2018. október 29., hétfő

Athanasius Schneider püspök a papi cölibátusról

A magánkiadásban megjelent könyvet a készítői a teljes terjedelmében elérhetővé tették a Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjteményében, magyar nyelven és eredeti angol nyelven egyaránt. Az elolvasását mindenkinek jó szívvel ajánljuk!
Fülep: Gyakran hallani még főpapoktól is, hogy a cölibátus törvénye nem más, mint holmi örökösödési problémákat megelőző, középkori eredetű jogtechnikai eszköz. Az igazság azonban az, hogy a papi nőtlenséget már a Kr.u. 300 körüli elvirai zsinat is előírja [1], a legfőbb hivatkozási pont pedig Pál apostol tanítása [2], az apostolok pünkösd utáni életformája, Krisztus felszólítása [3] és az Úr Jézus egészen Atyjának szentelt élete. A papi cölibátus értelme és célja mindenekelőtt Krisztus teljes egzisztenciális követésében rejlik. Lényegénél fogva természetfeletti, ezért fogadják mindig is értetlenül, és ezért támadják az Egyház ellenségei.
Schneider püspök úr: Így van. A legrégebbi dokumentumot, amely figyelmezteti a papságot a papi önmegtartóztatás hagyományos törvényének megtartására, a Spanyolországban rendezett elvirai zsinat tette közzé a 4. század elején. A hagyományos előírás szerint a püspökök, papok és diakónusok egy háztartásban élhettek a feleségükkel, de teljes nemi önmegtartóztatást kellett fogadniuk. Ez volt régen a cölibátus értelme, és lényegét tekintve ez ma is. Az önmegtartóztatás minden korban ugyanazt jelenti.
Jeruzsálemi Szent Cirill például egyik 380-as katekézisében kijelentette, hogy a jó pap nem élhet házaséletet a feleségével. Akkoriban a legtöbb papnak volt még felesége. A 4. századi egyházatya kijelenti, hogy a jó pap nem élhet házaséletet a feleségével. Sőt, még erősebben fogalmaz: a pap nem él házaséletet a feleségével. Hangsúlyozza, hogy „ papra” gondol.
Szent Ágoston korában az Egyház zsinatot tartott Karthágóban 390-ben, ahol figyelmeztették a papokat arra, hogy meg kell tartaniuk az állandó nemi önmegtartóztatás kötelezettségét, mely apostoli hagyomány. A 4. századi Egyház jobban tudta, mi számít apostoli hagyománynak, mint azt mi manapság tudhatjuk.
A római katolikus egyház mindig is megtartotta ezt az apostoli hagyományt. Csak a görög egyház szakított a teljes önmegtartóztatás apostoli törvényével a 7. század végén, és megengedte, hogy a diakónusok és a papok házaséletet éljenek, a püspökök esetében azonban nem. Itt ellentmondást látunk. Miért nem élhettek a püspökök házaséletet?
Mikor a keleti egyházak később egyesültek Rómával, Róma kivételt tett, illetve bizonyos értelemben engedélyt (indultumot) adott nekik, hogy megkönnyítse a megtérésüket, mivel a fő kérdés a Szentlélekre és a pápai primátusra vonatkozó tanítás volt. A keleti egyházak elfogadták a legfontosabb dogmatikai kérdéseket, a Szentszék pedig, hogy előmozdítsa az egységet, azt mondta, hogy érvényben maradhat a 7. században bevezetett törvényetek, és a papok és a diakónusok továbbra is élhetnek házaséletet feleségükkel.
A görög egyház 7. században bevezetett törvényében azonban további ellentmondásra bukkanunk. Az első ellentmondás az volt, hogy a püspök nem élhet házaséletet a feleségével. A második ellentmondás az, hogy a pap és a diakónus nem nősülhet újra, ha a felesége meghal. Miért nem? Ez is érthetetlen. Ez is ellentmondás. Ha a törvény nem lát semmi kivetnivalót abban, hogy a pap házaséletet éljen a feleségével, akkor miért nem nősülhet újra, ha megözvegyül?
Ez is teljesen logikátlan. Az egyetlen logikus magyarázat az, hogy a gyakorlatuk szemben áll az apostoli hagyománnyal. A diakónussá vagy pappá szentelt cölebsz férfi nem nősülhet, az ortodox egyházban ma is ez a szabály. Jól mutatja ez, mennyire ellentmondásos a cölibátus egész kérdése az ortodox egyházban.
Fülep: Jáki Szaniszló OSB világhírű teológus professzor felhívja a figyelmet arra [4], hogy a cölibátus és a papság mély teológiai kapcsolatának a nyoma a bizánci egyházfegyelemben is kimutatható. A nős pap az áldozatbemutatás előtti éjszaka nem hálhat a feleségével...
Schneider püspök úr: Az ortodox pap nem mutathatja be az eucharisztikus áldozatot, ha előző este házaséletet élt a feleségével. Csak akkor ünnepelheti a pap helyesen a szent Eucharisztiát, ha nemi önmegtartóztatást végez. A pap azonban mindig alter Christus, vagyis másik, második Krisztus. A katolikus papnak általában naponta kell miséznie, már csak ezért is állandó nemi önmegtartóztatásban (cölibátusban) kell élnie.
Fülep: A pap házasélete és az eucharisztikus áldozat bemutatása végső soron kizárják egymást.
Schneider püspök úr: Igen, a két dolog ellentmond egymásnak. Miért csak az előző éjszaka tartóztatja meg magát a házasélettől? Ha négy nappal korábban élt házaséletet a feleségével, akkor misézhet. Mitől annyira más a kettő? Ez is ellentmondás.
Fülep: A cölibátus törvényének, teológiájának kilúgozása a papság lényegét célozza. Ennek további súlyos következménye az, hogy az Egyház meggyengül. A pap a felesége és a családja lévén – akiknek iskolát, orvost, békés körülményeket, anyagi biztonságot kell biztosítania – elkerülhetetlenül szorosabb függésbe kerül az állammal. Üldözés és elnyomás idején a családos pap könnyűszerrel zsarolható, elhallgattatható. Sajnos az ortodoxia története és a kommunizmus időszaka erre is mutat sok szomorú példát.
Schneider püspök úr: Persze, a kommunistákkal való együttműködés. Egyértelmű, hogy azok a lelkipásztorok, azok az ortodox papok, akiknek családjuk és gyermekeik vannak, a gyermekeik védelmére irányuló természetes ösztönükből fakadóan szükség esetén együttműködnek a kormánnyal. Bizonyos szempontból ez érthető is.
Ezek a lelkipásztorok vagy ortodox papok persze olykor a vértanúságot is vállalták. A legtöbb pap azonban, aki az üldöztetés idején vértanú lett, cölibátusban élt. Ebben az esetben ugyanis könnyebb a papnak ellenállnia a kormánynak vagy az igazságtalan és embertelen politikának, akkor is, ha ezért üldözni fogják.
Ez azonban csak az egyik szempont, és nem is a legfontosabb, hiszen a legfontosabb szempont az emberi félelem, amelytől a cölebsz pap sem feltétlenül mentes. És a cölebsz papok között is voltak jó néhányan, akik kiszolgálták a rendszert.
A karrierizmus miatt sok pap ma is együttműködik a keresztényellenes politikai hatalmakkal. Ma is akad jó néhány pap és püspök, aki karrierizmusból együttműködik az új diktatúrával, a gender ideológia diktatúrájával. Azért működnek együtt, hogy magasabb egyházi tisztségeket kapjanak, vagyis emberi gyengeségük miatt. Ki kell tehát alakítanunk magunkban a Krisztusért való harc szellemét. Krisztus igaz katonáinak kell lennünk. Ismét ki kell alakítanunk magunkban ezt a lelkiséget.

Jegyzetek:
[1] „Úgy határoztunk, hogy a püspökök, papok és diakónusok, s az oltár szolgálatára rendelt összes klerikusok tartózkodjanak feleségüktől s a gyermeknemzéstől. Aki ezt nem tartaná meg, zárják ki a klerikusok közül.” (33. kánon)
[2] vö. 1Kor 7,7; 32–34.
[3] Mt 12,19; 19,12.
[4] Jáki Szaniszló László (1924–2009) magyar katolikus bencés szerzetes, teológus, fizikus, tudománytörténész, tudományfilozófus egyetemi tanár, a Templeton-díj tulajdonosa. Több mint 50 könyvének egyike A papi cölibátus teológiája (Ecclesia, Budapest, 1997) [Ebből a könyvből egy lényeges részlet ide kattintva elolvasható - KV szerk.]

A kölni dóm főkapuja fölé "vízköpővé" faragták a hamisprófétát.


A képen a következők lehetnek: 1 személy

Források:
- katholisch.de, https://www.katholisch.de/…/franziskus-lachelt-vom-kolner-d…
- Koelner Dom Official / Instagram, https://www.instagram.com/p/BpZf8DYnDYt/

(A faragványt az eredeti hírtudósítás nevezi "vízköpőnek".)

Isten szemével

2018.10.21.
1.
Hang: Nem lehet ilyen a pápa… hideg igazolás.
Jézus: A pápának tisztelni kellene a hagyományokat. A humanitás és szolidaritás hangoztatása hideg igazolása a hamisságoknak.
2.
VI Pál pápa szentté avatásáról volt szó.
Kép: Egy hatalmas virág gyönyörű szép szirmokkal.
Jézus: A nagy virág gyönyörű szirmaival az Én Egyházamat jelenti. A II Vatikáni Zsinat reformjaival ezeket a szirmokat kezdte megnyirbálni.
3.
Kép: Normafa arany színben ragyog. A dombok, a fű, a fák, a levegő, minden arany színű.
Jézus: Égi áldást szórunk a Szent Anna rétre és az ott engesztelőkre.
4.
Arról volt szó, hogy szeretnének Európai határokat létrehozni.
Kép: Magyarország határát fehér fényű vonal rajzolja ki, olyan Magyarország, mint egy szigetország.
Jézus: Drága kis Magyarjaim, Édesanyám kedves választott népe, még sokat kell harcolnotok a szuverenitásotokért, a szabadságotokért, de nemzetetek fenn fog maradni, és fel fog emelkedni a többi nemzet fölé.
5.
Azokért az országokért imádkoztam, ahol bejönnek a migránsok Európába, úgy mint: Görögország, Olaszország, Spanyolország.
Kép: Fehér vonal Európa déli határain, a fehérség észak felé tolódik.
Hang: Behódolni nektek.
Magyarország helyzetére gondoltam.
Kép: Magyarország fehéren fénylik Európában.
Hang: Páratlan dicsőségben lesz részed Magyarország.
Jézus: Addig sikerül visszatartani a migránsokat, amíg a fehér vonal tart a képen. De sajnos a tömeg akkora, hogy ez a fehér határvonal egyre északabbra hatol. Nem szabad behódolni nektek Keresztényeknek, mert az Iszlám vallás egészen beborítana. A második képen a hazátok fehéren fénylik, mert Édesanyátok és az egész Szentháromság segítségével kormányotok és a nép bátorságával megmenekültök az ellenségtől, és páratlan dicsőségben lesz részetek.
6.
Európáról volt szó.
Hang: Összeomlás előtt áll.
Jézus: Európa összeomlását a rossz migrációs politika fogja okozni.
7.
Álom: Bemondták a TV-ben: a muzulmánok kezdték Medjugorje-t figyelni drónokkal a magasból.
Jézus: Ez az álom azt jelenti, hogy a muzulmánok fontos támadási pontnak látják Medjugorje-t, melyet szüntelenül elárasztanak a Keresztény zarándok csoportok. Akár tömeggyilkosságokat is tervezhetnek. Az ő vallásuk szerint a Keresztények irtása Allah szemében erény. De ne féljetek kicsinyeim, mert Édesanyám a zarándokokat hatalmas palástjával beborítja.
8.
Kép: Egy hajón többen voltak, a hajó ablakán egy drón szállt be, követett valakit.
Jézus: Ez az álom a jövőről szól. A hajó és a rajta lévők a rejtekben működő, bujdokoló, hűséges engesztelők jelképe. A drón pedig üldözőiket, az antikrisztus embereit jelképezi.
9.
Hang: Üres lángok, üres vágyak.
Kép: Egy dombon kis lángok egymás mellett.
Jézus: Vannak földi vágyak, ami után lángoltok, de ezek a lángok üresek, értéktelenek. Pl: vágy a siker, a hatalom, a pénz, és az anyagi javak után. Ezek összehasonlíthatatlanok a Mennyei boldogság iránti vággyal, az Irántam égő forró lánggal, amelyek hatalmasak.
10.
Egy ünnepi misén hangversenyszerű énekeket énekeltek, nem tudtam átérezni azokat.
Érzés: Egy miseének akkor tudja átjárni a lelkemet, ha én is ismerem az éneket és én is énekelem.
Jézus: Mi Égiek a szentmisén elhangzó minden énekben tudunk gyönyörködni, de a legjobban az tetszik nekünk, ha a híveknek ismerős szövegeket és dallamokat hallunk, mert akkor mindenki együtt dicsőít Minket a szentmisében.
11.
Egy faluban voltam, azon gondolkodtam, hogy menjek-e el a temetőbe.
Fizikai érzés: Mintha egy súly nehezedett volna rám.
Érzés: Ha elmegyek, annak súlya van, nem üres cselekedet.
Kép: Szürke színű lelkek, örömujjongással fogadnak a két kezüket az Ég felé emelve.
Kép: Egy liliom sziluettje.
Jézus: Nagy ereje van annak a cselekedetnek, ha elmész a temetőbe, és imádkozol a lelkekért. Egy képen mutattam neked, mennyire boldogok, hogy tisztul a lelkük, és egy másik képen, a liliom sziluettjével azt fejeztem ki, hogy közülük egyesek egészen megtisztulva röppentek fel a Mennybe.
12.
Hang: Mindenki haza jött, és mosolyog.
Kép: Egy fel-fel néző tölcsér virág.
Jézus: Mindig nagy boldogság tölt el, ha látom hazaérkezni gyermekeimet. Gyönyörködöm a mosolyukban. A felfelé néző tölcsérvirág az ő szimbólumuk.
13.
Kép: Egy barlangban vagy egy bányában voltam, egy nagy fekete tartály közeledett felém, mely egy szemetes konténerhez hasonlított.
Jézus: A barlang vagy bánya nagy bűnökben fetrengő emberek helye, de élőké, akiket menteni akarsz. A tartály, ami közeledik feléd a sátán, aki meg akarja akadályozni munkádat.
14.
Kép: Teljes légzőrendszer fehéren fénylett. Látszott a gége, a légcső, és a tüdő is
Jézus: Csak annak van földi élete, aki lélegzik. Ha kiszáll a lelke, megszűnik lélegezni. A lélek szó a lélegzésből származik, vagy fordítva. Ilyen nagy a szerepe a légzőrendszernek a földi életben.
15.
Hang: Minden áldozatod kedves.
Az áldozat a szeretet felső foka. Ezért olyan kedves Nekem. Csak az tud áldozatot hozni, aki nagyon szeret.
16.
Hang: Be kell számolni, hogy miket csináltatok, miket beszéltetek Velem mostanában.
Kép: Egy folyó partján egy Karácsonyfa, tűzijátékszerűség a tetején és ágain.
Jézus: A Karácsonyfa az Én állandó ünneplésem jelképe. A tűzijátékszerű fények rajta a jócselekedetek, áldozatok, az elmélyült beszélgetések Velem, az elmélkedések, és szemlélődések szenvedésem és életem felett.
17.
Hang: Kőből-porból tüzestó.
Jézus: Az anyaghoz való görcsös ragaszkodás a pokolba, a tüzes tóba vezet.
18.
Hang: A Szűzanya Önmagától nem mond a sátánról véleményt.
Kép: Szűzanya.
Jézus: Édesanyám tudja, hogy még a sátánt is Atyám teremtette. Akkora szeretet van Benne, hogy nem mond róla véleményt, pedig ő a legnagyobb ellensége.
19.
A talajvízről volt szó.
Hang: Ez följön.
Kép: Egy férfi jobbra fordulva áll egy mélyedésnél, ahol víz jön fel.
Hang: Ez tisztátalan.
Jézus: Szennyvízhez hasonlítom a pokolból feljövő démonokat, akik elárasztják a Földet kísértésekkel. A kísértések tisztátalanok, védekezzetek lelki fegyverekkel, bűnbánattal, imával, a szentségek felhasználásával.
20.
Hang: Nem tudom, hogy funkcionálhat-e, mint világítótorony.
Kép: Két férfivel egy templomtoronyban voltam, a harang működését néztük felfelé nézve. Épp jött valaki a templomtoronyba vezető lépcsőkön, majdnem felért.
Jézus: A templomok azért vannak, hogy megvilágítsák az utat gyermekeimnek. Sajnos nem minden templom szolgál világítótoronyként. Sok közülük összeroskad, rommá válik, mert nem törődnek vele. A képen Én haladok fölfelé hozzátok a toronyba. Meg akarom vizsgálni, hogy vajon fog-e világítani nektek. Nagyon sok múlik azon, hogy ki a templom „gazdája”, plébánosa, aki gondoskodik róla, és az Én házamat népszerűvé teszi-e.
2018.10.28.
1.
Hang: Csak ezt akarom neked elmondani, hogy…
Kép: Egy örvényszerűség mellett áll egy ember.
Hang: Legyen.
Jézus: Csak ezt akarom neked elmondani, hogy a bűn annyira elhatalmasodott a világban, hogy a természeti katasztrófák sok-sok embert el kell, hogy nyeljenek ahhoz, hogy a maradék felébredjen és megtérjen.
2.
Hang: Az Egyháznak.
Hang: Hogy tényleg tanuljon.
Jézus: Az Egyháznak sok szenvedésnek kell átmennie, hogy megszabaduljon a jelenlegi tévutakról, hogy megtanulja az Istenhez és a tízparancsolathoz való tartozását. Ezért engedem meg a Keresztényüldözéseket.
3.
Hang: Hogy mersz szembenézni vele?
Arról volt szó, hogy Magyarország ellenáll a migránspolitikának.
Kép: Egy férfi jobbra fordulva mérgesen rázza az öklét.
Jézus: Te, az igazság mellett álló kicsiny seregem, csak Szentlelkem segítségével mersz szembeszállni a migránspártiakkal. Mint hazaszerető emberek, már most bátran megvalljátok elveteket, hogy nektek Keresztény Európa és Keresztény Magyarország kell. Ha majd az antikrisztus hatalomra kerül, ezért üldözésben lesz részetek.
4.
Hang: Hatalmat.
Kép: Egy kőszobor, ki egy személyt ábrázolt, de nem tudtam kivenni, hogy kit.
Kép: Egy nagy fém szobor, egy lábat ábrázolt egy talapzaton.
Jézus: Az antikrisztus fellépése után hamarosan megszilárdítja hatalmát. Szobrokban imádtatja magát a kiüresített templomokban. A talapzaton lévő láb azt fejezi ki, hogy mindenkit eltapos, aki nem imádja.
5.
Hang: A miénket.
Arról volt szó, hogy saját papot kell vinni valahová.
Jézus: Ne válogassatok, becsüljétek meg azt a papi gyermekemet, akit közétek helyeztem. Őt kérjétek, őt hívjátok, ha lelki problémátok van. Gondoljatok arra, hogy sok településnek nincs is papja.
6.
Hang: Kezd emelkedni lassan, fel kell zárkóznotok.
Kép: Az Úr Jézus emelkedik fel az Ég felé.
Érzés: Nekünk csatlakozni kell Hozzá.
Jézus: Egyre jobban el kell zárkóznotok a világtól, hogy képesek legyetek felemelkedni az Ég felé, mint Én, a ti Uratok.
7.
Hang: Megjátszani.
Hang: Hollandiát.
Jézus: Teremtményeim, ne akarjátok megjátszani, hogy nincs semmi baj. Bizony, az északi államokra vészesen közeledik a jégtáblák olvadásának katasztrófája.
8.
Hang: Még a legerősebbet is megtöri az Isten.
Kép: Mennyei Atya képe, körülötte egy kisugárzás, mely Isten erejét mutatta.
Kép: Egy kemény ember, kit Isten ereje kettétör, mint egy pálcikát.
Jézus: Sokan nem hisznek Isten akaratában és végtelen erejében. Csak magukban hisznek. Gőgösek, és ha nem térnek meg, összetörnek Isten kezében.
9.
Hang: Élhetetlenné válik életed.
Jézus: Ember! Ha Isten nélkül éled le életedet, és elmerülsz a világ dolgaiban, lehet, hogy találkozol földi örömökkel, sikerekkel, gazdagsággal, de mindez csak látszat, mert a végén minden elvész, ami számodra érték volt, értelmetlenné válik életed, lelked elkárhozik.
10.
Hang: Hosszadalmas ez neked.
Jézus: Ahogy éled az életedet, hosszadalmas az neked, de ha majd a Mennyből visszagondolsz rá, egy pillanatnak tűnik.
11.
A tartozásról volt szó.
Hang: Mindenki méltó a maga bérére.
Kép: Moslékszerűség, rossz ránézni.
Jézus: Azért láttad mosléknak, undorítónak a képet, mert a tartozás bűn, lopásnak számít. De csak akkor, ha nem adják meg időben. Pedig aki lop, a túlvilágon megfizet érte.
12.
Kép: Valaki megütögeti apukám fejét.
Jézus: Ezt a képet a gonosz adta neked, hogy a szülői tekintélyt rombolja benned.
13.
A misén Kapisztrán Szent Jánosról volt szó.
Kép: Egy egyén fehér ruhában, kapucni a fején. Az arca nem látszott, mert a kapucni takarta. Dél-nyugat felé nézett.
Jézus: Kapisztrán Szent Jánost láttad, aki szomorúan néz az Észak-Afrikából beözönlő migránsok seregére.
14.
Hang: Mezítláb.
Hang: Az egész.
Kép: Két láb szandálban mezítláb, leoldódik a szandál a lábról, a láb teljesen szabaddá válik.
Jézus: Számomra az áldozathozatal egyik nagyon kedves formája, ha a medjugorjei keresztutat mezítláb teszed meg. Ezzel a kis szenvedéssel sok lelket tudsz szerezni nekem.
15.
Hang: Jóakaratban.
Jézus: Rendkívül fontos tulajdonság az akarat. Csak az tud jókat cselekedni, ki tele van jó szándékkal.
16.
Hang: Elkerülhetetlen utaid ezek.
Kép: Arany fény.
Jézus: Itt a lelki szenvedéseidre gondolok, amit rosszakaróid okoznak neked. Ezek elkerülhetetlenek az életedben, de vigasztalásul arany fénnyel borítalak be.
17.
Kép: Egy lefelé forduló csillag, még az ágai is lefelé hajlanak, szinte lógnak.
Jézus: A lefelé forduló csillag olyan választottjaimnak a szimbóluma, akikből hiányzik az alázat és engedelmesség, és ezért letűnnek az emberek szeme elől. Visszavonom tőlük a kegyelmet.
18.
Arról volt szó, amikor az Egyházi emberek sem azt teszik, amire az Úr Jézus tanít.
Kép: Jézus a kereszten, nagyon szenved. Jön valaki, és nagy erővel még hasba is vágja.
Jézus: A kép azt fejezi ki, hogy az emberiségnek nem elég, hogy kínszenvedésemmel és kínhalálommal megváltottam a pokoltól, és kiengeszteltem értük Atyámat, hanem szeretett Egyházam új fájdalmakat okoz Nekem olyan reformokkal, amely nem egyezik az Én hagyományos tanításommal.
19.
Hang: Félidő.
Jézus: Rohamosan közeledik a félidő, amely az antikrisztus uralmának a beteljesedése és a vége lesz.
20.
Hang: Nekünk nem volt ilyen, hogy dolgozni.
Hang: Találékonyak.
Jézus: Ma sok olyan fiatal van, akit a körülmények miatt nem ismerték meg a rendszeres mindennapi munkát. De találékonyak voltak, és különböző furfangokkal segélyhez jutottak. Ugyanúgy vannak a migránsok, akik ellepik Európát, és munka nélkül élnek a tehetősebb Európai országok nyakán, mert ők is találékonyak. Ez nem ügyeskedés, hanem mások kihasználása, lustaság, és kényelemszeretet. Tehát bűn.
21.
Kép: Egy férfi velem háttal, kék a felső ruházata, fehér sapka a fején, biciklit tol maga mellett.
Kép: Démonok a pokolban, jönnek fel a Föld felszínére, és kísértenek.
Jézus: A pokol kapui nyitva vannak, és akadálytalanul törnek fölfelé a gonosz lelkek, hogy kísértsék és háborgassák gyermekeimet. Ez a férfi sem kivétel.
22.
Kép: Hegyek, egyesek magasabbak, mások alacsonyabbak.
Jézus: A hegyek különböző életutakat jelentenek. Az alacsonyabbak könnyen járható utak, a magasabbak nehezebben.
23.
Kép: A Fatimai Szűzanya balra néz.
Hang: A betegek.
Jézus: Édesanyám arra hívja fel a figyelmedet, hogy imádkozz a lelki és testi betegekért.
24.
Hang: Annyira rendes volt… az elején.
Jézus: Választottjaimnak megmondtam, hogy az antikrisztus úgy fog fellépni, mint a béke embere. Engem fog utánozni kedvességben, elbűvölő szeretetben, nagylelkűségben. De majd eljön az idő, amikor megmutatja igazi kegyetlen arcát, és keményen uralkodni fog rajtatok.
25.
Hang: Biztonsági kaja.
Hang: Vegyük észre.
Jézus: Kísérjétek figyelemmel az eseményeket, és gyűjtsétek az elálló élelmiszereket, vizet, takarót, gyógyszert, gyufát, és gondoskodjatok fűtési lehetőségről. Sajnos, a gyermekeim többsége nem veszi észre, hogy közelednek a háború, a Keresztényüldözés, és a sátán pecsétje Kell, hogy legyenek tartalékaitok..
26.
Hang: Kis angyaloknak ez.
Jézus: Azok a lelkek, akik a Földön a legkisebbek, névtelenek, alázatosak, de tele vannak szeretettel és áldozattal, bőséges kegyelemben részesülnek majd a Mennyben. Ők az Én különösen szeretett Angyalkáim.