2011-es évben megkezdődik az átalakulás – a megtisztulás – folyamata, amelyet milliónyi ember, szerte a világon tanúsítani fog. Az ima segít ugyan a világ katasztrófáinak elhárításában, de most már sajnos ez nem elég ahhoz, hogy visszafogja az Örök Atya kezét, amely rövidesen lesújt az emberiségre.

Most már mindenki tisztán láthatja mindazokat a rossz tetteket, a lélek és a test szennyezettségét, amelyek a jelen világot jellemzik. Itt az idő, hogy megálljanak mindazok, akik csak a mindennapos dolgokkal vannak elfoglalva, hogy mindazt tudatosítsák, ami a szemük előtt történik.

Az ördög, a sötétség erőivel működik, és nagy pusztítást végez, ezért már a mindennapos gyilkosság is normális lett, olyannyira, hogy a tettesekkel szemben az emberiség már érzéketlené vált. Ennek a társadalomnak az egoizmus és a kapzsiság lettek az urai. Vezetőitek és politikusaitok hatalomvággyal vannak eltelve, és legtöbb esetben a ti jólétetek teljesen mindegy számukra. Ha az öngyilkosság száma megszaporodik, az csak a csalótól van, az ördögtől, mert a társadalomban a kétségbeesés érzését kelti.

Nem nyilvánítja ki magát, de ott van minden nyílt demonstráción, amelyek dicsőítik a szexuális erkölcstelenséget és a súlyos testi sértéseket másokkal és önmagukkal szemben.

A luxuscikkek iránti állandó hajsza fogva tart benneteket, mert ezeket családotok jóléte fölé helyezitek. Miközben gyermekeim, ezeket az üres álmokat kergetitek, az idő múlásával megtapasztaljátok lassan, hogy táplálék nélkül maradtatok. Ezek az értékek és a hasztalan dolgok, nem fogják üres gyomrotokat megtölteni, sem üres lelketeket, pedig ezeket táplálni kell. Ezek táplálását csak ima által, különösképpen a szervezett csoportos ima által érhetitek el.

A megtisztulás az én második eljövetelem előtt lesz

A Földön mindig több és több földrengés lesz, ezekben nyilvánul meg Atyám haragja. Nektek pedig hálátlan gyermekeim, akik igazság fényének hátat fordítottatok, elővigyázatosnak kell lennetek. Megkezdődik a nagy Szorongattatás ideje, ahol az ökológiai katasztrófák megerősödnek. Az embert önkívület keríti hatalmába. Az emberiség fel fogja ismerni és el fogja fogadni Atyám létezését és azt is tudni fogja, hogy Én leszek az, az Ő szeretett Fia, aki ezt a világot felkészítem és tanúmmá teszem második eljövetelemre. Ez az idő egyre közeledik. Előtte azonban az egész világ alá kell, vesse magát a megtisztulás folyamatának. Amint a katasztrófák száma egyre nőni fog, úgy fog nőni a sátán követőinek száma is. Ők dacból tovább fogják élni nyomorúságos, gonosz életüket és híveimnek meg azoknak, akik az Igazságban élnek fájdalmat okoznak, és terrorizálni fogják őket.

Ha híveim ennek a hitetlen világnak megvallják a valódi Igazságot, mindig több lesz azoknak a száma, akik elfogadják azt a tényt, hogy a világban valóban változások történnek. Az üzenetek által, amelyeket kiválasztott gyermekeimnek adok, rövidesen a többiek is meg fogják érteni az eseményeket. A most kibontakozóban levő események nem csak az emberek előidézése által történnek. Ezek, csak a Mennyei Atyám nyomatékos engedélyével történhetnek meg.


Kegyelmekben gazdag, áldott szent húsvéti ünnepeket kívánok.

Imával, szeretettel: Mária Julianna

Egyesülve lenni a Keresztre Feszítettel

Csodálatos a nagyböjt. Ilyenkor a szenvedésben és a lángoló, forró szeretetben egy édes, semmihez nem hasonlítható lelki ölelésben egyesülök a Keresztre Feszítettel... Ó, mily csodálatos, mély, semmihez sem fogható szeretet!!! Ő meghalt értem! Tettével, szeretetével lángra gyújtotta szívemet. A legjobban csak arra vágyom, hogy én is az életemet adjam Érte. Életem legboldogabb pillanatai a Szentmise és a Szentáldozás. Az Isten kimondhatatlan kegyelme, hogy bele nem halok ebbe a boldogságba, amikor Ő a szívembe tér. Ez az egyesülés nem hasonlítható itt a földön semmihez. Ez maga a mennyei boldogság. És az Úr kitart bennem egyik szentáldozástól a másikig. Vagyis mindig velem van, szeret, beszél hozzám, és megoltalmaz minden rossztól, az ördög minden cselvetésétől. Valósággal beburkol az Ő szeretetébe. Én együtt szenvedhetek Vele. Micsoda kitüntetés! Ő menti általam a lelkeket. Sokszor úgy érzem, hogy én már itt a földön is a mennyben vagyok, mert Ő bennem él, és én Őbenne.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok nagyon boldog, békességgel és Isten iránti nagy szeretettel teli nagyböjtöt.

Imával, szeretettel: Mária Julianna