2011. március 31., csütörtök

Calcuttai Boldog Teréz anya idézetek

2011. január 01.
Ennek az Új esztendőnek kezdetén határozzuk el együtt, mindannyian, hogy Jézusért és Jézussal fogunk élni, és hogy ebben az évben boldogok és szentek leszünk. Legyen ez az év mindannyiunknak az imádság és az Istennel való egyesülés éve, és a mélyből fakadó, örömteli szereteté. Kezdjétek azokkal, akik körülöttetek vannak, legyen életté a szándék, és akkor eljut a szegényekhez. Szilárdan határozzuk el mindannyian: „Ebben az évben egyetlen szándékos bűnt sem akarok elkövetni a szeretet ellen.”
2011. január 03.
Azt kívánom, hogy mindannyian ízleljék meg azt a szabadságot, amely az áldozat elfogadásából származik. Ebben az örömben csak akkor lesz részetek, ha egész lelketekkel szeretitek Jézust. Emlékszem: néhány évvel ezelőtt nagyon nehéz körülmények közé küldtem egy nővért, aki épp akkor tett örökfogadalmat. Amikor megmondtam neki, hova kell mennie, sírni kezdett, mert az számára igazi áldozat volt és nagyon nehezen tudta elfogadni. Mégis azt mondta:”Anyám elmegyek oda, mert ott van az én Jegyesem, aki vár rám.” Néhány hét múlva kaptam tőle egy levelet, amelyben ezt íja: „Megtaláltam Jegyesemet, aki várt rám. Mit is szólt volna Ő, hanem jöttem volna el hozzá? Istennek hála hallgattam hívására. Íme, az engedelmesség öröme, hogy Jézus kívánsága szerint élünk és szolgálunk.
2011. január 04.
Az apostolok egyszer csak azt mondták: „Mi kizárólag az imádságnak és az ige szolgálatának fogunk élni” (Apcsel 6,4) Valóban: minél többet kapunk csendes imádságainkban, annál többet tudunk adni cselekedeteinkben.
2011. január 05.
A szegénység tesz szabaddá bennünket. A szegénység szüli a boldogságot. Eszerint kell élni és ezt a boldogságot kell föleleveníteni. Élni kell, meg kell élni a szegénység adta örömöt. A szegénység számunkra választás; a szegények között is legszegényebbek számára pedig e az élet.
2011.január 06.
Teréz Anya szeretete áldást és imát küld mindannyiótoknak. Gyógyuljatok és szentelődjetek meg az imán keresztül, amely szelíd és alázatos szívből fakad. Mert az alázatos szív meg is tisztul egyben. Kérjük Jézustól a kegyelmet, hogy szentek lehessünk, miképpen Ő maga szent volt. Kegyelmet, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeretett minket. Úgy tudjuk legjobban kimutatni Isten iránt érzett hálánkat, ha határozottan fölajánljuk magunkat a lélekben és szellemben való növekedésre a kölcsönös szeretet és a szegények iránti szeretet által.
2011. január 07.
A szeretet a hatalmas Isten parancsa, és Isten nem parancsol lehetetlent. A szeretet olyan gyümölcs, amely minden évszakban és minden korokban megterem és mindenkinek megadatik. Mindenki élhet ezzel a gyümölccsel; a szeretetnek senki sem szabhat határokat. Mindenki elérheti a szeretetet az elmélkedés által.
2011. január 08
Az Oltáriszentségben Jézus, az Isten Fia kenyér alakjában van jelen. Ez az alázat élő megvalósulása. Az alázat nem abban áll, hogy elrejtjük, amit Isten nekünk ajándékozott. Az alázat igazság, az alázat őszinteség, az alázat szegényég. Az a szabadság, mely a szegénységből ered. Íme, az erények egymáshoz kapcsolódnak: a tisztaság, a szegénység, az alázat, a szabadság. Ha igazán és valóban alázatosak vagytok, ha megértitek majd, hogy mennyire kicsinyek és gyengék vagytok, és milyen nagy szükségetek van Istenre, akkor nem bukhattok el.
2011. január 09
A csönd segíteni fog benneteket, hogy jobban imádkozzatok, mert lehetőséget ad nektek, hogy többet imádkozzatok. A nyelv csöndje nagyon jól megtanít majd Krisztussal beszélni. Megtanít vidámnak lenni az öröm óráiban, amikor annyi mindenről lenne jó mesélni. Ne feledjük a szemek csöndjét. Segít bennünket, hogy meglássuk Istent. Szemeink ablakok, rajtuk át érkezik szívünkbe az egész világ.
2011.január 10.
Megígértem Istennek, hogy többet teszek majd, mint amennyit eddig tettem, hogy segítselek benneteket teljes szívvel és lélekkel szeretni Jézust. Elviszem az Ő örömét minden házba, ahová csak betérek.
2011. január 11.
Mária azért lett kiválasztva, mert kegyelemmel teljes volt, és ugyanakkor teljes volt alázattal is. Jézus eljövetele teljes önátadást és szeretetet táplált benne. Mária nemcsak Isten Fiára gondolt, aki lakhelyet talált benne, hanem az örömre és fájdalomra is: mit jelent az Isten anyjának és mindenki anyjának lenni az emberiségért.
2011. január 12.
Minden okunk megvan rá, hogy a világ legboldogabb emberei legyünk. Ehhez azonban Jézushoz kell tartoznunk, hiszen egyedül és csak Ő érdemes szerelmünkre, arra, hogy egészen neki adjuk magunkat. Ha igazán, teljes mélységben Hozzá tartozunk, mindig és mindenkor rendelkezésére kell állnunk: szabad utat kell nyitnunk neki magunkban, hogy akarata szerint éljünk ott, ahol Ő rendeli.
2011. január 13.
Hallom, hogy a kórházakban az emberek már-már félnek a szerzetesektől. Hogyan lehetséges ez?! Mert feledésbe megy a gyengéd „érintés”: a szolgálatkészség és figyelmesség, ami pedig sajátunk kell legyen. Jézus megkérdezte tőlünk: „Hol voltál, amikor éheztem? Hol voltál?... Nemcsak ételre éheztem, hanem szeretetedre, együttérzésedre, könyörületedre…”
2011.január 14.
Azt kívánom, hogy kérdezzétek meg magatoktól: szabad-e a szerelmem, szeretetem? Megvan-e életemben a teljes önátadás? Szerelmetes bizalom és teljes önátadás kölcsönösen kiegészítik egymást. „Miatyánk, aki a mennyekben vagy, legyen meg a te akaratod. „
2011. január 15.
Jó és rendjén való, ha megvizsgáljuk, tiszták vagyunk-e szavainkban, gondolatainkban és önmagunkban. Tiszta-e a szemem? Tiszta-e a kezem? Nyelvem, beszédem tiszta-e? Mennyire tisztának kell lennie a kezemnek, amikor az áldozat vételekor Krisztus testét érintem! A tisztaság által szentelődik meg testem, lelkem, szellemem, ahogyan megszentelődött az oltár kelyhe. Tisztán kell tartanunk szemünket és szívünket. Amíg szívem nem tisztult meg, nem láthatom meg Jézust társaimban, a többiekben, a szegények meggyötört testében.
2011. január 16.
Kérjük a Szűzanyát, hogy tegye szívünket olyanná, mint amilyen az Ő Fiának szíve volt! Belőle és benne született meg Jézus Szíve! Mennyi mindent tanulhatunk a Szűzanyától: alázatos volt, mert egészen Istenért élő volt. Kegyelemmel teljes volt. A Mindenható ezért választotta ki és szerette őt. Kérjétek a Szűzanyát, hogy szóljon Jézusnak: „Nincs már boruk”; elfogyott az alázat, a szelídség, a nemesség és az édes jóság bora. Ő bizonnyal így szól majd hozzánk: „Tegyétek, amit Ő mond.”
2011. január 17.
Most, hogy megtanultuk, mennyire szükségünk van csendre és alázatra, eljuthatunk már a jobb és egyre jobb imaélethez. Valójában az ima, a teljes, tiszta és igaz ima Krisztus maga. Imáink gyakran maradnak hatástalanok, mert lelkünk, szellemünk és szívünk közepébe nem Krisztust helyezzük. Őt, aki által imáink Istenhez szállnak. Egy Krisztushoz forduló, belülről jövő, bizakodó tekintet lángoló ima lesz gyakran imaláng: „Nézem Őt, Ő pedig engem.” Ez a legtökéletesebb imádság.
2011. január 18.
Osztatlan szerelem és szeretet az egyetlen Istennek – próbáljátok jól megérteni, felfogni és befogadni, mit is jelent ez. Mi nagyobb dolgokért teremtettünk. Lehet csalni, hamisnak lenni tettekben és szavakban. Ne engedjétek, hogy érzelmeitek és vágyaitok letérítsenek utatokról… Tisztának kell lenni bent, belül: ez … igen; ez … nem. Nincsen „de”, ha Istennel vagyunk. Amikor Szent József megértette, hogy Mária gyermeket várt, nem mondta: „De…”
2011. január 19.
A szegénység nem lemondás, hanem öröm. Öröm, Szerelem. – „Ilyen csúnya ruhában járjak?!” – Dohoghatok, panaszkodhatom és kritizálhatok is, de mindebben láthatom azt az ajándékot is, amelyet Jézus épp nekem készít. Ebben van a szegénység öröme.
2011. január 20.
Kitérők nélkül adjátok át magatokat mindenben Istennek, és az Ő dicsőségéért kövessétek az Ő akaratát. Készséges, egyszerű és vidám engedelmességünk tanúskodik majd hitünkről. Isten szereti azt, aki örömmel ad, és még inkább szereti, aki engedelmességből ad. Úgy kell engedelmeskednünk, ahogyan Krisztus engedelmeskedett. Ő a halálig engedelmes volt, a kereszthalálig. Engedelmeskedni teljes szívvel és lélekkel, ahogyan Jézus: „Engedelmeskedett nekik” (Lk 2,51)
2011. január 21.
Kerüljünk a lehető legközelebb Jézus Szívéhez és határozottabb szerelemmel újítsuk meg fogadalmainkat. Mondjuk együtt Szent Ágnessel és Goretti Szent Máriával: „Meghalni igen, bűnt elkövetni soha.” Napi imánk közben ismételjük gyakran: „Jézus Szívének tisztasága, tisztítsd meg az én szívemet.”
2011. január 22.
Váljunk Jézus Szívéből áradó szeretettől teljes szívekké, Mária segítségével: mindenki a maga módján, és együtt mindannyian. Gyermekeim, itt rejtőzik a szentség, amelyre rendeltettünk: megismerni Jézust, szeretni Jézust, szolgálni Jézust.
2011. január 23.
Az öröm imádság, az öröm erő, az öröm szeretet, az öröm a szeretet hálója, mellyel lelkeket halászhatunk. Isten szereti azt, aki örömmel ad. Nagyon szereti azt, aki örömmel ad. Ha munkád során nehézségekbe ütközöl, és örömmel mosolyogva fogadod azokat, az emberek „jónak látják majd a te műveidet és dicsőíteni fogják az Atyát”. (Mt 5,16). Úgy tudjuk a legjobban kifejezni Isten és az emberek iránt érzett hálánkat, ha mindent örömmel fogadunk. Egy szeretetben és szerelemben égő szív vidám szívet terem.
2011. január 24.
A Szentírásban olvassuk: „Jöjjetek hozzám mind, ti megfáradtak és elnyomottak, és nálam nyugalmat találtok”. (Mt 11,28) Látjátok Zakeust: látni akarta Jézust és ezért minden módon próbálkozott. De nem láthatta meg őt mindaddig, amíg be nem látta, hogy alacsony termetű. Ez a belátás vezette el a következő lépéshez: fölmászott egy fára akkor is, ha így mindenki meglátta, hogy milyen alacsony.
2011. január 25.
A lélek buzgósága az Isten iránt érzett hiteles szerelem hatása és próbája. Nem tehetünk mást, mint elégni a vágyban, hogy jót tehessünk a lelkeknek. Ez volt Jézus legnagyobb és leghőbb vágya is. A szerelem próbája ezért a buzgóság; a buzgóság próbája pedig az Istennek való önátadás.
2011. január 26.
Jézust, az Isten fiát azért küldte el az Atya, hogy bejelentse a Jóhírt. Élő valóság ez. Teljesen és egészen bízott abban, hogy az Atya – akkor is, ha nem fogadták el, és a látszólagos kudarc ellenére is – megvalósítja gyógyító, üdvözítő tervét. Bizonyos volt ebben, de ugyanakkor látta, hogy az emberek nem fogadták be, nem fogadták el: Názáretben harminc éven át csak úgy ismerték, mint „az ács fiát”. A Szűzanyának és Józsefnek is el kellett csodálkoznia. Harminc év, aztán három évig az emberek között, tanítva. Őrültnek, csalónak, szélhámosnak mondták, arcul ütötték, kigúnyolták és aztán keresztre feszítették. Teljes kudarc. De ő tudta, hogy az Atya akarata mindezek ellenére megvalósul. Bennünk is él ez a bizalom?
2011. január 27.
Milyennek kell lenni tisztaságunknak?... Tisztának. Tiszta szívet adjatok Istennek. Megismétlem: tiszta szívet adjatok. Ugyanúgy, ahogyan egy fiú és egy leány egymásnak adják magukat az esküvő napján a nászban.
2011. január 28.
Jézus imában élő lelkeknek választott minket. Lelkünk pontosan annyit ér, amennyit imáink érnek. Csak akkor gyümölcsözőek cselekedeteink, ha valóban és igazán őszinte imából születnek. Jézus azt akarja, hogy jobban hasonlítsunk a gyermekekhez, alázatosabbak legyünk, és hálásabbak az imádságban. Azt akarja, hogy ne egyedül imádkozzunk. Részesüljünk Krisztus titokzatos Testében, amely mindig ott él, benn az imában.
2011. január 30.
Ha imádkozva olvassátok az Evangéliumot, belülről értitek majd meg, hogy el kell fogadni a megaláztatásokat, ahogyan Jézus elfogadta. Semmitől sem kell félnünk, az ördögtől sem. Az ördög megretten az alázattól és félni kezd. Még a mély hitnél is jobban megrettenti és elijeszti az alázat. Jézus arra kér minket, hogy Tőle tanuljunk: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű”. (Mt 11,29) Személyesen Istentől tanulni jobb, mint a könyvekből: ha könyvekből próbálunk tanulni, nemes céljaink összezavarodnak és sokkal nehezebb lesz az alázat útján járnunk.
2011. január 31.
Legyetek boldogok, hogy szívetek legbensőbb rejtekében és minden egyes emberben szerethetitek Jézust. Osszátok meg örömötöket mindenkivel, akivel csak találkoztok. Hálás vagyok mindannyiótoknak sugárzó szeretetetekért és a kiárasztott boldogságért.
2011. február 01.
Vigaszul szolgálna Urunknak és örömöt szerezne Édesanyánknak, Máriának, ha minden erőtökkel azon lennétek, hogy befogadjátok, fölfogjátok és megértsétek: engedelmességben élni nagy kiváltság, tisztesség és páratlan kegyelem. Az engedelmesség megtámadhatatlan békét teremt bennünk és örömmel tölti el lelkünket. Amikor azonban engedetlenek vagytok és az engedelmesség ellenében cselekedtek, megfosztjátok magatokat a szabadság örömétől.
2011. február 02.
Kérjük Máriától, hogy Szíve szívünkben éljen. Szép, tiszta és szeplőtelen, szeretettel és alázattal teljes Szíve dobogjon szívünkben, hogy magunkhoz vehessük és be tudjuk fogadni Jézust az Élet Kenyerében, és úgy szerethessük Őt, ahogyan Mária szereti. Legyünk képesek meglátni és megszeretni Őt a legszegényebbek szenvedő arcában, tekintetében.
2011. február 03.
Annyi erőszak van ma a világon! Azt hiszem, mindez nagyrészt épp saját otthonunkból ered. A világ azért szenved annyit, mert nincs meg benne a béke. Nincs már béke a világban, mert nincs otthonainkban, hiszen ezer meg ezer család fölbomlott, szétesett. Érezzünk együtt egymással! Meg kell értenünk egymást, hogy minden haragtartást elhagyva megbocsássunk egymásnak. És így születik az igazi béke. És így valóban béke lesz.
2011. február 04.
Imádkozzunk: „Mária szívének alázata, szállj szívembe egészen, és ahogyan Jézust, taníts meg engem is a szelídségre és a szív alázatára, az alázatos szívre, hogy így dicsőíthessem Atyánkat.”
2011. február 05.
Imádkozzatok, hogy minden Isten dicsőségére és az Anyaszentegyház javára szolgáljon. Nagyon hiányoznak imádságaitok. Szeressétek az imát, érezzétek a belső hangot, amely imába térít. Napjában többször fakadjon föl belőletek az ima és merüljetek el az imádságban. Jobban szeretnétek imádkozni? Imádkozzatok többet. A szív megnő az imától, megnyílik, kitágult és magába fogadja az ajándékot, Istent magát. Fölfedeztem minden baj gyökerét, minden siránkozásunk okát: hiányzik az imádság. Társadalmunk megújulásának az imádságból kell kiindulnia.
2011. február 06.
Jézus hűséges és személyes barátságán keresztül gyöngéd és szerető benső kapcsolat születik és él közöttünk. Ő személyes barátságra törekszik, abban van jelen. Nem kell semmit sem magyarázni: minden itt van, csak be kell fogadni, föl kell fogni elmélyülve, csendbe térten, elmélkedve. Az Oltáriszentségben van az erő, és ez köt össze. Ha ezt megértjük, életünk gyökeresen megváltozik… És az örökkévalóságot fogjuk hirdetni.
2011. február 07.
Ne hagyjuk magunkat megzavarni, ne töltsön el büszkeséggel, amit csinálunk! Semmik se lennénk, ha a szegények nem fogadnának el bennünket. Mély hálával tartozunk ezért neki: lehetővé teszik számunkra, hogy szeressük és szolgáljuk bennük Jézust.
2011. február 08.
Az örömre szükségünk van, az öröm erőt ad, fizikai értelemben is. Akinek lelke és szelleme örül, kevésbé fárad el, és mindig kész továbbra is a jót cselekedni. Az öröm az egyik legjobb védelem a kísértések ellen. Az ördög port, piszkot, tisztátalanságot hoz, és minden alkalmat megragad, hogy ránk hányja azt. Az örvendező szív meg tudja védeni magát minden tisztátalanságtól. Az örömmel teljes lélek sugárzásával prédikál. Úgy ragyog, mint Isten szeretetének lángja, örök boldogság reménye, az égető szerelem sugara.
2011. február 09.
Otthonaink legyenek valóban a szeretet és egység oázisai, hogy így ellensúlyozni tudjuk a világban háborgó gyűlöletet. A szeretet otthon kezdődik. Minden a mi szeretetünktől függ, attól, hogyan szeretjük egymást. Tegyetek meg mindent, hogy családotok szeretetben éljen, és amerre csak jártok, ennek a szeretetnek az illatát árasszátok magatokból.
2011. február 10.
Az imádságos lelkek mély csendben élnek. Nem kerülhetünk Isten színe elé, ha nem hívjuk elő és nem éljük meg a belső és külső csendet. Ezért fontos számunkra mindig és mindenekelőtt a csend.
2011. február 11.
A Szűzanya tanít meg majd bennünket az alázatra. Kegyelemmel teljes ugyan, és mégis épp ezért az Úrnak szolgálóleánya lesz. Ő Istennek Anyja, és mégis és épp ezért szolgálni megy Erzsébet otthonába. Bűn nélkül fogantatott, és mégis és épp ezért találkozik a keresztet hordozó, megalázott Jézussal, és úgy áll a kereszt alatt, mint bármely bűnös közülünk, akiknek szüksége van a megváltásra. Idézzük, hívjuk magunkba Őt, és ne szégyenkezzünk és ne késsünk legalázatosabban tenni munkánkat! Fogadjuk el és fogadjuk magunkba mindig a keresztet, mindenütt és mindenben, ahogyan megjeleníti magát előttünk, nekünk. Ahogyan Ő tette.
2011. február 12.
Ha teljesen Istenre bízzuk, Istennek adjuk át magunkat, ez azt jelenti, hogy mindenben és egészen az Atya rendelkezésére állunk, ahogyan Jézus és Mária. Máriával és Jézussal adjuk magunkat egészen Istennek, mert Isten nekünk adta magát. Mindenben és egészen álljunk rendelkezésére. Nincs mit magyarázni, hozzátenni: innen tudhatjuk meg, mennyit is adtunk magunkból, mennyire él Isten életünkben. Mennyire állunk Isten szolgálatára? Ne mondjátok, hogy nem tudjátok, mert az hazugság lenne. Mivel Isten magát adta nekünk, álljunk mindig az Ő rendelkezésére.
2011. február 13.
A kedvesség és szívesség hiánya romokba döntheti Isten művét. Hogyan is szerethetitek Jézust felebarátaitokban, ha otthonaitokban még nem uralkodik a szeretet? Igazán arra kell törekednünk, hogy minden családban”Ek Dil Prem Pur”, azaz „szeretettel telje Szív” lakozzék. Ez a négy szócska fölfedi és megmutatja, hogy Jézus velünk van, és világossággal tölt el bennünket.
2011. február 14.
Istenbe vetett szerelmetes bizalmunk forrása, hogy bízunk az Ő mindenhatóságában, végtelen bölcsességében és szeretetében. Ő szeret engem. Nemcsak azért vagyok itt, hogy betöltsek egy helyet, nemcsak azért, hogy teljes legyen a létszám. Neki célja van velem, tudom. Ő ezt a célt eléri, hacsak én nem gördítek elébe akadályt. Ő nem fog engem kényszeríteni. Azért van ma annyi nehézség mindenütt, mert nem bízunk az Anyaszentegyház tanításában. Nem élhetünk kettős életet, nem mondhatunk igent és nemet is, hogy akarom is meg nem is; hogy szent akarok lenni, és ugyanakkor mégsem akarok.
2011. február 15.
Remélem, hogy jól megértitek szavaimat, hogy megmaradnak emlékezetetekben és átültetitek azokat mindennapi életetekbe. Imádkozom értetek, hogy részesüljetek a szegénység adta örömben és szabadságban. Abban az örömben és szabadságban, amely a szegénység gyümölcse. Jézus gazdag volt ugyan, mégis szegénnyé lett. Eljött közénk, hogy meghozza nekünk a Jóhírt. Ha meg tudjuk érteni a szegénység örömét és szabadságát, nem léteznek többé nehézségek.
2011. február 16.
A Megváltás legcsodálatosabb része teljes alázattal kezdődött. Isten nem a hatalmasok és gazdagok palotájába küldte Gábrielt, hanem a fiatal Máriához, Názáretbeli kicsinyke házának egyetlen szobájába. És Mária csupán ennyit kérdezett: „Hogyan válik ez valóra?” És miután az angyal felelt neki, Ő, a kegyelemmel teljes, szolgálóleányként átadta magát az Úrnak. Mária azért választatott, mert nemcsak kegyelemmel, hanem alázattal is teljes volt.
2011. február 17.
Amit mi a szegényekért teszünk, csupán egy csepp az óceánban. Mégis, ha nem tennénk, ha ez a csepp nem kerülne bele az óceánba, akkor az óceánból hiányozna valami. Nem más, csupán egy csepp.
2011. február 18.
Kiválasztattunk. Miért? Nem tudom. Nekem és nektek hiteles szenteknek kell lennünk. Tanuljátok meg az alázatot, végezzétek a legszerényebb munkákat a legnagyobb alázattal, mindent Jézusért. Szeretni akartok? Legyetek alázatosak Ha alázatosak vagytok, nem kell aggódni értetek. Legyetek mindig a Szűzanyával, Őt hívjátok magatokba. Az alázat nem a könyvekből, hanem a megaláztatások elfogadásából születik, terem: Isten ajándékai ezek, nem pedig kínnak, gyötrelemnek adattak. Ha örömmel fogadjuk, segítenek majd szentekké válni, hasonlóvá válni Jézus „szelíd és alázatos” Szívéhez.
2011. február 19.
A tiszta szív megláthatja Istent. Ha nem látod Istent, vizsgáld meg magadat. Talán valami eltakarja előled Őt. Valami ott áll köztetek. Ez a sötétség néhányszor azért adatik, hogy közelebb vigyen Istenhez. De ha nem tudunk imádkozni, minden más gondolat helyett előbb vizsgáljuk meg magunkat: áll valami köztem és az én Uram között? Valami, ami iránta érzett szerelmemet, szeretetemet megcsonkítja? Valahányszor megosztott lelkű embert látok, aggódni kezdek érte. Valami nem engedi kiteljesedni a szeretetét.
2011. február 20.
Vegyük a fáradtságot, hogy a szentség tanítását igazán és valóban megtanuljuk Jézustól, akinek szíve szelíd volt és alázatos. Nem azért kell szentekké válnunk, mert olyannak szeretnénk érezni magunkat, hanem hogy Krisztus teljes egészében élhessen bennünk. Jézus szavainak – „Szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek benneteket” (Jn 15,12) – nemcsak világosságként kellene világítania életünkben, hanem lángolva ki kellene égetnie belőlünk az önzést is, amely meggátolja a szentség növekedését.
2011. február 21.
Hányszor beszélünk mások hibáiról a hátuk mögött, hányszor teszünk megjegyzéseket azokra, akikkel együtt dolgoztunk… Nem meggyónni kell ezt, hanem megbeszélnünk egymás között. Amikor tudomásomra jut, milyen szenvedést okoznak a vég nélküli megjegyzések és tapintatlanságok, mindig Urunkra gondolok, aki azt mondta a bűnös asszonyt körülállóknak: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek.” (Jn 8,7). Tudjátok jól mi történt: mindannyian elsomfordáltak, mert tudták, hogy Jézus ismeri bűneiket. Amikor szeretetlenül beszélünk valakivel szemtől szembe vagy a háta mögött, amikor fölhánytorgatjuk régi bűneit – halljuk meg akkor Jézust, aki hozzánk is szól: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek.”
2011. február 22.
Ellen kell állni mindannak, ami mélabús szomorúságba húzhat. Legyen mindennapi imádságunk: „Az Úr öröme az én erőm.” A boldogság és az öröm volt a Szűzanya ereje. Ezzel az erővel szolgálta készségesen Istent, gyermekét, és amikor méhében Erzsébethez vitte Őt, annak méhében is az örömtől mozdult meg a gyermek. Csak az öröm adhatott Máriának annyi erőt, hogy Názáretből Júdea dombjai közé siessen unokatestvéréhez, és szolgálóleányként segítsen neki. Nekünk is ugyanígy kell szolgálnunk az Urat: igaz szolgaként. És miután magunkhoz vettük az Áldozatot, szerető gondoskodással kell elindulnunk a nehézségek útján.
2011. február 23.
Jézus azt mondja az Evangéliumban: „Azért jöttem, hogy beteljesítsem Atyám akaratát.” (Jn 4,34) Isten akaratát akkor teljesítjük, amikor engedelmeskedünk. Az engedelmesség bizonnyal szellemi, lelki természetű, hiszen a mennyben is ott van. Az engedetlenség volt az első bűn: Lucifer nem vetette alá magát Isten akaratának, megtagadta az engedelmességet: „nem szolgálok tovább”. Őseink, Ádám és Éva ugyanígy cselekedtek: megtagadták az engedelmességet; megették azt a gyümölcsöt, amelyet az Isten megtiltott nekik. A mi engedetlenségünk az első, az eredendő bűn folytatása.
2011. február 24.
Vajon boldogok-e, elégedettek-e a szegények, akiknek szabad és teljes szívvel végzett szolgálattal tartozunk? Örömtől dobban szívük, miként Keresztelő Szent János örömtől mozdult anyja méhében, amikor a Szűzanya elvitte hozzá Jézust. Odaadó, gyengéd, bensőséges vagyok a szegények szolgálatában? Megteszem értük azt, amit Mária tett Erzsébetért?
2011. február 25.
Próbáljuk meg mindig, minden pillanatban jobbá tenni imáinkat. A kudarcok és csalatkozások abból is erednek, hogy elhanyagoltuk az imádságot. Az imádság a szellemi és lelki élet tápláléka. Ha elhanyagoljuk, a szellemi és lelki élet elsorvad és meghal. Kérjük a Szűzanyát, hogy tanítson meg minket imádkozni, ahogyan Jézust tanította Názáretben.
2011. február 26.
A múltbeli dolgokat el kell feledni és meg kell bocsátani. A jövő még nem érkezett el. Ma szeretheted Jézust, ahogyan Ő szeret téged: személyes, benső szeretettel. Nem kell félned: Isten megad neked minden kegyelmet, amire csak szükséged van, ha te megengeded neki, hogy az imádságon, áldozatokon, szenvedésen és kemény munkán keresztül megszenteljen téged. Semmi sem lehetetlene Isten előtt, hiszen „Isten a szeretet”. (Jn 4,16)
2011. február 27.
Vagy minden, vagy semmi. Ha elhatároztuk magunkat, hogy mindent odaadunk, akkor adjunk oda mindent, másképpen nem adunk semmit sem. „Nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak.” (Lk 16,13) Jézus mondta ezt, nem Teréz Anya. És ennek meggyőződéssé kell válnia bensőnkben.
2011. február 28.
A Szűzanya is megmutatta teljes bizalmát Istenben, amikor elfogadta, hogy szolgálatára áll… eszközként, tárgyként… az Ő gyógyító üdvtervének. És bár semminek érezte magát, tudta, hogy Ő, aki Minden, hatalmas dolgokat vihet véghez benne és általa. És bízott. Ahogyan az első igent kimondta, nem kételkedett tovább. És nem beszélt róla még Józsefnek sem.
2011. március 01.
Tökéletesítsük imáinkat és elmélkedésünket. Szabadítsuk meg lelkünket mindattól, ami nem Jézus. Ha nehezetekre esik az imádság, kérjétek ismételten Jézust: „Jöjj szívembe, imádkozz bennem és velem, hogy megtanulhassam Tőled, hogyan kell imádkozni.” Imádkozzatok többet, mert minél többet imádkoztok, annál jobban imádkoztok.
2011. március 02.
A böjt idején fordítsatok különös figyelmet a bűnbánatra és az elégtételre. Jézus mondta, hogy a bűnbánatra szükség van az ördög, a világ és a test legyőzéséhez. Szeressetek imádkozni! Napközben gyakran érezzétek szükségesnek az imát, és ne fáradjatok bele az imádságba.
2011. március 03.
A böjt az az idő, amelyben újraéljük Krisztus szenvedését, napról napra követve Őt útján. Gyakran mondjuk imáinkban: „Részesíts fájdalmaidban, mert benső barátod kívánok lenni.” És mégis; épp csak rossz szemmel néz ránk valaki, vagy fölsértenek a megvetés tövisei, máris nyomban elfelejtjük: mindez kedvező alkalom, hogy megosszuk Jézussal szégyenét és szenvedését.
2011. március 04.
Át kell ültetnetek a gyakorlatba az imádságot, mert a kölcsönös szeretet az imából ered. Nehéz akkor imádkozni, ha nem tudjuk, hogyan is kell. De segíteni kell magunkon. Az első lépés a csend. Az imádságos lelkek nagy csendben élnek. Ez hatalmas áldozatokkal jár, de ha igazán imádkozni szeretnénk, most rögtön készen kell állnunk erre. Ha nem tesszük meg határozottan ezt az első lépést, nem juthatunk el az utolsóig. Gondoljatok Isten állhatatosságára!
2011. március 05.
Isten nagyon szerette a világot – azaz téged és engem, nem a gazdagokat nem a hatalmasokat -, annyira, hogy kicsinnyé tette magát… Nem palotába jött el, hanem egy szűz méhébe, aki maga is kicsinyke volt. Nem úgy született meg, mint a többi gyermek, hanem jászolba érkezett. Édesanyja maga sem várta, hogy ilyen szokatlan módon fog megszületni. Miért? Álljunk meg itt és tűnődjünk el egy kicsit: miért? A szegénységnek valóban szépnek kell lennie az ég alatt, ha Jézus kicsinnyé tette magát, egészen gyermeki egyszerűséget választva. Senki sem parancsolta ezt Jézusnak, Ő választott így. Lehetett volna palotája is… Kérdezzétek meg magatoktól, miért választott így Jézus? Azért, hogy számunkra is könnyűvé tegye a szegénységet.
2011. március 06.
Krisztus barátságát adja egész életünkre. Hűséges és személyre szóló barátságot. Társai leszünk a gyöngédségben és szeretetben. Ő adja nekünk az egész életen át tartó barátságot. A hosszú, hűséges és személyes barátságot. Pontosan ezt. Szeretete határtalan.
2011. március 07.
Különös kegyelmet kérünk a Szent Szívtől: Szeressétek a Szűzanyát úgy, ahogyan Ő szerette. Legyetek számára az öröm forrása, ahogyan Ő az volt. Legyetek közel hozzá, ahogyan Ő közel volt. Osszunk meg vele mindent, a keresztet i, ahogyan Ő tette, amikor látta anyját a feszület lábánál. Mindannyiunknak megvan a maga keresztje, amit hordozni kell. Ez a jel, hogy Krisztushoz tartozunk. Szükségünk van azonban arra, hogy a Szűzanya közel legyen hozzánk, és részt vegyen életünkben.
2011. március 08.
Minél nagyobb szeretettel vegyetek részt Krisztus szenvedésében! Ő mindig keres valakit, aki megvigasztalja és megerősíti. Mindent megtesztek-e azért, hogy az a „valaki” - ti legyetek? Ma Krisztust megalázzák az engedetlenség és hitszegés gőgös cselekedetei. Ocsmány szavaktól ostorozva, gyalázkodás töviseivel koronázva és szeretetre éhezve tekint rátok: gyöngédségre szomjazva tőletek kér alamizsnát, lemeztelenítve őszintén bízik bennetek, betegen és bebörtönözve tőletek vár barátságot, a ti szívetekben keresi azt. Lesztek-e ti az a „valaki”, akit Ő keres?
2011. március 09.
Minden megaláztatást fogadj örömmel! Akkor vagy igazán alázatos, ha nem ítélsz meg és nem is bírálsz másokat. Ha mindig gyöngéd érzelmeket és gondolatokat táplálsz irántuk. Ha örülsz annak, hogy jót tesznek Jézusnak… Ha meg tudod bocsátani hiányosságaikat. Ha boldog és mindig derűs vagy a szegények, betegek és haldoklók között. Ha örülsz a megaláztatásnak és szereted felebarátodat, akkor igazán alázatos vagy és Őt követed.
2011. március 10.
A szeretetnek számunkra olyan természetesnek kell lennie, mint az életnek és a lélegzésnek. Nap mint nap, egészen halálig. A Lisieux-i Kármel „Kis Virága” azt mondta: „Amikor szeretettel cselekszem és gondolkodom, érzem, hogy Jézus cselekszik bennem: minél jobban egyesülök vele, annál jobban szeretem a Kármelben lakókat.” Ahhoz, hogy megértsük mindezt és átültessük a gyakorlatba, több imára van szükségünk. Istennel egyesítő imára, másokra sugárzó imára. Szeretetszolgálatunk nem egyéb, mint Isten iránti túlcsorduló szeretetünk. Aki jobban eggyé lett Istennel, jobban szereti felebarátját.
2011. március 11.
Úgy rendelték nekünk, hogy egyformán szeressük Istent és felebarátunkat. Nincs különbség. A felebarátunk iránt érzett szeretetünknek ugyanolyannak kell lennie, mint annak, amit Isten iránt érzünk. Nincs szükség alkalmakat keresni, hogy tejesítsük ezt a parancsot: folyamatosan kínálkoznak a nap minden órájában, és mindig épp ott, ahol vagyunk.
2011. március 12.
Legyünk gyöngédek egymáshoz és szeressük egymást, mert nem szerethetitek Krisztust, ha nem tudjátok Őt felebarátotokban szeretni. Ahhoz, hogy a szeretet igaz legyen, áldozatokat kell hozni. Legyetek erősek a bűnbánatban, az elégtételben és minden egyes áldozatban, amely szegénységetekből fakad, és teljesen őszintén mondhatjátok majd: „Isten, Mindenem.”
2011. március 13.
Nézzetek a Szűzanyára: „Íme az Úrnak Szolgálóleánya.” Mária nem várja, hogy Isten személyesen jöjjön el hozzá. Megelégszik az angyal szavaival. Jézus azt mondta Pilátusnak: „Engedelmeskedem neked, mert hatalmad felülről való” – Így volt ez egészen a kezdetektől: „Eljött közéjük, és alávetette magát nekik.”
2011. március 14.
Az önfeladás annyit jelent, hogy szabad akaratomat, gondolataimat, életemet átadom Neki, tiszta hittel. Lelkem élhet sötétségben: a nehézségek és szenvedések önátadásom legbiztosabb próbái.
2011. március 15.
Teljes önátadás, szerelmetes bizalom: Jézus szeret engem. Gondoljátok csak meg, Isten mennyire bízik bennünk: eljön hozzánk a Szentáldozásban. Amikor néha én áldoztatok, félelem tölt el. Isten kimondhatatlan ajándéka… Az Evangéliumban tett ígéreteihez való hűsége… „Szeretsz engem? Gyere hozzám, ne félj!” Minden szükségünkben bízhatunk Isten Gondviselésében. „Ti sokkal fontosabbak vagytok nekem, mint a mező füvei és az ég madarai.” Emlékezzetek ezekre a szavakra. „Én fontosabb vagyok…”
2011. március 16.
Mélyítsük el mind jobban egymás iránti szeretetünket, imádkozzunk egymásért, és osszuk meg egymás között az imából és az olvasmányokból származó jó gondolatokat.
2011. március 17.
Amikor valaki megbánt titeket, ne magatokra gondoljatok, hanem rá: magának okoz kárt, Jézust bántja meg, aki benne él. Meg kell tanulnotok a megbocsátást. Meg kell tanulnotok, hogy szükségünk van a megbocsátásra. Később majd ő is megérti. És szörnyű megaláztatás lesz számára, amikor számot vet ezzel.
2011. március 18.
Amikor házat akarunk építeni, egy tégla nem elégséges: egy másik, még egy másik, talán ezer tégla is kell egyenként, mire elkészül a ház. A szegénység nem egyik napról a másikra jön el. A sietség mindent összetör. Az ördög nagyon ravasz: minden hazugság atyja (vö. Jn 8,44). Jézus mondta ezt és nem Teréz Anya. Az ördög a legszebb szándékokkal is rászedhet titeket. Jézushoz is elment, de Jézus megválaszolt neki.
2011. március 19.
Amikor Mária várandós lett, Szent József semmiről sem tudott. Tudta, hogy a gyermek nem az övé. Látta. hogy a Szűzanya gyermeket vár, de nem tudta, hogyan történhet ez. Ha nem beszélt volna a templomi elöljáróval, Máriát halálra kövezték volna. Lássátok meg Szent József szeretetét: az emberek elfoghatták volna és megkövezhették volna Máriát. Ha bennünk is él ez az egymás iránti figyelem és gondoskodás, akkor Isten valóban közöttünk lakik majd.
2011.március 20.
Amikor a keresztre nézünk, megláthatjuk és megérthetjük, mennyire szeretett Ő minket. Nézzétek az Oltáriszentséget és megértitek, mennyire szeret minket most. Vizsgáljátok meg, hogy az elmúlt évben elszakított-e valaki, vagy valami az Ő szeretetétől? Ő nem fog kényszeríteni bennünket. Éppen mert szeret, sohasem kényszerít. Ő ajánlkozik: így szabadon választhatunk. Szabadon vissza is utasíthatjuk.
2011. március 21.
E nagyvilágon Jézust oly kevésé szeretik: nincs számára hely; ma éppúgy nincs, mit akkor. Lássátok meg Őt az Oltáriszentségben. Szögezzétek a fényre tekinteteteket, szíveteket közelítsétek Isten Szívéhez. Kérjétek Tőle a kegyelmet, hogy szerethessetek, és hogy legyen bátorságotok szolgálni Őt.
2011. március 22.
Sokat beszélünk a szegényekről – de vajon eleget beszélünk-e a szegényekkel?
2011. március 23.
Ahhoz, hogy megvalósítsuk magunkat, alázatra van szükségünk és imára. A szellem hűsége, a teljes önátadás, a szerelmetes bizalom, a kölcsönös szeretet és a szent boldogság által növekedünk a szentségben.
2011. március 24.
Hányszor mondjuk: „Szerettem volna nem is látni azt a dolgot…” Mégis, milyen keveset teszünk azért, hogy ellenálljunk a vágynak, amely mindent látni akar. Pedig a lélek és a szív csendje nagyon fontos. A Szűzanya Jézus „szavait mind megőrizte szívében” (Lk 2,51). Ez a csend vitte Őt közelebb a titokhoz. Nem kellett semmit megbánnia. Isten úgy akarja, hogy mi is így viselkedjünk, és legyünk meggyőződve arról, hogy szükséges a csend.
2011. március 25.
„Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van” (Lk 1,28). Amikor a Szűzanya meghallotta az angyalt, felkavarta a megszólítás. Arra gondolt, miféle üdvözlet lehet ez. Bár minden bűntől mentes és tökéletes volt, Mária mégis zavarba jött és csodálkozott. A Szűzanya nem szobor volt, emberi érzelmek nélkül, hanem olyan, mint te vagy én. És az angyal azt mondta: „Ne félj, Mária, Istennél semmi sem lehetetlen…” és azt is:”Jézusnak fogod hívni.” És Mária válaszolt: „Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint” (vö. LK 1,26-38).
2011. március 26.
Ebben a hónapban gyakran ismételjük majd az imádságot: „Az egész világon bemutatott minden Szentmisével egységben fölajánlom Neked szívemet. Tartsd meg olyan szelídnek és alázatosnak, mint a Tiéd.” Ha hosszan elidőzünk a csendben, könnyen fakad majd föl az imádság, a forró imádság. Ha szívünk nem merül el a csendben, imaéletünk nagyon nagy kárt szenved, mert – amint tudjátok – Isten csak a szív csendjében szólal meg.
2011. március 27.
Sokszor az engedetlenség kicsiny bűneivel kezdődik a lélek zuhanása. A világ minden baja és bűne az ősengedetlenségből fakad. Így van ez velünk is: egyetlen engedetlenség elég ahhoz, hogy csőstül bajt hozzon az életünkbe. Meg kell értenünk, hogy az engedelmességben Isten van jelen, aki úgy hív minket, mint a Szűzanyát. Isten nem közvetlenül szólt hozzá, hanem egy angyal által, és Mária megcselekedvén azt, amit az angyal mondott, engedelmeskedett Istennek. Hasonlóképp van ez velünk is: Isten nem közvetlenül jön el, hogy szóljon hozzánk: Ő mások által beszél, akik eszközök az Ő kezében. Nincs tehát értelme elrejtőzni, csalni. Nincs értelme elrejtőzni, csalni. Nincs értelme a színlelésnek.
2011. március 28.
A beszélgetések tárgya gyakran az, aki nincs jelen. Lássátok meg azonban, Jézus mennyire együtt érzett Júdással, aki annyi szeretet kapott Tőle, és mégis elárulta Mesterét. A Mester csendben maradt és nem fedte föl a titkot Júdás társai előtt. Jézus könnyűszerrel beszélhetett volna erről a többieknek – ahogyan mi gyakorta meg is tesszük –, és leleplezhette volna Júdás titkos szándékait és tetteit. Mégsem tette – inkább könyörületet és szeretetet tanúsított. Nem kárhoztatta őt, hanem „barátjának” nevezte.
2011. március 29.
Ha nem vagyunk megelégedve közös sorsunkkal, derűs szellemmel nézzünk szembe minden veszéllyel. Legyünk készek minden áldozatra, vállaljunk el minden kemény munkát és fáradtságot. Forduljunk mindig előre, hogy olthassuk a végtelen Isten szomját, aki szeretetből hal meg értünk.
2011. március 30.
A tisztaság két személy között valósul meg: Jézus és énközöttem. Mint egy csodálatos házasság, olyan a tisztaság.
2011. március 31.
Álljatok meg, időzzetek az Oltáriszentség előtt! Tűnődjetek rajta. És imádkozzatok. Hogyan tudta Isten ilyen kicsinnyé tenni magát, hogy két ujjal elérhetem vagy megtörhetem, és egy kisgyermek vagy egy haldokló is megkaphatja… Az Oltáriszentség minden képzeletet felülmúl…, mélységes hittel és szeretettel kell fogadnom. Jézus azért akarta ránk hagyni, hogy sohase feledjük el mindazt, amiért eljött és amit föltárt nekünk. Jézus ismerte az emberi természetet, tudta azt is, hogy „aki messze van tőlünk, szívünktől is távol van.” El tudjuk képzelni, milyen lenne az életünk Oltáriszentség nélkül?

2011. március 30., szerda

Tony Cartalucci: Líbia: Háború a világkormányért

„Ez egy próbatétel a nemzetközi közösség számára. Ha elbuknak, az emberek hite még inkább megrendül a kibontakozó nemzetközi rendben és a nemzetközi jog felsőbbrendűségében.” – Brookings Intézet: Líbia vizsgája az Új Nemzetközi Rendből, 2011. február

A média el akarja hitetni a világgal, hogy a békés tüntetők néhány nap alatt tankvezető és katonai repülővel támadó lázadókká változtak. Fotó: BRQ Network
Míg a politikusok a „nemzetközi közösséget”, az ENSZ-t és az „utca emberét” idézik Líbia megtámadásának igazolására, miközben már Szíriát is háborúval fenyegetik, nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt a kampányt nem a „nemzetközi közösség” és nem is az ENSZ készítette elő.
A közel-keleten végigsöprő elvileg spontán, szinte egy időben kitörő tüntetések, egyértelműen agresszív, a nyugat által támogatott villámháborúvá alakultak, melynek célja a destabilizáció és a rezsimváltás. Ennek a tervnek az alapjait évekkel ezelőtt fektették le, amelyről a prominens CFR tag és Nemzetközi Kríziscsoport megbízott, Wesley Clark szeptember 11 után bizonyságot is tett.

Hiába próbálnak vezetőink meglepettnek tűnni. A közel-keleti lázadások előkészületei évek óta folynak.
Most már tudjuk, hogy Tunéziától Egyiptomig, a lázadókat, minden egyes országban az USA által létrehozott és pénzelt CANVAS of Serbia nevű csoport képezte ki. Az is nyilvánosságra került, hiszen az amerikai belügyminisztérium nyilvánosan beismerte, hogy számos céget pénzelnek a közel-keleti és észak-afrikai tüntetők támogatása céljából, hogy segítsenek kikerülni a célország kiberbiztonsági intézkedéseit. Ami viszont még ennél is világosabban mutatja ambícióik nagyságát, hogy most már olyan társaságokat is pénzelnek, mint például a BBC, hogy segítsenek aláásni Kína és Irán kormányait.
A „nemzetközi közösség”, amiről a Joe Liebermanhoz hasonló inkompetens politikusok beszélnek, vagy a francia megfelelője, Nicolas Sarkozy által emlegetett új, „az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1973. számú határozatát követő globális kormányzási modell” nem „választott képviselőink” ötlete volt, a pénzügyi elit adta szájukba a szavakat. A „nemzetközi közösség” nem más, mint a „világkormányzásra” áhítozó vállalati és pénzügyi oligarchák közössége. Legfőbb céljuk a nemzeti szuverenitás felszámolása és saját napirendjük, törvényeik és szabályaik homogén, határok nélküli bevezetése az egész világon.
Ahhoz, hogy értsük kiről és miről beszél Lieberman és Sarkozy érdemes elolvasni a Brookings Intézet „Líbia vizsgája az Új Nemzetközi Rendből” című 2011 februári jelentését, amely leírja, hogy Líbiában a nemzeti szuverenitásnál sokkal fontosabb nemzetközi törvények vannak veszélyben. Attól félnek ha engedik, hogy Líbia ellenálljon a „nemzetközi közösségnek”, elveszíthetik „hitelességüket”.
Egy másik olvasásra érdemes Brookings Intézet jelentés „A közel-kelet megosztása” címet viseli és részletesen leírja, mi módon lehetne mozgásba hozni az arab államokat, név szerint említve Líbiát, Szíriát és Iránt. Az olajról egy szó sem esik, sem arról, mennyi pénzt keresnek majd a hadügyi alvállalkozók. Bár tudjuk, hogy ezek a tényezők fontos szerepet játszanak a vállalati és regionális szintű kampányokban, mégsem ezek adják az elsődleges motivációt. A végcél a világkormány. A határok és a vállalati-pénzügyi kartell hegemóniáját veszélyeztető tényezők szisztematikus eltörlése. Ez minden oligarcha álma, amióta világ a világ.
Szíriában például a nyugat támogatását élvező ellenzékkel szembeni ellenállás komoly fejtörést okoz az elitnek. A Szíriához, Iránhoz, Líbiához, Burmához és Fehéroroszországhoz hasonló államokat nem azért kiáltják ki a világ ellenségeinek és próbálják elszigetelni, mert veszélyt jelentenek a világ számára, hanem mert függetlenségük akadályozza a globális elit által irányított világkormány felállítását.
Gyerekes ürügyekkel próbálják indokolni Líbia megtámadását és, hogy miért fenyegetik háborúval Szíriát és Iránt is. Sem Lieberman sem Sarkozy nem említette egyetlen egyszer sem kik is ezek a lázadók valójában. Nem mondták el, hogy ezek a lázadók majdnem három évtizede harcolnak Kadhafi ellen, hol kisebb, hol nagyobb erővel, de minden esetben az Egyesült Államok támogatásával, hogy főhadiszállásaik Londonban és az Egyesült Államokban vannak és, hogy köztudottan kapcsolatban állnak az al-Kaida mozgalommal, amit a lázadók vezetői nyíltan vallanak saját magukról. A napokban tudtuk meg, hogy Khalifa Hifter, aki az elmúlt húsz évben Virginia államban élt, visszatért Líbiába, hogy átvegye a lázadók csapatainak irányítását.
Az Egyesült Államok, miután tíz éven keresztül harcolt Afganisztánban és Irakban, 6000 katona életével fizetve, elvileg azért, hogy felszámolja a gyűlölt al-Kaida szervezetet, amit egyébként ő maga alapított a 80-as években az afgán hegyekben, hogy a szovjetek ellen harcoljon, végül azzal zárja a kört, hogy a CIA és az al-Kaida egymással vállvetve harcolnak Kadhafi ellen Líbiában az USA teljes légvédelmi erejének támogatásával.
Elfelejtettük talán, hogy Szíriai is része volt George W Bush „gonosz tengelyének” és, hogy Obama csupán folytatja, amit Busz elkezdett? Figyelembe véve a Wesley Clark által 2007-ben említett tervet, látható mennyire beleillik a Líbia ellen indított háború az összképbe. Amennyiben azt feltételezzük, hogy Obama és Bush egymásnak ideológiai ellentétei, mivel magyarázzuk, hogy amire az ellenzék fintorgott Bush alatt, most mégis helyet talált a demokrata kormányban?
Egyértelmű, hogy a politika az Egyesült Államokban illúzió csupán. Mint ahogyan a terrorizmus elleni harc is, amikor látjuk, hogyan nyomul Tripoli felé az al-Kaida amerikai segítséggel. Üres retorika az egész, ami a globális elit forgatókönyvét követi. Az Egyesült Államok hadserege, annak ellenére, hogy 6000 katonáját veszítette el, missziójának nyilvánvaló abszurditása ellenére csak megy tovább. Ha belegondolunk, jelenleg azoknak az embereknek biztosítanak légvédelmi támogatást, akik halálba küldték bajtársaikat. Teszik ezt, miközben a média azokat az ellenségeiket élteti most minden erejével, akik ellen tíz éven keresztül, ugyanez a média bujtogatta őket. A bengázi lázadók, mint a demokrácia hősei. A kör ismét bezárul, mint ahogyan a szovjetek ellen harcoló Mujaheddinek egykor a nyugat hősei voltak.
Ennek az egésznek semmi értelme sincs politikai jobb vagy baloldal szemszögből. Semmi értelme sincs nyugat az iszlám szélsőségesek ellen szemszögből sem. Egyetlen nézőpontból van értelme: ha a vállalati és pénzügyi kartell mindvégig hazudott nekünk, csakhogy megugorjuk a szükséges akadályokat. Egyre merészebbek terveik megvalósításában, így fordulhat elő, hogy néha összekeverednek a dolgok és míg Pakisztánban bombázzák az al-Kaidát, Líbiában légi támogatást biztosítanak az al-Kaidának. Bevallottan lövik a civil lakosságot Pakisztánban, de repüléstilalmi zónát tartatnak be Kadhafival, ugyanezen alá nem támasztott okból.
Legfőbb fegyvereik a halál, a hazugság és a megtévesztés. A mi fegyverünk legyen ennek az ellenkezője: élet, tisztesség, összefogás. Ez a harc nem Líbiáról szól, hanem a világkormány felállításáról. 

2011. március 29., kedd

Imalánc a gyermekekért! Kedves Imaharcosok! A KÖVETKEZŐ KÖZÖS IMA 2011. Április 30.

Ismételt felhívást közlünk a gyermekbántalmazással és gyermekek védelmével kapcsolatos imaláncra, melyet Török Zoltán és felesége Gáspár Zsuzsa indított el 2010. év elején a hazánkban nevelőszülőknél élő kitoloncolással fenyegetett árvákért, akiket határon túli magyar anyák szültek Magyarországon. Az akkori tiltakozás és ima hatására leállították a kitoloncolást, most pedig kiderült, hogy jogilag sem tehették volna ezt meg. Tovább folytatódik az imahadjárat a világban élő hányattatott sorsú gyermekekért.
Rengeteg féle – fajta mozgalom és irányzat van a világban. Ezeket a legkülönbözőbb célokért küzdő szervezetek, alapítványok testesítik meg a mindennapokban. Talán a legnépszerűbbek között találjuk a környezetvédő, állatvédő mozgalmakat, s valóban szép az a sok lelkes aktivista és szerveződés, melyek a Földünk jövőjét hivatott megóvni. Kell is, hogy az emberiség erőteljesebben elmozduljon ebbe az irányba. Ellenkező esetben nagy bajba kerülünk mindannyian. És csak remélhetjük, hogy még nem késő. Könyvek, folyóiratok, kábeltelevíziós csatornák és weblapok sokaságának segítségével jut el otthonunkba ezen ügy fontossága. Így mindig képben vagyunk, hogy hol mi történik ezen a területen. Az állatvédők tevékenysége nélkül is bizonyára nagyon sok állat borzasztó körülmények közt tengetné életét. Nagyon sokat tesznek az állatok jogaiért, és ez nagyon helyes. Mégis, engedd meg kedves Testvérem, hogy ajánljak egy másik területet, mely nagyon jó lenne, ha legalább ilyen népszerűségnek örvendene. Ez pedig nem más, mint a gyermekvédelem.
Tudom én, hogy vannak gyermekvédelmi törvények, léteznek hivatalos szervezetek, amelyeknek a veszélyeztetett gyermekek védelme a fő feladatuk. Arról is meg vagyok győződve, hogy ezek a szervek minden tőlük telhetőt megtesznek.
Nem is ezzel van a baj, hanem azzal, hogy túl sok gyermek van bajban, és az előbb említett hivatalos szervek – erőforrások híján - nem mindig tudják hatékonyan védelmezni a legkiszolgáltatottabbak érdekét.
Néhány tárgyszerű adat, a fenti állítás illusztrálására:
- 1,2 millió gyermeket adnak el évente, de ez csak hozzávetőleges azokhoz a milliókhoz képest, akiket rabságban tartanak az emberkereskedők.
- Becslések szerint 280 millió rabszolga van a világon, ennek a fele gyermek.
- Majdnem 16 ezer gyermek hal meg naponta az éhség következtében – minden ötödik percben meghal egy gyermek.
- 2006-ban megközelítőleg 9,7 millió gyermek halt meg az ötödik születésnapja előtt.
- A prostituáltak 66 százalékát gyerekkorában szexuálisan zaklatták.
- A szexuális zaklatások áldozatainak 94 százaléka tizenkét év alatti volt, amikor először erőszakoskodtak vele.
- Thaiföldön legalább kétszázezer asszony és gyerek prostituált, és egyharmaduk tizennyolc év alatti. A 6 éves kort elért lányok már prostituáltként dolgoznak.
Lehetne még sorolni ezeket, a sokkoló számokat, de azt hiszem a lényeg így is kiviláglik. Nagyon sok nyomor és szenvedés van ezen a világon, amellyel kezdeni kell valamit. Van miért és kiért imádkozni.
Kedves testvérek, most pedig hadd írjak azokról, akiknél minden nyomorúság és szenvedés kumulálódik, mintegy összesűrűsödik az embertelenség és kegyetlenség.
Engedjétek meg, hogy egy kicsit „visszalépjek” és távolabbról indítsam ezt a fejezetet. Ezzel párhuzamosan arra is igyekszem rámutatni, hogy mi milyen kivételezett helyzetben vagyunk. A Föld lakossága jelenleg közelít a hétmilliárdhoz. Ebből egymilliárd ember analfabéta mivel nem adatott meg neki a tanulási lehetőség.
Nekünk megadatott.
A hétmilliárd emberből kb. kétmilliárd az, aki internet felhasználónak mondhatja magát és tájékozódhat a világ eseményeiről.
Testvéreim, aki most ezt a weblapot olvassuk, ebbe a kisebb csoportba tartozónak mondhatjuk magunkat.
És még egy – ha nem a legfontosabb adalék - keresztények száma kb. kétmilliárd körül van. Mi ebben a csoportban is jelen vagyunk.
Miért is írtam le ezeket? Kérdezhetitek jogosan. A válaszom: ahhoz, hogy a világ súlyos bajait észrevegyük, birtokunkban van minden – az előbb felsorolt - lehetőség és eszköz, hogy rálátásunk legyen a világot sújtó nyomorúságra. Ehhez társulnia kell a keresztény lelkületnek, hiszen meg kell, hogy érintsenek minket ezek a borzalmak. Érzékenynek kell lenünk a világ fájdalmára. Nem mehetünk el mellette szó nélkül!
Mire jó ez a rálátás? Vegyünk egy példát. Történik egy közúti baleset, melyben sokan megsérülnek. Talán néhányan életüket vesztik a helyszínen. Vannak súlyos és kevésbé súlyos sérültek. Megérkezik az első mentő egy orvossal. Mit tesz? Gyorsan végignézi a sérülteket, és kivel kezd foglalkozni? A legsúlyosabb sérülttel! Hiszen ott van a legnagyobb baj! Tehát első dolga az volt, megszerezte a rálátást és ennek tudatában döntötte el kinek van szüksége orvosi segítségre leggyorsabban.
Kedves Testvéreim!
A világ legnyomorultabbjai a gyermekrabszolgák! Napi tizennégy-tizenhat órát dolgoztatják a gyermekeket embertelen körülmények közt. Egészségügyi ellátásról, oktatásról szó sincs. Esélyük sincs arra, hogy megéljék a felnőttkort. Még csak beszélgetniük sem szabad egymással, mert verés jár érte. Ha a tevékenységük olyan, egész nap egy félhomályos pincében dolgoznak, mert így nehéz lefotózni őket. Becslések szerint – mint ahogy említettem már – 280 millió rabszolga van a világon, ennek kb. fele gyermek. El tudjuk ezt képzelni? Én itt ülök a kényelmes fotelben, meleg szobában… és mindeközben valahol a világban most vernek agyon egy gyermekrabszolgát mert megszólalt vagy fáradtan összerogyott. Mire ezt itt végigírtam már kis teste elernyedt, több fájdalmat nem kell elviselnie. De mire ez bekövetkezett több fájdalmat viselt el, mint mi itt egész életünk során. Pedig még öt éves sem volt.
Nem gondolom, hogy ezt épp ésszel fel lehet fogni. Még kevésbé azt, hogy nem teszünk semmit.
Mi, akik keresztények vagyunk, mutassuk meg a világnak Jézus erejét! Ne nyugodjunk ebbe bele! Jézus bennünk él! És pont azt várja tőlünk, hogy a gonosz ellen harcoljunk. A rabszolgaság a gonosz egyik szörnyű megnyilvánulása!
Hát vértezzük fel magunkat imával, böjttel és támadjunk! Meneküljön a gonosz, mi pedig győzzük le őt Szent Mihály Arkangyal segítségével!
Ezért kérem tőletek szeretett Testvéreim, csatlakozzatok ahhoz az imalánchoz melyet abból a célból, szervezünk, hogy a gyermekbántalmazások minden formája és a gyermekrabszolgaság megszűnjön! Igen kedves Testvérem, nem kisebb a cél, mint ennek felszámolása. Hiszen Jézus is azt mondta:
Íme, ez az a böjt, amely tetszik nekem:
Oldd le a jogtalan bilincseket,
Oldozd meg az iga kötelékeit!
Bocsásd szabadon az elnyomottakat,
És minden igát törj össze!
Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet,
És a bujdosó szegényeket
Vidd be házadba!
Ha mezítelent látsz, takard be,
És testvéred elől ne zárkózz el!
Iz,58,6-8)
A gyermekekről több ízben is ír a Biblia, pl.: „El ne mozdítsd a kiskorúak határkövét, és be ne nyomulj az árvák földjére, mert erős a gyámoluk, s ő magára vállalja pörüket ellened!” (Példb.23, 10-12.)
És még valami! Talán első hallásra ez a legmeredekebb, amelyet kérek az imaharcosoktól - imádkozni a gyermekeket bántalmazókért és a rabszolgatartókért! Igen, mert ezzel a gonoszt támadjuk közvetlenül. Érjen el hozzájuk a Szentlélek, kezdjék meglátni a lelki szemeikkel, milyen szörnyűséget művelnek és kezdjék megbánni bűneiket. Képzeljétek csak el Drága Testvéreim, micsoda pörölycsapás ez a gonosznak!
Sok imaharcos kell, akik lélekben kemények, de nem érzéketlenek. Akik kitartóak és nem lanyhulnak. Legyél akár magyar, angol, romániai vagy bármely más országbeli, várunk szeretettel, mert az imahadseregnek nagyon sok dolga lesz és minden igaz hívőre szükségünk van.
Minden nap imádkozunk, de úgy tervezzük, hogy közös imánk legyen mindenképpen - amikor lélekben egyesülünk -, minden hónap utolsó szombatján. Mindenki imádkozhat otthon, vagy ahol éppen tartózkodik, de időnként megpróbálunk közös alkalmakat is szervezni. Nem szeretnénk megkötni, ki milyen imát mondjon, lényeg hogy mondja és szívből jöjjön. Igyekezzünk kegyelmi vagy ahhoz közeli állapotban lenni. Mivel az így mondott imák bizonyosan felhatolnak az égig, áttörve a sötétségen is.
Egy ima, amit eddig is mondtunk:
Drága Istenünk kérünk, védj meg minden gyermeket az egész világon a fizikai és lelki bántalmazásoktól. Küld el a Szentlelked minden magányos és kétségbeesett gyermekre, hogy tudják nincsenek egyedül, és hogy Rád mindig számíthatnak. Angyalaid segítségével oltalmazd a veszélyben lévő gyermekeket. Ébreszd fel a szeretetet az emberek szívében, az árva gyermekek megsegítésére.
Imádkozunk minden olyan felnőttért, akik ilyen gyermekek közelében vannak, hogy Szentlelked segítségével jót cselekedjenek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a gyermekekre zúduló csapásokat, és ébressz szeretet az emberek szívében!
Drága Szűzanyánk kérjük hathatós segítségedet és közbenjárásodat minden gyermek védelmében! Ámen.
Jelentkezés és bővebb információ: gyermeksegitseg@freemail.hu (Ezt a jelentkezés csupán azért szeretnénk, tudjuk hányan vagyunk, tudjuk hol tart az imalánc kiépítése.)
Egy honlapot is készítünk, ami már fent van a világhálón, de még csak az ideiglenes címen érhető el, itt lehet megnézni: http://69.175.94.114/~imalanca/

(Török Zoltán)
Isten áldjon Testvéreim!


Elkábított csecsemőket akartak csempészni


Nehéz elhinni, hogy ilyen megtörténhet: dobozokba csomagolva próbált Magyarországra csempészni Ukrajnából két újszülöttet hétfőn egy lakóbusz ágya alatt két francia állampolgár. Pedig a valóság még ennél is durvább. Az ugyanis egyáltalán nem világos még, hogy miért is csempészték ezeket a csecsemőket. A "jóindulatú" verzió szerint a "kereskedelem" célja, hogy két család kisbabához jusson. De lehet, hogy ennél sokkal rosszabb sorsot szántak nekik...
A külföldi rendszámú lakóbusszal egy 38 és egy 66 éves francia állampolgár hétfő reggel jelentkezett kilépésre az Asztély-Beregsurány ukrán-magyar közúti határátkelő ukrán oldalán. A vámosoknak gyanús lett az utasok ideges viselkedése, ezért elrendelték a jármű tüzetes átvizsgálását. A vámvizsgálat során a busz egyik ágya alá rejtett kartondobozokban két élettelennek tűnő csecsemőt találtak. A kiérkező mentősök megállapították, hogy az újszülöttek életben vannak, de valamilyen szerrel elkábították őket.
A felelősségre vonás során a franciák két születési anyakönyvi kivonatot mutattak fel, bizonyítékul arra, hogy a gyerekek szülei francia állampolgárok. A két férfit az Ukrán Biztonsági Szolgálat munkatársai embercsempészés alapos gyanújával őrizetbe vették. Az újszülötteket a megyei gyermekkórház intenzív osztályán tartják megfigyelés alatt. Valódi szüleik kilétének kiderítésére nyomozás indult.

(Független Hírügynökség)

Miért imádkozunk a gyerekekért? - hetvenezres nemzetközi pedofil-hálózatot lepleztek le...

El kezdtünk egy ima-sorozatot a bántalmazott, elárvult, kihasznált gyermekekért. (Erről bővebben lehet olvasni honlapunkon a nemzeti imanap menüpont alatt.- www.szeretetfoldje.hu) Volt, aki értetlenül szemlélte ezt, miért kell nekünk még ezzel is foglalkozni? Hát többek között azért, amit az alábbi cikkben olvasni lehet, amelynek olvasásához erős idegzet szükséges:
"Kiterjedt nemzetközi pedofilhálózatot semmisített meg az Európai Unió központi bűnügyi rendőrségi szervezete, az Europol, több száz gyereket mentve meg ezzel szexuális bűncselekményektől - jelentette be szerdán Rob Wainwright, az Europol igazgatója. A hatóságok a hálózat 184 tagját vették őrizetbe, köztük tanárokat, rendőröket és cserkészvezetőket.
A három évig tartó, Mentőművelet (Operation Rescue) fedőnevű nyomozás során 30 országban azonosítottak és mentettek meg pedofília veszélyének kitett gyerekeket. A csoport központja egy Amszterdamból üzemeltetett online fórum, a boylover.net volt, amely Wainwright szerint " valószínűleg a világ legnagyobb online pedofilhálózata". A titkosított fórumra, amelynek adminisztrátora szexuális bántalmazás miatt kedden állt bíróság elé Hollandiában, közel 70 ezren regisztráltak. Az Europol vezetője elmondta, hogy a honlap eredeti célja az volt, hogy ott a pedofilok "megoszthassák egymással a fiatal fiúk iránt táplált szexuális vonzalmukat". Azonban elég volt akár csak néhányszor felírni a fórumra ahhoz, hogy a tagok e-mailen és más elektronikus csatornákon keresztül képeket és videókat küldjenek megerőszakolt gyerekekről - fűzte hozzá Wainwright.
A nyomozást a brit Gyermekkizsákmányolás-ellenes és Online Védelem Központ vezette, de közreműködtek a többi között Ausztrália, Thaiföld és az Egyesült Államok hatóságai is. Peter Davies, a brit gyermekvédő központ munkatársa szerint a nyomozás előrehaladtával további letartóztatásokra lehet számítani. "A fórum tagjai számíthatnak arra, hogy hamarosan bekopogtatunk az ajtajukon" - közölte Davies. Nagy-Britanniában a hálózat tagjai 7 és 14 év közötti gyermekeket használtak ki szexuálisan.
Az eddig letartóztatott 184 ember többségét gyerekek szexuális bántalmazásával gyanúsítják. Az egyik elfogott spanyol pedofil a gyanú szerint egy nyári tábor dolgozójaként öt év alatt több mint száz kisgyereket erőszakolt meg. A fórum felhasználóinak adataihoz azután tudott hozzáférni a rendőrség, hogy őrizetbe vették a honlap adminisztrátorát, aki feloldotta az adatokat védő titkosításokat."
(MTI)

2011. március 28., hétfő

A nemzetvédő alaptörvény szükségességének indoklása, jogalapjának rövid magyarázata:

A politikai váltógazdálkodás pártjai nem vesznek tudomást a nemzet valódi érdekeiről, s arról, hogy maga a váltógazdálkodás is csak olyan megállapodott viszonyok között lenne az országnak megfelelő, ahol a maguk a politikai ellenfelek, vagy ellentáborok is kizárólag nemzetérdekűek!

Az alkotmányos ismereteit és jogtudatát elveszített magyar társadalom tagjai versenyt szajkózzák az alkotmányozás szükségességének hamis gondolatát. Pedig még Sólyom László is elismerte egykor, hogy: "Mindazonáltal a szerves fejlődésen keresztülment történeti alkotmányt egy illegitim parlament fogalmilag kizárt, hogy hatályon kívül helyezze."
Hagyományos, de jure érvényes ősi alkotmány ma sem ad módot parlamenti alkotmányozásra, de arra nincs is szükségünk! Amire szükség van az egy olyan nemzetvédő törvény, vagy inkább alaptörvény, amely helyreállítja az alkotmányos jogfolytonosságot, s megszünteti a Rákosi-kádár diktatúra jogfolytonosságát.

Indoklás: A magyar közjogi felfogás fejlődése következtében az alkotmány, inkább erkölcsi kategória, hiszen a szokásjogok alapján, minden korszakban az előző korok tapasztalatait felhasználva a törvények szellemét hivatott meghatározni. Az alkotmány tehát a magyar felfogásban nem törvény, s nem a törvényhozás munkája. A törvény ugyanis a kor és külső körülmények követelményei szerint módosul, így változtatható, s ez valóban a mindenkori törvényhozó testületek hatáskörébe tartozik. A közmegegyezésen alapuló „igazság+erkölcs= értékrend” azonban a törvények szelleme, tehát gyakorlatban bevált alkotmányos norma, amely változtathatatlan.

A Szent Korona ugyan hordozója a magyar néplélek és "kultúrgén" működésének, de sajnos az ellenséges katonai megszállások, majd a még rombolóbb kulturális és pénzügyi megszállás következtében sérült népünk gondolkodása, s ezzel együtt gyengült az íratlan alkotmányunk hatása, sőt ma már a társadalom nagy részének nem csak az alkotmányos jogtudata, de a nemzettudata is hiányzik. Több egymást követő nemzedék nem adta tovább az egészséges magyar lelkület kifejlődéséhez szükséges tudást és hitet. De ne most keressük a felelősöket, hanem építsük tovább a cselekvő nemzet jogtudatát.

A múlt tapasztalatai, a jelen munkássága és a jövő iránti felelősség azt parancsolja, hogy az alkotmány alapelveit a következő nemzedékek is rendíthetetlenül tiszteletben tartsák. Ehhez pedig vissza kell térnünk a történeti alkotmány szelleméhez. Nemzetünk addig volt erős, míg tagjai erős szövetségben és a jogrend folyamatosságában éltek. A folyamatosság többször megszakadt a történelmünk során, de a hősi joghelyreállító küzdelmeink, végül mindig sikeresek voltak. Közjogi szabadságharcaink minden esetben azt a joghelyreállítást tűzték ki célul, amiért Bocskai, Rákóczi, Kossuth, Horthy és az 1956-os hősök, valamennyien küzdöttek, s csak 56-óta nem sikerült ezt megvalósítani.
A jogrend alapelveit megőrző, a történeti alkotmányba illeszkedő új részletként most, szükség van - egy értékeket továbbvivő, de a mai viszonyokhoz 1956 szellemében is alkalmazkodó - új, nemzetvédő alaptörvényre, amely a jelenlegi törvénytelen és nemzetellenes állapotot képes megszüntetni, s az országunk jövő generációinnak a biztonságos életfeltételeit, s érdekképviseletét megfelelően biztosítani.
Már 1991 juniusában megszünt Hazánk katonai megszállása, és a rendszerváltó politikusok számára megteremtődött a lehetőség a magyar alkotmányosság helyreállítására. Ám nem éltek vele, hanem felvállalták a Rákosi-Kádár diktatúra jogrendjének„demokratizált“ jogfolytonosságát. A jelenlegi válság ennek egyenes következménye.
Már 1991 juniusában megszünt Hazánk katonai megszállása, és a rendszerváltó politikusok számára megteremtődött a lehetőség a magyar alkotmányosság helyreállítására. Ám nem éltek vele, hanem felvállalták a Rákosi-Kádár diktatúra jogrendjének„demokratizált“ jogfolytonosságát. A jelenlegi válság ennek egyenes következménye.
A rendszerváltók által is ideiglenesnek szánt "Ál-alkotmányt" nem demokratikusan választott testület alkotta, és azt a kommunista rend illegitim országgyűlési képviselői szavazták meg. Jelenlegi „hatályos“ alaptörvényünk a hagyományos magyar közjog, de még a nemzetközi demokratikus normák alapján is jogszerűtlen, ezért az úgynevezett "rendszerváltás" is, egy lényegében törvénytelen helyzetet teremtett.
Az ehhez hasonló törvényen kívüli állapotok felszámolására nemzetünknek bevált hagyományai vannak. Utoljára 1920-ban történt hasonló eset, amikor Nemzetgyűlés állította helyre az alkotmányos jogfolytonosságot. Most ismételten olyan helyzetbe kerültünk, hogy nemzetünknek mint végső alkotmányos tényezőnek nem csak joga, de kötelessége is az Alkotmányos Rendet Helyreállító Nemzetgyűlés összehívása, melynek határozatait népszavazásnak kell megerősíteni. Ez nem csak hagyományainknak felel meg, de összhangban lesz a nemzetközi demokratikus gondolkodással, az európai jogrenddel is.

Az, a szokásjogi alapú történelmi képződmény, amit a magyarság történeti alkotmánynak hív, maradéktalanul magába foglalja:
a) a honfoglaló magyar nemzet törzseinek alapszerződését (vérszerződés);
b) az ógörög természetjog fogalmát és követelményeit;
c) az angol Magna Chartában (1215) és a magyar Aranybullában (1222) lefektetett jogokat;
d) az általános emberi és polgári jogoknak új- és legújabbkori meghatározásait, mint: az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya (1782), a francia forradalom által megfogalmazott emberi és polgári jogok deklarációja (1789), az ENSz általános nyilatkozatában lefektetett emberi jogok (1948) s végül - de nem utolsó sorban - az EBESz 1973-as helsinkii zárónyilatkozata;
e) 1848 március idusának követeléseit; az 1956-os Magyar Október mély történelmi gyökerekkel rendelkező s mégis merőben új, elemi népképviseleti formáinak teljes mértékű elfogadását. A történeti alkotmányunk tehát nem ósdi és használhatatlan, hanem előremutató!
Mindezen túl, tartalmazza az egyedülálló magyar hatalommegosztási elméletet, az apostoli Magyar Királyság alkotmányosságának valóban jövőbemutató elemeit is. A magyar nemzet államformája a történelem során mindig alkotmányos királyság volt, amelyben a királyt megillető közjogi főhatalmat nem emberi személy, hanem a Szent Korona, mint joguralmi korlát képviselte.
Valószínűleg ez a jogilag támadhatatlan és nagyszerű alternatíva eredményezte azt, hogy sem az 1947-es Párizsi "béketárgyalás", sem 1956 nem hozhatta meg a magyarság számára a történelmi igazságtételt, sőt még a bolsevik világ összeomlása után sem térhetett vissza az ősei által kitaposott alkotmányjog igaz útjára. A történeti magyar alkotmányt azonban sem az 1944. márc. 19.-i német megszállás, sem a háborút követő szovjet elnyomás nem tehette érvénytelenné, csupán hatályon kívül helyezte. A Magyarok Szövetsége által már tavalyelőtt kidogozott, s azóta internetes társadalmi vitán átesett "joghelyreállító és nemzetvédelmi alaptörvény" javaslat elfogadása, a magyar nemzet megbízottainak a feladata. A Nemzetgyűlésnek a magyar nemzet önrendelkezési igényének legősibb - Ópusztaszer, Székesfehérvár, Rákosmező - és legújabb - 1956 - hagyományainak szellemében kell - minden felső hatalomtól, érvényben lévő törvénytől, nemzetközi szerződéstől függetlenül - elfogadnia, jóváhagynia és hatályba helyeznie a Magyar Nemzetvédő Alaptörvényt, amely szerint: Csak a Szent Koronára építhető fel egy szebb magyar jövő, egy törvényes Magyarország, ahol nem a pártok, s nem a többség, hanem a bevált és igazságos jogelvekből táplálkozó jogrend az, amely korlátozza az államot, szolgálja a közösség érdekét: a közjót.


Szeged, 2011-02-20

Dr. Bene Gábor S.Ui.: *Kedves Közjogi Küzdőtársaim!*

Örömmel vettem, hogy benyújtottátok a módosításaitokat. Mivel én is a Szentkorona joguralmi államáért küzdök, így arra kérlek benneteket tájékoztassatok, miként lehet itt bármit benyújtani?

Két éve készítettünk egy államtörvény tervezetet, amelyet társadalmi vitára bocsátottunk az interneten, s az elfogadható javaslatokkal feljavítva itt áll az anyag, de senki nem akar vele foglalkozni a hatalom oldaláról. Sőt, szóba sem állnak velünk!

Csatolmányként elküldöm az államtörvény indoklását és jogalapjának magyarázatát. (azért államtörvény, mert a jogi oktatás és közbeszéd ferdítései miatt az alaptörvényt és az alkotmányt folyamatosan keverik az emberek!)

Honfiúi szeretettel: Bene Gábor S.

A rózsadombi paktum, Eredeti változat

Liberál-cionista változat
A paktum eredeti változata 1989-ből. Íme a PAKTUM, amelyről nem lehet beszélni. Ez volt írásom kiinduló pontja. Most pedig közlöm a magyar népre erőszakolt gyalázatos szerződés szövegét. Egy otthoni publicista, mint Benedek István, nem teheti meg ezt saját jól felfogott érdekében, az Angliában élő Révffy László azonban a közelmúltban nyilvánosságra hozta ezt a megdöbbentő árulást. Szövegét Németországban élő barátom küldte el, azzal a kéréssel, hogy terjesszük a magyarság minél szélesebb köreiben. Kívánságának eleget teszek, mert teljesen egyet értek vele, hogy ezt mindenkinek meg kell ismerni. Írását azzal kezdi, hogy 1989 március 15-én, míg hazánk népe az első szabad emlékezést tartotta, egy budai villában titkos tárgyalás volt, amelyen a következők vettek részt: a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkos szolgálat képviselője, a magyar római katolikus, a református, az izraelita egyház egy-egy megbízottja, és öt magyar politikai vezető, akik közül négy ma is vezető pozícióban van. Ők írták alá részünkről az ország szabad újjáépítésének tervét korlátozó diktátumot, amelynek értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de ezért súlyos árat kell fizetnünk. Értesülésem szerint Révffy László rövidesen nyilvánosságra hozza az aláírók neveit, hogy minden kételkedést oszlasson e feltételek hitelességével kapcsolatban, amelyek a következők:

1. /A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
2. / A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért.
3. /Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése Szovjetunió és Magyarország között.
4. /Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
5. /A határok kölcsönös megnyitása Szovjetunió és Magyarország között.
6. / A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.
7. / A volt kommunisták titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédésen az esetleges megtorlástól.
8. / A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
9. / Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
10. / Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
11. / Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.
12. / A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.
13. / Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni.
14. / Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.
15. / Románok, Jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.
16. / Az 1956-os eseményeket mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
17. / A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.
18. / A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősítheti gazdasági befolyását a magyar életben.
19. / Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására.
20. / Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.Fenti megalázó feltételek a megfogalmazásukkor még köthették az aláírókat, de ma, a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia összeomlása után semmi esetre sem. Akik 1998. március 15-én aláírták a fenti 20 pontot, még akkor sem mentesülhetnek a vádtól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. Viszont ha 1992-ben a Közép- és Kelet Európai események után is érvényesnek tartják, akkor és a magatartás hazaárulásnak minősül, amiért törvény előtt kell felelniük. Íme a sokat emlegetett "paktum", amely mindeddig megakadályozta hazánk politikai átalakulását, és a magyar milliók emberi életnívójának a megteremtését, amely népünk fejlődésének és jövőjének alapfeltétele.

A találkozó résztvevői:
Antal József
Horn Gyula
Pető Iván
Paskai László
Göncz Árpád
Zoltai Gusztáv
Boross Péter

A paktum liberális-cionista változata 2003-ból


Második Rózsadombi paktum

1. A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
1. A NATO és a leendő EU-hadsereg számára támaszpont és megfelelő haderő biztosítása.

2. A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért.
2. További hitelek felvétele az IMF-től és a Világbanktól, a lakosság elszegényedésének folyamatos biztosítására.
3. Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között.
3. EU-alárendeltként (tagországként) Izrael és az USA minden világgyarmatosítást szorgalmazó tevékenységének támogatása.
4. Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
4. Mindennemű olyan tevékenység megakadályozása, amely a cionista diktatúra megdöntésére irányul.
5. A határok kölcsönös megnyitása a Szovjetunió és Magyarország között.
5. Az EU antidiszkriminációs és a "szabad letelepedésre" vonatkozó törvényeinek következetes betartása.
6. A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.
6. A politikai és gazdasági elit (továbbiakban: VIP-tagok) vagyonelszámoltatásának a méltányosság és a diszkrimináció-mentesség elve alapján kell történnie.
7. A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges megtorlástól.
7. A VIP-tagoknak, valamint az 1990 óta (bármelyik) kormánypárti országgyűlési képviselőként tevékenykedők megvédése az esetleges megtorlásoktól.
8. A megbízható volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
8. A 6. pont szerinti felelősségrevonástól mentesülő VIP tagok az "új ellenzék" tagjaiként indulnak a választásokon.
9. Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
9. A multinacionális cégek vagyonszerzésének és vagyonmegtartásának minden eszközzel történő biztosítása.
10. Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
10. Az igazságszolgáltatás megtartása a 6. pont szerinti felelősségrevonás alól mentesült személyek kezében.11. Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.
11. Minden anticionista szervezkedést, megnyilatkozást, megmozdulást antiszemitaként feltüntetve gyűlöletkeltővé kell minősíteni, és a résztvevőket ez alapján példás szigorral kell elítélni.
12. A jobboldali vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.
12. Meg kell akadályozni minden olyan társadalmi szervezet és párt létrejöttét, amely a cionista diktatúra megdöntését célozza alapító okirata szerint, és meg kell szüntetni - alapító okiratában foglaltaktól függetlenül -, ha tevékenysége a cionista diktatúra megdöntésére irányul.
13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek, és azokon nem lehet változtatni.
13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok az EU-ban virtualizálódnak, tehát sem az állampolgárságnak, sem a határok elhelyezkedésének nincs jelentősége.
14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.
14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot olyan magyarországi vagy emigrációs szervezetekkel és személyekkel, amelyek a cionista diktatúra ellenzői.
15. A románok, a jugoszlávok és a szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.
15. A Trianoni utódállamokkal (és azok utóállamaival) történő kapcsolatoknak minden esetben az egyoldalú engedményadás elvén kell állniuk.
16. Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani, és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
16. Az 1848-as és 1956-os eseményeket úgy kell beállítani, hogy azok az új kormány eszmei elődei.
17. A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.
17. A magyarországi katonaság célja a NATO és az EU-hadsereg kiszolgálása, ezért az általunk megkövetelt feltételeknek kell eleget tennie. Minden nemzetvédelmi feladatot - ezért a "honvéd" megnevezést - meg kell tiltani.
18. A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősíti gazdasági befolyását a magyar életben.
18. A cionista diktatúra az átmentett VIP-tagokon keresztül gyakorolja politikai befolyását Magyarországon.Minden, a magyar nemzeti érdekek cionista érdekek fölé helyezését célzó tevékenységet, hagyományápolást és történelemkutatást meg kell tiltani, ami a magyarság elfogadott eredetét és vallását vonja kétségbe.
19. Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására.
19. Magyarország az EU-Alkotmány szerint "európai" embertípus kialakulását szorgalmazza. A magyar és a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális és hagyományőrzését a kozmopolitizmus szellemében "liberálisan" biztosítja.
20. Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.
20. Magyarország be- és visszafogadja és az EU-Alkotmány "harmadik országbeliek" letelepedésére vonatkozó törvényei szerint ad jogot a zsidóságnak arra, hogy Magyarországot, mint államalapító, hazájának tekintsék.

Budapest, Rózsadomb, 1989. március 15

Budapest 2003. május 28-a és július 9-e között (+KGB, CIA) 

http://hunpjp.com/images/omvb.jpg

Kormányok dőlnek meg, reaktorok robbannak, bombáznak, polgárháborúság, energia-válság, pénzügyi.-gazdasági csőd-veszély, politikai kufár-szeszély, klíma és pólus-változékonyság, árdrágulás, eladósodás, kilakoltatás, cigány-terror, zsidó népirtás, fegyverkezés, szervkereskedelem, embercsempészet, drog és gyógyszer, rák, halálos járványok, elöregedő társadalom, migráció, soha nem látott népességnövekedés, emigráció, de semmi ráció, csak reláció, de hol marad az ováció! A magyar náció helyett detonáció! 

2011. március 26., szombat

manduriai Debóra által

2011. március 25.


Korán reggel erős fény ébresztett fel: felismertem, a fény nyitott útja, amelyet akkor járok majd végig, amikor álomba merülök Istenben. Látom a Hölgyet, olyan szép, amire nem is emlékeztem, tekintete és mosolya leírhatatlan örömet nyújtanak. Ővele békességben és biztonságban érzem magam, és sehol sem éreztem magam így, mint most...
"Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves gyermekeim, eljövök, hogy beteljesüljön a föld ezen részén Isten terve." (Hirtelen a Madonna nyugat , majd észak felé fordítja tekintetét, amely szomorú és mélyen elgondolkodóvá válik. A csend pillanata érkezik el).
D: Szomorú vagy Úrnő, miért aggodalmaskodsz?
"Az idő későre jár gyermekeim, és egy édesanya kérését hozom: engeszteljetek, mert egy fájdalmas esemény vár a népetekre. Veletek imádkozom és közbenjárok értetek: Fiam Jézus nevében megáldom ezt az egyházmegyét, és innen az egész egyházat, az én pápámat. Maradjatok az eukarisztiában jelen lévő Jézus előtt és álljatok közel az Ő irgalmas szeretetéhez, mert Ő megbocsáthatja vétkeiteket és csillapíthatja a rátok váró szenvedéseket. Aggódom értetek szeretett gyermekeim, mert hagytátok, hogy hiába hullassam értetek a könnyeimet.
Fogadjátok el ezeket a könnyeket most, mert ez a vigasztalás olaja és megédesíti a keserűséget, amely Istentől el akar távolítani benneteket. Imádkozzatok, és ne mondjatok rosszat, mert veletek leszek és tanúságot teszek a jelenlétemről Mandúriában. A közeli viszontlátásra."

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Böjt

Arra kérlek benneteket, alapozzátok meg napjaitokat még jobban gyakorlatias dolgokkal. Ezek lehetnek azok az erények, amelyeknek már birtokában vagytok, de még nem sajátítottátok el egészen. Vegyük például a böjtöt: gondoljátok át, mi minden tartozik a böjt kategóriájába. Minden olyan önmegtagadás, amely nehezetekre esik. Minél nagyobb áldozat lemondani valamiről, annál hatékonyabb az áldozathozatal. Ennek felajánlása rengeteg lélek javát előmozdítja. Ragadjatok meg minden alkalmas lehetőséget. Így lesztek bőkezű, adakozó gyermekei Istennek. Tegyetek meg mindent!
                                                                                                                                                             Anna Terézia

Apró lépések, kis dolgok

Szeretteim, ne feledjétek, ha apró, pici lépésekben haladtok, sokkal könnyebben célba értek. A kicsi dolgok megtétele megfontoltságot feltételez. Ilyenkor van idő kitérni minden szükséges részletre is. A nagy lépések elterelnék figyelmeteket a lényegről. Ez pontosan olyan, mint a permetező, áztató eső. Behatol és átitatja a föld belsejét, miközben termékennyé válik a talaj. A lelketek is hasonlóképpen működik, amikor befogadjátok a kegyelmeket. Ha nem termékenyül meg lelketek talaja, a Szentlélek harmatozó frissességével, nem lesz képes kibontakozni bennetek Isten rendkívüli kegyelme. Ez nemcsak számotokra lesz megtartó erő, hanem a környezetetek számára is, akik majd gazdagon táplálkoznak belőletek. Így lesztek könnyű, és ízlelhető eledel egymás és mások számára is.
                                                                                                                                           Anna Terézia


Az engesztelés fontossága

Jézus: Drága gyermekeim! Alázattal boruljatok le szentségi jelenlétem előtt és figyeljetek Rám, mire indítlak benneteket. Legyetek áldottak, és éberek a virrasztásra, hogy sok lélek kiszabaduljon a tisztítótűzből imáitok által. Bízzatok, Én vezetlek Szentlelkem által benneteket most és mindenkor. Szent az a hely ahol imádkoztok, mert Én szentelem meg jelenlétemmel. Hozzatok áldozatot és szeressetek, hogy még több lélek tegyen tanúságot mellettem engesztelésével és vonzzon ide másokat is, sokakat, akik osztatlan szívvel imádkoztok. Megáldalak és megszentellek drága engesztelőim. Ámen.
                                                                                                                                                      Anna Terézia


Saját lelkünk rendben tartása

Kedveseim, mily nagy kegyelem, amikor kihasználjátok a lehetőséget a megtisztulásra. Felfoghatatlan az az isteni ajándék, amelyben ilyenkor részesültök. Imádkozzatok, hogy minden engesztelő lélek a legfontosabb feladatának tartsa lelkének rendben tartását. Édesanyánk szüntelenül közbenjár értük is, és leginkább a mindvégig való hűséges kitartásért könyörög számukra, hogy soha senki és semmi ne téríthesse el drága kicsinyeit az egy, igaz úttól, és attól a fenséges meghívástól, amiben részesülnek. Nektek is gondoskodnotok kell imáitokkal engesztelő testvéreitekről. Kérjétek számukra is a Szentlélek szeplőtelen szívének szeretetlángját, hogy egészen töltse be mindnyájukat a szeretet tüze, és soha ki ne égjen mécsesükből a láng, vagyis a megszentelő kegyelem állapotában maradjanak mindhalálig. Hűséges a Szentháromság mindazokhoz, akik szívvel-lélekkel átadják magukat az Ő szolgálatára. Legyen szívetek állhatatos és kitartó az értük való küzdelemre is!
2011.03.04.                                                Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/sajat-lelkuenk-rendben-tartasa


Az engesztelésben a legfontosabb

Kedveseim, mindig tartsátok szemetek előtt, hogy az engesztelésben a legfontosabb a Jézussal való azonosulás, egyesülés az Ő keresztáldozatával, hogy a feltámadás dicsőséges fénye beragyogja egész életeteket. Szüntelen áldozattá válni azt jelenti, hogy zokszó nélkül elfogadni mindent az Ő kezéből. Életetek minden pillanatában adjátok át magatokat az isteni fölség akaratának. Amikor huzavona és zokszó nélkül keresztre szegezitek akaratotokat, életetek már nem önmagatoknak szól, hanem annak a szolgálatának, aki meghívott titeket a vele való egyesülésre. Örüljetek, mert a legfölségesebb uralkodótok jön elébetek. Édesanyánk vezet hozzá benneteket, mert Ő tudja, milyen szándék vezérli Szent Fia szívét. Egyesüljetek szíve szándékával, és tartsatok ki küzdelmeitekben!
2011.03.07.                                                                                 Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/az-engesztelesben-a-legfontosabb


Keressük mindenben a Szentháromság akaratát

Kedveseim, amikor felteszitek a kérdést önmagatoknak, mit kell tennünk, hogy mindenben a Szentháromság akaratát keressük, akkor a következőkre figyeljetek: Először is tekintsetek Jézusra, akit a kereszten átszúrtak és oldalából víz és vér ömlött ki, mert onnan jön a ti üdvösségetek. Egyesítsétek szenvedéseiteket, a hétfájdalmú Szent Szűz kereszt alatt elszenvedett gyötrődéseivel, hogy vele együtt, az Ő vezetésével, az engesztelés legnagyobb iskoláját bevégezzétek. Majd kérjétek a Szentlelket, árassza rátok az isteni irgalom fénysugarát, hogy felismerjétek az Atya üdvösség tervét a ti életetekben is. Végezetül, szüntelenül imádjátok, és akarjátok az Atya Isten akaratát, hogy beteljesedjen mind a ti életetekben, mind pedig az emberiség  megmentésében. Figyeljetek egymásra, és ne engedjétek, hogy a nagy világesemények összeroppantsanak benneteket!
2011.03.12.                                                                  Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/keressuek-mindenben-a-szentharomsag-akaratatKedves engesztelők, arra kérünk titeket, hogy segítsetek, hogy minél többen meg tudjanak bocsátani egymás elleni sérelmeik miatt, hogy minél tökéletesebb kiengesztelődés jöjjön létre mindazok közt, akik megbántották egymásban Jézus szentséges Szívét és Mária szeplőtelen anyai Szívét. Imádságaitokban tegyetek oda minden olyan embert, aki nap, mint nap elköveti a harag és gyűlölet súlyos vétkét. Imáitokkal segítsetek, hogy ne maradjanak ebben a megátalkodott, bűnös felfordulásban, hanem nyissák meg szívüket a kegyelem befogadására, hogy őszinte, bűnbánó lélekkel tudjanak eljutni a teljes kiengesztelődésre. Köszönjük, hogy készen álltok felajánlani minden megpróbáltatásotokat erre a szándékra is.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uzenetek/megbocsatas