2012. április 21., szombat

A Rózsafüzér ima a Szent Szűz istenanyai személyén keresztül közvetlen út a Szentháromsághoz; biztosítja, hogy egységben maradunk a jó Istennel. Mennyei Atyánk, mielőtt a világ létezett volna, tudott Máriáról, és egyedülálló rendeltetést szánt neki; gondolatában Mária, a Megváltóval együtt, kezdettől fogva jelen van. A Mennyei Atya döntése Máriát a Megváltó oldalára abban a pillanatban rendelte, amikor magát Krisztust Megváltónak rendelte. A jó Isten terve azt a feladatot szánta neki, hogy a Megváltó Édesanyja legyen. Az ószövetségi próféták világosan és félreérthetetlenül kinyilatkoztatták Máriát; az Újszövetség angyali üdvözlete pedig oly módon utal az Ő kulcsfontosságú szerepére, hogy az Örök Atya Mária IGEN-jétől tette függővé a megváltást. Az IGEN órájában Mária kezében volt az emberiség sorsa. Ebből következően Szűz Mária Szent Gábriel Arkangyal köszöntésekor mondott IGEN-je indítja el azt a csodálatos eseményt, amely egyedülálló a történelemben. Szűz Máriának – IGEN-jével – része van az emberiség megváltásában, amelyet valamennyiünk nevében mondott. Az első IGEN-t követően földi élete minden napján újra és újra ki kellett mondania ezt az IGEN-t, elfogadnia, hogy részese a Fiú szenvedéseinek. A Fiú mindig ott van Édesanyja mellett és a Szentlélek is állandóan együttműködik Vele. A testestől-lelkestől Mennyek Országába felvett Szűzanya ezzel az IGEN-nel Istenanyasága révén olyan vonatkozásba került a Szentháromsággal, ahogyan semmiféle más teremtmény nem kapcsolódhat Istenhez. Az emberiség az IGEN-ben egyesül az Istenanyával. Mennyei Atyánk - a „MÁRIAI IGEN”-t elfogadva – üzeneteinek közvetítése és az emberiség Szent Fiához vezetése céljából hatalmazza fel a Szűzanyát földi jelenéseire, természetfeletti csodáinak megtételére, az emberileg, racionális gondolkodással elképzelhetetlen testi, lelki gyó-gyulásokra, egyéni, közösségi, országos, sőt kontinentális problémák megoldására. A Szűzanya IGEN-jéből fakad a Rózsafüzér ima, amely elsődlegesen és közvetlenül kapcsol bennünket a Szentháromsághoz. A jó Istent ezért - Szűz Máriával együtt - határtalan szeretettel magasztaljuk.

         Az Úr Jézus üzenete igazolja a fentieket. Igazolását Édesanyjáról 1985. december 30-án Mária Doloresz szervita nővér útján küldte. „Gyermekeim! Írva van az Evangéliumban, hogy az Atyánál egyetlen közbenjáró van: Jézus Krisztus. Valóban a ti Jézusotok szüntelen kéri az Atyát, hogy küldje el számotokra a Szentlelket, azért, hogy a Vi­lágosság Fényében mindjobban felismerjétek az Atya akaratát és azt cselekedjétek. A ti Jézusotoknak van egy jóságos Édesanyja, MÁ­RIA, akinek Szíve alatt a Szentlélek formálta a sze­retettől lángoló Isteni Szívet. Ez a két SZÍV egy rit­musra dobogott az Atya akaratának teljesítésében! Jézusotoké a kereszthalálig, Édesanyámé pedig a kereszt tövéig. A Szentlélek volt elindítója és egybe­olvasztója a Fiú és Anya szeretetének. Az Anya így anyaságánál fogva szólhat Fiának. Azon kegyelmeket, melyeket Édesanyámmal együtt kértek, a Fiú az Atya elé tárja és megadja nektek. Csak jöjjetek, és kérjetek Édesanyámmal együtt a lelkeknek hitet, megtérést, bűnbánatot, se­gíteni kész önzetlen szeretetet, a szenvedés tüzében is hűséget, a megpróbáltatásokban türelmet, alázatos­ságot és bizalmat!”
         Az Úr Jézus kérését glóriával veszi körül Mennyei Atyánk Magyarországon adott kinyilatkoztatása, amelyről ’A Világ Győzedelmes Királynője’ folyóirat 29. számában (1995. október 19.) olvashatunk. „A Szeplőtelen Szívet a teljes Szentháromság szeretete tölti be. Ez a végtelen szeretet egyesült szeretett Leányom szeplőtelenül tiszta szeretetével. Ez Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja. A Szeretetláng fogja végleg legyőzni a Sátánt, minden követőjével együtt.” 
         Kedves Testvéreink! Olvassátok a leírtakat és gondolkodjatok el a bemutatott képeken is. Tapasztaljátok meg a Természet Urának csodáit! Ne cseréljétek fel sehol és soha a Keresztet és „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” köszönésünket az Isten nélkül élő világ divatjával! Hirdessük együtt a jó Isten dicsőségét és a Szűzanya tiszteletét! János testvér
         Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Isten, az Atya, még azokat is szereti, akik rettenetes bűnt követnek el

2012. április 20., péntek, 15:45
Drága szeretett leányom, arról az intenzív szeretetről kell beszélni gyermekeimnek, amelyet Szentséges Szívemben érzek, minden megszületett gyermek iránt ezen a Földön.
Isten, az Atya, még azokat is szereti, akik rettenetes bűnt követnek el.
Mindegyikőtök Isten gyermeke.
Emiatt a Sátán és démonai bántalmaznak benneteket, kínoznak és fájdalmat okoznak nektek.
Azokhoz szólok, akik megrögzött bűnösök, tagjai a sátán hadseregének, akik tudják, hogy Isten létezik, de akik mégis úgy döntöttek, hogy a fenevadat bálványozzák, tudnotok kell a következőket:
Függetlenül attól, hogy mennyire nagy hódolattal adóztok a Sátánnak, ne feledjétek, ő nem szeret benneteket.
Ő utál és el akar pusztítani benneteket.
Azon ígéretei, hogy egy paradicsomot ajánl fel nektek, úgy a Földön, mint azon túl, üres hazugságok.
Hamarosan Szeretetem beigazolódik. Nem lesz kétség a szívetekben afelől, hogy Én, a ti szeretett Jézusotok, át akarlak ölelni benneteket, meg akarok bocsátani nektek, és el akarlak vinni benneteket Új Királyságom, az Új Paradicsom örök békéjébe, szeretetébe, örömébe és boldogságába.
Soha ne féljetek hátat fordítani annak az életnek, amelyet éltek, amelyben az összes érzékelt világi javakat bálványozzátok, a szexet, és más anyagi kényelmeket, melyeket sátán kínál fel nektek, akinek uralkodása a Földön hamarosan véget ér.
Egyedül csak Én, Jézus Krisztus menthetlek meg benneteket.
Irgalmam oly nagy, hogy Én mindent meg fogok nektek bocsátani, feltéve, ha bűntudatot éreztek.
Sietve jöjjetek most Hozzám.
Ne vesztegessetek egy másodpercet sem, mert jövőtök boldogsága forog kockán.
Én, egy örök életet, békét, szeretetet, örömöt és egy gyönyörű Paradicsomot ígérek nektek, ahol szeretve, dédelgetve lesztek, és semmire sem lesz majd szükségetek.
Ha most nem tudjátok Irgalmasságom kezét elfogadni, akkor erre még egy esélyt fogtok kapni, amikor az utolsó nap ideje eljön, hogy Irgalmasságomat kérjétek.
Amikor ez a nap eljön, akkor ti - és sokan közületek – fel fogjátok ismerni elkövetett hibáitokat.
De Én akkor is megölellek majd benneteket, mint egy rég elveszett és hőn szeretett Isten gyermekét, attól függetlenül, hogy mennyit szenvedtetek a gonosz keze által.
Mindössze annyit kell tennetek, hogy hívjatok Engem, és kérjétek Irgalmamat.
Ha időközben beleakadtatok a csaló és a gonosz hálójába, ahonnan nem tudtok elmenekülni, akkor arra kérlek benneteket, hogy hívjatok engem ezzel a Keresztes Imahadjárat 46. Imájával:
Szabadíts meg Engem a Sátán bilincseitől

Ó, Jézus, el vagyok veszve.
Össze vagyok zavarodva, és úgy érzem magam, mint egy rab,
Hálóba akadtam és nem tudok menekülni belőle
Bízom benned Jézus, hogy a segítségemre jössz
És megszabadítasz Engem a sátán és démonai bilincseitől.

Segíts nekem, mert én el vagyok veszve.
Szükségem van a Szeretetedre, hogy megkapjam az erőt,
Hogy hinni és bízni tudjak Benned
Hogy ettől a gonosztól megszabadulhassak
És, hogy világosságra kerüljek, hogy végre békére, szeretetre és boldogságra találhassak. Ámen.

Szeretett Jézusotok
 

Avilai Szent Teréz: A lelki békénk megőrzéséről

Minden igyekezetünkkel arra kell törekedni, hogy őrizzük a lelki békét és ne háborodjunk fel a másoktól kapott sértéseken. Ennek érdekében feltétlenül tartózkodni kell a haragtól, és a figyelem segítségével óvni kell az elmét és a szívet, hogy megőrizze az egyensúlyt.
A másoktól kapott sértéseket közömbösen kell viselni és ránevelődni egy olyan állapotra, mintha a sértések nem is ránk vonatkoznának.
Az ilyen gyakorlat megszerezheti szívünk számára a csöndet és Isten lakóhelyévé teheti.
Csodatévő Szent Gergely életében látunk példát a szelídségre, akitől egy bizonyos utcanő nyilvánosan fizetséget követelt, merthogy vele hált volna; erre ő a legkisebb fölindulás nélkül egy bizonyos barátjának szelíden azt mondta: „Adj neki hamar annyi pénzt, amennyit követel”. Az asszony, alighogy átvette a jogtalan fizetséget, ördögi megszállás áldozata lett. A Szent pedig imádsággal kiűzte belőle az ördögöt is.
Ha azonban elkerülhetetlen a felháborodás, akkor legalább fékezze meg nyelvét a Zsoltáros szava szerint: Zavart vagyok, szólni sem tudok...