2011. szeptember 4., vasárnap

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Szent László üzenete a magyaroknak

Szent László jelent meg előttem, fehér ruhában. Jobb kezében rózsafüzért, bal kezében pedig kardot tartott, majd így szólt hozzánk: „Szeretett testvéreim, Isten gondoskodott arról, hogy felismerjétek őt, a világ teremtő urát. Értelmet adott nektek, mely mintegy vevőkészülék, felfogja Isten igazságát. Az már rajtatok múlik, hogyan viselkedtek vele szemben: elismeritek vagy elutasítjátok. Mindkettő vallásos magatartás, kapcsolat Istennel, csak az egyik hódol Istennek, a másik lázad ellene, ahogy Lucifer is tette. Az emberek mindig törekedtek kapcsolatot teremteni Istennel, ezért sokféle vallás keletkezett. Ezek azonban tele vannak tévedésekkel, hibás elképzelésekkel, költészettel. Az igazi kapcsolat az, amelyet maga Isten létesít veletek, mégpedig úgy, hogy felismerhetitek és igazolni tudjátok. Isten ezt a kapcsolatot egyszülött fiában, Jézus Krisztusban valósította meg. Csak általa juthattok az Atyához. Jézus Krisztust viszont a keresztény vallás követi. Legyetek testetekben tiszták, lelketekben fényesek, szívetekben bátrak, miként a vad oroszlánok. Amikor tehetitek, vonuljatok félre és imádkozzatok! Istennek köszönhettem minden győzelmemet. Az emberek bátor Lászlóként emlegettek, így lettem a katonák védőszentje, akik a csatában így kiáltottak hozzám: Szent László, segíts! Ti is kiáltozzatok és kérjétek segítségemet! Szükségetek van rá. Kegyes királyként uralkodtam Magyarország felett. A megbocsátás volt az egyik legfőbb erényem. Bocsássatok meg egymásnak, éljetek békében! Ne engedjétek a gyűlöletet beköltözni szívetekbe! Isten megbocsát nektek, de előtte bocsánatot kell kérnetek és meg kell, hogy bánjátok vétkeiteket. Imádkozom értetek. Megáldalak titeket az irgalom lelkületével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Ezután Nagy Magyarország térképét láttam, melynek közepére Szent László király egy nagy keresztet rajzolt. A kereszt közepén a Szentlélek állt, aki a négy égtáj felé áldását adta Magyarországra. Országunk határain felsorakoztak a magyar szentek, akik égő gyertyát tartottak a kezükben és azt mondták nekünk. „Várjátok a vőlegényt, mert hamarosan eljön közétek! Készüljetek fel az isteni vőlegénnyel való találkozásra! Éljetek a megszentelő kegyelem állapotában, mert ha nem úgy éltek, akkor ki lesztek zárva az örök boldogságból, mint a balgák, akik a halálos bűn állapotában voltak. Jézus mondta, legyetek éberek gyermekeim, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát!” Jézus megmutatta, hogy második eljövetele előtt, egy természetfeletti jelenség történik majd, mint halálakor, és az angyalok az egész világon ezt fogják kiáltani: „Eljött közétek Megváltótok, áldjátok és dicsérjétek szent nevét minden jóságáért és irgalmáért, mellyel megajándékozott titeket!” Jézus Magyarországra is ellátogatott. Ekkor országunk már egészen tiszta volt. A Mennyei Atya a Szűzanyát állította elénk, aki kezében égő gyertyát tartott és hófehér ruhát viselt. A Mennyei Atya így szólt hozzánk: Drága gyermekeim, vegyetek példát a Szűzanyáról, aki égő lámpása által boldogan várta a vőlegényt a nap minden órájában és percében!”
Nagyfalu 2011.09.03                                                       Mária Magdolna


http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-kegyelmek-zapora/szent-laszlo-uezenete-a-magyaroknak


Elsőszombat Nagyfaluban 2011. 09. 03. 
Látomásban az égiek megmutatták, hogy milyen lesz a Nagy Csoda Nagyfaluban. Az egység keresztje felett megnyílt az égbolt, melyből egy mennyei fény áradt a keresztre. A kereszt fölött egy nagy fény volt látható, melyben Jézus feltámadt és megdicsőült Szent Arcát lehetett látni. Ezt a természetfeletti jelenséget senki sem tudja elpusztítani. Jézus azt mondta: „E csoda az idők végéig fenn fog maradni.” Az Újvilágban már nem lesz szükség a csodára és megtérésre, mivel már nem lesz bűn. A csoda helyszínét angyalok fogják őrizni. Sokan fognak ide elzarándokolni, hogy megtérjenek és meggyógyuljanak. Lesznek, akik feladatot fognak kapni Jézustól, amit mielőbb teljesíteniük kell, mert kevés lesz az idő. Az emberek vágyódni fognak arra, hogy újból visszatérhessenek a csoda helyszínére. Viszont lesznek olyanok, akik azzal a hátsó szándékkal mennek oda, hogy megsemmisítsék a csodát. Ezek az emberek is meg fognak térni, ahogy meglátják Jézus Szent Arcát. Jézus megmutatta, hogy a csoda helyszíne olyan lesz, mint az ő szeretet-hajléka. Tiszta szívvel, lélekkel és őszinte bűnbánattal szabad csak majd megközelíteni Istennek e szeretet-hajlékát. Rengeteg zarándok fog eljönni ide, mert itt személyesen találkozhatnak Istennel. Sokszor órákig is el fog tartani mire mindenki sorra kerül. A Szentháromság azt mondta: „Nagyfalut örökre lepecsételtük magunknak.”
Mialatt a keresztutat jártuk, azt láttam, hogy Éva asszony a keresztre feszített Jézus előtt térdelt. Imájával közbenjárt értünk, hogy kiesdje számunkra a szükséges kegyelmeket a Szűzanya segítségével. A Szentlélek vezetett minket fenn a Szentháromság hegyén. Az égiek mindvégig mellettünk voltak.
Az egység keresztjénél a Mennyei Atya a kis Jézussal és a Szűzanyával eljött közénk, és nagy szeretettel áldását adták ránk. Majd Jézus így szólt: „Szeretett gyermekeim! Atyámmal és Szentlelkemmel együtt mindenütt jelen vagyunk. Bennünk éltek, mozogtok és vagytok. Nem úgy vagytok Istenben, mint a ködben, vagy a vízben. Ha lehetséges volna, hogy mi elhagyjunk benneteket, akkor abban a pillanatban megszűnnétek létezni. Ti mindnyájan a mi ölünkben vagytok. De mivel szabad akaratot adtunk nektek, így önállóan eldönthetitek, hogyan akartok élni: nélkülünk, vagy velünk.” Ezután a Szentlélek olyan kegyelmekkel ajándékozott meg minket, melyek növelték bennünk az erényeket, és amelyek segítenek nekünk felkészülni az ő eljövetelére.
A rózsafüzér úton a dicsőséges rózsafüzér második titkát imádkoztuk: „Aki a Mennybe fölment!” A Nap fénye 2-3 percig a  kép felé sütött. A fényben a feltámadt Jézus állt, aki így szólt hozzánk: „a Mennyország örököseivé teszlek titeket, és otthont adok nektek Atyám országában.”
A közös szentségimádás alatt Éva asszony a Szűzanyával és Jézussal mindvégig jelen volt köztünk. A Szűzanya mindnyájunkat a tenyerébe vett, és felemelt minket Jézus Irgalmas Szent Szívéhez. Az égiek megmutatták, hogy közülünk sokan át fogják élni az üldöztetés megpróbáltatásait. De nem szabad félnünk, mert a Szűzanya mellettünk lesz, és segít nekünk abban, hogy bátran meg tudjuk vallani hitünket az emberek előtt. Éneklés alatt a Szentlélek Isten azt mondta: „Gyermekeim, ha mindig ilyen nyitott szívvel, lélekkel fogadtok minket, akkor megígérem nektek, hogy látni fogjátok eljövetelemkor a Mennyországot. Emeljétek fel szíveteket egészen hozzánk! Így tudunk benneteket gazdagon megajándékozni kegyelmeinkkel.”
Csilik atya elmondta nekünk, hogy mennyire fontos elrendezni rendezetlen ügyeinket, mert ha nem tesszük meg, akkor Isten felelősségre fog vonni minket rendezetlen tetteinkért. Ilyen, pl. az abortusz. Jézus nevében meg kell keresztelnünk az elvetélt és az abortált gyermekeket. Mialatt Csilik atya megkeresztelte őket, látomásban a megfogant, de meg nem született gyermekeket egy semleges helyen láttam. Az abortusszal megölt gyermekek látták szétszabdalt véres testüket. Más gyermekek azt látták, hogy testüket a kukába, szemétbe dobják. Ezek a gyermekek kimondhatatlanul szenvedtek e látvány miatt. Velük együtt szenvedett a Szűzanya is. A keresztelés után a Szűzanya elvitte ezeket a lelkeket egy misztikus szentmisére, ahol Jézus lélekben megáldoztatta őket misztikus Szent Testével és Vérével. Mert csakis Krisztus által nyerhették el az üdvösséget. A Szűzanya elmondta azt is, hogy a mai napon sokan kerültek be a Mennyországba imáinknak és áldozatainknak köszönhetően. Az engesztelés végén a Szűzanya mindnyájunkat meghintett Jézus Szent Vérével, hogy lelkünk a bűnbánat által egészen megtisztulhasson és a Szent Vér védelmezzen minket a gonosztól.
Éva asszony-- halálának perceiben, 15: 50 és16: 00 óra között -- boldogan és türelmesen meghallgatta kéréseinket, melyeket egyenesen továbbított a Szűzanyához. Az égiek megmutatták, hogy azoknak az embereknek a halála óráján, aki kapcsolatba kerültek Nagyfaluval, nemcsak a Szűzanya lesz jelen, hanem vele együtt Éva asszony is, aki imájával segíteni fogja őket abban, hogy elnyerhessék az üdvösséget.
A Szentmise elején Jézus egy egyszerű ruhában jött el közénk, majd így szólt hozzánk: „Legyetek egyszerűek, miképpen a szentek is egyszerűek voltak.” Jézus Szent Édesanyjával együtt végig vonult köztünk és áldásukat adták ránk. Jézus elmondta nekem, hogy míg elhaladt mellettünk, nem szenvedett, hanem feltámadott állapotban volt jelen.
Az evangélium alatt azt láttam, hogy a Nagy Figyelmeztetés után hamis próféták látogatták meg Nagyfalut, akik úgy állítottak be az emberekhez, mintha vendégek lennének és érdekelné őket a kegyhely. Papok is voltak köztük. Az volt a szándékuk, hogy mindent ellenőrizzenek és a kegyhelyről szerzett információt átadják az Antikrisztusnak. Jézus ezt mondta: „Legyetek résen gyermekeim! Ne bízzatok meg senkiben!”
Evangélium után azt láttam, hogy Szent István és Szent László király két jelen lévő atyához lépett, és rájuk bízták Magyarország lélekben való vezetését. Mi engesztelők imáinkkal úgy sorakoztunk fel országunk határain, mint az égő lámpások, akik törekednek felkészülni a Szentlélek kiáradására. A Szűzanya mindnyájunkat megkínált az élet vizével, mely megerősített minket lélekben. Az Égiek elmondták, hogy 2012 a Szentháromság éve, 2013 pedig a Szűzanyáé lesz. Az Újvilággal kapcsolatban egy titkot is megosztottak velem, mely azt mutatta, hogy Isten megadja azt a különleges kegyelmet teremtményeinek, hogy meg fogják érteni egymást, bármilyen nyelven is beszélnek. Az Újvilág olyan lesz az embereke számára, mint a földi Mennyország. A Nagy Figyelmeztetéssel kapcsolatban azt mutatta a Szentlélek, hogy a pohár már betelőben van. De minden ilyen összejövetel után, mint ez a mai, a Mennyei Atya mindig ad nekünk egy pici haladékot. Mert boldoggá tesszük az égieket azzal, hogy segítünk nekik a lélekmentésben. Ezután Jézus úgy állt előttünk, mint a mi pásztorunk. A szentek, angyalok, pedig úgy tereltek minket az Úrhoz, mint a juhokat. Assisi Szent Ferenc is köztünk volt, aki szeretettel így szólt hozzánk: „Szeretett Testvéreim! Isten lélek, ezért láthatatlan. A természetfölötti világot emberi érzékszervvel nem érzékelhetitek. Ezért is mondjuk másvilágnak. Ezért mondja a Szentírás: „Szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.” Akinek látomásai vannak, az is csak áttételesen látja a másvilági jelenséget. Lourdes-ban több százan voltak jelen, amikor Szent Bernadett látta a Szűzanyát, de csak ő egyedül látta. Azt viszont sose tudják elmondani a látnokok, hogy mitől oly boldogítóan szép a látomás, mert a Földön nincs olyan, amihez hasonlíthatnátok.”
Szentáldozás alatt Jézus azt mondta: „Őrizzetek engem szüntelenül a szívetekben, és akkor én is megőrzöm számotokra az örök üdvösség ajándékát.” A Szentlélek az életkönyvünkben minden megbánt és meggyónt vétkünket eltörölte a teljes búcsú kegyelmével.
                                                                                        Mária Magdolna

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-kegyelmek-zapora/elsszombat-nagyfaluban-2011-09-03

Nagyfalui üzenet 2011. szeptember2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – SZEPTEMBER
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud, és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
84. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
 
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 1; 18; 20; 21) 

Havi mottó: „A világ végén jönnek az angyalok és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül! (Mt. 13,49)

Havi imaszándék: a mindvégig való kitartás kegyelmét kérjük egymás számára!

Konkrét feladatunk: minden nap mondjunk „Igent” engesztelő hivatásunkra!

 

A Szűzanya és Éva Asszony rendkívűli üzenete 2011 szeptemberében

Szeretett engesztelő gyermekeim! A kilenced végén, a Szentháromság Nevében, megköszönjük nektek a lelkek megmentéséért vállalt áldozataitokat. Jutalmatok sem a Földön, sem az Égben nem fog elmaradni. Tudnotok kell, az utolsó időben, a lelkekért vállalt legkisebb áldozatotokért is a legnagyobb áldásban fogtok részesülni. A szent olajjal való megáldás által elkötelezett engesztelőkké, a Mi drága képviselőinkké váltok. Általatok a nemzetetekre, az egész emberiségre és a tisztítótűzben szenvedő lelkekre sokkal bőségesebb kegyelmet árasztok, mint amennyit ti emberileg el tudtok képzelni. Mint Édesanyátok, az utolsó időben a jóban való kitartást kérem mindannyiatoktól.

Isten Akarata volt, hogy kiválasztott gyermekeimet elvittem Medjugorjéba. Az ottani köves hely a bűnben megátalkodott emberiséget jelképezi. Én azért jöttem a Földre, hogy veletek együtt megpuhítsam a megkövült szíveket, a Nagy Figyelmeztetésig. Tudnotok kell azt is, Medjugorjéban azért nincs különösebb evilági látványosság, mert azt akarom, hogy a zarándokok tiszta szándékkal az Égiekért, a lelkükért és a lelkekért menjenek a kiválasztott helyekre. Legyetek boldogok azért is, mert mind Medjugorjén, mind Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyen, a Szentháromság pecsétje van. Ezáltal a Szentháromság, mint tulajdonát lefoglalt titeket Önmagának. Mivel Medjugorjéban az üzenetek nemsokára be fognak fejeződni a stafétabotot átadom választott gyermekeimnek, hogy azt folytassák Nagyfalu mellett, a Szentháromság hegyen. Valóban, Nagyfalu Fatimának és Medjugorjénak a folytatása! Készüljetek fel erre! Ehhez még azt is hozzáteszem, hogy Fatima az alfa (kezdet), Nagyfalu lesz az omega (a vég). Ezért arra kérlek titeket, újra mondjatok Igent engesztelő hivatásotokra, mert a jövőben, kivétel nélkül mindannyiotokra szükségem lesz. Megígérem nektek ünnepélyesen, már nem kell sok kilencedet végezzetek a Nagy Figyelmeztetésig! Még kijelentem azt is, hogy ha Velünk együttműködtök, nagyon sok lelket fogunk lerántani a gonosz szekeréről és nagyon sok megtért lelket fogunk átültetni Isten szekerére. Napcsodával és dupla szivárvánnyal pecsételték meg az Égiek „a teljesség karizmáját” és a két testvér zarándokhelyet. Zarándoklatotok azért is volt kegyelemmel teljes, mert a hierarchia áldása kísért titeket. Havi üzenetem nektek is szólt: legyen bátorságotok a kötött ima mellett a szívimát és a csendet is gyakorolni!

Mire tegyétek a hangsúlyt a Nagy Figyelmeztetésig? Nézzetek az engesztelő keresztetekre, a válasz benne rejlik. A kereszt által meghívlak mindannyiotokat arra, hogy a fizikai és lelki szenvedéseiteket fogadjátok el és ajánljátok fel Jézus békés lelkületével az egész emberiség megtéréséért! Két Szent Szívünk által a szeretet egységre hívunk meg titeket, különösen a hierarchikus és a karizmatikus személyeket. Amilyen szeretet egység van Jézus és Közöttem, ti is azt építsétek a nemzetek és a vallások között. A corpus (test) nélküli kereszt által - amilyen a krizseváci testvérkereszt is - arra kérünk titeket, törekedjetek úgy élni, hogy szívetekben sohasem a bűneitek miatt felfeszített Jézus, hanem mindig a feltámadott Jézus éljen.

A következő három hónapban a Szentháromság dicsőítésére hívunk meg titeket. Ha ezt jól élitek meg, el fogjátok felejteni a panaszkodást az átmeneti megpróbáltatások miatt. Készüljetek fel, mert az utolsó időben, a Nagy Figyelmeztetésig a jók egyre jobbak lesznek, a rosszak – akik nem fognak megtérni – egyre agresszívebbek lesznek. Védekezésül minden nap helyezzétek magatokat, szeretteiteket, javaitokat Jézus Szent Vérének és Édesanyai Könnyeimnek oltalmába.

Előre megmondom nektek, a jövő évben hónaponként, lépésenként foglak felkészíteni titeket a Nagy Figyelmeztetésre! A jövő évben a közösségi felelősök képzése lesz, akik által a Nagy Figyelmeztetés előtt és után is felvilágosító áldásban fogom részesíteni a tudatlan embereket. Erre a képzésre meghívlak mindannyiatokat!

Tudnotok kell azt, hogy a bűnben megátalkodott emberiség a vég felé közeledik. Napjaik, óráik meg vannak számlálva. Ha, a ti felajánlott életetek által, a bűnben élő emberiség eljut a bűnbánatra, meg fog menekülni! Megtérés nélkül nincs jövője az emberiségnek! A Szentháromság Nevében nagyon kérünk titeket, hogy segítsetek Nekünk ezután is, hogy megállítsuk a kárhozat felé menetelő emberiséget.

Befejezésűl mondom: a Mennyei Atya, az elkötelezett keresztényeknek már elkészítette az Új Világot, ahol nem lesz bűn, szenvedés és halál. Ezért a csodálatos Új Világért, ami vár rátok a Földön, érdemes minden áldozatot meghozni.

A Szentháromság Általunk áld meg titeket a szent komolyság lelkületével!”

Házi feladat szeptemberre:

LEGYEN BÁTORSÁGOTOK A KÖTÖTT IMA MELLETT A SZíVIMÁT ÉS A CSENDET IS GYAKOROLNI!”

Előretekintés 2011 októberére:

Októberben 1-2,6-7-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 15 órától!
Egész hónapban a mennyei Atyát fogjuk dicsőíteni felajánlott életünkkel.
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

A SZŰZANYA RENDKÍVÜLI ÜZENETE 2010. NOVEMBERÉBEN


Szeretett engesztelő gyermekeim! Mivel a gonosz lélek napjai meg vannak számlálva, ezért rendkívüli módon támad titeket. Az utolsó időkben, amelyben éltek, meg kell tanuljatok rendkívüli módon védekezni és harcolni ellene.

Én, a Szentháromság Akaratából, a Sátántipró Asszony vagyok. Most elmondom nektek, hogy ti és őseitek hogyan kerültök a gonosz lélek hatalmába és hogyan kerülhettek újra a Szentháromság uralma alá.

A Gonosz hatalmába bűneitek, mulasztásaitok, lelki sebeitek, őseitekkel való kapcsolatotok le nem rendezése, okkult ördögi praktikák, Isten nélküli és istentelen életetek,… miatt kerültetek.

Hogyan kerülhettek újra a Szentháromság teljes uralma alá?

Az őszinte bűnbánatotok által! Fontos kimondani Isten és az Ő szolgája előtt, a szentgyónásban, hogy ’Isten Irgalmára szoruló bűnös ember vagyok! Felelős vagyok bűnös tetteim minden következményéért. Teljes szívemből ellene mondok a gonosz léleknek, ellene mondok minden kísértésének és teljes szívemből döntök Isten mellett és egészen Neki szentelem az életemet.’ Ha ezt megteszitek, kikerültök a gonosz hatalma alól, és Isten uralma alá kerültök. Arra kérlek titeket, hogy kérjetek Istentől bocsánatot őseitek bűnei miatt is, hogy ők is szabaddá váljanak.

Ha megtanultok megbocsátani és bocsánatot kérni, lelki sebeitek begyógyulnak, a szeretet- kapcsolatotok helyreáll Istennel, élő és elhunyt szeretteitekkel és az egész emberiséggel. Tudnotok kell, hogy a harag, gyűlölet és minden más bűn utat nyit számotokra a gonosz lélek uralma felé. Ezt a kaput bocsánatkéréssel és megbocsátással tudjátok végleg bezárni.

Ha gyógyító imát végeztek, megszabadulhattok a gonosz lélek által okozott testi- lelki- szellemi betegségeitektől. Ha a gyógyulásotok nem következik be, ajánljátok fel engesztelésül szenvedéseiteket tisztulásotokért, az egész emberiség megtéréséért és a tisztítótűzben szenvedő őseitek megszabadulásáért.

A szabadító ima által megszabadulhattok az ördögi megkötözöttségeitektől. Sorozatosan elkövetett, visszatérő bűneitek által olyanná váltok, mint egy a lábain madzaggal megkötözött madár, amely nem tud szabadon repülni, csak egy behatárolt területen. A rendszeresen végzett szabadító ima által megutáljátok a bűnt, megszeretitek a jót és elindultok a lelki fejlődés útján.

Ha a gonosz birtokba vett benneteket,az ördögűző ima által megszabadulhattok tőle. A megszállott emberek olyanok, mint a kalitkába zárt madár, amelybe önként maguk sétáltak bele. Ördögűző imát a Pápa, a püspökök és az általuk megbízott papok vagy karizmatikus személyek végezhetnek. Ezt a gonosznak parancsoló imát csak tiszta lélekkel, Isten erejében bízva és gyakorlat által lehet végezni, sohasem egyedül, mindig közösségben.

Mit tegyetek az abortált magzatokkal?  Először is kérjetek bocsánatot Istentől és a megölt magzatoktól, és mondjátok ki azt, hogy szeretitek őket. Utána kérjetek bocsánatot Istentől azok nevében is, akik tudtak az abortuszról és segédkeztek abban. Utána vállaljátok a szenvedéseket, amelyet Isten megenged az életetekben jóvátételként.

Vannak házak, családok, helyek, napok, bizonyos útszakaszok,… amelyek súlyos bűnök miatt a gonosz hatalma alá kerültek. Arra kérlek titeket, hogy Jézus Vére, felajánlott szentmisék, szenteltvíz hintés, tömjénezés által törjétek meg a gonosz erejét és helyezzétek ezeket a helyeket és személyeket a Szentek és az Angyalok védelme alá.

Még arra is megkérlek titeket, hogy Jézus Nevében radikálisan határoljátok el magatokat a gonosz lelkektől, a bűnös világtól, a gonosz emberektől és a pokolba jutott őseitektől, hogy ezután már egyáltalán ne tudjanak ártani nektek! Égessétek el az okkult könyveket, a pornó anyagokat, az ördögi praktikák minden eszközét (inga, kártya, varázseszközök, stb.), adjátok vissza a lopott dolgaitokat, vagy térítsétek meg az okozott kárt, hogy a gonosz uralma alól megszabaduljatok. Tanuljátok meg Jézus uralma, védelme, oltalma alá helyezni önmagatokat, szeretteiteket, javaitokat, az egész emberiséget és a tisztítótűzben szenvedő őseiteket. Ezt időnként ismételjétek meg!

Bánjátok meg mulasztásaitokat, amelyeket a tisztítótűzben szenvedő őseitek ellen elkövettetek! Kérjetek bocsánatot tőlük és ti is bocsássatok meg nekik! Tegyétek jóvá mulasztásaitokat felajánlott misesorozattal (gregorián, kilencedek)! Minden ősötöket anyai és apai ágon visszamenőleg helyezzétek Jézus Szent Sebeibe, hintsétek meg őket Jézus Szent Vérével, és kérjétek rájuk Isten Irgalmának a kiáradását és áldását.

A családfa gyógyításával leszeditek még ezen a földön élő szeretteiteket a gonosz szekeréről és áthelyezitek őket Isten szekerére, a tisztítótűzben szenvedő szeretteitek kiszabadításán munkálkodtok, az abortált magzatokkal helyreállítjátok a szeretetkapcsolatot.

Ha nem helyezitek Isten uralma alá magatokat és őseiteket kéréseim szerint, minden rosszra számíthattok. Ha kéréseimnek engedelmeskedtek, Isten uralma alá helyezve magatokat és őseiteket, egészen közel kerültök a szeretetben Istenhez, az egész emberiséghez, a tisztítótűzben szenvedő és az üdvözült lelkekhez. Testi-lelki gyógyulásra, megtérésre, újjászületésre, purgatórium nélküli üdvösségre számíthattok.

A Szentháromság Általam áld meg titeket az Ő isteni Oltalmával!”

 

ALEX GIORGETTI A VILÁG LEGJOBB VÍZILABDÁZÓJA MEĐUGORJÉBAN

A 24 éves Alex Giorgetti jól ismert olasz vízilabdázó az olaszországi Savone-ból érkezett Međugorjéba. A Pro Recca csatára, aki az olasz válogatottal ebben az évben megnyerte a Világbajnokságot és elnyerte a legjobb játékosnak kijáró címet. A fiatal Alex először köszöntötte a Mir Međugorje Információs Központ igazgatóját, fra Miljenko Štekot és egy vízilabdát ajándékozott neki azon sportolók aláírásával, akik megnyerték az idei világbajnokságot, majd megosztotta tapasztalatát, élményeit a medjugorjei Mir Rádió újságíróival. Azt mondta, hogy egy évvel ezelőtt tért meg, megismerte Jézust és Máriát és nagyon boldog, mert teljesen megváltozott az élete. Korábban ima és szentségek nélkül élt. Majd így folytatta: „Tekintettel arra, hogy Olaszország az elmúlt 20 évben nem nyert világbajnokságot vízilabdában, azt mondtam magamban, hogy, ha jó eredményt érünk el, el fogok jönni Međugorjéba és hálát adok Jézusnak. Nemcsak azért jöttem el, mert megnyertük a bajnokságot, hanem azért is mert a legjobb játékosnak kijáró címet kaptam meg, és eljöttem, hogy megköszönjem Jézusnak és a Szűzanyának a kapott kegyelmeket. Mezítláb mentem fel a Jelenések hegyére és a Križevacra és ez csodálatos tapasztalat volt számomra. Boldog és megelégedett vagyok, és alig várom, hogy hazatérve Olaszországba tanúságot tegyek e hely szépségéről. Ikertestvéremmel jöttem, akivel eddig sohasem beszélgettem és, akinek sohasem mondtam azt, hogy szeretem. Ő nem járt templomba, sohasem imádkozott, de most életében először elment gyónni és részt vett a szentmisén. Úgy látom, hogy mindez a megtérésem gyümölcse és nagyon boldog vagyok, mert látom, hogy ő is boldog. Eddig ez csak ritka esetben volt így. Ő nem volt boldog, mint én, mert fizikai fogyatékossággal született és mindez kihatással volt életére. Szüleink azonnal szétválasztottak bennünket. Édesanyám többet foglalkozott velem, én kaptam a legjobb édességeket, játékokat és ruhákat. Látta, hogy szeretem a sportot, hogy kaptam talentumot, képességet a vízilabdázáshoz, így mindig elkísért az edzésekre. Tökéletes életem volt, fiatal voltam, szép és sikeres, míg a testvérem szomorú és magányos. Túl nagy egoista voltam, ezért ezt nem vettem észre. Nem is volt igényem arra, hogy beszélgessek a családommal, mert mindenem meg volt: pénz, lányok, karrier. No, nem tartott ez sokáig. Megszakítottam hosszan tartó kapcsolatomat a barátnőmmel, akit őszintén szerettem. Őt csak a pénz és a dicsőség érdekelte. Visszautasítottam vízilabda válogatottba való meghívást és nagyon kétségbeestem. Ott álltam pénz, család, barátok, barátnő és karrier nélkül. A depresszió szakadékának szélére sodródtam. Nem sokkal ezután megismertem egy ikerpárt, akik a megtérésükről meséltek nekem és ez mélyen megérintett. Elhatároztam, hogy megosztom velük a problémámat, magányosságomat és békétlenségemet. Arra vágytam, hogy Jézus meggyógyítson, megváltoztassa életem és megadja nekem a hőn óhajtott békét.“ Ettől kezdve kezdődött el a változás az életében. „Meggyóntam, elkezdtem szentmisére járni, Szentírást olvasni és segíteni a szegényeknek. Teljesen megváltozott az életem. Szüleimmel és az emberekkel való kapcsolatom értékessé vált, a karrierem felfelé kezdett ívelni, én pedig új emberré váltam, mert Isten egyszerűen mindent jóra fordít. Családomat, barátaimat meglepte az a döntésem, hogy mindenkivel megosztottam örömömet, hisz az újságokból szereztek tudomást a megtérésemről. A legszebb dolog a világon az, hogy igaz módon élhetsz, és az lehetsz, aki vagy. Ez csak az új életem kezdete és nagyon vágyom arra, hogy minden nap jobban és jobban megismerjem Jézust. Remélem tanúságtételem példa lesz a fiatalok számára életük megváltoztatásához és ahhoz, hogy megértsék Jézus nélkül minden értelmetlen“ – mondta a beszélgetés végén Alex.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

 Milyen nehéz megmászni a Paradicsomba vezető lépcsőt

2011. szeptember 3. szombat, 23:50
Drága szeretett leányom, ne legyen semmiféle illúziód, a csaló elfordította a fejed Tőlem az utóbbi napokban. Te ezt annak a ténynek tulajdonítod, hogy elfoglalt voltál, ami nem teljesen igaz. Ő olyan ravasz, hogy idődnek minden egyes percét szándékosan zavarta meg. Ez idő alatt te tudatában voltál annak, hogy nem szántál Rám elegendő időt, nem igaz? Érezted, hogy figyelmed el van terelve, hogy elveszett vagy, és aztán felismerted, hogy Nélkülem bensődben üres lettél. Bár Én egész idő alatt egészen közel voltam hozzád, mégis megengedtem, hogy úgy érezd, mintha Én elhagytalak volna. Így most te is megtapasztaltad azt a kétségbeesést, amelyet azok a lelkek éreznek, akiket bűneik miatt visszautasítok.  Mindez fontos lelki fejlődésedhez. Bár értelmetlennek tűnhet, hogy Én ezt megengedem, mégis, ez része a szentté válásodnak, amelyet elvárok és meg is követelek tőled. Te, drága leányom, továbbra is érezni fogod az elhagyatottság egy bizonyos formáját időről-időre, mint az a sok lélek, akik ugyanezen az ösvényen haladnak.
A lelki tökéletességbe vezető lépcső nagyon hosszú. A lelkek, még mielőtt egy lépést Felém tesznek, előbb, egy-, két-, vagy több lépést visszafele lépnek. Kérlek téged, leányom, mondd meg minden követőmnek, gondosan készüljenek fel erre a lépcsőre, amely nagyon fontos, még mielőtt a legfelső fokot elérik. A 2010. november 24 – i üzenetemben, amikor először beszéltem neked erről a lépcsőről, akkor elmagyaráztam, hogy egyes emberek túl gyorsan másszák meg ezeket a lépcsőfokokat. De te tudod, hogy ez hiba lenne. Légy tudatában annak, hogy Én vagyok az, aki vezetlek téged lépéseid során, egész idő alatt.
Gyermekeim, nektek most meg kell másznotok a lelki lépcső minden egyes fokát, mielőtt eléritek a Paradicsom ajtajához vezető legfelső fokot. Legyetek türelmesek. Ne legyetek csalódottak, ha visszaestek. Egyszerűen álljatok ismét fel, és kezdjétek újra megmászni az egész utat.
Gyermekeim, Én fogni fogom kezeteket, és elvezetlek benneteket a legfelső fokra, ha megengeditek ezt Nekem.
Szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus