2013. január 31., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Atyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet
 
2013. január 30. szerda, 23:10
Drága szeretett leányom, az emberi élet megsemmisítése növekszik azok kezei által, akik ezt az Isteni ajándékot nem tisztelik. E förtelmes bűn miatt Atyám haragja olyan tetőfokot ért el, hogy “üvöltését” hallani lehet Mennyország szerte.
Haragjának Keze ki fogja űzni ezt a gonoszságot, mivel kitépi majd azokat a gonosz embereket és elpusztítja őket. Mert minden, állathoz hasonlóan lemészárolt emberért az elkövetőket Atyám a Pokol tüzébe fogja dobni.
Kérlek titeket, vegyétek tudomásul, amint a háborúk fokozódnak, a gonoszok felelősségre lesznek vonva azok között a diktátorok között. Ők ki lesznek gyomlálva, és az az Igazságszolgáltatás lesz kiosztva nekik, amelyet magukra vontak.  
Az emberek nem láthatják, amit Én látok. Nem ismerik a gonoszság nagyságának következményét az élet megsemmisítésében, a Föld megsemmisítésében és az emberek felebarátjaik általi üldöztetésében.
Atyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet. Elég volt! Ennek a gonoszságnak az a gyökere, hogy az ember nem fogadja el Isten Létezését. Az ember játszik az élettel, mintha mindent ellenőrizne a Földön, amely fölött nincs hatalma. Nem lehet megengedni, hogy ez a gonoszság folytatódjék. Ez ellen tenni kell valamit, és azok fognak Isten előtt félelmet érezni, akik nem fogadják el az Ő Törvényeit.
Jézusotok


(*): Itt a harsogásnál sokkalta erősebb hangról van szó. A Bibliában is használt. Itt a tetőfokára hágott harag váltja ki…  
pl.
Oz 11,10 – Az Urat fogják követni, aki úgy fog majd ordítani, mint az oroszlán; igen, ordítani fog, és fiai elősietnek nyugatról. …
Joel, 4, 16: “És bömböl az Úr Sionról, és hallatja szavát Jeruzsálemből; és megrendül az ég és a föld, de népének menedék az Úr, és Izrael fiainak erősség.”
Ámos, 1, 2: “És bömböl az Úr Sionról, és hallatja szavát Jeruzsálemből; és elhervadnak a pásztorok ékes mezői, és kiszárad a Kármel teteje.”

2013. január 30., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A gyűlölet, a gyilkosság és a felebaráti szeretet hiányának növekedése mérhetetlen, és a bűn futótűzként fertőzte meg a Földet

2013. január 29. kedd, 4:15
Drága szeretett leányom, a Sátán dühe elönti a Földet, mivel a Szentlélek oly sok lélekben növeli Isteni Jelenlétét e Küldetés és más Küldetések által, melyeket Én szentesítettem. 
A gyűlölet, a gyilkosság és a felebaráti szeretet hiányának növekedése mérhetetlen, és a bűn futótűzként fertőzte meg a Földet.
A felkészülés időszakát nagy gondossággal kell most elkezdeni Visszajövetelem Nagy Napjára. Mivel ti, szeretett Követőim, válaszoltok Hívásomra, Én meg fogom növelni a hiteteket, és ti mindenhol sokasodni fogtok.
Ez a Küldetés a tetőpontja minden utasításnak, melyet Atyám az emberiség számára adott, mindazoknak, akik előtettek voltak. Hát nem értitek, hogy amikor a próféták a kezdetektől fogva leírták az Úr napját, akkor ez az Én Időmre vonatkozik, arra az időre, amelyben az utolsó szövetséget fogom beteljesíteni?
Az Én tervem az, hogy eljöjjek és megadjam nektek az örök életet, amelyet akkor ígértem meg, amikor Kereszthalálom által megszabadítottalak titeket a bűn láncaitól. Azoknak mondom közületek, akik bizalmatlanok Velem szemben: tudnotok kell, hogy Én egy ilyen Küldetésben, mint ez, sohasem tudnálak megtéveszteni benneteket. Nem kérnélek titeket, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lelkeket, és legyőzni gonoszt, vagy nem ösztönöznélek arra benneteket, hogy imádkozzatok, ha Én nem a ti Jézusotok lennék, Aki most hívásával Hozzátok fordul.
Szegény kicsinyeim, ti most egy vadonban éltek, mely nem tőletek származik. Én vagyok a ti egyetlen kiutatok. Hogyha most nem követtek Engem, akkor vándorolván, bolyongva és félrevezetve elvesztegetitek az időt. A hitetek csak a Szentségek által maradhat erős. Tartsátok meg a hiteteket, és kövessetek Engem. Ez minden, amit kérek. Aztán még, hogy imádkozzatok a lelkek megmentéséért.
Én sohasem foglak elítélni benneteket azért, ha nem fogadjátok el ezen Szent Üzeneteimet. De sohasem fogom megbocsátani, ha Isten szava ellen káromkodtok, mely a Szentlélek Ereje által adatik nektek. Ha nem hisztek Üzeneteimben, akkor távolodjatok el azoktól, de legyetek továbbra is odaadással Irántam.
Drága Tanítványaim, ti hamarosan egy nagy hadsereget fogtok létrehozni és egy erős védelmet Isten ellenségei ellen. Amint ez a hadsereg növekszik erejében, kérlek benneteket annyi felszentelt szolgát bátorítsatok arra, hogy segítsenek titeket, amennyit csak lehetséges.
Fontos, hogy biztosítsák a napi Szentmisét és a Szentáldozás Szentségét a rászorulók számára, függetlenül attól, hogy mennyi ellenállásra találnak.
Jézusotok

2013. január 29., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Hamarosan megszavaznak egy törvényt, amely hatályon kívül helyezi az istenkáromlás jelentését

2013. január 28. hétfő, 21:15
Drága szeretett leányom, mondd meg Tanítványaimnak, hogy Szent Szavam iránti odaadásukat sohasem szabad feladniuk.
Az ateizmus növekedése azt jelenti, hogy már az Isten és az általa előírt törvények puszta említése is felháborodást okoz. Ez odáig fajult már, mintha Isten szerepének említése is istenkáromlás lenne az életetekben.  
Hamarosan megszavaznak egy törvényt, amely hatályon kívül helyezi az istenkáromlás jelentését, annak érdekében, hogy kiirtsanak minden nyilvános Isten iránti hűséget.
Ti, szegény követőim, nehéznek fogjátok találni, hogy felemeljétek a hangotokat az Én Nevemben. Sértegetni fognak benneteket, és szörnyű dolgokat fognak kijelenteni Rólam, mégsem lesztek képesek megvédeni Engem.
Ezeknek a Keresztény országoknak, ahol az emberek tisztelnek Engem, nem lesz megengedve, hogy Kereszténységüket kinyilvánítsák e törvények miatt, melyek ellentmondanak Tanításaimnak.
Oly sokan nem akarnak tudni Rólam. Azokat közületek, akik követnek Engem, üldözni fogják. Ezalatt azt értem, hogy minden alkalommal, amikor megpróbáltok imádkozni Hozzám, visszavonultságotokban félbeszakítanak benneteket. Minden alkalommal, amikor megpróbáljátok magatokhoz venni a Szentségeket, egyre nehezebbé teszik azok elérhetőségét.
Aztán, amikor imacsoportokat hoztok létre, azt fogják mondani nektek, hogy szüntessétek be azokat. A csoportok mindegyike ellenállásra talál majd, de nemcsak bizonyos körökön belül, hanem a csalók még azzal is próbálkozni fognak, hogy beszivárogjanak a csoportokba, azzal a céllal, hogy tönkretegyék azokat a gyümölcsöket, amelyeket eredményként fognak teremni. Olyan ellenállásnak lesztek tanúi, mint eddig még soha az Irántam való odaadásotok, a Keresztes Imahadjárat Csoportjai és az Üzeneteim miatt.
Sok pap és egyházi személy gyorsan válaszol hívásomra, mivel ők ismernek Engem és felismerik a Hangomat. Oly sokan lesznek továbbra is az elhivatottak, mivel válaszolni fognak azon kérésemre, hogy készítsék fel a lelkeket.
De ahogyan növekszik az ő számuk, úgy fognak mások felháborodással és ítélkezéssel felemelkedni nyájuk közül. Ők – akik válaszolni fognak -, az Irántam való szeretetük miatt szenvedni fognak. Ellenségeik azokból állnak majd, akik bár szeretnek Engem, de mások által félre vannak vezetve; azok által, akiknek hűséget esküsznek. Másokat pedig a gonosz szelleme fogja kísérteni, hogy elítéljenek Engem. Ezt azért fogják tenni, hogy megakadályozzák azon Tervemet, hogy teljesítsem Atyám Akaratát: megmenteni a lelkeket, és átölelni Isten minden gyermekét az Ő Új Paradicsomában.
Nektek az ilyen erőfeszítéseknek ellent kell állnotok, de maradjatok mindenkor méltóságteljesek. Imádkozzatok továbbra is azokért a felszentelt szolgáimért, akik, az egyik Arcomat megcsókolják majd – mint ahogyan azt őket megelőzvén Júdás is tette –, miközben a másikkal elárulnak Engem.
Ezen gyötrelmek közepette Én veletek maradok, mert még ti is meg fogtok döbbenni attól a méregtől, amely azok szájából fog rátok ömleni, akik azt állítják, hogy a Tanítványaim lennének.
Jézusotok

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2013. január 1. Szentségimádáson Jézus:
„Drága kislányom! Az idő rövid. Készülj, mert eljön a Nagyfigyelmeztetés! Minden összeomlik. Az emberek egyetlen pillanat alatt megváltoznak. Mindenki tudni fogja, hogy hol a helye. Aki eddig a mammont hajhászta, az most Felém fordul, és a gyóntatószéket fogja keresni. Aki paráznaságban élt, az ott hagyja bűntársát, és mellét verve siratja bűneit. Aki eddig uralkodott mások fölött, az most engedelmeskedik törvényeimnek, és alázatosan borul le Előttem.
Gyermekeim! Készüljetek! Olyan kegyelmet bocsátok le a földre, amilyen még nem volt, amióta ember él a földön. A Szentlélek megvilágosító kegyelme minden ember szívét, lelkét és elméjét át fogja járni. Az Ő fényében tartanak bűnbánatot az emberek. Köszönetet fognak mondani minden értük mondott imáért, és megteszik, amire a Szentlélek figyelmezteti őket. Tömeges megtérések lesznek. Ha nem lennének megátalkodottak, akik továbbra is elmerülnek bűneikben, akkor már itt lenne a Paradicsom. De sajnos még ekkora nagy kegyelem ellenére is lesznek, akik szabad akaratuk révén ellene mondanak a kegyelemnek. Ezek lesznek továbbra is a sátán eszközei, minden baj okozói. Imádkozzatok értük, mert ha kitartanak bűneikben, örökre elvesznek. 
Drága gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Most hozzátok fordulok. Vigyázzatok! Ellenségetek a sátán szüntelen ott ólálkodik körülöttetek, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen a hitben! A hit a legerősebb fegyver a sátán kísértése és támadása ellen.  Hitetekkel legyőzitek a gonoszt, minden félelmet, és nagyon megdicsőítitek Nevemet. A hit erejével átjárt ima a leghatékonyabb, mert meghallgatásra talál, sőt mindent elnyer, ami az üdvösségetekre válik. Az Istent félőknek a hit olyan, mint a levegő. Vagyis a keresztény hit nélkül halott. Imádkozzatok! Esdjétek le a hit kegyelmét mind a magatok, mind mások számára! Imádkozzatok a megtérés kegyelméért, mert mondom nektek, sokan meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetéskor súlyos bűneik láttán. 
Az idő rövid. Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik. A Nagyfigyelmeztetéssel elindul az átalakulás. Készüljetek! Soha nem látott kegyelem kiáradásának lesz tanúja a föld. Az emberek egymás nyakába borulva fogják siratni bűneiket. Bocsánatot kérnek azoktól, akiket megkárosítottak, vagy megrágalmaztak, és igyekeznek jóvátenni ellenük elkövetett bűneiket. Szentlelkem fogja betölteni az embereket. Nem fogtok ráismerni ellenségeitekre, rosszakaróitokra. Ti csak imádkozzatok, hogy eljöjjön ez a nagy Szentlélek kiáradás, és lehetőleg mindenki megtérjen. Házasságok fognak helyreállni. Mindenki a békét és a kiengesztelődést fogja keresni. Kérjétek az aratás Urát, hogy mutassa meg nagy irgalmát még ez egyszer, mielőtt leküldené az igazságosság sarlóját a földre, hogy learassa a beérett termést. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ima a Szentlélek által:
„Imádott Istenem! Esengve kérlek, légy irgalmas hozzánk! Engedd, hogy elmerüljünk Szent Szíved irgalom, szeretet lángtengerében! Szereteted izzó lángja égessen ki bűnös szíveinkből minden gyűlöletet, ellenszenvet! A Te végtelen szereteted késztessen bennünket, hogy szívből megbocsássunk minden ellenségünknek! Elfelejtsünk minden sérelmet! Szíved szeretetének izzó lángja égessen ki a lelkünkből minden fájdalmat, amelyeket ellenségeink okoztak nekünk. Uram, Te mondd ki bennünk a szavakat, amelyeket a keresztfán imádkoztál: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, és vértanúd, szent István szavait: Atyám, ne ródd fel nekik ezt a bűnt! Kérlek, add kegyelmedet, hogy ki tudjuk mondani: Uram Jézus, Irántad való szeretetből, szívből megbocsátok. Kérlek, bocsáss meg Te is nekem, nyomorult bűnösnek!”

Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Az óra itt van. Mindezek hamarosan bekövetkeznek. Igyekezzetek megtérni, mert nem tudhatjátok, mit hoz a holnap! Éljetek szüntelen készenlétben! Azt mondom nektek: már most térjetek meg! Gyónjátok meg bűneiteket! Járuljatok a Szentáldozáshoz, mert hamar elérkezik a pillanat, amelyet nem vártok, mert féltek tőle, és ez a halálotok pillanata. Erre készüljetek egész életetekben, mert ez az utolsó pillanat a sorsdöntő a folytatást illetően. Erre kaptátok egész földi életeteket, hogy elnyerjétek az örök életet. Erre figyelmeztettelek az Evangéliumban. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát!
Gyermekeim! Véremen megváltott kicsinyeim! Itt állok szívetek ajtaja előtt, és zörgetek rajta. Ha beengedtek, megváltoztatom életeteket. Megtisztítalak minden bűntől, és boldogokká teszlek benneteket. Az Én békémet és derűmet adom nektek, amit a világ nem adhat. De ha nem engedtek be szívetek ajtaján az életetekbe, soha nem ismeritek meg ajándékaimat. Nélkülem elsüllyedtek a bűnben, és ellenfelem martalékai lesztek. Ma még kérlek, mert még beengedhettek. De lehet, hogy holnap már késő lesz, és el fogtok veszni. Ha tudnátok, hogy milyen nagy rossztól akarlak benneteket megóvni, ti futnátok Hozzám, és kérnétek megbocsátó kegyelmemet. Fogadjátok meg figyelmeztetésemet! Hagyjatok fel a bűnnel, és meneküljetek irgalmas Szívembe, amíg még nem késő! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2012. január 2. Szentségimádáson a Szentlélek imája bennem:
„Drága imádott édes jó Jézusom! Mindenek fölött szeretlek Téged! Szívemnek már csak egy nagy vágya van: az, hogy színről színre lássalak Téged! Köszönöm, hogy ez a Te vágyad is. Te mondtad előbb: „Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek, ahol Én, és lássák dicsőségemet.”
Drága Jézusom! Ezerszer, milliószor köszönöm Neked ezeket a szavakat. Az egész örökkévalóságon át hálát akarok adni Neked megváltásod hatalmas művéért, és azért a kegyelemért, hogy engem, nyomorult méltatlant kiválasztottál, és meghívtál szolgálatodra. Köszönöm ezt a hatalmas kegyelmet. Kérlek, áraszd rám szeretetedet, és add, hogy tovább sugározzam mindazokra, akiket elém hozol. Kérlek, vonzzad Magadhoz általam a lelkeket! Nincs más vágyam ezen a világon, csak az, hogy lelkeket mentsek a Te dicsőségedre. Ezt add meg nekem Jézusom, és azt, hogy mindörökké Veled legyek a Te dicsőségedben. Vég nélkül imádjalak, Neked hálát adjak, és szent angyalaid és szentjeid végtelen seregével zengjem a legszentebb Szentháromság dicsőségét örökkön örökké. Ámen.”

2013. január 7. délután, itthon az Úr Jézus:
„Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Az idő rövid, készülj! Hamar meglátsz Engem, Akit oly kitartóan felkeresel a templomban, Akit a Szívedbe fogadsz a Szentáldozásban, Akihez oly forrón vágyakozol, Akit teljes szívedből, lelkedből szeretsz és imádsz. Én is szeretlek téged. Én szerettelek előbb. Az életemet adtam oda érted, hogy ezzel megszerezzem neked az örök életet. Én hívtalak el, hogy Nekem tetsző életet élj. Én teremtettem meg a körülményeket, hogy nyugodtan tudj imádkozni Hozzám. Tőlem kaptad az erőt, hogy el tudj járni a templomba. Hűséges voltál Hozzám mindvégig. Nem cseréltél fel Engem, a hozzád lehajló, téged hűségesen szerető Megváltó Istenedet senki teremtménnyel, aki csak por és hamu. Hamarosan megkapod Tőlem kitartásod és hűséged jutalmát, az örök élet koronáját. Készülj, mert nemsokára meglátsz Engem színről színre! Így készülj: imádj, és szeress Engem lángolóan! Szakadj el mindenkitől és mindentől, és vágyakozz mindennél jobban Szent Színem látására! Kérd mindig a kegyelmet, hogy maradéktalanul teljesítsd rád vonatkozó örök szent tervemet! Imádkozz minden nap magadért, a jó halál és a végső állhatatosság kegyelméért! A teljes búcsúkat ezután már csak magadért ajánld fel! Nemsokára kiszólítalak ebből a világból. Szép, fiatal szellemi testet kapsz Tőlem. A legmerészebb álmodban sem tudnád elképzelni azt a boldogságot, amelyet öröktől fogva készítettem neked azért, mert szeretsz Engem, és hűséges maradtál Hozzám. Tarts ki mindhalálig! Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2013. január 10. Szentségimádáson Jézus:
Drága gyermekeim! Készüljetek! Az idő rövid. Hamarosan megérkezik a Nagyfigyelmeztetés. Mindenki hagyja el bűneit! Tisztuljatok meg a bűnbánat szentségében! Éljetek Nekem tetsző életet, ami az evangéliumi életszentség! Az ilyen élet maga a boldogság, amit Én adok meg minden Engem követő léleknek. Ha tudnátok, mily nagy jutalom vár azokra a lelkekre, akik Engem követnek. De ne a jutalomért, hanem Irántam való szeretetből engedelmeskedjetek Nekem! Adjátok át az életeteket Nekem, és Én szentekké formállak benneteket! A szentek mind boldogok, mert a lelkük tiszta, és Én lakom bennük. Ők Belőlem táplálkoznak, mint a szőlővessző a szőlőtőkéből. Én vagyok az ő erejük, békéjük és örök boldogságuk. Velem együtt mindenre képesek. Csodákat teszek általuk. Imáikra minden engedelmeskedik nekik. Az időjárás, a vadállatok, stb. Megvédem őket ellenségeiktől. A sátán tehetetlen velük szemben, mert Engem lát bennük, megrémül Tőlem, ezért elfut szentjeimtől. Ha mégis megengedem a kísértést és a támadást, csak azért teszem, hogy szentem győztesen kerüljön ki a csatából, ellenfelem a sátán megszégyenüljön, szentem pedig Engem dicsőítsen. A szentek a leggazdagabbak. Kincseiket ugyanis a mennyben gyűjtik, ahonnan a rabló nem tudja ellopni, a moly nem tudja megrágni, és a rozsda nem tudja megemészteni. Szentjeim kincsei ezek: A rászorulókon, elsősorban a hittestvéreken való segítés, az önmegtagadás, és a kereszthordozás Irántam való szeretetből. Életük átadása Nekem. A szolgálat, amelyekkel Engem szolgálnak, felebarátaikban. Ilyenkor Én cselekszem általuk. Ha egy ember Nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Azért, mert Engem lát benne.
Most írj a szegény, szerencsétlen bűnösökről, akik bezárják Előttem szívük ajtaját! Ezek lelki vakságban élnek. A sátán becsapja őket. Ellenfelem legfőbb kelepcéje az, hogy elhiteti áldozataival, hogy nincs Isten, és nincs sátán. Ha ő, az ördög nincs, akkor nem is kell ellene védekezni. Mivel Bennem sem hisznek, nem imádkoznak, ezért teljes védelem nélkül élnek. Így könnyű szerrel elbuktatja őket a gonosz, és a pokol tüzére taszítja. Ó, ha tudnátok, mennyien kárhoznak el! Nézzetek körül az utcán, a környezetetekben! Már majdnem mindenki paráznaságban él. Ha tudnátok, milyen undorító Előttem ez a bűn. A testeteket és a vágyakat arra kaptátok, hogy utódokat nemzzetek, világra hozzátok, és felneveljétek. Ehelyett hulla hegyeket gyártotok, mert önző módon ellene mondotok akaratomnak, és nem akartok gyermekeket szülni, és nevelni, mert ez áldozattal jár. Nektek csak az élvezetek kellenek, ami bűn. Felrúgjátok a házasság szentségét azzal, hogy házasságtörésben vagy paráznaságban éltek. De már ezzel sem elégszetek meg. Az azonos neműek közül választotok magatoknak szeretőket, amit még kimondani is ocsmányság és szégyen. Tudjátok mi ez? A sátán aljas kísértése, aminek nem tudnak ellenállni, mert Én, az Isten nem kellek, törvényeimet felrúgják, és azt hiszik, hogy a bűn mocskában, undorító bűzlő szennyében megtalálják a boldogságot. Egyik teremtménytől a másikig mennek. De csak csalódást kapnak. Aztán jön a kábítószer, a depresszió, végül az öngyilkosság. Ha Engem imádnának, törvényeimet megtartanák, boldog, derűs, kiegyensúlyozott életet élhetnének. Értelme és célja lenne életüknek. Ha szükségben Hozzám kiáltanának, mindig segítségre találnának. 
Gyermekeim! Törvényeim azért vannak, hogy megőrizzenek titeket a rossztól, a bajoktól. A bűn elválaszt benneteket Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, örök életetek Szerzőjétől. Ha valaki nem tartja be a KRESZ szabályait, szörnyű karambolokat csinál, amelynek a vége: súlyos sérülések, rengeteg szenvedés és halál. Az Isten törvényeinek be nem tartása még súlyosabb, mert a vége a kárhozat. Ezért tanítalak benneteket, hogy ezt elkerüljétek.
Gyermekeim! Most egy új korszak következik. Látjátok, hova vezetett, hogy Nélkülem akartok élni. Ezután ez másképp lesz. Közbe kell avatkoznom. Meg kell mentenem a lelkeket. Most lerombolom bálványaitokat, amelyeket Elém állítottatok. Megfosztalak benneteket tőlük, és Magamat adom nektek. Amiben bíztok, cserben hagy benneteket. A pénz elromlik, semmit sem fog érni. Házaitok kártyavárakként omlanak össze. Kényelmetek egy csapásra megszűnik. Csak egyedül Én leszek mellettetek, és várom, hogy Hozzám kiáltsatok segítségért. Irgalmas Szívem nyitva áll előttetek. De ha még ennek ellenére sem fordultok Felém, örökre elvesztek. Elegem van már abból, hogy hiába várlak benneteket a Szentmisékre, a gyóntatószékbe, a Szentáldozáshoz. Helyette hiábavalóságokkal töltitek el egész életeteket. Vasárnap kirándulás, szórakozás, bevásárlás. Csak a testetekkel törődtök, mintha lelketek nem is lenne. Gyermekeiteket csak erre az életre készítitek fel. Ez rosszabb, mintha írástudatlanok lennének, de megtanulnának imádkozni, és ha hitre nevelnétek őket. Én ugyanis gondoskodnék róluk, és üdvözülnének. De ha egy gyerek soha nem hall Rólam, és törvényeimről, azt könnyen félrevezeti a sátán, és a bűnről elhiteti vele, hogy jó, az életszentségről pedig, hogy rossz. Gondolkozzatok el ezen! Már nem nézhetem tovább, hogy emberek tömegei menetelnek a pokol felé. Meg fogom állítani őket, és minden eszközzel megakadályozom, hogy a vesztükbe rohanjanak. Készüljetek, mert soha nem látott eseményeket bocsátok a földre! Maga a Szentlélek fogja megmutatni, milyen mélyre süllyedtetek bűneitekben. Halálra fogtok rémülni, ha meglátjátok, hogy mit tettetek, és milyen büntetést érdemeltek. Ma még meggyónhattok, még jóra fordíthatjátok sorsotokat. Éljetek a kegyelem adta lehetőséggel! Lehajolok hozzátok, figyelmeztetlek benneteket. Ennél többet nem tehetek. Én nem erőltetlek. Értelmet és szabad akaratot kaptatok. Nektek kell válaszolni hívásomra. Ha elutasítotok, örökre elvesztek. De ha megfogadjátok tanácsomat, elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Drága gyermekeim! Minden nagyon hirtelen jön. A Vatikánt porig rombolják. Utána egy új korszak köszönt erre a világra. Nem lesz nagy pompa, gazdagság. Egyszerűségben és nagy életszentségben fognak szolgálni papjaim. A pápa olyan lesz közöttük, mint közülük egy. Nagy alázatban és bölcsességben fogja irányítani az Egyházat. Egyházam újra egy lesz. Pontosan olyan, mint kétezer évvel ezelőtt, amikor megalakult. Kicsi lesz, de buzgó. Sok csodát fogok tenni köztük, hogy minél többen hitre jussanak. Életszentségük levonz közéjük a földre. Mindig köztük leszek. 
Drága kislányom! Nagy kegyelmeket kaptál. Vedd nagy kitüntetésnek, hogy beszélek hozzád! Sokan vágynak erre a kegyelemre, de nem adatik meg nekik. Téged azért tüntettelek ki ezzel az adománnyal, hogy felrázzam általad a világot. Általad figyelmeztetem e bűnös nemzedéket, hogy térjenek meg, különben elvesznek. Világító jelnek adtalak a téged körülvevő sötétségbe. Folytasd tovább a feladatot, amelyet rád bíztam! Menj végig az úton, amelyet neked kijelöltem! Légy világító fáklyám ebben a sötét, bűnökkel terhelt világban! Az Én dicsőségem ragyog be, és az Én fényem övez téged. Nagyon, kimondhatatlanul szeretlek. Csak Engem láss mindig a keresztfán, az Én érted átlyuggatott kezemet, lábamat, átdöfött Szívemet, hogy mennyit szenvedtem érted! Belőlem meríts erőt! Megáldalak téged, munkád folytatására, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2013. január 27. Itthon az Úr Jézus nagyon komor, szomorú hangon szólított:
„Beszélni akarok hozzád. Nyisd ki a Szentírást! A jobb oldalon olvasd! Ide nyílt ki: 2 Thessz 2, 1-4. Kétezer évvel ezelőtt írta Szent Pál apostol: „Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, és sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már küszöbön állna. Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.”
Jézus: „Mindez most fog bekövetkezni. Az Antikrisztus már készen áll, hogy beteljesítse ezt a próféciát. Tedd fel ezt az üzenetet mielőbb az internetre!”


2013. január 28. Itthon a kegyelem órájában (délután 3 és 4 óra között) az Úr Jézus:
„Drága gyermekem! Nagyon tetszik Nekem szentelt életed. Az Én drága Szent Vérem és Testem a te erőforrásod, amit a Szentáldozásban magadhoz veszel. Nemsokára bezárják templomaimat. Kifüggesztik rá ezt az ocsmány feliratot: Vége a kárhozatos bálványimádásnak. Ezzel elkezdődik a keresztényüldözés. Templomaimban nem lesz többé Szentmise és gyóntatás. Kezdetét veszi a bálványimádás, ami a legirtózatosabb az Isten szemében. Emlékezz! Amikor Mózes lejött a Hórebről, és a nép az aranyborjút imádta, azt mondtam: kipusztítom ezt a népet. Csak szolgám, Mózes közbenjárására álltam el szándékomtól. Most is ez lesz a helyzet. Az Antikrisztus bálványként és nagy jótevőként fogja magát imádtatni. Akik behódolnak neki, azokat kipusztítom. De megmarad egy kis csoport, akik Engem, az élő Istent imádnak a rejtekben. Őket meghagyom. Ők lesznek a szent gyökér, amely majd kihajt. Megtisztítom a földet. Nem lesz többé bálványimádás. Engem, az egy igaz Istent fognak imádni. Egyházam újra egy lesz, erős és szent. Én, az Úr mondom ezt, és véghez is viszem.”
Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 23-25. „Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá az Isten élő és örök szava által. Mert minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad.”

2013. január 28., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A próféciák, amelyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek

2013. január 27. vasárnap, 20:30
Drága szeretett leányom, köteles vagyok tájékoztatni Követőimet arról, hogy  bizonyos felszentelt szolgáim által meg lesztek büntetve. Néhányan közülük arra fognak utasítani benneteket, hogy távolodjatok el ettől a Munkától.   
Veletek éppúgy fognak bánni, ahogyan annak idején a papok bántak Tanítványaimmal. Nekik szintén azt mondták, hogy távolodjanak el Tőlem, és sokaknak nem volt megengedve a templomokba való belépés, hogy tiszteletüket fejezzék ki Istennek, Örök Atyámnak
Az Ígéreteimmel kapcsolatos legnagyobb félreértést eszközként fogják felhasználni mások bátorítására, azért, hogy utasítsanak el Engem, amint ebben az időben Szent Szavamat megosztom az egész világgal.
Titeket, Tanítványaim, eretnekséggel fognak vádolni, és azt fogják mondani, hogy nem a Szent Tanokat követitek.
Felszentelt szolgáim rettenetes hibát fognak elkövetni, amikor a Királyságom felé vezető úton a rossz elágazást fogják követni. Ezt tudatlanságukból fogják tenni, mivel sokan közülük azt feltételezik, hogy ők már ismerik azokat a próféciákat, amelyeket Én tárok fel a világ számára még Második Eljövetelem előtt.   
Ó, mennyire össze lesznek zavarodva, amikor majd arra utasítják őket, hogy helytelenül cselekedjenek, elutasítván így a mindenki számára adott figyelmeztetéseimet a lelkek megmentésére. A próféciák, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek.
Azonban a Jelenések Könyvét Egyházam felszentelt szolgái közül senki sem érti. Ők majd tájékoztatva lesznek erről, de Én ezt csak részletekben fogom megtenni. Nektek ezt csak akkor kell ismernetek, amikor Én úgy döntök, hogy ennek elérkezett az ideje.
Kérlek benneteket, nyissátok meg szíveteket az Igazságra. Legyetek óvatosak, amikor megítélitek Isten Szavát, amelyek választott prófétáinak adatnak. Ha keményen ítélkeztek fölöttük, akkor ti is annak megfelelően lesztek megítélve. Ha könyörtelenül elutasítjátok őket, akkor ti is el lesztek utasítva Igazságom Keze által. Fogadjátok el őket szeretettel, és Én Szentséges Karjaimba zárlak benneteket.
Semmi sem mond ellen Atyám Könyvének azokból (az üzenetekből), amelyeket most megosztok veletek, mert az lehetetlen. Én most azért jövök, hogy befejezzem azokat a Tanításokat, melyeket a Földön eltöltött időm alatt meghatároztam.
Amikor a Munkám befejeződik, Szövetségem is be fog végre teljesülni. Azután elhozom majd az Örök Élet Legdicsőségesebb Ajándékát.
Jézusotok

2004. július 29-e óta Kolumbiából

Helyezzétek bizalmatokat a mi két Szívünkbe! Kérjetek segítséget Mennyei seregemtől és látni fogjátok ellenségem és gonosz seregének elesését!
2013. január 9. 8:40
JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR, SÜRGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ
Nyájam juhai, az Én békém legyen veletek!
Ez az év a nagy változások éve lesz az emberiség és a teremtés számára, a nagy megpróbáltatás kezdete, mely elindítja Isteni Igazságszolgáltatásomat, és elegyengeti majd az utat a következő eljövetelemre. Bizony mondom nektek, hogy imáitoktól függ, hogy ezek a napok lerövidüljenek. Ne feledjétek, hogy veletek semmi (rossz) sem fog történni, ha egyesülve maradtok Velem. Merítsetek erőt az imáitokból, szenteljétek magatokat a Mi Két Szívünknek, hogy könnyebb legyen elviselni azokat a napokat, és ti győzelmesek maradtok.
Gyermekeim, bejelentem nektek, hogy ellenségem fokozni fogja támadásait, de ne féljetek, mert egy hajatok szálát sem veszítitek el, ha Bennem maradtok. Ellenségem, szét fogja szórni juhaimat, és egymás ellen uszít majd titeket, hogy megosszon benneteket. Minden eszközzel arra fog törekedni, hogy a lehető legnagyobb számú lelket elveszejtse. Ezért nyájamnak egységben és imában kell maradnia. Alkossatok világszerte imaláncot, Édesanyám Szent Rózsafüzérével. Ne feledjétek, hogy az egység erőssé tesz, és lerombolja az erődöket. Helyezzétek bizalmatokat a két Szívbe! Kérjetek segítséget Mennyei seregemtől és látni fogjátok ellenségem és gonosz seregének elesését!
Választott nemzeteimnek össze kell gyűlniük, és világszerte imaerődöket kell alkotniuk. A lelkileg gyengébb nemzeteknek támogatást kell nyújtaniuk. Az idő elérkezett, szabadságotok ideje közel van. Alkossatok közbenjárási és harci imacsoportokat úgy, hogy miközben egyesek imádkoznak és közbenjárnak, a többiek harcolnak. Ne feledjétek, hogy Édesanyám Szent Rózsafüzére a ti erőtök és védelmetek. Imádkozzátok Szent Vérem Rózsafüzérét, Szent Mihály exorcista imáját, melyet XIII. Leó szolgám kapott, az a „Lelki fegyverzet” valamennyi imáját, Szűz Mária hadseregének Rózsafüzérét, és minden egyéb imát és Rózsafüzért, melyeket prófétáim és felkentjeim kaptak ezekben az utolsó időkben. Ne hanyagoljátok Szent Szavam olvasását, imádkozzátok a Zsoltárokat; áldassátok meg a Máriás zászlót, emeljétek azt fel imaerődötökön, pecsételjétek le magatokat Vérem Erejével és legyenek szentelményeitek, mint: a szenteltvíz, a só és az olaj, ahogyan azt tanítványaim is tették. Ha követitek ezeket az utasításokat, győzedelmeskedni fogtok.
Minden ima, az Üdvözlégy Rózsafüzér és más Rózsafüzérek, melyeket imádkoztok, a két Szív Diadalára kell, hogy vezessenek. Ne feledjétek, hogy Én tiszteletben tartom a szabad akaratotokat, és minden, amit teszek, a ti imáitoktól függ itt a Földön. Előre, harcoló hadsereg, csatlakozzatok Hozzám, Édesanyámhoz és a Mennyei Sereghez, és együtt elűzzük majd ellenségemet és annak gonosz erőit a Föld színéről! Ne feledjétek: A Diadal a Mi Két Szívünké!
Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.
Jézus a Jó Pásztor, Népének megszabadítója
Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.


Alakulatok, evangelizáljatok Szavammal és Üzeneteimmel ezekről a végidőkről, mert az emberek eltévedtek az ismeretek hiánya miatt
2013. január 14. 10:30
JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR, SÜRGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ
Béke veletek, nyájam juhai!
Egy új élet vár rátok; a lelkiismeret felébresztése általam, át fogja alakítani a lelketeket, meg fogja azt tisztítani és fel fog készíteni benneteket a tisztulás napjaira. Hívásom bensőséges, maradjatok ébren égő lámpásaitokkal, mert Én éjjel érkezem, mint a tolvaj. Ez a bűnös világ hamarosan el fog tűnni, hogy utat adjon egy új teremtésnek, ahol béke, szeretet, harmónia és a jólét fog uralkodni.
Gyermekeim, nyájam, a nagy megpróbáltatás napjai közelednek, mely során nektek olyan megpróbáltatásban lesz részetek, mint a tűzben az aranynak. Csak akik kitartanak a hitben, azok fogják elérni az élet koronáját. Szülői ház pásztorai, ismét hívlak benneteket, hogy gyűjtsétek össze és utasítsátok rendre nyájatokat, hogy egyetlen juhotokat se veszítsétek el, mert ti nagyon jól tudjátok, hogy Én számon fogom kérni rajtatok nyájatokat.
Egyházam pásztorai, egyenesítsétek ki útjaitokat, beszéljetek juhaimnak ezen utolsó idők evangéliumáról. Ne hallgassatok tovább, mert a hallgatásotok miatt a nyájam eltéved. Legeltessétek nyájamat és vezessétek őket az örökéletű nyájamhoz. Ne feledjétek, hogy akinek sok adatott, sok is lesz számon kérve: ti vagytok Igazságom hordozói, tanítsátok meg azt nyájammal, beszéljetek szentbeszédeitekben az eljövendő eseményekről, mondjátok meg népemnek, hogy legyenek felkészülve következő eljövetelemre. Bátran beszéljetek, mert ha hallgatásba merültök, akkor a kövek fognak beszélni helyettetek.
Legyetek az örvendetes hírek követei. Arra kérem mindazokat, akik kegyelmet kaptak és ismerik Szavamat, hogy beszéljenek azokról az eseményekről, melyek hamarosan megtörténnek, hogy szeretettel tanítsák meg azoknak, akik nem tudnak róla. Alakulatok, evangelizáljatok Szavammal és Üzeneteimmel ezekről a végidőkről, mert az emberek eltévedtek az ismeretek hiánya miatt! A nagy megpróbáltatás ideje közeledik, és sokan el fognak veszni, mert ők nem készültek fel a megtisztulás idejére.
Ismét mondom nektek, őrködjetek és imádkozzatok, mert közel az óra, álljatok meg mozgalmas életetekben és béküljetek meg Istennel. Ne hagyjátok a sietségnek és a világi gondoknak, hogy bekössék a szemeteket, melyek a megfontolást nem teszik lehetővé. Ne feledjétek: mit használ azembernek, ha megnyeriazegész világot, de alelkébenkárt vall? Nem az számít, hogy korábban keltetek a virradatnál; hagyjátok rohanásaitokat és törekvéseiteket, inkább azért aggódjatok, hogy a célt elérjétek, melyet úgy hívnak, hogy üdvösség. Én, nem akarlak elveszíteni benneteket, gyertek vissza Hozzám, az idő egyre jobban és jobban rohan, ne vesztegessétek az evilági gondokra, mert mindez a hiúságok hiúsága.
Ébredj fel népem, mert a megpróbáltatás ideje közel van, - megpróbáltatás, melyet a Föld lakói még sohasem láttak! A harsona újra megszólal majd és hamarosan bejelenti, hogy a határidő lejárt. A lelkiismeretetek felébresztése általam, a megtisztulásotok kezdete lesz. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa!
Mesteretek, Jézus, minden idők Jó Pásztora
Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.


MINDAZOK, AKIK IMÁDJÁK A VADÁLLATOT ÉS FELVESZIK BÉLYEGÉT, INNI FOGNAK ISTEN HARAGJÁNAK BORÁBÓL! ( Jel.14,9-10)
2013. január 20.
Maria Rosa Mystica sürgős felhívása az emberiséghez
Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.
Közelednek a nagy megpróbáltatás napjai, és bár minden nyugodtnak látszik, a valóság egészen más. A teremtés átváltozása már megindult, hozzá kell szokni a szélsőséges időjárási viszonyokhoz; egyes helyeken a kínzó nyári hőséghez, máshol meg a véget érni nem akaró télhez. A nap úgy forrósítja majd a földet, mint eddig még soha, és hóesések lesznek ott, ahol még soha nem havazott. A forróság és a fagy sok helyen teszi majd lakatlanná Földet.

A teljes gazdasági összeomlás közeledik; a papírpénz értékét veszti. Vagyonok úsznak el, és sokan beleőrülnek elszegényedésükbe. Sok helyen szűkösen lesz elég az ivóvíz; sok nemzeten erőt vesz majd a szomjúság és az éhség. A háború szele is közelít; a gonosz követői destabilizálni akarják a békét, hogy előkészítsék az utat az Antikrisztus számára, hogy előkészítvén a Földön azt az állapotot, mely a rabszolgaságba vezet, és hogy leigázzák a nemzeteket.
Ellenségem bélyegét már elkezdték beültetni néhány nemzet lakossága körében. Az emberiséget becsapják, és sokan fognak elveszni a felismerés hiánya miatt. A jobb egészségügyi szolgáltatások ígéretével bírnak rá sokakat e bélyeg elfogadására, mely azok számára a lelkük elveszítését jelenti. A mikrochip a vadállat bélyege, amiről a Jelenések Könyve tizenharmadik fejezete szól. Ezért Én sürgős felhívást intézek minden hűséges gyermekemhez, akik ismerik Isten Szent Szavát, és üzeneteit, hogy tanítsák a környezetükben lévő langyos lelkeket, akiknek fogalmuk sincs arról, ami történni fog. Mondjátok el kicsiny gyermekeimnek, hogy a mikrochip, amit a hatalmon lévők egy magasabb életszínvonal ígéretével szorgalmaznak, a vadállat bélyege; jobb inkább meghalni, mint elfogadni azt, mert utána már nincs visszaút, és a lélek élete örökre elvész.
Kicsinyeim, ne engedjetek a sötétség fiai finom ámításainak; ismerjétek fel az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Hagyatkozzatok Atyátokra, és Égi Édesanyátokra, és biztosak lehettek abban, hogy mi nem hagyunk titeket elveszni. „Mindazok, akik imádják a vadállatot, és felveszik bélyegét, inni fognak Isten haragjának borából.” ( Jel. 14,9 – 10 )
Isten fájdalmas fekélyt fog küldeni azoknak, akik imádják a vadállatot, és akiken rajta van a bélyege. ( Jel. 16,1 -2) Testüket gyógyíthatatlan fekélyek lepik majd el. El lesznek különítve Fiam nyájától, és az örök halál lesz a jussuk.
Kicsinyeim, ne vágyakozzatok kincsekre és a világ javai után, mert minden gyorsan elmúlik. Keressétek az igaz kincset, mely maga az Isten, és általa az örök élet boldogságára leltek. Akiknek vagyonuk van és anyagi jólétet élveznek, azokat arra kérem, hogy jótékonykodjanak rászoruló testvéreikkel, mert jönnek napok, amikor a pénz-bálványa megbukik, és csak családjuk marad meg számukra, és az, amit testvéreikért tettek.
Ne kötődjetek semmihez és senkihez, ne büszkélkedjetek se a vagyonotokkal se az erőtökkel, mert ezek egyike sem biztosítja számotokra az életet. Istent keressétek, és Benne bízzatok, hogy holnap majd az örök élet kincsét élvezzétek.
Szerető Édesanyátok, Mária, a Titkos értelmű Rózsa
Tegyétek ismertté üzenetemet az egész emberiség számára!


EZEN VÉGSŐ IDŐK HÁLÁTLAN, ÉS BŰNÖS NEMZEDÉKE ÚJRA KERESZTRE FESZÍT ENGEM!
2013. január 27. du.3:30

A Názáreti Jézus fájdalommal telt felhívása Nyájához
Én Népem, Én Nyájam, béke legyen veletek!
Közelednek a napok, amikor ellenségem és földi követői megszentségtelenítik Atyám Házát. Az utálatosság órája közel van, amikor nevemet a sötétség fiai szidalmazni és mocskolni fogják, és akik ma még hűséget esküsznek nekem, azok holnap már elárulnak és elhagynak.
Szavaim újra beteljesednek: ”Megverem a pásztort, és szétszéled a nyáj.” Ezen végső idők hálátlan és bűnös nemzedéke újra keresztre feszít engem!
Ártatlan magzataimnak a lelketlen anyák méhében való halála, mint megannyi tüske szúrja át fejemet, és ezen emberiség bűnös erkölcstelensége megkorbácsolja testemet; a gonoszság, a hitehagyás, a harag, az irigység, az önzés, és a többi testi bűn pedig a szegek, melyekkel átdöfik kezeimet és lábaimat.
Az Egyházamon belüli árulás, melyet elszenvedek, az a lándzsa, mely átdöfi majd az oldalamat.
Könnyek fakadnak szememből, mert oly nehéz a Kálváriám, és oly lassú a haláltusám.
Gyertek cireneiek, és segítsetek vinni a keresztet, mert oly nagy a bánatom látva ezt a hálátlan, szeretetlen és istentelen nemzedéket. Jeruzsálem leányai, ne hagyjatok el, hanem töröljétek le arcomat könnyeitekkel, hogy belevéshessem lelketekbe meggyötört arcomat.
Csatlakozzatok hozzám a Getszemáni Kertben ti mindannyian, hűséges gyermekeim, különben erőt vesz rajtam az elhagyatottság és a szomorúság; közel a sötétség órája, és mily nehéz a kereszt, amely rám vár! Ki lesz képes megvigasztalni Engem? A túlnyomó többség hátat fordít nekem, és elhagy engem, mások pedig megtagadnak Engem, és szeretteim közül sokan elárulnak, mint Júdás, hogy e világ királyaihoz csatlakozva kiáltsák majd ítéletemet: ”Feszítsd meg Őt!”
Egyházam látszólag összeomlik, de vértanúim vére majd feltámasztja azt; az igazak az életüket fogják adni érte, és ez a vér, amely az én vérem, meg fogja azt erősíteni, és a sötétség hatalma nem vesz erőt rajta.
Jaj, azoknak a hűtlen pásztoroknak, akik bár ismerik az igazságot, mégis elárulnak engem, és kiszolgáltatják az Emberfiát - aki az Egyházában képviselve van - a sötétség hatalmának!
Jobb lett volna nekik, ha meg sem születnek!
Miért késlekedtek, hűtlen pásztorok a Júdás csókkal?
Gyermekeim, a passióm napjai közelednek, ne hagyjatok el engem, hanem imádkozzatok és virrasszatok velem, mert közel az óra. Akik kiszolgáltatnak engem, már úton vannak. A gyümölcseikről fogjátok megismerni őket.
Ébredjetek, keljetek fel, mert Mestereteket újra keresztre feszítik. Az én békémet hagyom rátok, az én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.
A ti Örök Pásztorotok, a Názáreti Jézus
Tegyétek ismertté az üdvösségről szóló üzeneteimet az egész emberiség számára.

2013. január 27., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Isten az Atya: Ez az oka annak, amiért csak egy csoda mentheti meg az emberi nemet

2012. január 26. szombat, 19:22
Drága leányom, az Én Drága Fiam, aki gyermekeimért oly kegyetlen halált szenvedett, Nagy Irgalmasságára készül.
Megadtam neki a szükséges időt, mostanáig, hogy annyi lelket tereljen Isteni Irgalmassága alá, amennyit csak lehetséges, anélkül, hogy egyetlen kóbor lélekről is le kellene mondania. Az idő nagyon közel van az emberiségnek szánt Ajándékomhoz.
Az emberiség eltékozolta azt az időszakot, amikor Fiam, a Messiás eljött, hogy a Földön éljen. Elutasította Őt. A második alkalommal sem lesz ez másként, amikor megadom az engedélyt arra, hogy újra eljöjjön. El fogják utasítani Őt.
Ez az oka annak, amiért csak egy csoda mentheti meg az emberi nemet. De ez a csoda csak akkor lehetséges, amikor Én a mindenek Teremtő Istene biztosíthatom, hogy az ember szabad akarata továbbra is érintetlen marad. Ebbe az ajándékba, a szabad akarat Ajándékába sohasem lehet beavatkozni. Amikor egy személy azt ajándékként ajánlja fel Nekem, akkor ez a legértékesebb és legtökéletesebb ajándék az összes közül.
Bűneik bizonyítékának bemutatása által, Fiam ösztönözni tudja a lelkeket arra, hogy válaszoljanak a Hívására. Aztán, amikor majd bűnbánatot mutatnak, Irgalmassága több milliárd lelket fog körülvenni, akiket másképpen sohasem lehetett volna megmenteni.
Nagyon kérlek benneteket, drága gyermekek, készüljetek jól fel.
A ti Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

2013. január 26., szombat

Római Riport - 2013. 01. 26.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Sok megjövendölt szenvedést enyhíteni fogok a Keresztes Imahadjáratom Csoportjainak erején keresztül

2013. január 25 péntek, 20:00
Drága szeretett leányom, arra szeretném utasítani Keresztes Imahadjáratom Csoportjait, hogy legyenek éberek, amikor megalakulnak a nemzetükben. Közelükben Szenteltvizet kell tartaniuk, legyen jelen egy feszület, mely Engem ábrázol, és mondaniuk kell a Keresztes Imahadjárat eme különleges imáját, hogy áldásban és védelemben részesüljenek Keresztes Imahadjárat csoportjaitok:
A Keresztes Imahadjárat 96. imája: Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat
„Ó, drága Jézus, kérlek, áldj meg és védelmezz minket, Keresztes Imahadjáratod csoportját, hogy mentesek legyünk az ördög gonosz támadásaitól, és minden gonosz lélek támadásától, akik a lelkek megmentéséért vállalt Szent Küldetésünk során gyötörhetnek minket.
Hadd legyünk továbbra is hűségesek és erősek, miközben a világ előtt állhatatosan kitartunk Szent Neved mellett, és sohase hátráljunk meg azon küzdelmünkben, hogy Szent Szavad Igazságát terjesszük. Ámen.”
Kérlek benneteket, imádkozzátok ezt az imát minden ima-összejövetel előtt és után.
Arra is utasítanom kell benneteket, szeretett Tanítványaim, hogy legyen gondotok arra, hogy az imádság legyen minden ima összejövetel alapja. Nem szeretném, hogy negatív módon gondolkodjatok, vagy hogy félelmet keltsetek magatok között, mert amit Én hozok az mind Szeretet és Irgalmasság.
Üzeneteim tele vannak reménnyel, és Én sok megjövendölt szenvedést enyhíteni fogok a Keresztes Imahadjáratom Csoportjainak erején keresztül. Ennek a Küldetésnek a célja, hogy lelkeket mentsen. Ennek sohasem volt más célja. Üzeneteim azért adatnak, hogy felvilágosítsanak titeket, hogy felhívják figyelmeteket a hiteteket érintő veszélyekre, és hogy felkészítsenek benneteket Új Paradicsomomra.
Most menjetek Békében. Én a Keresztes Imahadjárat minden Csoportját Kegyelmeim Áradatával fogom beborítani, beleértve a Megkülönböztetés Ajándékát is.
Jézusotok

Megkönnyebbülten fognak zokogni, amikor ráébrednek, hogy egy olyan jövő áll előttük, ahol a halál nem létezik

2013. január 25. péntek, 23:20
Drága szeretet leányom, az Én Hatalmam, a Szentlélek Erején keresztül áramlik jelenleg az emberek szívébe. Még a rideg és a távoli lelkek is meg fognak térni azon Ajándékok által, melyekkel elárasztom az emberiséget, mert ti nagylelkűen válaszoltatok Mennyei Hívásomra.
Egy nemzet sem fogja elmulasztani a Szentlélek Erejének elfogadását; egy kő sem marad megfordítatlan; nem lesz egy olyan pap sem, akinek ne lenne tudomása Üzeneteimről; nem lesz egy olyan szeretett tanítványom sem, akit ne rendítenének meg azok a hírek, melyeket hozok. Még azok is, akik elutasítanak Engem, másodjára vissza fognak jönni, hogy meghallják Szavamat, mert Szentlelkem megérinti a szívüket.
Örvendjetek, mert csak két év telt el azóta, hogy ez a Küldetés elkezdődött, és Szent Szavamat több mint kétszáz országban olvassák, és csaknem negyven nyelven. Én továbbra is terjeszteni fogom Üzeneteimet minden nyelven; a gazdagok és a szegények között, az ateisták és felszentelt szolgáim között.
Én nem teszek különbséget azon személy között, aki nem hisz Istenben és a között, aki Nekem, Jézusának szenteli az életét. Minden lélek nagyon fontos Számomra, ugyanúgy azok is, akik megbántanak, elárulnak, sírásra bírnak, akik megtámadnak, keresztre-feszítenek és gyűlölnek Engem – mindnyájukat Szeretem. Ezért, türelmes vagyok. Tudom, hogy amikor belemerülnek az Igazságba, vissza fognak jönni Hozzám. Akkor ők megkönnyebbülten fognak zokogni, amikor ráébrednek, hogy egy olyan jövő áll előttük, ahol a halál nem létezik.
Ez az Én Ígéretem, és amikor aggódtok, ostoroznak, bántalmaznak benneteket és ostobáknak állítanak be titeket, akkor minden, amire összpontosítanotok kell az, hogy ez az Új Paradicsom mindnyájatoké. Amikor azért harcoltok, hogy lelkeket mentsetek, ezt az ígéretet őrizzétek meg a szívetekben.  
Szeretett Jézusotok

2013. január 25., péntek

A Szűzanyánk 2013. január 25-ei üzenete Medjugorjéból

*Medjugorje, 2013. január 25.*

 "Drága gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket. Imátok legyen olyan erős, mint az élő kő, mindaddig, míg életetek  tanúságtétellé nem válik. Tegyetek tanúságot hitetek szépségéről. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Bocsa József Sch.P. piarista szerzetes előadása a családfagyógyításról

Engesztelés és családfa gyógyítás szorosan összetartoznak. Az lehet csak jó engesztelő, akinek rendben vannak a kapcsolatai családjával, őseivel is. Sokan érdeklődnek a családfa gyógyítás után. Sokféle könyv jelent már meg erről a témáról. Ezt az összeállítást Csilik János atya gondolatait alapul véve Bocsa József atya készítette. Egy konkrét lelkigyakorlatban, és hozzá kapcsolódó szentmisében elvégzett családfagyógyításnak az anyaga. Mit jelent?
  • Gyógyítani azt kell, ami beteg
   • Beteg, a családunk, betegek a mi őseink?
   • Kérdezzük meg az ellenkezőjét! Ki mondhatja el, hogy minden szempontból egészséges a családja, minden rendben van a családjában?
    • Mutatni ezt szeretjük általában kifelé.
    • Ha baj van, az igyekszünk takargatni, amíg lehet.
  • A családfa gyógyítás lényege, hogy kivesszük magunkat és szeretteinket a gonosz lélek uralma alól, és Isten uralma alá helyezzük
   • Leszállunk az ördög szekeréről, amely a pokolba visz, és bizonyos szempontból már most is a poklot jelenti, és átülünk Isten szekerére, amely a mennyország felé tart.
  • Ez egyéni döntés kérdése. Sokan meg is hozzák ezt a döntést, de hamarosan szembe kerülnek éppen családjukkal, ott tapasztalják a legnagyobb ellenállást
  • A családfa gyógyítás abban is segít, hogy ezek a család oldaláról jövő ellenállások csökkenjenek
   • Nem biztos, hogy minden egy csapásra megoldódik, mert ott van az egyéni szabadság kérdése
    • Istennel bárki, bármikor szembe szegülhet
    • De legalább a hátországot biztonságban tudhatjuk a családfa gyógyítás után
   • És a családban összeszedett sérülések, betegségek sem feltétlenül egy csapásra gyógyulnak
    • a mi egyéni gyógyulásunknak is megvan a maga folyamata
 • Hogyan kerültünk a gonosz uralma alá?
  • Bűneink, mulasztásaink , lelki sebeink által
   • Megsértettek minket és tele lettünk haraggal, gyűlölettel, antipátiával
   • Mindez újabb konfliktusokat okozott
    • mint a vízbe dobott kő hullámai tovább terjedtek
  • Rendezetlen kapcsolatok, kiengeszteletlenségek által
   • ezen a földön élő emberekkel
   • őseinkkel
   • az abortált, megkereszteletlen gyermekekkel
    • bűnök, mulasztások történtek a családtagok, orvosok, a társadalom részéről
    • mindezt el kell rendezni
   • Családi tragédiák miatt szembefordultunk Istennel, meghasonlottunk önmagunkkal
  • Hamis tanítások által
   • asztrológia, agykontroll, transzcendentális meditáció, jóga, reiki, lélekvándorlás tana, stb.
    • Mindez rossz irányba visz bennünket.
    • Megnyílunk negatív hatalmak előtt, amelyeket már nem tudunk uralni Isten segítsége nélkül.
  • Okkult ördögi praktikák által
   • ezek is megjelentek világunkban
   • jóslás, rontás, különféle szerelmi és egyéb kötések, átkok
  • Istentelen, közömbös élet által a gonosz uralma alá kerülünk
 • Mik történnek a családfa gyógyításában?  Miket kell tennünk?
  • Az abortált magzatokkal helyreállítjuk a szeretetkapcsolatot
  • Dolgozni kezdünk tisztítótűzben szenvedő szeretteink kiszabadításán
  • Jézus nevében ellene mondunk a gonosz lelkeknek.
  • Elhatároljuk magunkat a gonosz emberektől, akik tudva és akarva teszik a rosszat.
   • a világban lévő bűntől és bűnös emberektől
   • a pokolban lévő őseinktől.
    • nem kell tudni, hogy kik vannak ott
    • a gonosz lélek őket is felhasználhatja, hogy betegségeket, megkötözöttségeket okozzon.
  • Kivesszük családunkat, házunkat, bizonyos útszakaszokat a gonosz uralma alól és Isten hatalma alá helyezzük
 • Hogyan végezzük a családfa gyógyítást?
  • Őszinte bűnbánattal
   • ez az első és legfontosabb, hogy Istennel álljon helyre a szeretetkapcsolat
   • de Ő ezt feltételhez köti
    • „Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk…”
    • tehát nekünk is meg kell bocsátanunk
     • ha ezt nem tesszük, mi sem nyerünk bocsánatot, nem áll helyre Istennel a kapcsolatunk
     • ha valaki haragos indulatokkal, bosszúval a szívében járul szentáldozáshoz, azt szentségtörő módon teszi, a gonosz ezáltal egyre jobban megkötözi
     • Ha a szívünkben ott van a gyűlölet, és azt mondjuk a másiknak, hogy még a halálos ágyán se bocsátunk meg neki, akkor egyre jobban a gonosz lélek hatalma alá kerülünk
    • Meg kell tanulnunk a megbocsátást és a bocsánatkérést
     • Ha kimondjuk, hogy teljes szívünkből megbocsátunk az ellenünk vétőknek először távolból, ahogy a tékozló fiú tette, majd később személyesen is, ezáltal által sok betegségből meggyógyulunk
     • Sok betegségünknek nincs fiziológiai alapja, hanem éppen a kiengeszteletlenségeinkből fakadnak
     • Ezekben az esetekben a megbocsátás és a bocsánatkérés által meggyógyulunk.
  • Szabadító imával
   • A bűnök által hozzá kötődünk a gonosz lelkekhez. Minden elkövetett bűn egy vékony drót, amely végül drótkötéllé válik.
   • Sok hamis dolgot elhitetnek a gonosz lelkek
    • elsőként, hogy ők nem léteznek
     • nem létező ellenség ellen nem védekezik az ember
    • nincs pokol, vagy ha van is, üres
     • ezáltal kiesik még a büntetéstől való utolsó távoltartó is
    • a paráznaság v. a házasságtörés az jó dolog
    • templomba járás rossz, stb.
   • A szabadítás által egy fényt, világosságot kapunk, hogy mi a rossz Isten szemével. Fokozatosan megváltozik a látásunk
   • A megkötözöttek olyanok, mint egy madár, amelynek elég, ha egy cérnával van megkötözve
    • amíg el nem vágják azt a cérnát, nem tud repülni a madár
    • sok ember azonban nem cérnákkal van megkötözve, hanem erős kötelekkel
   • A szabadító imával Isten elvágja kötelékeinket, és Isten számára szabaddá válunk.
   • Ma már létezik sátánizmus is. Már olyan is van, hogy valaki odaajánlja magát, vagy gyermekét a sátánnak
   • A szentmisében fogunk ilyen szabadító imát is végezni
    • lesznek, akik megszabadulnak, elszakadnak kötelékeik
    • a súlyosabb esetekben kitartóan kell imádkozni, böjtölni, szentmiséket, kilencedeket felajánlani
    • a legsúlyosabb esetekben püspökhöz, püspök által kinevezett ördögűző paphoz kell fordulnunk (Imádkoznunk kell azért is, hogy vegyék komolyan a püspökök ezt a feladatukat, minden egyházmegyében nevezzenek ki ördögűzőt!)
  • Teljesen átadom magam Jézus Krisztusnak
   • Azt akarom, hogy csak ő vezessen
   • Nézzük sorban ezeket a területeket!
 • Mik a teendők az abortált gyermekekkel kapcsolatban?
  • Mindenekelőtt Istentől kell bocsánatot kérni.
   • Ennek a bűnnek a súlyosságát jelzi, hogy csak püspök oldozhat fel alóla
    • ezt a hatalmat a püspök évenként átadja a papoknak, ezáltal oldozhatnak fel
   • az abortusz súlyos, halálos bűn, hiszen az asszony a saját gyermekét ölte meg
    • Heródes nem a saját gyermekeit ölte meg, és az ő bűne is súlyos volt
    • Az anyák, apák, saját gyermekeiket ölik meg az abortusz által
     • és ezen nemcsak a művi abortusz értendő, a legtöbb un. fogamzásgátló szernek, pirulának, hormonkészítménynek abortív hatása van, tehát a már megfogant magzat beágyazódását akadályozza meg
  • Kérjünk bocsánatot az abortált gyermekektől.!
   • Nyilvánítsuk ki, hogy szeretjük őket!
   • A szeretetkapcsolat így helyre áll
  • A család és az orvosok nevében is bocsánatot kell kérni, akik segédkeztek az abortuszban
   • Nagyszülők, rokonok, stb., akik tudtak róla, nevében is bocsánatot kell kérni Istentől
  • Mindazon emberek, törvényhozók, politikusok, gyógyszer gyártók és forgalmazók nevében is bocsánatot kell kérni, akik anyagi v. egyéb okokból szorgalmazzák az abortuszt
  • Ezután szimbolikusan meg is lehet keresztelni a gyermeket, hogy helyreálljon velük a szeretetkapcsolat
   • Régebben az egyház azt tartotta, h. ezek a gyerekek nem a mennyországba, nem a tisztítóhelyre, hanem egy külön helyre, a limbusba kerültek.
   • XVI. Benedek pápa nem rég kijelentette, hogy ezek a gyerekek az aprószentek kategóriájába tartoznak, vagyis a vérük által lettek megkeresztelve, ezáltal a mennyországba kerültek.
   • Tehát az üdvösséghez már nincs szükségük a keresztségre, de mi szubjektíve egy a keresztséghez hasonló kijelentéssel jobban átélhetjük a szeretetkapcsolat helyreállítását
   • Fontos, hogy nevet adjunk ezeknek a gyermekeknek, hogy megszólíthassuk őket, és ezután imádkozhassunk is hozzájuk, hiszen a mennyországban lévőkhöz imádkozhatunk
    • Van, aki papok közül tiltakozik az ilyen megkeresztelés ellen, azt mondja, a szektások végeznek ilyet
    • De hát akkor mit csináljunk, tartsunk névadó ünnepséget?
    • A szimbolikus keresztség által helyre áll a kapcsolat
     • Azért szimbolikus, mert testileg nincs itt a gyermek, nem önthetünk rá vizet se, ami a keresztség szertartásának része
     • De kimondhatjuk azt, hogy János, vagy Erzsébet, én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
     • A névadás, a szeretetkapcsolat helyreállítása a fontos. Ezért ha előfordult abortusz a családunkban, gondolkodjuk már előre, hogy milyen nevet szeretnénk adni gyermekünknek, unokánknak
    • Ezt úgy képzelhetjük el, hogy megkérjük a Szűzanyát, hogy hozza ide a gyermekeket, hogy így szimbolikusan meg tudjuk keresztelni őket.
  • Ők ugyan a mennyországban vannak, de mi elzártuk őket a földi élet lehetőségétől és megfosztottuk őket, magunkat és a többi embereket is azoktól a kegyelmektől, amiket általuk akart Isten szétárasztani
   • Ezért vállalnunk kell a penitenciát, az elégtételt amit Isten megenged az életünkben
    • Imát, böjtöt, misét lehet felajánlani ezért
    • De a legfontosabb, hogy vállaljuk mindazt, amit Isten elgondolt számunkra penitenciaként
  • Megígérjük az Úrnak, hogy soha ilyesmit nem követünk el, és soha nem ajánlunk ilyesmit másnak, és nem segítünk hozzá másokat az abortuszhoz
  • Ha megtettük mindet, rendbe jönnek ezek a kapcsolataink, akkor már nem kell hátrafelé nézni. Felemelt fejjel nézhetek a túlvilágon lévő gyermekem, unokáim szemébe. A szeretetkapcsolat ezáltal helyreáll közöttünk.
  • Abortuszhoz hasonló esetek
   • Volt egy édesanya, aki szomorú volt amiatt, hogy áldott állapotba került. Isten látta ezt, és elvette tőle a gyermeket. Ilyen esetben is bocsánatot kell kérni Istentől, hogy nem vágyódtunk utána, és nem szerettük őt
   • Lehet, hogy egy gyermek néhány napig élt, mindent megtettünk az életéért, csak éppen nem kereszteltettük meg. Ezért, v. más miatt lelkiismeret furdalás él bennünk.
    • Megkeresztelhetjük utólag szimbolikusan
    • Bocsánatot kérhetünk tőle
    • És fontos, hogy önmagunknak is megbocsássunk
   • Egy édesanya mondta el, hogy amikor a gyermeke saját születése napján megköszönte neki, hogy megszülethetett, akkor eszébe jutott, és mély fájdalom töltötte el amiatt, hogy hallgatott környezetének a rábeszélésére, hogy vetesse el gyermekét. El is ment, de ott az egyik nővér azt mondta neki, gondolja meg, ő is valóban ezt akarja-e. Ő rádöbbent, hogy nem ezt akarja. Visszament és megköszönte egy kis ajándékkal ennek a nővérnek, hogy kinyitotta a szemét.
 • Családi tragédiák
  • Gyilkosság, öngyilkosság, hirtelen, tragikus baleset
  • Mik szoktak a hozzátartozók reakciói lenni?
   • Nem fogadják el a történeket, nem akarják elengedni a megholtakat
   • Mások vádolása, esetleg átkozása, bosszú forralása
   • Istennel való szembe fordulás
   • Önvádak, önmarcangolások
    • Ők felelősek a történtekért
    • Lehet, hogy megvolt a felelősség, de ha megbánta az ember, és vállalja a penitenciát, azzal el van rendezve
    • Ha mégis tovább jönnek ezek az önvádak, önmarcangolások, azokat már az ördög sugallja, neki pedig ellene kell mondani
    • Az önbüntetés, önbíráskodás tilos
  • Ezeket is el kell rendezni
   • Elfogadni, belenyugodni a megváltoztathatatlanba
    • Értelmetlen a kesergés, a túl hosszú gyász
    • Átadom megholt szeretteimet Isten kezébe, ő az élet és a halál ura
    • Abbahagyom a vádaskodást, visszavonom az átkokat, a rosszkívánságokat, kérem minden érintettre Isten áldását.
    • Nem vádolom tovább magamat sem, ha Isten megbocsátott, én is megbocsátok magamnak és másoknak
 • A gonosz uralma alatt lévő házak, családok, útszakaszok
  • Vidéki orvosnő tapasztalata
   • éjszakai súlyos balesetek történtek egy bizonyos útszakaszon
   • végig szentelték férjével azt az útszakaszt -- megszűntek a balesetek
  • Bermuda háromszög
   • hajók süllyedtek el, repülőgépek lezuhantak
   • Az Afrikából Amerikába hurcolt beteg négereket ott dobálták a tengerbe. Tehát rengeteg gyilkosság történt, és a tengerbe dobottak megátkozták Istent, az emberiséget, ezáltal lehívták a gonosz lelkek erejét arra a területre
   • Szentéletű püspökök és papok, amikor felfedezték ezt, bocsánatot kértek Istentől azok nevében, akik ezeket a gyilkosságokat elkövették, és a négerek nevében is, aki átkozódó szavakat mondtak. Szentmisék áldását kérték erre a területre. Angyalokat és szentek neveit adták az ottani területeknek. Azóta biztonságban közlekednek a hajók és a repülőgépek abban a térségben
 • Elhatárolódás
  • El kell határolódnunk a gonosz lelkektől, bukott angyaloktól
   • ellenük kell mondani, nem tenni, amit sugallnak
   • kérni kell Istent, az égieket, hogy segítsenek felismerni, mert sokszor a jó látszatával, a világosság angyalaként közelednek
  • El kell határolnunk magunkat a gonosz emberektől, akik tudva és akarva teszik a rosszat nekünk.
   • Minél jobban szeretjük őket, annál több rosszat tesznek nekünk.
   • Ezek lehetnek rokonok, barátok, szomszédok
   • A legnehezebb, ha családon belül férj, feleség, vagy a gyermekek ilyenek
   • Fontos, hogy szívünkben ott maradjon a szeretet, és folyamatosan imádkozzunk megtérésükért, üdvösségükért, de a tőlük jövő gonosz hatások előtt zárjuk be a szívünket. Tanuljuk meg, hogy ne vegyük fel a kesztyűt, igyekezzünk megőrizni lelki nyugalmunkat
  • El kell határolódnunk a világban lévő bűnöktől
   • különösen veszélyes a Tévé, és az Internet, mert ott van a saját otthonukban
   • Van ezekben jó is, de a kísértéseknek, rossz gondolatoknak, tetteknek a sugalmazói is
   • Egy gyermek 7 évvel ezelőtt halt meg. 15 éves volt. Barátaival nézte interneten a vonatokat, amelyek elgázolták a fiatalokat. Ezáltal olyan negativitás ment a szívébe, amelynek nem tudott ellenállni. Útközben, amíg ment a vonat alá, telefonált barátainak. Még hallatszott a vonat hangja is, és alávetette magát.
   • Senki ne mondja, hogy ezek nincsenek negatív hatással ránk. Pl. ha pornó dolgokat néznek férfiak, közben könnyen elhanyagolják családjukat. És beleviszik a házassági aktusba is azokat a képeket, cselekedeteket. A gonoszt viszik oda a családba.
   • Minden rossz irányba visz. Minden jó, amit gondolunk, mondunk, teszünk, a jó irányba, a mennyország felé vezet.
  • El kell határolni magunkat azoktól is, akik a pokolba kerültek
   • Jézus védelmébe, oltalmába helyezzük magunkat.
 • Megsemmisítés, elégetés, lopott dolgok visszaadása
  • A családfa gyógyításába tartozik az is, hogy megsemmisítjük, elégetjük az okkult és sátánista könyveket pornó anyagokkal, CD-kkel, DVD-kkel együtt.
  • Minden ördögi praktika eszközeit elégetjük: inga, kártya, varázsvessző vagy bármi, ami ezzel kapcsolatos
  • A szentelmények levonják az egyház imáját és áldását házunkra
  • Az ördögi eszközök a gonosz lelkek erejét, hatalmát vonják le a családra, és megmérgezi a kapcsolatokat.
   • Nem tudjuk, mért utálja a gyerek a szüleit, a férj miért utálja feleségét, pedig nincs oka rá.
   • Mért jön az a gondolat, hogy megfojtsa a másikat egy kanál vízben?
   • Mert ezek által a gonosz lelkek hatalma alá kerülnek.
  • Lopott dolgaink által is levonjuk a gonosz lelkek erejét és hatalmát a házunkra.
   • Ezeket vagy vissza kell vinni a gazdájának, vagy ha nincs már módunk rá, jóvá kell tenni ezeket.
    • Egy körülbelüli összeget felajánlani valami jótékony célra.
 • Meghalt rokonokkal szembeni kötelességek
  • Sokaknak meghaltak a szüleik, nagyszüleik. Elörökölték házukat, zsebre vágták a pénzüket, ha volt nekik, és egy misét se mondattak értük. A mulasztások sorozatát követték el ellenük. Akiktől életük származott, akiktől anyagi javakat örököltek, azokat a tisztítótűzből nem akarják megszabadítani.
  • Honnan tudhatjuk, hogy hol vannak?
   • Halottlátóktól semmiképpen! Hozzájuk tilos fordulni!  Ez egyértelműen benne van a Szentírásban
   • De kérhetjük Istent, hogy mutassa meg, hogy hol vannak.
    • Ha sok bűnt követett el, lehet, hogy a purgatórium egy olyan részében van, hogy nem is jelentkezhet.
    • Ha imádkozunk értük, megkaphatják a kegyelmet, hogy megjelenjenek, és megmutathatják, hol vannak.
    • Lehet, hogy nem elég értük mondatott egy-két mise
    • Csilik János atya mesélte el a következő esetet. „Volt egy osztálytársam, aki gyógyszert szedett, ugyanakkor iszogatott is. A kettő megtette a hatását. Felment a padlásra, és pap létére felakasztotta magát. A teológián összetévesztettek, annyira hasonlítottunk. Egy éjszaka megjelent, és azt mondta, nem kárhoztam el, hanem a tisztítótűzben vagyok. Mond meg szüleimnek, és paptestvéreimnek, hogy gregorián misék sorozatát ajánlják fel értem, ha azt akarják, hogy minél előbb kiszabaduljak a tisztítótűzből!  Én is, osztálytársai is végeztük érte a gregorián miséket. Öt évvel halála után Szt. József ünnepén ragyogó formában, fehér ruhában jelent meg, és megköszönte a kiszabadulását, amit a gregorián misék sorozatának köszönhetett. A gregorián 30 mise. 10 ilyen sorozatot ajánlottunk fel érte. Ha csak néhány misét ajánlottunk volna fel érte, lehet, hogy nagyon sok évig tartott volna kiszabadulása.
    • Amikor kikerülnek a purgatóriumból, és a mennybe kerülnek, az értük felajánlott szentmisék a mi szándékainkra mennek. Sokszorosan vissza tudják fordítani a mi javunkra. Minden böjt, mise, mindenkinek a javára válik, nemcsak annak, akikért felajánljuk.
   • Engedjük el meghalt szeretteinket!
    • Ma sokan elhamvasztatják elhunyt szeretteiket és nem temetik el őket, hanem a hamvaik ott vannak velük tovább is.
    • Nem adják át őket ezáltal v. más módon Isten kezébe
    • Ez a helytelen kapcsolat kötözi meg őket
    • A meghalt szeretteinkkel való kapcsolatnak át kell alakulnia testi kapcsolat helyett lelki, szellemi kapcsolattá
 • A megtételnek, meg-nem tételnek a következményei
  • Ha nem tesszük meg ezeket a lépéseket, a gonosz hatalma alatt maradunk, a tisztítótűzben szenvedők évszázadokon keresztül tisztulhatnak, esetleg mások imáira szabadulnak.
  • A betegségek, megkötözöttségek, megszállottságok léphetnek fel életünkben. Ha nem rendezzük le ezeket a kapcsolatainkat, múltunkat, akkor minden rosszra számíthatunk.
  • De ha lerendezitek ezeket, helyre állítjátok a szeretetkötelékeket Istennel, családotokban, a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel, az abortált és a meg nem keresztelt gyermekekkel, ezáltal Isten védelme alá kerültök. Testi-lelki gyógyulásban részesülhetünk. Megtérések, újjászületések következhetnek, akár purgatórium nélküli üdvösségre is számíthatunk.
  • Ha megtesszük mindezt, akkor ezek nemcsak ránk, és családunkra, hanem hazánkra, és az egész emberiségre, és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre is hatással vannak.
  • Le lehet mindezt egyedül is rendezni, meg lehet tenni, de jobb megtenni igeliturgia keretében, a legjobb megtenni szentmise keretében.
  • Elhangzott a tanítás. A prédikáció helyett a szentmisében ezeket akarjuk elrendezni. Jézus itt van köztünk, még inkább itt lesz a szentmisében. Isten pontot fog tenni eddigi életetekre, és múltatokra, mert az ő irgalmasságával el fog rendezni mindent, és új szívvel, új lélekkel, tiszta fehér lappal fog megajándékozni benneteket. Áldása által ebben a kegyelemben fogtok részesülni.
Ha mise keretében történik a családfagyógyítás, vehetjük a Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumot.
 • Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta, e szavakkal borult a lába elé: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem." Amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült. "Hova tettétek?" - kérdezte megindultan. "Gyere, Uram - felelték -, és nézd meg!" 35Jézus könnyekre fakadt. 36Erre a zsidók megjegyezték: "Nézzétek, mennyire szerette!" Némelyek azonban így vélekedtek: "Ha a vaknak vissza tudta adni a szeme világát, azt nem tudta volna megakadályozni, hogy ne haljon meg?" Jézus szíve mélyéig megrendült, s odament a sírhoz, amely egy kővel eltorlaszolt barlang volt. "Hengerítsétek el a követ!" - szólt Jézus. De Márta, az elhunyt nővére tiltakozott: "Uram, már szaga van, hiszen negyednapos." Jézus így felelt: "Nemde azt mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?" Erre elhengerítették a követ, Jézus pedig az égre emelte tekintetét és így imádkozott: "Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék: te küldtél engem." E szavak után hangosan beszólt: "Lázár, jöjj ki!" S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendő födte. Jézus szólt nekik: "Oldjátok fel, hogy tudjon járni." A zsidók közül, akik fölkeresték Máriát, sokan látták, amit Jézus végbevitt, és hittek benne.
 • Oldjátok fel, hogy járni tudjon. Meg volt kötözve.
  • Így vagyunk mi is. Olyan, mintha gödörben lennénk. Isten leengedi hozzánk a létrát. Maradhatunk a gödörben, ha tetszik, a gonosz lélek hatalma alatt, a bűneinkben, amikbe beleszerettünk. De ha megtesszük ezeket a lépéseket, akkor Isten lépésről lépésre kivezet a gödörből, és meglátjuk isten szabadító, gyógyító hatalmát.
 • Bocsánatot kérünk először Istentől
  • Én a közösség képviselőjeként megbánom mindazokat a bűnöket, amiket testvéreim elkövettek, és amiket apai- anyai ágon őseink elkövettek, és a tisztítótűzben lévő egyéb szeretteink.
  • Atyánk, bocsásd meg a jelenlévőknek mindazokat a bűnöket, amelyeket Isten ellen, felebarátaink ellen, az abortált lelkek ellen, a meg nem keresztelt gyermekek ellen elkövettek. Kérlek, bocsáss meg nekik.
  • Most ti következtek lélekben
   • Csak azokra a bűnökre gondoljatok, amelyek most a szívetekben vannak! Ne mások bűneire gondoljatok, csak a sajátjaitokat tegyétek Isten irgalmas kezébe
   • Miután ezeket elsoroltátok, mondjátok, köszönöm uram, hogy megbocsátottál nekem. Csend
   • Ez volt a legfontosabb, lépés a kiengesztelődésben, amikor köztem és Isten között a szeretetkapcsolat helyreáll
   • De ezt követnie kell a bocsánatkérésnek és a megbocsátásnak az emberek felé is
 • Bocsánatot kérünk élőktől és holtaktól
  • Most a közösség képviselőjeként megbocsátok  lélekben mindazoknak a túlvilágon lévőknek és a földieknek, akik titeket bántottak.
  • Most gondoljatok azokra a személyekre, akik megbántottak, megsértettek!
  • Jézus nevében most bocsássatok meg nekik: élőknek és holtaknak egyaránt
  • lelki sebeitek gyógyulása elindul, és kiszabadultok a gonosz lelkek fogságából. Csend
 • Most bocsássunk meg élőknek és holtaknak
  • Miután megbocsátottun azoknak, akik minket  bántottak, kérjünk bocsánatot azoktól – élőktől és holtaktól – akiket mi  bántottunk  meg. Most tegyétek meg ezt is. Csend
 • Most állítsuk helyre a helyes értékrendet magunkban! Imádkozunk ebből fakadó gyógyulásér!
  • Urunk elismerjük, hogy egy nagy fordulat következett be az életünkben, egy negatív fordulat, amikor a gonosz elhitette velünk, hogy a bűn az jó, és a jó az rossz
  • Kérünk bocsáss meg nekünk, kérünk fordítsd meg ezt a viszonyulást!
  • Segíts, hogy minden bűnt rossznak tartsunk, amely rossz irányba, a pokol felé visz bennünket, és minden jót jónak tartsunk, mindazt, amit Jézusunk mondott.
  • Hisszük, hogy ez jó irányba visz minket, és csak ez visz jó irányba.
  • Lelkünkben ígérjük meg Jézusnak és a Szűzanyának, hogy nem akarunk hinni a gonosz léleknek, mert ő a hazugság atyja, aki becsap bennünket, aki a világosság angyalaként a pokolba akar vinni bennünket.
  • Megígérjük szívünkben, hogy csak a jó akarjuk tenni, csak jó gondolatokkal, szavakkal és cselekedetekkel akarunk előre menni az üdvösség útján.
  • Jézusunk, tudatában vagyunk annak, hogy a gonosz lelkek is okozhatnak testi, lelki szellemi betegséget nekünk. Ezért, Jézus hozzád fordulunk, aki nagyon sok beteget meggyógyítottál. Kérünk, hogy fizikai, lelki, szellemi betegségeinkből gyógyíts meg minket, hogy testben, lélekben, szellemben egészségesek legyünk. Csend.
  • Urunk, beismerjük azt, hogy saját hibáinkból különböző mértékben a gonosz lelkek hatalma alá kerülhetünk, de köszönjük, hogy nem erre kell néznünk, hanem arra, hogy a lépcsők ott vannak előttünk, hogy szabadító imásággal, szabadító szentmisékkel, komoly imákkal és böjtökkel megszabadulhatunk a gonosz lelkek teljes rabságából.
  • Köszönjük Urunk, hogy ezt a kegyelmet megadtad nekünk. Segíts, hogy a fegyvereket, amelyeket tőletek kaptunk, ne rozsdásan tartsuk, segíts, hogy használjuk ezeket a fegyvereket.
 • Abortált magzatok
  • Most az abortált magzatok miatt fordulunk hozzád Urunk.
  • Én mint a közösség képviselője, bocsánatot kérek tőled Istenem, minden abortált magzat miatt, akiket a szülők v. az orvosok megöltek.
  • És bocsánatot kérek a magzatoktól is.
  • Kijelentem a jelenlévők nevében is, hogy szeretjük őket.
  • A lelketekben most ti is mondjátok ki ezt. Csend.
  • Most, mint a közösség képviselője bocsánatot kérek Istentől az orvosok nevében, azok nevében, akik asszisztáltak és segédkeztek az abortusznál, az édesapák nevében, a nagyszülők, szomszédok, ismerősök nevében, akik tudtak az abortuszról, mégsem akadályozták meg, és ezáltal ők is a gonosz lelkek hatalma alá kerültek. És bocsánatot kérek a politikusok, pénzemberek nevében is, akik anyagi vagy más alantas érdekekből törvényekkel lehetővé tették az abortuszt, abortiv szereket gyártanak és forgalmaznak, és egyenesen biztatnak az abortuszra. Uram, kérlek bocsáss meg nekik is! Ti is kérjétek ezt lelketekben!
  • Most következik egy nagyon lényeges rész. Most lélekben ide kérjük a Szűzanya által az abortált gyermekeket. Láthatjuk lelki szemeinkkel, milyen kedvesek, szépek. A Szűzanya ide hozta elénk őket, hogy végleg rendezzük velük kapcsolatunkat. Ott vannak előttetek, és azt várják, hogy helyreálljon a szeretetkapcsolat köztetek.
  • A spontán módon elvetélt magzatokkal is megtesszük ezt, és a kereszteletlen gyermekekkel. Kérem, hogy adjatok nevet nekik. Csend.
  • Most lélekben megkeresztelem ezeket a gyermekeket, és Isten teljes uralma, hatalma alá helyezzük őket.
  • Az abortált, az elvetélt és a meg nem keresztelt gyermekeket most megkeresztelem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
  • Most oda helyeztük őket Isten teljes kegyelmébe és békéjébe. Minden elégtételt vállalunk, amiket Isten megenged az életünkben az abortált gyermekek miatt. Bűneitek bocsánatára ajánljatok fel imát, böjtöt, misesorozatot, hogy a bűneitek után járó büntetést Isten vegye el, és semmisítse meg.
  • Ajánljátok fel szenvedéseiteket, amelyeket akkor éreztetek, v. most is éreztek, ez is nagy kegyelem a tisztulásotok szempontjából. Isten ezek által meg akar tisztítani benneteket
  • Higgyétek, hogy ami most történt, az valóság! Ne engedjétek, hogy a gonosz lélek visszahozza ezeket a fájó emlékeket, mert ő továbbra is kínozni, gyötörni akar benneteket! Azt fogja mondani, hogy ez nem igaz, amit most történt, ennek a papnak a találmánya volt.
  • Mondjátok: hála neked Szűzanyám, hála neked Jézusom, hogy mindezt elrendezted az életemben. Ne foglalkozzatok a gonosz lelkekkel, mert azok akarnak tovább is kínozni benneteket! Ne hitetlenkedjetek, ne kételkedjetek! Hittel mondjátok, hogy mindez el lett most rendelve az életemben.
 • Helyek, házak, családok
  • Most Jézus vérét, Mária könnyeit kérjük mindazokra a házakra, útkanyarokra, családokra, amelyek bűnök miatt a gonosz lelkek uralma alá kerültek.
  • Mindezeken a házakon, személyeken, családokon megtörjük a gonosz erejét, és Isten uralma alá helyezzük ezeket a házakat, személyeket, ezeket az útszakaszokat.
  • Gondoljunk most a saját családunkra, vagy más családokra, vagy konkrét helyekre, útszakaszokra, amelyekről tudomásunk van! Csend
  • Kérjük Jézust és a Szűzanyát, hogy küldjenek angyalokat ezekre a helyekre, ezekbe a családokba, családjainkba, hogy ők vigyázzanak, hogy ne térhessenek vissza ezekre a területekre többé a gonosz lelkek.
  • Megígérjük a Mindenható Istennek, hogy jóvátesszük mulasztásainkat, hogy elhunyt szeretteinkért annyi misét mutatunk be, amennyi kimenekülésükhöz szükséges, hogy ezáltal a kegyelem bősége áradjon ránk is, amikor ők a mennyországba jutnak.
 • Elhatárolódás
  • Végül radikálisan elhatároljuk magunkat a gonosz lelkektől, megígérjük Jézusnak, és a Szűzanyának, hogy bármikor támad bennünket kísértés formájában, nem fogjuk magunkhoz engedni őket, nem fogunk hinni nekik, hanem Jézus nevében vissza fogjuk utasítani. Jézus Szent Nevében távozz tőlem! Lehet, hogy ott marad, de gondoljunk arra, hogy Jézus vérének az oltalma alatt állunk, a Szűzanya karjaiban, vagy palástja alatt vagyunk, ezért a gonosz nem árthat nekünk!
  • A gonosz emberektől is elhatároljuk magunkat.
   • Amennyiben lehetséges nem akarunk velük találkozni, nem foglalkozunk velük gondolatban sem, hanem átadjuk őket a Szűzanyán keresztül Jézusnak, és a Mennyei Atyának.
   • Ha családtagjaink, nem tudunk fizikailag elhatárolódni tőlük. Ezért ismételten, minden nap (akár többször is) ugyanezt tesszük. Rábízzuk őket a Szűzanya édesanyai oltalmára, az Ő kezébe tesszük megtérésüket, szabadulásukat, üdvösségüket. Tesszük ezt mindaddig, amíg szükséges, nem lankadunk el, nem esünk kétségbe, nem veszítjük el bizalmunkat!
  • A világban lévő gonosztól
   • Megígérjük a Szűzanyának, hogy ezután nem akarunk a tévében v. az interneten olyan filmeket nézni, se az újságokban, se magazinokban, amely nem válik javunkra, üdvösségünkre.
   • Megígérjük, hogy megsemmisítjük mindezeket a könyveket, CD-ket, DVD-ket, magazinokat, okkult eszközöket, amelyek által a gonosz uralmát, hatalmát vontuk magunkra, amik miatt, már nem szeretünk imádkozni, utáljuk a templomot, utáljuk a papokat, amelyek által a gonosz megzavarta, összekuszálta életet adó és fenntartó kapcsolatainkat.
   • Uram, segíts, hogy ezektől végleg meg tudjunk szabadulni!
  • Pokolban lévő ősök
   • a pokolban lévő őseinktől is elhatároljuk magunkat
   • Közénk és a pokolban lévő őseink közé Jézus keresztjét helyezzük, és teljesen elhatároljuk magunkat tőlük, és nem akarjuk, hogy a gonosz lelkek általuk bármilyen formában támadjanak minket, akár álmokon keresztül, akár betegségek, vagy megkötözöttségek által.
  • A Tisztítótűzben és a mennyben lévő szeretteink
   • Összes megholt szerettünket Isten Irgalmába helyezzük.
   • Elengedjük őket, átadjuk Őket a Mennyei Atyának, hiszen Ő az élet és a halál ura.
   • Kérjük Istent, hogy alakítsa velük való kapcsolatunkat lelki, szellemi kapcsolattá
   • Urunk, kérünk vágj el minden rendetlen, helytelen kapcsolatot köztünk és elhunyt szeretteink között!
   • És kérünk, alakítsd át ezeket a kapcsolatokat tiszta, bennetek való szeretetkapcsolattá, hogy tisztítótűzben lévő szeretteinket önzetlenül segítsük imáinkkal, áldozatainkkal, értük bemutatott szentmisékkel. És kérünk Istenünk, segíts, hogy el tudjuk fogadni azt a segítséget, amit általuk akarsz nyújtani nekünk.
 • Hálaadás
  • Atya, Fiú, Szentlélek, édes Szentháromság, hálát adunk nektek azért, h. ami most a földön történt az elvégeztetett a mennyben is.
  • Köszönjük, hogy elfogadtátok a mi kezetekbe helyezett életünket, és kérünk, hogy segítsetek, hogy elhiggyük, hogy mindaz, amit kimondtuk, az a Ti szentháromságos szent színe előtt is meghallgatást nyert, és a kegyelmek bőségében részesültünk.
  • Atyánk, hálát adok neked bocsánatodért, és azért, hogy én is meg tudtam bocsátani, és bocsánatot tudtam kérni
  • Jézus, hálát adok neked szabadításodért, gyógyításodért, és a gonosz lelkek elűzéséért.
  • Szentlélek Isten, köszönjük, hogy megtanítottál arra, hogy minden gonosztól radikálisan a te véred által határolódjunk el.
  • Szűzanyánk, hálát adok azért, hogy az abortált és megkereszteletlen gyermekeket a te kezeidbe helyezhettük a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel együtt, hiszen mindnyájuknak édesanyja vagy, és te készítetted elő ezt az alkalmat számunkra.
  • Ezután miden nap legyen az a röpimánk, hogy magunkat,családunkat, szeretteinket, őseinket, a tisztítótűzben szenvedő lelkeket helyezzük Jézus Szent vérébe, és Mária könnyinek védelme, oltalma alá. És minden személyt, élethelyzetet adjunk át nekik. Meg fogjuk látni ezeknek a pozitív következményeit.


   https://www.youtube.com/watch?v=90quG7uzPzo