2014. november 22., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Üdvösség Anyja: Van egy üzenetem a Római Katolikus Papság (Klérus) számára

2014. november 21. péntek 16:15
Én vagyok a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja – az Üdvösség Anyja. Ma van egy üzenetem a Római Katolikus Papság számára, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök hozzátok.
Hívom Fiam minden felszentelt szolgáját, akik a nagy megpróbáltatások ezen idejében szolgálják Őt az Egyházban. Ti vagytok az Ő Legszentebb Szentségeinek élcsapata, akiket Fiam meghívott, hogy minden lélek üdvösségén munkálkodva, szolgáljátok Őt, és ezért nagy a ti felelősségetek Vele szemben.
A ti kötelességetek minden esetben az, hogy szolgáljátok mindenkor Fiamat és az Ő Testét – Egyházát –, biztosítván azt, hogy Legszentebb Igéje mindenkor meg legyen tartva. Előttetek a nagy fájdalom és az üldöztetés időszaka és nektek erre már most fel kell készülnötök. A hitetek a jövőben a végsőkig próbára lesz téve, amikor arra fognak benneteket kényszeríteni, hogy új fogadalmat tegyetek, mely során azt fogják kérni tőletek, hogy egy olyan új tanhoz legyetek hűségesek, amely nem Fiamtól származik.
Azok közületek, akik majd felismerik a hamis tanokat, amikor azt bemutatják nektek, nem szabad megadnotok magatokat annak. Amikor majd arra utasítanak benneteket, hogy átalakítsátok és megváltoztassátok a Legszentebb Szentségeket, akkor el kell futnotok. Fiam Egyháza az elviselhetetlenségig próbára lesz téve. Azoknak közületek, akik egy új módosított tan javára esetleg félredobják majd az Igazságot – amelyről azt fogják mondani, hogy meg kell felelnie az emberek igényeinek – tudniuk kell, hogy ez Isten Igéjének egy nagy elárulása.
Mivel arra tettetek fogadalmat, hogy Fiamat szolgáljátok, ezért Isten gyermekeivel szemben az a kötelességetek, hogy őket Fiam, Jézus Krisztus Testével és Vérével tápláljátok. Azonban el fog jönni majd az az idő, amikor arra fognak benneteket kényszeríteni, hogy változtassátok meg a Szentmiseáldozatot. Lesznek köztetek olyanok is, akik azonnal tudni fogják, hogy itt egy nagy hibát követnek el és ezért ti ennek hátat kell, hogy fordítsatok.
Nektek továbbra is táplálnotok kell azok lelkét, akik számítanak rátok, hogy őket a Legszentebb Eukarisztiával tápláljátok. Ha hűségesek maradtok Fiamhoz, és továbbra is szolgálni fogjátok Isten gyermekeit, amint az kötelességetek, akkor Őt nagy méltósággal fogjátok szolgálni.
Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok minden nap a Szent Rózsafüzéremet, hogy adja meg számotokra a szükséges erőt és a Sátán elleni védelmet, mert az előttetek álló idők, amelyek hamarosan rátok szakadnak, elviselhetetlenek lesznek. Ha mindig magatoknál tartjátok az Élő Isten Pecsétjének imáját, akkor különleges védelemben fogtok részesülni a gonosszal szemben.
A papok közül sokan lesznek olyanok, akiknek nem lesz elég bátorságuk ahhoz, hogy megvédjék Isten Igéjét, de sohasem szabad félnetek attól, hogy hűséget mutassatok Fiam iránt. Ha eláruljátok Fiamat, ártatlan lelkeket fogtok magatokkal vinni, akik akaratuk ellenére tévedésben és egy borzalmas sötétségben fogják magukat találni.
Már egy jó ideje annak, hogy a sátán behatolt Fiam Egyházába, de minden alkalommal, amikor az általa okozott káosz és zűrzavar elviselhetetlenné vált, akkor ez Fiam szeretett szolgái hitének köszönhetően terjedt szét. Most amikor sok pap hite meggyengült, egyes esetekben pedig teljesen megsemmisült, a Pokol kapui megnyíltak, és nagy veszély fenyeget.
Nektek soha nem szabad abba a kísértésbe esnetek, hogy lemondjatok mindarról, amit Fiam tanított. Fiam sosem változott. Az Ő Igéje mélyen belevésődött abba a kősziklába, amelyre Egyháza épült. Az Ő Szentségei azt a Fényt hozzák a lelkeknek, amelyre szükségük van az életben maradáshoz. Ha eláruljátok Fiamat, akkor magát az életet pusztítjátok el, mert Fiam Jelenléte nélkül a világ ma nem létezne.
Boldogok azok, akik Fiamat valóban szeretik, mert ők lesznek azok, akik jó példával az élen fognak járni.
Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja

Hogyan tovább?

Nehéz megválaszolni. Valóban nagyon nehéz „okosnak és bölcsnek” lenni, helyesen dönteni a mai körülmények közepette. Ha a nálunknál, laikus híveknél  (szándékosan kerülöm a „világi hívek” megnevezést) okosabbak, bölcsebbek, tanultabbak, műveltebbek, vagyis az illetékesek (hivatalos hierarhia – papok, püspökök), példáját, magatartását vesszük alapul, minden le egyszerűsödik, hagyjuk rájuk – az illetékesekre – ne kontárkodjunk bele. De sajnos, korunkban már nem ilyen egyszerű a megoldás! (amióta a Sátán füstje behatolt a Katolikus Egyházba is!). Sőt, nagyon bonyolulttá vált mert – a fehér és fekete, jó és rossz, erény és bűn, a búza és a konkoly, az igazság és a hazugság – megtévesztés, nagyon összekeveredett, és ez így is fog maradni az aratásig, (a Második, dicsőséges eljövetelig), az Úr tanítása szerint.
A katolikus egyházi szabadkőművesség fokozatos megjelenésével (a protestáns egyházi szabadkőművesség példáját követve és háttér támogatásával) belső megerősödésével és alattomos térnyerésével, melynek koronája a II. Vatikáni zsinat volt, ötven évvel ezelőtt, napjainkban tetőzött, beérett, Bergoglió bíboros székfoglalásával. Elsősorban igazolja maga a zsinat gyümölcse, még jobban felgyorsult az Egyház lerombolása, az aposztázia, a hitehagyás, stb. Az igazi, belső, mélyreható megújulás helyett a felületes, külsőséges, a világgal megalkuvó, lepaktáló „párbeszédet” folytató Hamis Egyházzá alakult, éppen úgy, ahogyan a Kék könyvben le van írva, feltételesen - de a közeljövőben már valósággá válik. A „szinódusi munkálatok” beérnek, amint a szétküldött kérdésekre érkezett, vagy legalábbis akként tálalt óhajokat „végre” orvosolni „muszáj”. Nem részletezem, de tény, püspök-püspök ellen, bíboros-bíboros ellen, papok egymást támadják, úgy tűnik, de a valóság az, hogy a hűségesek csak a tiszta tanításhoz, Evangéliumhoz, vagyis az Igazsághoz ragaszkodnak, védeni próbálják azt, ami még megmaradt belőle.  A „modernisták” mindent egybe akarnak mosni a tolerancia, a párbeszéd, béke és „a mindent megbocsátó, elnéző szeretet” jegyében.  Tehát maguk a jelek és tények igazolják, hogy beléptünk a próféciák, a jövendölések beteljesülésének idejébe, most már csak az események kibontakozását kell higgadtan és Istenben vetett nagy-nagy bizalommal és hittel fogadni, és össze áll a  kép annak, aki látni és érteni akar.
Az Úr Jézus nyilvános működésekor mindenkinek felkínálta a lehetőséget tanításának és életpéldájának elfogadására, követésére, de végül is apostoloknak csak azokból tudott választani, akik válaszoltak felhívására, figyeltek Rá és elfogadták mint megígért Messiást, igyekeztek magukévá tenni tanítását, hogy milyen eredményesen, ezt csak utóbb derült ki, amikor az események eldurvultak, keresztre feszítésével tetőzött. Júdás elárulta, Péter megtagadta, csak János tartott ki, ő is csak a Szűzanya kezét fogva vált képessé arra, hogy legyőzze félelmét, zavarodottságát és hűségesnek bizonyuljon fiatal kora ellenére, jelesre vizsgázott, helyben jutalomban is részesült, „Nézd, az anyád”!.(Jn 19, 27b).
Az akkori „hivatalos hierarhia” elutasította, gyalázatos módon halálra ítélte és kivégeztette! Ennek nagyon komoly jelentősége, üzenete van a végső időkben élők számára, pontosabban a Második, dicsőséges eljövetel nemzedéke számára is. Mi, akik felismertük az idők jeleiből, a magán kinyilatkoztatásokból és természetesen a Szentírásban megjövendölt események, történések megértéséből, hogy mi vagyunk ez a nemzedék! Sőt, maga a KEK figyelmeztet, hogy az Egyház utolsó próbatétele egy vallási megtévesztés által fog megtörténni, ha nyilvánosságra hozták volna a Fatimai titkot, akkor már sokak számára világos lenne, honnan fúj a megtévesztés szele, erre majd visszatérek.  Tehát ezeknek tudatában, birtokában, a balga szüzekhez lennénk hasonlók, ha csak felületesen viszonyulnánk ilyen horderejű eseményhez, hagyatkoznánk csak az „illetékesek” megnyilatkozásaira, tájékoztatásaira, vezetésére! Ne feledjük, a vak, kényelmes engedelmesség, nem ment fel a felelősségre vonás alól, amikor elérkezünk a számonkérés, számadás idejéhez. A balgák is várták a vőlegényt, de nem voltak megfelelően elő és felkészülve, sorsuk véglegesen megpecsételődött, kívül rekedtek, mert az ajtó bezárult. Legyünk őszinték, máma igazán hányan hiszünk a Második, dicsőséges eljövetelben, és abban, hogy mi vagyunk ez a nemzedék? Beleértve a csúcsvezetőinket is. Jól fel vagyunk készülve Urunk fogadására? És az Antikrisztus megjelenésére, uralmára, előzőleg? Válaszoljon ki-ki saját meggyőződése szerint, elsősorban önmagának, de ne feledjük, előbb nagyon komoly és kemény esemény sorozatoknak kell megtörténniük.
Nagyon lényeges tudatosítani, hogy az Egyház nevében nyilatkozó „illetékes” homlokán nem látható a jel, hogy egyházi szabadkőműves vagyok! De a megnyilatkozása, érvelése, okfejtése, élete felfedi kilétét, igaz ezt nem mindenki tudja felismerni. Bennük van egy közös vonás, tulajdonság, keverik az igazságot a féligazsággal és a csúsztatással, kerülik a nyílt egyértelmű kifejezéseket, nagyon emberközpontú, humanista szólamok igazi bajnokai. Márk Miravalle véleményét, megnyilatkozását „hivatalosan” felkarolták, leközölték hivatalos katolikus médiában. Schmaranzer, Bowring csak személyes úton fejtheti ki véleményét, ugyanazzal a témával kapcsolatosan. Mit bizonyít ez a magatartás? A fájdalmas valóságot: az egyházi szabadkőművesség nagy befolyással rendelkezik a hivatalos média fölött, beleértve a Mária Rádiót, de még a Vatikáni Rádiót is, a sajtóról nem is beszélve – teljes cenzúrát tapasztalunk! Ezek a TÉNYEK!
Fájdalmasan érint és megtévesztő azon személyeknek a magatartása, viszonyulása, akik látják és tudják mi folyik a háttérben, de mégis meglapulnak, nem mernek, nem tudnak, vagy nem akarnak nyilvánosságra lépni, majd csak ha... muszáj, a színvalláskor. Valóban még nem jött el az idő a bátor, határozott kiállásra az Igazság védelmében, a csalókkal – egyházi szabadkőművesekkel - szemben? A Szűzanya a Kék könyv üzeneteiben világosan kifejti, egyes püspökségek, püspökök gyáván hallgatnak, amikor határozottan le kellene leplezniük a tévedéseket, a tévtanok hirdetőit pedig kispadra ültetni, nézeteik felülvizsgálására inteniük.   Ide sorolom a magyar MPM úgymond „hivatalos” megnyilatkozásait, álláspontját is, amelytől a továbbiakban én elhatárolom magamat, vállalom személyes meggyőződésemet, egyértelműen, világosan, következményeivel együtt, számomra az igen IGEN, a nem NEM-et jelent. Kijelentem, nincs mit visszavonjak, megváltoztassak, egyetlen dolog, hogy talán egyes megnyilatkozásaim ítélkezésnek tűnnek, durvák, „parasztosak” (valóban az vagyok, székely-magyar falusi paraszt) melyeket a tévedések, csúsztatások leleplezésére szántam. Beismerem, nincs olyan szintű műveltségem, szókincsem, stílusom, hogy jobban kifejthessem nézeteimet, véleményemet, személyes meggyőződésemet. Minden eddigi írásom, ezt tükrözte, a Szentírás, Kék könyv – MPM – MM - lelkiségünk, KEK, magán kinyilatkoztatások, lelki naplók,  stb. alapján, amit önszorgalomból pár évtized alatt morzsánként felcsipegettem és igyekeztem megemészteni.
Pár pontban röviden, tömören kifejtem indítékaimat:
Hiszem és Vallom, hogy kapott talentumaink mértéke szerint illő, hogy sáfárkodjunk Isten nagyobb dicsőségére, üdvösségünk érdekében, ki-ki saját döntése és lehetősége szerint, testvéreink javára, de ugyanakkor azzal is tisztában lévén, hogy „csak homályosan, tükör által”, az Igazság részletes, szeleteit látva, érzékelve, hit által, mert a teljességet csak odaát fogjuk megismerni, teremtményi szintünknek megfelelően fog feltárulni, de minden elképzelésünket meghaladóan, „szem nem látta, fül nem hallotta, emberi elme föl nem fogja”, amit a Mindenható Isten övéinek készített.
A föntiek tükrében az a  felszólítás, figyelmeztetés, hogy jól „vizsgáljatok meg mindent” máma aktuálisabb mint valaha, sőt, amit mások elénk tárnak, mint megvizsgáltat, beleértve az én személyes megnyilatkozásaimat is, így helyes kezelni, felülvizsgálni, leellenőrizni. Akkor Mark Miravalle „hivatalos”? álláspontja elfogadása előtt, illő, hogy más forrásokat is megvizsgáljunk, persze nem a végtelenségig fokozva, mert a rendelkezésünkre álló idő véges, lejár. Az Ő álláspontját  leközölték a hivatalos katolikus médiákban, pl Keresztény Élet, Vasárnap, átvették karizmatikus csoportok saját honlapjaikra, stb. Megjegyzem, mivel más álláspontot nem közöltek le tudomásom szerint a jelen pillanatig, a hiteles katolikus média feladata lenne  megtenni,  és az érdeklődők figyelmébe ajánlani más személyek, teológusok véleményét, megnyilatkozásait is a szóban forgó témával kapcsolatosan, pl:
Dr. Kelly Bowring katolikus teológusuk megnyilatkozásait, írásait, elsősorban az internettről: Próféciák, melyek arra utalnak, hogy a pápaságra (és az Egyházra) gondterhes idők következnek, nagyon komoly témákat boncolgat, fejt ki. www.uzenetek.eu/news/profeciak-melyek-arra-utalnak-hogy-a-papasagra-gondterhes-idok-kovetkeznek/ Vagy a: Nyílt levél Ferenc pápának: Készül Ön megújítani az Egyház tanítását? www.masodikeljovetel.hu/dr-kelly-bowring-nyilt-level-ferenc-papanak-keszul-on-megujitani-az-egyhaz-tanitasat/. Vegyük a fáradtságot és legalább igyekezzünk idejében tájékozódni, akinek van rá lehetősége, mert a sült (és készen feltálalt) galambok fogyasztása végzetessé – mérgezett eledelé – válhat, amíg az ellenszer (Nagyfigyelmeztetés) megérkezik.
Christian Schmaranzer szintén teológusunk, Érvek, amelyek miatt én valósnak tartom a „Nagyfigyelmeztetés” üzeneteit. Szintén a fönti honlapon megtalálható. Ezen érvekből idézett Selymes atya is a Mária Rádióban tartott előadásaiban, amíg be nem tiltották. műsorait. (a katolikus egyházi szabadkőművesek  nyomására). Ellenben Páll Ferenc atya? előadásai, valóságos Kabaré-showja az Erdély-i Mária Rádióban nem zavarja az „illetékesek” érzékenységét, igazságérzetét, lelkiismeretét?
Mi ne feledkezzünk meg a  kiváló szakemberünkről Selymes József atyáról. Az erdélyi Mária Rádióban elhangzott műsorok: www.uzenetek.eu/selymes-jozsef-atya-eloadasai/musorok-hanganyag/ átdolgozott változata megjelent könyv alakban, a Co-Print Kft. nyomdában, 2013-ban, magánkiadásban: Kitekintés a jelenések világára címmel. Szerezzük be és amikor elbizonytalanodás, kétségek környékeznek, a magán kinyilatkoztatásokkal kapcsolatosan, vegyük kezünkbe és törekedjünk megemészteni tartalmát, megbarátkozni a tényekkel, amelyeket megbízható, szavahihető – profi módon – összefüggéseiben vizsgálja, elemzi kedvenc témáit a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatosan. Ne féljünk az ismétlésektől, újra olvasás, hallgatás, a leghatékonyabb ellenszer a kételyek, késértések leküzdésére. (sajnos,  papjaink közül is nagyon sokan tájékozatlanok, és ezért felületesen kezelik a magán kinyilatkoztatásokat).
Nekünk a magyar MPM-MM lelkiségnek nincsenek ilyen kaliberű bátor – hivatalos és hiteles  „embereink” egyelőre, reméljük majd lesz. Én a „hivatalos” álláspontot, felszólítást, tájékoztatást  tudomásul vettem, és ennek tükrében megkérem tisztel Olvasóimat, hogy minden eddig megjelent írásomat úgy vegyék, mint személyes megnyilatkozásaimat, véleményemet, álláspontomat, amely nem mindenben egyezik a hivatalos  állásfoglalással.
Magatartásom alátámasztására idézek az Igazság Könyve üzenetéből amelyet Az Üdvösség Anyjától (Aki azonos a Gobbi atya Kék Könyv üzeneteinek Szűzanyájával), kaptunk 2013. július 22-én:
1917-ben próféciákat adtam a világnak, de az utolsó Fatimai titok nem lett feltárva, olyan rémisztő volt az a Katolikus Egyházon belüliek számára! ... továbbra is ismeretlen maradt. ...csak nagyon kevesen tudnak erről! Most napvilágra kell kerülnie a Fatimai titok következő részének:
Az Egyház, Isten ellenségeinek köszönhetően már belsejében fertőzött. ...Ők, akik belülről irányítanak – a legnagyobb csalást hozták létre. ...megválasztottak egy nem Istentől származó embert, (Bergoglió bíborost), miközben a Szentatyát, akit Péter Koronája illet, gondosan eltávolították. (lemondásra kényszeríttették XVI. Benedek emeritus pápánkat!).
A részletek, melyeket feltártam, az, hogy a végső időkben két ember fogja Péter Koronáját viselni. Az egyik szenvedni fog a hazugságok (és kiszolgáltatottsága) miatt, melyeket azért találtak ki, hogy lejárassák és szemmel láthatóan fogollyá tegyék őt. (éppen a Vatikánban!) A másik, a megválasztott, (Ferenc ellenpápa, szálláshelyéről, a Szt. Márta házból kormányozva) pusztítást fog hozni, nemcsak a Katolikus Egyháznak, hanem minden egyháznak, amelyek tisztelik Atyámat, és akik elfogadják Fiam, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója Tanításait!
Az Egyháznak csak egy, Fiam által engedélyezet feje lehet a Földön, akinek Pápának kell maradnia egészen haláláig” !!!
Hogy kik is az Egyházon belüli csalók arra már utalt az Úr Jézus Az Igazság Könyve egy korábbi üzenetében, 2012. január 26-án:
„Leányom, még az utolsó Fatimai titkot sem közölték a világgal, mert az az igazságot nyilvánítja ki, a Sátán gonosz szektájának Vatikánban való beszivárgásáról. A titok utolsó részét nem nyilvánították ki annak érdekében, hogy ezt a gonosz szektát védelembe részesítsék, amelynek tagjai nagy számban léptek be a Vatikánba, Édesanyám Fatimai megjelenése óta.
Leányom, a hatalmak Luciát elhallgattatták, melyek a Vatikán egy részét ellenőrzik, s amelyek fölött szegény, szeretett pápáim csak csekély ellenőrzéssel rendelkeznek”.
Íme egy perdöntő bizonyíték, kijelentés, hogy valóban az igazi Luciát „elhallgattatták” – és helyébe egy „áll Luciát” állítottak. De kik Ők? A Kék könyvben a Szűzanya nevükön nevezi Őket, egyházi szabadkőművesség, és eléggé részletesen kitér rájuk, tevékenységeikre, módszereikre stb. A Szentírásban a Jelenések könyvében 13. fejezete róluk szól. És miért tehetetlenek velük szembe a pápák? - pofon egyszerű, alattomos, kétszínű magatartásuk miatt, jelenlétében bókolnak, hízelegnek, háta mögött ellene lázadnak, szervezkednek és lehetetlen őket sarokba szorítani, mert gátlástalanok, hatalomra, karrierre törtetők, mint elvbarátaik és Uruk, a Sátán, akit szolgálnak. Öntudatlanul? Szándékosan? Egy biztos: mai Júdások!
Éppen ezért volt számomra kiábrándító a MPM lelkigyakorlatának Elmélkedés – témáinak kifejtése: A nagy vörös sárkány, - kommunista, ateista eszmerendszer zászló alá felsorakozott szerencsétlenek hada, beleértve a békepapokat is, egyesekből mára püspökök lettek. A tengerből feljövő – párduchoz hasonló vadállat, szabadkőművesség, már maga a megnevezése – párduc – sokat elárul magatartásáról, sutomban, lopakodva támad, de kegyetlen, tájékozódjék ki-ki bővebben róluk, mert a lelkigyakorlat elmélkedése csak felületesen érintette.
A pohár számomra azért telt be, mert a leglényegesebb, úgymond az egész lelkigyakorlat csúcspontját képező A bárányhoz hasonló vadállat – EGYHÁZI SZABADKŐMŰVESSÉG – elmélkedés nagyon silányra sikerült. (csak szerintem?) Hogy miért? Csak ennyire futotta a magyar nyelvterületek MPM Felelőse  János atya képességéből? Talán mi laikus hívek, vidéki felelősök nem kell, hogy ízelítőt kapjunk a kulisszák titkaiból?! János atya,  tisztelem és értékelem Önt, (és minden kedves testvéremet, akiket a lelkigyakorlaton ismertem meg), de kérdem, meddig engedi, hogy bábúként lekezeljék? Vagy tévedek? Én többé nem megyek a MPM lelkigyakorlatának langyos előadásait, elmélkedéseit hallgatni Leányfalur Az elmélkedés hanganyagát megtartom emlékbe, nem teszem közzé, de akit érdekel a lektorált változata, megtalálja a Tengernek Csillaga – Mária korszakának lapja, 2014. szept.-okt. XIX/5. szám 33 old. Örvendjetek! K. kv 1975. 10. 18. első elmélkedéssel, a további számokban folytatólagosan, amennyiben a lehetőség a közlésre megmarad.
Én magamnak levontam a következtetést, továbbra is a MPM-MM lelkiség tagjának vallom magamat, végezzük a rendszeres Cönákulumainkat, nagy reményeket, hiú ábrándokat nem dédelgetek az Erdély-i MPM-MM, de az anyaországi, Vajdaság-i, a Szlovák MPM küldetésével kapcsolatosan sem. Eljön a színvallás ideje nemsokára, meg kell elégednünk „béresekkel”, (békepapokkal), ha nincs igazi pásztorunk, de majd lesz!  Tiszteletre méltó (lelki) atyák, az önök számadása nehezebb lesz, a miénknél, a Nagyfigyelmeztetéskor!  (a pap-testvérekből nem kérek ebben a világban) Az alázatos engedelmesség kiváló erény a maga helyén és idején, de a megalkuvás tudtommal súlyos bűnrészesség.
Világosan kijelentem, számunkra egyetlen igaz pápa létezik, XVI. Benedek személyében! A Máriás Mozgalom felajánló imájában foglaltakat is rá vonatkoztatva és érte végezzük! Bergoglió bíboros – Ferenc ellenpápa, pontosabban fogalmazva a Hamis Egyház szabadkőműves pápája, aki  a magán kinyilatkoztatások alapján maga a Hamis Próféta.  Tehát nagyon közel társa, a „szépfiú” vagyis a nagyfőnök – Antikrisztus – fellépésének ideje is. Nem várom el senkitől, hogy nézeteimért bármit is kockáztasson, még családtagjaimtól sem. Nem lázítok senkit, csupán kiállok amellett, amit megadatott, hogy felismertem, elhittem, és befogadtam szívembe, elmémbe, minden nyomorúságom és semmiségem tudatában.
A Tengernek Csillaga folyóiratban a – Mária kicsinyei rovatnak – Erdély-i Máriás Mozgalom életéből  alcím alatt megjelenő cikk-sorozatot, közléseket, részemről befejezettnek nyilvánítom, 2015. január elsejével.  Ebben alárendelem magam  MPM-MM döntésének, eleget téve a hivatalos honlapban leközölt elveknek. www.mpm-hu.org.  A Mária kicsinyei rovat megmarad a Mária tisztelők személyes írásainak, cikkeinek leközlésére, a folyóirat szerkesztőségre tartozik, annak elbírálása, kiét és mikor közöli a beküldött cikket.
Az www.uzenetek.eu. Honlap Máriás Papi Mozgalom – Máriás Mozgalom fiókban  a Mozgalommal kapcsolatos írások további feltöltésével szintén leállok, hogy ne okozzak zavart, bizonytalanságot a tájékozatlanoknak, a személyes megnyilatkozásaim kivételével. Más szóval, ezután a fiókban csak személyes álláspontomat, véleményemet, elmélkedésemet tükröző írásokat teszek közzé, illetve hasonlókat veszek át, különböző forrásokból.
Röviden kitérek a honlap- fiókunkban az utóbbi időben feltett, átvett írásokra, amelyek a Vélemények, nézőpontok, állásfoglalások sorozat részét képezték, azzal a céllal, hogy a szélsőséges, idő előtti elhamarkodott döntések, vagy mulasztások veszélyeire figyelmeztessen mindannyiunkat, tudjunk tanulni a múlt hibáiból, tévedéseiből. Pl. a Msgr. Lefebvre érsek, a Szent X. Pius Papi Társaság megalapítója, röviden – FSSPX -  útját követők hová jutottak, egyesek teljesen  elveszítették a talajt lábaik alól, nem tudják ki az utolsó hiteles pápa. Lépésük, döntésük túl korai, elhamarkodott volt. A még érvényes hiteles papjainkat, Egyházunkat szentmisénket, érvénytelennek nyilvánítják stb. még mielőtt valóban azzá vált volna. Az igazi, valóságos egyházszakadás most veszi kezdetét, napjainkban, a Hamis Egyház páváskodik a Vatikánban, az Igazi Egyház földalatti, üldözött, keresztre feszített lesz, mint Ura, azaz Vőlegénye, nemsokára!
A lelkiségekkel kapcsolatosan  a mosdóvízzel együtt hamar kidobjuk a csecsemőt is, ne feledjük, a konkoly együtt nő a búzával az aratásig. Minden lelkiségnek van sajátságos karizmája, azzal sáfárkodjon, lehetőleg ne kontárkodjuk bele abban ami nem tartozik ránk. Ne feledjük, a magán kinyilatkoztatások nagyon kényes téma, kemény dió, még papok számára is.
A magán kinyilatkoztatások ellenzői éppúgy vakvágányra sodródhatnak, mint a liberálisok, tehát az ultra konzervativizmus és ultra liberalizmus mint általában az „izmusok” a tévedések melegágyai, de mindez nem azt jelenti, hogy maradjunk középszerű, langyos keresztények.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a  „gonosz szektát”, a belső ellenséget, amely már teljes gőzzel halad a hatalom átvételben, és akiket egyházi szabadkőműveseknek nevez az Úr Jézus és a Szűzanya. Vigyázzunk, mert sokan csupán „fertőzöttek” a tanításuktól, és emiatt megvakultak, csak sajnos nincsenek tudatában, van szemük, de nem látnak, - akkor hogyan ismerjék fel az idők jeleit? - van fülük, de nem hallanak, belőlük van a legtöbb. Igyekezzünk minél jobban felkészülni a „nehéz időkre”, mert a küszöbön van, és váratlanul fog ránk zúdulni, minden oldalról, politikailag, gazdaságilag, egyházilag stb.
Lényeges az idők jeleinek helyes felismerése, és éppen ezért én is úgy gondolom, ideje, hogy  komoly lelki nagytakarításba kezdjek. Ima-böjt, bűnbánat, ima-vezeklés, hálaadás, ima-virrasztás, engesztelés, elmélkedés-csend, szemlélődés, szentségimádás-lelkileg, mert  más lehetőségem nincs, most a téli időszak erre nagyon alkalmas a falusi ember számára, nehogy az öt balga szűz sorsára jussak. Más szóval, eljött az ideje, hogy még teljesebb magányba, egyfajta rejtett remeteségbe vonuljak, legalább egy ideig. Majd sokak számára világossá válik, az Antikrisztus fellépésével, valóban a Második, dicsőséges eljövetel nemzedéke vagyunk, és nincs értelme tovább folytatni a struccpolitikát, ki kell lépni a csatatérre és harcolni az Igazság diadalra jutatásáért, vagyis a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szívének Győzelméért.

Tisztelettel Zakariás Imre. Áve Mária!

Hamis próféta: Az egyház nem kérhet pénzt az áldásért, a keresztelőkét, a misékért

Ferenc pápa: Az egyház nem kérhet pénzt az áldásért, a keresztelőkét, a misékért
Ferenc pápa (Fotó: AFP)
A megváltás ingyenes, be kell fejezni azt a gyakorlatot, hogy az egyház pénzt kér keresztelőkért, az áldásért és a misékért - mondta Ferenc pápa a pénteki reggeli misén.
Rosszul viseli az egyház anyagiasságát Ferenc pápa, a péntek reggeli misén a római Santa Maria templomban ugyanis arról beszélt, hogy botrányosan eluralkodott az egyházon belül a kereskedelmi szemlélet.
Azt mondta Ferenc pápa, hogy az egyház időnként botrányosan viselkedik az emberekkel, egy templomba belépve gyakran árlistákat látunk, amelyen felsorolják a keresztelő, az áldás és a mise ellenértékét. A nép ezen felháborodik - mondta a pápa a Corriere.it beszámolója szerint.
Ferenc pápa a reggeli misén abból az újszövetségi szövegrészből indult ki, amelyben Jézus korbáccsal űzi ki a kufárokat a templomból. Jaj azoknak az egyházaknak, amelyek üzletelnek, a megváltás ingyenes! - kiáltott fel Ferenc pápa a cikk szerint.
Aztán elmesélt egy személyes történetet: még papként találkozott egy párral, akik szeretett volna misével megesküdni, de a plébánián azt mondták nekik, hogy nem lehet. Mire visszakérdeztek, hogy az hogyan lehet, hiszen a konzílium azt tanácsolja, hogy mindig mise keretében eskessenek, a plébánián azt a választ kapták, hogy nincs rá idő, mert más is vár, és ha valóban akarnak egy plusz húsz perces misét is, akkor fizessenek dupla időt.
Azt is hozzátette a misén a pápa, hogy az emberek minden hibát meg tudnak bocsátani a papjaiknak, kivéve kettőt: ha egy pap anyagias, és ha rosszul bánik az emberekkel. (MTI)

Dénes Próféta a házasságokról

/// Az ember számára a legjobb útmutató a HIT. Ahol nincsen HIT ott nincsen SZERETET..Ahol nincsen szeretet,ott nincsen meg bocsájtás. Aki nem tud meg bocsájtani, annak Isten sem bocsájt meg...válások oka....SZERETET hiánya ///.
dénes...Próféta

10734142_760534507315139_5909210126321186169_n