2015. január 6., kedd

Három Királyok - 2015 Január 6. - Az eredeti és lerombolt, továbbá a megépítendő Szent Anna Kápolna helyének keresése


Szent József kiadó: Elsőszombat megszentelése, Világ Királynője Szeplőtelen Szívének engesztelésére

Ajándék felajánlása Epiphania Domini - Urunk megjelenése alkalmából Szűzanyának, a Világ Győzelmes Királynőjének.
(A régi Szent Anna kápolna helyének tisztázása tévedések elkerülésére, az építendő Világ Királynője Engeszteli Kápolna építésének serkentésére, de a békesség okán.)
Vízkereszt, latinul Epiphania Domini, az Úr megjelenésének főünnepe. A görög teofánia (theophaneia) és epifánia (epiphaneia) Istennek valamilyen alakban való megjelenését jelenti. Az epifánia az istenség megpillantására, kinyilvánulására utal. (Magyar Kurír)

Bálint Sándor nyomán: (mek.niif.hu)
"VÍZKERESZT, JANUÁR 6.

Az esztendő egyik ünnepekkel legjobban telezsúfolt napja. Valamikor évkezdő nap volt, és az egyház eredetileg ekkor ülte meg Jézus születésnapját. Erre a napra esik a háromkirályok ünnepe. Ekkor emlékezett meg az egyház Krisztus megkereszteléséről, a kánai menyegzőről és Lázár feltámasztásáról. Az utóbbiak az újkorban már kimaradtak a vízkereszti liturgiából, illetve más napokra kerültek át. A keleti egyház ősidőktől fogva Krisztus megkeresztelésének emlékeként ezen a napon szentelte a vizet.

A középkor folyamán a vízszentelés a nyugati egyházban is elterjedt. E napon történt a tömjén szentelése is. E szentelésekből fejlődött ki a lakóházak megszentelése és megfüstölése vízkereszt tájékán. A háromkirályok, a házszentelés, a vízszentelés és még sok más egykori ünnepi alkalom együtt jelentkezett ezen a napon, és a régi kultuszok maradványai legtöbbször együtt, egymással összefonódva bukkannak fel a hagyományvilágban. Különösen így van ez a háromkirályok köszöntése és a régi házszentelő menetek, koledálások esetében. {7-399.} A betlehemi csillagot követi nevezetes három bölcs király: Gáspár, Menyhért, Boldizsár egykori cselekedeteinek színjátékszerű megjelenítése Nyugat-Európa-szerte hozzátartozott a középkori egyházi gyakorlathoz."

Néhány gondolat Vízkereszt napjára eső események tartalmáról Szűzanya felé irányítottan:
 
"Ég szülte Földet,
Föld szülte fát,
Fa szülte ágát,
Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágát,
Virága szülte Szent Annát,
Szent Anna szülte Máriát,
Mária szülte Krisztus Urunkat, a világ Megváltóját."

(Bucsuszentlászló, Zala megye. Erdélyi Zs. Nyomán.)


1951-es légifotó részlete (Szent Anna rét)


- Régebben Jézus születésnapjaként ünnepeltük, az időbeni eltolódás jelentéstartalmai: Jézus megszületett számunkra emberarcú Istenként, a sötétségbe a világosságot megtestesítve. Karácsonykor csak a pásztoroknak, a hozzá legközelebb állóknak "jelent meg", míg vízkereszt ünnepén a három királyoknak, vagy másképpen napkeleti bölcseknek, akik hódolatukkal, királyoknak járó ajándékaikkal Jézus, a Szent család elé járultak. Akárcsak a pásztorok, ők is cselekedtek dicsőítve az Urat, békében itt a földön. Vízkeresztkor maga a Teremti nyilatkoztatta ki fiát a Szentlélek által, akkor már mindannyiunknak, Kereszteli Szent János áldozatos munkáját elfogadva. A kánai menyegzőn pedig a Fiú nyilatkozott meg a men(n)yeg(k)zőre meghívottaknak, a násznépnek. Lázár feltámasztásával a halál feletti győzelmében mutatkozott meg valójában.

- Szűzanyánkat magasztalva: áldja őt minden jóakaratú ember, mert igent mondott és az ige testté lett, elfogadva a Teremti akaratát a Szentlélek által. Megelőzve a megtestesülést, okosan, szívével gondolkodva engedelmeskedett a Teremti elhívásának, így a földi és égi idő összehangolásának is. Szűzanyánk tudta, amit talán néhány beavatotton kívül senki földi halandó: Jézus idejének földi kezdetét. Ezt látjuk a születéskor, de a kánai menyegzőn is.

- Három királyok, vagy másképpen napkeleti bölcsek: hódolatukkal, királyoknak járó ajándékaikkal Jézus, a Szent család elé járultak. Bár Szent József szűzien, de atyai védőszerepet vállalt a Szent családban, a megszületett üdvözítőnk édesanyjához járulva, a Szűzanya segítségével, szívén keresztül fejezhették ki imádatukat legközvetlenebbül a még kisded Urunk Jézus Krisztus színe előtt.

A magyar hagyomány a napkeleti bölcseket három királyoknak tiszteli és magáénak vallja. (Legismertebb a veleméri templom freskóinak ábrázolásában Szent Királyaink párhuzama a bölcsekkel Pap Gábor: Velemér - Egy téridő-gráf működési vázlata: http://velemer.hu/?q=hu/node/125, de érdemes a 3-3 nevet is jelentésük szerint összevetni.) Ez minden esetben azonos utat jelent! Jézust, Szűzanyát is így tiszteljük magunkénak (királyunknak, királynőnknek) vallva, ez természetes, egyénre és nemzetünkre szabott utat, feladatot jelöl. (Szent István királyunk felajánlása tetten érheti alapot ad ehhez, de könnyű viszont hosszú lenne folytatni királyaink sorát, akik bölcsként járták ezt az utat, a fényes csillagot követve.)

A feladat felismeréséhez az is hozzá tartozik, hogy a napkeleti bölcsek megkapták, felismerték és ismerték az időre vonatkozó jelzést, hasonlóan Szűzanyához, Jézus születésére előre, jóval hamarabb felkészültek, elfogadva a fényes csillag útmutatását, útnak indultak.
 
"És íme, az csillag... világosságokat bocsát vala ki,
és fényösbeket, mint annak előtte,
olyha imezt mondanája az királoknak:
Ez az királ, kit ti kerestök.
És az királok leszállának lovokról...
És látá asszonyunk Máriát, ottan megvidámula szívök.
az kicsinded Jézus ugyan megolvasztá az királok lelkét."

(részletek a Debreceni-kódexből)

Mai fogalmaink szerint ez az egyházi év kezdetét jelenti Szent András neve napjával nyitó adventi időszakot, de hagyományainkban már ennél előbb is jelentkező Szent Katalin, Szent Erzsébet, de Szent Márton napjához fűződő csendesedi előkészületeket jelenti (Molnár V. József munkáiból bővebben is lehet erről tájékozódni).

Magyarul:
A magyar hagyomány gyakorlata szerint, népi és uralkodói szinten is megegyezik az Úr Jézus Krisztus születését, az Ige megtestesülését nemcsak váró, hanem még időben annak előtte elfogadó, befogadó, arra felkészüli napkeleti bölcsek cselekedeteivel, útjával. A nyilas (keleten ló), mint adventi időszak kezdetét Szent András, mint szkíta téríti indítja, miközben napkeleti bölcsek útjáról van szó. Ez teljesen összevág a hagyományukkal.

Feladat, ami azonos a napkeleti bölcsek feladatával, ma a Szent Anna réten megépítendő Világ győzelmes Királynője szempontjából:

A felkészülés ideje ugyan régóta elkezdődött, nemzetünk története szerint már a feltámadást kellene várnunk, de ahogy gyarlóságunkban nem vagyunk magunkban és bizony akkor is és ma is messze vagyunk a feladatainktól, úgy a feltámadásra is a többi néppel együtt vagyunk hivatottak. Kötelességünk a ránk bízott kegyelmeinket megosztani. Ezért beszélünk a Világ Győzelmes Királynőjéről, hisz Szent István óta bizton a mi királynőnk, de más nemzetek sem eshetnek palástján kívül, mert nem ismerik fel, mint királynőjüket. Natália Nővér közvetítéseit az 1940-es évektől, újabb kegyelemként kaptuk meg, ismét útra kelhettünk, hogy napkeleti bölcsként letehessük ajándékainkat. Első sikerként 1942. október 31-én XII. Piusz felajánlotta az egész világot Szűzanyának, majd december 8-án megismételte azt. Adósok maradtunk viszont a kért kápolnával. Ez is elég hosszú idő volt fölkészülni, annak aki érintett a kápolna ügyében, tehát az egész magyarságnak.

+(Jézus) "Semmi másért, csak Szeplőtelen Édesanyám felmagasztalásáért készül el az engeszteli kápolna. Köszönetül kapja itt, mert a világon csak egy ország van, amely Szeplőtelen Édesanyám tulajdona. Nincs kettő, csak egy. Neki nem volt semmije a földön."
(Natália Nővér II. kötet, 73. old.)

Tegyük felajánlásunkká az elmúlt 70 év szenvedéseit, sérelmeit, a háborúskodásét, gyűlölködését, az üldöztetését, kifejezetten a papság és a nővérek ellen elkövetettekét, szidalmas lealacsonyításukét, + (Jézus) "Az ítéletet, hogy a pap kicsoda, micsoda azt magamnak tartom fenn. A te feladatod, hogy imádkozz értük."
(Natália Nővér III. kötet, 185-187. old.).

A pénz a tőke diktálta hatalmi játszmák általi szenvedéseinkét, az emberi tévelygésekét, útkeresésben vétett mindennemű hibákét, de legfőképp a MEGNEMSZÜLETETT testvéreink ellen elkövetettekét. S ezek közül bármelyikben bűnösként részt vett bármelyikőnk, tartson bűnbánatot, kérje feloldozását Jézusban és bocsássa meg önmagában a testvérének bűneit.

"A Szűzanya arcát mélységes fájdalom és bánat hatotta át, miközben ezeket a szavakat mondta: "Az egyház készítsen nekem helyet, ahova kegyelmeimmel leszállhassak, hogy a bűnösöket megtérítsem, a bűnbánat és az engesztelés útjára vezessem." Késibb "Jézus megmutatta a kápolna helyét, úgyszintén magát a kápolnát felépítve."
(Natália Nővér I. kötet, 95.old.)

Az Úr Jézus Krisztus jászola elé járulva, az édesanyjának, Szűzanyának elébe helyezni királynak és királynőnek való ajándékainkat, végre egymással megbékülten elkezdeni a Jézus által kért Engeszteli Kápolna építését, az i terve szerint, papjaival együtt.

"Budapest legszebb, legszentebb része lesz a Szent Anna-rét a Világ Királynője Engeszteli Kápolnájával."
(Natália Nővér II. kötet, 76.old.)

A távoli döntéshozók ostorozása helyett, az engesztelést, életjobbítást, építést segíti gondolatok, cselekedetek, információk visszatartása helyett, akkor lesz végre igaz a fenti idézet, ha mindenki a saját belső útját járva végre kézen fogja a legközelebb eső testvérét, testvéreit saját ereje körében. Azt, azokat, akivel tud valamit tenni együtt s őszintén elkezdenek az igazság szerint cselekedni. Meglehet olyat is kézen foghat az ember, akiről azt hitte, hogy ellensége, de együtt tehetik le ajándékukat a jászolhoz.

Nálunk sokkal nagyobb megtöretésben éli testvéreink, nem feledve feladatuk, üzennek mindennapi imájukba foglalva a kápolna égi képén keresztül, mert ott és fönt ők már felépítették s folyton folyvást a kis Jézus jászolához is leteszik:
"Ién fölkelék őén ágyamból,
Kimosgyám őén bűneimből,
Kimenék ajtóm elejibe,
Feltekinték a magas menyekbe,
Befordulék napjövetbe,
Feltekinték a magas menyekbe,
Ott láték egy kicsi kükápolneácskát,
Küel irgalmas, belül arannyas,
S abba van egy arany karszék,
Mellikben ott vala Boldogságos Szűz Mária,
... ."

(Moldvai régi imádságrészlet. Lirinc Györgyné Hodorog Luca, született 1920, Klézse, Gyűjtés:1990. Július 16., Harangozó Imre: "Anyám, anyám, szép Szűz Márjám" c. könyvéből) (Sajnos egyre kevesebben beszélik már ezt a gyönyörű nyelvet, Mária Terézia óta teljes elszakítottságban kellett élniük, a mai napig nem hallgathatnak anyanyelvükön misét sem.)

A Gyimesekben 2014. Pünkösdkor felszentelt Széphavas kápolnánál sok-sok év elszakadás után találkoztunk testvérek s a Szentlélek kegyelmeként mindannyian megkaphattuk a nyelveken szólást. Ideje, hogy beszéljünk egymással örömmel de komolyan, ne fecséreljük nyelvünk virágait rossz vagy felesleges beszédre, az a sátán oltárán való feláldozást jelenti. Beszéljünk döntéshozóink nyelvén is ebben a kegyelemben, hogy a Jánoshegy alatt, vízkereszt szokásaként végre a Világ Győzelmes Királynőjének kápolnája is felszenteltethessen munkánk gyümölcseként!

S végül az én felajánlásom:
Sokan próbálnak jó szándékkal bekapcsolódni a kápolnaépítésbe, felhívásokra imádkozva, adományokat felajánlva, de egyre többen tettre készen. A leírások közt nagyon sok az ellentmondás, hiányosság.
Ezért elsősorban ajánlom (Fogas Anna Natália nővér munkatársa) gondozásában megjelent NATÁLIA NŐVÉR köteteket és az imafüzeteket tüzetes átolvasásra (Szent József kiadó, az Eclézsiában általában kaphatóak). A kápolnaépítésen kívül megtudhatunk még sok csodálatosat, hogy hogyan ívelt át Natália nővér élete (1901-1992), az üldöztetések, békepapok beszervezése, belső meg nem értettségből fakadó irigység fölé emelkedve, átmentve a tiszta jézusi lelkiséget majd az egész XX. század sötét évtizedein.
Másodsorban bátran merem mondani, hogy aki keres, az talál, nincs elveszve semmi, csak amit nem teszünk meg, az veszik el. A jelenlegi, 1992-ben a Salamin család áldozatos munkájával épített Szent Anna kápolna nem arra a helyre épült, ahol N.N. Kötetekben hivatkozott régi kápolna állt. Azt a II. Világháború után valószínűleg a Világ Győzelmes Királynőjének épülő engeszteli kápolna megépült falaival együtt rombolták le egy munkásmozgalmi ifjúsági összejövetelen. A N.N. kötetekben találni állítást a Világ Győzelmes Királynőjének épült és a régi Szent Anna kápolnák közötti távolságra. Több dokumentumot is találtam társaimmal a régi Szent Anna kápolna elhelyezkedésére és más mégfontosabb kérdések tisztázására. Ezekből teszem Üdvözítőnk jászolához a következőket:
- az első oldalon található 1951-es légifotó részletet,
- valamint a lentebb bemutatott 2 db képet és összeillesztésüket a Szent Anna kápolnáról és helyéről továbbgondolásra.
- A kápolna melletti ferde, görbe odvas fa (ma kb. 70 cm átmérőjű) véleményem szerint egyezik az 1931-es archív fotón lévővel. Az ott még látható ferdén lefűrészelt tönk mára már kikorhadt.

Továbbgondolásra, mert biztosra veszem, hogy élnek hiteles személyek, s tudom, hogy vannak fellelheti fontos adatok, a jézusi terv megvalósításához, itt a földünkön, mint a bemutatott korabeli fényképek is igazolják.
(Tavaly május elsejére írt hasonló, felajánlás nem került tudtommal nyilvánosságra, átfedéseket tartalmaz evvel.)
Nekünk csak egy dolgunk van: Jézusi szeretettel hittel és cselekedettel felemelni azokat a magasba, megosztani egymás közt s akkor számunkra is valóban eljön az Igazság Napja.
Éljen a Világ Győzelmes Királynője! Éljen a Világ Győzelmes Királya!

Budapest, 2015. január 6-án, Kiegészítve: 2015. január 14-én Hingyi Sándor (földmérő)

"NEM HALLGATHATUNK ARRÓL, AMIT LÁTTUNK ÉS HALLOTTUK" (ApCsel 18.9)
 

1931-es keltezéső kép
Nevek jelentésének összehasonlítása, a párosításban a Keresztnevek eredete és jelentése alapján. Csak tájékoztató jelleggel, a teljesség igénye nélkül, tudva, hogy magyar nyelven komolyabb összefüggésekben is értelmezhetik a nevek (ki lehet próbálni): Magyar Elektronikus Könyvtár, Országos Széchenyi Könyvtár kivonataként:
(http://mek.oszk.hu/00000/00084/00084.htm)

ISTVÁN
- görög-német-magyar eredetű; jelentése: virágkoszorú.
GÁSPÁR
- perzsa eredetű; jelentése: kincset megőrzi.
MENYHÉRT
- héber eredetű; jelentése: királyi fény.
IMRE
- germán eredetű; jelentése: hatalmas, híres, királyi.
BOLDIZSÁR
- asszír-babilóniai-német-magyar eredetű; jelentése: Baal isten óvja életét.
BALTAZÁR
- asszír-babilóniai-német eredetű; jelentése: Baal isten óvja életét.
LÁSZLÓ
- szláv eredetű; jelentése: hatalom + dicsiség.
JÁNOS
- héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.
LÁZÁR
- héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten a segítőm.

Kiegészítés:
1990-ben Natália nővér volt a helyszínen, többek között Hermány Géza építésszel (Balázs Attila történész szerint a Natália nővér c. dokumentum filmben - m1 "Sírjaink, hol domborulnak" c. műsor). Tehát, megmutathatta a pontos, Jézus által megjelölt helyet is! Szerintem ennek az eseménynek ma éli tanúja is fellelheti.

Ebben az eredeti formájában, tartalmából adódóan szabadon, ellenszolgáltatás nélkül terjesztheti.

Írta és szerkesztette: Hingyi Sándor